Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3118/C din  9 noiembrie 2004

pentru aprobarea modelului cererii de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1105 din 26 noiembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul cererii de inregistrare in registrul comertului, emisa in temeiul dispozitiilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa A.
    Art. 2
    Se aproba modelul formularului "Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare", prevazut in anexa B.
    Art. 3
    Se aproba modelul formularului "Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare", prevazut in anexa C.
    Art. 4
    Se aproba modelul formularului "Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, privind modificarea declaratiei", prevazut in anexa D.
    Art. 5
    Anexele A - D*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele A - D sunt reproduse in facsimil.

    Art. 6
    Directia elaborare acte normative, studii si documentare, Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         p. Ministrul justitiei,
                         Claudiu Stefan Seucan,
                           secretar de stat

    ANEXA A

 ______________________________________________________________________________
| I.                   | II.                 CERERE                | III.      |
|                      |   _                                       |           |
|                      |  |_| inregistrare in registrul comertului | Nr.       |
| MINISTERUL JUSTITIEI |   _                                       | intrare:  |
|                      |  |_| inregistrare fiscala                 |           |
|                      |   _                                       | ......... |
| OFICIUL REGISTRULUI  |  |_| autorizarea functionarii             |           |
|  COMERTULUI DE PE    |___________________________________________|           |
|  LANGA TRIBUNALUL    | _                                         |   Data:   |
|                      ||_| Societate comerciala:                  |           |
|                      |     _       _      _       _       _      | ......... |
| .................... |    |_| SRL |_| SA |_| SNC |_| SCS |_| SCA |           |
|                      | _              _              _           |           |
|                      ||_| Companie   |_| Societate  |_| Regie    |           |
|                      |    nationala      nationala      autonoma |           |
|                      | _                                         |           |
|                      ||_| Organizatie cooperatista:              |           |
|                      |     _                   _                 |           |
|                      |    |_| de credit       |_| de consum      |           |
|                      |     _                                     |           |
|                      |    |_| mestesugareasca                    |           |
|                      | _                                         |           |
|                      ||_| Grup de interes economic:              |           |
|                      |     _                   _                 |           |
|                      |    |_| comerciant      |_| necomerciant   |           |
|                      | _                                         |           |
|                      ||_| Sucursala                              |           |
|______________________|___________________________________________|___________|
 ______________________________________________________________________________
| IV.                                                                          |
|                        Doamna/Domnule Judecator delegat,                     |
| 1. Subsemnat (ul/a) .........................., domiciliat in ............., |
| str. .................. nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ..., ap. ...., |
| judet/sector ..............................., telefon ....................., |
| act identitate ..........., seria ........, nr. ..........................., |
| eliberat de ....................., la data ......., CNP/NIF ..............., |
| in calitate de .................., prin ..................................., |
| conform ...................................................................; |
| 2. pentru firma: .........................................................., |
| avand numar de ordine in registrul comertului ............................., |
| cod unic de inregistrare ..................................................; |
| 3. cu sediul in: localitatea ................., str. .............. nr. ..., |
| bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ......................, |
| cod postal ......, telefon ..........., fax ..............., .............., |
| e-mail ............................., web site ............................; |
| in temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu   |
| modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 359/2004 privind    |
| simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a      |
| persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice,          |
| inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii      |
| persoanelor juridice cu modificarile si completarile ulterioare, solicit:    |
| 4. Obiectul cererii privind inregistrarea in registrul comertului, prevazut  |
| in(1): ........................................................., consta in: |
|       _                                                                      |
| 4.1. |_| autorizarea constituirii persoanei juridice si/sau inmatricularea   |
|          in registrul comertului                                             |
|       _                                                                      |
| 4.2. |_| autorizarea constituirii sucursalei si inmatricularea in registrul  |
|          comertului                                                          |
|       _                                                                      |
| 4.3. |_| inmatricularea ca urmare a schimbarii sediului in judetul ......... |
|       _                                                                      |
| 4.4. |_| inregistrarea modificarii formei juridice                           |
|       _                                                                      |
| 4.5. |_| inregistrarea mentiunilor referitoare la:                           |
|   ________________________________________________________________________   |
| /           | _                      _  participare        _               \ |
|| Marcajul   ||_| denumire(2)        |_| la profit si      |_| divizare      ||
|| unei       | _                         pierderi           _                ||
|| casute     ||_| emblema                                  |_| dizolvare     ||
|| presupune  |                        _  obiect de          _                ||
|| plata      | _  sediu in           |_| activitate(2)     |_| lichidare     ||
|| taxei      ||_| acelasi judet(2)                                           ||
|| pentru     | _                      _  administratori/    _  declaratia-tip||
|| mentiunea  ||_| durata societatii  |_| persoane          |_| model(3) .... ||
|| solicitata |                           imputernicite/        ............. ||
||            | _  suspendare             reprezentanti                       ||
||            ||_| activitate          _                     _  altele,       ||
||            |                       |_| cenzori           |_| conform art.  ||
||            | _  reluare             _                        ............. ||
||            ||_| activitate         |_| auditori              ............. ||
||            | _                                               ............. ||
||            ||_| capital social      _                        ............. ||
||            |                       |_| sediu secundar(3)     ............. ||
||            | _  asociati/           _                        din actul     ||
||            ||_| actionari          |_| fuziune               modificator   ||
| \___________|______________________________________________________________/ |
|     _                                                                        |
| 5. |_| Solicit judecarea cererii si in lipsa mea, conform art. 242 alin. (2) |
| din Codul de procedura civila,                                               |
|     In sustinerea cererii, depun actele doveditoare mentionate in opisul de  |
|     documente.                                                               |
| 6. Cererea este legal timbrata cu ............. lei taxa judiciara de timbru |
| si ............. lei timbru judiciar.                                        |
|                                                                              |
|        Data: .................       Semnatura ......................        |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| V. (4) In temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile |
| si completarile ulterioare ............................, judecator delegat la|
| Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ....................., |
| examinand inscrisurile depuse in sustinerea cererii si constatand ca sunt/nu |
| sunt indeplinite cerintele legale, dispune: ................................ |
| ............................................................................ |
| .......................................................................... . |
|              Judecator delegat,                                              |
|                                                                              |
|                                                Referent,                     |
|        Data: .................                                               |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    (1) Se completeaza cu denumirea actului (act constitutiv, modificator: act aditional, hotarare AGA, decizie CA, act infiintare, hotarare asociat unic etc.);
    (2) In cazul schimbarii denumirii si/sau sediului si/sau activitatii principale la taxa calculata, pentru mentiunile solicitate, se adauga taxa de preschimbare a certificatului de inregistrare;
    (3) Taxa se aplica pentru fiecare sediu secundar si/sau declaratie-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii;
    (4) Se consemneaza rezultatul deliberarii (minuta).

    cod 11-10-140


 CERERE DE INREGISTRARE     Nr. intrare: .............. data: .................
 ______________________________________________________________________________
|        _                                                                     |
| VI.   |_| Solicit inregistrarea fiscala conform datelor inscrise in          |
|           Anexa nr. 1.                                                       |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|        _                                                                     |
| VII.  |_| Datele privind participarea straina la capital(1), pentru          |
|           prelucrari statistice, sunt inscrise in Anexa nr. 2.               |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|        _                                                                     |
| VIII. |_| Solicit autorizarea functionarii pe baza declaratiei-tip pe propria|
|           raspundere - model .................                               |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| IX. Persoana si domiciliul ales pentru comunicari, potrivit art. 28 din      |
|     Legea nr. 26/1990, republicata cu modificarile ulterioare:               |
| 1. Nume si prenume: ........................................................ |
| 2. Adresa: localitatea ......................, str. ........................ |
| nr. ..., bloc ...., scara ...., etaj ..., ap. ..., judet/sector ..........., |
| cod postal ....., telefon ............, fax ..........., e-mail .......... . |
|     _                                                                        |
| 3. |_| Solicit comunicarea prin posta a documentelor care atesta efectuarea  |
| inregistrarii in registrul comertului.                                       |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| X. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU INREGISTRARE/AUTORIZARE FUNCTIONARE       |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |               Denumirea actului              | Nr. si data     |Nr. file|
|crt.|                                              | actului/Emitent |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
|  1.| Dovada disponibilitate firma                 |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
|  2.| Act constitutiv/Act administrativ            |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
|  3.| Act aditional/Hotarare adunare generala/     |                 |        |
|    | Decizie CA                                   |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
|  4.| Declaratii pe propria raspundere asociati/   |                 |        |
|    | administratori/cenzori                       |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
|  5.| Dovada sediu                                 |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
|  6.| Cazierul fiscal                              |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
|  7.| Dovada capital social                        |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
|  8.| Imputernicire                                |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
|  9.| Dovada disponibilitate emblema               |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
| 10.| Dovada taxa registru                         |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
| 11.| Dovada taxa publicare in Monitorul Oficial   |                 |        |
|    | al Romaniei                                  |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
| 12.| Dovada taxa judiciara de timbru              |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
| 13.| Anexa nr. 1 - referitor la inregistrarea     |                 |        |
|    | fiscala                                      |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
| 14.| Anexa nr. 2 - referitor la investitia straina|                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
| 15.| Declaratie-tip pe propria raspundere privind |                 |        |
|    | autorizarea functionarii - model ..........  |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
| Si, dupa caz, in functie de inregistrarile solicitate, se mentioneaza        |
| documentele doveditoare cerute de prevederile legale in vigoare.             |
|______________________________________________________________________________|
| 16.|                                              |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
| 17.|                                              |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
| 18.|                                              |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
| 19.|                                              |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
| 20.|                                              |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
| 21.|                                              |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
| 22.|                                              |                 |        |
|____|______________________________________________|_________________|________|
|                                                         Total file: |        |
|_____________________________________________________________________|________|
 _____________________________________________________________________|________
| XI. Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca          |
|     declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.                      |
|                                                                              |
|        Data: .................       Semnatura ......................        |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    (1) Se completeaza pentru societatile comerciale care au asociati/actionari cu domiciliul/sediul in strainatate cu situatia investitiei straine la: constituire, majorare/reducere capital, transmitere parti sociale/actiuni.

    ANEXA 1
    la anexa A

    Nr. intrare: .............. data: ..................

           REFERITOR LA INREGISTRAREA FISCALA DECLAR URMATOARELE*):

 ______________________________________________________________________________
| I. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |
|    1. Platitor de T.V.A.                                                     |
|    1.1. Cifra de afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu    |
|         drept de deducere pe care estimati ca o veti realiza,                |
|         .......................... lei, din care:                            |
|    1.1.1. din operatiuni taxabile                     .................. lei |
|    1.1.2. din operatiuni scutite cu drept de deducere .................. lei |
|            _                                                                 |
|    1.2.   |_| Declarati ca realizati operatiuni taxabile si/sau scutite cu   |
|               drept de deducere din care estimati ca veti obtine o cifra de  |
|               afaceri anuala sub plafonul de scutire prevazut de lege, dar   |
|               doriti sa optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.?  |
|            _                                                                 |
|    1.3.   |_| Realizati in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de     |
|               deducere a T.V.A.?                                             |
|            _                                                                 |
|    1.3.1. |_| Declarati ca desfasurati in exclusivitate operatiuni scutite   |
|               din arendarea, concesionarea si inchirierea de bunuri imobile, |
|               cu exceptiile prevazute de lege, dar doriti sa optati pentru   |
|               taxarea acestora?                                              |
|                                                                              |
|    1.4. Plata T.V.A.:                                                        |
|            _                                                                 |
|    1.4.1. |_| lunara                                                         |
|            _                                                                 |
|    1.4.2. |_| trimestriala                                                   |
|    ______________________________________________________________________    |
|          _                                                                   |
|    2.   |_| Platitor de accize                                               |
|    ______________________________________________________________________    |
|          _                                                                   |
|    3.   |_| Platitor de impozit pe titei si pe gaze naturale din productia   |
|             interna                                                          |
|    ______________________________________________________________________    |
|          _                                                                   |
|    4.   |_| Platitor de taxe si redevente in activitatea petroliera si       |
|             miniera                                                          |
|    ______________________________________________________________________    |
|          _                                                                   |
|    5.   |_| Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri        |
|             asimilate salariilor                                             |
|    ______________________________________________________________________    |
|          _                                                                   |
|    6.   |_| Platitor de impozit pe profit:                                   |
|              _                                                               |
|    6.1.     |_| plata lunara                                                 |
|              _                                                               |
|    6.2.     |_| plata trimestriala                                           |
|              _                                                               |
|    6.3.     |_| plata anuala                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|              _                                                               |
|    7.       |_| Platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor      |
|    ______________________________________________________________________    |
|                                                                              |
|    8. Contributii:                                                           |
|          _                                                                   |
|    8.1. |_| Contributia pentru asigurari sociale de sanatate                 |
|          _                                                                   |
|    8.2. |_| Contributia pentru asigurari de somaj                            |
|          _                                                                   |
|    8.3. |_| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli       |
|             profesionale                                                     |
|          _                                                                   |
|    8.4. |_| Contributia de asigurari sociale                                 |
|______________________________________________________________________________|
| II. FELUL SEDIULUI PENTRU PLATITORII CU STATUT DE SUCURSALA:                 |
|     _                                                                        |
| 1. |_| Platitor cu sediul central in Romania     Cod de identificare fiscala |
|                                                  al unitatii infiintatoare:  |
|     _                                            ........................... |
| 2. |_| Platitor cu sediul central in strainatate                             |
|______________________________________________________________________________|
| III. COD DE IDENTIFICARE FISCALA AL UNITATII DIVIZATE ...................... |
|______________________________________________________________________________|
| IV. BANCA ..............................  Cont ............................. |
|           ..............................       ............................. |
|           ..............................       ............................. |
|______________________________________________________________________________|
    *) Datele referitoare la inregistrarea fiscala se completeaza la constituire. Mentiunile referitoare la modificarea acestor date se declara la organul fiscal competent, cu exceptia datelor privind modificarea atributului de platitor/neplatitor de T.V.A. Inregistrarea si scoaterea din evidenta a platitorilor de taxa pe valoarea adaugata, ulterior infiintarii, se solicita la oficiul registrului comertului prin completarea Cererii de preschimbare a certificatului de inregistrare.

    ANEXA 2
    la anexa A

    Nr. intrare: ............... data: ...........

    REFERITOR LA INVESTITIA STRAINA, pentru evidenta statistica, declar urmatoarele*:

 ______________________________________________________________________________
| 1. Investitie straina in total capital:                                      |
|                                                                              |
| total ........ echivalent lei; din care: ................, ................, |
|                                            (valoarea si      (valoarea si    |
|                                             moneda de         moneda de      |
|                                             subscriere)       subscriere)    |
|                                                                              |
| ................., reprezentand: .................. echivalent EUR.          |
|   (valoarea si                                                               |
|    moneda de                                                                 |
|    subscriere)                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Subscrisa de urmatorii asociati/actionari (numai pentru asociatii/        |
| actionarii cu domiciliul/sediul in strainatate):                             |
|                                                                              |
| 2.1. ................................................., ...................; |
|                (nume si prenume/denumire)                      (tara)        |
|                                                                              |
| total ........ echivalent lei; din care: ................, ................, |
|                                            (valoarea si      (valoarea si    |
|                                             moneda de         moneda de      |
|                                             subscriere)       subscriere)    |
|                                                                              |
| ................., reprezentand: .................. echivalent EUR.          |
|   (valoarea si                                                               |
|    moneda de                                                                 |
|    subscriere)                                                               |
|                                                                              |
| 2.2. ................................................., ...................; |
|                (nume si prenume/denumire)                      (tara)        |
|                                                                              |
| total ........ echivalent lei; din care: ................, ................, |
|                                            (valoarea si      (valoarea si    |
|                                             moneda de         moneda de      |
|                                             subscriere)       subscriere)    |
|                                                                              |
| ................., reprezentand: .................. echivalent EUR.          |
|   (valoarea si                                                               |
|    moneda de                                                                 |
|    subscriere)                                                               |
|                                                                              |
| 2.3. ................................................., ..................., |
|                (nume si prenume/denumire)                      (tara)        |
|                                                                              |
| total ........ echivalent lei; din care: ................, ................, |
|                                            (valoarea si      (valoarea si    |
|                                             moneda de         moneda de      |
|                                             subscriere)       subscriere)    |
|                                                                              |
| ................., reprezentand: .................. echivalent EUR.          |
|   (valoarea si                                                               |
|    moneda de                                                                 |
|    subscriere)                                                               |
|                                                                              |
| 2.4. ................................................., ...................; |
|                (nume si prenume/denumire)                      (tara)        |
|                                                                              |
| total ........ echivalent lei; din care: ................, ................, |
|                                            (valoarea si      (valoarea si    |
|                                             moneda de         moneda de      |
|                                             subscriere)       subscriere)    |
|                                                                              |
| ................., reprezentand: .................. echivalent EUR.          |
|   (valoarea si                                                               |
|    moneda de                                                                 |
|    subscriere)                                                               |
|                                                                              |
| 2.5. ................................................., ...................; |
|                (nume si prenume/denumire)                      (tara)        |
|                                                                              |
| total ........ echivalent lei; din care: ................, ................, |
|                                            (valoarea si      (valoarea si    |
|                                             moneda de         moneda de      |
|                                             subscriere)       subscriere)    |
|                                                                              |
| ................., reprezentand: .................. echivalent EUR.          |
|   (valoarea si                                                               |
|    moneda de                                                                 |
|    subscriere)                                                               |
|                                                                              |
| 2.6. ................................................., ...................; |
|                (nume si prenume/denumire)                      (tara)        |
|                                                                              |
| total ........ echivalent lei; din care: ................, ................, |
|                                            (valoarea si      (valoarea si    |
|                                             moneda de         moneda de      |
|                                             subscriere)       subscriere)    |
|                                                                              |
| ................., reprezentand: .................. echivalent EUR.          |
|   (valoarea si                                                               |
|    moneda de                                                                 |
|    subscriere)                                                               |
|                                                                              |
| 2.7. ................................................., ...................; |
|                (nume si prenume/denumire)                      (tara)        |
|                                                                              |
| total ........ echivalent lei; din care: ................, ................, |
|                                            (valoarea si      (valoarea si    |
|                                             moneda de         moneda de      |
|                                             subscriere)       subscriere)    |
|                                                                              |
| ................., reprezentand: .................. echivalent EUR.          |
|   (valoarea si                                                               |
|    moneda de                                                                 |
|    subscriere)                                                               |
|______________________________________________________________________________|

     Data: ...................                  Semnatura: ..................

    * Se completeaza pentru societatile comerciale care au asociati/actionari cu domiciliul/sediul in strainatate cu situatia investitiei straine la: constituire, majorare/reducere capital, transmitere parti sociale/actiuni.

    ANEXA B

 ______________________________________________________________________________
| I.                       | II.                   MODEL 1 | III.              |
|                          |                               |                   |
|  Spre inaintare catre(1):|          DECLARATIE           |OFICIUL REGISTRULUI|
|                          | pe propria raspundere data in | COMERTULUI DE PE  |
|                          | temeiul prevederilor art. 15  | LANGA TRIBUNALUL  |
| ........................ | alin. (1) lit. a) din Legea   | ................. |
| ........................ | nr. 359/2004, cu modificarile |___________________|
| ........................ | si completarile ulterioare    |IV.                |
| ........................ |                               |                   |
| ........................ |                               |Nr. intrare: ......|
|                          |                               |Data: .............|
|__________________________|_______________________________|___________________|
 ______________________________________________________________________________
| V.                                                                           |
|                                                                              |
| 1. Subsemnat(ul/a) ......................, domiciliat in .................., |
| str. ...................... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., |
| judet/sector .........., telefon .........., act identitate ...., seria ..., |
| nr. ......... CNP/NIF ....................................................., |
|                        (cod numeric personal/numar de identificare fiscala)  |
| eliberat de ........................................., la data ............, |
| in calitate de(2) ....................................;                      |
| 2. pentru firma ..........................................................., |
| avand numar de ordine in registrul comertului(3) ..............., cod unic   |
| de inregistrare(3) .......................;                                  |
| 3. cu sediul in: localitatea ....................., str. ................... |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ............., |
| cod postal ........., casuta postala ...., telefon ..........., ..........., |
| fax ........, ........., e-mail ..............., web site ................., |
|                                                                              |
|                       4. DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE                        |
|                                                                              |
| 4.1. ca, la data prezentei, in spatiul destinat sediului social/sucursalei   |
| din ........................................................................ |
| 4.2. si/sau secundar din ................................................... |
| ............................................................................ |
| si in afara acestora, nu se desfasoara nici una din activitatile ce          |
| constituie obiectul de activitate al firmei, cuprins in actul constitutiv    |
| respectiv modificator si ma oblig ca, inainte de inceperea activitatii, sa   |
| depun declaratia pe propria raspundere privitoare la legalitatea desfasurarii|
| activitatilor declarate conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu          |
| modificarile si completarile ulterioare si, pentru activitatile cu impact    |
| semnificativ asupra mediului, sa solicit autorizarea la sediul autoritatii   |
| publice teritoriale pentru protectia mediului.                               |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VI. Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca          |
|     declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.                      |
|                                                                              |
|        Data: .................       Semnatura ......................        |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    (1) Se completeaza, dupa caz, cu: Brigada/Grupul de Pompieri Militari ................., Directia de Sanatate Publica a/Agentia de Sanatate Publica in Transporturi ................., Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor/Agentia de Sanatate Publica in Transporturi ..........., Autoritatea Publica Teritoriala pentru Protectia Mediului ..................., Inspectoratul Teritorial de Munca al .....................;
    (2) Se completeaza cu calitatea pe care solicitantul o detine (asociat, fondator, administrator, reprezentant);
    (3) Se completeaza numai in cazul in care firma este inregistrata.

    cod: 11-10-141

    ANEXA C

 ______________________________________________________________________________
| I.                       | II.                   MODEL 2 | III.              |
|                          |                               |                   |
|  Spre inaintare catre(1):|          DECLARATIE           |OFICIUL REGISTRULUI|
|                          | pe propria raspundere data in | COMERTULUI DE PE  |
|                          | temeiul prevederilor art. 15  | LANGA TRIBUNALUL  |
| ........................ | alin. (1) lit. b) din Legea   | ................. |
| ........................ | nr. 359/2004, cu modificarile |___________________|
| ........................ | si completarile ulterioare    |IV.                |
| ........................ |                               |                   |
| ........................ |                               |Nr. intrare: ......|
|                          |                               |Data: .............|
|__________________________|_______________________________|___________________|
 ______________________________________________________________________________
| V.                                                                           |
|                                                                              |
| 1. Subsemnat(ul/a) ......................, domiciliat in .................., |
| str. ...................... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., |
| judet/sector .........., telefon .........., act identitate ...., seria ..., |
| nr. ......... CNP/NIF ....................................................., |
|                        (cod numeric personal/numar de identificare fiscala)  |
| eliberat de ........................................., la data ............, |
| in calitate de(2) ....................................;                      |
| 2. pentru firma ..........................................................., |
| avand numar de ordine in registrul comertului(3) ..............., cod unic   |
| de inregistrare(3) .......................;                                  |
| 3. cu sediul in: localitatea ....................., str. ................... |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ............., |
| cod postal ........., casuta postala ...., telefon ..........., ..........., |
| fax ........., ........., e-mail ..............., web site ................, |
|                                                                              |
| 4. DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE:                                             |
|                                                                              |
| 4.1. cunosc si respect prevederile legislatiei si ale reglementarilor        |
| generale si specifice din domeniul(4):                                       |
|  _                                                                           |
| |_| prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.)                             |
|  _                                                 _                         |
| |_| sanitar                                       |_| sanitar-veterinar      |
|  _                                                 _                         |
| |_| protectiei mediului(5)                        |_| protectiei muncii      |
|______________________________________________________________________________|
|       _                                                                      |
| 4.2. |_| ma oblig ca pentru activitatile cu impact semnificativ asupra       |
|          mediului sa solicit autorizarea la sediul autoritatii publice       |
|          teritoriale pentru protectia mediului.                              |
|______________________________________________________________________________|
|       _                                                                      |
| 4.3. |_| sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia  |
|          specifica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.), |
|          sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii, |
|          care se desfasoara la:                                              |
| 4.3.1. - SEDIU SOCIAL                     Nr. salariati(6): ................ |
|        Adresa: ............................................................. |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Clasa |                     Denumire activitate                          | |
| | CAEN  |                                                                  | |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|

    Data: ........................         Semnatura, ......................

    NOTA:
    (1) Se completeaza, dupa caz, cu: Brigada/Grupul de Pompieri Militari ..................., Directia de Sanatate Publica a/Agentia de Sanatate Publica in Transporturi ..................., Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor/Agentia de Sanatate Publica in Transporturi ..................., Autoritatea Publica Teritoriala pentru Protectia Mediului ..................., Inspectoratul Teritorial de Munca al ...................;
    (2) Se completeaza cu calitatea pe care solicitantul o detine (asociat, fondator, administrator, reprezentant);
    (3) Se completeaza numai in cazul in care firma este inregistrata;
    (4) Se marcheaza dupa caz casuta(le) corespunzatoare domeniului de autorizare;
    (5) In cazul activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului se marcheaza casuta din caseta 4.2.;
    (6) Se completeaza numarul mediu estimativ de angajati si, dupa caz, capacitatea estimata de productie sau desfacere a produselor pentru sediul social si pentru fiecare sediu secundar in care se desfasoara o activitate specifica conform codului CAEN.

    cod : 11-10-142

 DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE Model 2    Nr. intrare: ........ data: ......
 ______________________________________________________________________________
| 4.3.2.   - SEDII SECUNDARE                  Nr. salariati(6): .............. |
| ____________________________________________________________________________ |
|  __________________________________________________________________________  |
| |Nr. |       Adresa      | Clasa |         Denumire activitate             | |
| |crt.|                   | CAEN  |                                         | |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
|                                                                              |
| 4.3.3. - Activitati proprii de birou          Nr. salariati(6): ............ |
|          pentru societate                                                    |
|        Adresa: ............................................................. |
|                ............................................................. |
| 4.3.4. - Activitati desfasurate in afara      Nr. salariati(6): ............ |
|          sediului social si a sediilor                                       |
|          secundare                                                           |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Clasa |                      Denumire activitate                         | |
| | CAEN  |                                                                  | |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VI. Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca          |
| declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.                          |
|                                                                              |
|    Data: ....................         Semnatura ......................       |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA D

 ______________________________________________________________________________
| I.                       | II.                   MODEL 3 | III.              |
|                          |                               |                   |
|  Spre inaintare catre(1):|          DECLARATIE           |OFICIUL REGISTRULUI|
|                          | pe propria raspundere data in | COMERTULUI DE PE  |
|                          | temeiul prevederilor art. 15  | LANGA TRIBUNALUL  |
| ........................ | alin. (2) din                 | ................. |
| ........................ | Legea nr. 359/2004, cu        |___________________|
| ........................ | modificarile si completarile  |IV.                |
| ........................ | ulterioare privind modificarea|                   |
| ........................ | declaratiei nr. .... din .... |Nr. intrare: ..... |
|                          |                               |Data: ............ |
|__________________________|_______________________________|___________________|
 ______________________________________________________________________________
| V.                                                                           |
|                                                                              |
| 1. Subsemnat(ul/a) ....................., domiciliat in ..................., |
| str. ...................... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., |
| judet/sector .........., telefon ........., act identitate ....., seria ..., |
| nr. ......... CNP/NIF ....................................................., |
|                        (cod numeric personal/numar de identificare fiscala)  |
| eliberat de ........................................., la data ............, |
| in calitate de(2) ....................................;                      |
| 2. pentru firma ..........................................................., |
| avand numar de ordine in registrul comertului ............................., |
| cod unic de inregistrare ..........................;                         |
| 3. cu sediul in: localitatea ...................., str. .................... |
| nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., judet/sector ............., |
| cod postal ........., casuta postala ...., telefon ..........., ..........., |
| fax ........, ........., e-mail ..............., web site .................; |
|                                                                              |
| 4. DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE:                                             |
|                                                                              |
| 4.1. cunosc si respect prevederile legislatiei si ale reglementarilor        |
| generale si specifice din domeniul(3):                                       |
|  _                                                                           |
| |_| prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.)                             |
|  _                                                 _                         |
| |_| sanitar                                       |_| sanitar-veterinar      |
|  _                                                 _                         |
| |_| protectiei mediului(4)                        |_| protectiei muncii      |
|______________________________________________________________________________|
|       _                                                                      |
| 4.2. |_| ma oblig ca pentru activitatile cu impact semnificativ asupra       |
|          mediului sa solicit autorizarea la sediul autoritatii publice       |
|          teritoriale pentru protectia mediului.                              |
|______________________________________________________________________________|
|       _                                                                      |
| 4.3. |_| sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia  |
|          specifica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.), |
|          sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii, |
|          care se desfasoara la:                                              |
| 4.3.1. - SEDIU SOCIAL                     Nr. salariati(5): ................ |
|        Adresa: ............................................................. |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Clasa |                     Denumire activitate                          | |
| | CAEN  |                                                                  | |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|

    Data: ........................         Semnatura, ......................

    NOTA:
    (1) Se completeaza, dupa caz, cu: Brigada/Grupul de Pompieri Militari ..................., Directia de Sanatate Publica a/Agentia de Sanatate Publica in Transporturi ..................., Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor/Agentia de Sanatate Publica in Transporturi ..................., Autoritatea Publica Teritoriala pentru Protectia Mediului ..................., Inspectoratul teritorial de Munca al ...................;
    (2) Se completeaza cu calitatea pe care solicitantul o detine (asociat, fondator, administrator, reprezentant);
    (3) Se marcheaza dupa caz casuta(le) corespunzatoare domeniului de autorizare;
    (4) In cazul activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului se marcheaza casuta din caseta 4.2.;
    (5) Se completeaza numarul mediu estimativ de angajati si, dupa caz, capacitatea estimata de productie sau desfacere a produselor pentru sediul social si pentru fiecare sediu secundar in care se desfasoara o activitate specifica conform codului CAEN.

    cod: 11-10-143

 DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE Model 3     Nr. intrare: ....... data: ......
 ______________________________________________________________________________
| 4.3.2.   - SEDII SECUNDARE                  Nr. salariati(5): .............. |
| ____________________________________________________________________________ |
|  __________________________________________________________________________  |
| |Nr. |       Adresa      | Clasa |         Denumire activitate             | |
| |crt.|                   | CAEN  |                                         | |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
| |____|___________________|_______|_________________________________________| |
|                                                                              |
| 4.3.3. - Activitati proprii de birou          Nr. salariati(5): ............ |
|          pentru societate                                                    |
|        Adresa: ............................................................. |
|                ............................................................. |
| 4.3.4. - Activitati desfasurate in afara      Nr. salariati(5): ............ |
|          sediului social si a sediilor                                       |
|          secundare                                                           |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Clasa |                      Denumire activitate                         | |
| | CAEN  |                                                                  | |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
| |_______|__________________________________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VI. Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca          |
| declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.                          |
|                                                                              |
|    Data: ....................         Semnatura ......................       |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3118/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3118 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu