Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.31 din 22.05.2013

pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 308 din 29 mai 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (8) şi ale art. 46 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Operatorul de distribuţie concesionar care preia capacităţile energetice de distribuţie a energiei electrice şi persoana fizică/juridică deţinătoare care predă aceste capacităţi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2007 pentru aprobarea Procedurii privind reglementarea condiţiilor pentru transferul de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 12 septembrie 2007. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂMETODOLOGIE privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice Capitolul IScop Articolul 1Prezenta metodologie stabileşte: a)condiţiile de predare a capacităţilor energetice de distribuţie de către o persoană fizică/juridică şi de preluare a acestora de către operatorul de distribuţie concesionar; b)modalitatea de preluare cu plata unei despăgubiri a capacităţilor energetice de distribuţie în condiţiile
art. 44 alin. (8) şi ale art. 46 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; c)situaţiile şi condiţiile în baza cărora Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei avizează preluarea de capacităţi energetice de distribuţie. Capitolul IIDomeniu de aplicare Articolul 2Prezenta metodologie se aplică de către: a)persoana fizică/juridică deţinătoare în proprietate sau în folosinţă potrivit legii a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice care predă aceste capacităţi operatorului de distribuţie concesionar; b)operatorul de distribuţie concesionar care preia capacităţile energetice de distribuţie a energiei electrice. Capitolul IIIDefiniţii Articolul 3Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au următoarele semnificaţii:

autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE;

capacităţi energetice de distribuţie - reţele electrice şi alte echipamente electroenergetice folosite pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;

operator de distribuţie concesionar - persoana juridică titulară a licenţei de distribuţie, care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice;

preluare de capacităţi - operaţiune care rezultă din transferul de capacităţi energetice de distribuţie prin contract de vânzare-cumpărare, de închiriere, de donaţie ori de comodat, constând în dobândirea de către operatorul de distribuţie concesionar a capacităţilor energetice de distribuţie cu titlu de proprietate/folosinţă;

preţ de transfer - preţul contractului prin care se realizează transferul capacităţilor energetice de distribuţie, pe care operatorul de distribuţie concesionar îl achită persoanei fizice/juridice de la care preia aceste capacităţi; preţul de transfer asigură o justă despăgubire a persoanei de la care se preiau capacităţile energetice de distribuţie. Capitolul IVPrincipii privind preluarea de capacităţi energetice de distribuţie Articolul 4(1) Transferul de capacităţi energetice de distribuţie se realizează pe baza acordului de voinţă dintre persoana fizică/juridică deţinătoare a capacităţilor energetice de distribuţie care predă aceste capacităţi şi operatorul de distribuţie concesionar care preia aceste capacităţi, din iniţiativa oricăreia dintre părţi, prin următoarele modalităţi:a)prin contract cu titlu gratuit, respectiv contract de donaţie sau de comodat; b)prin contract de vânzare-cumpărare sau contract de închiriere. (2) În contractul încheiat de părţi se precizează modalitatea de transfer şi preţul de transfer, în cazul în care preluarea se realizează prin vânzare-cumpărare sau închiriere. Articolul 5(1) Operatorul de distribuţie concesionar este obligat să preia o capacitate energetică de distribuţie cu plata unei juste despăgubiri, care reprezintă preţul de transfer, către persoana fizică/juridică care predă aceste capacităţi, în următoarele situaţii:a)în situaţia în care la reţeaua electrică de distribuţie deţinută de o persoană fizică/juridică se racordează unul sau mai mulţi utilizatori ce devin beneficiari ai serviciului universal potrivit legii; b)în situaţiile prevăzute la art. 44 alin. (8) din Legea nr. 123/2012; c)în situaţiile prevăzute la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 123/2012.
(2) Valoarea mijloacelor fixe preluate prin contract de vânzare-cumpărare este recunoscută de ANRE în baza reglementată a activelor (BAR) luată în considerare la stabilirea tarifului de distribuţie, după plata integrală a preţului de transfer, conform prevederilor metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată de ANRE. Articolul 6(1) Preţul de transfer al capacităţilor energetice de distribuţie preluate prin contract de vânzare-cumpărare nu poate fi mai mare decât valoarea medie a capacităţilor de distribuţie similare celor preluate, înregistrate de operatorul de distribuţie concesionar în programul de investiţii al anului anterior.(2) Valoarea anuală cumulată a tuturor capacităţilor energetice de distribuţie preluate prin contract de vânzare-cumpărare nu poate depăşi 10% din valoarea investiţiilor prevăzute în programul de investiţii al anului respectiv, pentru nivelul de tensiune aferent capacităţilor preluate. Articolul 7(1) Preţul de transfer al capacităţilor energetice de distribuţie preluate nu poate depăşi valoarea netă contabilă a acestora la data preluării, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (1).(2) În cazul în care nu există documente din care să rezulte valoarea netă contabilă conform alin. (1), preţul de transfer se stabileşte de un evaluator atestat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România - ANEVAR sau prin negociere între părţi. Articolul 8În cazul capacităţilor energetice de distribuţie preluate prin contract de închiriere, valoarea de închiriere anuală nu poate depăşi cu mai mult de 5% valoarea amortizării anuale a mijloacelor fixe preluate, calculată cu luarea în considerare a vechimii capacităţilor energetice de distribuţie preluate şi a duratei normale de funcţionare. Articolul 9(1) În situaţia în care operatorul de distribuţie concesionar nu poate achita în totalitate contravaloarea capacităţilor de distribuţie, din lipsă de fonduri financiare în condiţiile programului de investiţii al anului în curs, părţile pot conveni plata eşalonată a acesteia pe o perioadă de maximum 5 ani.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), recunoaşterea valorii mijloacelor fixe în baza reglementată a activelor se face la finalul perioadei de eşalonare.(3) În anul în care se finalizează plata se recunosc şi costurile aferente plăţilor efectuate în perioada cuprinsă între semnarea contractului de transfer şi finalizarea plăţii. Capitolul VEtapele şi documentaţia privind preluarea de capacităţi energetice de distribuţie Articolul 10Procesul de transfer al capacităţilor energetice de distribuţie constă în derularea următoarelor activităţi: a)depunerea de către solicitant a cererii de transfer; b)convenirea de către părţi a uneia dintre modalităţile de transfer prevăzute la art. 4; c)negocierea preţului de transfer, în cazul contractelor cu titlu oneros, pe baza documentaţiei de transfer prevăzute la art. 11; d)avizarea de către ANRE a preluării de capacităţi energetice de distribuţie, în cazurile prevăzute de art. 12; e)încheierea contractului şi predarea-preluarea capacităţilor energetice de distribuţie. Articolul 11Stabilirea condiţiilor de transfer al capacităţilor energetice de distribuţie se face cu respectarea regulilor şi a principiilor prevăzute de prezenta metodologie, pe baza următoarele documente: a)lista capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice pe care operatorul de distribuţie concesionar urmează să le preia, iar persoana fizică/juridică deţinătoare să le predea, care va conţine:

date tehnice relevante, ca, de exemplu, tipul transformatoarelor, liniilor electrice, cablurilor etc., precum şi capacitatea acestora;

data punerii lor în funcţiune;

valoarea de inventar a mijlocului fix la data punerii în funcţiune;

valoarea de inventar a mijlocului fix după reevaluare, dacă a fost reevaluat;

durata normală de funcţionare;

valoarea amortizării anuale;

data recepţiei lucrărilor la ultima reparaţie capitală sau retehnologizare şi valoarea acestora; b)lista utilizatorilor capacităţilor energetice care urmează să fie transferate; c)schema electrică monofilară, pe care sunt marcate punctele de delimitare între reţeaua electrică a operatorului de distribuţie concesionar şi reţeaua electrică a persoanei fizice/juridice care transferă capacitatea energetică de distribuţie; d)schema electrică monofilară, pe care sunt marcate punctele de delimitare între reţeaua electrică a persoanei fizice/juridice care urmează să transfere capacităţile energetice de distribuţie şi utilizatorii acesteia; e)documente conţinând evaluările/estimările tehnico-economice privind costurile transferului de capacităţi, precum şi cele asociate lucrărilor de modernizare, ulterioare realizării transferului de capacităţi; f)declaraţia operatorului de distribuţie concesionar prin care acesta se angajează să menţină accesul la reţeaua electrică de distribuţie al persoanei fizice/juridice care urmează să predea capacităţile energetice de distribuţie, precum şi al utilizatorilor specificaţi în lista menţionată la lit. b) şi că nu va percepe de la niciunul dintre aceştia suportarea totală sau parţială a costurilor pentru lucrările ce se efectuează din iniţiativa sa, ca urmare a realizării transferului de capacităţi (modificări de racorduri/branşamente sau eliberarea ori modificarea avizelor tehnice de racordare, după caz); g)consimţământul scris al persoanei fizice/juridice care urmează să predea capacităţile energetice de distribuţie, din care să reiasă că este de acord cu modificarea delimitării patrimoniale, a nivelului de tensiune la care va fi racordat ca urmare a transferului de capacităţi în condiţiile specificate în documentaţia transmisă de către solicitant şi a tarifului de distribuţie conform noului nivel de tensiune; în acest document se menţionează, de asemenea, în mod expres atât vechea valoare a tarifului de distribuţie, cât şi noua valoare a tarifului de distribuţie, respectiv înainte şi după realizarea transferului; h)avizul tehnic de racordare pentru locul de consum unde sunt amplasate capacităţile energetice de distribuţie care urmează să fie transferate; i)documentele ce fac dovada că persoana fizică/juridică este deţinătoare a capacităţilor energetice transferate operatorului de distribuţie concesionar: act de proprietate (inclusiv extras de carte funciară în cazul în care construcţia a fost intabulată) şi, după caz, alte documente doveditoare (declaraţii notariale, autorizaţie de construire, procese-verbale de recepţie, de punere în funcţiune, de predare-primire a instalaţiilor etc.); j)acordul proprietarului capacităţilor energetice de distribuţie cu privire la transferul folosinţei acestora, în cazul în care persoana fizică/juridică care predă capacităţile energetice de distribuţie le deţine în folosinţă; k)documente referitoare la situaţia patrimonială a terenului pe care se află amplasate capacităţile de distribuţie preluate. Capitolul VIAvizarea de către ANRE a preluării de capacităţi energetice de distribuţie Articolul 12Operatorul de distribuţie concesionar este obligat să solicite ANRE avizarea preluării de capacităţi energetice de distribuţie în una dintre următoarele situaţii: a)preţul de transfer al capacităţilor energetice de distribuţie este mai mare sau egal cu 200.000 lei; b)preluarea se referă la capacităţile energetice de distribuţie rezultate în urma modificării instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice, în condiţiile art. 44 alin. (8) din Legea nr. 123/2012, indiferent de preţul de transfer; c)preluarea se referă la capacităţile energetice de distribuţie ale căror deţinători se află în situaţia prevăzută la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, indiferent de preţul de transfer. Articolul 13(1) Preluarea de capacităţi energetice de distribuţie se realizează, fără avizul ANRE, în următoarele situaţii:a)preluarea se realizează prin contract de donaţie, de comodat ori contract de închiriere; sau b)preţul de transfer al capacităţilor energetice de distribuţie este mai mic de 200.000 lei. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), părţile stabilesc condiţiile de transfer al capacităţilor energetice de distribuţie pe baza documentelor prevăzute la art. 11, cu respectarea regulilor şi principiilor prevăzute de prezenta metodologie. Articolul 14(1) În scopul obţinerii avizului pentru preluarea de către operatorul de distribuţie concesionar a capacităţilor energetice de distribuţie conform prevederilor art. 12, solicitantul transmite ANRE un dosar cu următoarele documente:a)cerere scrisă privind avizarea de către ANRE a preluării de capacităţi, semnată de ambele părţi implicate, cu menţionarea numelui/denumirii, domeniului de activitate şi adresei părţilor; b)documentele prevăzute la art. 11; c)un antecontract din care rezultă condiţiile convenite de părţi (persoana fizică/juridică care urmează să predea capacităţile energetice de distribuţie şi operatorul de distribuţie concesionar care urmează să le preia) pentru realizarea transferului de capacităţi, în care se precizează modalitatea de transfer şi preţul de transfer al capacităţii energetice. (2) Părţile pot să încheie contractul prin care se realizează transferul capacităţilor energetice de distribuţie după obţinerea avizului ANRE. Articolul 15ANRE are dreptul să solicite completarea documentaţiei transmise, atât persoanei fizice/juridice care urmează să predea capacităţile energetice de distribuţie, cât şi operatorului de distribuţie concesionar ce urmează să le preia, dacă aceasta nu conţine toate documentele prevăzute la art. 14 sau dacă, pentru finalizarea analizei privind avizarea solicitată, sunt necesare informaţii suplimentare. Articolul 16În funcţie de calitatea şi complexitatea informaţiilor prezentate de părţile implicate în transfer, ANRE poate decide în orice situaţie: a)să organizeze întâlniri cu reprezentanţii împuterniciţi de părţi pentru a clarifica anumite aspecte care reies/nu reies din documentaţiile puse la dispoziţie; b)să solicite prezentarea de către operatorul de distribuţie concesionar a unui raport întocmit de un evaluator atestat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România - ANEVAR privind valoarea de piaţă a capacităţilor energetice pe care intenţionează să le cumpere. Articolul 17(1) Termenul de emitere de către ANRE a avizului solicitat este de 30 de zile de la data la care documentaţia depusă la ANRE pentru solicitarea avizării preluării de capacităţi este completă.(2) În cazul în care documentaţia depusă este incompletă, ANRE solicită completarea în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii acesteia. Articolul 18Dacă în termen de maximum 30 de zile de la data la care ANRE solicită completarea documentaţiei depuse iniţial de solicitant pentru avizarea preluării de capacităţi aceasta nu este completată, ANRE notifică solicitantului clasarea dosarului pentru lipsa documentaţiei prevăzute de prezenta metodologie. Articolul 19În cazul în care transferul de capacităţi energetice de distribuţie în forma propusă de părţile implicate nu se justifică, ANRE emite aviz nefavorabil privind preluarea acestora de către operatorul de distribuţie concesionar, care cuprinde motivele care au stat la baza adoptării acestei hotărâri şi, dacă este cazul, măsurile necesar a fi adoptate în vederea finalizării transferului. Articolul 20 (1) În cazul în care, în situaţiile prevăzute la art. 5, părţile implicate în transferul de capacităţi de distribuţie nu se înţeleg cu privire la preţul de transfer şi nu încheie un antecontract prin care să stabilească condiţiile de transfer, acestea se adresează ANRE.(2) Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia de a depune la ANRE documentele prevăzute la art. 14, cu excepţia antecontractului, precum şi raportul unui evaluator atestat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România - ANEVAR care să stabilească valoarea de piaţă a capacităţilor energetice pe care urmează să le preia.(3) În cazul prevăzut la alin. (1), ANRE avizează preluarea de capacităţi de distribuţie cu stabilirea condiţiilor/modalităţilor şi/sau preţului de transfer, după caz, în condiţiile prezentei metodologii.(4) Părţile încheie contractul prin care se realizează transferul capacităţilor energetice de distribuţie cu respectarea avizului ANRE emis în condiţiile alin. (3). Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 21Persoana juridică titulară a unei licenţe pentru distribuţia energiei electrice care urmează să transfere capacităţile energetice de distribuţie, dar care nu are calitatea de operator de distribuţie concesionar pentru prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice, notifică ANRE intenţia sa de a se angaja în realizarea transferului de capacităţi, conform prevederilor licenţei deţinute. Articolul 22În cazul în care nu este necesară avizarea de către ANRE a preluării de capacităţi în condiţiile art. 13, investiţiile rezultate în urma preluării se includ în programul de investiţii al operatorului de distribuţie concesionar cu respectarea prevederilor metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată de ANRE. Articolul 23În cazul în care ANRE a avizat favorabil preluarea de capacităţi, investiţiile rezultate în urma preluării se includ în programul de investiţii al operatorului de distribuţie concesionar cu respectarea prevederilor referitoare la investiţii din metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată de ANRE. Articolul 24Costurile sau investiţiile care rezultă în urma preluării de capacităţi energetice de distribuţie pentru care ANRE a emis un aviz nefavorabil nu se recunosc în calculul tarifelor de distribuţie a energiei electrice. Articolul 25În cazul în care în urma realizării transferului de capacităţi persoana fizică/juridică care transferă aceste capacităţi îşi încetează activitatea de distribuţie, aceasta trebuie să solicite ANRE în termen de maximum 10 zile calendaristice de la finalizarea transferului încetarea efectelor juridice ale deciziei de aprobare a tarifului pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 31/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 31 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu