Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 27 din 30 august 2007

pentru aprobarea Procedurii privind reglementarea conditiilor pentru transferul de capacitati energetice de distributie a energiei electrice

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 626 din 12 septembrie 2007In temeiul art. 9 alin. (2), (8) şi (9) şi al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi n) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul preţuri şi tarife în domeniul energiei electrice şi în conformitate cu prevederile procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 30 august 2007,

preşedintele Autorităţii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind reglementarea condiţiilor pentru transferul de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 2/2006 pentru aprobarea Procedurii privind preluarea de către un titular de licenţă a unor capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice aflate în patrimoniul altui agent economic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 27 ianuarie 2006.

Art. 3. - Operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opriş

ANEXĂ

PROCEDURĂ

privind reglementarea condiţiilor pentru transferul de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice

Revizia I

CAPITOLUL I

Scop

Art. 1. - Prezenta procedură stabileşte:

a) condiţiile în care o persoană fizică/juridică poate transfera capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice unei alte persoane juridice;

b) condiţiile în baza cărora Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) avizează realizarea transferului de capacităţi.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 2. - Prezenta procedură se aplică de către:

a)  solicitant, pentru întocmirea documentaţiei necesare avizării transferului de capacităţi;

b) posesor, în cazul în care are licenţă de distribuţie, pentru notificarea ANRE de modificare a capacităţilor energetice de distribuţie şi/sau pentru modificările necesare aplicării tarifului de distribuţie a energiei electrice;

c) ANRE, în procesul de analiză a solicitării de avizare a transferului de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice.

CAPITOLUL III

Definiţii şi abrevieri

Art. 3. - Termenii utilizaţi în prezenta procedură au următoarele semnificaţii:

autoritate competentă

- Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei -ANRE;

capacităţi energetice de distribuţie

- reţelele electrice şi alte echipamente electroenergetice folosite pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;

contract cu titlu gratuit

- actul juridic civil prin care posesorul transferă solicitantului un folos patrimonial legat de capacităţi energetice de distribuţie, fără a urmări obţinerea unui folos în schimb. Sunt luate în consideraţie donaţia şi comodatul;

posesor

- persoana fizică/juridică ce deţine în proprietate capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice;

operator principal de distribuţie a energiei electrice

- persoana juridică, titulară a unei licenţe de distribuţie, care deţine o reţea electrică de distribuţie pe care o exploatează, o întreţine, o modernizează, o dezvoltă şi are în concesiune exploatarea activităţilor şi serviciului de distribuţie a energiei electrice. Operatorul principal de distribuţie distribuie energie electrică la mai mult de 100.000 de clienţi.;

solicitant

- persoana juridică, titulară de licenţă, ce solicită avizarea de către ANRE a transferului în proprietatea sa al unor capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice aflate în proprietatea altei persoane fizice/juridice;

transfer de capacităţi

- operaţiunea care decurge din încheierea unui contract de închiriere, de vânzare-cumpărare sau a unui contract cu titlu gratuit referitor la transferul unui folos patrimonial legat de capacităţi energetice de distribuţie.

CAPITOLUL IV

Documente de referinţă

Art. 4. -In redactarea prezentei metodologii s-a utilizat drept document de referinţă Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V

Avizarea transferului de capacităţi

Art. 5. - In scopul obţinerii avizului pentru realizarea transferului de capacităţi, solicitantul transmite la ANRE un dosar care conţine următoarele documente:

a) cerere scrisă privind avizarea de ANRE a transferului de capacităţi, cu menţionarea denumirii, domeniului de activitate şi adresei solicitantului, respectiv ale posesorului, semnată atât de solicitant, cât şi de posesor;

b)  lista capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice pe care solicitantul intenţionează să le preia/posesorul să le predea, după caz, care va conţine:

- date tehnice relevante, de exemplu, tipul transformatoarelor, liniilor electrice, cablurilor etc, precum şi capacitatea acestora;

- data punerii lor în funcţiune;

- valoarea de inventar a mijlocului fix la data punerii în funcţiune;

- dacă mijlocul fix respectiv a fost reevaluat şi care este valoarea de inventar după reevaluare;

- durata normală de funcţionare;

- valoarea amortizării anuale;

- data recepţiei lucrărilor la ultima reparaţie capitală sau retehnologizare şi valoarea acestora;

c)  lista utilizatorilor capacităţilor energetice ale posesorului, care urmează să fie transferate;

d)   scheme electrice monofilare, pe care sunt marcate punctele de delimitare dintre reţeaua electrică a solicitantului şi reţeaua electrică a posesorului;

e)   scheme electrice monofilare, pe care sunt marcate punctele de delimitare dintre reţeaua electrică a posesorului şi utilizatorii acesteia;

f) un precontract din care rezultă condiţiile convenite de părţi (solicitant şi posesor) pentru realizarea transferului de capacităţi, în care se specifică în mod obligatoriu modalitatea de transfer şi preţul de transfer ale capacităţii energetice, în cazul în care transferul se realizează prin vânzare-cumpărare;

g)   documente conţinând evaluările/estimările tehnico-economice privind costurile transferului de capacităţi, cele asociate lucrărilor de modernizare, ulterioare realizării transferului de capacităţi; operatorul principal de distribuţie trebuie să probeze că prin realizarea transferului de capacităţi costurile lui de operare şi de mentenantă scad;

h) declaraţia solicitantului prin care acesta se angajează să menţină accesul posesorului, precum şi al utilizatorilor specificaţi în lista menţionată la lit. c) la reţeaua electrică de distribuţie şi că nu va percepe de la niciunul dintre aceştia suportarea totală sau parţială a costurilor pentru lucrările ce se efectuează din iniţiativa sa, ca urmare a realizării transferului de capacităţi (modificări de racorduri/branşamente sau eliberarea ori modificarea avizelor tehnice de racordare, după caz);

i) consimţământul scris al posesorului/solicitantului din care să reiasă că este de acord cu modificarea delimitării patrimoniale, a nivelului de tensiune la care va fi racordat ca urmare a transferului de capacităţi în condiţiile specificate în documentaţia transmisă de către solicitant şi a tarifului de distribuţie conform noului nivel de tensiune.

Art. 6. -In cazul în care posesorul este titular al unei licenţe pentru distribuţia energiei electrice, acesta trebuie să notifice ANRE, printr-o scrisoare proprie, intenţia sa de a se angaja în realizarea transferului de capacităţi, conform prevederilor licenţei de distribuţie.

Art. 7. -In cazul în care solicitantul este operator principal de distribuţie a energiei electrice şi ANRE a avizat favorabil transferul de capacităţi, investiţiile rezultate în urma unui transfer de capacităţi pot fi incluse în programul de investiţii cu respectarea celorlalte prevederi referitoare la investiţii menţionate în metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.

Art. 8. - ANRE poate cere solicitantului/posesorului completarea documentaţiei transmise, dacă aceasta nu conţine toate documentele prevăzute la art. 5 sau dacă pentru finalizarea analizei privind avizarea solicitată sunt necesare informaţii suplimentare.

Art. 9. - După caz, în funcţie de calitatea şi complexitatea informaţiilor prezentate de părţi (solicitant şi/sau posesor), ANRE poate decide:

a) să organizeze întâlniri cu reprezentanţii împuterniciţi de solicitant şi/sau posesor pentru a clarifica anumite aspecte care reies/nu reies din documentaţiile puse la dispoziţie;

b)  să solicite prezentarea de către solicitant a unui raport întocmit de un auditor independent privind valoarea de piaţă a capacităţilor energetice pe care intenţionează să le cumpere.

Art. 10. - In cazul în care ANRE emite aviz nefavorabil pentru realizarea transferului de capacităţi, solicitantul va fi înştiinţat în scris asupra motivelor care au stat la baza acestei hotărâri.

CAPITOLUL VI

Prevederi speciale

Art. 11. -In cazul în care prin realizarea transferului de capacităţi posesorul care are aprobat/aprobate prin decizie tarif/tarife pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice îşi încetează activitatea de distribuţie, trebuie să solicite în termen de maximum 10 zile calendaristice de la finalizarea transferului abrogarea deciziei respective.

Art. 12. - In cazul în care prin realizarea transferului de capacităţi posesorul care are aprobat/aprobate tarif/tarife pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice îşi modifică volumul capacităţilor de distribuţie a energiei electrice şi/sau punctul de delimitare, acesta trebuie să solicite ANRE, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la finalizarea transferului, revizuirea tarifului de distribuţie prestat beneficiarilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 13. - Dacă în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării din partea ANRE de completare a documentaţiei depuse iniţial de către solicitant pentru avizarea transferului de capacităţi aceasta nu este completată, ANRE emite aviz nefavorabil, cu anunţarea în scris a solicitantului.

Art. 14. - In cazul emiterii unui aviz nefavorabil pentru transferul de capacităţi, dacă totuşi acesta se finalizează, orice investiţie sau cost rezultat în urma transferului nu este recunoscut în calculul tarifelor de distribuţie a energiei electrice.

Art. 15. - Termenul de emitere de către ANRE a avizului solicitat este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care este considerată a fi completă documentaţia depusă la ANRE pentru solicitarea avizării transferului de capacităţi.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 27/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 27 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 27/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu