Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1617 din 4 decembrie 2008

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.070/1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 843 din 15 decembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II din Legea nr. 132/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070 din 29 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezentele norme metodologice se aplică pentru toate cultele religioase recunoscute potrivit legii, care beneficiază, la cerere, de sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical, în condiţiile Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare."

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Numărul posturilor personalului clerical, prevăzut în anexele nr. 1-3 la Legea nr. 142/1999, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care statul sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat se repartizează anual de Ministerul Culturii şi Cultelor fiecărui cult recunoscut, pe baza propunerilor unităţilor centrale de cult ale cultelor recunoscute, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, cu nevoile reale şi cu fondul alocat în acest scop.

(2) Repartizarea posturilor personalului clerical din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, se face prin ordin al ministrului culturii şi cultelor."

3.  La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult sunt transmise spre aprobare Ministerului Culturii şi Cultelor de către fiecare cult recunoscut sau, după caz, de fiecare unitate centrală de cult din cadrul cultului, ţinându-se seama de organizarea proprie a fiecărui cult."

4.  La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

5.  La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Fondul de salarii corespunzător perioadei în care unele posturi sunt vacante sau în care titularii posturilor se află în incapacitate temporară de muncă se restituie, în luna următoare, Ministerului Culturii şi Cultelor."

6.   După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Sunt considerate unităţi de cult cu venituri reduse, în sensul art. 21 din Legea nr. 142/1999, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile de cult care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) credincioşii sunt, în proporţie de minimum 40%, persoane în vârstă de peste 65 de ani;

b) au până la 200 de familii sau se află situate în zone izolate, greu accesibile;

c)  nu dispun de lăcaş de cult sau de casă parohială, iar personalul clerical nu deţine locuinţă proprietate personală în localitate;

d)  nu beneficiază de sprijin financiar pentru salarizarea personalului neclerical."

7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Sumele alocate de la bugetul de stat destinate sprijinirii eparhiilor, aşezămintelor şi reprezentanţelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă prin unitatea centrală de cult din România, cu încadrarea în limita prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 142/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Destinaţiile sumelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor, sumele urmând a fi utilizate pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator.

(3)  Obligaţia de a justifica modul de utilizare a sumelor prevăzute la alin. (1) revine unităţii centrale de cult din România, prin prezentarea, în termen de 90 de zile de la data virării, la Ministerul Culturii şi Cultelor a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare."

8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Fondurile aferente drepturilor stabilite în condiţiile prevăzute de Legea nr. 142/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură, la cererea fiecărui cult religios recunoscut potrivit legii, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.

(2)  Pentru obţinerea fondurilor, anual, cultele recunoscute vor înainta propuneri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3)  După aprobarea bugetului de stat, Ministerul Culturii şi Cultelor comunică cultelor recunoscute numărul de posturi şi fondurile alocate de la bugetul de stat, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(4)  Cultele recunoscute transmit anual, până la data de 31 martie, Ministerului Culturii şi Cultelor, statele de funcţii şi statele de personal, actualizate la nivelul numărului de posturi şi al fondurilor aprobate."

9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.   6.  - Virarea  fondurilor  aprobate  către   unităţile subordonate se face prin ordin de plată, de către Ministerul Culturii şi Cultelor, în limita fondurilor primite de la bugetul de stat, potrivit legii, astfel încât plata drepturilor cuvenite personalului beneficiar angajat, inclusiv contribuţiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator să se facă cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii."

10.  La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Unităţile de cult care, potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999, cu modificările şi completările ulterioare, primesc fonduri de la bugetul de stat au obligaţia să raporteze către unităţile centrale de cult modul de utilizare a acestor fonduri.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(3) Virarea contribuţiilor către asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator se face conform reglementărilor legale în vigoare."

11. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Unităţile centrale de cult au obligaţia să transmită Ministerului Culturii şi Cultelor documente justificative cu privire la modul de utilizare a fondurilor de la bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la data alocării.

(12) Nerespectarea de către unităţile centrale de cult a obligaţiei prevăzute la alin. (11) atrage suspendarea alocării fondurilor de la bugetul de stat."

12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Fondurile primite de la bugetul de stat de către unităţile centrale de cult se înregistrează în contabilitatea acestora potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

(2) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999, cu modificările şi completările ulterioare, este supus controlului Ministerului Culturii şi Cultelor şi al altor organe abilitate de lege."

13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Ministerul Culturii şi Cultelor poate emite precizări privind aplicarea prezentelor norme metodologice, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1617/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1617 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu