Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 31 din 15 ianuarie 2004

pentru aprobarea modificarilor la Procedurile privind implementarea subprogramului "Investitii in servicii sociale", aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei nr. 39/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTEGRARII EUROPENE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 102 din  3 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 734/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrarii Europene,
    avand in vedere prevederile:
    - Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania;
    - Hotararii Guvernului nr. 93/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor subprogramului "Investitii in servicii sociale", care se finanteaza prin bugetul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei pe anul 2003 in cadrul programelor regionale specifice;
    - Ordinului ministrului dezvoltarii si prognozei nr. 39/2003 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea subprogramului "Investitii in servicii sociale",

    ministrul integrarii europene emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba modificarile la Procedurile privind implementarea subprogramului "Investitii in servicii sociale", licitatia a II-a, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei nr. 39/2003, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia implementare duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                        Ministrul integrarii europene,
                              Alexandru Farcas

    ANEXA 1

                                 MODIFICARI
la Procedurile de implementare a subprogramului "Investitii in servicii sociale"

    1. Ministerul Dezvoltarii si Prognozei (MDP) se inlocuieste cu Ministerul Integrarii Europene (MIE).
    2. Pe tot parcursul procedurilor, adresa web: www.mdp.ro se inlocuieste cu www.mie.ro.
    3. Alineatul 1 din capitolul 3 "Bugetul programului" va avea urmatorul cuprins:
    "Bugetul total estimat al programului aferent celei de-a II-a licitatii este de 56.513.155.034 lei, din care:
    - suma de 49.862.839.531 lei este alocata de la bugetul de stat sprijinului financiar nerambursabil;
    - suma de 1.110.000.000 lei reprezinta asistenta tehnica in cadrul subprogramului."
    4. Bumbii 1 si 2 ai alineatului 2 al punctului 5.1 "Solicitantii" vor avea urmatorul cuprins:
    "- inregistreaza obligatii restante de plata a contributiilor la asigurarile sociale si de sanatate, la 31 decembrie 2003;
    - inregistreaza obligatii restante de plata a taxelor si impozitelor, conform prevederilor legale in vigoare, la 31 decembrie 2003."
    5. Alineatul 3 al punctului 5.2 "Parteneriate si eligibilitatea partenerilor" va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru implementarea proiectului solicitantii, incepand cu data depunerii cererii de finantare si pana la indeplinirea obiectivelor propuse, pot actiona individual sau in asociere. Prin subprogram se urmareste crearea de parteneriate, in vederea stimularii implicarii comunitatilor locale in problemele cu care se confrunta acestea, atribuindu-se astfel un punctaj mai mare proiectelor care prevad implementarea in parteneriat."
    6. Alineatul 2 al punctului 5.3 "Eligibilitatea proiectelor" va avea urmatorul cuprins:
    "- Durata proiectului: sa nu depaseasca 8 luni de la semnarea contractului de finantare nerambursabila. In cazul proiectelor care prevad activitati de constructii-montaj nu se vor depasi 8 luni de la finalizarea proiectului tehnic."
    7. Alineatul 6 al punctului 5.4 "Costuri" va avea urmatorul cuprins:
    "Sunt neeligibile urmatoarele costuri:
    - cheltuieli de personal;
    - taxe si impozite;
    - amenzi;
    - asigurare, instruire, audit, garantii financiare;
    - provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare;
    - comisioane;
    - cumparari de terenuri;
    - cumparari de autovehicule;
    - pierderi de schimb valutar;
    - taxa pe valoarea adaugata;
    - costuri ale unor studii pregatitoare (proiect tehnic) sau ale altor activitati pregatitoare;
    - avize, autorizatii, taxe pentru constructii;
    - alimente si medicamente."
    8. La capitolul 8 "Completarea formularului <<Cerere de finantare nerambursabila>>", dupa alineatul 3 se adauga urmatoarele alineate:
    "Obiectivele proiectului trebuie sa fie specifice si nu generale, masurabile, realizabile, realiste si trebuie sa poata fi indeplinite pe durata de derulare a proiectului.
    Justificarea trebuie sa arate o cunoastere foarte buna a situatiei locale din sectorul respectiv, argumentata prin cifre, date si opinii din diferite surse.
    Activitatile trebuie descrise in detaliu. Orice detaliu este important pentru aprecierea importantei proiectului pentru respectiva comunitate locala.
    Rezultatele trebuie sa fie in stransa legatura cu obiectivele si activitatile. De modul in care este gandit proiectul in primul rand de beneficiar, de cel care il implementeaza conteaza si implementarea lui dupa aprobare. De aceea se recomanda gandirea proiectului in toate detaliile lui tehnice, economice si sociale pentru implementarea cat mai rapida a acestuia.
    Bugetul trebuie sa fie clar si detaliat pe linii bugetare (componentele esentiale). In buget trebuie trecuta o suma asiguratorie, pentru ca suma o data aprobata nu mai poate fi suplimentata. Pentru fiecare linie bugetara, valorile vor fi exprimate in mii lei, iar procentele corespunzatoare vor fi cifre intregi. Fiecare linie bugetara trebuie sa cuprinda sume aferente valorii totale a bunului ce urmeaza a fi achizitionat, respectiv a sumei care trebuie transferata din subprogram, precum si a sumei care reprezinta contributia privata, in limita de maximum 90%, respectiv de minimum 10% din valoarea totala a bunului."
    9. Alineatul 6 din capitolul 8 "Completarea formularului <<Cerere de finantare nerambursabila>>" va avea urmatorul cuprins:
    "Documentele care insotesc cererea de finantare nerambursabila:
    Pentru solicitanti si parteneri:
    1. copie de pe bilantul contabil la data de 30 iunie 2003;
    2. copie de pe hotararea consiliului local/judetean privind aprobarea cofinantarii proiectului;
    3. CV-ul managerului de proiect si al persoanelor responsabile cu realizarea activitatilor-cheie din proiect;
    4. copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a solicitantului;
    5. declaratie de atestare fiscala, in original, eliberata de administratia financiara, care sa stipuleze ca solicitantul nu are datorii fiscale, eliberata intre data lansarii licitatiei si data termenului limita de depunere;
    6. certificat emis de casa judeteana de pensii, din care sa rezulte ca solicitantul nu are obligatii restante la plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, eliberat intre data lansarii licitatiei si data termenului limita de depunere;
    7. certificat emis de casa de asigurari de sanatate judeteana, din care sa rezulte ca solicitantul nu are obligatii restante la plata catre fondul asigurarilor de sanatate, eliberat intre data lansarii licitatiei si data termenului limita de depunere;
    8. schema de organizare a solicitantului;
    9. actul de proprietate asupra terenului sau cladirii, in caz de modernizare sau constructie. Pentru proprietatea privata a beneficiarului se va prezenta extrasul de carte funciara inainte de semnarea contractului de finantare.
    Pentru parteneri:
    - copie de pe contractul de parteneriat.
    Toate documentele vor fi anexate la cererea de finantare, in ordinea enumerata mai sus. Cererea de finantare si documentele anexate trebuie sa fie in mod obligatoriu indosariate si sa aiba paginile numerotate."
    10. Alineatul 1 din capitolul 9 "Depunerea formularului <<Cerere de finantare nerambursabila>>" va avea urmatorul cuprins:
    "Cererile de finantare nerambursabila trebuie trimise prin posta cu confirmare de primire sau depuse la Ministerul Integrarii Europene, Str. Libertatii nr. 12, sectorul 5, Bucuresti, camera 409 (aducatorului i se va elibera o confirmare de primire cu data si semnatura)."
    11. La liniuta a 4-a a alineatului 3 din capitolul 9 "Depunerea formularului <<Cerere de finantare nerambursabila>>", dupa bumbul al doilea se adauga urmatorul bumb:
    "- denumirea proiectului;"
    12. Bumbul 5 de la liniuta a 4-a a alineatului 3 din capitolul 9 "Depunerea formularului <<Cerere de finantare nerambursabila>>" va avea urmatorul cuprins:
    "- termenul limita de depunere este 10 martie 2004, ora 16,00. Orice cerere primita dupa termenul limita va fi respinsa in mod automat si nu va fi deschisa chiar daca stampila postei indica o data anterioara datei limita."
    13. Alineatul 4 al punctului 10.3 "Evaluarea calitatii proiectelor" va avea urmatorul cuprins:
    "Punctajul maxim care poate fi acordat unui proiect este de 100 de puncte, iar cel minim este de 65 de puncte."
    14. Ultimul paragraf al anexei la proceduri "Documente care se anexeaza la cerere" va avea urmatorul cuprins:
    Pentru solicitant:
    1. copie de pe raportarea contabila la data de 30 iunie 2003;
    2. copie de pe hotararea consiliului local/judetean privind aprobarea cofinantarii proiectului;
    3. CV-ul managerului de proiect si al persoanelor responsabile cu realizarea activitatilor-cheie din proiect;
    4. copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a solicitantului;
    5. declaratie de atestare fiscala, in original, eliberata de administratia financiara, care sa stipuleze ca solicitantul nu are datorii fiscale, eliberata intre data lansarii licitatiei si data termenului limita de depunere;
    6. certificat emis de casa judeteana de pensii, din care sa rezulte ca solicitantul nu are obligatii restante la plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, eliberat intre data lansarii licitatiei si data termenului limita de depunere;
    7. certificat emis de casa de asigurari de sanatate judeteana, din care sa rezulte ca solicitantul nu are obligatii restante la plata catre fondul asigurarilor de sanatate, eliberat intre data lansarii licitatiei si data termenului limita de depunere;
    8. schema de organizare a solicitantului.
    Pentru parteneri:
    a) copie de pe contractul de parteneriat;
    b) copie de pe raportul de activitate pe anul 2003, care sa cuprinda elemente economice si financiare;
    c) CV ul persoanelor responsabile cu realizarea activitatilor cheie din proiect;
    d) declaratie pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la pct. 5.2 din proceduri."SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 31/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 31 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu