E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 302 din 10 aprilie 2008

privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 361 din 12 mai 2008Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.502 din 23 aprilie 2008 al Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. DG/1.250 din 9 aprilie 2008 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008;

- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul unic, ca imprimat cu regim special, al formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, cuprins în anexa nr. 1.

(2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea şi numerotarea formularelor de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, cuprinse în anexa nr. 2.

(2) Aplicarea prevederilor normelor metodologice prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(3) Anexa nr. 3 cuprinde Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi cele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

Art. 3. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Incepând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

(2) Până la epuizarea stocurilor de formulare de prescripţii medicale cuprinse în modelul prevăzut în anexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acestea pot fi utilizate în paralel cu formularul de prescripţii medicale prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin, dar nu mai târziu de 1 iunie 2008.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXA Nr. 1*)

REGIM SPECIAL                               Serie........   Număr........

1. Unitate medicală

CUI  ................................................................................................ LS.

Sediu (localitate, str., nr.) ..........................................................................

Judeţul .....................................................................................................

Casa de asigurări/ Nr. Contract ............................../.................................

Aprobat Comisie |__|

Semnătură medic prescriptor.....

Nr.zile prescriere |__|__|

 |_| MF

 |_| Amb. Spec.

 |_| Spital

 |_| Ambulanta

 |_| Altele

 |_| MF-MM

2. Asigurat la CAS:....... FO/RC:.........

Nume ................................................

Prenume ............................................

Adresa:...............................................

|_| Salariat

|_| Co-asigural

|_| Libar profesionist  |_| Copil (<18 ani)

|_| Elev/Ucenic/ Studmt(18- 26 ani)

|_| Gravida/Lehuza 

|_| Pensionar 

|_| Veteran

|_| Revotulionar

|_| Handicap

|_| PNS

|_| Ajutor social

|_| Şomaj

|_| Personal contractual

|_| Card European (CE)

|_| Acorduri internaţionale

|_| Alte categorii

CNP

CE

PASS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                         Cetatenia:   |_|_|

3. Diagnostic:

4. Dată prescriere......../..... /.......   Semnătură medic.............................  Parafa

Pozitia

% preţ ref.

Lista

Cod boala

Tip dg

Denumire comercială/ FF/Concentraţie

D.S.       

Cantitate

1

2

3

4

5

6

7

5. Am primit medicamentele.   |_|   Asigurat                     Nume: ......................................................  Prenume: ......................................

                                              |_|  împuternicit                 Adresa .............................................................................................................

CNP

CE            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PASS

B.I. (C.I.) Seria.. .   Nr.     ...........................

Semnătură primitor

................................

Data eliberării reţetei:

.................................

6.Taxare

Pozilia

% prel ref.

Lista

Categ. Boala

Denumire comercială

Cantitate eliberată

Preţ amănunt/UT

Preţ leferinja/UT

Valoare amănunt

Valoare compensare

TOTAL  A                 B:    C1:     C2:    C3            OTC:

Contribuţie asigurai:        Data eliberării:          Bon fiscal nr.

Numele si semnătura persoanei care eliberează                           L.S. Farmacie

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

NORME  METODOLOGICE

privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

CAPITOLUL I

1.   Prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală se face pe formularul cu regim special prevăzut în anexa nr. 1, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Face excepţie prescrierea medicamentelor stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările ulterioare.

Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale.

2.  Se interzic:

a)  emiterea prescripţiilor medicale conţinând medicamente care se eliberează cu şi fără contribuţie personală de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale/convenţii cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale;

b)  emiterea prescripţiilor medicale conţinând medicamente care se eliberează compensat 100% din preţul de referinţă sau preţul de decontare altor categorii de asiguraţi decât cele prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia în vigoare la data respectivă;

c) emiterea de către unităţile spitaliceşti, pentru asiguraţi, pe timpul internării acestora, a prescripţiilor medicale cu şi fără contribuţie personală, precum şi a prescripţiilor medicale contra cost, deoarece medicaţia necesară şi tratamentul pacienţilor spitalizaţi se asigură integral de către unitatea spitalicească respectivă, indiferent de afecţiunile asociate.

3. Durata pentru care se pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală este cea prevăzută în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia în vigoare la data respectivă.

4.  Prescripţiile medicale cu şi fără contribuţie personală se pot elibera de către orice farmacie care, la data eliberării prescripţiei medicale, are încheiat un contract de furnizare de medicamente cu casa de asigurări de sănătate.

5. Pe acelaşi formular pot fi prescrise medicamente din toate sublisteleA, Bşi C, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, (secţiunea C1 - mai puţin medicamentele antidiabetice orale şi medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale, denumite în continuare DCI, prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; secţiunea C2 - mai puţin medicamentele prescrise în diabet zaharat tratat cu antidiabetice tip insuline, afecţiuni oncologice, stări posttransplant şi HIV/SIDA; secţiunea C3), precum şi sublista OTC-3.

6.  Se va întocmi o prescripţie distinctă pentru fiecare dintre următoarele situaţii:

6.1.  medicamente antidiabetice orale corespunzătoare DCI-urilor aferente grupei de boală cronică diabet zaharat şi boli de nutriţie - G21 (sublista C - secţiunea C1);

6.2. medicamente specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (sublista C - secţiunea C2 - Programul naţional cu scop curativ - P3 - Programul naţional de oncologie);

6.3.   medicamente pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu stare posttransplant (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană);

6.4.   medicamente pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA [sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P1 - Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere (profesională şi verticală)];

6.5. medicamente pentru tratamentul cu insuline al bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P5 - Programul naţional de diabet zaharat);

6.6.  medicamente corespunzătoare DCI-urilor pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatită cronică de etiologie virală cu HVB şi HCV - (G4), ciroză hepatică - (G7), poliartrită reumatoidă şi artropatie psoriazică - (G18), acromegalie - tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine - (G22), boala Gaucher - (G29) DCI-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

6.7.   medicamente cu sau fără contribuţie personală, prescrise de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii;

6.8.   medicamente cu sau fără contribuţie personală, prescrise pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual.

7.  Prezenţa în formular doar a 7 poziţii pentru prescriere nu limitează drepturile asiguratului prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008. In situaţiile în care, pentru afecţiunile cronice de care suferă, asiguratul necesită mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/lună, se pot elibera mai multe prescripţii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevăzute de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

8. Prescripţiile medicale cu şi fără contribuţie personală sunt tipărite pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a prescris, iar exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz) se predau asiguratului, care le depune la furnizorul de medicamente. Furnizorul de medicamente va păstra exemplarul roz, iar exemplarul alb (originalul) va fi înaintat casei de asigurări de sănătate împreună cu factura şi borderourile centralizatoare.

9.  In situaţia în care în interiorul carnetului de prescripţii medicale există formulare greşit tipărite, incomplete sau completate greşit de către medic, se va scrie „ANULAT" pe formular şi nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimei prescripţii medicale se va preciza: „Acest carnet conţine..........file (în cifre şi în litere) de la numărul ........ la numărul ........şi ........file anulate."

10.  Gestionarea, distribuirea şi achiziţionarea carnetelor se vor face după cum urmează:

a) casele de asigurări de sănătate vor distribui, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, carnetele înseriate şi numerotate fiecărui furnizor de servicii medicale care a încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate, respectiv medicului care a încheiat convenţie cu aceasta; casele de asigurări de sănătate vor asigura evidenţa carnetelor de prescripţie medicală distribuite;

b) gestionarea carnetelor de prescripţii medicale la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare;

c) furnizorii de servicii medicale îşi vor asigura, la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale;

d) achiziţia formularelor de prescripţii medicale se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii fiscale.

11. (1) Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor cu prescripţii medicale cu şi fără contribuţie personală, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.

(2)  Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici angajaţi cu drept de prescriere, distribuirea şi arhivarea carnetelor de prescripţii medicale la nivelul furnizorului se vor face în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi pe baza unui tabel centralizator care va conţine următoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizării carnetului/ carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire şi parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 3, seria reţetelor returnate (exemplarul 3), semnătura de returnare şi parafa.

(3) Inregistrarea prescripţiilor medicale emise asiguraţilor se va face în documentele medicale de evidenţă primară, pentru fiecare prescripţie în parte, după cum urmează:

a)  se notează seria şi numărul prescripţiei medicale emise în registrul de consultaţii, la rubrica „Tratamente";

b)  la externarea pacientului din spital se notează seria şi numărul prescripţiei medicale emise în epicriză şi în scrisoarea medicală.

CAPITOLUL II

Modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

Formularele de prescripţii medicale se completează în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor.

1. „Unitate medicală"

a) se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unităţii medicale, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care medicul a încheiat contractul/convenţia, numărul contractului de furnizare de servicii medicale sau al convenţiei şi se alege prin bifare cu „x" categoria de furnizor de servicii medicale: Medicină de familie, Ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicină dentară), Spital, Ambulanţă, Altele - conform prevederilor Contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia în vigoare la data respectivă;

b)  „MF-MM" - se bifează atunci când medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; reţeta eliberată de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii va constitui o reţetă distinctă;

c) „număr zile prescriere" - se completează obligatoriu de medic numărul de zile pentru care se face prescrierea, pentru toate tipurile de reţete ;

d) „LS" - loc ştampilă furnizor de servicii medicale;

e)  „Aprobat comisie" - se bifează în cazul în care se prescriu medicamente corespunzătoare DCI-urilor aprobate prin comisiile constituite în acest sens la nivelul caselor de asigurări de sănătate sau la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz. In cazul prescrierii acestor medicamente medicul prescriptor trebuie să păstreze anexat la foaia de observaţie a pacientului/ fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului de aprobare emis de comisii. „Semnătură medic" - se execută semnătura medicului care a emis prescripţia.

2. „Asigurat":

a) „la CAS" - se va nota casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află asiguratul;

b)  „FO/RC" - se completează numărul foii de observaţie (FO) doar în cazul prescrierii reţetei la externarea pacientului din spital sau numărul din registrul de consultaţii;

c) se alege prin bifare cu „x" categoria în care se găseşte asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:

(i) se bifează categoria „salariat", pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);

(ii) se bifează categoria „coasigurat" pentru soţ, soţie şi părinţii fără venituri proprii care sunt în întreţinerea unei persoane asigurate;

(iii) se bifează „pensionar" pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie;

(iv) se bifează „copii <18 ani" pentru toate persoanele care fac dovada calităţii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naştere, carte de identitate);

(v) se bifează „elev ucenic/student (18-26 ani)" pentru toate persoanele de la 18 la 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi care fac dovada calităţii lor de asigurat şi nu realizează venituri din muncă. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din FNUASS, la nivelul preţului de referinţă sau de decontare, după caz, în condiţiile Contractului-cadru, dacă nu realizează venituri din muncă;

(vi) se bifează „gravidă/lăuză" pentru toate persoanele gravide sau lăuze. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din fond, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru, indiferent dacă realizează sau nu venituri;

(vii) se bifează „veteran, revoluţionar sau handicap" pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale. Pentru aceste categorii, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor specifice, se suportă din fond, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;

(viii) se bifează „PNS" pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care este inclus în program, şi se notează numărul programului/subprogramului de sănătate în care este inclus şi se prescriu numai medicamente din sublistele A, B şi C, care se eliberează în farmaciile cu circuit deschis;

(ix) se bifează categoria „ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

(x) se bifează „alte categorii" pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate pe formularul de prescripţie, menţionându-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale;

(xi) se bifează „personal contractual" pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;

(xii) se bifează „liber profesionist" pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;

(xiii) se bifează „Cârd european (CE)" pentru persoanele care prezintă un cârd european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European (cu excepţia României). In baza acestui cârd, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România,

(xiv) se bifează „Acorduri internaţionale" pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la care România este parte;

d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, adresa completă);

e)  câmpul „CNP/CE/PASS" corespunde codului numeric personal/număr cârd european/număr paşaport. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:

(i)  pentru cetăţenii români se completează codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe;

(ii) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi  în domeniul  sănătăţii  se  va  completa  numărul paşaportului;

(iii)  pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se vor completa toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cârdului european de asigurări de sănătate (câmpul nr. 8 de pe acesta).

Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia din nomenclatorul de ţări (anexa nr. 3 la ordin).

3. „Diagnostic" - se vor nota toate diagnosticele pacientului pentru care au fost prescrise medicamente cu sau fără contribuţie personală;

4.  „Dată prescriere" - se completează cu data emiterii prescripţiei medicale;

5. „Semnătură medic" (parafă/cod) - se execută semnătura medicului care a emis prescripţia şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia.

6.  Prescripţia propriu-zisă:

a) „% preţ ref."

(i) se notează procentul corespunzător de compensare (90% sau 50%) al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista A, B sau procentul de compensare 100% din preţul de referinţă/preţul de decontare al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (C1, C2 şi C3) şi 3 (OTC3), conform prevederilor legale în vigoare, pentru: copil (< 18 ani), tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, gravidă/lăuză, sau procentul de compensare 100% aferent sublistelor A, B şi C1 pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluţionari, persoane cu handicap etc);

b) „Listă":

(i) pentru prescripţiile care cuprind medicamente corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A şi B, seva nota „A" respectiv „B" la rubrica „Listă"

(ii) pentru prescripţiile care conţin şi medicamente din sublista C1, aferente unei categorii de boală, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, în rubrica „Listă", în dreptul medicamentelor aferente unei categorii de boală se va nota categoria respectivă (G1-G30). Completarea câmpului „cod boală" este obligatorie;

(iii) pentru categoriile de asiguraţi de la pct. 2 lit. c), subpct. (iv), (v) şi (vi), se vor putea prescrie toate medicamentele din:

-   sublista C - secţiunea C2, cu indicarea programului Px, dacă prescrierea medicamentelor se face pentru afecţiunile care nu sunt cuprinse în subprogramele din programul naţional cu scop curativ, dar în conformitate cu autorizaţia de punere pe piaţă a medicamentului;

- sublista C - secţiunea C1, cu indicarea codului Gx, indiferent de boala pentru care se face prescrierea, conform autorizaţiei de punere pe piaţă;

c)  „Cod boală" - medicul prescriptor va înscrie codul diagnosticului/diagnosticelor pentru care se face prescripţia medicamentelor, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a varianta 999 coduri de boală;

d)  „Tip dg" - pentru fiecare cod de boală se va nota categoria în care se încadrează diagnosticul - acut/subacut/cronic. Dată fiind perioada de valabilitate a prescripţiei, diferită pentru afecţiuni acute/subacute şi afecţiuni cronice, pe acelaşi formular de prescripţie medicală nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic;

e)     „Denumire comercială/FF/Concentraţie" - se completează cu denumirea comercială însoţită de forma farmaceutică şi de concentraţie corespunzătoare Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului, respectiv Listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aflate în vigoare la data respectivă, modul de administrare şi cantitatea necesară tratamentului, trecută în cifre şi în litere;

f) prescrierea medicamentelor din sublista C, secţiunea C2, dacă pacientul este beneficiarul unuia dintre programele/subprogramele naţionale de sănătate, se face cu indicarea programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ: P3 - Programul naţional de oncologie, P5 - Programul naţional de diabet zaharat, P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, P1 - Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratament postexpunere.

7. „Am primit medicamentele" - se completează de asigurat sau de împuternicitul acestuia (persoana care ridică medicamentele pentru asigurat, fără a fi nevoie de împuternicire legală).

8.  „Asigurat/Împuternicit" - se alege prin bifare cu „x" categoria în care se încadrează persoana care ridică medicamentele; datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI, seria, numărul, adresa completă, CNP) vor fi ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicit).

9. „Semnătură primitor" - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie.

10.  „Data eliberării" - se completează cu data eliberării medicamentelor din farmacie.

11. „Taxare"-farmacistul va menţiona în rubrica „Denumire comercială" şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. In rubrica „total" din secţiunea „Taxare" se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3, OTC.

12. „Bon fiscal nr." - se completează de către farmacie cu numărul bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor.

13.  In cazul în care bolnavul este de acord cu înlocuirea medicamentelor prescrise (pentru situaţiile prevăzute la art. 95 lit. t) din Hotărârea Guvernului nr. 324/2008), medicul prescriptor va consemna obligatoriu pe versoul celor 3 exemplare ale prescripţiei medicale, menţiunea „Bolnavul este de acord cu înlocuirea medicamentelor de către farmacist".

Această menţiune va fi semnată şi parafată de medicul prescriptor. In situaţia în care această menţiune nu este consemnată pe versoul celor 3 exemplare ale prescripţiei medicale, se consideră că bolnavul nu este de acord cu înlocuirea de către farmacist a medicamentelor prescrise de către medic.

NOTĂ:

Pct. 1, 2, 3, 4, 6 şi 13 se completează de către medic.

ANEXA Nr. 3

LISTA

abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi cele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European

Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

AF

Afganistan

NU

NU

ZA

Africa de Sud

NU

NU

AL

Albania

NU

DA

DZ

Algeria

NU

DA

AD

Andora

NU

NU

AO

Angola

NU

NU

Al

Anguilla

NU

NU

AG

Antigua şi Barbuda

NU

NU

AN

Antilele Olandeze (Bonair)

NU

NU

AR

Argentina

NU

NU

AM

Armenia

NU

DA

AW

Aruba

NU

NU

SH

Asc, Sf. EL, Tr. Dacunha

NU

NU

AU

Australia

NU

NU

AT

Austria

DA

NU

AZ

Azerbaidjan

NU

DA

BS

Bahamas

NU

NU

BH

Bahrain

NU

NU

BD

Bangladesh

NU

NU

BB

Barbade

NU

NU

BY

Belarus

NU

NU

BE

Belgia

DA

NU

BZ

Belize

NU

NU

BJ

Benin

NU

NU

BM

Bermude

NU

NU

BO

Bolivia

NU

NU

BA

Bosnia-Herţegovina

NU

DA

BW

Botswana

NU

NU

BR

Brazilia

NU

NU

BN

Brunei Darussalam

NU

NU

BG

Bulgaria

DA

NU

Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

BF

Burkina Faso

NU

NU

Bl

Burundi

NU

NU

BT

Butan

NU

NU

KH

Cambogia

NU

NU

CM

Camerun

NU

NU

CA

Canada

NU

NU

SP

Canary Islands

NU

NU

CV

Capul Verde

NU

NU

KZ

Cayman (Insule)

NU

NU

CZ

Cehia

DA

NU

CF

Republica Centraficană

NU

NU

CL

Chile

NU

NU

CN

China

NU

DA

TD

Ciad

NU

NU

CZ

Cipru

DA

NU

CI

Coasta de Fildeş

NU

NU

CO

Columbia

NU

NU

YT

Com. Terit. Mayotte

NU

NU

PM

Com. Ter. Sf. Pierre şi Miqu

NU

NU

KM

Comore

NU

NU

CD

Congo

NU

NU

CG

Congo

NU

NU

KR

Coreea de Sud

NU

NU

CR

Costa Rica

NU

NU

HR

Croaţia

NU

DA

CU

Cuba

NU

DA

DK

Danemarca

DA

NU

DJ

Djibuti

NU

NU

DM

Dominica

NU

NU

DO

Republica Dominicană

NU

NU

Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

EC

Ecuador

NU

NU

EG

Egipt

NU

DA

SV

El Salvador

NU

NU

CH

Elveţia

NU

NU

AE

Emiratele Arabe Unite

NU

NU

ER

Aritreea

NU

NU

EE

Estona

DA

NU

ET

Etiopia

NU

NU

FJ

Fidji

NU

NU

FI

Finlanda

DA

NU

FR

Franţa

DA

NU

GA

Gabon

NU

NU

GM

Gambia

NU

NU

GE

Georgia

NU

NU

GS

Georgia de Sud şi lle

NU

NU

DE

Germania

DA

NU

GH

Ghana

NU

NU

Gl

Gibraltar

NU

NU

GR

Grecia

DA

NU

GD

Grenada

NU

NU

GL

Groenlanda

NU

NU

GP

Guadelupa (inclusiv SF/BA)

NU

NU

GU

Guam

NU

NU

GT

Guatemala

NU

NU

GN

Guineea

NU

NU

GW

Guineea Bissau

NU

NU

GQ

Guineea Ecuatorială

NU

NU

GY

Guyana

NU

NU

GF

Guyana Franceză

NU

NU

HT

Haiti

NU

NU

HN

Honduras

NU

NU

HK

Hong Kong

NU

NU

IN

India

NU

DA

ID

Indonezia

NU

NU

CK

Insulele Cook

NU

NU

FK

Insulele Falkland (Malvine)

NU

NU

FO

Insulele Feroe

NU

NU

MP

Insulele Mariane

NU

NU

SB

Insulele Solomon

NU

NU

VG

Insulele Virgine Britanic

NU

NU

VI

Insulele Virgine SUA

NU

NU

WF

Insulele Wallis şi Futuna

NU

NU

JO

Iordania

NU

DA

IR

Iran

NU

NU

IQ

Iraq

NU

NU

Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

IE

Irlanda

DA

NU

IS

Islanda

DA

NU

IL

Israel, Autoritatea Palestiniană

NU

DA

IT

Italia

DA

NU

JM

Jamaica

NU

NU

JP

Japonia

NU

NU

KZ

Kazahstan

NU

NU

KE

Kenia

NU

NU

KG

Kîrgîzîstan

NU

NU

KI

Kiribati

NU

NU

XZ

Kosovo

NU

NU

KW

Kuweit

NU

NU

LA

Lao

NU

NU

LS

Lesoto

NU

NU

LV

Letonia

DA

NU

LB

Liban

NU

DA

LR

Liberia

NU

NU

LY

Libia

NU

DA

LI

Liechtenstein

DA

NU

LT

Lituania

DA

NU

LU

Luxemburg

DA

NU

GB

Marea Britanie

DA

NU

MO

Macao

NU

NU

MK

Macedonia

NU

DA

MG

Madagascar

NU

NU

MY

Malaezia

NU

NU

MW

Malawi

NU

NU

MV

Maldive

NU

NU

ML

Mali

NU

NU

MT

Malta

DA

NU

MA

Maroc

NU

DA

MH

Marshall (insule)

NU

NU

MQ

Martinica

NU

NU

MR

Mauritania

NU

NU

MU

Mauritius

NU

NU

MX

Mexic

NU

NU

FM

Micronezia (stat federal)

NU

NU

MD

Moldova

NU

DA

MC

Monaco

NU

NU

MN

Mongolia

NU

NU

MS

Monserat

NU

NU

MZ

Mozambic

NU

NU

MM

Myanmar

NU

NU

NA

Namibia

NU

NU

Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

NR

Nauru

NU

NU

NP

Nepal

NU

NU

NI

Nicaragua

NU

NU

NE

Niger

NU

NU

NG

Nigeria

NU

NU

NU

Niue Island

NU

NU

NF

Norfolk (Insule)

NU

NU

NO

Norvegia

DA

DA

NC

Noua Caledonie

NU

NU

NZ

Noua Zeelanda, inclusiv D

NU

NU

NL

Olanda

DA

NU

OM

Oman

NU

NU

PK

Pakistan

NU

DA

PW

Palaos

NU

NU

PA

Panama

NU

NU

PG

Papua Noua Guinee

NU

NU

PY

Paraguay

NU

NU

PE

Peru

NU

DA

PH

Philippines

NU

NU

PN

Pitcairn, Henderson, Duci

NU

NU

PF

Polinezia Franceză (inclusiv)

NU

NU

PL

Polonia

DA

NU

PR

Porto Rico

NU

NU

PT

Portugalia

DA

NU

QA

Quatar

NU

NU

KP

Koreea de Nord

NU

DA

RE

Reu, Ile.Ba, Eu., Ju., Gl.,Tr

NU

NU

RO

România

NU

NU

RU

Rusia (Fed)

NU

DA

RW

Rwanda

NU

NU

AS

Samoa (SUA)

NU

NU

WS

Samoa Occidentală

NU

NU

SM

San Marino

NU

NU

ST

Sao Tome şi Principe

NU

NU

SA

Saudi Arabia

NU

NU

SN

Senegal

NU

NU

CS

Serbia şi Muntenegru

NU

DA

SC

Seychelles

NU

NU

KN

Sf. Christophe (Sf. Kitts)

NU

NU

LC

Sf. Lucia

NU

NU

VC

Sf. Vincent şi Grenadine

NU

NU

Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

SL

Sierra Leone

NU

NU

SG

Singapore

NU

NU

SY

Siria

NU

DA

SK

Slovacia

DA

NU

SI

Slovenia

DA

NU

SO

Somalia

NU

NU

ES

Spania

DA

NU

LK

Sri Lanka

NU

NU

US

Statele Unite ale Americii

NU

NU

SD

Sudan

NU

NU

SE

Suedia

DA

NU

SR

Surinam

NU

NU

SZ

Swaziland

NU

NU

TJ

Tadjikistan

NU

NU

TH

Thailanda

NU

NU

TW

Taiwan

NU

NU

TZ

Tanzania

NU

NU

IO

Terţ. Brit. Sin. Oc. Ind.

NU

NU

TF

Teritoriile Australe Fr.

NU

NU

TP

Timor Oriental

NU

NU

TG

Togo

NU

NU

TK

Tokelau

NU

NU

TO

Tonga (inclusiv Niuafo"Ou

NU

NU

TT

Trinidad şi Tobago

NU

NU

TN

Tunisia

NU

DA

TR

Turcia

NU

DA

TM

Turkmenistan

NU

NU

TC

Turques şi Caiques

NU

NU

TV

Tuvalu

NU

NU

UG

Uganda

NU

NU

UA

Ukraina

NU

DA

HU

Ungaria

DA

NU

UY

Uruguay

NU

NU

UZ

Uzbekistan

NU

NU

VU

Vanuatu

NU

NU

VA

Vatican

NU

NU

VE

Venezuela

NU

NU

VN

Vietnam

NU

NU

YE

Yemen

NU

NU

ZM

Zambia

NU

NU

ZW

Zimbabwe

NU

NU


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 302/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 302 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 302/2008
Ordin 251 2012
Ordin 544 2011
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
Ordin 338 2011
pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala
Ordin 774 2009
privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, pentru pensionari
Ordin 681 2009
privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, pentru pensionari
Ordin 435 2009
pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala
Ordin 304 2009
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala
Ordin 577 2008
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala
Ordin 426 2008
pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu