Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 30 din 22 ianuarie 2004

pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

ACT EMIS DE:                MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 102 din  3 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 9 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 110/2002 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se abroga.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                               Elena Dumitru

    ANEXA 1

                                 PROCEDURA
privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

    I. Organizarea depunerii/transmiterii de catre angajatori a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 1
    Obligatia depunerii/transmiterii de catre angajatori a declaratiei lunare prevazute la art. 21 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin completarea documentelor prezentate in anexele nr. 1 si 2, care cuprind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, denumita in continuare declaratie lunara.
    Art. 2
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, declaratia lunara se depune/transmite, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala se afla sediul angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica.
    (2) In cazul in care angajatorii persoane juridice au sucursale si/sau puncte de lucru, acestia depun/transmit declaratia lunara, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea sucursalelor si/sau punctelor de lucru, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul persoana juridica.
    (3) Angajatorii depun/transmit declaratia, in mod obligatoriu, in format electronic (suport magnetic/e-mail).
    (4) In cazuri temeinic justificate directorul executiv al agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, poate aproba pentru angajatorii cu mai putin de 5 salariati depunerea declaratiei lunare pe suport hartie.
    (5) In termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, vor publica pe site-ul propriu procedura electronica prin care angajatorii au acces la formularul declaratiei. Acest formular va putea fi vizualizat, completat si transmis prin mijloace electronice.
    Art. 3
    Directorul executiv al fiecarei agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv al Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, va stabili, prin decizie, arondarea angajatorilor pe agentii locale in functie de sediul sau domiciliul acestora, pentru depunerea/transmiterea declaratiei lunare, precum si competentele de prelucrare a datelor inscrise in aceasta. Centralizarea bazei de date se asigura la nivelul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti.

    II. Modul de completare a declaratiei

    Art. 4
    Capitolul 1 "Evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj" prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta procedura se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La rubrica "CUI (Cod fiscal)" se inscrie numai partea numerica a acestuia.
    2. Rubrica "Cod numeric personal" reprezinta codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau care nu este inregistrat la oficiul registrului comertului (de exemplu, persoane fizice care angajeaza personal casnic conform legii).
    3. La rubrica "Denumire angajator" se inscrie denumirea completa a angajatorului, asa cum este inregistrat la oficiul registrului comertului.
    4. Evidenta nominala a asiguratilor are in vedere persoanele care se afla in urmatoarele situatii prevazute de lege:
    a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;
    b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
    c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
    d) militarii angajati pe baza de contract;
    e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
    f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile de mai sus.
    5. Rubrica "Tip contract" se completeaza cu "Tn" pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata normala a timpului de munca/lucru de 8 ore/zi si cu "Tp" pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru.
    6. Rubrica "Numar ore norma in zi" se completeaza cu numarul de ore de lucru normate in zi conform tipului de contract.
    7. Rubrica "Numar zile contributive in luna" se completeaza cu numarul de zile lucratoare normate in luna, conform tipului de contract.
    8. Rubrica "Baza de calcul" se completeaza cu drepturile banesti determinate in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. a) - d) sau, dupa caz, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. e) si f) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile ulterioare asupra veniturilor brute lunare realizate. Pentru persoanele care au stagiu de cotizare partial, ca urmare a inceperii/incetarii raporturilor de munca/serviciu in cadrul lunii de raportare, baza de calcul se considera in functie de numarul de ore efectiv lucrate in luna. In cazul concediilor de sarcina si lauzie, precum si al concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca aceasta rubrica se va completa ca pentru program normal de lucru.
    9. Rubrica "Contributie individuala datorata" se completeaza cu suma rezultata prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul determinate conform pct. 8.
    10. Rubrica "Contributie individuala virata" se completeaza cu suma inscrisa pe ordinul de plata cu care s-a efectuat viramentul.
    Art. 5
    Capitolul 2 "Date despre angajator; deduceri si reduceri" prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta procedura se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Rubrica "Total fond salarii brute realizate" se completeaza cu fondul de salarii determinat in conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Deducerile si reducerile se completeaza doar de catre angajatorii care beneficiaza de ele.
    3. Rubrica "Rectificativa" se completeaza cu litera "X" numai daca este cazul.
    Art. 6
    Nedepunerea declaratiei lunare pana la termenul stabilit, precum si completarea acesteia altfel decat conform modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 sau cu date eronate se sanctioneaza potrivit legii.

    III. Modalitatea de transmitere in format electronic a declaratiei lunare si conditiile tehnice standard pentru formatul electronic

    Art. 7
    Declaratiile lunare in format electronic se vor transmite prin e-mail ca fisiere atasate la un mesaj semnat de persoana autorizata sa faca depunerea declaratiei lunare, iar cele pe suport magnetic se depun pe discheta FD 3,5" sau CD in dublu exemplar. Dischetele/CD-urile vor fi etichetate cu informatiile urmatoare:
    1. denumirea fisierului;
    2. denumirea angajatorului;
    3. codul fiscal al angajatorului;
    4. anul si luna pentru care se depune declaratia (aaaa.II);
    5. numarul dischetei/CD-ului, daca sunt mai multe (de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3 pentru 3 dischete/CD-uri).
    Art. 8
    Declaratia electronica va contine doua fisiere de tip DBF sau TXT (inregistrari de lungime fixa) pentru fiecare capitol, care vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continut:
    1. Cap1. DBF sau Cap1. TXT - anexa nr. 1
    2. Cap2. DBF sau Cap2. TXT - anexa nr. 2
    3. Campurile din structura fisierelor sunt de lungime fixa, iar ordinea lor este obligatorie, indiferent daca se completeaza sau nu.
    4. In descrierea de mai jos, rubrica "Tip camp" are urmatoarea semnificatie
    N - numeric, aliniat la dreapta;
    C - caracter (alfanumeric), aliniat la stanga, fara diacritice.
    5. In situatia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta in mod obligatoriu denumirea campurilor date in structurile de fisier.
    6. Descrierea fisierelor aferente anexelor nr. 1 si 2 este urmatoarea:
    Fisierul Cap1. DBF sau Cap1. TXT (anexa nr. 1) contine cate o inregistrare pentru fiecare asigurat si are urmatoarea structura*).
-----------
    *) Tabelul este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                            | Denumire |Tip|Lung|         Semnificatie        |
|                            |   camp   |   |    |                             |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Luna declaratiei           |LD        | N | 2  | Se completeaza cu luna      |
|                            |          |   |    | anului pentru care se       |
|                            |          |   |    | intocmeste declaratia       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Anul declaratiei           |AD        | N | 4  | Se completeaza cu anul      |
|                            |          |   |    | pentru care se intocmeste   |
|                            |          |   |    | declaratia                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod unic de inregistrare   |CF        | N | 10 | Se completeaza partea       |
| (CUI)/CF pentru angajatori |          |   |    | numerica a codului unic de  |
| persoane juridice          |          |   |    | inregistrare/codului fiscal |
|                            |          |   |    | atribuit angajatorilor -    |
|                            |          |   |    | persoane juridice           |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod unic de inregistrare   |CNPA      | N | 13 | Contine Codul unic de       |
| (CUI)/CNP angajator        |          |   |    | inregistrare atribuit prin  |
| persoane fizice            |          |   |    | Certificatul de inregistrare|
|                            |          |   |    | angajatorilor persoane      |
|                            |          |   |    | fizice (codul numeric       |
|                            |          |   |    | personal al angajatorului)  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Nume si prenume asigurat   |NUME      | C | 30 | Contine numele si prenumele |
|                            |          |   |    | asiguratului                |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod numeric personal       |CNP       | N | 13 | Contine codul numeric       |
|                            |          |   |    | personal al asiguratului    |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Tip contract               |TC        | C | 2  | Se completeaza cu Tn pentru |
|                            |          |   |    | toate raporturile de        |
|                            |          |   |    | munca/serviciu cu durata    |
|                            |          |   |    | normala a timpului de       |
|                            |          |   |    | munca/lucru de 8 ore/zi si  |
|                            |          |   |    | cu Tp pentru contract       |
|                            |          |   |    | individual de munca cu timp |
|                            |          |   |    | partial de lucru            |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numar ore norma in zi      |NON       | N | 2  | Se completeaza cu numarul de|
|                            |          |   |    | ore de lucru normate in zi  |
|                            |          |   |    | conform tipului de contract |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numar de zile contributive |NZN       | N | 2  | Se completeaza cu numarul de|
| in luna                    |          |   |    | zile lucratoare normate in  |
|                            |          |   |    | luna, conform tipului de    |
|                            |          |   |    | contract (mai mic sau egal  |
|                            |          |   |    | cu numarul de zile          |
|                            |          |   |    | lucratoare din luna         |
|                            |          |   |    | respectiva, sau dupa caz,   |
|                            |          |   |    | mai mic sau egal cu numarul |
|                            |          |   |    | de zile calendaristice din  |
|                            |          |   |    | luna respectiva in cazul    |
|                            |          |   |    | militarilor angajati pe baza|
|                            |          |   |    | de contract)                |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Baza de calcul             |BC        | N | 9  | Se completeaza cu drepturile|
|                            |          |   |    | banesti determinate in      |
|                            |          |   |    | conformitate cu prevederile |
|                            |          |   |    | art. 14 alin. (3) din       |
|                            |          |   |    | Normele metodologice de     |
|                            |          |   |    | aplicare a Legii nr. 76/2002|
|                            |          |   |    | privind sistemul            |
|                            |          |   |    | asigurarilor pentru somaj si|
|                            |          |   |    | stimularea ocuparii fortei  |
|                            |          |   |    | de munca, aprobate prin     |
|                            |          |   |    | Hotararea Guvernului        |
|                            |          |   |    | nr. 174/2002, cu            |
|                            |          |   |    | modificarile si completarile|
|                            |          |   |    | ulterioare, pentru          |
|                            |          |   |    | asiguratii prevazuti la     |
|                            |          |   |    | art. 19 lit. a) - d) sau,   |
|                            |          |   |    | dupa caz, pentru asiguratii |
|                            |          |   |    | prevazuti la art. 19 lit. e)|
|                            |          |   |    | si f) asupra veniturilor    |
|                            |          |   |    | brute lunare realizate.     |
|                            |          |   |    | Pentru persoanele care au   |
|                            |          |   |    | stagiu de cotizare partial, |
|                            |          |   |    | ca urmare a                 |
|                            |          |   |    | inceperii/incetarii         |
|                            |          |   |    | raporturilor de             |
|                            |          |   |    | munca/serviciu in cadrul    |
|                            |          |   |    | lunii de raportare, baza de |
|                            |          |   |    | calcul se considera in      |
|                            |          |   |    | functie de numarul de ore   |
|                            |          |   |    | efectiv lucrate in luna. In |
|                            |          |   |    | cazul concediilor de sarcina|
|                            |          |   |    | si lauzie, precum si a      |
|                            |          |   |    | concediilor medicale pentru |
|                            |          |   |    | incapacitate temporara de   |
|                            |          |   |    | munca se va completa ca     |
|                            |          |   |    | pentru program normal de    |
|                            |          |   |    | lucru                       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Contributia individuala    |CID       | N | 7  | Contine contributia datorata|
| datorata                   |          |   |    | de asigurat si retinuta de  |
|                            |          |   |    | angajator (1% din BC)       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Contributia individuala    |CIV       | N | 7  | Contine contributia virata  |
| virata                     |          |   |    | de angajator                |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|

    Fisierul Cap2. DBF sau Cap2. TXT (anexa nr. 2) contine o singura inregistrare si are urmatoarea structura:

 ______________________________________________________________________________
|                            | Denumire |Tip|Lung|         Semnificatie        |
|                            |   camp   |   |    |                             |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Luna declaratiei           |LD        | N | 2  | Se completeaza cu luna      |
|                            |          |   |    | anului pentru care se       |
|                            |          |   |    | intocmeste declaratia       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Anul declaratiei           |AD        | N | 4  | Se completeaza cu anul      |
|                            |          |   |    | pentru care se intocmeste   |
|                            |          |   |    | declaratia                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Denumire angajator         |DEN       | C | 30 | Contine denumirea           |
|                            |          |   |    | angajatorului               |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod unic de inregistrare   |CF        | N | 10 | Se completeaza partea       |
| (CUI)/CF pentru angajatori |          |   |    | numerica a codului unic de  |
| persoane juridice          |          |   |    | inregistrare/codului fiscal |
|                            |          |   |    | atribuit angajatorilor -    |
|                            |          |   |    | persoane juridice           |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod unic de inregistrare   |CNPA      | N | 13 | Contine Codul unic de       |
| (CUI)/CNP angajator        |          |   |    | inregistrare atribuit prin  |
| persoane fizice            |          |   |    | Certificatul de inregistrare|
|                            |          |   |    | angajatorilor persoane      |
|                            |          |   |    | fizice (codul numeric       |
|                            |          |   |    | personal al angajatorului)  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Localitatea                |LOC       | C | 30 | Adresa, sediu angajator -   |
| (oras, comuna)             |          |   |    | localitate (oras sau comuna)|
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Strada (strada, satul)     |STR       | C | 30 | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | strada sau satul            |
|                            |          |   |    | - daca localitatea este     |
|                            |          |   |    | oras, se completeaza        |
|                            |          |   |    | obligatoriu si strada       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numar                      |NRA       | C | 10 | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | numar                       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Bloc                       |BL        | C | 10 | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | bloc                        |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Scara                      |SC        | C | 4  | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | scara                       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Etaj                       |ET        | C | 2  | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | etaj                        |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Apartament                 |AP        | C | 4  | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | apartament                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Sector                     |SECT      | N | 1  | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | sector (numai pentru        |
|                            |          |   |    | Bucuresti)                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Judet                      |JUD       | C | 15 | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | judet                       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Telefon                    |TEL       | N | 9  | Telefon de legatura         |
|                            |          |   |    | angajator                   |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Fax                        |FAX       | N | 9  | Numarul de fax al           |
|                            |          |   |    | angajatorului               |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| e-mail                     |MAIL      | C | 30 | Adresa de e-mail a          |
|                            |          |   |    | angajatorului               |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Total fond salarii brute   |FS        | N | 15 | Contine total fond de       |
| realizate                  |          |   |    | salarii brute realizate de  |
|                            |          |   |    | asiguratii mentionati la    |
|                            |          |   |    | art. 19 din                 |
|                            |          |   |    | Legea nr. 76/2002 privind   |
|                            |          |   |    | sistemul asigurarilor pentru|
|                            |          |   |    | somaj si stimularea ocuparii|
|                            |          |   |    | fortei de munca, cu         |
|                            |          |   |    | modificarile si completarile|
|                            |          |   |    | ulterioare, determinat in   |
|                            |          |   |    | conformitate cu prevederile |
|                            |          |   |    | art. 13 din Normele         |
|                            |          |   |    | metodologice de aplicare a  |
|                            |          |   |    | Legii nr. 76/2002, aprobate |
|                            |          |   |    | prin Hotararea Guvernului   |
|                            |          |   |    | nr. 174/2002, cu            |
|                            |          |   |    | modificarile si completarile|
|                            |          |   |    | ulterioare. Nu poate fi mai |
|                            |          |   |    | mic decat suma bazelor de   |
|                            |          |   |    | calcul din capitolul 1      |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere recuperata        |DED80REC  | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| conform art. 80 din        |          |   |    | datorata de angajator,      |
| Legea nr. 76/2002          |          |   |    | recuperata conform art. 80  |
|                            |          |   |    | din Legea nr. 76/2002       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere de restituit      |DED80RES  | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| conform art. 80 din        |          |   |    | datorata de angajator, de   |
| Legea nr. 76/2002          |          |   |    | restituit conform art. 80   |
|                            |          |   |    | din Legea nr. 76/2002       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere recuperata        |DED85REC  | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| conform art. 85 din        |          |   |    | datorata de angajator,      |
| Legea nr. 76/2002          |          |   |    | recuperata conform art. 85  |
|                            |          |   |    | din Legea nr. 76/2002       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere de restituit      |DED85RES  | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| conform art. 85 din        |          |   |    | datorata de angajator, de   |
| Legea nr. 76/2002          |          |   |    | restituit conform art. 85   |
|                            |          |   |    | din Legea nr. 76/2002       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere recuperata in     |DED116REC | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| baza Legii nr. 116/2002    |          |   |    | datorata de angajator,      |
|                            |          |   |    | recuperata in baza          |
|                            |          |   |    | Legii nr. 116/2002 si a     |
|                            |          |   |    | Normelor metodologice       |
|                            |          |   |    | aprobate prin Hotararea     |
|                            |          |   |    | Guvernului nr. 1.149/2002   |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere de restituit in   |DED116RES | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| baza Legii nr. 116/2002    |          |   |    | datorata de angajator, de   |
|                            |          |   |    | restituit in baza           |
|                            |          |   |    | Legii nr. 116/2002 si a     |
|                            |          |   |    | Normelor metodologice       |
|                            |          |   |    | aprobate prin Hotararea     |
|                            |          |   |    | Guvernului nr. 1.149/2002   |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Reducere recuperata        |RED9394REC| N | 10 | Reduceri ale contributiei   |
| conform art. 93 si art. 94 |          |   |    | datorate de angajator,      |
| din Legea nr. 76/2002      |          |   |    | recuperate conform art. 93  |
|                            |          |   |    | si art. 94 din              |
|                            |          |   |    | Legea nr. 76/2002           |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Reducere de restituit      |RED9394RES| N | 10 | Reduceri ale contributiei   |
| conform art. 93 si art. 94 |          |   |    | datorate de angajator, de   |
| din Legea nr. 76/2002      |          |   |    | restituit conform art. 93   |
|                            |          |   |    | si art. 94 din              |
|                            |          |   |    | Legea nr. 76/2002           |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numele persoanei           |NUMEA     | C | 15 | Numele persoanei autorizate |
| autorizate                 |          |   |    | sa depuna declaratia        |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Prenumele persoanei        |PREA      | C | 15 | Prenumele persoanei         |
| autorizate                 |          |   |    | autorizate sa depuna        |
|                            |          |   |    | declaratia                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Functia persoanei          |FUNCT     | C | 15 | Functia persoanei autorizate|
| autorizate                 |          |   |    | sa depuna declaratia        |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Modul de trimitere a       |MOD       | C | 1  | Contine M daca se face pe   |
| declaratiei lunare         |          |   |    | suport magnetic si E daca se|
|                            |          |   |    | trimite pe cale electronica |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numar dischete/CD          |NRD       | N | 2  | Contine numarul de dischete |
|                            |          |   |    | sau CD-uri care contin      |
|                            |          |   |    | declaratia                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Rectificativa              |REC       | C | 1  | Contine X daca este         |
|                            |          |   |    | declaratie rectificativa si |
|                            |          |   |    | nimic daca nu este          |
|                            |          |   |    | declaratie rectificativa    |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|

    Toate campurile numerice din anexele nr. 1 si 2 sunt pozitive.
    In cap. 1 (anexa nr. 1):
    - completarea tuturor campurilor este obligatorie.
    In cap. 2 (anexa nr. 2):
    - campurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI(CF/CNPA), LOC, JUD, FS, NUMEA, PREA, FUNCT, MOD, NRD;
    - campurile care se completeaza numai daca este cazul sunt: STR, NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX, MAIL, DED80REC, DED80RES, DED85REC, DED85RES, DED116REC, DED116RES, RED9394REC, RED9394RES, REC.

    IV. Metoda de stabilire a stagiului de cotizare

    Art. 9
    (1) Pentru stabilirea stagiului de cotizare se va utiliza o tabela care va contine numarul de zile lucratoare corespunzator fiecarei luni din an.
    (2) Din calculul: NON x NZN/8 rezulta echivalentul in numar de zile normale (8 ore) lucrate in luna respectiva. Calculul stagiului de cotizare pentru asiguratii cu contract de munca cu timp partial de lucru se face adunand echivalentul in numar de zile normale (8 ore) lucrate, coreland rezultatul obtinut cu tabela care contine numarul de zile lucratoare corespunzator fiecarei luni.
    (3) Se va calcula suma contributiilor individuale datorate, grupata dupa CF/CNPA, LD si AD. Aceasta suma se va corela cu tabela primita de la Ministerul Finantelor Publice referitoare la sumele platite de angajator reprezentand contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, determinandu-se astfel daca angajatorul a achitat integral aceasta obligatie bugetara; in caz contrar se va proceda conform legii.
    (4) Se va calcula procentul de 3% din total fond salarii brute realizate de asiguratii mentionati la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta suma se va corela cu tabela primita de la Ministerul Finantelor Publice referitoare la sumele platite de angajator reprezentand contributia pentru somaj datorata de angajator, determinandu-se astfel daca angajatorul a achitat integral aceasta obligatie bugetara; in caz contrar se va proceda conform legii.

    ANEXA 1*)
    la procedura
    (Capitol 1)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|

                                 DECLARATIE
privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Tip contract
    B - Nr. ore norma in zi
    C - Nr. zile contributive in luna
 ______________________________________________________________________________
|  CUI  |                         | Denumire  |                                |
| (Cod  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| angajator |________________________________|
|Fiscal)|                         |           |                                |
|sau CNP|                         |           |                                |
|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___________|________________________________|
|N | Nume si | Cod numeric personal al |A|B|C|    Baza     |    Contributia    |
|r.| prenume |       asiguratului      | | | |  de calcul  |    individuala    |
|  | asigurat|                         | | | |             |       (lei)       |
|c |         |                         | | | |             |___________________|
|r |         |                         | | | |             |Datorata | Virata  |
|t.|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_________________________|_|_|_|_____________|_________|_________|
| 0|    1    |            2            |3|4|5|      6      |    7    |    8    |
|__|_________|_________________________|_|_|_|_____________|_________|_________|
| 1|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 2|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 3|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 4|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 5|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 6|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 7|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 8|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 9|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|10|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                                                                              |
|    Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat  |
| aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar    |
| corecta si completa.                                                         |
|                                                                              |
| Persoana autorizata: Numele ___________ Prenumele _________ Functia ________ |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    Evidenta asiguratilor conform art. 20 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se tine de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, in baza contractelor incheiate cu asiguratii.

    ANEXA 2*)
    la procedura
    (Capitol 2)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                 DATE DESPRE ANGAJATOR; DEDUCERI SI REDUCERI
                       pentru luna ______ anul ______

 ______________________________________________________________________________
|                    |                 |     CUI     |                         |
| Denumire angajator |_________________| (Cod Fiscal)|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                    |                 |     sau     |                         |
|____________________|_________________|     CNP     |                         |
|      |Loc.|             |Str.|       |_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|Adresa|____|_____________|____|_______| Total fond  |                         |
|      |Nr. |   |Bl.|   |Sc.|   |Et.|  |salarii brute|                         |
|      |____|___|___|___|___|___|___|__|  realizate  |                         |
|      |Ap.|   |Sector|   |Jud.|       |    (lei)    |                         |
|______|___|___|______|___|____|_______|             |                         |
|Telefon|       |Fax|       |e-mail|   |             |                         |
|_______|_|_|_|_|___|_|_|_|_|______|___|_____________|_________________________|
|Nr. |                                 | Recuperata din  | De restituit de la  |
|crt.| Deduceri si Reduceri (dupa caz) |   contributia   | Bugetul Asigurarilor|
|    |                                 |    datorata     |       de Somaj      |
|____|_________________________________|_________________|_____________________|
|  0 |               1                 |        2        |           3         |
|____|_________________________________|_________________|_____________________|
|  1.|Deduceri din contributia datorata|                 |                     |
|    |de angajator, conform art. 80 din|                 |                     |
|    |Legea nr. 76/2002                |                 |                     |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  2.|Deduceri din contributia datorata|                 |                     |
|    |de angajator, conform art. 85 din|                 |                     |
|    |Legea nr. 76/2002                |                 |                     |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  3.|Deduceri din contributia datorata|                 |                     |
|    |de angajator, in baza            |                 |                     |
|    |Legii nr. 116/2002 si a          |                 |                     |
|    |Normelor metodologice aprobate   |                 |                     |
|    |prin Hotararea Guvernului        |                 |                     |
|    |nr. 1.149/2002                   |                 |                     |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  4.|Reduceri ale contributiei        |                 |                     |
|    |datorata de angajator, conform   |                 |                     |
|    |art. 93 si 94 din                |                 |                     |
|    |Legea nr. 76/2002                |                 |                     |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.

    Persoana autorizata: Numele ________ Prenumele ________ Functia __________
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Declaratie lunara   _                     _ _                                |
| pe suport magnetic |_| Numar dischete/CD |_|_| Semnatura si stampila _______ |
|                                                                              |
| Declaratie lunara transmisa  _                   _                           |
| pe cale electronica         |_|   Rectificativa |_|                          |
|______________________________________________________________________________|

    A.J.O.F.M./A.M.O.F.M.

    Nr. _________/_________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 30/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 30 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu