E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 30 din 22 ianuarie 2004

pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

ACT EMIS DE:                MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 102 din  3 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 9 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 110/2002 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se abroga.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                               Elena Dumitru

    ANEXA 1

                                 PROCEDURA
privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

    I. Organizarea depunerii/transmiterii de catre angajatori a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 1
    Obligatia depunerii/transmiterii de catre angajatori a declaratiei lunare prevazute la art. 21 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin completarea documentelor prezentate in anexele nr. 1 si 2, care cuprind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, denumita in continuare declaratie lunara.
    Art. 2
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, declaratia lunara se depune/transmite, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala se afla sediul angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica.
    (2) In cazul in care angajatorii persoane juridice au sucursale si/sau puncte de lucru, acestia depun/transmit declaratia lunara, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea sucursalelor si/sau punctelor de lucru, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul persoana juridica.
    (3) Angajatorii depun/transmit declaratia, in mod obligatoriu, in format electronic (suport magnetic/e-mail).
    (4) In cazuri temeinic justificate directorul executiv al agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, poate aproba pentru angajatorii cu mai putin de 5 salariati depunerea declaratiei lunare pe suport hartie.
    (5) In termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, vor publica pe site-ul propriu procedura electronica prin care angajatorii au acces la formularul declaratiei. Acest formular va putea fi vizualizat, completat si transmis prin mijloace electronice.
    Art. 3
    Directorul executiv al fiecarei agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv al Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, va stabili, prin decizie, arondarea angajatorilor pe agentii locale in functie de sediul sau domiciliul acestora, pentru depunerea/transmiterea declaratiei lunare, precum si competentele de prelucrare a datelor inscrise in aceasta. Centralizarea bazei de date se asigura la nivelul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti.

    II. Modul de completare a declaratiei

    Art. 4
    Capitolul 1 "Evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj" prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta procedura se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La rubrica "CUI (Cod fiscal)" se inscrie numai partea numerica a acestuia.
    2. Rubrica "Cod numeric personal" reprezinta codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau care nu este inregistrat la oficiul registrului comertului (de exemplu, persoane fizice care angajeaza personal casnic conform legii).
    3. La rubrica "Denumire angajator" se inscrie denumirea completa a angajatorului, asa cum este inregistrat la oficiul registrului comertului.
    4. Evidenta nominala a asiguratilor are in vedere persoanele care se afla in urmatoarele situatii prevazute de lege:
    a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;
    b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
    c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
    d) militarii angajati pe baza de contract;
    e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
    f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile de mai sus.
    5. Rubrica "Tip contract" se completeaza cu "Tn" pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata normala a timpului de munca/lucru de 8 ore/zi si cu "Tp" pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru.
    6. Rubrica "Numar ore norma in zi" se completeaza cu numarul de ore de lucru normate in zi conform tipului de contract.
    7. Rubrica "Numar zile contributive in luna" se completeaza cu numarul de zile lucratoare normate in luna, conform tipului de contract.
    8. Rubrica "Baza de calcul" se completeaza cu drepturile banesti determinate in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. a) - d) sau, dupa caz, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. e) si f) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile ulterioare asupra veniturilor brute lunare realizate. Pentru persoanele care au stagiu de cotizare partial, ca urmare a inceperii/incetarii raporturilor de munca/serviciu in cadrul lunii de raportare, baza de calcul se considera in functie de numarul de ore efectiv lucrate in luna. In cazul concediilor de sarcina si lauzie, precum si al concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca aceasta rubrica se va completa ca pentru program normal de lucru.
    9. Rubrica "Contributie individuala datorata" se completeaza cu suma rezultata prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul determinate conform pct. 8.
    10. Rubrica "Contributie individuala virata" se completeaza cu suma inscrisa pe ordinul de plata cu care s-a efectuat viramentul.
    Art. 5
    Capitolul 2 "Date despre angajator; deduceri si reduceri" prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta procedura se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Rubrica "Total fond salarii brute realizate" se completeaza cu fondul de salarii determinat in conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Deducerile si reducerile se completeaza doar de catre angajatorii care beneficiaza de ele.
    3. Rubrica "Rectificativa" se completeaza cu litera "X" numai daca este cazul.
    Art. 6
    Nedepunerea declaratiei lunare pana la termenul stabilit, precum si completarea acesteia altfel decat conform modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 sau cu date eronate se sanctioneaza potrivit legii.

    III. Modalitatea de transmitere in format electronic a declaratiei lunare si conditiile tehnice standard pentru formatul electronic

    Art. 7
    Declaratiile lunare in format electronic se vor transmite prin e-mail ca fisiere atasate la un mesaj semnat de persoana autorizata sa faca depunerea declaratiei lunare, iar cele pe suport magnetic se depun pe discheta FD 3,5" sau CD in dublu exemplar. Dischetele/CD-urile vor fi etichetate cu informatiile urmatoare:
    1. denumirea fisierului;
    2. denumirea angajatorului;
    3. codul fiscal al angajatorului;
    4. anul si luna pentru care se depune declaratia (aaaa.II);
    5. numarul dischetei/CD-ului, daca sunt mai multe (de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3 pentru 3 dischete/CD-uri).
    Art. 8
    Declaratia electronica va contine doua fisiere de tip DBF sau TXT (inregistrari de lungime fixa) pentru fiecare capitol, care vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continut:
    1. Cap1. DBF sau Cap1. TXT - anexa nr. 1
    2. Cap2. DBF sau Cap2. TXT - anexa nr. 2
    3. Campurile din structura fisierelor sunt de lungime fixa, iar ordinea lor este obligatorie, indiferent daca se completeaza sau nu.
    4. In descrierea de mai jos, rubrica "Tip camp" are urmatoarea semnificatie
    N - numeric, aliniat la dreapta;
    C - caracter (alfanumeric), aliniat la stanga, fara diacritice.
    5. In situatia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta in mod obligatoriu denumirea campurilor date in structurile de fisier.
    6. Descrierea fisierelor aferente anexelor nr. 1 si 2 este urmatoarea:
    Fisierul Cap1. DBF sau Cap1. TXT (anexa nr. 1) contine cate o inregistrare pentru fiecare asigurat si are urmatoarea structura*).
-----------
    *) Tabelul este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                            | Denumire |Tip|Lung|         Semnificatie        |
|                            |   camp   |   |    |                             |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Luna declaratiei           |LD        | N | 2  | Se completeaza cu luna      |
|                            |          |   |    | anului pentru care se       |
|                            |          |   |    | intocmeste declaratia       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Anul declaratiei           |AD        | N | 4  | Se completeaza cu anul      |
|                            |          |   |    | pentru care se intocmeste   |
|                            |          |   |    | declaratia                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod unic de inregistrare   |CF        | N | 10 | Se completeaza partea       |
| (CUI)/CF pentru angajatori |          |   |    | numerica a codului unic de  |
| persoane juridice          |          |   |    | inregistrare/codului fiscal |
|                            |          |   |    | atribuit angajatorilor -    |
|                            |          |   |    | persoane juridice           |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod unic de inregistrare   |CNPA      | N | 13 | Contine Codul unic de       |
| (CUI)/CNP angajator        |          |   |    | inregistrare atribuit prin  |
| persoane fizice            |          |   |    | Certificatul de inregistrare|
|                            |          |   |    | angajatorilor persoane      |
|                            |          |   |    | fizice (codul numeric       |
|                            |          |   |    | personal al angajatorului)  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Nume si prenume asigurat   |NUME      | C | 30 | Contine numele si prenumele |
|                            |          |   |    | asiguratului                |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod numeric personal       |CNP       | N | 13 | Contine codul numeric       |
|                            |          |   |    | personal al asiguratului    |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Tip contract               |TC        | C | 2  | Se completeaza cu Tn pentru |
|                            |          |   |    | toate raporturile de        |
|                            |          |   |    | munca/serviciu cu durata    |
|                            |          |   |    | normala a timpului de       |
|                            |          |   |    | munca/lucru de 8 ore/zi si  |
|                            |          |   |    | cu Tp pentru contract       |
|                            |          |   |    | individual de munca cu timp |
|                            |          |   |    | partial de lucru            |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numar ore norma in zi      |NON       | N | 2  | Se completeaza cu numarul de|
|                            |          |   |    | ore de lucru normate in zi  |
|                            |          |   |    | conform tipului de contract |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numar de zile contributive |NZN       | N | 2  | Se completeaza cu numarul de|
| in luna                    |          |   |    | zile lucratoare normate in  |
|                            |          |   |    | luna, conform tipului de    |
|                            |          |   |    | contract (mai mic sau egal  |
|                            |          |   |    | cu numarul de zile          |
|                            |          |   |    | lucratoare din luna         |
|                            |          |   |    | respectiva, sau dupa caz,   |
|                            |          |   |    | mai mic sau egal cu numarul |
|                            |          |   |    | de zile calendaristice din  |
|                            |          |   |    | luna respectiva in cazul    |
|                            |          |   |    | militarilor angajati pe baza|
|                            |          |   |    | de contract)                |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Baza de calcul             |BC        | N | 9  | Se completeaza cu drepturile|
|                            |          |   |    | banesti determinate in      |
|                            |          |   |    | conformitate cu prevederile |
|                            |          |   |    | art. 14 alin. (3) din       |
|                            |          |   |    | Normele metodologice de     |
|                            |          |   |    | aplicare a Legii nr. 76/2002|
|                            |          |   |    | privind sistemul            |
|                            |          |   |    | asigurarilor pentru somaj si|
|                            |          |   |    | stimularea ocuparii fortei  |
|                            |          |   |    | de munca, aprobate prin     |
|                            |          |   |    | Hotararea Guvernului        |
|                            |          |   |    | nr. 174/2002, cu            |
|                            |          |   |    | modificarile si completarile|
|                            |          |   |    | ulterioare, pentru          |
|                            |          |   |    | asiguratii prevazuti la     |
|                            |          |   |    | art. 19 lit. a) - d) sau,   |
|                            |          |   |    | dupa caz, pentru asiguratii |
|                            |          |   |    | prevazuti la art. 19 lit. e)|
|                            |          |   |    | si f) asupra veniturilor    |
|                            |          |   |    | brute lunare realizate.     |
|                            |          |   |    | Pentru persoanele care au   |
|                            |          |   |    | stagiu de cotizare partial, |
|                            |          |   |    | ca urmare a                 |
|                            |          |   |    | inceperii/incetarii         |
|                            |          |   |    | raporturilor de             |
|                            |          |   |    | munca/serviciu in cadrul    |
|                            |          |   |    | lunii de raportare, baza de |
|                            |          |   |    | calcul se considera in      |
|                            |          |   |    | functie de numarul de ore   |
|                            |          |   |    | efectiv lucrate in luna. In |
|                            |          |   |    | cazul concediilor de sarcina|
|                            |          |   |    | si lauzie, precum si a      |
|                            |          |   |    | concediilor medicale pentru |
|                            |          |   |    | incapacitate temporara de   |
|                            |          |   |    | munca se va completa ca     |
|                            |          |   |    | pentru program normal de    |
|                            |          |   |    | lucru                       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Contributia individuala    |CID       | N | 7  | Contine contributia datorata|
| datorata                   |          |   |    | de asigurat si retinuta de  |
|                            |          |   |    | angajator (1% din BC)       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Contributia individuala    |CIV       | N | 7  | Contine contributia virata  |
| virata                     |          |   |    | de angajator                |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|

    Fisierul Cap2. DBF sau Cap2. TXT (anexa nr. 2) contine o singura inregistrare si are urmatoarea structura:

 ______________________________________________________________________________
|                            | Denumire |Tip|Lung|         Semnificatie        |
|                            |   camp   |   |    |                             |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Luna declaratiei           |LD        | N | 2  | Se completeaza cu luna      |
|                            |          |   |    | anului pentru care se       |
|                            |          |   |    | intocmeste declaratia       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Anul declaratiei           |AD        | N | 4  | Se completeaza cu anul      |
|                            |          |   |    | pentru care se intocmeste   |
|                            |          |   |    | declaratia                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Denumire angajator         |DEN       | C | 30 | Contine denumirea           |
|                            |          |   |    | angajatorului               |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod unic de inregistrare   |CF        | N | 10 | Se completeaza partea       |
| (CUI)/CF pentru angajatori |          |   |    | numerica a codului unic de  |
| persoane juridice          |          |   |    | inregistrare/codului fiscal |
|                            |          |   |    | atribuit angajatorilor -    |
|                            |          |   |    | persoane juridice           |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod unic de inregistrare   |CNPA      | N | 13 | Contine Codul unic de       |
| (CUI)/CNP angajator        |          |   |    | inregistrare atribuit prin  |
| persoane fizice            |          |   |    | Certificatul de inregistrare|
|                            |          |   |    | angajatorilor persoane      |
|                            |          |   |    | fizice (codul numeric       |
|                            |          |   |    | personal al angajatorului)  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Localitatea                |LOC       | C | 30 | Adresa, sediu angajator -   |
| (oras, comuna)             |          |   |    | localitate (oras sau comuna)|
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Strada (strada, satul)     |STR       | C | 30 | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | strada sau satul            |
|                            |          |   |    | - daca localitatea este     |
|                            |          |   |    | oras, se completeaza        |
|                            |          |   |    | obligatoriu si strada       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numar                      |NRA       | C | 10 | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | numar                       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Bloc                       |BL        | C | 10 | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | bloc                        |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Scara                      |SC        | C | 4  | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | scara                       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Etaj                       |ET        | C | 2  | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | etaj                        |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Apartament                 |AP        | C | 4  | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | apartament                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Sector                     |SECT      | N | 1  | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | sector (numai pentru        |
|                            |          |   |    | Bucuresti)                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Judet                      |JUD       | C | 15 | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | judet                       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Telefon                    |TEL       | N | 9  | Telefon de legatura         |
|                            |          |   |    | angajator                   |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Fax                        |FAX       | N | 9  | Numarul de fax al           |
|                            |          |   |    | angajatorului               |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| e-mail                     |MAIL      | C | 30 | Adresa de e-mail a          |
|                            |          |   |    | angajatorului               |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Total fond salarii brute   |FS        | N | 15 | Contine total fond de       |
| realizate                  |          |   |    | salarii brute realizate de  |
|                            |          |   |    | asiguratii mentionati la    |
|                            |          |   |    | art. 19 din                 |
|                            |          |   |    | Legea nr. 76/2002 privind   |
|                            |          |   |    | sistemul asigurarilor pentru|
|                            |          |   |    | somaj si stimularea ocuparii|
|                            |          |   |    | fortei de munca, cu         |
|                            |          |   |    | modificarile si completarile|
|                            |          |   |    | ulterioare, determinat in   |
|                            |          |   |    | conformitate cu prevederile |
|                            |          |   |    | art. 13 din Normele         |
|                            |          |   |    | metodologice de aplicare a  |
|                            |          |   |    | Legii nr. 76/2002, aprobate |
|                            |          |   |    | prin Hotararea Guvernului   |
|                            |          |   |    | nr. 174/2002, cu            |
|                            |          |   |    | modificarile si completarile|
|                            |          |   |    | ulterioare. Nu poate fi mai |
|                            |          |   |    | mic decat suma bazelor de   |
|                            |          |   |    | calcul din capitolul 1      |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere recuperata        |DED80REC  | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| conform art. 80 din        |          |   |    | datorata de angajator,      |
| Legea nr. 76/2002          |          |   |    | recuperata conform art. 80  |
|                            |          |   |    | din Legea nr. 76/2002       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere de restituit      |DED80RES  | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| conform art. 80 din        |          |   |    | datorata de angajator, de   |
| Legea nr. 76/2002          |          |   |    | restituit conform art. 80   |
|                            |          |   |    | din Legea nr. 76/2002       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere recuperata        |DED85REC  | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| conform art. 85 din        |          |   |    | datorata de angajator,      |
| Legea nr. 76/2002          |          |   |    | recuperata conform art. 85  |
|                            |          |   |    | din Legea nr. 76/2002       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere de restituit      |DED85RES  | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| conform art. 85 din        |          |   |    | datorata de angajator, de   |
| Legea nr. 76/2002          |          |   |    | restituit conform art. 85   |
|                            |          |   |    | din Legea nr. 76/2002       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere recuperata in     |DED116REC | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| baza Legii nr. 116/2002    |          |   |    | datorata de angajator,      |
|                            |          |   |    | recuperata in baza          |
|                            |          |   |    | Legii nr. 116/2002 si a     |
|                            |          |   |    | Normelor metodologice       |
|                            |          |   |    | aprobate prin Hotararea     |
|                            |          |   |    | Guvernului nr. 1.149/2002   |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere de restituit in   |DED116RES | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| baza Legii nr. 116/2002    |          |   |    | datorata de angajator, de   |
|                            |          |   |    | restituit in baza           |
|                            |          |   |    | Legii nr. 116/2002 si a     |
|                            |          |   |    | Normelor metodologice       |
|                            |          |   |    | aprobate prin Hotararea     |
|                            |          |   |    | Guvernului nr. 1.149/2002   |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Reducere recuperata        |RED9394REC| N | 10 | Reduceri ale contributiei   |
| conform art. 93 si art. 94 |          |   |    | datorate de angajator,      |
| din Legea nr. 76/2002      |          |   |    | recuperate conform art. 93  |
|                            |          |   |    | si art. 94 din              |
|                            |          |   |    | Legea nr. 76/2002           |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Reducere de restituit      |RED9394RES| N | 10 | Reduceri ale contributiei   |
| conform art. 93 si art. 94 |          |   |    | datorate de angajator, de   |
| din Legea nr. 76/2002      |          |   |    | restituit conform art. 93   |
|                            |          |   |    | si art. 94 din              |
|                            |          |   |    | Legea nr. 76/2002           |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numele persoanei           |NUMEA     | C | 15 | Numele persoanei autorizate |
| autorizate                 |          |   |    | sa depuna declaratia        |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Prenumele persoanei        |PREA      | C | 15 | Prenumele persoanei         |
| autorizate                 |          |   |    | autorizate sa depuna        |
|                            |          |   |    | declaratia                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Functia persoanei          |FUNCT     | C | 15 | Functia persoanei autorizate|
| autorizate                 |          |   |    | sa depuna declaratia        |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Modul de trimitere a       |MOD       | C | 1  | Contine M daca se face pe   |
| declaratiei lunare         |          |   |    | suport magnetic si E daca se|
|                            |          |   |    | trimite pe cale electronica |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numar dischete/CD          |NRD       | N | 2  | Contine numarul de dischete |
|                            |          |   |    | sau CD-uri care contin      |
|                            |          |   |    | declaratia                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Rectificativa              |REC       | C | 1  | Contine X daca este         |
|                            |          |   |    | declaratie rectificativa si |
|                            |          |   |    | nimic daca nu este          |
|                            |          |   |    | declaratie rectificativa    |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|

    Toate campurile numerice din anexele nr. 1 si 2 sunt pozitive.
    In cap. 1 (anexa nr. 1):
    - completarea tuturor campurilor este obligatorie.
    In cap. 2 (anexa nr. 2):
    - campurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI(CF/CNPA), LOC, JUD, FS, NUMEA, PREA, FUNCT, MOD, NRD;
    - campurile care se completeaza numai daca este cazul sunt: STR, NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX, MAIL, DED80REC, DED80RES, DED85REC, DED85RES, DED116REC, DED116RES, RED9394REC, RED9394RES, REC.

    IV. Metoda de stabilire a stagiului de cotizare

    Art. 9
    (1) Pentru stabilirea stagiului de cotizare se va utiliza o tabela care va contine numarul de zile lucratoare corespunzator fiecarei luni din an.
    (2) Din calculul: NON x NZN/8 rezulta echivalentul in numar de zile normale (8 ore) lucrate in luna respectiva. Calculul stagiului de cotizare pentru asiguratii cu contract de munca cu timp partial de lucru se face adunand echivalentul in numar de zile normale (8 ore) lucrate, coreland rezultatul obtinut cu tabela care contine numarul de zile lucratoare corespunzator fiecarei luni.
    (3) Se va calcula suma contributiilor individuale datorate, grupata dupa CF/CNPA, LD si AD. Aceasta suma se va corela cu tabela primita de la Ministerul Finantelor Publice referitoare la sumele platite de angajator reprezentand contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, determinandu-se astfel daca angajatorul a achitat integral aceasta obligatie bugetara; in caz contrar se va proceda conform legii.
    (4) Se va calcula procentul de 3% din total fond salarii brute realizate de asiguratii mentionati la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta suma se va corela cu tabela primita de la Ministerul Finantelor Publice referitoare la sumele platite de angajator reprezentand contributia pentru somaj datorata de angajator, determinandu-se astfel daca angajatorul a achitat integral aceasta obligatie bugetara; in caz contrar se va proceda conform legii.

    ANEXA 1*)
    la procedura
    (Capitol 1)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|

                                 DECLARATIE
privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Tip contract
    B - Nr. ore norma in zi
    C - Nr. zile contributive in luna
 ______________________________________________________________________________
|  CUI  |                         | Denumire  |                                |
| (Cod  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| angajator |________________________________|
|Fiscal)|                         |           |                                |
|sau CNP|                         |           |                                |
|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___________|________________________________|
|N | Nume si | Cod numeric personal al |A|B|C|    Baza     |    Contributia    |
|r.| prenume |       asiguratului      | | | |  de calcul  |    individuala    |
|  | asigurat|                         | | | |             |       (lei)       |
|c |         |                         | | | |             |___________________|
|r |         |                         | | | |             |Datorata | Virata  |
|t.|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_________________________|_|_|_|_____________|_________|_________|
| 0|    1    |            2            |3|4|5|      6      |    7    |    8    |
|__|_________|_________________________|_|_|_|_____________|_________|_________|
| 1|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 2|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 3|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 4|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 5|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 6|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 7|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 8|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 9|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|10|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                                                                              |
|    Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat  |
| aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar    |
| corecta si completa.                                                         |
|                                                                              |
| Persoana autorizata: Numele ___________ Prenumele _________ Functia ________ |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    Evidenta asiguratilor conform art. 20 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se tine de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, in baza contractelor incheiate cu asiguratii.

    ANEXA 2*)
    la procedura
    (Capitol 2)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                 DATE DESPRE ANGAJATOR; DEDUCERI SI REDUCERI
                       pentru luna ______ anul ______

 ______________________________________________________________________________
|                    |                 |     CUI     |                         |
| Denumire angajator |_________________| (Cod Fiscal)|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                    |                 |     sau     |                         |
|____________________|_________________|     CNP     |                         |
|      |Loc.|             |Str.|       |_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|Adresa|____|_____________|____|_______| Total fond  |                         |
|      |Nr. |   |Bl.|   |Sc.|   |Et.|  |salarii brute|                         |
|      |____|___|___|___|___|___|___|__|  realizate  |                         |
|      |Ap.|   |Sector|   |Jud.|       |    (lei)    |                         |
|______|___|___|______|___|____|_______|             |                         |
|Telefon|       |Fax|       |e-mail|   |             |                         |
|_______|_|_|_|_|___|_|_|_|_|______|___|_____________|_________________________|
|Nr. |                                 | Recuperata din  | De restituit de la  |
|crt.| Deduceri si Reduceri (dupa caz) |   contributia   | Bugetul Asigurarilor|
|    |                                 |    datorata     |       de Somaj      |
|____|_________________________________|_________________|_____________________|
|  0 |               1                 |        2        |           3         |
|____|_________________________________|_________________|_____________________|
|  1.|Deduceri din contributia datorata|                 |                     |
|    |de angajator, conform art. 80 din|                 |                     |
|    |Legea nr. 76/2002                |                 |                     |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  2.|Deduceri din contributia datorata|                 |                     |
|    |de angajator, conform art. 85 din|                 |                     |
|    |Legea nr. 76/2002                |                 |                     |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  3.|Deduceri din contributia datorata|                 |                     |
|    |de angajator, in baza            |                 |                     |
|    |Legii nr. 116/2002 si a          |                 |                     |
|    |Normelor metodologice aprobate   |                 |                     |
|    |prin Hotararea Guvernului        |                 |                     |
|    |nr. 1.149/2002                   |                 |                     |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  4.|Reduceri ale contributiei        |                 |                     |
|    |datorata de angajator, conform   |                 |                     |
|    |art. 93 si 94 din                |                 |                     |
|    |Legea nr. 76/2002                |                 |                     |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.

    Persoana autorizata: Numele ________ Prenumele ________ Functia __________
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Declaratie lunara   _                     _ _                                |
| pe suport magnetic |_| Numar dischete/CD |_|_| Semnatura si stampila _______ |
|                                                                              |
| Declaratie lunara transmisa  _                   _                           |
| pe cale electronica         |_|   Rectificativa |_|                          |
|______________________________________________________________________________|

    A.J.O.F.M./A.M.O.F.M.

    Nr. _________/_________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 30/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 30 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu