E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 30 din 22 ianuarie 2004

pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

ACT EMIS DE:                MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 102 din  3 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 9 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 110/2002 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se abroga.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                               Elena Dumitru

    ANEXA 1

                                 PROCEDURA
privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

    I. Organizarea depunerii/transmiterii de catre angajatori a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 1
    Obligatia depunerii/transmiterii de catre angajatori a declaratiei lunare prevazute la art. 21 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin completarea documentelor prezentate in anexele nr. 1 si 2, care cuprind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, denumita in continuare declaratie lunara.
    Art. 2
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, declaratia lunara se depune/transmite, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala se afla sediul angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica.
    (2) In cazul in care angajatorii persoane juridice au sucursale si/sau puncte de lucru, acestia depun/transmit declaratia lunara, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea sucursalelor si/sau punctelor de lucru, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul persoana juridica.
    (3) Angajatorii depun/transmit declaratia, in mod obligatoriu, in format electronic (suport magnetic/e-mail).
    (4) In cazuri temeinic justificate directorul executiv al agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, poate aproba pentru angajatorii cu mai putin de 5 salariati depunerea declaratiei lunare pe suport hartie.
    (5) In termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, vor publica pe site-ul propriu procedura electronica prin care angajatorii au acces la formularul declaratiei. Acest formular va putea fi vizualizat, completat si transmis prin mijloace electronice.
    Art. 3
    Directorul executiv al fiecarei agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv al Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, va stabili, prin decizie, arondarea angajatorilor pe agentii locale in functie de sediul sau domiciliul acestora, pentru depunerea/transmiterea declaratiei lunare, precum si competentele de prelucrare a datelor inscrise in aceasta. Centralizarea bazei de date se asigura la nivelul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti.

    II. Modul de completare a declaratiei

    Art. 4
    Capitolul 1 "Evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj" prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta procedura se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La rubrica "CUI (Cod fiscal)" se inscrie numai partea numerica a acestuia.
    2. Rubrica "Cod numeric personal" reprezinta codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau care nu este inregistrat la oficiul registrului comertului (de exemplu, persoane fizice care angajeaza personal casnic conform legii).
    3. La rubrica "Denumire angajator" se inscrie denumirea completa a angajatorului, asa cum este inregistrat la oficiul registrului comertului.
    4. Evidenta nominala a asiguratilor are in vedere persoanele care se afla in urmatoarele situatii prevazute de lege:
    a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;
    b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
    c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
    d) militarii angajati pe baza de contract;
    e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
    f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile de mai sus.
    5. Rubrica "Tip contract" se completeaza cu "Tn" pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata normala a timpului de munca/lucru de 8 ore/zi si cu "Tp" pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru.
    6. Rubrica "Numar ore norma in zi" se completeaza cu numarul de ore de lucru normate in zi conform tipului de contract.
    7. Rubrica "Numar zile contributive in luna" se completeaza cu numarul de zile lucratoare normate in luna, conform tipului de contract.
    8. Rubrica "Baza de calcul" se completeaza cu drepturile banesti determinate in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. a) - d) sau, dupa caz, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. e) si f) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile ulterioare asupra veniturilor brute lunare realizate. Pentru persoanele care au stagiu de cotizare partial, ca urmare a inceperii/incetarii raporturilor de munca/serviciu in cadrul lunii de raportare, baza de calcul se considera in functie de numarul de ore efectiv lucrate in luna. In cazul concediilor de sarcina si lauzie, precum si al concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca aceasta rubrica se va completa ca pentru program normal de lucru.
    9. Rubrica "Contributie individuala datorata" se completeaza cu suma rezultata prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul determinate conform pct. 8.
    10. Rubrica "Contributie individuala virata" se completeaza cu suma inscrisa pe ordinul de plata cu care s-a efectuat viramentul.
    Art. 5
    Capitolul 2 "Date despre angajator; deduceri si reduceri" prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta procedura se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Rubrica "Total fond salarii brute realizate" se completeaza cu fondul de salarii determinat in conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Deducerile si reducerile se completeaza doar de catre angajatorii care beneficiaza de ele.
    3. Rubrica "Rectificativa" se completeaza cu litera "X" numai daca este cazul.
    Art. 6
    Nedepunerea declaratiei lunare pana la termenul stabilit, precum si completarea acesteia altfel decat conform modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 sau cu date eronate se sanctioneaza potrivit legii.

    III. Modalitatea de transmitere in format electronic a declaratiei lunare si conditiile tehnice standard pentru formatul electronic

    Art. 7
    Declaratiile lunare in format electronic se vor transmite prin e-mail ca fisiere atasate la un mesaj semnat de persoana autorizata sa faca depunerea declaratiei lunare, iar cele pe suport magnetic se depun pe discheta FD 3,5" sau CD in dublu exemplar. Dischetele/CD-urile vor fi etichetate cu informatiile urmatoare:
    1. denumirea fisierului;
    2. denumirea angajatorului;
    3. codul fiscal al angajatorului;
    4. anul si luna pentru care se depune declaratia (aaaa.II);
    5. numarul dischetei/CD-ului, daca sunt mai multe (de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3 pentru 3 dischete/CD-uri).
    Art. 8
    Declaratia electronica va contine doua fisiere de tip DBF sau TXT (inregistrari de lungime fixa) pentru fiecare capitol, care vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continut:
    1. Cap1. DBF sau Cap1. TXT - anexa nr. 1
    2. Cap2. DBF sau Cap2. TXT - anexa nr. 2
    3. Campurile din structura fisierelor sunt de lungime fixa, iar ordinea lor este obligatorie, indiferent daca se completeaza sau nu.
    4. In descrierea de mai jos, rubrica "Tip camp" are urmatoarea semnificatie
    N - numeric, aliniat la dreapta;
    C - caracter (alfanumeric), aliniat la stanga, fara diacritice.
    5. In situatia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta in mod obligatoriu denumirea campurilor date in structurile de fisier.
    6. Descrierea fisierelor aferente anexelor nr. 1 si 2 este urmatoarea:
    Fisierul Cap1. DBF sau Cap1. TXT (anexa nr. 1) contine cate o inregistrare pentru fiecare asigurat si are urmatoarea structura*).
-----------
    *) Tabelul este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                            | Denumire |Tip|Lung|         Semnificatie        |
|                            |   camp   |   |    |                             |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Luna declaratiei           |LD        | N | 2  | Se completeaza cu luna      |
|                            |          |   |    | anului pentru care se       |
|                            |          |   |    | intocmeste declaratia       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Anul declaratiei           |AD        | N | 4  | Se completeaza cu anul      |
|                            |          |   |    | pentru care se intocmeste   |
|                            |          |   |    | declaratia                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod unic de inregistrare   |CF        | N | 10 | Se completeaza partea       |
| (CUI)/CF pentru angajatori |          |   |    | numerica a codului unic de  |
| persoane juridice          |          |   |    | inregistrare/codului fiscal |
|                            |          |   |    | atribuit angajatorilor -    |
|                            |          |   |    | persoane juridice           |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod unic de inregistrare   |CNPA      | N | 13 | Contine Codul unic de       |
| (CUI)/CNP angajator        |          |   |    | inregistrare atribuit prin  |
| persoane fizice            |          |   |    | Certificatul de inregistrare|
|                            |          |   |    | angajatorilor persoane      |
|                            |          |   |    | fizice (codul numeric       |
|                            |          |   |    | personal al angajatorului)  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Nume si prenume asigurat   |NUME      | C | 30 | Contine numele si prenumele |
|                            |          |   |    | asiguratului                |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod numeric personal       |CNP       | N | 13 | Contine codul numeric       |
|                            |          |   |    | personal al asiguratului    |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Tip contract               |TC        | C | 2  | Se completeaza cu Tn pentru |
|                            |          |   |    | toate raporturile de        |
|                            |          |   |    | munca/serviciu cu durata    |
|                            |          |   |    | normala a timpului de       |
|                            |          |   |    | munca/lucru de 8 ore/zi si  |
|                            |          |   |    | cu Tp pentru contract       |
|                            |          |   |    | individual de munca cu timp |
|                            |          |   |    | partial de lucru            |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numar ore norma in zi      |NON       | N | 2  | Se completeaza cu numarul de|
|                            |          |   |    | ore de lucru normate in zi  |
|                            |          |   |    | conform tipului de contract |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numar de zile contributive |NZN       | N | 2  | Se completeaza cu numarul de|
| in luna                    |          |   |    | zile lucratoare normate in  |
|                            |          |   |    | luna, conform tipului de    |
|                            |          |   |    | contract (mai mic sau egal  |
|                            |          |   |    | cu numarul de zile          |
|                            |          |   |    | lucratoare din luna         |
|                            |          |   |    | respectiva, sau dupa caz,   |
|                            |          |   |    | mai mic sau egal cu numarul |
|                            |          |   |    | de zile calendaristice din  |
|                            |          |   |    | luna respectiva in cazul    |
|                            |          |   |    | militarilor angajati pe baza|
|                            |          |   |    | de contract)                |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Baza de calcul             |BC        | N | 9  | Se completeaza cu drepturile|
|                            |          |   |    | banesti determinate in      |
|                            |          |   |    | conformitate cu prevederile |
|                            |          |   |    | art. 14 alin. (3) din       |
|                            |          |   |    | Normele metodologice de     |
|                            |          |   |    | aplicare a Legii nr. 76/2002|
|                            |          |   |    | privind sistemul            |
|                            |          |   |    | asigurarilor pentru somaj si|
|                            |          |   |    | stimularea ocuparii fortei  |
|                            |          |   |    | de munca, aprobate prin     |
|                            |          |   |    | Hotararea Guvernului        |
|                            |          |   |    | nr. 174/2002, cu            |
|                            |          |   |    | modificarile si completarile|
|                            |          |   |    | ulterioare, pentru          |
|                            |          |   |    | asiguratii prevazuti la     |
|                            |          |   |    | art. 19 lit. a) - d) sau,   |
|                            |          |   |    | dupa caz, pentru asiguratii |
|                            |          |   |    | prevazuti la art. 19 lit. e)|
|                            |          |   |    | si f) asupra veniturilor    |
|                            |          |   |    | brute lunare realizate.     |
|                            |          |   |    | Pentru persoanele care au   |
|                            |          |   |    | stagiu de cotizare partial, |
|                            |          |   |    | ca urmare a                 |
|                            |          |   |    | inceperii/incetarii         |
|                            |          |   |    | raporturilor de             |
|                            |          |   |    | munca/serviciu in cadrul    |
|                            |          |   |    | lunii de raportare, baza de |
|                            |          |   |    | calcul se considera in      |
|                            |          |   |    | functie de numarul de ore   |
|                            |          |   |    | efectiv lucrate in luna. In |
|                            |          |   |    | cazul concediilor de sarcina|
|                            |          |   |    | si lauzie, precum si a      |
|                            |          |   |    | concediilor medicale pentru |
|                            |          |   |    | incapacitate temporara de   |
|                            |          |   |    | munca se va completa ca     |
|                            |          |   |    | pentru program normal de    |
|                            |          |   |    | lucru                       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Contributia individuala    |CID       | N | 7  | Contine contributia datorata|
| datorata                   |          |   |    | de asigurat si retinuta de  |
|                            |          |   |    | angajator (1% din BC)       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Contributia individuala    |CIV       | N | 7  | Contine contributia virata  |
| virata                     |          |   |    | de angajator                |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|

    Fisierul Cap2. DBF sau Cap2. TXT (anexa nr. 2) contine o singura inregistrare si are urmatoarea structura:

 ______________________________________________________________________________
|                            | Denumire |Tip|Lung|         Semnificatie        |
|                            |   camp   |   |    |                             |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Luna declaratiei           |LD        | N | 2  | Se completeaza cu luna      |
|                            |          |   |    | anului pentru care se       |
|                            |          |   |    | intocmeste declaratia       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Anul declaratiei           |AD        | N | 4  | Se completeaza cu anul      |
|                            |          |   |    | pentru care se intocmeste   |
|                            |          |   |    | declaratia                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Denumire angajator         |DEN       | C | 30 | Contine denumirea           |
|                            |          |   |    | angajatorului               |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod unic de inregistrare   |CF        | N | 10 | Se completeaza partea       |
| (CUI)/CF pentru angajatori |          |   |    | numerica a codului unic de  |
| persoane juridice          |          |   |    | inregistrare/codului fiscal |
|                            |          |   |    | atribuit angajatorilor -    |
|                            |          |   |    | persoane juridice           |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Cod unic de inregistrare   |CNPA      | N | 13 | Contine Codul unic de       |
| (CUI)/CNP angajator        |          |   |    | inregistrare atribuit prin  |
| persoane fizice            |          |   |    | Certificatul de inregistrare|
|                            |          |   |    | angajatorilor persoane      |
|                            |          |   |    | fizice (codul numeric       |
|                            |          |   |    | personal al angajatorului)  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Localitatea                |LOC       | C | 30 | Adresa, sediu angajator -   |
| (oras, comuna)             |          |   |    | localitate (oras sau comuna)|
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Strada (strada, satul)     |STR       | C | 30 | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | strada sau satul            |
|                            |          |   |    | - daca localitatea este     |
|                            |          |   |    | oras, se completeaza        |
|                            |          |   |    | obligatoriu si strada       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numar                      |NRA       | C | 10 | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | numar                       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Bloc                       |BL        | C | 10 | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | bloc                        |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Scara                      |SC        | C | 4  | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | scara                       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Etaj                       |ET        | C | 2  | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | etaj                        |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Apartament                 |AP        | C | 4  | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | apartament                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Sector                     |SECT      | N | 1  | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | sector (numai pentru        |
|                            |          |   |    | Bucuresti)                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Judet                      |JUD       | C | 15 | Adresa, sediu angajator -   |
|                            |          |   |    | judet                       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Telefon                    |TEL       | N | 9  | Telefon de legatura         |
|                            |          |   |    | angajator                   |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Fax                        |FAX       | N | 9  | Numarul de fax al           |
|                            |          |   |    | angajatorului               |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| e-mail                     |MAIL      | C | 30 | Adresa de e-mail a          |
|                            |          |   |    | angajatorului               |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Total fond salarii brute   |FS        | N | 15 | Contine total fond de       |
| realizate                  |          |   |    | salarii brute realizate de  |
|                            |          |   |    | asiguratii mentionati la    |
|                            |          |   |    | art. 19 din                 |
|                            |          |   |    | Legea nr. 76/2002 privind   |
|                            |          |   |    | sistemul asigurarilor pentru|
|                            |          |   |    | somaj si stimularea ocuparii|
|                            |          |   |    | fortei de munca, cu         |
|                            |          |   |    | modificarile si completarile|
|                            |          |   |    | ulterioare, determinat in   |
|                            |          |   |    | conformitate cu prevederile |
|                            |          |   |    | art. 13 din Normele         |
|                            |          |   |    | metodologice de aplicare a  |
|                            |          |   |    | Legii nr. 76/2002, aprobate |
|                            |          |   |    | prin Hotararea Guvernului   |
|                            |          |   |    | nr. 174/2002, cu            |
|                            |          |   |    | modificarile si completarile|
|                            |          |   |    | ulterioare. Nu poate fi mai |
|                            |          |   |    | mic decat suma bazelor de   |
|                            |          |   |    | calcul din capitolul 1      |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere recuperata        |DED80REC  | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| conform art. 80 din        |          |   |    | datorata de angajator,      |
| Legea nr. 76/2002          |          |   |    | recuperata conform art. 80  |
|                            |          |   |    | din Legea nr. 76/2002       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere de restituit      |DED80RES  | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| conform art. 80 din        |          |   |    | datorata de angajator, de   |
| Legea nr. 76/2002          |          |   |    | restituit conform art. 80   |
|                            |          |   |    | din Legea nr. 76/2002       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere recuperata        |DED85REC  | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| conform art. 85 din        |          |   |    | datorata de angajator,      |
| Legea nr. 76/2002          |          |   |    | recuperata conform art. 85  |
|                            |          |   |    | din Legea nr. 76/2002       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere de restituit      |DED85RES  | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| conform art. 85 din        |          |   |    | datorata de angajator, de   |
| Legea nr. 76/2002          |          |   |    | restituit conform art. 85   |
|                            |          |   |    | din Legea nr. 76/2002       |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere recuperata in     |DED116REC | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| baza Legii nr. 116/2002    |          |   |    | datorata de angajator,      |
|                            |          |   |    | recuperata in baza          |
|                            |          |   |    | Legii nr. 116/2002 si a     |
|                            |          |   |    | Normelor metodologice       |
|                            |          |   |    | aprobate prin Hotararea     |
|                            |          |   |    | Guvernului nr. 1.149/2002   |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Deducere de restituit in   |DED116RES | N | 10 | Deduceri din contributia    |
| baza Legii nr. 116/2002    |          |   |    | datorata de angajator, de   |
|                            |          |   |    | restituit in baza           |
|                            |          |   |    | Legii nr. 116/2002 si a     |
|                            |          |   |    | Normelor metodologice       |
|                            |          |   |    | aprobate prin Hotararea     |
|                            |          |   |    | Guvernului nr. 1.149/2002   |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Reducere recuperata        |RED9394REC| N | 10 | Reduceri ale contributiei   |
| conform art. 93 si art. 94 |          |   |    | datorate de angajator,      |
| din Legea nr. 76/2002      |          |   |    | recuperate conform art. 93  |
|                            |          |   |    | si art. 94 din              |
|                            |          |   |    | Legea nr. 76/2002           |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Reducere de restituit      |RED9394RES| N | 10 | Reduceri ale contributiei   |
| conform art. 93 si art. 94 |          |   |    | datorate de angajator, de   |
| din Legea nr. 76/2002      |          |   |    | restituit conform art. 93   |
|                            |          |   |    | si art. 94 din              |
|                            |          |   |    | Legea nr. 76/2002           |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numele persoanei           |NUMEA     | C | 15 | Numele persoanei autorizate |
| autorizate                 |          |   |    | sa depuna declaratia        |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Prenumele persoanei        |PREA      | C | 15 | Prenumele persoanei         |
| autorizate                 |          |   |    | autorizate sa depuna        |
|                            |          |   |    | declaratia                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Functia persoanei          |FUNCT     | C | 15 | Functia persoanei autorizate|
| autorizate                 |          |   |    | sa depuna declaratia        |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Modul de trimitere a       |MOD       | C | 1  | Contine M daca se face pe   |
| declaratiei lunare         |          |   |    | suport magnetic si E daca se|
|                            |          |   |    | trimite pe cale electronica |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Numar dischete/CD          |NRD       | N | 2  | Contine numarul de dischete |
|                            |          |   |    | sau CD-uri care contin      |
|                            |          |   |    | declaratia                  |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|
| Rectificativa              |REC       | C | 1  | Contine X daca este         |
|                            |          |   |    | declaratie rectificativa si |
|                            |          |   |    | nimic daca nu este          |
|                            |          |   |    | declaratie rectificativa    |
|____________________________|__________|___|____|_____________________________|

    Toate campurile numerice din anexele nr. 1 si 2 sunt pozitive.
    In cap. 1 (anexa nr. 1):
    - completarea tuturor campurilor este obligatorie.
    In cap. 2 (anexa nr. 2):
    - campurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI(CF/CNPA), LOC, JUD, FS, NUMEA, PREA, FUNCT, MOD, NRD;
    - campurile care se completeaza numai daca este cazul sunt: STR, NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX, MAIL, DED80REC, DED80RES, DED85REC, DED85RES, DED116REC, DED116RES, RED9394REC, RED9394RES, REC.

    IV. Metoda de stabilire a stagiului de cotizare

    Art. 9
    (1) Pentru stabilirea stagiului de cotizare se va utiliza o tabela care va contine numarul de zile lucratoare corespunzator fiecarei luni din an.
    (2) Din calculul: NON x NZN/8 rezulta echivalentul in numar de zile normale (8 ore) lucrate in luna respectiva. Calculul stagiului de cotizare pentru asiguratii cu contract de munca cu timp partial de lucru se face adunand echivalentul in numar de zile normale (8 ore) lucrate, coreland rezultatul obtinut cu tabela care contine numarul de zile lucratoare corespunzator fiecarei luni.
    (3) Se va calcula suma contributiilor individuale datorate, grupata dupa CF/CNPA, LD si AD. Aceasta suma se va corela cu tabela primita de la Ministerul Finantelor Publice referitoare la sumele platite de angajator reprezentand contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, determinandu-se astfel daca angajatorul a achitat integral aceasta obligatie bugetara; in caz contrar se va proceda conform legii.
    (4) Se va calcula procentul de 3% din total fond salarii brute realizate de asiguratii mentionati la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta suma se va corela cu tabela primita de la Ministerul Finantelor Publice referitoare la sumele platite de angajator reprezentand contributia pentru somaj datorata de angajator, determinandu-se astfel daca angajatorul a achitat integral aceasta obligatie bugetara; in caz contrar se va proceda conform legii.

    ANEXA 1*)
    la procedura
    (Capitol 1)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|

                                 DECLARATIE
privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Tip contract
    B - Nr. ore norma in zi
    C - Nr. zile contributive in luna
 ______________________________________________________________________________
|  CUI  |                         | Denumire  |                                |
| (Cod  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| angajator |________________________________|
|Fiscal)|                         |           |                                |
|sau CNP|                         |           |                                |
|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___________|________________________________|
|N | Nume si | Cod numeric personal al |A|B|C|    Baza     |    Contributia    |
|r.| prenume |       asiguratului      | | | |  de calcul  |    individuala    |
|  | asigurat|                         | | | |             |       (lei)       |
|c |         |                         | | | |             |___________________|
|r |         |                         | | | |             |Datorata | Virata  |
|t.|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_________________________|_|_|_|_____________|_________|_________|
| 0|    1    |            2            |3|4|5|      6      |    7    |    8    |
|__|_________|_________________________|_|_|_|_____________|_________|_________|
| 1|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 2|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 3|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 4|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 5|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 6|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 7|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 8|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 9|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|10|         |                         | | | |             |         |         |
|__|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                                                                              |
|    Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat  |
| aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar    |
| corecta si completa.                                                         |
|                                                                              |
| Persoana autorizata: Numele ___________ Prenumele _________ Functia ________ |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    Evidenta asiguratilor conform art. 20 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se tine de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, in baza contractelor incheiate cu asiguratii.

    ANEXA 2*)
    la procedura
    (Capitol 2)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                 DATE DESPRE ANGAJATOR; DEDUCERI SI REDUCERI
                       pentru luna ______ anul ______

 ______________________________________________________________________________
|                    |                 |     CUI     |                         |
| Denumire angajator |_________________| (Cod Fiscal)|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                    |                 |     sau     |                         |
|____________________|_________________|     CNP     |                         |
|      |Loc.|             |Str.|       |_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|Adresa|____|_____________|____|_______| Total fond  |                         |
|      |Nr. |   |Bl.|   |Sc.|   |Et.|  |salarii brute|                         |
|      |____|___|___|___|___|___|___|__|  realizate  |                         |
|      |Ap.|   |Sector|   |Jud.|       |    (lei)    |                         |
|______|___|___|______|___|____|_______|             |                         |
|Telefon|       |Fax|       |e-mail|   |             |                         |
|_______|_|_|_|_|___|_|_|_|_|______|___|_____________|_________________________|
|Nr. |                                 | Recuperata din  | De restituit de la  |
|crt.| Deduceri si Reduceri (dupa caz) |   contributia   | Bugetul Asigurarilor|
|    |                                 |    datorata     |       de Somaj      |
|____|_________________________________|_________________|_____________________|
|  0 |               1                 |        2        |           3         |
|____|_________________________________|_________________|_____________________|
|  1.|Deduceri din contributia datorata|                 |                     |
|    |de angajator, conform art. 80 din|                 |                     |
|    |Legea nr. 76/2002                |                 |                     |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  2.|Deduceri din contributia datorata|                 |                     |
|    |de angajator, conform art. 85 din|                 |                     |
|    |Legea nr. 76/2002                |                 |                     |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  3.|Deduceri din contributia datorata|                 |                     |
|    |de angajator, in baza            |                 |                     |
|    |Legii nr. 116/2002 si a          |                 |                     |
|    |Normelor metodologice aprobate   |                 |                     |
|    |prin Hotararea Guvernului        |                 |                     |
|    |nr. 1.149/2002                   |                 |                     |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  4.|Reduceri ale contributiei        |                 |                     |
|    |datorata de angajator, conform   |                 |                     |
|    |art. 93 si 94 din                |                 |                     |
|    |Legea nr. 76/2002                |                 |                     |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.

    Persoana autorizata: Numele ________ Prenumele ________ Functia __________
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Declaratie lunara   _                     _ _                                |
| pe suport magnetic |_| Numar dischete/CD |_|_| Semnatura si stampila _______ |
|                                                                              |
| Declaratie lunara transmisa  _                   _                           |
| pe cale electronica         |_|   Rectificativa |_|                          |
|______________________________________________________________________________|

    A.J.O.F.M./A.M.O.F.M.

    Nr. _________/_________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 30/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 30 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu