Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1469 din 12 decembrie 2002

privind infiintarea Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 950 din 24 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se infiinteaza Societatea Comerciala de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A., persoana juridica romana, avand ca unic actionar Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Latina nr. 8, sectorul 2, prin reorganizarea caselor de odihna si tratament balnear ale taranimii, institutii publice din subordinea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Societatea Comerciala de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A. se organizeaza si functioneaza ca societate pe actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu actul constitutiv prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Obiectul principal de activitate al Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A. il constituie realizarea programului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale privind tratamentul balnear si de recuperare a capacitatii de munca pentru pensionarii si asiguratii sistemului public de pensii.
    Art. 4
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A. este de 107.419.975 mii lei si se constituie prin preluarea elementelor de activ si pasiv ale caselor de odihna si tratament balnear ale taranimii, pe baza situatiei financiare la data de 30 iunie 2002, actualizata potrivit prevederilor legale.
    Art. 5
    Capitalul social este impartit intr-un numar de 4.296.799 actiuni nominative, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 25.000 lei. Toate actiunile sunt detinute de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si nu pot fi cotate la bursa, tranzactionate pe piata de capital sau instrainate in orice alt mod.
    Art. 6
    Durata Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A. este nedeterminata.
    Art. 7
    La constituire societatea comerciala va avea 13 sucursale, prevazute in anexa nr. 2, denumite unitati de tratament balnear si recuperare a capacitatii de munca.
    Art. 8
    (1) Societatea Comerciala de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor, constituita din 3 membri, numiti prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
    (2) Membrii Adunarii generale a actionarilor a Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A. pot fi revocati prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
    Art. 9
    (1) Administrarea Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A. se realizeaza de catre consiliul de administratie format din 5 membri propusi de presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si numiti de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Presedintele consiliului de administratie, numit de adunarea generala a actionarilor la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, indeplineste si functia de director general al Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A.
    (3) Membrii consiliului de administratie vor fi obligati sa depuna o garantie egala cu valoarea nominala a 100 de actiuni.
    Art. 10
    Modul de organizare si functionare, precum si atributiile adunarii generale a actionarilor, ale consiliului de administratie si ale directorului general se stabilesc prin actul constitutiv.
    Art. 11
    Conducerea, la nivelul sucursalelor, a operatiunilor Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A. va fi in sarcina directorilor executivi si a directorilor economici ai sucursalelor, directori care au calitatea de salariati ai societatii comerciale si raspund fata de aceasta pentru neindeplinirea indatoririlor lor.
    Art. 12
    Activul si pasivul caselor de odihna si tratament balnear ale taranimii, care se desfiinteaza, se preiau de catre Societatea Comerciala de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A. prin protocol de predare-preluare, incheiat pe baza datelor din situatia financiara la data de 30 iunie 2002, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 13
    Personalul caselor de odihna si tratament balnear ale taranimii va fi preluat de Societatea Comerciala de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A., fiind considerat transferat.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 2 alin. (4) si (5) din Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 258/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul turismului,
                         Matei-Agathon Dan

    ANEXA 1

                          ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    (1) Denumirea societatii este Societatea Comerciala de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A., denumita in continuare Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A.
    (2) Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale si cu prezentul act constitutiv.
    (3) In toate actele oficiale ale societatii comerciale denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau "S.A.", de capitalul social, adresa sediului, codul unic de inregistrare la registrul comertului.
    Art. 2
    (1) Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. are sediul in Romania, municipiul Bucuresti, Str. Latina nr. 8, sectorul 2.
    (2) Sediul Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. poate fi mutat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii in alte localitati din tara si strainatate si poate constitui filiale.
    (4) La constituire Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. va avea ca sedii secundare sediile sucursalelor sale prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.
    (5) Unitatile mentionate in anexa nr. 2 la hotarare vor functiona ca sucursale.
    Art. 3
    Durata Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. este nedeterminata.

    CAP. 2
    Capitalul social si actiunile

    Art. 4
    Capitalul social al Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. este de 107.419.975 mii lei, impartit in 4.296.799 actiuni cu valoarea nominala de 25.000 lei, si se constituie prin preluarea elementelor de activ si pasiv ale caselor de odihna si tratament balnear ale taranimii, pe baza situatiei financiare la data de 30 iunie 2002, actualizata potrivit prevederilor legale.
    Art. 5
    Capitalul social poate fi redus sau majorat, in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 6
    Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele de identificare prevazute de lege.
    Art. 7
    (1) Toate actiunile Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. sunt detinute de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, in calitate de actionar unic.
    (2) Actiunile Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. nu pot fi cotate la bursa, tranzactionate pe piata de capital sau instrainate in orice alt mod.

    CAP. 3
    Obiectul de activitate

    Art. 8
    (1) Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. are ca obiect principal de activitate realizarea programului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale privind tratamentul balnear si de recuperare a capacitatii de munca pentru pensionarii si asiguratii sistemului public de pensii.
    (2) Alte obiecte de activitate ale Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A.:

    I HOTELURI SI RESTAURANTE
    55 Hoteluri si restaurante
    551 Hoteluri
    552 Alte mijloace de cazare de scurta durata
    553 Restaurante
    554 Cafenele si baruri
    555 Cantine si alte unitati de preparare a hranei

    P SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA
    85 Sanatate si asistenta sociala
    851 Activitati referitoare la sanatatea umana

    J TRANSPORT SI DEPOZITARE
    60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte
    601 Transporturi pe calea ferata
    602 Alte transporturi terestre
    603 Transporturi prin conducte
    63 Activitati anexe si auxiliare de transport, activitati ale agentiilor de turism
    631 Manipulari si depozitari
    632 Alte activitati anexe transporturilor (inclusiv activitatea agentiilor de bilete)
    633 Activitati ale agentiilor de turism
    634 Activitati ale altor agentii de transport

    H COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL, REPARAREA SI INTRETINEREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR SI A BUNURILOR PERSONALE SI CASNICE
    50 Vanzarea, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor; comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
    502 Intretinerea si repararea autovehiculelor
    503 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule
    505 Vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule
    51 Comert cu ridicata (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor)
    511 Activitati de intermedieri in comertul cu ridicata
    512 Comert cu ridicata al produselor agricole brute si animalelor vii
    513 Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului
    514 Comert cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentare
    515 Comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor
    516 Comert cu ridicata al masinilor, echipamentelor si furniturilor
    517 Comert cu ridicata al altor produse, n.c.a.
    52 Comert cu amanuntul (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor); repararea bunurilor personale si gospodaresti
    521 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
    522 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al produselor din tutun in magazine specializate
    523 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor farmaceutice si medicale, al produselor de cosmetica si de toaleta
    524 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.
    525 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
    526 Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine
    527 Reparatii de articole personale si gospodaresti

    A AGRICULTURA
    01 Agricultura si servicii auxiliare
    011 Cultura vegetala
    012 Cresterea animalelor
    013 Activitati mixte (cultura vegetala si cresterea animalelor)
    014 Servicii auxiliare (cu exceptia activitatilor sanitar-veterinare)

    F ENERGIA ELECTRICA SI TERMICA, GAZE SI APA
    40 Productia, transportul si distributia de energie electrica si termica, gaze si apa calda
    403 Productia si distributia energiei termice si a apei calde
    41 Gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei
    410 Gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei

    CAP. 4
    Conducerea si administrarea Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A.

    Art. 9
    Conducerea Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. este asigurata de adunarea generala a actionarilor, iar administrarea, de catre consiliul de administratie.

    A. Adunarea generala a actionarilor
    Art. 10
    (1) Adunarea generala a actionarilor este constituita din 3 membri numiti prin ordin de ministrul muncii si solidaritatii sociale.
    (2) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A., care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica, financiara, comerciala si de personal.
    (3) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (4) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A., numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) numeste membrii consiliului de administratie la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si numeste presedintele consiliului de administratie, care este si directorul general, numeste cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;
    d) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    e) aproba limitele minime si maxime de salarizare, in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea prevederilor legale;
    f) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii, avizate de consiliul de administratie, si le aproba;
    g) examineaza, aproba sau modifica situatia financiara si contul de profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    h) aproba constituirea rezervelor statutare;
    i) aproba repartizarea profitului conform legii;
    j) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    k) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, reprezentante si agentii;
    l) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor.
    (5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste in scopul de a lua hotarari referitoare la:
    a) majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    d) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    e) emisiunea de obligatiuni;
    f) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    g) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A.
    Art. 11
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana desemnata de acesta sa il inlocuiasca, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea si aprobarea situatiei financiare si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Consiliul de administratie poate propune convocarea adunarii generale ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile prezentului act constitutiv, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentiunea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    (5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (6) Procesul-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor se tine intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 12
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    (2) La propunerea persoanei care prezideaza sau a celorlalti membri prezenti se poate decide ca votul sa fie secret.
    (3) Votul secret este obligatoriu pentru numirea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

    B. Consiliul de administratie
    Art. 13
    (1) Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 5 membri.
    (2) Conducerea executiva a Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. este asigurata de directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (3) Consiliul de administratie se intruneste la sediul Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (4) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (5) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se tine intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (6) Directorii sucursalelor Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. pot participa la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot.
    (7) La sedintele consiliului de administratie procesul-verbal se semneaza de toti administratorii prezenti.
    (8) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    (9) In relatiile cu tertii Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirii date de adunarea generala a actionarilor.
    (10) Cel care reprezinta Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. semneaza actele care o angajeaza fata de terti. Membrii consiliului de administratie exercita orice atributie care este legata de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    (11) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie adunarii generale si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    (12) Membrii consiliului de administratie vor depune inainte de inceperea mandatului o garantie egala cu valoarea nominala a 100 de actiuni nominative.
    (13) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rude sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp asociati in societati comerciale cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
    a) numeste directorii executivi ai sucursalelor;
    b) propune spre aprobare Adunarii generale extraordinare a actionarilor a Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. modificarea actului constitutiv, precum si modificarea obiectului de activitate al societatii;
    c) prezinta proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli in vederea aprobarii in adunarea generala a actionarilor;
    d) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. si regulamentul de ordine interioara;
    e) elaboreaza si prezinta spre aprobare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. pe termen lung, mediu si scurt;
    f) prezinta si/sau aproba proiectul de investitii al Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    h) aproba incheierea contractelor de inchiriere;
    i) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    j) stabileste limitele valorice ale operatiunilor economico-financiare ce urmeaza a fi desfasurate de catre directorii sucursalelor si pentru care acestia sunt imputerniciti sa reprezinte Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A.;
    k) stabileste tactica si strategia de marketing;
    l) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza sa fie negociat cu reprezentantii salariatilor;
    m) supune anual spre aprobare adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A., situatia financiara si contul de profit si pierdere pe anul precedent;
    n) dispune masuri de recuperare a prejudiciilor;
    o) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 15
    (1) Cenzorii asigura supravegherea de ansamblu a gestiunii Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A.
    (2) Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. are 3 cenzori si 3 supleanti.
    (3) Cenzorii sunt numiti de adunarea generala a actionarilor, in conditiile legii.
    (4) Cenzorii sunt subordonati in activitatea lor doar adunarii generale a actionarilor si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale.
    (5) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (6) Cenzorii au urmatoarele atributii:
    a) sa supravegheze gestiunea Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A.;
    b) sa verifice daca situatia financiara si contul de profit si pierdere sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) sa verifice daca registrele sunt corect tinute;
    d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor in vigoare.
    (7) Situatia financiara si contul de profit si pierdere nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (8) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor atunci cand nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (9) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (10) Cenzorii vor inscrie intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (11) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 5
    Activitatea Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A.

    Art. 16
    (1) Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.
    (2) Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A.
    Art. 17
    (1) Organigrama Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A., numarul maxim de posturi, precum si organigramele sucursalelor din teritoriu se aproba in prima sedinta a adunarii generale a actionarilor.
    (2) Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare. Plata salariilor si a obligatiilor aferente acestora fata de bugetul de stat si celelalte bugete se va face potrivit legii.
    (3) Directorii executivi ai sucursalelor teritoriale sunt imputerniciti sa reprezinte Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. la incheierea, modificarea si desfacerea contractelor individuale de munca, conform prevederilor legale, pentru personalul din subordine.
    (4) Drepturile si obligatiile personalului Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia, in conditiile legii.
    Art. 18
    (1) Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    (2) Repartizarea profitului Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. se va face in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (3) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala extraordinara a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Art. 19
    Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 6
    Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 20
    (1) Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. va putea fi transformata in alta forma de societate comerciala prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (2) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare, autorizare a functionarii si de publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 21
    (1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A.:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii societatii comerciale;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) hotararea tribunalului;
    e) falimentul;
    f) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu hotaraste reconstituirea capitalului social sau limitarea lui la suma ramasa;
    g) alte situatii prevazute de lege.
    (2) Dizolvarea Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 22
    (1) In caz de dizolvare Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. va fi lichidata.
    (2) Lichidarea Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 23
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "T.B.R.C.M." - S.A. si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 24
    Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in materie.

    ANEXA 2

    Sucursalele Societatii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. sunt urmatoarele:
    1. U.T.B.R.C.M. Amara, localitatea Amara, Str. Lacului, judetul Ialomita;
    2. U.T.B.R.C.M. Bala, localitatea Bala, Str. Principala, judetul Mehedinti;
    3. U.T.B.R.C.M. Bizusa, localitatea Bizusa, comuna Ileanda, judetul Salaj;
    4. U.T.B.R.C.M. Buzias, localitatea Buzias, Str. Principala, judetul Timis;
    5. U.T.B.R.C.M. Covasna, localitatea Covasna, Str. Unirii nr. 10, judetul Covasna;
    6. U.T.B.R.C.M. Geoagiu-Bai, localitatea Geoagiu-Bai, Str. Vilelor, judetul Hunedoara;
    7. U.T.B.R.C.M. Lacu Sarat, localitatea Lacu Sarat, judetul Braila;
    8. U.T.B.R.C.M. Moneasa, localitatea Moneasa, judetul Arad;
    9. U.T.B.R.C.M. Nicolina, municipiul Iasi, str. Trotus nr. 12, judetul Iasi;
    10. U.T.B.R.C.M. Olanesti, localitatea Baile Olanesti, Str. Muncitorilor nr. 1, judetul Valcea;
    11. U.T.B.R.C.M. Sarata Monteoru, localitatea Sarata Monteoru, comuna Merei, judetul Buzau;
    12. U.T.B.R.C.M. Pucioasa, localitatea Pucioasa, Str. Republicii nr. 1, judetul Dambovita;
    13. U.T.B.R.C.M. 1 Mai, localitatea Baile 1 Mai, judetul Bihor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1469/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1469 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu