E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 297 C din  9 noiembrie 1999

pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 13C/1998 privind regimul licentelor de export si import pentru marfurile si operatiunile supuse licentierii

ACT EMIS DE:                MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 618 din 17 decembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul industriei si comertului,
    tinand seama de prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat,
    in temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
    tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 436/1999 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 157/1996 privind plata la vedere sau pe credit a unor produse si grupe de produse care se pot exporta, in conditiile legii,
    luand in considerare propunerile Bancii Nationale a Romaniei, cuprinse in Scrisoarea nr. XI/G/460/1999,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 13C/1998 privind regimul licentelor de export si import pentru marfurile si operatiunile supuse licentierii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 17 decembrie 1998, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Se elimina din preambulul ordinului referirea la Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat.
    2. Litera g) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "g) exportate cu plata la peste un an de la data livrarii."
    3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Specimene ale acestor modele vor fi depuse la Directia Generala a Vamilor din cadrul Ministerului Finantelor."
    4. Anexa nr. 14 "Instructiuni privind eliberarea licentelor" se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    5. Anexa nr. 15 "Codificarea operatiunii" se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    Art. 2
    In cuprinsul ordinului denumirea Directia licente se inlocuieste cu denumirea Directia administrare comert exterior.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul industriei si comertului,
                              Radu Berceanu

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 14
    la Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 13C/1998)

                               INSTRUCTIUNI
    privind eliberarea licentelor

    Termenul de analiza si de solutionare a cererilor pentru licenta, cu avizele prealabile necesare, este de doua zile lucratoare de la data inregistrarii lor la Centrul Roman de Comert Exterior.
    In cazul in care, in urma analizarii unei cereri pentru licenta sau a cererilor pentru licenta din cadrul unei operatiuni comerciale, rezulta necesitatea prezentarii unor date suplimentare sau a unor clarificari, termenul de mai sus curge de la data primirii acestora. Datele sau clarificarile solicitate vor fi transmise in forma scrisa.
    Refuzul eliberarii licentelor se motiveaza in scris solicitantului.
    Pe cele trei exemplare ale unei cereri pentru licenta respinsa spatiul afectat licentierii se bareaza cu o linie diagonala care uneste coltul din stanga jos cu cel din dreapta sus.
    Exemplarul nr. 3 al cererilor pentru licenta respinse se retine la Ministerul Industriei si Comertului - Directia administrare comert exterior.
    In cazul in care, in vederea eliberarii unei licente, este necesara obtinerea in prealabil a unor avize ale altor institutii, la eliberarea licentelor se va tine seama in mod obligatoriu de prevederile acestora, nefiind admise nici un fel de derogari de la acestea (privind denumirea marfii, caracteristicile ei, cantitatea, valoarea, furnizorul, termenul de livrare sau orice alt element din aviz care se regaseste si in cererea pentru licenta).
    Licentele se elibereaza, de regula, cu valabilitate pana la sfarsitul anului in care sunt emise.
    In vederea eliberarii licentelor de export pentru marfurile supuse licentierii, dar care sunt rezultate din operatiuni de perfectionare activa a unor marfuri importate temporar in Romania, o data cu cererile pentru licenta este obligatorie prezentarea si a urmatoarelor documente:
    - declaratiile vamale de import, din care sa rezulte ca importul este efectuat in regim temporar;
    - declaratia scrisa pe propria raspundere a agentului economic care a realizat prelucrarea, din care sa rezulte ca din materialele importate s-au obtinut cantitatile de produse pentru care se solicita licenta de export;
    - avizul, dupa caz, al ministerului sau al institutiei de specialitate.
    In acest caz, pe cererea pentru licenta de export, la rubrica "Alte precizari ale solicitantului", acesta va inscrie in mod obligatoriu si mentiunea urmatoare: "Export in cadrul operatiunii de perfectionare activa in baza Declaratiei vamale de import temporar nr. ... din data de ... si a Scrisorii nr. ... din data de ... a ..." (se va inscrie agentul economic care a efectuat prelucrarea).
    Licenta de export va fi eliberata, in acest caz, cu termen de valabilitate care nu poate depasi termenul stabilit in declaratia vamala de import temporar.
    Licenta de export de metale pretioase si pietre pretioase, precum si de obiecte confectionate din acestea, rezultate din operatiuni de perfectionare activa in Romania, se poate acorda pentru o cantitate globala, avand termen de valabilitate, de regula, 6 luni de la data eliberarii acesteia.
    Exportul efectiv in cadrul licentei de export pentru o cantitate globala se poate realiza pana la epuizarea acesteia si in limita cantitatii rezultate din aplicarea ratei de randament la cantitatea importata temporar pe baza declaratiilor vamale de import temporar.
    In termen de 30 de zile de la epuizarea cantitatii globale mentionate in licenta de export sau de la data expirarii termenului de valabilitate a acesteia agentul economic are obligatia sa comunice, in scris, Ministerului Industriei si Comertului stadiul realizarii licentei de export, anexand, in fotocopie lizibila, declaratiile vamale de import temporar si cele de export definitiv, precum si licenta de export (exemplarul pentru vama).
    Numarul licentei de export pentru o cantitate globala se va mentiona in mod obligatoriu pe declaratia vamala de export.
    In vederea eliberarii licentelor de export pentru marfurile supuse licentierii, care sunt trimise temporar in strainatate pentru operatiuni de perfectionare pasiva, o data cu cererile pentru licenta este necesara si prezentarea avizului ministerului sau al institutiei de specialitate, dupa caz,
    Licentele de export pentru operatiuni de perfectionare pasiva se elibereaza conditionat de returnarea integrala in tara a produsului sau a produselor rezultate.
    Pentru marfurile rezultate din operatiuni de perfectionare pasiva si care sunt supuse licentierii la export, la cererea titularului operatiunii, motivata din punct de vedere economic, Ministerul Industriei si Comertului poate aproba exportul definitiv al acestora fara returnarea marfurilor in Romania, pe baza de licenta de export si cu intocmirea declaratiei de incasare valutara.
    Pe cererea de licenta, la rubrica "Alte precizari ale solicitantului" se va mentiona "Export in cadrul operatiunii de perfectionare pasiva".
    Agentii economici au obligatia sa comunice, in scris, in maximum 30 de zile de la realizarea importului definitiv al produselor rezultate, Ministerului Industriei si Comertului si, dupa caz, ministerului sau institutiei de specialitate care a avizat exportul temporar in vederea prelucrarii, lichidarea operatiunii, anexand, in fotocopie lizibila, declaratiile vamale de export temporar si declaratiile vamale de import definitiv aferente.
    In cazul operatiunilor de perfectionare pasiva a marfurilor numarul licentei de export se va mentiona in mod obligatoriu atat pe declaratia vamala de export temporar, cat si pe declaratia vamala de import definitiv.
    Agentilor economici care nu au lichidat o operatiune de perfectionare pasiva in termenul stabilit in licenta de export li se va ridica dreptul de a primi licente de export si de import pentru asemenea operatiuni, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 764/1991.
    Licentele pentru exportul definitiv si pentru perfectionare pasiva de produse cu continut de metale pretioase, metale pretioase, pietre pretioase si de obiecte confectionate din acestea se elibereaza pe baza urmatoarelor documente:
    - declaratia pe propria raspundere, a exportatorului privind provenienta marfii;
    - buletin de analiza/expertiza emis de un laborator autorizat, care sa ateste caracteristicile marfii.
    In cazul participarii la licitatii internationale la care, prin caietul de sarcini, se solicita de catre organizatorii licitatiei prezentarea unei licente de export, la cererea societatii participante la licitatie se va elibera licenta de export, pe care licentiatorul va mentiona in mod obligatoriu "Provizorie, pentru licitatia nr. ... din data de ..., fara valabilitate pentru vama".
    In cazul in care cererile pentru licenta au si anexa, aceasta va fi semnata si stampilata de Directia administrare comert exterior din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.
    Licentele neridicate de catre agentii economici in termen de 30 de zile de la data aprobarii lor vor fi anulate in mod automat.

    ANEXA  2
    (Anexa nr. 15
    la Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 13C/1998)

                         CODIFICAREA OPERATIUNII

    In spatiul rezervat rubricii "Denumirea operatiunii" de pe versoul formularului cererii pentru licenta se va inscrie denumirea operatiunii, iar in caseta rezervata codului operatiunii, de pe fata formularului cererii pentru licenta, codul acesteia, dupa cum urmeaza:
    Import
    Nivelul 1 - litera I - import
    Nivelul 2 - codul este reprezentat dintr-un numar compus din doua cifre avand urmatoarea semnificatie:
    40 - import definitiv;
    52 - import temporar in regim de perfectionare activa;
    53 - import temporar cu returul marfii in aceeasi stare;
    65 - reimport cu plasare sub perfectionare activa;
    80 - import definitiv in cadrul unui contingent tarifar;
    82 - import temporar in regim de perfectionare activa, in cadrul unui contingent tarifar.
    Nivelul 3 - codul este reprezentat dintr-o cifra cu urmatoarea semnificatie:
    1 - import liberalizat;
    4 - supuse licentierii automate;
    5 - controlate.
    Nivelul 4 - codul este reprezentat dintr-o cifra cu urmatoarea semnificatie:
    1 - aport la capitalul social;
    2 - ajutoare;
    3 - donatii;
    4 - recuperare creante externe;
    5 - cliring;
    6 - mostre si material publicitar;
    7 - credite guvernamentale;
    8 - credite comerciale cu rambursare peste un an;
    9 - marfuri in contul realizarii de obiective complexe si lucrari de constructii-montaj in strainatate;
    0 - nespecificat.
    Export
    Nivelul 1 - litera E - export
    Nivelul 2 - codul este reprezentat dintr-un numar compus din doua cifre avand urmatoarea semnificatie:
    10 - export definitiv;
    21 - export temporar in regim de perfectionare pasiva;
    22 - export temporar cu returul marfii in aceeasi stare;
    30 - reexport din perfectionare activa;
    31 - reexport prin returul in aceeasi stare a marfurilor importate temporar;
    95 - export prin magazine duty-free.
    Nivelul 3 - codul este reprezentat dintr-o cifra avand urmatoarea semnificatie:
    1 - export liberalizat;
    2 - contingentat;
    4 - supuse licentierii automate;
    5 - controlate.
    Nivelul 4 - codul este reprezentat dintr-o cifra avand urmatoarea semnificatie:
    1 - aport la capitalul social;
    2 - ajutoare;
    3 - donatii;
    4 - livrari de marfuri in contul datoriei externe;
    5 - cliring;
    6 - mostre si material publicitar;
    7 - credite guvernamentale;
    8 - credite comerciale cu rambursare la peste 90 de zile;
    9 - marfuri pentru realizarea de obiective complexe si lucrari de constructii-montaj in strainatate, inclusiv produse cu ciclu lung de fabricatie.
    0 - nespecificat.
    Operatiuni legate de import-export
    Nivelul 1 - litera L - operatiuni legate
    Nivelul 2 - codul este reprezentat dintr-un numar compus din doua cifre avand urmatoarea semnificatie;
    40 - import definitiv;
    10 - export definitiv;
    80 - import definitiv in cadrul unui contingent tarifar.
    Nivelul 3 - codul este format dintr-o cifra avand urmatoarea semnificatie:
    - pentru import - vezi nivelul 3 de la import;
      pentru export   vezi nivelul 3 de la export.
    Nivelul 4   codul este reprezentat de cifra 0, cu semnificatia nespecificat, atat la import, cat si la export.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 297/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 297 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 6156 2016
    Ai nevoie de un împrumut personal sau de afaceri? Contactați-ne prin e-mail la: (chasebanktransferdesk@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 28 2019
     Ärge muretsege enam selle pärast, et oleme teie jaoks siin! Kas vajate ettevõtluse jaoks kiirlaenu või peate maksma arveid 2% intressimääraga? Pakume ärilaenu, isiklikku laenu, eluasemelaenu, autolaenu, õppelaenu, võlgade konsolideerimise laenu e.t.c. olenemata teie krediidiskoorist. Finantsteenuste osutamisel oma arvukatele klientidele üle kogu maailma oleme garanteeritud. Maksimaalne kestus on 1 kuni 30 aastat. Meie laen ulatub 5 000 eurost (viis tuhat dollarit) kuni 50 000 000 000 000. (Viiskümmend miljonit eurot). Laenutame ka USA-s DOLLARE, EURO ja POUNDS! Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust selle e-posti teel: (Kplendes@outlook.com) Whatssapp +12052177288
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Ordin 1251 2010
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu