E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 297 C din  9 noiembrie 1999

pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 13C/1998 privind regimul licentelor de export si import pentru marfurile si operatiunile supuse licentierii

ACT EMIS DE:                MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 618 din 17 decembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul industriei si comertului,
    tinand seama de prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat,
    in temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
    tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 436/1999 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 157/1996 privind plata la vedere sau pe credit a unor produse si grupe de produse care se pot exporta, in conditiile legii,
    luand in considerare propunerile Bancii Nationale a Romaniei, cuprinse in Scrisoarea nr. XI/G/460/1999,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 13C/1998 privind regimul licentelor de export si import pentru marfurile si operatiunile supuse licentierii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 17 decembrie 1998, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Se elimina din preambulul ordinului referirea la Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat.
    2. Litera g) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "g) exportate cu plata la peste un an de la data livrarii."
    3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Specimene ale acestor modele vor fi depuse la Directia Generala a Vamilor din cadrul Ministerului Finantelor."
    4. Anexa nr. 14 "Instructiuni privind eliberarea licentelor" se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    5. Anexa nr. 15 "Codificarea operatiunii" se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    Art. 2
    In cuprinsul ordinului denumirea Directia licente se inlocuieste cu denumirea Directia administrare comert exterior.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul industriei si comertului,
                              Radu Berceanu

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 14
    la Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 13C/1998)

                               INSTRUCTIUNI
    privind eliberarea licentelor

    Termenul de analiza si de solutionare a cererilor pentru licenta, cu avizele prealabile necesare, este de doua zile lucratoare de la data inregistrarii lor la Centrul Roman de Comert Exterior.
    In cazul in care, in urma analizarii unei cereri pentru licenta sau a cererilor pentru licenta din cadrul unei operatiuni comerciale, rezulta necesitatea prezentarii unor date suplimentare sau a unor clarificari, termenul de mai sus curge de la data primirii acestora. Datele sau clarificarile solicitate vor fi transmise in forma scrisa.
    Refuzul eliberarii licentelor se motiveaza in scris solicitantului.
    Pe cele trei exemplare ale unei cereri pentru licenta respinsa spatiul afectat licentierii se bareaza cu o linie diagonala care uneste coltul din stanga jos cu cel din dreapta sus.
    Exemplarul nr. 3 al cererilor pentru licenta respinse se retine la Ministerul Industriei si Comertului - Directia administrare comert exterior.
    In cazul in care, in vederea eliberarii unei licente, este necesara obtinerea in prealabil a unor avize ale altor institutii, la eliberarea licentelor se va tine seama in mod obligatoriu de prevederile acestora, nefiind admise nici un fel de derogari de la acestea (privind denumirea marfii, caracteristicile ei, cantitatea, valoarea, furnizorul, termenul de livrare sau orice alt element din aviz care se regaseste si in cererea pentru licenta).
    Licentele se elibereaza, de regula, cu valabilitate pana la sfarsitul anului in care sunt emise.
    In vederea eliberarii licentelor de export pentru marfurile supuse licentierii, dar care sunt rezultate din operatiuni de perfectionare activa a unor marfuri importate temporar in Romania, o data cu cererile pentru licenta este obligatorie prezentarea si a urmatoarelor documente:
    - declaratiile vamale de import, din care sa rezulte ca importul este efectuat in regim temporar;
    - declaratia scrisa pe propria raspundere a agentului economic care a realizat prelucrarea, din care sa rezulte ca din materialele importate s-au obtinut cantitatile de produse pentru care se solicita licenta de export;
    - avizul, dupa caz, al ministerului sau al institutiei de specialitate.
    In acest caz, pe cererea pentru licenta de export, la rubrica "Alte precizari ale solicitantului", acesta va inscrie in mod obligatoriu si mentiunea urmatoare: "Export in cadrul operatiunii de perfectionare activa in baza Declaratiei vamale de import temporar nr. ... din data de ... si a Scrisorii nr. ... din data de ... a ..." (se va inscrie agentul economic care a efectuat prelucrarea).
    Licenta de export va fi eliberata, in acest caz, cu termen de valabilitate care nu poate depasi termenul stabilit in declaratia vamala de import temporar.
    Licenta de export de metale pretioase si pietre pretioase, precum si de obiecte confectionate din acestea, rezultate din operatiuni de perfectionare activa in Romania, se poate acorda pentru o cantitate globala, avand termen de valabilitate, de regula, 6 luni de la data eliberarii acesteia.
    Exportul efectiv in cadrul licentei de export pentru o cantitate globala se poate realiza pana la epuizarea acesteia si in limita cantitatii rezultate din aplicarea ratei de randament la cantitatea importata temporar pe baza declaratiilor vamale de import temporar.
    In termen de 30 de zile de la epuizarea cantitatii globale mentionate in licenta de export sau de la data expirarii termenului de valabilitate a acesteia agentul economic are obligatia sa comunice, in scris, Ministerului Industriei si Comertului stadiul realizarii licentei de export, anexand, in fotocopie lizibila, declaratiile vamale de import temporar si cele de export definitiv, precum si licenta de export (exemplarul pentru vama).
    Numarul licentei de export pentru o cantitate globala se va mentiona in mod obligatoriu pe declaratia vamala de export.
    In vederea eliberarii licentelor de export pentru marfurile supuse licentierii, care sunt trimise temporar in strainatate pentru operatiuni de perfectionare pasiva, o data cu cererile pentru licenta este necesara si prezentarea avizului ministerului sau al institutiei de specialitate, dupa caz,
    Licentele de export pentru operatiuni de perfectionare pasiva se elibereaza conditionat de returnarea integrala in tara a produsului sau a produselor rezultate.
    Pentru marfurile rezultate din operatiuni de perfectionare pasiva si care sunt supuse licentierii la export, la cererea titularului operatiunii, motivata din punct de vedere economic, Ministerul Industriei si Comertului poate aproba exportul definitiv al acestora fara returnarea marfurilor in Romania, pe baza de licenta de export si cu intocmirea declaratiei de incasare valutara.
    Pe cererea de licenta, la rubrica "Alte precizari ale solicitantului" se va mentiona "Export in cadrul operatiunii de perfectionare pasiva".
    Agentii economici au obligatia sa comunice, in scris, in maximum 30 de zile de la realizarea importului definitiv al produselor rezultate, Ministerului Industriei si Comertului si, dupa caz, ministerului sau institutiei de specialitate care a avizat exportul temporar in vederea prelucrarii, lichidarea operatiunii, anexand, in fotocopie lizibila, declaratiile vamale de export temporar si declaratiile vamale de import definitiv aferente.
    In cazul operatiunilor de perfectionare pasiva a marfurilor numarul licentei de export se va mentiona in mod obligatoriu atat pe declaratia vamala de export temporar, cat si pe declaratia vamala de import definitiv.
    Agentilor economici care nu au lichidat o operatiune de perfectionare pasiva in termenul stabilit in licenta de export li se va ridica dreptul de a primi licente de export si de import pentru asemenea operatiuni, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 764/1991.
    Licentele pentru exportul definitiv si pentru perfectionare pasiva de produse cu continut de metale pretioase, metale pretioase, pietre pretioase si de obiecte confectionate din acestea se elibereaza pe baza urmatoarelor documente:
    - declaratia pe propria raspundere, a exportatorului privind provenienta marfii;
    - buletin de analiza/expertiza emis de un laborator autorizat, care sa ateste caracteristicile marfii.
    In cazul participarii la licitatii internationale la care, prin caietul de sarcini, se solicita de catre organizatorii licitatiei prezentarea unei licente de export, la cererea societatii participante la licitatie se va elibera licenta de export, pe care licentiatorul va mentiona in mod obligatoriu "Provizorie, pentru licitatia nr. ... din data de ..., fara valabilitate pentru vama".
    In cazul in care cererile pentru licenta au si anexa, aceasta va fi semnata si stampilata de Directia administrare comert exterior din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.
    Licentele neridicate de catre agentii economici in termen de 30 de zile de la data aprobarii lor vor fi anulate in mod automat.

    ANEXA  2
    (Anexa nr. 15
    la Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 13C/1998)

                         CODIFICAREA OPERATIUNII

    In spatiul rezervat rubricii "Denumirea operatiunii" de pe versoul formularului cererii pentru licenta se va inscrie denumirea operatiunii, iar in caseta rezervata codului operatiunii, de pe fata formularului cererii pentru licenta, codul acesteia, dupa cum urmeaza:
    Import
    Nivelul 1 - litera I - import
    Nivelul 2 - codul este reprezentat dintr-un numar compus din doua cifre avand urmatoarea semnificatie:
    40 - import definitiv;
    52 - import temporar in regim de perfectionare activa;
    53 - import temporar cu returul marfii in aceeasi stare;
    65 - reimport cu plasare sub perfectionare activa;
    80 - import definitiv in cadrul unui contingent tarifar;
    82 - import temporar in regim de perfectionare activa, in cadrul unui contingent tarifar.
    Nivelul 3 - codul este reprezentat dintr-o cifra cu urmatoarea semnificatie:
    1 - import liberalizat;
    4 - supuse licentierii automate;
    5 - controlate.
    Nivelul 4 - codul este reprezentat dintr-o cifra cu urmatoarea semnificatie:
    1 - aport la capitalul social;
    2 - ajutoare;
    3 - donatii;
    4 - recuperare creante externe;
    5 - cliring;
    6 - mostre si material publicitar;
    7 - credite guvernamentale;
    8 - credite comerciale cu rambursare peste un an;
    9 - marfuri in contul realizarii de obiective complexe si lucrari de constructii-montaj in strainatate;
    0 - nespecificat.
    Export
    Nivelul 1 - litera E - export
    Nivelul 2 - codul este reprezentat dintr-un numar compus din doua cifre avand urmatoarea semnificatie:
    10 - export definitiv;
    21 - export temporar in regim de perfectionare pasiva;
    22 - export temporar cu returul marfii in aceeasi stare;
    30 - reexport din perfectionare activa;
    31 - reexport prin returul in aceeasi stare a marfurilor importate temporar;
    95 - export prin magazine duty-free.
    Nivelul 3 - codul este reprezentat dintr-o cifra avand urmatoarea semnificatie:
    1 - export liberalizat;
    2 - contingentat;
    4 - supuse licentierii automate;
    5 - controlate.
    Nivelul 4 - codul este reprezentat dintr-o cifra avand urmatoarea semnificatie:
    1 - aport la capitalul social;
    2 - ajutoare;
    3 - donatii;
    4 - livrari de marfuri in contul datoriei externe;
    5 - cliring;
    6 - mostre si material publicitar;
    7 - credite guvernamentale;
    8 - credite comerciale cu rambursare la peste 90 de zile;
    9 - marfuri pentru realizarea de obiective complexe si lucrari de constructii-montaj in strainatate, inclusiv produse cu ciclu lung de fabricatie.
    0 - nespecificat.
    Operatiuni legate de import-export
    Nivelul 1 - litera L - operatiuni legate
    Nivelul 2 - codul este reprezentat dintr-un numar compus din doua cifre avand urmatoarea semnificatie;
    40 - import definitiv;
    10 - export definitiv;
    80 - import definitiv in cadrul unui contingent tarifar.
    Nivelul 3 - codul este format dintr-o cifra avand urmatoarea semnificatie:
    - pentru import - vezi nivelul 3 de la import;
      pentru export   vezi nivelul 3 de la export.
    Nivelul 4   codul este reprezentat de cifra 0, cu semnificatia nespecificat, atat la import, cat si la export.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 297/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 297 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu