E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 297 C din  9 noiembrie 1999

pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 13C/1998 privind regimul licentelor de export si import pentru marfurile si operatiunile supuse licentierii

ACT EMIS DE:                MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 618 din 17 decembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul industriei si comertului,
    tinand seama de prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat,
    in temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
    tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 436/1999 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 157/1996 privind plata la vedere sau pe credit a unor produse si grupe de produse care se pot exporta, in conditiile legii,
    luand in considerare propunerile Bancii Nationale a Romaniei, cuprinse in Scrisoarea nr. XI/G/460/1999,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 13C/1998 privind regimul licentelor de export si import pentru marfurile si operatiunile supuse licentierii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 17 decembrie 1998, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Se elimina din preambulul ordinului referirea la Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat.
    2. Litera g) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "g) exportate cu plata la peste un an de la data livrarii."
    3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Specimene ale acestor modele vor fi depuse la Directia Generala a Vamilor din cadrul Ministerului Finantelor."
    4. Anexa nr. 14 "Instructiuni privind eliberarea licentelor" se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    5. Anexa nr. 15 "Codificarea operatiunii" se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    Art. 2
    In cuprinsul ordinului denumirea Directia licente se inlocuieste cu denumirea Directia administrare comert exterior.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul industriei si comertului,
                              Radu Berceanu

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 14
    la Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 13C/1998)

                               INSTRUCTIUNI
    privind eliberarea licentelor

    Termenul de analiza si de solutionare a cererilor pentru licenta, cu avizele prealabile necesare, este de doua zile lucratoare de la data inregistrarii lor la Centrul Roman de Comert Exterior.
    In cazul in care, in urma analizarii unei cereri pentru licenta sau a cererilor pentru licenta din cadrul unei operatiuni comerciale, rezulta necesitatea prezentarii unor date suplimentare sau a unor clarificari, termenul de mai sus curge de la data primirii acestora. Datele sau clarificarile solicitate vor fi transmise in forma scrisa.
    Refuzul eliberarii licentelor se motiveaza in scris solicitantului.
    Pe cele trei exemplare ale unei cereri pentru licenta respinsa spatiul afectat licentierii se bareaza cu o linie diagonala care uneste coltul din stanga jos cu cel din dreapta sus.
    Exemplarul nr. 3 al cererilor pentru licenta respinse se retine la Ministerul Industriei si Comertului - Directia administrare comert exterior.
    In cazul in care, in vederea eliberarii unei licente, este necesara obtinerea in prealabil a unor avize ale altor institutii, la eliberarea licentelor se va tine seama in mod obligatoriu de prevederile acestora, nefiind admise nici un fel de derogari de la acestea (privind denumirea marfii, caracteristicile ei, cantitatea, valoarea, furnizorul, termenul de livrare sau orice alt element din aviz care se regaseste si in cererea pentru licenta).
    Licentele se elibereaza, de regula, cu valabilitate pana la sfarsitul anului in care sunt emise.
    In vederea eliberarii licentelor de export pentru marfurile supuse licentierii, dar care sunt rezultate din operatiuni de perfectionare activa a unor marfuri importate temporar in Romania, o data cu cererile pentru licenta este obligatorie prezentarea si a urmatoarelor documente:
    - declaratiile vamale de import, din care sa rezulte ca importul este efectuat in regim temporar;
    - declaratia scrisa pe propria raspundere a agentului economic care a realizat prelucrarea, din care sa rezulte ca din materialele importate s-au obtinut cantitatile de produse pentru care se solicita licenta de export;
    - avizul, dupa caz, al ministerului sau al institutiei de specialitate.
    In acest caz, pe cererea pentru licenta de export, la rubrica "Alte precizari ale solicitantului", acesta va inscrie in mod obligatoriu si mentiunea urmatoare: "Export in cadrul operatiunii de perfectionare activa in baza Declaratiei vamale de import temporar nr. ... din data de ... si a Scrisorii nr. ... din data de ... a ..." (se va inscrie agentul economic care a efectuat prelucrarea).
    Licenta de export va fi eliberata, in acest caz, cu termen de valabilitate care nu poate depasi termenul stabilit in declaratia vamala de import temporar.
    Licenta de export de metale pretioase si pietre pretioase, precum si de obiecte confectionate din acestea, rezultate din operatiuni de perfectionare activa in Romania, se poate acorda pentru o cantitate globala, avand termen de valabilitate, de regula, 6 luni de la data eliberarii acesteia.
    Exportul efectiv in cadrul licentei de export pentru o cantitate globala se poate realiza pana la epuizarea acesteia si in limita cantitatii rezultate din aplicarea ratei de randament la cantitatea importata temporar pe baza declaratiilor vamale de import temporar.
    In termen de 30 de zile de la epuizarea cantitatii globale mentionate in licenta de export sau de la data expirarii termenului de valabilitate a acesteia agentul economic are obligatia sa comunice, in scris, Ministerului Industriei si Comertului stadiul realizarii licentei de export, anexand, in fotocopie lizibila, declaratiile vamale de import temporar si cele de export definitiv, precum si licenta de export (exemplarul pentru vama).
    Numarul licentei de export pentru o cantitate globala se va mentiona in mod obligatoriu pe declaratia vamala de export.
    In vederea eliberarii licentelor de export pentru marfurile supuse licentierii, care sunt trimise temporar in strainatate pentru operatiuni de perfectionare pasiva, o data cu cererile pentru licenta este necesara si prezentarea avizului ministerului sau al institutiei de specialitate, dupa caz,
    Licentele de export pentru operatiuni de perfectionare pasiva se elibereaza conditionat de returnarea integrala in tara a produsului sau a produselor rezultate.
    Pentru marfurile rezultate din operatiuni de perfectionare pasiva si care sunt supuse licentierii la export, la cererea titularului operatiunii, motivata din punct de vedere economic, Ministerul Industriei si Comertului poate aproba exportul definitiv al acestora fara returnarea marfurilor in Romania, pe baza de licenta de export si cu intocmirea declaratiei de incasare valutara.
    Pe cererea de licenta, la rubrica "Alte precizari ale solicitantului" se va mentiona "Export in cadrul operatiunii de perfectionare pasiva".
    Agentii economici au obligatia sa comunice, in scris, in maximum 30 de zile de la realizarea importului definitiv al produselor rezultate, Ministerului Industriei si Comertului si, dupa caz, ministerului sau institutiei de specialitate care a avizat exportul temporar in vederea prelucrarii, lichidarea operatiunii, anexand, in fotocopie lizibila, declaratiile vamale de export temporar si declaratiile vamale de import definitiv aferente.
    In cazul operatiunilor de perfectionare pasiva a marfurilor numarul licentei de export se va mentiona in mod obligatoriu atat pe declaratia vamala de export temporar, cat si pe declaratia vamala de import definitiv.
    Agentilor economici care nu au lichidat o operatiune de perfectionare pasiva in termenul stabilit in licenta de export li se va ridica dreptul de a primi licente de export si de import pentru asemenea operatiuni, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 764/1991.
    Licentele pentru exportul definitiv si pentru perfectionare pasiva de produse cu continut de metale pretioase, metale pretioase, pietre pretioase si de obiecte confectionate din acestea se elibereaza pe baza urmatoarelor documente:
    - declaratia pe propria raspundere, a exportatorului privind provenienta marfii;
    - buletin de analiza/expertiza emis de un laborator autorizat, care sa ateste caracteristicile marfii.
    In cazul participarii la licitatii internationale la care, prin caietul de sarcini, se solicita de catre organizatorii licitatiei prezentarea unei licente de export, la cererea societatii participante la licitatie se va elibera licenta de export, pe care licentiatorul va mentiona in mod obligatoriu "Provizorie, pentru licitatia nr. ... din data de ..., fara valabilitate pentru vama".
    In cazul in care cererile pentru licenta au si anexa, aceasta va fi semnata si stampilata de Directia administrare comert exterior din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.
    Licentele neridicate de catre agentii economici in termen de 30 de zile de la data aprobarii lor vor fi anulate in mod automat.

    ANEXA  2
    (Anexa nr. 15
    la Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 13C/1998)

                         CODIFICAREA OPERATIUNII

    In spatiul rezervat rubricii "Denumirea operatiunii" de pe versoul formularului cererii pentru licenta se va inscrie denumirea operatiunii, iar in caseta rezervata codului operatiunii, de pe fata formularului cererii pentru licenta, codul acesteia, dupa cum urmeaza:
    Import
    Nivelul 1 - litera I - import
    Nivelul 2 - codul este reprezentat dintr-un numar compus din doua cifre avand urmatoarea semnificatie:
    40 - import definitiv;
    52 - import temporar in regim de perfectionare activa;
    53 - import temporar cu returul marfii in aceeasi stare;
    65 - reimport cu plasare sub perfectionare activa;
    80 - import definitiv in cadrul unui contingent tarifar;
    82 - import temporar in regim de perfectionare activa, in cadrul unui contingent tarifar.
    Nivelul 3 - codul este reprezentat dintr-o cifra cu urmatoarea semnificatie:
    1 - import liberalizat;
    4 - supuse licentierii automate;
    5 - controlate.
    Nivelul 4 - codul este reprezentat dintr-o cifra cu urmatoarea semnificatie:
    1 - aport la capitalul social;
    2 - ajutoare;
    3 - donatii;
    4 - recuperare creante externe;
    5 - cliring;
    6 - mostre si material publicitar;
    7 - credite guvernamentale;
    8 - credite comerciale cu rambursare peste un an;
    9 - marfuri in contul realizarii de obiective complexe si lucrari de constructii-montaj in strainatate;
    0 - nespecificat.
    Export
    Nivelul 1 - litera E - export
    Nivelul 2 - codul este reprezentat dintr-un numar compus din doua cifre avand urmatoarea semnificatie:
    10 - export definitiv;
    21 - export temporar in regim de perfectionare pasiva;
    22 - export temporar cu returul marfii in aceeasi stare;
    30 - reexport din perfectionare activa;
    31 - reexport prin returul in aceeasi stare a marfurilor importate temporar;
    95 - export prin magazine duty-free.
    Nivelul 3 - codul este reprezentat dintr-o cifra avand urmatoarea semnificatie:
    1 - export liberalizat;
    2 - contingentat;
    4 - supuse licentierii automate;
    5 - controlate.
    Nivelul 4 - codul este reprezentat dintr-o cifra avand urmatoarea semnificatie:
    1 - aport la capitalul social;
    2 - ajutoare;
    3 - donatii;
    4 - livrari de marfuri in contul datoriei externe;
    5 - cliring;
    6 - mostre si material publicitar;
    7 - credite guvernamentale;
    8 - credite comerciale cu rambursare la peste 90 de zile;
    9 - marfuri pentru realizarea de obiective complexe si lucrari de constructii-montaj in strainatate, inclusiv produse cu ciclu lung de fabricatie.
    0 - nespecificat.
    Operatiuni legate de import-export
    Nivelul 1 - litera L - operatiuni legate
    Nivelul 2 - codul este reprezentat dintr-un numar compus din doua cifre avand urmatoarea semnificatie;
    40 - import definitiv;
    10 - export definitiv;
    80 - import definitiv in cadrul unui contingent tarifar.
    Nivelul 3 - codul este format dintr-o cifra avand urmatoarea semnificatie:
    - pentru import - vezi nivelul 3 de la import;
      pentru export   vezi nivelul 3 de la export.
    Nivelul 4   codul este reprezentat de cifra 0, cu semnificatia nespecificat, atat la import, cat si la export.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 297/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 297 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu