E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2690 din 30 decembrie 1998

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 59 din 11 februarie 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998 si modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 78/1998, si ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere necesitatea imbunatatirii procedurii de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998, cu modificarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 964 din 12 mai 1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998.
    Art. 4
    Directia generala proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                             Ministrul finantelor,
                             Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare

    A. Regimul derogatoriu de depunere a declaratiilor de impozite si taxe
    1. In caz de inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului, potrivit prevederilor art. 232 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, depunerea declaratiilor de impozite si taxe poate fi facuta conform unui regim de declarare derogatoriu.
    2. Regimul de declarare derogatoriu consta in depunerea anuala a Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod M.F. 14.13.01.01.
    3. Regimul de declarare derogatoriu se aproba de catre organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul, pe baza unei cereri formulate de acesta.
    Cererea poate fi depusa, concomitent cu anuntarea inactivitatii temporare, la organele fiscale, potrivit pct. 1.
    O data cu cererea, platitorul este obligat sa depuna dovada inscrierii inactivitatii temporare la registrul comertului.
    4. Regimul de declarare derogatoriu va fi aplicat pentru perioade de inactivitate temporara mai mari de 12 luni. Obligatiile de declarare aferente activitatii desfasurate anterior perioadei de inactivitate temporara se mentin.
    5. Cererea va fi aprobata cu conditia ca platitorul sa nu aiba, la data aprobarii, obligatii fiscale restante catre bugetul de stat.
    Cererea poate fi respinsa si in cazul in care organul fiscal considera, motivat, ca acordarea regimului de declarare solicitat poate conduce la aparitia unor cazuri de evaziune fiscala.
    Organul fiscal care solutioneaza cererea poate conditiona aprobarea acesteia de indeplinirea unor obligatii fiscale rezultate din situatia concreta a platitorului.
    6. O data cu aprobarea cererii, platitorului ii vor fi comunicate, in scris, conditiile in care aceasta a fost aprobata.
    7. Regimul de declarare derogatoriu aprobat se intrerupe, daca:
    a) platitorul obtine in perioada pentru care s-a aprobat regimul derogatoriu venituri financiare sau exceptionale mai mari de 10 milioane lei. In acest caz, pentru perioadele in care s-au obtinut aceste venituri, declaratiile vor fi depuse la termenele legale aplicabile regimului normal de declarare;
    b) platitorul depune cerere de rambursare. In acest caz, se aplica prevederile legale privind regimul normal de declarare.
    8. Regimul derogatoriu aprobat isi inceteaza valabilitatea, iar platitorul este obligat sa reintre, din oficiu, in regimul normal de declarare, daca:
    a) nu indeplineste conditiile stabilite de organul fiscal la aprobarea cererii;
    b) obtine orice fel de venituri din exploatare;
    c) are angajati carora le plateste venituri de natura salariilor.

    B. Procedura intocmirii si depunerii declaratiei rectificative
    1. Declaratiile de impozite si taxe pot fi corectate de catre platitori, din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative la organul fiscal competent.
    Sumele rezultate din corectarea taxei pe valoarea adaugata, facturate in mod eronat de platitor, precum si cele rezultate din corectarea erorilor de inregistrare in evidenta, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, se inregistreaza la randurile de regularizari din decontul lunii in care au fost operate corectiile. In acest caz, nu se va depune declaratie rectificativa.
    2. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular ca si declaratia de impozite si taxe care se corecteaza, inscriindu-se langa cuvantul "Declaratie" mentiunea "rectificativa".
    3. Declaratia rectificativa va fi completata inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala. Randurile si coloanele care contin date si informatii modificate vor fi marcate printr-un asterisc [*)].
    4. Declaratia rectificativa va fi semnata si se va depune la acelasi organ fiscal la care a fost depusa declaratia initiala, fie direct la registratura acestuia, fie la oficiul postal, prin scrisoare cu valoare declarata.
    5. Depunerea declaratiei rectificative in termenul de prescriptie a dreptului organelor fiscale de a stabili diferente de impozite si taxe conduce la intreruperea prescriptiei. De la data depunerii declaratiei rectificative incepe sa curga o noua prescriptie pentru perioada la care aceasta se refera.
    Depunerea declaratiei rectificative dupa expirarea termenului de prescriptie constituie o recunoastere voluntara a impozitelor si diferentelor de impozite astfel declarate, acestea fiind considerate legal stabilite si datorate.
    6. Declaratia rectificativa poate fi depusa ori de cate ori platitorul constata erori in declaratia initiala.
    Daca platitorul depune declaratia rectificativa in 15 zile de la termenul stabilit de organul fiscal competent pentru efectuarea corecturilor - termen comunicat, in scris, platitorului, conform procedurii stabilite la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998 -, platitorul va fi sanctionat cu avertisment pentru intocmirea incorecta a declaratiei initiale.
    7. Declaratia rectificativa nu mai poate fi depusa in cazul in care organele de control fiscal se prezinta la sediul, domiciliul sau resedinta platitorului pentru desfasurarea unei actiuni de control fiscal pentru impozitele si taxele aferente perioadelor supuse controlului.

    C. Procedura verificarii modului de completare a declaratiei de impozite si taxe
    1. Organul fiscal va verifica modul de completare a declaratiei depuse de platitor.
    2. In cazul in care in declaratia depusa de platitor se poate identifica tipul erorii, respectiv eroare de calcul, de completare sau eroare de aplicare a cotelor de impozitare, stabilirea obligatiei de plata se va face prin corectarea erorii si prin inscrierea sumelor corecte, avandu-se in vedere urmatoarele:
    a) aplicarea corecta a cotelor de impozitare prevazute de legislatia fiscala in vigoare;
    b) inscrierea corecta a sumei reprezentand impozitul sau taxa datorata, rezultata din inmultirea cotei legale de impozitare cu baza impozabila sau taxabila;
    c) inscrierea corecta a sumelor in rubricile prevazute de formular si anularea celor inscrise eronat in alte rubrici;
    d) corectarea calculelor aritmetice care au avut drept rezultat inscrierea in declaratie a unor sume eronate.
    3. Daca in declaratia depusa se constata erori a caror cauza nu se poate stabili sau se constata elemente lipsa, importante pentru stabilirea obligatiei fiscale, organul fiscal va solicita, in scris, platitorului sa se prezinte la sediul sau pentru efectuarea corecturilor necesare.

    D. Procedura stabilirii din oficiu a impozitelor si taxelor
    1. Organele fiscale competente au dreptul de a stabili, din oficiu, obligatia de plata, daca:
    a) platitorul nu se prezinta in termen de 15 zile de la termenul stabilit de organul fiscal pentru efectuarea corecturilor, in cazul depunerii unei declaratii in a carei completare au fost constatate erori;
    b) platitorul nu depune declaratia de impozite si taxe in termen de 15 zile de la primirea instiintarii prin care organul fiscal ii notifica depasirea termenului legal de depunere a declaratiei.
    2. Daca in declaratia depusa se constata erori a caror cauza nu se poate stabili sau se constata elemente lipsa, importante pentru stabilirea obligatiei fiscale, precum si in cazul in care platitorul nu depune declaratia de impozite si taxe, organele fiscale vor stabili, din oficiu, obligatia de plata, folosind metoda estimarii.
    Estimarea obligatiei de plata se va face pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al platitorului, referitoare la perioade de raportare din ultimele 12 luni:
    - declaratii privind obligatiile de plata la bugetul de stat, depuse pentru perioadele anterioare;
    - procese-verbale de control;
    - raportari contabile.
    In cazul in care la dosarul fiscal al platitorului nu exista astfel de documente, platitorul in cauza va fi supus de indata unui control fiscal.
    3. Din documentele prevazute la pct. 2 se va selecta ultimul debit cunoscut al platitorului, care va fi folosit drept etalon in cadrul procedurii de estimare.
    4. Prima etapa in stabilirea obligatiei de plata va fi actualizarea debitului folosit drept etalon, avandu-se in vedere rata inflatiei comunicate de Comisia Nationala pentru Statistica, aferenta perioadei cuprinse intre data stabilirii debitului folosit drept etalon si data stabilirii din oficiu.
    Rezultatul astfel obtinut va fi ajustat pe baza oricaror date si informatii detinute de organele fiscale (de exemplu: date si informatii obtinute in urma controalelor efectuate la alti contribuabili care au legaturi de afaceri cu platitorul in cauza, date din dosarul fiscal al platitorului, informatii de la terti etc.).
    5. Debitul stabilit conform pct. 4 va fi majorat cu 20% .
    6. In aplicarea acestei proceduri organul fiscal va intocmi o nota de constatare, care va cuprinde, in mod obligatoriu, elementele care au fost avute in vedere la stabilirea din oficiu, modul de calcul al debitului, precum si penalitatile aplicate pentru nedepunerea la termen a declaratiei de impozite si taxe.
    Nota de constatare va fi aprobata de catre conducatorul unitatii fiscale, iar impozitele si taxele stabilite prin aceasta vor fi comunicate platitorului printr-o instiintare de plata, transmisa conform legii.
    7. Impozitele si taxele stabilite din oficiu de organele fiscale competente se corecteaza:
    a) la data depunerii efective de catre platitor a declaratiei referitoare la impozitele si taxele care au fost stabilite din oficiu;
    b) la data efectuarii unui control fiscal care se desfasoara pentru impozitele si taxele care au fost stabilite din oficiu.
    8. Penalitatile calculate la suma impozitelor si taxelor stabilite din oficiu sunt datorate asa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioara a impozitelor si taxelor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2690/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2690 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2690/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu