E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2690 din 30 decembrie 1998

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 59 din 11 februarie 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998 si modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 78/1998, si ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere necesitatea imbunatatirii procedurii de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998, cu modificarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 964 din 12 mai 1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998.
    Art. 4
    Directia generala proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                             Ministrul finantelor,
                             Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare

    A. Regimul derogatoriu de depunere a declaratiilor de impozite si taxe
    1. In caz de inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului, potrivit prevederilor art. 232 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, depunerea declaratiilor de impozite si taxe poate fi facuta conform unui regim de declarare derogatoriu.
    2. Regimul de declarare derogatoriu consta in depunerea anuala a Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod M.F. 14.13.01.01.
    3. Regimul de declarare derogatoriu se aproba de catre organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul, pe baza unei cereri formulate de acesta.
    Cererea poate fi depusa, concomitent cu anuntarea inactivitatii temporare, la organele fiscale, potrivit pct. 1.
    O data cu cererea, platitorul este obligat sa depuna dovada inscrierii inactivitatii temporare la registrul comertului.
    4. Regimul de declarare derogatoriu va fi aplicat pentru perioade de inactivitate temporara mai mari de 12 luni. Obligatiile de declarare aferente activitatii desfasurate anterior perioadei de inactivitate temporara se mentin.
    5. Cererea va fi aprobata cu conditia ca platitorul sa nu aiba, la data aprobarii, obligatii fiscale restante catre bugetul de stat.
    Cererea poate fi respinsa si in cazul in care organul fiscal considera, motivat, ca acordarea regimului de declarare solicitat poate conduce la aparitia unor cazuri de evaziune fiscala.
    Organul fiscal care solutioneaza cererea poate conditiona aprobarea acesteia de indeplinirea unor obligatii fiscale rezultate din situatia concreta a platitorului.
    6. O data cu aprobarea cererii, platitorului ii vor fi comunicate, in scris, conditiile in care aceasta a fost aprobata.
    7. Regimul de declarare derogatoriu aprobat se intrerupe, daca:
    a) platitorul obtine in perioada pentru care s-a aprobat regimul derogatoriu venituri financiare sau exceptionale mai mari de 10 milioane lei. In acest caz, pentru perioadele in care s-au obtinut aceste venituri, declaratiile vor fi depuse la termenele legale aplicabile regimului normal de declarare;
    b) platitorul depune cerere de rambursare. In acest caz, se aplica prevederile legale privind regimul normal de declarare.
    8. Regimul derogatoriu aprobat isi inceteaza valabilitatea, iar platitorul este obligat sa reintre, din oficiu, in regimul normal de declarare, daca:
    a) nu indeplineste conditiile stabilite de organul fiscal la aprobarea cererii;
    b) obtine orice fel de venituri din exploatare;
    c) are angajati carora le plateste venituri de natura salariilor.

    B. Procedura intocmirii si depunerii declaratiei rectificative
    1. Declaratiile de impozite si taxe pot fi corectate de catre platitori, din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative la organul fiscal competent.
    Sumele rezultate din corectarea taxei pe valoarea adaugata, facturate in mod eronat de platitor, precum si cele rezultate din corectarea erorilor de inregistrare in evidenta, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, se inregistreaza la randurile de regularizari din decontul lunii in care au fost operate corectiile. In acest caz, nu se va depune declaratie rectificativa.
    2. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular ca si declaratia de impozite si taxe care se corecteaza, inscriindu-se langa cuvantul "Declaratie" mentiunea "rectificativa".
    3. Declaratia rectificativa va fi completata inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala. Randurile si coloanele care contin date si informatii modificate vor fi marcate printr-un asterisc [*)].
    4. Declaratia rectificativa va fi semnata si se va depune la acelasi organ fiscal la care a fost depusa declaratia initiala, fie direct la registratura acestuia, fie la oficiul postal, prin scrisoare cu valoare declarata.
    5. Depunerea declaratiei rectificative in termenul de prescriptie a dreptului organelor fiscale de a stabili diferente de impozite si taxe conduce la intreruperea prescriptiei. De la data depunerii declaratiei rectificative incepe sa curga o noua prescriptie pentru perioada la care aceasta se refera.
    Depunerea declaratiei rectificative dupa expirarea termenului de prescriptie constituie o recunoastere voluntara a impozitelor si diferentelor de impozite astfel declarate, acestea fiind considerate legal stabilite si datorate.
    6. Declaratia rectificativa poate fi depusa ori de cate ori platitorul constata erori in declaratia initiala.
    Daca platitorul depune declaratia rectificativa in 15 zile de la termenul stabilit de organul fiscal competent pentru efectuarea corecturilor - termen comunicat, in scris, platitorului, conform procedurii stabilite la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998 -, platitorul va fi sanctionat cu avertisment pentru intocmirea incorecta a declaratiei initiale.
    7. Declaratia rectificativa nu mai poate fi depusa in cazul in care organele de control fiscal se prezinta la sediul, domiciliul sau resedinta platitorului pentru desfasurarea unei actiuni de control fiscal pentru impozitele si taxele aferente perioadelor supuse controlului.

    C. Procedura verificarii modului de completare a declaratiei de impozite si taxe
    1. Organul fiscal va verifica modul de completare a declaratiei depuse de platitor.
    2. In cazul in care in declaratia depusa de platitor se poate identifica tipul erorii, respectiv eroare de calcul, de completare sau eroare de aplicare a cotelor de impozitare, stabilirea obligatiei de plata se va face prin corectarea erorii si prin inscrierea sumelor corecte, avandu-se in vedere urmatoarele:
    a) aplicarea corecta a cotelor de impozitare prevazute de legislatia fiscala in vigoare;
    b) inscrierea corecta a sumei reprezentand impozitul sau taxa datorata, rezultata din inmultirea cotei legale de impozitare cu baza impozabila sau taxabila;
    c) inscrierea corecta a sumelor in rubricile prevazute de formular si anularea celor inscrise eronat in alte rubrici;
    d) corectarea calculelor aritmetice care au avut drept rezultat inscrierea in declaratie a unor sume eronate.
    3. Daca in declaratia depusa se constata erori a caror cauza nu se poate stabili sau se constata elemente lipsa, importante pentru stabilirea obligatiei fiscale, organul fiscal va solicita, in scris, platitorului sa se prezinte la sediul sau pentru efectuarea corecturilor necesare.

    D. Procedura stabilirii din oficiu a impozitelor si taxelor
    1. Organele fiscale competente au dreptul de a stabili, din oficiu, obligatia de plata, daca:
    a) platitorul nu se prezinta in termen de 15 zile de la termenul stabilit de organul fiscal pentru efectuarea corecturilor, in cazul depunerii unei declaratii in a carei completare au fost constatate erori;
    b) platitorul nu depune declaratia de impozite si taxe in termen de 15 zile de la primirea instiintarii prin care organul fiscal ii notifica depasirea termenului legal de depunere a declaratiei.
    2. Daca in declaratia depusa se constata erori a caror cauza nu se poate stabili sau se constata elemente lipsa, importante pentru stabilirea obligatiei fiscale, precum si in cazul in care platitorul nu depune declaratia de impozite si taxe, organele fiscale vor stabili, din oficiu, obligatia de plata, folosind metoda estimarii.
    Estimarea obligatiei de plata se va face pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al platitorului, referitoare la perioade de raportare din ultimele 12 luni:
    - declaratii privind obligatiile de plata la bugetul de stat, depuse pentru perioadele anterioare;
    - procese-verbale de control;
    - raportari contabile.
    In cazul in care la dosarul fiscal al platitorului nu exista astfel de documente, platitorul in cauza va fi supus de indata unui control fiscal.
    3. Din documentele prevazute la pct. 2 se va selecta ultimul debit cunoscut al platitorului, care va fi folosit drept etalon in cadrul procedurii de estimare.
    4. Prima etapa in stabilirea obligatiei de plata va fi actualizarea debitului folosit drept etalon, avandu-se in vedere rata inflatiei comunicate de Comisia Nationala pentru Statistica, aferenta perioadei cuprinse intre data stabilirii debitului folosit drept etalon si data stabilirii din oficiu.
    Rezultatul astfel obtinut va fi ajustat pe baza oricaror date si informatii detinute de organele fiscale (de exemplu: date si informatii obtinute in urma controalelor efectuate la alti contribuabili care au legaturi de afaceri cu platitorul in cauza, date din dosarul fiscal al platitorului, informatii de la terti etc.).
    5. Debitul stabilit conform pct. 4 va fi majorat cu 20% .
    6. In aplicarea acestei proceduri organul fiscal va intocmi o nota de constatare, care va cuprinde, in mod obligatoriu, elementele care au fost avute in vedere la stabilirea din oficiu, modul de calcul al debitului, precum si penalitatile aplicate pentru nedepunerea la termen a declaratiei de impozite si taxe.
    Nota de constatare va fi aprobata de catre conducatorul unitatii fiscale, iar impozitele si taxele stabilite prin aceasta vor fi comunicate platitorului printr-o instiintare de plata, transmisa conform legii.
    7. Impozitele si taxele stabilite din oficiu de organele fiscale competente se corecteaza:
    a) la data depunerii efective de catre platitor a declaratiei referitoare la impozitele si taxele care au fost stabilite din oficiu;
    b) la data efectuarii unui control fiscal care se desfasoara pentru impozitele si taxele care au fost stabilite din oficiu.
    8. Penalitatile calculate la suma impozitelor si taxelor stabilite din oficiu sunt datorate asa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioara a impozitelor si taxelor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2690/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2690 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2690/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu