Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 914 din 18 iulie 2003

privind modificarea si completarea reglementarilor referitoare la completarea si depunerea declaratiei rectificative

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 550 din 31 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    in baza prevederilor art. 2, 9 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Litera B "Procedura intocmirii si depunerii declaratiei rectificative" din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.690/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea continutul prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba modelul si continutul formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Formularul prevazut la art. II se completeaza si se depune potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R, sunt prezentate in anexa nr. 4.
    Art. 5
    Platitorii de impozite si taxe au obligatia depunerii in format electronic a formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R.
    Art. 6
    Formatul electronic al formularului "Declaratie rectificativa" se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.
    Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
    Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
    Art. 7
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 8
    Directia generala de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generala a tehnologiei informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    B. Procedura intocmirii si depunerii declaratiei rectificative

    1. Declaratiile de impozite si taxe pot fi corectate de catre platitori, din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative la organul fiscal competent.
    Sumele rezultate din corectarea taxei pe valoarea adaugata, facturate in mod eronat de platitor, precum si cele rezultate din corectarea erorilor de inregistrare in evidenta, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, se inregistreaza la randurile de regularizari din decontul lunii in care au fost operate corectiile. In acest caz nu se va depune declaratie rectificativa. Declaratia rectificativa nu se utilizeaza pentru corectarea sumelor stabilite prin actele de control sau ramase definitive prin decizii administrative ori judecatoresti emise de autoritatile competente, dupa caz. De asemenea, declaratia rectificativa nu se depune dupa inceperea procedurii de executare silita in conditiile legii.
    2. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular ca si cel care se corecteaza, situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop. Declaratia rectificativa va fi completata inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.
    3. Pentru impozitele care se stabilesc de platitori prin autoimpunere sau retinere la sursa, declaratia rectificativa se intocmeste pe un model de formular diferit de cel al declaratiei de impozite si taxe care se corecteaza.
    4. Declaratia rectificativa pentru impozitele care se stabilesc de platitori prin autoimpunere sau retinere la sursa va fi completata inscriindu-se suma aferenta diminuarii, respectiv suplimentarii obligatiei bugetare care se rectifica, la pozitia prevazuta de formular.
    5. Declaratia rectificativa va fi semnata si se va depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul platitorului sau la care acesta este luat in evidenta fiscala, dupa caz.
    6. Declaratia rectificativa poate fi depusa ori de cate ori platitorul constata erori in declaratia initiala, in interiorul perioadei de prescriptie.
    7. Depunerea declaratiei rectificative in termenul de prescriptie a dreptului organelor fiscale de a stabili diferente de impozite si taxe conduce la intreruperea prescriptiei. De la data depunerii declaratiei rectificative incepe sa curga o noua prescriptie pentru perioada la care aceasta se refera.
    8. In aplicarea procedurii de corectie a declaratiilor de impozite si taxe, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care platitorul depune declaratia rectificativa in 15 zile de la termenul comunicat de organul fiscal competent pentru efectuarea corecturilor, acesta va fi sanctionat cu avertisment pentru intocmirea incorecta a declaratiei initiale.
    9. Declaratia rectificativa nu mai poate fi depusa in cazul in care organele de control fiscal se prezinta la sediul, domiciliul sau resedinta platitorului pentru desfasurarea unei actiuni de control fiscal pentru impozitele si taxele aferente perioadelor supuse controlului.

    ANEXA 2*)

    Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                    Modelul si continutul formularului
              "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R

                                                              __________
                                                            /   ROMANIA  \
                                                           |    _____     |
    700               DECLARATIE RECTIFICATIVA             |   | MFP |    |
                                                           |   |_____|    |
                                                           |  MINISTERUL  |
                                                           |  FINANTELOR  |
                                                           |   PUBLICE    |
                                                            \____________/

    Se va completa cate o declaratie pentru fiecare obligatie rectificata. Nu se utilizeaza pentru corectarea declaratiilor de venit, a fiselor fiscale, a declaratiilor informative prevazute de legislatia privind impozitul pe venit, precum si a deconturilor privind taxa pe valoarea adaugata, accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna.

    Date privind declaratia rectificata:
    ___________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________
    |     Tipul declaratiei    |Cod|        Perioada la care se refera         |
    |__________________________|___|___________________________________________|
    |  _                       |   |        _________         _ _         ____ |
    | |_| Declaratie privind   |100| Nume  |_________| Nr.   |_|_| Anul: |____||
    |     obligatiile de plata |   | luna:             luna:                   |
    |     la bugetul de stat   |   |                                           |
    |__________________________|___|___________________________________________|
    |  _                       |   |                                      ____ |
    | |_| Declaratie privind   |101|                               Anul: |____||
    |     impozitul pe profit  |   |                                           |
    |__________________________|___|___________________________________________|
    |  _                       |   |        _________         _ _         ____ |
    | |_| .................... |   | Nume  |_________| Nr.   |_|_| Anul: |____||
    |                          |   | luna:             luna:                   |
    |__________________________|___|___________________________________________|

    Date de identificare ale platitorului:
    ___________________________________________________________________________
     _______________________________________________________
    | Cod de                 _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
    | inregistrare fiscala: |_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
    |_______________________________________________________|
     __________________________________________________________________________
    |           ______________________________________________________________ |
    | Denumire |______________________________________________________________||
  A |        _______________________              ____________________________ |
  d | Judet |_______________________| Localitate |____________________________||
  r |         ___________________         ___        ___         ___       ___ |
  e | Strada |___________________| Numar |___| Bloc |___| Scara |___| Ap. |___||
  s |             ______          ___        ______       _____          _____ |
  a | Cod postal |______| Sector |___| Tel. |______| Fax |_____| E-mail |_____||
    |__________________________________________________________________________|
     __________________________________________________________________________
    | Cont bancar:                                                             |
    |         ___________________________               _____________________  |
    | Banca: |___________________________| Numar cont: |_____________________| |
    |__________________________________________________________________________|

    Date privind obligatia bugetara:
    ____________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________
    |                              |                   Suma                    |
    |                              |___________________________________________|
    | Denumire obligatie bugetara  |      Diminuare      |    Suplimentare     |
    | (impozit, taxa, contributie) | obligatie declarata | obligatie declarata |
    |                              |       initial       |       initial       |
    |                              |             - Lei - |             - Lei - |
    |______________________________|_____________________|_____________________|
    |                              | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
    | ............................ ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
    |______________________________|_____________________|_____________________|

    Prezenta reprezinta titlu de creanta.
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

     ______________________________________________     _______________________
    |                 ___________________________  |   | Semnatura si stampila |
    | Nume, prenume: |___________________________| |   |                       |
    |           _________________________________  |   |                       |
    | Functia: |_________________________________| |   |                       |
    |______________________________________________|   |_______________________|

    ___________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________
    | Loc rezervat organului fiscal                                            |
    |                    ______________________________                        |
    | Nr. inregistrare: |______________________________|                       |
    |                    _____________________                                 |
    | Data:             |_____________________|                                |
    |__________________________________________________________________________|
    ___________________________________________________________________________
     Cod 14.13.01.00/R

    ANEXA 3

    Instructiuni de completare a formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R

    1. Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru rectificarea impozitelor/taxelor/contributiilor stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursa. Declaratia rectificativa nu se utilizeaza pentru rectificarea declaratiilor de venit, a fiselor fiscale, a declaratiilor informative prevazute de legislatia privind impozitul pe venit, precum si a deconturilor privind taxa pe valoarea adaugata, accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna. Declaratia rectificativa nu se utilizeaza pentru corectarea sumelor stabilite prin actele de control sau ramase definitive prin decizii administrative ori judecatoresti emise de autoritatile competente, dupa caz. De asemenea, declaratia rectificativa nu se depune dupa inceperea procedurii de executare silita in conditiile legii.
    2. Declaratia in format hartie tiparit se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute in formular, utilizandu-se pix cu mina de culoare neagra. Daca este posibil, declaratia va fi completata la masina de scris sau la imprimanta.
    Formularul se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul platitorului sau la care acesta este luat in evidenta fiscala, dupa caz;
    - copia se pastreaza la platitor.
    3. Declaratia in format hartie editat de contribuabili, semnata si stampilata, potrivit legii, va fi insotita de formatul electronic al acesteia, rezultat prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia in format electronic va fi transmisa pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.
    4. Completarea formularului se face astfel:

    Date privind declaratia rectificata
    Se bifeaza casuta corespunzatoare tipului de declaratie care se rectifica.
    In situatia in care denumirea declaratiei care se rectifica nu se regaseste printre cele mentionate expres in formular, se va completa corespunzator randul liber, bifandu-se casuta aferenta si inscriindu-se denumirea, codul declaratiei care se rectifica si perioada la care aceasta se refera.
    Tipul declaratiei - se completeaza tipul declaratiei care se rectifica.
    Cod - se completeaza codul din coltul din stanga sus al declaratiei care se rectifica.
    Perioada la care se refera:
    Nume luna - se inscrie cu majuscule numele lunii la care se refera declaratia de impozite si taxe care se rectifica (de exemplu: nume luna: IANUARIE).
    Nr. luna - se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera declaratia de impozite si taxe care se rectifica (de exemplu: nr. luna: 01).
    Anul la care se refera declaratia de impozite si taxe care se rectifica se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2003).

    Date de identificare ale platitorului
    Cod de inregistrare fiscala - se inscrie codul de inregistrare fiscala atribuit platitorului. In cazul in care acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata, codul de inregistrare fiscala va fi precedat de litera "R".
    Adresa - se completeaza adresa sediului platitorului.
    Cont bancar - se completeaza de catre platitorii care au cont bancar, indiferent de tipul contului.

    Date privind obligatia bugetara
    Denumire obligatie bugetara - se completeaza cu denumirea obligatiei bugetare care se rectifica (de exemplu: impozit pe profit, impozit pe veniturile din salarii si pe veniturile asimilate salariilor, taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice etc.). Se va prelua denumirea exacta a obligatiei bugetare din declaratia care se rectifica.
    Diminuare obligatie declarata initial - se inscrie suma cu care se diminueaza obligatia bugetara rectificata.
    Suplimentare obligatie declarata initial - se inscrie suma cu care se suplimenteaza obligatia bugetara rectificata.

    Atentie! In cazul impozitului pe profit se va inscrie suma cu care se diminueaza/suplimenteaza valoarea reprezentand impozit pe profit datorat cumulat, la sfarsitul perioadei de raportare care se corecteaza.

    ANEXA 4

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R

    Denumire: Declaratie rectificativa
    1. Cod: 14.13.01.00/R
    2. Format: A4/t1
    3. U/M: set (2 file)
    4. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata, intr-o singura culoare;
    - se poate utiliza si echipament informatic pentru completarea si editarea declaratiei.
    5. Se difuzeaza: gratuit.
    6. Se utilizeaza la: corectarea obligatiei bugetare declarate in declaratia de impozite si taxe initiala.
    7. Se intocmeste in doua exemplare de toti platitorii de impozite si taxe.
    8. Circula: - originalul la organul fiscal competent;
                  copia la platitorul de impozite si taxe.
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 914/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 914 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu