Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 914 din 18 iulie 2003

privind modificarea si completarea reglementarilor referitoare la completarea si depunerea declaratiei rectificative

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 550 din 31 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    in baza prevederilor art. 2, 9 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Litera B "Procedura intocmirii si depunerii declaratiei rectificative" din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.690/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea continutul prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba modelul si continutul formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Formularul prevazut la art. II se completeaza si se depune potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R, sunt prezentate in anexa nr. 4.
    Art. 5
    Platitorii de impozite si taxe au obligatia depunerii in format electronic a formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R.
    Art. 6
    Formatul electronic al formularului "Declaratie rectificativa" se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.
    Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
    Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
    Art. 7
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 8
    Directia generala de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generala a tehnologiei informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    B. Procedura intocmirii si depunerii declaratiei rectificative

    1. Declaratiile de impozite si taxe pot fi corectate de catre platitori, din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative la organul fiscal competent.
    Sumele rezultate din corectarea taxei pe valoarea adaugata, facturate in mod eronat de platitor, precum si cele rezultate din corectarea erorilor de inregistrare in evidenta, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, se inregistreaza la randurile de regularizari din decontul lunii in care au fost operate corectiile. In acest caz nu se va depune declaratie rectificativa. Declaratia rectificativa nu se utilizeaza pentru corectarea sumelor stabilite prin actele de control sau ramase definitive prin decizii administrative ori judecatoresti emise de autoritatile competente, dupa caz. De asemenea, declaratia rectificativa nu se depune dupa inceperea procedurii de executare silita in conditiile legii.
    2. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular ca si cel care se corecteaza, situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop. Declaratia rectificativa va fi completata inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.
    3. Pentru impozitele care se stabilesc de platitori prin autoimpunere sau retinere la sursa, declaratia rectificativa se intocmeste pe un model de formular diferit de cel al declaratiei de impozite si taxe care se corecteaza.
    4. Declaratia rectificativa pentru impozitele care se stabilesc de platitori prin autoimpunere sau retinere la sursa va fi completata inscriindu-se suma aferenta diminuarii, respectiv suplimentarii obligatiei bugetare care se rectifica, la pozitia prevazuta de formular.
    5. Declaratia rectificativa va fi semnata si se va depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul platitorului sau la care acesta este luat in evidenta fiscala, dupa caz.
    6. Declaratia rectificativa poate fi depusa ori de cate ori platitorul constata erori in declaratia initiala, in interiorul perioadei de prescriptie.
    7. Depunerea declaratiei rectificative in termenul de prescriptie a dreptului organelor fiscale de a stabili diferente de impozite si taxe conduce la intreruperea prescriptiei. De la data depunerii declaratiei rectificative incepe sa curga o noua prescriptie pentru perioada la care aceasta se refera.
    8. In aplicarea procedurii de corectie a declaratiilor de impozite si taxe, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care platitorul depune declaratia rectificativa in 15 zile de la termenul comunicat de organul fiscal competent pentru efectuarea corecturilor, acesta va fi sanctionat cu avertisment pentru intocmirea incorecta a declaratiei initiale.
    9. Declaratia rectificativa nu mai poate fi depusa in cazul in care organele de control fiscal se prezinta la sediul, domiciliul sau resedinta platitorului pentru desfasurarea unei actiuni de control fiscal pentru impozitele si taxele aferente perioadelor supuse controlului.

    ANEXA 2*)

    Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                    Modelul si continutul formularului
              "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R

                                                              __________
                                                            /   ROMANIA  \
                                                           |    _____     |
    700               DECLARATIE RECTIFICATIVA             |   | MFP |    |
                                                           |   |_____|    |
                                                           |  MINISTERUL  |
                                                           |  FINANTELOR  |
                                                           |   PUBLICE    |
                                                            \____________/

    Se va completa cate o declaratie pentru fiecare obligatie rectificata. Nu se utilizeaza pentru corectarea declaratiilor de venit, a fiselor fiscale, a declaratiilor informative prevazute de legislatia privind impozitul pe venit, precum si a deconturilor privind taxa pe valoarea adaugata, accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna.

    Date privind declaratia rectificata:
    ___________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________
    |     Tipul declaratiei    |Cod|        Perioada la care se refera         |
    |__________________________|___|___________________________________________|
    |  _                       |   |        _________         _ _         ____ |
    | |_| Declaratie privind   |100| Nume  |_________| Nr.   |_|_| Anul: |____||
    |     obligatiile de plata |   | luna:             luna:                   |
    |     la bugetul de stat   |   |                                           |
    |__________________________|___|___________________________________________|
    |  _                       |   |                                      ____ |
    | |_| Declaratie privind   |101|                               Anul: |____||
    |     impozitul pe profit  |   |                                           |
    |__________________________|___|___________________________________________|
    |  _                       |   |        _________         _ _         ____ |
    | |_| .................... |   | Nume  |_________| Nr.   |_|_| Anul: |____||
    |                          |   | luna:             luna:                   |
    |__________________________|___|___________________________________________|

    Date de identificare ale platitorului:
    ___________________________________________________________________________
     _______________________________________________________
    | Cod de                 _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
    | inregistrare fiscala: |_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
    |_______________________________________________________|
     __________________________________________________________________________
    |           ______________________________________________________________ |
    | Denumire |______________________________________________________________||
  A |        _______________________              ____________________________ |
  d | Judet |_______________________| Localitate |____________________________||
  r |         ___________________         ___        ___         ___       ___ |
  e | Strada |___________________| Numar |___| Bloc |___| Scara |___| Ap. |___||
  s |             ______          ___        ______       _____          _____ |
  a | Cod postal |______| Sector |___| Tel. |______| Fax |_____| E-mail |_____||
    |__________________________________________________________________________|
     __________________________________________________________________________
    | Cont bancar:                                                             |
    |         ___________________________               _____________________  |
    | Banca: |___________________________| Numar cont: |_____________________| |
    |__________________________________________________________________________|

    Date privind obligatia bugetara:
    ____________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________
    |                              |                   Suma                    |
    |                              |___________________________________________|
    | Denumire obligatie bugetara  |      Diminuare      |    Suplimentare     |
    | (impozit, taxa, contributie) | obligatie declarata | obligatie declarata |
    |                              |       initial       |       initial       |
    |                              |             - Lei - |             - Lei - |
    |______________________________|_____________________|_____________________|
    |                              | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
    | ............................ ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
    |______________________________|_____________________|_____________________|

    Prezenta reprezinta titlu de creanta.
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

     ______________________________________________     _______________________
    |                 ___________________________  |   | Semnatura si stampila |
    | Nume, prenume: |___________________________| |   |                       |
    |           _________________________________  |   |                       |
    | Functia: |_________________________________| |   |                       |
    |______________________________________________|   |_______________________|

    ___________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________
    | Loc rezervat organului fiscal                                            |
    |                    ______________________________                        |
    | Nr. inregistrare: |______________________________|                       |
    |                    _____________________                                 |
    | Data:             |_____________________|                                |
    |__________________________________________________________________________|
    ___________________________________________________________________________
     Cod 14.13.01.00/R

    ANEXA 3

    Instructiuni de completare a formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R

    1. Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru rectificarea impozitelor/taxelor/contributiilor stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursa. Declaratia rectificativa nu se utilizeaza pentru rectificarea declaratiilor de venit, a fiselor fiscale, a declaratiilor informative prevazute de legislatia privind impozitul pe venit, precum si a deconturilor privind taxa pe valoarea adaugata, accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna. Declaratia rectificativa nu se utilizeaza pentru corectarea sumelor stabilite prin actele de control sau ramase definitive prin decizii administrative ori judecatoresti emise de autoritatile competente, dupa caz. De asemenea, declaratia rectificativa nu se depune dupa inceperea procedurii de executare silita in conditiile legii.
    2. Declaratia in format hartie tiparit se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute in formular, utilizandu-se pix cu mina de culoare neagra. Daca este posibil, declaratia va fi completata la masina de scris sau la imprimanta.
    Formularul se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul platitorului sau la care acesta este luat in evidenta fiscala, dupa caz;
    - copia se pastreaza la platitor.
    3. Declaratia in format hartie editat de contribuabili, semnata si stampilata, potrivit legii, va fi insotita de formatul electronic al acesteia, rezultat prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia in format electronic va fi transmisa pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.
    4. Completarea formularului se face astfel:

    Date privind declaratia rectificata
    Se bifeaza casuta corespunzatoare tipului de declaratie care se rectifica.
    In situatia in care denumirea declaratiei care se rectifica nu se regaseste printre cele mentionate expres in formular, se va completa corespunzator randul liber, bifandu-se casuta aferenta si inscriindu-se denumirea, codul declaratiei care se rectifica si perioada la care aceasta se refera.
    Tipul declaratiei - se completeaza tipul declaratiei care se rectifica.
    Cod - se completeaza codul din coltul din stanga sus al declaratiei care se rectifica.
    Perioada la care se refera:
    Nume luna - se inscrie cu majuscule numele lunii la care se refera declaratia de impozite si taxe care se rectifica (de exemplu: nume luna: IANUARIE).
    Nr. luna - se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera declaratia de impozite si taxe care se rectifica (de exemplu: nr. luna: 01).
    Anul la care se refera declaratia de impozite si taxe care se rectifica se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2003).

    Date de identificare ale platitorului
    Cod de inregistrare fiscala - se inscrie codul de inregistrare fiscala atribuit platitorului. In cazul in care acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata, codul de inregistrare fiscala va fi precedat de litera "R".
    Adresa - se completeaza adresa sediului platitorului.
    Cont bancar - se completeaza de catre platitorii care au cont bancar, indiferent de tipul contului.

    Date privind obligatia bugetara
    Denumire obligatie bugetara - se completeaza cu denumirea obligatiei bugetare care se rectifica (de exemplu: impozit pe profit, impozit pe veniturile din salarii si pe veniturile asimilate salariilor, taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice etc.). Se va prelua denumirea exacta a obligatiei bugetare din declaratia care se rectifica.
    Diminuare obligatie declarata initial - se inscrie suma cu care se diminueaza obligatia bugetara rectificata.
    Suplimentare obligatie declarata initial - se inscrie suma cu care se suplimenteaza obligatia bugetara rectificata.

    Atentie! In cazul impozitului pe profit se va inscrie suma cu care se diminueaza/suplimenteaza valoarea reprezentand impozit pe profit datorat cumulat, la sfarsitul perioadei de raportare care se corecteaza.

    ANEXA 4

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R

    Denumire: Declaratie rectificativa
    1. Cod: 14.13.01.00/R
    2. Format: A4/t1
    3. U/M: set (2 file)
    4. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata, intr-o singura culoare;
    - se poate utiliza si echipament informatic pentru completarea si editarea declaratiei.
    5. Se difuzeaza: gratuit.
    6. Se utilizeaza la: corectarea obligatiei bugetare declarate in declaratia de impozite si taxe initiala.
    7. Se intocmeste in doua exemplare de toti platitorii de impozite si taxe.
    8. Circula: - originalul la organul fiscal competent;
                  copia la platitorul de impozite si taxe.
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 914/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 914 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu