Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 914 din 18 iulie 2003

privind modificarea si completarea reglementarilor referitoare la completarea si depunerea declaratiei rectificative

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 550 din 31 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    in baza prevederilor art. 2, 9 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Litera B "Procedura intocmirii si depunerii declaratiei rectificative" din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.690/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea continutul prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba modelul si continutul formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Formularul prevazut la art. II se completeaza si se depune potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R, sunt prezentate in anexa nr. 4.
    Art. 5
    Platitorii de impozite si taxe au obligatia depunerii in format electronic a formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R.
    Art. 6
    Formatul electronic al formularului "Declaratie rectificativa" se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.
    Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
    Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
    Art. 7
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 8
    Directia generala de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generala a tehnologiei informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    B. Procedura intocmirii si depunerii declaratiei rectificative

    1. Declaratiile de impozite si taxe pot fi corectate de catre platitori, din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative la organul fiscal competent.
    Sumele rezultate din corectarea taxei pe valoarea adaugata, facturate in mod eronat de platitor, precum si cele rezultate din corectarea erorilor de inregistrare in evidenta, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, se inregistreaza la randurile de regularizari din decontul lunii in care au fost operate corectiile. In acest caz nu se va depune declaratie rectificativa. Declaratia rectificativa nu se utilizeaza pentru corectarea sumelor stabilite prin actele de control sau ramase definitive prin decizii administrative ori judecatoresti emise de autoritatile competente, dupa caz. De asemenea, declaratia rectificativa nu se depune dupa inceperea procedurii de executare silita in conditiile legii.
    2. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular ca si cel care se corecteaza, situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop. Declaratia rectificativa va fi completata inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.
    3. Pentru impozitele care se stabilesc de platitori prin autoimpunere sau retinere la sursa, declaratia rectificativa se intocmeste pe un model de formular diferit de cel al declaratiei de impozite si taxe care se corecteaza.
    4. Declaratia rectificativa pentru impozitele care se stabilesc de platitori prin autoimpunere sau retinere la sursa va fi completata inscriindu-se suma aferenta diminuarii, respectiv suplimentarii obligatiei bugetare care se rectifica, la pozitia prevazuta de formular.
    5. Declaratia rectificativa va fi semnata si se va depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul platitorului sau la care acesta este luat in evidenta fiscala, dupa caz.
    6. Declaratia rectificativa poate fi depusa ori de cate ori platitorul constata erori in declaratia initiala, in interiorul perioadei de prescriptie.
    7. Depunerea declaratiei rectificative in termenul de prescriptie a dreptului organelor fiscale de a stabili diferente de impozite si taxe conduce la intreruperea prescriptiei. De la data depunerii declaratiei rectificative incepe sa curga o noua prescriptie pentru perioada la care aceasta se refera.
    8. In aplicarea procedurii de corectie a declaratiilor de impozite si taxe, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care platitorul depune declaratia rectificativa in 15 zile de la termenul comunicat de organul fiscal competent pentru efectuarea corecturilor, acesta va fi sanctionat cu avertisment pentru intocmirea incorecta a declaratiei initiale.
    9. Declaratia rectificativa nu mai poate fi depusa in cazul in care organele de control fiscal se prezinta la sediul, domiciliul sau resedinta platitorului pentru desfasurarea unei actiuni de control fiscal pentru impozitele si taxele aferente perioadelor supuse controlului.

    ANEXA 2*)

    Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                    Modelul si continutul formularului
              "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R

                                                              __________
                                                            /   ROMANIA  \
                                                           |    _____     |
    700               DECLARATIE RECTIFICATIVA             |   | MFP |    |
                                                           |   |_____|    |
                                                           |  MINISTERUL  |
                                                           |  FINANTELOR  |
                                                           |   PUBLICE    |
                                                            \____________/

    Se va completa cate o declaratie pentru fiecare obligatie rectificata. Nu se utilizeaza pentru corectarea declaratiilor de venit, a fiselor fiscale, a declaratiilor informative prevazute de legislatia privind impozitul pe venit, precum si a deconturilor privind taxa pe valoarea adaugata, accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna.

    Date privind declaratia rectificata:
    ___________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________
    |     Tipul declaratiei    |Cod|        Perioada la care se refera         |
    |__________________________|___|___________________________________________|
    |  _                       |   |        _________         _ _         ____ |
    | |_| Declaratie privind   |100| Nume  |_________| Nr.   |_|_| Anul: |____||
    |     obligatiile de plata |   | luna:             luna:                   |
    |     la bugetul de stat   |   |                                           |
    |__________________________|___|___________________________________________|
    |  _                       |   |                                      ____ |
    | |_| Declaratie privind   |101|                               Anul: |____||
    |     impozitul pe profit  |   |                                           |
    |__________________________|___|___________________________________________|
    |  _                       |   |        _________         _ _         ____ |
    | |_| .................... |   | Nume  |_________| Nr.   |_|_| Anul: |____||
    |                          |   | luna:             luna:                   |
    |__________________________|___|___________________________________________|

    Date de identificare ale platitorului:
    ___________________________________________________________________________
     _______________________________________________________
    | Cod de                 _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
    | inregistrare fiscala: |_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
    |_______________________________________________________|
     __________________________________________________________________________
    |           ______________________________________________________________ |
    | Denumire |______________________________________________________________||
  A |        _______________________              ____________________________ |
  d | Judet |_______________________| Localitate |____________________________||
  r |         ___________________         ___        ___         ___       ___ |
  e | Strada |___________________| Numar |___| Bloc |___| Scara |___| Ap. |___||
  s |             ______          ___        ______       _____          _____ |
  a | Cod postal |______| Sector |___| Tel. |______| Fax |_____| E-mail |_____||
    |__________________________________________________________________________|
     __________________________________________________________________________
    | Cont bancar:                                                             |
    |         ___________________________               _____________________  |
    | Banca: |___________________________| Numar cont: |_____________________| |
    |__________________________________________________________________________|

    Date privind obligatia bugetara:
    ____________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________
    |                              |                   Suma                    |
    |                              |___________________________________________|
    | Denumire obligatie bugetara  |      Diminuare      |    Suplimentare     |
    | (impozit, taxa, contributie) | obligatie declarata | obligatie declarata |
    |                              |       initial       |       initial       |
    |                              |             - Lei - |             - Lei - |
    |______________________________|_____________________|_____________________|
    |                              | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
    | ............................ ||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
    |______________________________|_____________________|_____________________|

    Prezenta reprezinta titlu de creanta.
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

     ______________________________________________     _______________________
    |                 ___________________________  |   | Semnatura si stampila |
    | Nume, prenume: |___________________________| |   |                       |
    |           _________________________________  |   |                       |
    | Functia: |_________________________________| |   |                       |
    |______________________________________________|   |_______________________|

    ___________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________
    | Loc rezervat organului fiscal                                            |
    |                    ______________________________                        |
    | Nr. inregistrare: |______________________________|                       |
    |                    _____________________                                 |
    | Data:             |_____________________|                                |
    |__________________________________________________________________________|
    ___________________________________________________________________________
     Cod 14.13.01.00/R

    ANEXA 3

    Instructiuni de completare a formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R

    1. Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru rectificarea impozitelor/taxelor/contributiilor stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursa. Declaratia rectificativa nu se utilizeaza pentru rectificarea declaratiilor de venit, a fiselor fiscale, a declaratiilor informative prevazute de legislatia privind impozitul pe venit, precum si a deconturilor privind taxa pe valoarea adaugata, accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna. Declaratia rectificativa nu se utilizeaza pentru corectarea sumelor stabilite prin actele de control sau ramase definitive prin decizii administrative ori judecatoresti emise de autoritatile competente, dupa caz. De asemenea, declaratia rectificativa nu se depune dupa inceperea procedurii de executare silita in conditiile legii.
    2. Declaratia in format hartie tiparit se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute in formular, utilizandu-se pix cu mina de culoare neagra. Daca este posibil, declaratia va fi completata la masina de scris sau la imprimanta.
    Formularul se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul platitorului sau la care acesta este luat in evidenta fiscala, dupa caz;
    - copia se pastreaza la platitor.
    3. Declaratia in format hartie editat de contribuabili, semnata si stampilata, potrivit legii, va fi insotita de formatul electronic al acesteia, rezultat prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia in format electronic va fi transmisa pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.
    4. Completarea formularului se face astfel:

    Date privind declaratia rectificata
    Se bifeaza casuta corespunzatoare tipului de declaratie care se rectifica.
    In situatia in care denumirea declaratiei care se rectifica nu se regaseste printre cele mentionate expres in formular, se va completa corespunzator randul liber, bifandu-se casuta aferenta si inscriindu-se denumirea, codul declaratiei care se rectifica si perioada la care aceasta se refera.
    Tipul declaratiei - se completeaza tipul declaratiei care se rectifica.
    Cod - se completeaza codul din coltul din stanga sus al declaratiei care se rectifica.
    Perioada la care se refera:
    Nume luna - se inscrie cu majuscule numele lunii la care se refera declaratia de impozite si taxe care se rectifica (de exemplu: nume luna: IANUARIE).
    Nr. luna - se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera declaratia de impozite si taxe care se rectifica (de exemplu: nr. luna: 01).
    Anul la care se refera declaratia de impozite si taxe care se rectifica se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2003).

    Date de identificare ale platitorului
    Cod de inregistrare fiscala - se inscrie codul de inregistrare fiscala atribuit platitorului. In cazul in care acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata, codul de inregistrare fiscala va fi precedat de litera "R".
    Adresa - se completeaza adresa sediului platitorului.
    Cont bancar - se completeaza de catre platitorii care au cont bancar, indiferent de tipul contului.

    Date privind obligatia bugetara
    Denumire obligatie bugetara - se completeaza cu denumirea obligatiei bugetare care se rectifica (de exemplu: impozit pe profit, impozit pe veniturile din salarii si pe veniturile asimilate salariilor, taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice etc.). Se va prelua denumirea exacta a obligatiei bugetare din declaratia care se rectifica.
    Diminuare obligatie declarata initial - se inscrie suma cu care se diminueaza obligatia bugetara rectificata.
    Suplimentare obligatie declarata initial - se inscrie suma cu care se suplimenteaza obligatia bugetara rectificata.

    Atentie! In cazul impozitului pe profit se va inscrie suma cu care se diminueaza/suplimenteaza valoarea reprezentand impozit pe profit datorat cumulat, la sfarsitul perioadei de raportare care se corecteaza.

    ANEXA 4

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/R

    Denumire: Declaratie rectificativa
    1. Cod: 14.13.01.00/R
    2. Format: A4/t1
    3. U/M: set (2 file)
    4. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata, intr-o singura culoare;
    - se poate utiliza si echipament informatic pentru completarea si editarea declaratiei.
    5. Se difuzeaza: gratuit.
    6. Se utilizeaza la: corectarea obligatiei bugetare declarate in declaratia de impozite si taxe initiala.
    7. Se intocmeste in doua exemplare de toti platitorii de impozite si taxe.
    8. Circula: - originalul la organul fiscal competent;
                  copia la platitorul de impozite si taxe.
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 914/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 914 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu