Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 260 din 25 mai 2007

privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 389 din 8 iunie 2007In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei si finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:

a)   „500 Fisa de înscriere în cazierul fiscal", cod MEF 14.13.43.15/1;

b)   „501 Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal", cod MEF 14.13.43.15/2;

c)   „502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal", cod MEF 14.13.25.15/1;

d)   „503 Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal", cod MEF 14.13.25.15/2;

e)   „504 Certificat de cazier fiscal" şi anexă, cod MEF 14.13.21.15, prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor menţionate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Fişa de înscriere în cazierul fiscal şi fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal se completează şi se editează numai cu ajutorul programului de asistenţă.

(2) Celelalte formulare prevăzute la art. 1 se distribuie gratuit, la solicitarea contribuabililor, şi se editează informatic.

Art. 4. - Cazierul fiscal se organizează în format electronic astfel:

a)   la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor se organizează cazierul fiscal naţional care ţine evidenţa contribuabililor de pe întregul teritoriu al României;

b)   la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se organizează cazierul fiscal local, care ţine evidenţa contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora sau sunt înregistraţi în evidenţele lor fiscale.

Art. 5. - Cazierul fiscal este gestionat astfel:

a)   din punct de vedere metodologic, de Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru cazierul fiscal naţional, respectiv de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

b)  din punctul de vedere al conţinutului, de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, care înscriu şi actualizează datele în cazierul fiscal local;

c) din punct de vedere informatic, de către Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru baza de date centrală, respectiv de către serviciile de tehnologia informaţiei din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru bazele de date locale.

Art. 6. - (1) La informaţiile referitoare la cazierul fiscal au acces numai persoanele care gestionează cazierul fiscal din cadrul birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal.

(2) Bazele de date care cuprind informaţii referitoare la cazierul fiscal sunt administrate numai de persoanele desemnate din cadrul serviciului de tehnologia informaţiei din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor reşedinţă de judeţ, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi din cadrul Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Art. 7. - Procedura de înscriere şi procedura de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, administraţiile finanţelor publice ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2003 privind modelul formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 11 februarie 2003.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 1

500

Număr de operator de date cu caracter personal - 1067

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL

Unitate teritorială competentă.

...........................................................................

Instituţia..............................................................Judeţul................................................................

Organul constatator/ Compartiment juridic

..........................................................................

Inregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr......................Data__  / __  /____

Înregistrat ta Biroul Gestiune Cazier Fiscal

Nr......................Data__  / __  /____

Inregistrat la Organul constatator/Compartiment juridic

Nr......................Data__  / __  /____

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL

Contribuabilul:       Cod de identificare fiscală:........................................................................................................

                             Nume şi prenume/denumire:.....................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Judeţ:.........................................................Localitate:.......................................................Sector:.........................

Strada:.....................................................................Număr...............Bloc:............Scara:............Ap.....................

Telefon:......................................Fax:...........................................E-mail...............................................................

- a fost controlat de organul constatator şi a fost sancţionat prin actul de control/procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor tip.................... /serie ....../ nr................/ data:......./...../..............

SAU

- a fost sancţionat prin hotărârea judecătorească nr................./ data: .../.../........ pentru săvârşirea următoarei fapte, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 a fi înscrisă în Cazierul fiscal, menţionată mai jos:

Cod faptă

Act normativ încălcat tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.

Fapta săvârşită

Act normativ sancţiune tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.

Sancţiune aplicată efectiv

CONDUCĂTOR ORGAN CONSTATATOR

Prezentul document a fost prelucrat în cadrul Biroului Cazier Fiscal,

de către salariatul...........................................................Semnătura salariatului:

la data de: __/__/____

cod MEF:14.13.43.15/1

501

Număr de operator de date cu caracter personal -1067

FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL

Unitate teritorială competentă.

...........................................................................

Instituţia..............................................................

Judeţul................................................................

Organul constatator/ Compartiment juridic

..........................................................................

Inregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr......................Data__  / __  /____

Înregistrat ta Biroul Gestiune Cazier Fiscal

Nr......................Data__  / __  /____

Inregistrat la Organul constatator/Compartiment juridic

Nr......................Data__  / __  /____

FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL

Pentru contribuabilul     Cod de identificare fiscală:.................................................................................................

                                    Nume şi prenume/denumire:..............................................................................................

Domiciliul fiscal:

Judeţ:.........................................................Localitate:.......................................................Sector:.........................

Strada:.....................................................................Număr...............Bloc:............Scara:............Ap.....................

Telefon:......................................Fax:...........................................E-mail...............................................................

se fac actualizările la fapta menţionată în prezentul document.

Cod faptă

Act normativ încălcat tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.

Fapta

săvârşită

Act normativ sancţiune

tip/nr./an/art/alin./ lit./pct.

Sancţiune

aplicată efectiv

Tip modificare*

Date despre

Fişa de înscriere iniţială/

Fişa de actualizare înscrieri:

Instituţia:...............................................................................................................

Judeţul/sectorul.....................................................................................................

Organul constatator:.............................................................................................

Inregistrarea fişei la organul constatator:

Nr....................................Data:__/__/____

* Tip modificare: I - modificarea înscrierii, A - anulată.

CONDUCĂTOR ORGAN CARE ACTUALIZEAZĂ,

Prezentul document a fost prelucrat în cadrul Biroului Cazier Fiscal, de către salariatul...................................

Semnătura salariatului:..........................................

cod MEF:14.13.43.15/2

502

Număr de operator de date cu caracter personal - 1067

CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL

|__| Persoană fizică         |__| Română cu domiciliul în România

                                      |__| Străină - română fără domiciliul în România

Se bifează cu X dacă e cazul

|__|  In formă simplificată 

|__|  In regim de urgenţă

|__| Persoană juridică

|__| Asociaţie fără personalitate juridică

CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL

Subsemnatul/ subscrisa având:      Cod de identificare fiscală:...........................................................

                                                    Nume şi prenume/denumire:.........................................................

Domiciliul fiscal:

Judeţ:................................................Localitate:................................................................     Sector............

Strada:................................................................................Număr:...............Bloc:............Scara:........Ap.....

Telefon:......................................Fax:...........................................E-mail...............................................

prin                                                                                      Se bifează cu X căsuţa care corespunde situaţiei

Cod numeric personal/Număr de                                                 în calitate de      |__| titular

identificare fiscală:.................................................

Nume şi prenume: ..................................................                                             |__| împuternicit/reprezentant legal

posesor al actului de identitate___seria___nr.___eliberat de______________________

Imputernicire nr.___________________________________din data___ /___/______

Solicit eliberarea unui certificat de cazier fiscal pentru a-mi servi la...........................................................................

Nume, prenume ...........................................................   Funcţia...........................................................................

Data__ /__/____                                                             Semnătura şi ştampila......................................................

Data prezentării pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal:           Data__  /__ /____

Unitatea teritorială competentă.......................................................

Inregistrat la unitatea teritorială competentă, cu                                      

Nr____________________Data__  /__ /____

se detaşează şi se înmânează persoanei care depune cererea

Data prezentării pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal:      Data__/__/____

Unitatea teritorială competentă...................................................................

Inregistrat la unitatea teritorială competentă, cu

Nr.___________Data__  /__ /____

cod MEF:14.13.25.15/1

503

Număr de operator de date cu caracter personal - 1067

CERERE DE RECTIFICARE A DATELOR ÎNSCRISE ÎN CAZIERUL FISCAL

|_| Persoană fizică    |_|   Română cu domiciliu în România   |_| Străină - română fără domiciliu în România

|_| Persoană juridică

|_| Asociaţie fără personalitate juridică

CERERE DE RECTIFICARE A DATELOR ÎNSCRISE ÎN CAZIERUL FISCAL

Subsemnatul/ subscrisă având:   Cod de identificare fiscală:...........................................................................

                                                Nume şi prenume/denumire:.........................................................................

Domiciliul fiscal:

Judeţ:......................................................Localitate:........................................................Sector:.................

Strada:..............................................................................Număr.........Bloc:......Scara:.......Ap...................

Telefon:............................................Fax:................................E-mail..........................................................

Prin

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală: .........................................................................

                                                                              (Se bifează cu X căsuţa care corespunde situaţiei)

în calitate de

                           |__| titular                           

                           |__|   împuternicit

posesor al actului de identitate____seria___nr._________eliberat de_____________________________

Imputernicire nr.______      din data __/__/____

Urmarea certificatului de cazier nr..............din data__ /__/____ eliberat de unitatea teritorială competentă...............................................................

Solicit rectificarea următoarei fapte înscrise în cazierul fiscal, menţionată mat jos. pe baza actelor doveditoare anexate

Cod faptă *

Fapta săvârşită

Act normativ încălcat (tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.) *

Sancţiune aplicată efectiv Act normativ

(tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.) *

Organul constatator

Fişa de înscriere sau

actualizare în Cazierul Fiscal *

Pentru motivul.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .................

* Se va înscrie întocmai rândul corespunzător faptei înscrise în anexa la Certificat, pentru care se solicită rectificarea.

Nume, prenume

Data __ /__/____

Funcţia

Semnătura şi ştampila

Unitatea teritorială competentă............................................................................................................................................

Inregistrat la unitatea teritorială competentă, cu nr._____________________Data _______ /______/________

Se detaşează şi se înmânează persoanei care depune cererea.

Unitatea teritorială competentă............................................................................................................................................

Inregistrat ia unitatea teritorială competentă, cu nr. _____________________Data  ______ /_____/_________

cod MEF:14.13.25.15/2

504

Număr de operator de date cu caracter personal - 1067

CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL

Unitate teritorială competentă.

...........................................................................

Inregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr...................Data__/__/____

CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL

Ca urmare a cererii nr._____din data de  __ /__/____ se certifică prin prezenta:

Contribuabilul:

Cod de identificare fiscală:___________________________________

Nume şi prenume/Denumire:_________________________________

Domiciliul fiscal:                                                                                                          Judeţ:......................................................................Localitate:....................................................................Sector:...........

Strada:............................................................................................Număr:.............Bloc:...............Scara:...........Ap.........

Telefon:...........................................................Fax:..................................................E-mail...............................................

ARE/NU ARE fapte înscrise în cazierul fiscal.

S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la...............................................................................................................

......................................................................................................................şi este valabil 15 zile de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV, / ŞEF ADMINISTRAŢIE,

cod MEF:14.13.21.15

504

Număr de operator de date cu caracter personal - 1067

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL

Unitate teritorială competentă.

...........................................................................

Inregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr...................Data__/__/____

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL

pentru contribuabilul:

Cod de identificare fiscală:________________________________________________________

Nume şi prenume/Denumire: ______________________________________________________

Fapte înscrise în cazierul fiscal:

Nr. Crt.

Cod fapta

Faptă săvârşită Act normativ încălcat

(tip/nr./an/art./alin,/ lit./pct.)

Sancţiune aplicată efectiv Act normativ

(tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.)

Organ constatator/ Compartimentul juridic

Contribuabil sancţionat

Cod identificare fiscală

Fişa înscriere/ Actualizare nr./data

DIRECTOR EXECUTIV, / ŞEF ADMINISTRAŢIE,

cod MEF:14.13.21.15

ANEXA Nr. 2

CARACTERISTICI

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor

1. Fişa de înscriere în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/1

1.  Denumire: Fişa de înscriere în cazierul fiscal

2.   Cod: 14.13.43.15/1

3.   Format: A4/t1

4.  Caracteristici de tipărire:

-  se tipăreşte pe o singură faţă;

-  se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.   Se utilizează la: înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a faptelor constatate de către organele de control, precum şi a sancţiunilor aplicate.

7.  Se întocmeşte în: două exemplare,

de: organul de control constatator sau

de compartimentul juridic, după caz.

8.  Circulă:

-   un exemplar, la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul;

-    un exemplar, la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz.

9.    Se arhivează: un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz.

2. Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/2

1.  Denumire: Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal

2.   Cod: 14.13.43.15/2

3.   Format: A4/t1

4.  Caracteristici de tipărire:

-  se tipăreşte pe o singură faţă;

-  se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.   Se utilizează la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor.

7.  Se întocmeşte în:

-   un exemplar, în cazul în care fişa este completată de biroul pentru gestionarea cazierului fiscal;

-    două exemplare, în cazul în care fişa este completată de organul de control constatator sau de compartimentul juridic, după caz.

8.  Circulă:

-   un exemplar, la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul, în cazul în care fişa este completată de biroul de gestiune cazier fiscal;

-    un exemplar, la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz, şi un exemplar, la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal, în cazul în care fişa este completată de organul de control constatator sau de compartimentul juridic.

9.  Se arhivează:

-   un exemplar, la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar, la organul constatator sau la compartimentul juridic, în cazul în care fişa este completată de organul de control constatator sau de compartimentul juridic;

-   un exemplar, la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

3. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cod 14.13.25.15/1

1.   Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal

2.   Cod: 14.13.25.15/1

3.   Format: A4/t1

4.  Caracteristici de tipărire:

-  se tipăreşte pe o singură faţă;

-  se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.   Se utilizează la: eliberarea unui certificat de cazier fiscal.

7.  Se întocmeşte în: un exemplar,

de: contribuabil.

8.   Circulă: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

9.   Se arhivează: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

4. Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal, cod 14.13.25.15/2

1.   Denumire: Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal

2.   Cod: 14.13.25.15/2

3.   Format: A4/t1

4.  Caracteristici de tipărire:

-  se tipăreşte pe o singură faţă;

-  se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.   Se utilizează la:  rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal.

7.  Se întocmeşte în: un exemplar,

de: contribuabil.

8.   Circulă: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

9.   Se arhivează: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

5. Certificat de cazier fiscal şi anexa la Certificatul de cazier fiscal, cod 14.13.21.15

1.   Denumire: Certificat de cazier fiscal şi anexa la Certificatul de cazier fiscal

2.   Cod: 14.13.21.15

3.   Format: A4/t1

4.  Caracteristici de tipărire:

-   se tipăresc pe o singură faţă atât certificatul, cât şi anexa;

-  se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.  Se utilizează: numai în scopul în care a fost eliberat.

7.  Se întocmeşte în: două exemplare,

de: organul fiscal.

8.  Circulă:    - un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

9.  Se arhivează: un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

ANEXA Nr. 3

1. Procedura de înscriere a datelor în bazele de date cuprinzând cazierul fiscal

1.1.   Inscrierea datelor în cazierul fiscal se face numai pe baza fişelor de înscriere.

1.2.   Fişele de înscriere a faptelor în cazierul fiscal se întocmesc, indiferent de locul situării domiciliului fiscal, de către următoarele organe şi la următoarele termene:

a)  organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al unităţilor sale teritoriale, precum şi organele cu atribuţii de control din afara Ministerului Economiei şi Finanţelor, astfel:

-  în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a căii de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în cazul neexercitării căii de atac;

-  în termen de 5 zile de la data primirii comunicării de la compartimentele juridice a hotărârii irevocabile prin care s-a soluţionat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei;

b)    compartimentele juridice din cadrul organelor prevăzute la lit. a), pentru faptele care constituie infracţiuni, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

1.3.   Se va completa câte o fişă pentru fiecare faptă care se înscrie în cazierul fiscal.

1.4.   Fişele de înscriere completate se înregistrează şi se transmit birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor reşedinţă de judeţ sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a căror evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul, după caz.

1.5.   Fişele de înscriere primite de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal sunt înregistrate în registrul unic de evidenţă.

1.6.   Fişele de înscriere sunt analizate formal din punct de vedere al coerenţei şi completitudinii de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal.

1.7.   Fişele la care se constată neconcordanţe sunt restituite organelor de control sau compartimentului juridic, după caz, pentru a fi corectate.

1.8.   Fişele valide sunt vizate de şeful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal şi sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse în baza de date locală, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

2. Procedura de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal

2.1.  Actualizarea datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal se face numai pe baza fişelor de actualizare.

2.2.   Fişele de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal se întocmesc de către salariaţii birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal, pe baza următoarelor documente justificative:

a)   comunicarea primită de la serviciul cu atribuţii în gestionarea şi funcţionarea cazierului fiscal din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, care cuprinde actele normative care abrogă sau modifică prevederile legale în baza cărora au fost sancţionate faptele înscrise în cazier ori în baza cărora s-a stabilit reabilitarea de drept;

b)   listele, primite săptămânal de la serviciul/biroul care se ocupă de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, după caz;

c)   nota de serviciu prin care se aprobă fişa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea faptelor în cazierul fiscal, aprobată de directorul general.

2.3.   Potrivit prevederilor art. 13 lit. c) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001, fişele de actualizare pot fi completate şi de organele cu atribuţii de control sau compartimentele juridice, pentru a rectifica eventualele erori din fişele de înscriere transmise de acestea.

2.4.   Se va completa câte o fişă pentru fiecare faptă care se actualizează.

2.5.   Fişele de actualizare sunt înregistrate de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal în registrul unic de evidenţă.

2.6.   Fişele de actualizare sunt vizate de şeful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal şi sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse în baza de date locală.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 260/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 260 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu