Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2943 din 22 octombrie 2009

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 764 din 10 noiembrie 2009Având în vedere dispoziţiile art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2009,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi (3) şi ale art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera e) se introduc patru noi litere, literele f)-i), cu următorul cuprins:

,,f) 505 «Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent», cod MFP 14.13.43.15/3;

g) 506 «Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală», cod MFP 14.13.43.15/4;

h) 507 «Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent», cod MFP 14.13.43.15/5;

i) 508 «Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală», cod MFP 14.13.43.15/6."

2. Anexa nr. 1 se completează cu formularele 505 „Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", 506 „Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", 507 „Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent" si 508 „Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", al căror model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

3.  Anexa nr. 2 se completează cu caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor 505 „Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", 506 „Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", 507 „Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent" şi 508 „Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

4. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 11)

505

Număr de operator de date cu caracter personal -1067

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL

a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

Unitatea teritorială competentă...........................

............................................................................

Inregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr......................................Data__/__/___          

Inregistrat la   compartimentul   cu   atribuţii   în gestionarea cazierului fiscal

Nr......................................Data__/__/___          

Instituţia.................................................................

Judeţul....................................................................

Compartimentul de executare silită/ compartimentul juridic.......................................................................

Inregistrat la compartimentul de executare silită/compartimentul juridic

Nr......................................Data__/__/___       

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL

a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau însolvent

______________________________________________________________

Pentru contribuabilul:   

Cod de identificare Fiscală:.................................................................................

Nume şi prenume/denumire:................................................................................

Domiciliul Fiscal: Judeţ:..........................Localitate:..............................................

Sector:........Strada:.............................................Număr:.......Bloc:......Scara:.......

Ap.......Telefon:.................................Fax:..........................E-mail........................

______________________________________________________________

A fost stabilită răspunderea solidară, prin Decizia privind angajarea răspunderii solidare nr............./data:....../...../........., sau prin hotărârea judecătorească nr............../ data:......../...../.............cu

debitorul declarat insolvabil sau insolvent:

Cod de identificare fiscală:............................................................................

Nume şi prenume/denumire..........................................................................

Domiciliul fiscal: Judeţ:.......................Localitate:...........................................

Sector: ....Strada:...............................Număr:......Bloc:.....Scara:.......Ap.......

Potrivit dispoziţiilor art.2 alin.(2) lit a) din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înscrie în cazierul fiscal atragerea răspunderii solidare, după cum urmează:

Cod faptă

Act normativ care prevede fapta

Fapta săvârşită

Act normativ în baza căruia s-a atras răspunderea solidară

tip/nr./an/art./alin./lit./pct.

Menţiuni privind tipul, numărul şi data documentului prin care s-a dispus atragerea răspunderii solidare

3.01

Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 - art.2 alin.(2) lit.a)

Atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

CONDUCĂTOR compartiment de executare silită/compartiment juridic.

Prezentul document a fost prelucrat. în cadrul compartimentului cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul........................

Semnătura salariatului:

la data de: __/__/___

Cod MFP: 14.13.43.15/3

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

506

Număr de operator de date cu caracter personal -1067

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL

privind inactivitatea fiscală

Unitatea teritorială competentă...........................

............................................................................

Inregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr......................................Data__/__/___          

Inregistrat la   compartimentul   cu   atribuţii   în gestionarea cazierului fiscal

Nr......................................Data__/__/___          

Instituţia.................................................................

Judeţul....................................................................

Compartimentul cu atributii in gestionarea registrului contribuabililor..........................................................

Inregistrat la compartimentul cu atributii in gestionarea registrului contribuabililor

Nr......................................Data__/__/___       

FIŞA DE ÎNSCRIERE IN CAZIERUL FISCAL

privind inactivitatea fiscală

_____________________________________________________________

Contribuabilul:   

Cod de identificare fiscală:..................................................................................

Nume şi prenume/denumire:...............................................................................

Domiciliul   fiscal:   Judeţ:   .....................Localitate:   .........................................

Sector:........Strada: .......................................Număr: .......Bloc:......Scara: ........

Ap.......Telefon:.........................Fax:....................E-mail....................................

______________________________________________________________

|_| este persoană juridică declarată inactivă fiscal, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr......./......................, publicat în data de....../....../..........

SAU

|_| este reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactive fiscal prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr......./....................... publicat în data de....../....../.........., respectiv al:

Cod de identificare fiscală:................................................................................................

Denumire(persoana juridică declarată inactivă fiscal):........................................................

Domiciliul fiscal: Judeţ:.......................Localitate:...........................................Sector: ........

Strada:........................................................Număr:.......Bloc:......Scara:.......Ap...............

______________________________________________________________

Potrivit dispoziţiilor art.2 alin.(2) lit.b) SAU potrivit dispoziţiilor art.2 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înscrie în cazierul fiscal starea de inactivitate fiscală, SAU starea de reprezentant legal al persoanei juridice inactive fiscal, după cum urmează:

Cod faptă

Act normativ care prevede fapta

Fapta săvârşită

Actul normativ prin   care   s-a declarat  starea de   inactivitate fiscală

Menţiuni privind:

Data de la care persoana juridică a

fost declarată inactivă fiscal (pentru

cod 4.01),

Persoana juridică reprezentată,

declarată inactivă fiscal şi Data de la

care aceasta a fost declarată inactivă fiscal (pentru cod.4.02)

4.01

Ordonanţa Guvernului nr.75/2001-art.2 alin.(2) lit.b)

Stare de inactivitate fiscală

SAU

4.02

Ordonanta Guvernului nr.75/2001 -art.2 alin.(3)

Reprezentant legal al persoanei   juridice   declarate inactivă fiscal

CONDUCĂTOR compartiment cu atribuţii în gestionarea registrului contribuabililor___________________________

Prezentul document a fost prelucrat, în cadrul compartimentului cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul ........................

Semnătura salariatului:

la data de:__/__/___

Cod MFP: 14.13.43.15/4

507

Număr de operator de date cu caracter personal -1067

FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL

privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

Unitatea teritorială competentă...........................

............................................................................

Inregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr......................................Data__/__/___          

Inregistrat la   compartimentul   cu   atribuţii   în gestionarea cazierului fiscal

Nr......................................Data__/__/___          

Instituţia.................................................................

Judeţul....................................................................

Organul care actualizeaza

...............................................................................

Inregistrat la organul care actualizeaza

Nr......................................Data__/__/___       

FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL

privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

_______________________________________________________________

Pentru contribuabilul:   

Cod de identificare fiscală:.................................................................................

Nume şi prenume/denumire:..............................................................................

Domiciliul fiscal: Judeţ:........................Localitate:...............................................

Sector: ........Strada: ..................................................... Număr: ....... Bloc: ......

Scara:.......Ap.......Telefon:...................Fax:.................E-mail............................

se fac actualizări la fapta menţionată în prezentul document.

Cod faptă

Act normativ care   prevede fapta

Fapta săvârşită

Act normativ în baza căruia s-a atras răspunderea solidară

Tip/nr./an/art./alin./lit./pct.

Menţiuni privind documentul prin care s-a dispus atragerea răspunderii solidare

Tip modificare*

3.01

Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 -art.2 alin.(2) lit.a)

Atragerea

răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

Date despre                                                

Fişa de înscriere iniţială/     

Fişa de actualizare înscrieri    

                    

Instituţia:.............................................................                        

Judeţul...............................................................

Inregistrarea fişei  la compartimentul  de executare  silită/compartimentul juridic/compartimentul atribuţii în gestionarea cazierului fiscal

Nr............................Data............./......./.................

______________________________________________________________

*Tip modificare: I - modificarea înscrierii, A - anulată

______________________________________________________________

CONDUCĂTOR organ care actualizează

______________________________________________________________

Prezentul document a fost prelucrat, în cadrul compartimentului cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul........................

Semnătura salariatului:

la data de: __/__/___

Cod MFP:l4.l3.43.15/5

508

Număr de operator de date cu caracter personal -1067

FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL

privind inactivitatea fiscală

Unitatea teritorială competentă...........................

............................................................................

Inregistrat la unitatea teritorială competentă

Nr......................................Data__/__/___          

Inregistrat la   compartimentul   cu   atribuţii   în gestionarea cazierului fiscal

Nr......................................Data__/__/___          

Instituţia.................................................................

Judeţul....................................................................

Organul care actualizeaza

...............................................................................

Inregistrat la organul care actualizeaza

Nr......................................Data__/__/___       

FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR IN CAZIERUL FISCAL

privind inactivitatea fiscală

Contribuabilul:   

Cod de identificare fiscală:.................................................................................

Nume şi prenume/denumire:...............................................................................

Domiciliul  fiscal:  Judeţ: .......................Localitate: .............................................

Sector:........Strada:.......................................Număr:.......Bloc:......Scara:...........

Ap.......Telefon:.........................Fax:.........................E-mail...............................

se fac actualizări la fapta menţionată în prezentul document.

Cod fapta

Act normativ care prevede fapta

Fapta săvârşită

Actul normativ prin   care s-a declarat starea de inactivitate fiscală

Menţiuni privind:

Data de la care persoana juridică a fost declarată inactivă fiscal

(pentru cod 4.01),

Persoana juridică reprezentată,

declarată inactivă fiscal şi Data de

la care aceasta a fost declarată

inactivă fiscal (pentru cod.4.02)

Tip modificare*

4.01

Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001-art.2 alin.(2) lit.b)

Stare de inactivitate fiscală

SAU

4.02

Ordonanţa Guvernului nr.75/2001     -    art.2 alin.(3)

Reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactivă fiscal

Date despre                                                     

Fişa de înscriere iniţială/          

Fişa de actualizare înscrieri    

                        

Instituţia:.............................................................

Judeţul...............................................................

Inregistrarea fişei la compartimentul registrul contribuabililor/cazier fiscal/compartimentul juridic:

Nr............................Data............./......./.................

*Tip modificare: I - modificarea înscrierii. A - anulată

CONDUCĂTOR organ care actualizează

Prezentul document a fost prelucrat. în cadrul compartimentului cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul........................

Semnătura salariatului:

la data de: __/__/___

CodMFP: 14.13.43.15/6

ANEXA Nr. 2

CARACTERISTICILE

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, cod 14.13.43.15/3

1.  Denumire: Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

2.  Cod: 14.13.43.15/3

3.  Format: 2A4/t1

4.  Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.    Se utilizează la: înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a situaţiei de atragere a răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

7.  Se întocmeşte în:

două exemplare;

de: compartimentul de executare silită sau de compartimentul juridic.

8.  Circulă:

- un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

- un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic.

9.  Se arhivează: un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic.

Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod 14.13.43.15/4

1.  Denumire: Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală

2.  Cod: 14.13.43.15/4

3.  Format: 2A4/t1

4.  Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.  Se utilizează la: înscrierea stării de inactivitate fiscală în cazierul fiscal al persoanelor juridice declarate inactive fiscal sau înscrierea în cazierul fiscal a stării de reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactive fiscal.

7.  Se întocmeşte în:

două exemplare;

de: compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor.

8.  Circulă:

- un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

- un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar la compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor.

Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, cod 14.13.43.15/5

1.  Denumire: Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

2. Cod: 14.13.43.15/5

3.  Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6.  Se utilizează la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

7. Se întocmeşte într-un exemplar.

8.  Circulă: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

9. Se arhivează: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod 14.13.43.15/6

1.  Denumire: Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală

2. Cod: 14.13.43.15/6

3.  Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6.  Se utilizează la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor privind inactivitatea fiscală.

7. Se întocmeşte într-un exemplar.

8.  Circulă: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

9. Se arhivează: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 260/2007)

I. Procedura de înscriere a datelor în bazele de date cuprinzând cazierul fiscal

Inscrierea datelor în cazierul fiscal se face numai pe baza fişelor de înscriere.

A. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a faptelor sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi a celor care privesc disciplina financiară

1. Fişele de înscriere a faptelor în cazierul fiscal se întocmesc, indiferent de locul situării domiciliului fiscal al contribuabililor, de către următoarele organe şi la următoarele termene:

a) organele cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale teritoriale, precum şi organele cu atribuţii de control din afara agenţiei, astfel:

- în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a căii de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în cazul neexercitării căii de atac;

- în termen de 5 zile de la data primirii comunicării de la compartimentele juridice a hotărârii irevocabile prin care s-a soluţionat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei;

b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevăzute la lit. a), pentru faptele care constituie infracţiuni, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

2.  Se completează câte o fişă pentru fiecare faptă care se înscrie în cazierul fiscal.

3.  Fişele de înscriere completate se înregistrează şi se transmit birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor competente definite potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.  Fişele de înscriere primite de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal sunt înregistrate în registrul unic de evidenţă.

5.  Fişele de înscriere sunt analizate formal din punctul de vedere al coerenţei şi completitudinii de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal.

6.  Fişele la care se constată neconcordanţe sunt restituite organelor de control sau compartimentului juridic, după caz, pentru a fi corectate.

7.   Fişele valide sunt vizate de şeful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal şi sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse în baza de date locală, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

B. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

1. In cazierul fiscal al persoanelor fizice şi juridice se înscrie atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.

2.  In situaţia în care atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin decizia privind angajarea răspunderii solidare, ca act administrativ fiscal emis în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc de compartimentul cu atribuţii de executare silită din cadrul organului fiscal competent în administrarea fiscală a persoanelor pentru care a fost stabilită răspunderea solidară.

3. In situaţia prevăzută la pct. 2, fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc:

a) în cazul neexercitării căii administrative de atac împotriva deciziei privind angajarea răspunderii solidare, în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a acestei căi de atac;

b) în cazul exercitării căii administrative de atac împotriva deciziei privind angajarea răspunderii solidare, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei privind respingerea contestaţiei.

4.   In situaţia în care atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin hotărâre judecătorească, fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc de compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent în administrarea fiscală a persoanelor pentru care a fost stabilită răspunderea solidară.

5. In situaţia prevăzută la pct. 4, fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc în termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărârii judecătoreşti definitive.

6.  Fişele de înscriere în cazierul fiscal, pentru situaţiile prevăzute la pct. 2 şi 4, se întocmesc prin completarea formularului 505 „Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

7.   Dispoziţiile secţiunii A pct. 3-7 se aplică în mod corespunzător.

C.  Procedura de înscriere în cazierul fiscal a stării de inactivitate fiscală pentru persoanele juridice declarate inactive

1. In termen de o zi de la data intrării în vigoare a unui ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 78 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei transmite compartimentelor cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale lista persoanelor juridice declarate inactive aflate în administrarea lor.

2.  Fişele de înscriere se întocmesc de compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor, în termen de 5 zile de la publicarea listei contribuabililor declaraţi inactivi, prin completarea formularului 506 „Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifează căsuţa „persoană juridică declarată inactivă fiscal".

3.   Dispoziţiile secţiunii A pct. 3-7 se aplică în mod corespunzător.

D.  Procedura de înscriere în cazierul fiscal a stării de inactivitate fiscală pentru reprezentanţii legali ai persoanelor juridice declarate inactive

1. In termen de o zi de la data intrării în vigoare a unui ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declaraţi inactivi, Direcţia generală de tehnologia informaţiei solicită Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în baza protocolului de colaborare, datele de identificare ale reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi. Sunt solicitate informaţii referitoare la reprezentanţii legali care erau desemnaţi la data publicării listei contribuabililor declaraţi inactivi.

2. După primirea informaţiilor solicitate, Direcţia generală de tehnologia informaţiei sortează lista reprezentanţilor legali, în funcţie de domiciliul fiscal al acestora şi de organul fiscal în a cărui administrare fiscală se află aceşti reprezentanţi legali.

3. După sortare, listele cu reprezentanţii legali ai persoanelor juridice declarate inactive se transmit organelor fiscale competente, în vederea întocmirii fişelor de înscriere în cazierul fiscal.

4.  Fişele de înscriere în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice declarate inactive fiscal se întocmesc de compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor, în termen de 5 zile de la primirea datelor de identificare a acestor reprezentanţi legali.

5.   Fişele de înscriere se întocmesc prin completarea formularului 506 „Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifează căsuţa „reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactivă fiscal".

6.   Dispoziţiile secţiunii A pct. 3-7 se aplică în mod corespunzător.

II. Procedura de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal

Actualizarea datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal se face numai pe baza fişelor de actualizare, prin completarea formularelor 501 „Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal", 507 „Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent" sau 508 „Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.

A. Actualizarea datelor privind faptele sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal

1.   Fişele de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal se întocmesc de către salariaţii birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal, pe baza următoarelor documente justificative:

a)   comunicarea primită de la serviciul cu atribuţii în gestionarea şi funcţionarea cazierului fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care cuprinde actele normative care abrogă sau modifică prevederile legale în baza cărora au fost sancţionate faptele înscrise în cazier ori în baza cărora s-a stabilit reabilitarea de drept;

b)   listele primite de la compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, după caz;

c)  nota de serviciu prin care se aprobă fişa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea faptelor în cazierul fiscal, aprobată de conducătorul organului fiscal competent.

2.  Fişele de actualizare pot fi completate şi de organele cu atribuţii de control sau compartimentele juridice, pentru a rectifica eventualele erori din fişele de înscriere transmise de acestea.

3.  Se completează câte o fişă pentru fiecare faptă care se actualizează.

4.  Fişele de actualizare sunt înregistrate de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal în registrul unic de evidenţă.

5.  Fişele de actualizare sunt vizate de şeful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal şi sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse în baza de date locală, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

B. Actualizarea datelor privind situaţiile de atragere a răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent şi de inactivitate fiscală, din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal

1.   Fişele de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal, pentru situaţiile de atragere a răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent şi de inactivitate fiscală, se întocmesc de către salariaţii cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal, din cadrul organelor fiscale competente, pe baza:

a)  notei de serviciu prin care se aprobă fişa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare sau a stării de inactivitate fiscală, aprobată de conducătorul organului fiscal;

b)   listelor cuprinzând contribuabilii eliminaţi din lista contribuabililor declaraţi inactivi, ca urmare a unei erori materiale, precum şi a reprezentanţilor legali ai acestora, primite de la compartimentul cu atribuţii privind gestionarea Registrului contribuabililor.

2. Fişele de actualizare pentru rectificarea eventualelor erori pot fi completate şi de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor sau de compartimentul cu atribuţii de executare silită ori de compartimentul juridic, după caz, pentru fişele de înscriere întocmite şi transmise de către acestea.

3.  In situaţia aprobării unui ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru eliminarea din lista contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor declaraţi inactivi ca urmare a unei erori materiale, starea de inactivitate fiscală se elimină atât din cazierul fiscal al persoanei juridice, cât şi din cel al reprezentanţilor legali ai acesteia.

3.1. In termen de o zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a unui ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru eliminarea din lista contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor declaraţi inactivi ca urmare a unei erori materiale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei transmite compartimentelor cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale lista persoanelor juridice eliminate din lista contribuabililor declaraţi inactivi, aflate în administrarea lor.

3.2. In termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a unui ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru eliminarea din lista contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor declaraţi inactivi ca urmare a unei erori materiale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei sortează lista reprezentanţilor legali, în funcţie de domiciliul fiscal al acestora şi de organul fiscal în a cărui administrare fiscală se află reprezentanţii legali, şi o transmite compartimentelor cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul acestor organe fiscale.

4.  Fişele de actualizare sunt înregistrate de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal în registrul unic de evidenţă.

5.  Fişele de actualizare sunt vizate de şeful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal şi sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse în baza de date locală, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2943/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2943 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu