Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 26 din 7 februarie 2007

privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituentilor, aditivilor, substantelor si produselor nedorite, cu exceptia reziduurilor de pesticide si microorganisme

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 126 din 21 februarie 2007Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 70.137 din 1 februarie 2007, întocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileşte metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituenţilor, aditivilor, substanţelor şi produselor nedorite, cu excepţia reziduurilor de pesticide şi microorganisme, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 390/2001  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul oficial al furajelor pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 30 noiembrie 2001.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 76/371/CEE ce stabileşte metode comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 102 din 15 aprilie 1976, p.1.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Chetan Radu Roatis

ANEXA

NORMĂ   SANITARĂ   VETERINARĂ

ce stabileşte metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituenţilor, aditivilor, substanţelor şi produselor nedorite, cu excepţia reziduurilor de pesticide şi microorganisme

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Probele pentru controlul oficial al furajelor în vederea determinării constituenţilor, aditivilor, substanţelor şi produselor nedorite, cu excepţia reziduurilor de pesticide şi microorganisme, trebuie să fie prelevate în conformitate cu metodele descrise în prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 2. - Probele pentru controlul oficial al furajelor privind calitatea şi compoziţia acestora trebuie să fie reprezentative pentru lot şi trebuie prelevate doar de medicii veterinari autorizaţi în acest scop de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 3. - In sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

a)  lot - o cantitate de produse care constituie o unitate şi care are caracteristici presupuse uniforme;

b)   probă elementară - o cantitate prelevată dintr-un punct al lotului;

c)   probă globală - amestecul probelor elementare prelevate din acelaşi lot;

d)   probă redusă - o parte reprezentativă din proba globală, obţinută prin reducerea acesteia;

e)   probă finală - o parte din proba redusă sau din proba omogenizată.

Art. 4. - Dispozitivele pentru prelevarea probelor trebuie confecţionate din materiale care să nu contamineze produsele din care se fac prelevările. Aceste dispozitive pot fi  oficial  aprobate  de  Autoritatea  Naţională  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 5. - (1) Probele de furaje solide pot fi prelevate manual sau mecanic. Prelevarea manuală se poate face cu:

a)  sondă cu fund plat şi cu margini verticale;

b)   sondă cu un canal vertical sau compartimentată. Dimensiunile sondei trebuie adaptate caracteristicilor lotului - adâncimea containerului, dimensiunile sacului etc. - şi dimensiunilor particulelor furajelor.

(2)   Prelevarea mecanică a probelor de furaje se poate face doar cu dispozitive mecanice aprobate.

(3)   Prelevarea probelor elementare se poate face cu ajutorul divizorului, dispozitiv destinat divizării probei în părţi aproximativ egale. Divizorul poate fi utilizat şi pentru a obţine proba redusă şi proba finală.

CAPITOLUL II

Cerinţe cantitative

Art. 6. - Cerinţele cantitative pentru probele elementare supuse controlului substanţelor sau produselor distribuite uniform în masa furajului sunt următoarele:

a)   mărimea lotului trebuie să fie suficientă pentru a se putea preleva probe din fiecare constituent;

b)  numărul minim de probe elementare ce trebuie să fie prelevate pentru furaje vrac este:

(i)  7, pentru loturile care nu depăşesc 2,5 tone;

(ii) de 20 de ori numărul de tone care  constituie lotul (a), până la maximum 40 de probe elementare, pentru loturile care depăşesc 2,5 tone;

c)   numărul minim de pachete din care se fac prelevări (b) pentru furajele ambalate este:

(i)   numărul total de pachete, pentru pachete mai mari de 1  kg şi loturi alcătuite din 1  până la 4 pachete;

(ii)   4, pentru pachete mai mari de 1   kg şi loturi alcătuite din 5 până la 16 pachete;

(iii) numărul de pachete care alcătuiesc lotul (a), până la maximum 20 de pachete,    pentru pachete mai mari de 1  kg şi loturi  alcătuite din mai mult de 16 pachete;

(iv)  4, pentru pachete care nu depăşesc 1 kg;

d)   numărul minim de containere din care se fac prelevări (b) pentru furajele lichide sau semilichide este:

(i) numărul total de containere, pentru containere mai mari de 1 litru şi loturi alcătuite din 1 până la 4 containere;

(ii) 4, pentru containere mai mari de 1 litru şi loturi alcătuite din 5 până la 16 containere;

(iii)        numărul de containere care alcătuiesc lotul (a), până la maximum 20 de containere,    pentru containere mai mari de 1 litru şi loturi   alcătuite din mai mult de 16 containere;

(iv)   4, pentru containere care nu depăşesc 1  litru;

e)   numărul minim de brichete din care se prelevează probe (b) pentru furaje şi minerale brichetate este 1 brichetă/lot de 25 de unităţi. Numărul maxim de brichete este 4.

Art. 7. - Cerinţele cantitative pentru probele globale sunt următoarele:

a)  este necesară o singură probă globală/lot;

b)   cantitatea totală din probele elementare care alcătuiesc proba globală, pentru furajele vrac, trebuie să fie de minimum 4 kg;

c)   cantitatea totală din probele elementare care alcătuiesc proba globală, pentru furajele ambalate, trebuie să fie de minimum:

(i)  4 kg, pentru pachete mai mari de 1 kg;

(ii) greutatea conţinutului a 4 ambalaje originale, pentru pachete mai mici sau egale cu 1   kg;

d)   cantitatea totală din probele elementare care alcătuiesc proba globală, pentru furajele lichide sau semilichide, este de minimum:

(i)  4 litri, pentru containere mai mari de 1 litru;

(ii) volumul conţinutului a 4 containere originale, pentru containere mai mici sau egale cu 1 litru;

e)   cantitatea totală din probele elementare care alcătuiesc proba globală, pentru furajele sau mineralele brichetate, este de minimum:

(i)  4 kg, fiecare brichetă cântărind mai mult de 1 kg;

(ii) greutatea a 4 brichete originale, fiecare brichetă cântărind până la 1 kg.

Art. 8. - Cerinţele cantitative pentru probele finale sunt următoarele:

a)   probele finale se obţin din probele globale prin reducere;

b)  se analizează cel puţin o probă finală;

c)  cantitatea unei probe finale pentru analiză poate fi de minimum:

(i) 500 g, pentru furaje solide;

(ii) 500 ml, pentru furaje lichide sau semilichide.

Art. 9. - Cerinţele cantitative pentru controlul substanţelor sau al produselor nedorite, ce pot fi distribuite neuniform în masa furajului, cum ar fi: aflatoxinele, cornul secarei, planta de ricin şi crotalaria din furajele pentru animale (c), sunt următoarele:

a)  pentru lot, conform art. 6 lit. a);

b)   pentru probe elementare din furaje vrac, conform art. 6 lit. b);

c)   numărul minim de pachete din care se fac prelevări pentru probele elementare din furaje ambalate este:

(i)  numărul total de pachete, pentru loturi alcătuite din 1 până la 4 pachete;

(ii)  4,   pentru   loturi   alcătuite   din   5   până   la 16 pachete;

(iii) numărul de pachete care alcătuiesc lotul (a),   până la maximum 40 de pachete,  pentru   loturi   alcătuite   din   mai   mult   de  16 pachete;

d)  pentru probele globale, numărul de probe din care se fac prelevări variază în funcţie de mărimea lotului. Greutatea totală a probelor elementare care alcătuiesc fiecare probă globală trebuie să fie de minimum 4 kg;

e)   numărul minim de probe globale/lot pentru furajele vrac este:

(i)  1, pentru loturi de până la 1 tonă;

(ii)  2, pentru loturi de la 1 până la 10 tone;

(iii) 3, pentru loturi de la 10 până la 40 tone;

(iv) 4, pentru loturi mai mari de 40 tone;

f)   numărul minim de probe globale/lot pentru furajele ambalate este:

(i)  1, pentru loturi de la 1 la 16 pachete;

(ii) 2, pentru loturi de la 17 la 200 de pachete;

(iii)  3, pentru loturi de la 201  la 800 de pachete;

(iv)  4, pentru loturi mai mari de 800 de pachete.

g)  Probele finale se obţin prin reducerea probelor globale. Se analizează cel puţin o probă finală/probă globală. Greutatea probei finale trebuie să fie mai mare de 500 g.

CAPITOLUL III

Prelevarea, prepararea şi ambalarea probelor

Art. 10. - Probele trebuie prelevate şi preparate cât mai repede posibil, astfel încât produsul să nu sufere schimbări sau să se contamineze. Instrumentele, suprafeţele şi containerele care vin în contact cu probele trebuie să fie curate şi uscate.

Art. 11. - (1) Probele elementare destinate controlului substanţelor sau produselor uniform distribuite în masa furajului trebuie prelevate la întâmplare din tot lotul şi trebuie să fie de dimensiuni aproximativ egale.

(2)    Probele elementare din furajele vrac trebuie prelevate după realizarea unei diviziuni imaginare a lotului într-un număr aproximativ egal de părţi. Se selectează la întâmplare un număr de părţi, corespunzător numărului de probe elementare, conform art. 6 lit. b), şi se ia cel puţin o probă din fiecare parte. Prelevarea probelor se poate face şi la mutarea lotului, la încărcare sau descărcare.

(3)   Probele elementare din furajele ambalate trebuie prelevate după selectarea numărului necesar de ambalaje conform art. 6 lit. c). O parte din conţinutul fiecărui ambalaj se îndepărtează prin utilizarea unei sonde. Când este necesar, probele se pot lua după golirea ambalajelor, separat.

(4)    Probele elementare din furajele lichide sau semilichide, omogene ori omogenizabile, trebuie prelevate după selectarea numărului solicitat de containere pentru prelevarea probelor, conform art. 6 lit. d). Dacă este necesar, conţinutul se omogenizează şi se ia o cantitate din fiecare container. Probele elementare pot fi luate atunci când conţinutul este descărcat.

(5)    Probele elementare din furaje lichide sau semilichide, omogene ori neomogenizabile, trebuie prelevate după selectarea numărului necesar de containere pentru prelevarea probelor, conform art. 6 lit. d). Probele se iau de la niveluri diferite. Dacă probele se prelevează când conţinutul este descărcat, prima fracţiune trebuie îndepărtată. In fiecare caz volumul total prelevat trebuie să fie mai mare de 10 litri.

(6)   Probele elementare din furaje şi minerale brichetate trebuie prelevate prin luarea unei părţi din fiecare brichetă, după selectarea numărului necesar de brichete conform art. 6 lit. e).

(7)   Controlul substanţelor sau al produselor posibil distribuite neuniform în masa furajului, cum ar fi aflatoxinele, cornul secarei, planta de ricin şi crotalaria din furajele pentru animale, se face prin diviziunea imaginară a lotului într-un număr aproximativ egal de părţi, corespunzător numărului de probe globale prevăzut ia art. 9 lit. d). Dacă acest număr este mai mare decât 1, numărul total de probe elementare prevăzut la art. 9 lit. b) şi c) trebuie distribuit aproximativ egal între diferitele părţi. Se iau apoi probe de dimensiuni aproximativ egale (d), astfel încât cantitatea totală a probelor din fiecare parte să fie mai mare de 4 kg, cantitate necesară pentru fiecare probă globală. Probele elementare prelevate din diferite părţi nu trebuie să fie globale.

Art. 12. -  Prepararea probelor globale se face astfel:

a)   pentru controlul substanţelor şi/sau al produselor distribuite uniform în masa furajului, probele elementare se amestecă pentru a forma o singură probă globală;

b)   pentru controlul substanţelor şi/sau al produselor posibil distribuite neuniform în masa furajului, cum sunt aflatoxinele, cornul secarei, planta de ricin şi crotalaria din furajele simple, probele elementare din fiecare parte a lotului se amestecă şi se alcătuiesc probele globale menţionate la art. 9 lit. d), notându-se originea fiecărei probe globale.

Art. 13. - (1) Prepararea probelor finale se face prin amestecarea cu grijă a conţinutului fiecărei probe globale pentru a se obţine o probă omogenă (e). Dacă este necesar, proba globală se reduce la cel puţin 2 kg sau 2 litri, fie utilizându-se un dispozitiv mecanic, fie prin metoda sferturilor.

(2)   Se prepară cel puţin 3 probe finale de aproximativ aceeaşi cantitate şi conform cerinţelor cantitative prevăzute la art. 8 sau la art. 9 lit. g). Una dintre cele 3 probe se expediază la laborator, una rămâne la medicul veterinar care a recoltat şi altă probă rămâne la proprietar, ultimele două probe servind drept contraprobă. Fiecare probă trebuie pusă într-un container corespunzător.

(3)   Pentru a se evita orice schimbare de compoziţie, contaminare sau alterare, care poate apărea în timpul transportului ori al depozitării, se vor lua toate precauţiile necesare.

Art. 14. - Ambalarea probelor finale se face prin sigilarea şi etichetarea containerelor, astfel încât acestea să poată fi deschise doar prin distrugerea sigiliului. Eticheta trebuie încorporată în întregime în sigiliu.

CAPITOLUL IV

Inregistrarea prelevării probelor şi destinaţia probelor

Art. 15. - (1) Evidenţa prelevării probelor se ţine prin înregistrarea fiecărei prelevări de probe, care să permită o identificare clară a fiecărui lot.

(2) Pentru fiecare recoltare de probe se încheie un proces-verbal în care se vor menţiona: data recoltării, denumirea furajului şi a unităţii care l-a produs, modul de depozitare şi de ambalare, cantitatea existentă, aspectele organoleptice, modul de recoltare şi numele persoanei care a executat-o, motivele care au determinat controlul, analizele care se solicită. Procesul-verbal se semnează de părţile implicate.

Art. 16. - Pentru fiecare probă globală se trimite cât mai repede posibil la laboratorul local autorizat cel puţin o probă finală împreună cu informaţiile necesare, în vederea efectuării analizei. Laboratorul care efectuează analiza va transmite buletinul de analiză instituţiei care a recoltat şi a transmis probele.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 17. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

NOTĂ:

(a)   In cazul în care numărul obţinut este zecimal, se rotunjeşte până la următorul număr întreg.

(b)   Pentru ambalajele sau containerele al căror conţinut nu depăşeşte 1 kg sau 1 litru şi pentru furajele sau brichetele a căror greutate nu depăşeşte 1 kg fiecare, proba elementară trebuie să fie conţinutul unui ambalaj sau container original ori al unei brichete.

(c)   Metodele menţionate la art. 6 se utilizează pentru controlul aflatoxinelor, cornului secarei, plantei de ricin şi crotalariei din furajele complete şi complementare.

(d)   Pentru furaje ambalate, se îndepărtează o parte din conţinutul ambalajelor din care se face prelevarea, utilizându-se o sondă, dacă este necesar, după golirea separată a ambalajelor.

(e)   Orice aglomerare din fiecare probă globală trebuie distrusă separat. Dacă este necesar, distrugerea aglomerării se face prin separarea acesteia, după care omogenizatul se adaugă probei.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 26/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 26 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu