Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 26 din 7 februarie 2007

privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituentilor, aditivilor, substantelor si produselor nedorite, cu exceptia reziduurilor de pesticide si microorganisme

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 126 din 21 februarie 2007Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 70.137 din 1 februarie 2007, întocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileşte metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituenţilor, aditivilor, substanţelor şi produselor nedorite, cu excepţia reziduurilor de pesticide şi microorganisme, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 390/2001  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul oficial al furajelor pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 30 noiembrie 2001.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 76/371/CEE ce stabileşte metode comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 102 din 15 aprilie 1976, p.1.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Chetan Radu Roatis

ANEXA

NORMĂ   SANITARĂ   VETERINARĂ

ce stabileşte metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituenţilor, aditivilor, substanţelor şi produselor nedorite, cu excepţia reziduurilor de pesticide şi microorganisme

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Probele pentru controlul oficial al furajelor în vederea determinării constituenţilor, aditivilor, substanţelor şi produselor nedorite, cu excepţia reziduurilor de pesticide şi microorganisme, trebuie să fie prelevate în conformitate cu metodele descrise în prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 2. - Probele pentru controlul oficial al furajelor privind calitatea şi compoziţia acestora trebuie să fie reprezentative pentru lot şi trebuie prelevate doar de medicii veterinari autorizaţi în acest scop de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 3. - In sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

a)  lot - o cantitate de produse care constituie o unitate şi care are caracteristici presupuse uniforme;

b)   probă elementară - o cantitate prelevată dintr-un punct al lotului;

c)   probă globală - amestecul probelor elementare prelevate din acelaşi lot;

d)   probă redusă - o parte reprezentativă din proba globală, obţinută prin reducerea acesteia;

e)   probă finală - o parte din proba redusă sau din proba omogenizată.

Art. 4. - Dispozitivele pentru prelevarea probelor trebuie confecţionate din materiale care să nu contamineze produsele din care se fac prelevările. Aceste dispozitive pot fi  oficial  aprobate  de  Autoritatea  Naţională  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 5. - (1) Probele de furaje solide pot fi prelevate manual sau mecanic. Prelevarea manuală se poate face cu:

a)  sondă cu fund plat şi cu margini verticale;

b)   sondă cu un canal vertical sau compartimentată. Dimensiunile sondei trebuie adaptate caracteristicilor lotului - adâncimea containerului, dimensiunile sacului etc. - şi dimensiunilor particulelor furajelor.

(2)   Prelevarea mecanică a probelor de furaje se poate face doar cu dispozitive mecanice aprobate.

(3)   Prelevarea probelor elementare se poate face cu ajutorul divizorului, dispozitiv destinat divizării probei în părţi aproximativ egale. Divizorul poate fi utilizat şi pentru a obţine proba redusă şi proba finală.

CAPITOLUL II

Cerinţe cantitative

Art. 6. - Cerinţele cantitative pentru probele elementare supuse controlului substanţelor sau produselor distribuite uniform în masa furajului sunt următoarele:

a)   mărimea lotului trebuie să fie suficientă pentru a se putea preleva probe din fiecare constituent;

b)  numărul minim de probe elementare ce trebuie să fie prelevate pentru furaje vrac este:

(i)  7, pentru loturile care nu depăşesc 2,5 tone;

(ii) de 20 de ori numărul de tone care  constituie lotul (a), până la maximum 40 de probe elementare, pentru loturile care depăşesc 2,5 tone;

c)   numărul minim de pachete din care se fac prelevări (b) pentru furajele ambalate este:

(i)   numărul total de pachete, pentru pachete mai mari de 1  kg şi loturi alcătuite din 1  până la 4 pachete;

(ii)   4, pentru pachete mai mari de 1   kg şi loturi alcătuite din 5 până la 16 pachete;

(iii) numărul de pachete care alcătuiesc lotul (a), până la maximum 20 de pachete,    pentru pachete mai mari de 1  kg şi loturi  alcătuite din mai mult de 16 pachete;

(iv)  4, pentru pachete care nu depăşesc 1 kg;

d)   numărul minim de containere din care se fac prelevări (b) pentru furajele lichide sau semilichide este:

(i) numărul total de containere, pentru containere mai mari de 1 litru şi loturi alcătuite din 1 până la 4 containere;

(ii) 4, pentru containere mai mari de 1 litru şi loturi alcătuite din 5 până la 16 containere;

(iii)        numărul de containere care alcătuiesc lotul (a), până la maximum 20 de containere,    pentru containere mai mari de 1 litru şi loturi   alcătuite din mai mult de 16 containere;

(iv)   4, pentru containere care nu depăşesc 1  litru;

e)   numărul minim de brichete din care se prelevează probe (b) pentru furaje şi minerale brichetate este 1 brichetă/lot de 25 de unităţi. Numărul maxim de brichete este 4.

Art. 7. - Cerinţele cantitative pentru probele globale sunt următoarele:

a)  este necesară o singură probă globală/lot;

b)   cantitatea totală din probele elementare care alcătuiesc proba globală, pentru furajele vrac, trebuie să fie de minimum 4 kg;

c)   cantitatea totală din probele elementare care alcătuiesc proba globală, pentru furajele ambalate, trebuie să fie de minimum:

(i)  4 kg, pentru pachete mai mari de 1 kg;

(ii) greutatea conţinutului a 4 ambalaje originale, pentru pachete mai mici sau egale cu 1   kg;

d)   cantitatea totală din probele elementare care alcătuiesc proba globală, pentru furajele lichide sau semilichide, este de minimum:

(i)  4 litri, pentru containere mai mari de 1 litru;

(ii) volumul conţinutului a 4 containere originale, pentru containere mai mici sau egale cu 1 litru;

e)   cantitatea totală din probele elementare care alcătuiesc proba globală, pentru furajele sau mineralele brichetate, este de minimum:

(i)  4 kg, fiecare brichetă cântărind mai mult de 1 kg;

(ii) greutatea a 4 brichete originale, fiecare brichetă cântărind până la 1 kg.

Art. 8. - Cerinţele cantitative pentru probele finale sunt următoarele:

a)   probele finale se obţin din probele globale prin reducere;

b)  se analizează cel puţin o probă finală;

c)  cantitatea unei probe finale pentru analiză poate fi de minimum:

(i) 500 g, pentru furaje solide;

(ii) 500 ml, pentru furaje lichide sau semilichide.

Art. 9. - Cerinţele cantitative pentru controlul substanţelor sau al produselor nedorite, ce pot fi distribuite neuniform în masa furajului, cum ar fi: aflatoxinele, cornul secarei, planta de ricin şi crotalaria din furajele pentru animale (c), sunt următoarele:

a)  pentru lot, conform art. 6 lit. a);

b)   pentru probe elementare din furaje vrac, conform art. 6 lit. b);

c)   numărul minim de pachete din care se fac prelevări pentru probele elementare din furaje ambalate este:

(i)  numărul total de pachete, pentru loturi alcătuite din 1 până la 4 pachete;

(ii)  4,   pentru   loturi   alcătuite   din   5   până   la 16 pachete;

(iii) numărul de pachete care alcătuiesc lotul (a),   până la maximum 40 de pachete,  pentru   loturi   alcătuite   din   mai   mult   de  16 pachete;

d)  pentru probele globale, numărul de probe din care se fac prelevări variază în funcţie de mărimea lotului. Greutatea totală a probelor elementare care alcătuiesc fiecare probă globală trebuie să fie de minimum 4 kg;

e)   numărul minim de probe globale/lot pentru furajele vrac este:

(i)  1, pentru loturi de până la 1 tonă;

(ii)  2, pentru loturi de la 1 până la 10 tone;

(iii) 3, pentru loturi de la 10 până la 40 tone;

(iv) 4, pentru loturi mai mari de 40 tone;

f)   numărul minim de probe globale/lot pentru furajele ambalate este:

(i)  1, pentru loturi de la 1 la 16 pachete;

(ii) 2, pentru loturi de la 17 la 200 de pachete;

(iii)  3, pentru loturi de la 201  la 800 de pachete;

(iv)  4, pentru loturi mai mari de 800 de pachete.

g)  Probele finale se obţin prin reducerea probelor globale. Se analizează cel puţin o probă finală/probă globală. Greutatea probei finale trebuie să fie mai mare de 500 g.

CAPITOLUL III

Prelevarea, prepararea şi ambalarea probelor

Art. 10. - Probele trebuie prelevate şi preparate cât mai repede posibil, astfel încât produsul să nu sufere schimbări sau să se contamineze. Instrumentele, suprafeţele şi containerele care vin în contact cu probele trebuie să fie curate şi uscate.

Art. 11. - (1) Probele elementare destinate controlului substanţelor sau produselor uniform distribuite în masa furajului trebuie prelevate la întâmplare din tot lotul şi trebuie să fie de dimensiuni aproximativ egale.

(2)    Probele elementare din furajele vrac trebuie prelevate după realizarea unei diviziuni imaginare a lotului într-un număr aproximativ egal de părţi. Se selectează la întâmplare un număr de părţi, corespunzător numărului de probe elementare, conform art. 6 lit. b), şi se ia cel puţin o probă din fiecare parte. Prelevarea probelor se poate face şi la mutarea lotului, la încărcare sau descărcare.

(3)   Probele elementare din furajele ambalate trebuie prelevate după selectarea numărului necesar de ambalaje conform art. 6 lit. c). O parte din conţinutul fiecărui ambalaj se îndepărtează prin utilizarea unei sonde. Când este necesar, probele se pot lua după golirea ambalajelor, separat.

(4)    Probele elementare din furajele lichide sau semilichide, omogene ori omogenizabile, trebuie prelevate după selectarea numărului solicitat de containere pentru prelevarea probelor, conform art. 6 lit. d). Dacă este necesar, conţinutul se omogenizează şi se ia o cantitate din fiecare container. Probele elementare pot fi luate atunci când conţinutul este descărcat.

(5)    Probele elementare din furaje lichide sau semilichide, omogene ori neomogenizabile, trebuie prelevate după selectarea numărului necesar de containere pentru prelevarea probelor, conform art. 6 lit. d). Probele se iau de la niveluri diferite. Dacă probele se prelevează când conţinutul este descărcat, prima fracţiune trebuie îndepărtată. In fiecare caz volumul total prelevat trebuie să fie mai mare de 10 litri.

(6)   Probele elementare din furaje şi minerale brichetate trebuie prelevate prin luarea unei părţi din fiecare brichetă, după selectarea numărului necesar de brichete conform art. 6 lit. e).

(7)   Controlul substanţelor sau al produselor posibil distribuite neuniform în masa furajului, cum ar fi aflatoxinele, cornul secarei, planta de ricin şi crotalaria din furajele pentru animale, se face prin diviziunea imaginară a lotului într-un număr aproximativ egal de părţi, corespunzător numărului de probe globale prevăzut ia art. 9 lit. d). Dacă acest număr este mai mare decât 1, numărul total de probe elementare prevăzut la art. 9 lit. b) şi c) trebuie distribuit aproximativ egal între diferitele părţi. Se iau apoi probe de dimensiuni aproximativ egale (d), astfel încât cantitatea totală a probelor din fiecare parte să fie mai mare de 4 kg, cantitate necesară pentru fiecare probă globală. Probele elementare prelevate din diferite părţi nu trebuie să fie globale.

Art. 12. -  Prepararea probelor globale se face astfel:

a)   pentru controlul substanţelor şi/sau al produselor distribuite uniform în masa furajului, probele elementare se amestecă pentru a forma o singură probă globală;

b)   pentru controlul substanţelor şi/sau al produselor posibil distribuite neuniform în masa furajului, cum sunt aflatoxinele, cornul secarei, planta de ricin şi crotalaria din furajele simple, probele elementare din fiecare parte a lotului se amestecă şi se alcătuiesc probele globale menţionate la art. 9 lit. d), notându-se originea fiecărei probe globale.

Art. 13. - (1) Prepararea probelor finale se face prin amestecarea cu grijă a conţinutului fiecărei probe globale pentru a se obţine o probă omogenă (e). Dacă este necesar, proba globală se reduce la cel puţin 2 kg sau 2 litri, fie utilizându-se un dispozitiv mecanic, fie prin metoda sferturilor.

(2)   Se prepară cel puţin 3 probe finale de aproximativ aceeaşi cantitate şi conform cerinţelor cantitative prevăzute la art. 8 sau la art. 9 lit. g). Una dintre cele 3 probe se expediază la laborator, una rămâne la medicul veterinar care a recoltat şi altă probă rămâne la proprietar, ultimele două probe servind drept contraprobă. Fiecare probă trebuie pusă într-un container corespunzător.

(3)   Pentru a se evita orice schimbare de compoziţie, contaminare sau alterare, care poate apărea în timpul transportului ori al depozitării, se vor lua toate precauţiile necesare.

Art. 14. - Ambalarea probelor finale se face prin sigilarea şi etichetarea containerelor, astfel încât acestea să poată fi deschise doar prin distrugerea sigiliului. Eticheta trebuie încorporată în întregime în sigiliu.

CAPITOLUL IV

Inregistrarea prelevării probelor şi destinaţia probelor

Art. 15. - (1) Evidenţa prelevării probelor se ţine prin înregistrarea fiecărei prelevări de probe, care să permită o identificare clară a fiecărui lot.

(2) Pentru fiecare recoltare de probe se încheie un proces-verbal în care se vor menţiona: data recoltării, denumirea furajului şi a unităţii care l-a produs, modul de depozitare şi de ambalare, cantitatea existentă, aspectele organoleptice, modul de recoltare şi numele persoanei care a executat-o, motivele care au determinat controlul, analizele care se solicită. Procesul-verbal se semnează de părţile implicate.

Art. 16. - Pentru fiecare probă globală se trimite cât mai repede posibil la laboratorul local autorizat cel puţin o probă finală împreună cu informaţiile necesare, în vederea efectuării analizei. Laboratorul care efectuează analiza va transmite buletinul de analiză instituţiei care a recoltat şi a transmis probele.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 17. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

NOTĂ:

(a)   In cazul în care numărul obţinut este zecimal, se rotunjeşte până la următorul număr întreg.

(b)   Pentru ambalajele sau containerele al căror conţinut nu depăşeşte 1 kg sau 1 litru şi pentru furajele sau brichetele a căror greutate nu depăşeşte 1 kg fiecare, proba elementară trebuie să fie conţinutul unui ambalaj sau container original ori al unei brichete.

(c)   Metodele menţionate la art. 6 se utilizează pentru controlul aflatoxinelor, cornului secarei, plantei de ricin şi crotalariei din furajele complete şi complementare.

(d)   Pentru furaje ambalate, se îndepărtează o parte din conţinutul ambalajelor din care se face prelevarea, utilizându-se o sondă, dacă este necesar, după golirea separată a ambalajelor.

(e)   Orice aglomerare din fiecare probă globală trebuie distrusă separat. Dacă este necesar, distrugerea aglomerării se face prin separarea acesteia, după care omogenizatul se adaugă probei.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 26/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 26 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu