Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 258 din 11 noiembrie 2003

privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, a listei documentelor solicitate acestora in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica si a formularului raportului de activitate pe ultimii 3 ani al acestora

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 811 din 18 noiembrie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (2) lit. d), art. 40^1 si ale art. 51 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,
    in temeiul art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba criteriile specifice de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor si federatiilor mentionate la art. 1, in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Se aproba formularul raportului de activitate pe ultimii 3 ani al asociatiei, fundatiei sau federatiei mentionate la art. 1, care solicita acordarea statutului de utilitate publica, prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 4
    (1) In termen de 5 zile de la data depunerii dosarului, Structura pentru relatia cu mediul asociativ verifica continutul acestuia si, in cazul in care dosarul nu contine toate documentele justificative, solicita asociatiei, fundatiei sau federatiei mentionate la art. 1 completarea lui conform prevederilor prezentului ordin.
    (2) Se infiinteaza Comisia de examinare a cererilor de acordare a statutului de utilitate publica, a carei componenta se va stabili prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (3) In vederea recunoasterii statutului de utilitate publica, Comisia de examinare a cererilor de acordare a statutului de utilitate publica analizeaza cererea si documentatia prezentate de asociatia, fundatia sau federatia care isi desfasoara activitatea in sfera de competenta a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si urmareste respectarea cumulativa a conditiilor prevazute de lege si a criteriilor specifice prevazute in anexa nr. 1.
    (4) In cazul in care se constata indeplinirea conditiilor si criteriilor prevazute la alin. (1), in termen de cel mult 60 de zile de la primirea cererii, Structura pentru relatia cu mediul asociativ inainteaza presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie propunerea pentru recunoasterea statutului de utilitate publica si intocmeste proiectul de hotarare a Guvernului privind recunoasterea ca fiind de utilitate publica, pe care il supune avizului compartimentului juridic.
    (5) In cazul in care se constata neindeplinirea conditiilor legale si a criteriilor specifice, se va transmite persoanelor solicitante un raspuns motivat, in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 6
    La intrarea in vigoare a prezentului ordin se abroga art. 3 din Ordinul ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 75/2003 si art. 12 - 22 din anexa la acelasi ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Agentiei Nationale
             pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,
                         Eugen Ovidiu Chirovici

    ANEXA 1

    Criterii specifice de acordare a statutului de utilitate publica

    In conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, o asociatie, o fundatie sau o federatie poate fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

    a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz

 ______________________________________________________________________________
|                  Criterii                    |Documente care se |Indeplinirea|
|                                              |    analizeaza    |criteriului |
|                                              |                  |(se noteaza |
|                                              |                  |DA sau NU)  |
|______________________________________________|__________________|____________|
|1. Activitatea de interes public general      |Statutul,         |            |
|si/sau comunitar se desfasoara in sfera de    |actul constitutiv,|            |
|competenta a ANIMMC, conform atributiilor     |pct. 2 din        |            |
|prevazute in Hotararea Guvernului nr. 753/2003|Raportul de       |            |
|                                              |activitate        |            |
|______________________________________________|__________________|____________|
|2. Asociatia, fundatia sau federatia          |Raport de         |            |
|solicitanta sa fi dedicat cel putin 70% din   |activitate        |            |
|totalul activitatilor sale exclusiv sectorului|                  |            |
|intreprinderilor mici si mijlocii, comertului |                  |            |
|interior sau cooperatiei                      |                  |            |
|______________________________________________|__________________|____________|
|3. Nu desfasoara activitati angajate politic  |Idem              |            |
|in mod partizan, inclusiv acelea de sprijinire|                  |            |
|sau promovare a unor partide sau aliante      |                  |            |
|politice sau electorale, candidati in alegeri |                  |            |
|sau persoane care ocupa functii de demnitate  |                  |            |
|publica                                       |                  |            |
|______________________________________________|__________________|____________|
|4. Durata de functionare, conform statutului, |Statut,           |            |
|permite desfasurarea pe durata nedeterminata  |act constitutiv   |            |
|a unor activitati de interes general si/sau   |                  |            |
|comunitar                                     |                  |            |
|______________________________________________|__________________|____________|
|5. Afilierea la alte organizatii de profil    |Pct. 3.8, 3.9     |            |
|______________________________________________|__________________|____________|

    b) functioneaza de cel putin 3 ani anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica si a realizat majoritatea obiectivelor stabilite

    Semnificatia coloanelor din tabelele de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizarea indicatorului (se noteaza DA sau NU)
    I - Indeplinire a criteriului (se noteaza DA sau NU)
 ______________________________________________________________________________
|     Criterii        | Indicatorii de realizare a | Documente care se | R | I |
|                     |         criteriului        |    analizeaza     |   |   |
|_____________________|____________________________|___________________|___|___|
|1. Asociatia sau     |a) Definirea clara a        |Statut,            |   |   |
|fundatia face dovada |organelor de conducere,     |organigrama,       |   |   |
|bunei desfasurari a  |administrare si control     |pct. 3.1. din      |   |   |
|activitatii organelor|                            |raportul de        |   |   |
|de conducere,        |                            |activitate         |   |   |
|administrare si      |____________________________|___________________|___|   |
|control, in          |b) Existenta rapoartelor,   |Pct. 3.2. din      |   |   |
|conformitate cu      |proceselor-verbale etc.,    |raportul de        |   |   |
|prevederile statutare|care atesta functionarea    |activitate, copii  |   |   |
|si regulamentul      |organelor de conducere,     |dupa documente     |   |   |
|intern de functionare|administrare si control     |                   |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |c) In statut sau in         |Statut, regulament |   |   |
|                     |regulamentul intern de      |intern de          |   |   |
|                     |functionare exista prevederi|functionare        |   |   |
|                     |referitoare la solutionarea |                   |   |   |
|                     |conflictelor de interes     |                   |   |   |
|                     |aparute in activitatea      |                   |   |   |
|                     |asociatiei/fundatiei        |                   |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |d) Existenta de personal    |Pct. 3.1., 3.3 din |   |   |
|                     |angajat permanent           |raportul de        |   |   |
|                     |                            |activitate         |   |   |
|_____________________|____________________________|___________________|___|___|
|2. Asociatia/        |a) Depunerea formularelor   |Copii dupa         |   |   |
|fundatia/federatia   |situatiilor financiare      |formularele        |   |   |
|face dovada          |anuale la administratia     |situatiilor anuale |   |   |
|functionarii in      |financiara din raza         |depuse             |   |   |
|conformitate cu      |teritoriala in care         |                   |   |   |
|legislatia in vigoare|asociatia/fundatia/federatia|                   |   |   |
|                     |isi are sediul              |                   |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |b) Plata impozitelor,       |Certificatele      |   |   |
|                     |taxelor, contributiilor si  |constatatoare      |   |   |
|                     |a altor venituri bugetare   |privind            |   |   |
|                     |datorate bugetului de stat  |indeplinirea       |   |   |
|                     |                            |obligatiilor       |   |   |
|                     |                            |exigibile de plata |   |   |
|                     |                            |a impozitelor si   |   |   |
|                     |                            |taxelor catre stat,|   |   |
|                     |                            |inclusiv a celor   |   |   |
|                     |                            |locale, precum si a|   |   |
|                     |                            |contributiilor     |   |   |
|                     |                            |pentru asigurarile |   |   |
|                     |                            |sociale de stat,   |   |   |
|                     |                            |asigurarile sociale|   |   |
|                     |                            |de sanatate,       |   |   |
|                     |                            |asigurarile de     |   |   |
|                     |                            |somaj              |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |c) Personalul este incadrat |Pct. 3.3 din       |   |   |
|                     |in conformitate cu          |raportul de        |   |   |
|                     |legislatia in vigoare       |activitate si      |   |   |
|                     |                            |certificate        |   |   |
|                     |                            |constatatoare      |   |   |
|                     |                            |privind            |   |   |
|                     |                            |indeplinirea       |   |   |
|                     |                            |obligatiilor       |   |   |
|                     |                            |exigibile de plata |   |   |
|                     |                            |a impozitelor si   |   |   |
|                     |                            |taxelor catre stat,|   |   |
|                     |                            |inclusiv a celor   |   |   |
|                     |                            |locale, precum si a|   |   |
|                     |                            |contributiilor     |   |   |
|                     |                            |pentru asigurarile |   |   |
|                     |                            |sociale de stat,   |   |   |
|                     |                            |asigurarile sociale|   |   |
|                     |                            |de sanatate,       |   |   |
|                     |                            |asigurarile de     |   |   |
|                     |                            |somaj              |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |d) Are autorizatii necesare |Autorizatiile      |   |   |
|                     |in vederea desfasurarii     |administrative     |   |   |
|                     |activitatilor statutare     |conforme cu        |   |   |
|                     |                            |legislatia in      |   |   |
|                     |                            |vigoare si/sau     |   |   |
|                     |                            |acordurilor        |   |   |
|                     |                            |necesare           |   |   |
|                     |                            |desfasurarii       |   |   |
|                     |                            |activitatilor,     |   |   |
|                     |                            |copii dupa         |   |   |
|                     |                            |documente          |   |   |
|_____________________|____________________________|___________________|___|___|
|3. Asociatia/        |a) Dispune de un sediu      |Pct. 1 din raportul|   |   |
|fundatia/federatia   |adecvat si de dotari        |de activitate,     |   |   |
|dispune de resurse   |destinate in exclusivitate  |copie dupa document|   |   |
|financiare, materiale|realizarii activitatilor de |                   |   |   |
|si umane adecvate    |interes general si/sau      |                   |   |   |
|functionarii         |comunitar                   |                   |   |   |
|organizatiei         |                            |                   |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |b) A dezvoltat in teritoriu |Pct. 3.7 si Fisa   |   |   |
|                     |filiale sau puncte de lucru |activitatilor din  |   |   |
|                     |adecvate realizarii de      |raportul de        |   |   |
|                     |activitati de interes       |activitate         |   |   |
|                     |general sau comunitar (in   |                   |   |   |
|                     |cazul asociatiilor si       |                   |   |   |
|                     |fundatiilor care desfasoara |                   |   |   |
|                     |activitati de interes       |                   |   |   |
|                     |general)                    |                   |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |c) Resursele financiare de  |Pct. 4 din raportul|   |   |
|                     |care dispun permit          |de activitate,     |   |   |
|                     |realizarea activitatilor de |copii dupa         |   |   |
|                     |interes general si/sau      |documentele        |   |   |
|                     |comunitar                   |contabile          |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |d) Personalul are pregatire |Pct. 3.3, 3.4. din |   |   |
|                     |profesionala si experienta  |raportul de        |   |   |
|                     |in domeniul de activitate   |activitate         |   |   |
|_____________________|____________________________|___________________|___|___|
|4. Asociatia,        |a) Publicatii, edituri,     |Fisa activitatilor |   |   |
|fundatia sau         |tiparituri, alte mijloace de|                   |   |   |
|federatia face dovada|informare                   |                   |   |   |
|unei bune comunicari |                            |                   |   |   |
|si colaborari cu     |                            |                   |   |   |
|beneficiarii         |                            |                   |   |   |
|serviciilor, alte    |                            |                   |   |   |
|organizatii          |                            |                   |   |   |
|neguvernamentale si  |                            |                   |   |   |
|institutii publice   |                            |                   |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |b) Colaboreaza cu alte      |Documente care     |   |   |
|                     |organizatii                 |atesta             |   |   |
|                     |neguvernamentale, institutii|parteneriatul cu   |   |   |
|                     |publice etc. in vederea     |alte asociatii,    |   |   |
|                     |dezvoltarii de activitati   |fundatii,          |   |   |
|                     |comune si/sau finantarii    |institutii publice |   |   |
|                     |acestor activitati          |etc. din raportul  |   |   |
|                     |                            |de activitate      |   |   |
|_____________________|____________________________|___________________|___|___|
|5. Obiectivele de    |a) A realizat mai mult de   |Pct. 2 pct. 3.5.,  |   |   |
|interes general      |jumatate din numarul        |Fisa activitatilor |   |   |
|si/sau comunitar     |obiectivelor de interes     |din raportul de    |   |   |
|realizate au fost    |general si/sau comunitar    |activitate         |   |   |
|semnificative in     |stabilite prin actul        |                   |   |   |
|raport cu obiectivele|constitutiv sau statut      |                   |   |   |
|de aceeasi natura    |                            |                   |   |   |
|stabilite prin actul |                            |                   |   |   |
|constitutiv sau      |                            |                   |   |   |
|statut               |                            |                   |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |b) Obiectivele realizate    |Pct. 2 pct. 3.5.,  |   |   |
|                     |sunt de interes general sau |Fisa activitatilor |   |   |
|                     |comunitar in ceea ce        |din raportul de    |   |   |
|                     |priveste sprijinirea IMM,   |activitate         |   |   |
|                     |comertului interior sau a   |                   |   |   |
|                     |sectorului cooperatist      |                   |   |   |
|_____________________|____________________________|___________________|___|___|
|6. Activitatile de   |In domenii de interes       |Fisa activitatilor,|   |   |
|interes general      |general si/sau comunitar,   |alte dovezi        |   |   |
|si/sau comunitar     |activitatile desfasurate au |                   |   |   |
|realizate sunt de    |condus la rezultate reale si|                   |   |   |
|utilitate publica,   |benefice pentru beneficiari.|                   |   |   |
|respectiv scopurile  |                            |                   |   |   |
|vizate sunt benefice |                            |                   |   |   |
|intreprinderilor mici|                            |                   |   |   |
|si mijlocii sau      |                            |                   |   |   |
|sectorului           |                            |                   |   |   |
|cooperatist          |                            |                   |   |   |
|_____________________|____________________________|___________________|___|___|

    c) a desfasurat activitate anterioara semnificativa, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotite de situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica.

 ______________________________________________________________________________
|     Criterii        | Indicatori de realizare ai | Documente care se | R | I |
|                     |         criteriului        |    analizeaza     |   |   |
|_____________________|____________________________|___________________|___|___|
|1. Experienta        |a) O experienta de minimum  |Statut, pct. 2 si  |   |   |
|                     |3 ani in unul sau mai multe |Fisa activitatilor |   |   |
|                     |dintre domeniile de         |din raportul de    |   |   |
|                     |sprijinire a sectorului IMM,|activitate         |   |   |
|                     |comertului interior sau     |                   |   |   |
|                     |sectorului cooperatist:     |                   |   |   |
|                     |consultanta, servicii de    |                   |   |   |
|                     |instruire, servicii de      |                   |   |   |
|                     |informare, reprezentarea    |                   |   |   |
|                     |intereselor, s.a.           |                   |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |b) Experienta de colaborare,|Fisa activitatilor |   |   |
|                     |parteneriat cu autoritatile |din raportul de    |   |   |
|                     |publice, cu alte organizatii|activitate         |   |   |
|                     |guvernamentale din tara si  |                   |   |   |
|                     |din strainatate             |                   |   |   |
|_____________________|____________________________|___________________|___|___|
|2. Activitatile      |a) Activitatile desfasurate |Statut, pct. 2 si  |   |   |
|desfasurate anterior |au condus la indeplinirea   |Fisa activitatilor |   |   |
|au fost adecvate     |obiectivelor de interes     |din raportul de    |   |   |
|indeplinirii         |general si/sau comunitar    |activitate         |   |   |
|obiectivelor         |prevazut in statut          |                   |   |   |
|statutare            |____________________________|___________________|___|___|
|                     |b) A dezvoltat, in ultimii 3|Statut, pct. 2 si  |   |   |
|                     |ani de activitate, cel putin|Fisa activitatilor |   |   |
|                     |3 programe majore la nivelul|din raportul de    |   |   |
|                     |asociatiei, fundatiei sau   |activitate         |   |   |
|                     |federatiei cu impact        |                   |   |   |
|                     |regional/local, pentru      |                   |   |   |
|                     |sprijinirea IMM, comertului |                   |   |   |
|                     |interior sau sectorului     |                   |   |   |
|                     |cooperatist in domeniile:   |                   |   |   |
|                     |inovare, transfer de        |                   |   |   |
|                     |tehnologie si know-how,     |                   |   |   |
|                     |dezvoltarea de incubatoare  |                   |   |   |
|                     |de afaceri, centre de       |                   |   |   |
|                     |inovare, promovarea         |                   |   |   |
|                     |produselor si serviciilor   |                   |   |   |
|                     |pe piete externe,           |                   |   |   |
|                     |sustinerea dezvoltarii      |                   |   |   |
|                     |culturii antreprenoriale,   |                   |   |   |
|                     |promovarea tehnicilor si    |                   |   |   |
|                     |tehnologiilor (inclusiv     |                   |   |   |
|                     |comert electronic),         |                   |   |   |
|                     |dezvoltarea sectorului      |                   |   |   |
|                     |cooperatist                 |                   |   |   |
|_____________________|____________________________|___________________|___|___|
|3. Dezvolta programe,|a) Dezvolta si              |Pct. 3.5. si Fisa  |   |   |
|proiecte specifice   |imbunatateste, prin proiecte|activitatilor din  |   |   |
|                     |specifice activitatilor de  |raportul de        |   |   |
|                     |interes general si/sau      |activitate         |   |   |
|                     |comunitar, serviciile       |                   |   |   |
|                     |specializate prin care se   |                   |   |   |
|                     |asigura:                    |                   |   |   |
|                     |- accesul la informatii     |                   |   |   |
|                     |privind cadrul legislativ   |                   |   |   |
|                     |cu impact asupra IMM,       |                   |   |   |
|                     |comertului interior sau     |                   |   |   |
|                     |organizatiilor cooperatiste,|                   |   |   |
|                     |participarea activa la      |                   |   |   |
|                     |imbunatatirea si            |                   |   |   |
|                     |simplificarea cadrului      |                   |   |   |
|                     |legislativ,                 |                   |   |   |
|                     |- sustinerea accesului la   |                   |   |   |
|                     |finantare, respectiv la     |                   |   |   |
|                     |programe specifice,         |                   |   |   |
|                     |- promovarea pe piete       |                   |   |   |
|                     |externe, in domeniul        |                   |   |   |
|                     |specific,                   |                   |   |   |
|                     |- instruirea si pregatirea  |                   |   |   |
|                     |managerilor si angajatilor  |                   |   |   |
|                     |in domeniul specific.       |                   |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |b) Numarul beneficiarilor   |Pct. 3.5. si Fisa  |   |   |
|                     |serviciilor nu s-a diminuat |activitatilor din  |   |   |
|                     |cu mai mult de 10% fata de  |raportul de        |   |   |
|                     |anul precedent              |activitate         |   |   |
|_____________________|____________________________|___________________|___|___|
|4. Sustenabilitatea  |a) Utilizeaza resurse umane |Pct. 3.3. si Fisa  |   |   |
|activitatilor,       |adecvate activitatilor      |activitatilor din  |   |   |
|serviciilor, din     |desfasurate: |raportul de        |   |   |
|punct de vedere      |- personal calificat in     |activitate         |   |   |
|tehnic, patrimonial, |specialitate,               |                   |   |   |
|al suportului        |- personal angajat cu norma |                   |   |   |
|grupului de          |intreaga, dezvolta politici |                   |   |   |
|beneficiari          |de formare si dezvoltare a  |                   |   |   |
|                     |personalului si a           |                   |   |   |
|                     |voluntarilor                |                   |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |b) Are capacitatea de       |Pct. 4 si Fisa     |   |   |
|                     |autofinantare a serviciilor |activitatilor din  |   |   |
|                     |dezvoltate de cel putin 10% |raportul de        |   |   |
|                     |din costul total al acestora|activitate         |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |c) Are capacitatea de a     |Pct. 4 si Fisa     |   |   |
|                     |atrage mai multe surse de   |activitatilor din  |   |   |
|                     |finantare                   |raportul de        |   |   |
|                     |                            |activitate         |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |d) Dispune de dotarile      |Pct. 4 si Fisa     |   |   |
|                     |materiale adecvate          |activitatilor din  |   |   |
|                     |desfasurarii serviciilor    |raportul de        |   |   |
|                     |                            |activitate         |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |e) Exista rezultate ale     |Fisa activitatilor |   |   |
|                     |serviciilor                 |                   |   |   |
|_____________________|____________________________|___________________|___|___|
|5. Situatiile        |a) Concordanta intre        |Pct. 4 din raportul|   |   |
|financiare anuale si |prevederile bugetului de    |de activitate,     |   |   |
|bugetele de venituri |venituri si cheltuieli si   |bugetul de venituri|   |   |
|si cheltuieli        |datele reflectate in        |si cheltuieli si   |   |   |
|reflecta desfasurarea|situatiile financiare anuale|situatiile         |   |   |
|activitatilor de     |                            |financiare anuale  |   |   |
|interes general sau  |                            |                   |   |   |
|comunitar            |                            |                   |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |b) Cheltuieli adecvate      |Pct. 4 si Fisa     |   |   |
|                     |activitatilor desfasurate   |activitatilor din  |   |   |
|                     |                            |raportul de        |   |   |
|                     |                            |activitate, bugetul|   |   |
|                     |                            |de venituri si     |   |   |
|                     |                            |cheltuieli si      |   |   |
|                     |                            |situatiile         |   |   |
|                     |                            |financiare anuale  |   |   |
|                     |____________________________|___________________|___|   |
|                     |c) Cheltuieli in concordanta|Pct. 4 din raportul|   |   |
|                     |cu veniturile obtinute      |de activitate,     |   |   |
|                     |                            |bugetul de venituri|   |   |
|                     |                            |si cheltuieli si   |   |   |
|                     |                            |situatiile         |   |   |
|                     |                            |financiare anuale  |   |   |
|_____________________|____________________________|___________________|___|___|

    d) valoarea activului patrimonial pe fiecare din cei 3 ani anteriori este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial

 ______________________________________________________________________________
|               Criteriul           |      Documente care se     |Indeplinirea |
|                                   |          analizeaza        |indicatorului|
|___________________________________|____________________________|_____________|
|Valoarea activului patrimonial pe  |Pct. 4 din raportul de      |             |
|fiecare din cei trei ani anteriori |activitate, bugetul de      |             |
|nu a scazut sub valoarea           |venituri si cheltuieli si   |             |
|patrimoniului initial              |situatiile financiare anuale|             |
|___________________________________|____________________________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
| Domenii de  |                   Criterii                       |Indeplinirea |
| activitate*)|                                                  |criteriului  |
|             |                                                  |(se noteaza  |
|             |                                                  |cu DA sau NU)|
|_____________|__________________________________________________|_____________|
|             |1. Obiectivele principale    | Caracterul novator |             |
|             |ale programelor/proiectelor  |____________________|_____________|
|             |derulate (se noteaza         | Caracterul realist |             |
|             |indeplinirea unuia dintre    |____________________|_____________|
|             |urmatoarele caractere):      | Caracterul         |             |
|             |                             | complementar       |             |
|             |_____________________________|____________________|_____________|
|             |2. Motivarea programelor/proiectelor derulate     |             |
|             |__________________________________________________|_____________|
|             |3. Grupul - tinta/beneficiari ai                  |             |
|             |programelor/proiectelor derulate:                 |             |
|             |__________________________________________________|_____________|
|             |4. Impactul programului/proiectului derulat       |             |
|             |__________________________________________________|_____________|
|             |5. Parteneri si personal -   | Coordonator de     |             |
|             |cheie                        | program            |             |
|             |                             |____________________|_____________|
|             |                             | Alti membri - cheie|             |
|             |_____________________________|____________________|_____________|
|             |6. Bugetul estimat al        | Surse de finantare |             |
|             |programului/proiectului      | proprii            |             |
|             |                             |____________________|_____________|
|             |                             | Surse de finantare |             |
|             |                             | atrase             |             |
|_____________|_____________________________|____________________|_____________|
    *) Se completeaza conform prevederilor pct. 2 din formularul Raportului de activitate pe ultimii 3 ani ai asociatiei/fundatiei/federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica.
    *) Pentru a se propune recunoasterea ca fiind de utilitate publica este necesara indeplinirea tuturor criteriilor.

    ANEXA 2

    Lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor si federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica

    1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani, in conformitate cu modelul prezentat, obligatoriu in 2 exemplare dactilografiate;
    2. Actul constitutiv, statutul asociatiei/fundatiei/federatiei si, dupa caz, actele aditionale la acestea;
    3. Dovada dobandirii personalitatii juridice si, dupa caz, a inregistrarii modificarilor actului constitutiv si/sau statutului in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau in Registrul federatiilor;
    4. Dovada privind bonitatea asociatiei, a fundatiei sau a federatiei emisa de banca la care are deschis contul;
    5. Ultimul extras de cont bancar;
    6. Dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei, al fundatiei sau al federatiei si a sediului sau sediilor unde se desfasoara activitatile pentru care se solicita recunoasterea;
    7. Situatiile financiare anuale depuse la administratia financiara pe ultimii 3 ani;
    8. Bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani, aprobate de organul de conducere;
    9. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, asigurarile sociale de sanatate, asigurarile de somaj (formulare-tip eliberate de autoritatile competente);
    10. Autorizatiile administrative conforme cu legislatia in vigoare si/sau acordurile necesare desfasurarii activitatilor;
    11. Regulamentul intern de functionare;
    12. Raportul comisiei de cenzori, pe ultimii 3 ani;
    13. Documente care atesta parteneriatul cu alte asociatii, fundatii, institutii publice etc.;
    14. Situatia privind numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care solicita recunoasterea;
    15. Contractele incheiate pentru activitatile dedicate sectorului intreprinderilor mici si mijlocii sau sectorului cooperatist;
    16. Situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, inregistrate la directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
    17. Recomandari de la cel putin 10 beneficiari ai programelor/actiunilor asociatiei/fundatiei/federatiei;
    18. Documentatia prevazuta de legislatia speciala, atunci cand este cazul. (Legea patronatelor nr. 356/2001, Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum, Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti);
    19. Declaratie pe proprie raspundere a presedintelui, sub sanctiunile prevazute de art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse in raport, a faptului ca organizatia nu a desfasurat activitati ilicite sau contrare ordinii publice sau bunelor moravuri si nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice;
    20. In cazul federatiilor care solicita recunoasterea ca fiind de utilitate publica, dovada ca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt de utilitate publica.

    NOTA:
    Documentele de la punctele 1, 9, 15 si 19 se solicita in original.
    Documentele de la punctele 2 - 8, 10 - 15 si 20 se solicita in copie certificata.

    ANEXA 3

                   RAPORT DE ACTIVITATE PE ULTIMII 3 ANI
a asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica

    1. Date privind asociatia/fundatia/federatia

    Denumirea asociatiei/fundatiei/federatiei:

    Denumirea abreviata (daca este cazul):

    Tipul de organizatie: asociatie/fundatie/federatie

    Sediul
 ______________________________________________________________________________
| Adresa                         | Judetul, respectiv municipiul:              |
|                                |_____________________________________________|
|                                | Localitatea .................               |
|                                | Cod:                                        |
|                                |_____________________________________________|
|                                | Strada ......................               |
|                                | nr.                                         |
|________________________________|_____________________________________________|
| Telefon                        | Prefix:                                     |
|________________________________|_____________________________________________|
| Fax                            |                                             |
|________________________________|_____________________________________________|
| E-mail                         |                                             |
|________________________________|_____________________________________________|
| Situatia juridica a imobilului |                                             |
|________________________________|_____________________________________________|

    Dobandirea personalitatii juridice

    - in temeiul Legii nr. 24/1924

 ______________________________________________________________________________
| Nr. dosar la dobandirea          |                                           |
| personalitatii juridice          |                                           |
|__________________________________|___________________________________________|
| Sentinta civila de dobandire a   | Nr./data                                  |
| personalitatii juridice          |___________________________________________|
|                                  | Eliberata de:                             |
|__________________________________|___________________________________________|
| Sentinte civile care autorizeaza | Nr./data         eliberata de:            |
| modificarile actului constitutiv |___________________________________________|
| si/sau statutului                | Nr./data         eliberata de:            |
|                                  |___________________________________________|
|                                  | Nr./data         eliberata de:            |
|__________________________________|___________________________________________|

    - in temeiul Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 ______________________________________________________________________________
| Certificat de inscriere in           | Nr. .... data ......... inscrierii in |
| Registrul asociatiilor si fundatiilor| Registrul asociatiilor si fundatiilor/|
|                                      | Registrul federatiilor                |
|______________________________________|_______________________________________|

    Cod fiscal nr. ............... anul ..... eliberat de:
    Cont bancar nr. .............. deschis la banca ............ Adresa bancii:

    Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnatura:

 ______________________________________________________________________________
| Persoane fizice/juridice la constituire| Numarul asociatiilor/numele         |
|                                        | fondatorilor                        |
|________________________________________|_____________________________________|
| Membri asociati                        |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|
| Fondator/fondatori                     |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|

    2. Sfera obiectului de activitate prevazut in statut

 ______________________________________________________________________________
| SCOP (se defineste in conformitate cu art. .... din statut)                  |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Obiective stabilite in statut         | ...............                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| De interes general, respectiv in      | ...............                      |
| domenii precum: dezvoltarea economica,|                                      |
| sprijinirea infiintarii si dezvoltarii|                                      |
| IMM, promovarea si sprijinirea        |                                      |
| dezvoltarii sectorului cooperatist si |                                      |
| a celui de comert interior.           |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| De interes comunitar, respectiv in    | ...............                      |
| interesul public al unei comunitati   |                                      |
| si/sau grupuri de persoane fizice sau |                                      |
| juridice care urmaresc un obiectiv    |                                      |
| comun, respectiv:                     |                                      |
|                                       |                                      |
| 1. in domeniul IMM                    |                                      |
|                                       |                                      |
| 2. in domeniul comertului interior    |                                      |
|                                       |                                      |
| 3. in domeniul cooperatiei            |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Activitatile de interes general sau   |  In conformitate cu   |  Grup tinta  |
| comunitar prevazute in statut         |  art. nr.             |              |
|_______________________________________|_______________________|______________|
|                                       |                       |              |
|_______________________________________|_______________________|______________|

    3. Date privind organizarea si functionarea
    3.1. Organizarea asociatiei/fundatiei/federatiei

 ______________________________________________________________________________
| Organe de conducere administrare| Alese/numite | Nume, prenume |Profesie/loc |
| si control, potrivit statutului | in temeiul   | Adresa        |de munca     |
|_________________________________|______________|_______________|_____________|
| De conducere    |               |              |               |             |
| (nominalizati   |               |              |               |             |
| functiile)      |               |              |               |             |
|_________________|_______________|______________|_______________|_____________|
| De administrare |               |              |               |             |
| (nominalizati   |               |              |               |             |
| functiile)      |               |              |               |             |
|_________________|_______________|______________|_______________|_____________|
| De control      |               |              |               |             |
| (nominalizati   |               |              |               |             |
| functiile)      |               |              |               |             |
|_________________|_______________|______________|_______________|_____________|
| Altele:         |               |              |               |             |
| (specificati)   |               |              |               |             |
|_________________|_______________|______________|_______________|_____________|

    3.2. Informatii privind functionarea asociatiei/fundatiei/federatiei

 ______________________________________________________________________________
| Activitatea organelor de conducere, administrare si  |  In ultimii trei ani  |
| control                                              |_______________________|
|                                                      | Anul  | Anul  | Anul  |
|______________________________________________________|_______|_______|_______|
| Conducere    | Nr. de sedinte                        |       |       |       |
|              |_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | In conformitate cu procesele-verbale  |       |       |       |
|              | nr./data                              |       |       |       |
|              |_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | Alte documente (specificati)          |       |       |       |
|______________|_______________________________________|_______|_______|_______|
| Administrare | Nr. de sedinte                        |       |       |       |
|              |_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | In conformitate cu procesele-verbale  |       |       |       |
|              | nr./data                              |       |       |       |
|              |_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | Alte documente (specificati)          |       |       |       |
|______________|_______________________________________|_______|_______|_______|
| Control      | Nr. de sedinte                        |       |       |       |
|              |_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | In conformitate cu procesele-verbale  |       |       |       |
|              | nr./data                              |       |       |       |
|              |_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | Alte documente (specificati)          |       |       |       |
|______________|_______________________________________|_______|_______|_______|
| Altele       |                                       |       |       |       |
|______________|_______________________________________|_______|_______|_______|

    3.3. Personalul organizatiei

 ______________________________________________________________________________
| Personal incadrat cu:        |             In ultimii 3 ani                  |
|                              |_______________________________________________|
|                              | Anul:         | Anul:         | Anul:         |
|                              |_______________|_______________|_______________|
|                              | numar         | numar         | numar         |
|______________________________|_______________|_______________|_______________|
| Contract de munca            |               |               |               |
|______________________________|_______________|_______________|_______________|
| Nr. de voluntari             |               |               |               |
|______________________________|_______________|_______________|_______________|
| Total                        |               |               |               |
|______________________________|_______________|_______________|_______________|

    3.4. Dezvoltarea resurselor umane

 ______________________________________________________________________________
| Programe de formare a        | Domeniul        | In ultimii 3 ani| Nr. de    |
| personalului organizate de   |                 |_________________| persoane  |
|                              |                 |     |     |     | formate   |
|______________________________|_________________|_____|_____|_____|___________|
| Asociatie/fundatie/federatie |                 |     |     |     |           |
|______________________________|_________________|_____|_____|_____|___________|
| Alte persoane juridice       |                 |     |     |     |           |
| (specificati denumirea       |                 |     |     |     |           |
| acestora)                    |                 |     |     |     |           |
|______________________________|_________________|_____|_____|_____|___________|

 ______________________________________________________________________________
| Programe pentru atragerea    | In ultimii 3 ani   | Numar de     | Nr. de    |
| voluntarilor                 |____________________| participanti | voluntari |
|                              | Anul | Anul | Anul |              | atrasi    |
|______________________________|______|______|______|______________|___________|
|______________________________|______|______|______|______________|___________|

    3.5. Activitati de interes general sau comunitar realizate

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea activitatii in           |             In ultimii 3 ani            |
| conformitate cu Fisa activitatilor |_________________________________________|
|                                    | Anul        | Anul        | Anul        |
|                                    |_____________|_____________|_____________|
|                                    | Obiective   | Obiective   | Obiective   |
|                                    | propuse,    | propuse,    | propuse,    |
|                                    | scopuri     | scopuri     | scopuri     |
|                                    | atinse,     | atinse,     | atinse,     |
|                                    | beneficiari | beneficiari | beneficiari |
|____________________________________|_____________|_____________|_____________|
|____________________________________|_________________________________________|

    3.6. Principalele mijloace de comunicare si informare utilizate

 ______________________________________________________________________________
| Tipul activitatii            |             In ultimii 3 ani                  |
|                              |_______________________________________________|
|                              | Anul:         | Anul:         | Anul:         |
|______________________________|_______________|_______________|_______________|
|______________________________|_______________|_______________|_______________|
|______________________________|_______________|_______________|_______________|

    3.7. Dezvoltarea teritoriala

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Filiale| Puncte  | Judet/localitate| Persoana| Nr. membri  | Anul       |
|crt.|        | de lucru| Adrese/telefon  | de      | asociati sau| infiintarii|
|    |        |         |                 | contact | personal al |            |
|    |        |         |                 |         | fundatiei   |            |
|____|________|_________|_________________|_________|_____________|____________|
|____|________|_________|_________________|_________|_____________|____________|

    3.8. Afilierea la nivel national
    a) Denumirea si adresa organismului national .................
    b) Documentul care atesta afilierea ..........................
    c) Data afilierii .............

    3.9. Afilierea internationala
    Denumirea si adresa organizatiei internationale ..............

 ______________________________________________________________________________
| Tipul de afiliere     | Din anul       | Documentul care atesta afilierea    |
|_______________________|________________|_____________________________________|
| Membru deplin         |                |                                     |
|_______________________|________________|_____________________________________|
| Membru asociat        |                |                                     |
|_______________________|________________|_____________________________________|
| Altele (specificati)  |                |                                     |
|_______________________|________________|_____________________________________|

    3.10. Premii, nominalizari, alte forme de recunoastere a activitatii

 ______________________________________________________________________________
| Denumire       | Anul      | Institutia care a acordat/recunoscut activitatea|
|________________|___________|_________________________________________________|
|                |           |                                                 |
|________________|___________|_________________________________________________|

    4. Resurse materiale si financiare

 ______________________________________________________________________________
| PATRIMONIUL (in conformitate cu ultima     | Total valoare, in mii lei:      |
| balanta contabila)                         | din care                        |
|____________________________________________|_________________________________|
| 1. total imobilizari corporale, din care   |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Constructii                                |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Terenuri                                   |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Alte mijloace fixe    | Mobilier           |                                 |
|                       |____________________|_________________________________|
|                       | Echipament         |                                 |
|                       |____________________|_________________________________|
|                       | Altele             |                                 |
|_______________________|____________________|_________________________________|
| Mijloace de transport                      |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Imobilizari corporale in curs              |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 2. Total disponibilitati banesti, din care |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Lei                                        |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Valuta                                     |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| VENITURI                                   | Total, in mii lei .........     |
| in conformitate cu ultima balanta          | din care                        |
| contabila, din care                        |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Resurse obtinute de la bugetul de stat     |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Resurse obtinute de la bugetul local       |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Cotizatiile membrilor                      |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Dividendele societatilor comerciale        |                                 |
| infiintate                                 |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Dobanzile si dividendele rezultate din     |                                 |
| plasarea sumelor disponibile               |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Venituri realizate din activitati          |                                 |
| economice proprii                          |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Donatii, sponsorizari sau legate           |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| Finantari, granturi                        |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Miscarea patrimoniala                   | Valoare activ in mii lei           |
|                                         |____________________________________|
|                                         | Anul       | Anul      | Anul      |
|                                         |____________|___________|___________|
|_________________________________________|____________|___________|___________|

    PROGRAME DESFASURATE CU FINANTARE EXTERNA (pe ultimii 3 ani)

 ______________________________________________________________________________
| Perioada/anul    | Denumire program     | Valoare        | Finantator        |
|__________________|______________________|________________|___________________|
|                  |                      |                |                   |
|__________________|______________________|________________|___________________|

    PROGRAME SUBVENTIONATE DE LA BUGETUL DE STAT/LOCAL (in ultimii 3 ani)

 ______________________________________________________________________________
| Perioada/anul    | Denumire program     | Valoare        | Temeiul legal si  |
|                  |                      |                | sursa subventiei  |
|__________________|______________________|________________|___________________|
|                  |                      |                |                   |
|__________________|______________________|________________|___________________|

    SOCIETATI COMERCIALE INFIINTATE

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea | Anul        | Obiectul de activitate | Adresa | Codul fiscal sau |
|           | infiintarii |                        |        | Codul unic de    |
|           |             |                        |        | inregistrare     |
|___________|_____________|________________________|________|__________________|
|           |             |                        |        |                  |
|___________|_____________|________________________|________|__________________|

    SOCIETATI/ORGANIZATII COOPERATISTE INFIINTATE

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea | Anul        | Obiectul de activitate | Adresa | Codul fiscal sau |
|           | infiintarii |                        |        | Codul unic de    |
|           |             |                        |        | inregistrare     |
|___________|_____________|________________________|________|__________________|
|           |             |                        |        |                  |
|___________|_____________|________________________|________|__________________|

    Numele si prenumele presedintelui asociatiei/fundatiei/federatiei,

    Data

    Semnatura,

    Stampila

    ANEXA 3.1
    la Raportul de activitate pe ultimii 3 ani

    FISA NR.
    PRIVIND ACTIVITATILE IN INTERES GENERAL SI/SAU COMUNITAR DESFASURATE
    (se completeaza pentru fiecare activitate)

    1. Denumirea activitatii:

    2. Scop:

    3. Obiectiv:

 ______________________________________________________________________________
| 4. Durata in timp        | Data inceperii activitatii     | Observatii       |
|__________________________|________________________________|__________________|
| Limitata                 |                                |                  |
|__________________________|________________________________|__________________|
| Nelimitata               |                                |                  |
|__________________________|________________________________|__________________|

 ______________________________________________________________________________
| 5. Aria de desfasurare                    | Se specifica localitatea,        |
|                                           | judetul/localitatile,            |
|                                           | judetele/localitatile            |
|___________________________________________|__________________________________|
| Locala                                    |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| Judeteana                                 |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| Nationala                                 |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| 6. Beneficiari                  | Nr.     | Caracteristicile grupului tinta  |
|_________________________________|_________|__________________________________|
|_________________________________|_________|__________________________________|
|_________________________________|_________|__________________________________|

    7. Precizarea modalitatilor de selectare a beneficiarilor activitatilor:

    8. Descrierea modalitatilor prin care proiectul si-a propus implicarea beneficiarilor in activitatile desfasurate in beneficiul acestora:

    9. Descrierea activitatilor/serviciilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate

 ______________________________________________________________________________
| 10. Resurse umane utilizate  | Nr.  | Numar de persoane  | Categoria         |
|                              |      | cu functie de      | socio-profesionala|
|                              |      |____________________|                   |
|                              |      | conducere| executie|                   |
|______________________________|______|__________|_________|___________________|
| Incadrat | Conventie civila  |      |          |         |                   |
| cu       |___________________|______|__________|_________|___________________|
|          | Contract de munca |      |          |         |                   |
|__________|___________________|______|__________|_________|___________________|
| Voluntari                    |      |          |         |                   |
|______________________________|______|__________|_________|___________________|

    Numele persoanei/persoanelor care conduce si administreaza activitatea .....

 ______________________________________________________________________________
| 11. Costul programului, proiectului   | Total, in mii lei sau valuta in      |
| pe toata durata finantarii sau, dupa  | care a fost finantat proiectul:      |
| caz,                                  |                                      |
| Costul anual al serviciului, in       |                                      |
| conformitate cu cheltuielile din anul | Din care:                            |
| precedent depunerii documentatiei,    |                                      |
| din care                              |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Contributia organizatiei:             |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Subventii de la bugetul de stat       |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Subventii de la bugetul local         |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Contributii ale partenerilor externi  |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Contributii ale beneficiarilor        |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Altele                                |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|

    12. Costul lunar al serviciului pe beneficiar:

 ______________________________________________________________________________
| 13. Parteneri implicati              | Forma parteneriatului                 |
|______________________________________|_______________________________________|
|______________________________________|_______________________________________|
|______________________________________|_______________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| 14. Autorizatii necesare | Institutia care a eliberat | Nr. document/data    |
| desfasurarii activitatii | autorizatia                |                      |
| (sanitara, etc.)         |                            |                      |
|__________________________|____________________________|______________________|
|__________________________|____________________________|______________________|
|__________________________|____________________________|______________________|
|__________________________|____________________________|______________________|

 ______________________________________________________________________________
| 15. Evaluarea       | Cand a avut loc   | Cine a evaluat  | Masuri luate in  |
| activitatilor,      | evaluarea         | activitatea     | urma evaluarii   |
| metodele utilizate  |                   |                 |                  |
|_____________________|___________________|_________________|__________________|
|_____________________|___________________|_________________|__________________|

    16. Rezultatele activitatii (specificati indicatorii de performanta utilizati):

    17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:
    1. Modalitatile de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora,
    2. alte comentarii privind activitatea desfasurata
    Numele persoanei desemnate pentru a oferi informatii suplimentare:
............................ Nr. telefon ..................

    18. Alte precizari:

    Numele si prenumele presedintelui asociatiei/fundatiei/federatiei

    Data,

    semnatura,

    stampila asociatiei/fundatiei/federatieiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 258/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 258 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 258/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu