Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 233 din 27 februarie 2009

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 288 din 4 mai 2009In temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14.- (1) Anexele nr. I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVBşi VI fac parte integrantă din prezentele norme metodologice şi transpun prevederile anexelor I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB şi VI la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodistructive, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 123 din 24 aprilie 1998, p. 1, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la art. 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L284 din 31 octombrie 2003, prevederile Directivei 2006/50/CE a Comisiei din 29 mai 2006 de modificare a anexelor IVA şi IVB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 mai 2006, ale Directivei 2006/140/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru includerea fluorurii de sulfuril ca substanţă activă în anexa I la directiva menţionată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 414 din 30 decembrie 2006, si ale Directivei 2007/20/CE a Comisiei din 3 aprilie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea diclofluanidului ca substanţă activă în anexa la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 94 din 4 aprilie 2007, prevederile Directivei 2007/69/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea difetialonei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007, ale Directivei 2007/70/CE a Comisiei din 29   noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substanţă activă în anexa IA la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30  noiembrie 2007, ale Directivei 2008/15/CE a Comisiei din 15   februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea clotianidinului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16 februarie 2008, şi ale Directivei 2008/16/CE a Comisiei din 15   februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea etofenproxului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16  februarie 2008, ale Directivei 2008/75/CE a Comisiei din 24 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197 din 25 iulie 2008, ale Directivei 2008/77/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tiametoxamului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 26 iulie 2008, ale Directivei 2008/78/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea propiconazolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 26 iulie 2008, ale Directivei 2008/79/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea IPBC ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 29 iulie 2008, ale Directivei 2008/80/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea 1-oxid de ciclohexilhidroxidiazen, sarea de potasiu (K-HDO) ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 29 iulie 2008, ale Directivei 2008/81/CE a Comisiei din 29 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea difenacumului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al   Uniunii   Europene   nr.   L  201   din   30   iulie   2008,   ale Directivei 2008/85/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tiabendazolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al' Uniunii Europene nr. L 239 din 6 septembrie 2008, şi ale Directivei 2008/86/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tebuconazolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 239 din 6 septembrie 2008."

2. La anexa nr. I la normele metodologice „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide", după poziţia nr. 5 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 6, 7, 8, 9,10,11, 13 şi 14, conform anexei la prezentul ordin.

Art. II. -Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Prevederile de la poziţia 7 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2009.

(2) Prevederile de la poziţiile 6, 8 şi 9 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2010.

(3)  Prevederile de la poziţiile 10, 11, 13 şi 14 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2010.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Ion Bazac

p. Ministrul mediului,

Doru Laurian Bădulescu,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Zlotea

ANEXA

LISTĂ

pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide"

Poziţia

Denumirea comună

Denumirea lUPAC/Numere de identificare

Puritatea minimă

a substanţei

active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă

Data includerii

Termen-limită

pentru punere

în conformitate

cu art.16(3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru

care termenul-

limită de punere în

conformitate cu art. 16(3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor

produse

Data la care

expiră includerea

Tip de

produs

Dispoziţii specifice (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.

Tebuconazol

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4- triazol -1-ilmetil)

pentan-3-ol

Nr. CE: 403-640-2

Nr. CAS: 107534-96-3

950 g/kg

1.04.2010

31.03.2012

31.03.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate  măsuri  corespunzătoare  de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente.    In special, în etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru    utilizare   industrială   este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare. In plus, nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus   intemperiilor,   cu   excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri   adecvate   de   reducere   a riscurilor.

7.

Dioxid de carbon

dioxid de carbon

Nr. CE: 204-696-9

Nr. CAS: 124-38-9

990 ml/l

1.11.2009

31.10.2011

31.10.2019

14

Atunci când evaluează o solicitare de autorizare    a    unui    produs,    în conformitate   cu   art.   24-27   din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu    modificările    şi    completările ulterioare,   şi   cu   anexa   nr.   VI, autoritatea  competentă  evaluează acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populaţie care nu   au   fost   abordate   în   mod reprezentativ   în   cadrul   evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv. Atunci când acordă autorizări pentru produse,    autoritatea   competentă evaluează riscurile şi, în consecinţă, se asigură că sunt luate măsuri sau că sunt  impuse  condiţii  specifice  în vederea        reducerii        riscurilor identificate.

Autorizările pentru produse pot fi acordate     numai     atunci     când solicitarea demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.

8.

Propiconazol

1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il] metil]-1 H-1,2,4-triazol

Nr. CE: 262-104-4

Nr. CAS: 60207-90-1

930 g/kg

1.04.2010

31.03.2012

31.03.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:'

Ţinându-se    cont    de    ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie să   fie   folosite   cu    echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului'în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a   produsului,   că   riscurile   pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate  măsuri  corespunzătoare  de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. In special, în etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru    utilizare   industrială   este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare, In afară de acestea, nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în  care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu   modificările   şi completările    ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin  intermediul     unor    măsuri corespunzătoare   de   reducere   a riscurilor.

9.

Difenacum

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-

tetrahidro-1 -naftil)- 4-hidroxi cumarină

Nr. CE: 259-978-4

Nr. CAS: 56073-07-5

960 g/kg

1.04.2010

31.03.2012

31.03.2015

14

Deoarece caracteristicile substanţei active îi conferă acesteia caracter potenţial persistent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabilă şi toxică, ori caracter   foarte    persistent,    fiind susceptibilă     de     a     fi     foarte bioacumulabilă,    substanţa   activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative     a     riscurilor,     în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind  comercializarea  produselor biodistructive, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

1. Concentraţia nominală a substanţei active în  produse  nu  trebuie să depăşească    75    mg/kg    şi    se autorizează numai produse gata de utilizare.

2.  Produsele trebuie să conţină un agent  aversiv   şi,   după   caz,   un colorant.

3.  Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.

4.  Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor    măsurilor    adecvate    şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea    includ,    printre    altele, restricţionarea    utilizării  numai în scopuri  profesionale,  fixarea  unei limite    superioare   a    dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente şi securizate.

10.

K-HDO

1-oxid de ciclohexilhidroxi-

diazen, sarea de potasiu

Nr. CE: n/a

Nr. CAS: 66603-10-9

(Această intrare include şi formele hidratate ale K- HDO)

977 g/kg

1.07.2010

30.06.2012

30.06.2020

8

Atunci când evaluează o solicitare de autorizare    a    unui    produs,    în conformitate   cu   art.   24-27   din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu    modificările    şi    completările ulterioare,   şi   ale   anexei   nr.   VI, autoritatea  competentă  evaluează

1

2

3

4

5

6

7

8

9

acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populaţie care nu   au   fost   abordate   în    mod reprezentativ   în   cadrul   evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

1 Ţinându-se cont de riscurile posibile pentru mediu şi lucrători, produsele autorizate nu trebuie să fie utilizate în alte   sisteme   decât   în   sisteme industriale,   total   automatizate   şi închise, cu excepţia cazului în care, în solicitarea de autorizare a produsului, se poate demonstra că riscurile pot fi reduse prin alte mijloace până la niveluri acceptabile, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului     nr.     956/2005,     cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI.

2.    Având    în   vedere    ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate trebuie să fie utilizate cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului   în   care   în   cererea   de autorizare      a      produsului      se demonstrează  că   riscurile   pentru utilizatori   pot fi  reduse  prin  alte mijloace la niveluri acceptabile.

3.    Ţinându-se   cont   de   riscurile identificate pentru sugari, produsele nu trebuie să fie  utilizate pentru tratarea lemnului care poate veni în contact direct cu sugarii.

11

IPBC

3-iodo-2-propinil-butil-

carbamat

Nr. CE: 259-627-5

Nr. CAS: 55406-53-6

980 g/kg

1.07.2010

30.06.2012

30.06.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

Ţinându-se    cont    de    ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie să   fie   folosite   cu      echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a   produsului,   că   riscurile   pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate  măsuri  corespunzătoare  de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. în special, pe etichetele şi/sau în fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru    utilizare   industrială   este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

Tiabendazol

2-tiazol-4-il-1H-

benzoimidazol

Nr. CE:

205-725-8

Nr. CAS: 148-79-8

985 g/kg

1.07.2010

30.06.2012

30.06.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

Ţinându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/ sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru   utilizatorii   industriali   şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate   măsuri   corespunzătoare   de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente, In special, pe etichetele şi/sau în fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după  tratare într-un   loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate   pentru   reutilizare   sau eliminare.

Nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze    că    produsele    vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 233/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 233 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu