Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 233 din 27 februarie 2009

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 288 din 4 mai 2009In temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14.- (1) Anexele nr. I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVBşi VI fac parte integrantă din prezentele norme metodologice şi transpun prevederile anexelor I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB şi VI la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodistructive, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 123 din 24 aprilie 1998, p. 1, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la art. 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L284 din 31 octombrie 2003, prevederile Directivei 2006/50/CE a Comisiei din 29 mai 2006 de modificare a anexelor IVA şi IVB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 mai 2006, ale Directivei 2006/140/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru includerea fluorurii de sulfuril ca substanţă activă în anexa I la directiva menţionată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 414 din 30 decembrie 2006, si ale Directivei 2007/20/CE a Comisiei din 3 aprilie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea diclofluanidului ca substanţă activă în anexa la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 94 din 4 aprilie 2007, prevederile Directivei 2007/69/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea difetialonei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007, ale Directivei 2007/70/CE a Comisiei din 29   noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substanţă activă în anexa IA la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30  noiembrie 2007, ale Directivei 2008/15/CE a Comisiei din 15   februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea clotianidinului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16 februarie 2008, şi ale Directivei 2008/16/CE a Comisiei din 15   februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea etofenproxului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16  februarie 2008, ale Directivei 2008/75/CE a Comisiei din 24 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197 din 25 iulie 2008, ale Directivei 2008/77/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tiametoxamului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 26 iulie 2008, ale Directivei 2008/78/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea propiconazolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 26 iulie 2008, ale Directivei 2008/79/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea IPBC ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 29 iulie 2008, ale Directivei 2008/80/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea 1-oxid de ciclohexilhidroxidiazen, sarea de potasiu (K-HDO) ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 29 iulie 2008, ale Directivei 2008/81/CE a Comisiei din 29 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea difenacumului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al   Uniunii   Europene   nr.   L  201   din   30   iulie   2008,   ale Directivei 2008/85/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tiabendazolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al' Uniunii Europene nr. L 239 din 6 septembrie 2008, şi ale Directivei 2008/86/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tebuconazolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 239 din 6 septembrie 2008."

2. La anexa nr. I la normele metodologice „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide", după poziţia nr. 5 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 6, 7, 8, 9,10,11, 13 şi 14, conform anexei la prezentul ordin.

Art. II. -Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Prevederile de la poziţia 7 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2009.

(2) Prevederile de la poziţiile 6, 8 şi 9 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2010.

(3)  Prevederile de la poziţiile 10, 11, 13 şi 14 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2010.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Ion Bazac

p. Ministrul mediului,

Doru Laurian Bădulescu,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Zlotea

ANEXA

LISTĂ

pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide"

Poziţia

Denumirea comună

Denumirea lUPAC/Numere de identificare

Puritatea minimă

a substanţei

active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă

Data includerii

Termen-limită

pentru punere

în conformitate

cu art.16(3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru

care termenul-

limită de punere în

conformitate cu art. 16(3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor

produse

Data la care

expiră includerea

Tip de

produs

Dispoziţii specifice (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.

Tebuconazol

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4- triazol -1-ilmetil)

pentan-3-ol

Nr. CE: 403-640-2

Nr. CAS: 107534-96-3

950 g/kg

1.04.2010

31.03.2012

31.03.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate  măsuri  corespunzătoare  de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente.    In special, în etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru    utilizare   industrială   este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare. In plus, nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus   intemperiilor,   cu   excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri   adecvate   de   reducere   a riscurilor.

7.

Dioxid de carbon

dioxid de carbon

Nr. CE: 204-696-9

Nr. CAS: 124-38-9

990 ml/l

1.11.2009

31.10.2011

31.10.2019

14

Atunci când evaluează o solicitare de autorizare    a    unui    produs,    în conformitate   cu   art.   24-27   din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu    modificările    şi    completările ulterioare,   şi   cu   anexa   nr.   VI, autoritatea  competentă  evaluează acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populaţie care nu   au   fost   abordate   în   mod reprezentativ   în   cadrul   evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv. Atunci când acordă autorizări pentru produse,    autoritatea   competentă evaluează riscurile şi, în consecinţă, se asigură că sunt luate măsuri sau că sunt  impuse  condiţii  specifice  în vederea        reducerii        riscurilor identificate.

Autorizările pentru produse pot fi acordate     numai     atunci     când solicitarea demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.

8.

Propiconazol

1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il] metil]-1 H-1,2,4-triazol

Nr. CE: 262-104-4

Nr. CAS: 60207-90-1

930 g/kg

1.04.2010

31.03.2012

31.03.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:'

Ţinându-se    cont    de    ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie să   fie   folosite   cu    echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului'în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a   produsului,   că   riscurile   pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate  măsuri  corespunzătoare  de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. In special, în etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru    utilizare   industrială   este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare, In afară de acestea, nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în  care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu   modificările   şi completările    ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin  intermediul     unor    măsuri corespunzătoare   de   reducere   a riscurilor.

9.

Difenacum

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-

tetrahidro-1 -naftil)- 4-hidroxi cumarină

Nr. CE: 259-978-4

Nr. CAS: 56073-07-5

960 g/kg

1.04.2010

31.03.2012

31.03.2015

14

Deoarece caracteristicile substanţei active îi conferă acesteia caracter potenţial persistent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabilă şi toxică, ori caracter   foarte    persistent,    fiind susceptibilă     de     a     fi     foarte bioacumulabilă,    substanţa   activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative     a     riscurilor,     în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind  comercializarea  produselor biodistructive, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

1. Concentraţia nominală a substanţei active în  produse  nu  trebuie să depăşească    75    mg/kg    şi    se autorizează numai produse gata de utilizare.

2.  Produsele trebuie să conţină un agent  aversiv   şi,   după   caz,   un colorant.

3.  Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.

4.  Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor    măsurilor    adecvate    şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea    includ,    printre    altele, restricţionarea    utilizării  numai în scopuri  profesionale,  fixarea  unei limite    superioare   a    dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente şi securizate.

10.

K-HDO

1-oxid de ciclohexilhidroxi-

diazen, sarea de potasiu

Nr. CE: n/a

Nr. CAS: 66603-10-9

(Această intrare include şi formele hidratate ale K- HDO)

977 g/kg

1.07.2010

30.06.2012

30.06.2020

8

Atunci când evaluează o solicitare de autorizare    a    unui    produs,    în conformitate   cu   art.   24-27   din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu    modificările    şi    completările ulterioare,   şi   ale   anexei   nr.   VI, autoritatea  competentă  evaluează

1

2

3

4

5

6

7

8

9

acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populaţie care nu   au   fost   abordate   în    mod reprezentativ   în   cadrul   evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

1 Ţinându-se cont de riscurile posibile pentru mediu şi lucrători, produsele autorizate nu trebuie să fie utilizate în alte   sisteme   decât   în   sisteme industriale,   total   automatizate   şi închise, cu excepţia cazului în care, în solicitarea de autorizare a produsului, se poate demonstra că riscurile pot fi reduse prin alte mijloace până la niveluri acceptabile, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului     nr.     956/2005,     cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI.

2.    Având    în   vedere    ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate trebuie să fie utilizate cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului   în   care   în   cererea   de autorizare      a      produsului      se demonstrează  că   riscurile   pentru utilizatori   pot fi  reduse  prin  alte mijloace la niveluri acceptabile.

3.    Ţinându-se   cont   de   riscurile identificate pentru sugari, produsele nu trebuie să fie  utilizate pentru tratarea lemnului care poate veni în contact direct cu sugarii.

11

IPBC

3-iodo-2-propinil-butil-

carbamat

Nr. CE: 259-627-5

Nr. CAS: 55406-53-6

980 g/kg

1.07.2010

30.06.2012

30.06.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

Ţinându-se    cont    de    ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie să   fie   folosite   cu      echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a   produsului,   că   riscurile   pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate  măsuri  corespunzătoare  de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. în special, pe etichetele şi/sau în fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru    utilizare   industrială   este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

Tiabendazol

2-tiazol-4-il-1H-

benzoimidazol

Nr. CE:

205-725-8

Nr. CAS: 148-79-8

985 g/kg

1.07.2010

30.06.2012

30.06.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

Ţinându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/ sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru   utilizatorii   industriali   şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate   măsuri   corespunzătoare   de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente, In special, pe etichetele şi/sau în fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după  tratare într-un   loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate   pentru   reutilizare   sau eliminare.

Nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze    că    produsele    vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 233/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 233 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu