Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 233 din 27 februarie 2009

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 288 din 4 mai 2009In temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14.- (1) Anexele nr. I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVBşi VI fac parte integrantă din prezentele norme metodologice şi transpun prevederile anexelor I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB şi VI la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodistructive, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 123 din 24 aprilie 1998, p. 1, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la art. 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L284 din 31 octombrie 2003, prevederile Directivei 2006/50/CE a Comisiei din 29 mai 2006 de modificare a anexelor IVA şi IVB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 mai 2006, ale Directivei 2006/140/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru includerea fluorurii de sulfuril ca substanţă activă în anexa I la directiva menţionată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 414 din 30 decembrie 2006, si ale Directivei 2007/20/CE a Comisiei din 3 aprilie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea diclofluanidului ca substanţă activă în anexa la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 94 din 4 aprilie 2007, prevederile Directivei 2007/69/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea difetialonei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007, ale Directivei 2007/70/CE a Comisiei din 29   noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substanţă activă în anexa IA la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30  noiembrie 2007, ale Directivei 2008/15/CE a Comisiei din 15   februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea clotianidinului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16 februarie 2008, şi ale Directivei 2008/16/CE a Comisiei din 15   februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea etofenproxului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16  februarie 2008, ale Directivei 2008/75/CE a Comisiei din 24 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197 din 25 iulie 2008, ale Directivei 2008/77/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tiametoxamului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 26 iulie 2008, ale Directivei 2008/78/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea propiconazolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 26 iulie 2008, ale Directivei 2008/79/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea IPBC ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 29 iulie 2008, ale Directivei 2008/80/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea 1-oxid de ciclohexilhidroxidiazen, sarea de potasiu (K-HDO) ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 29 iulie 2008, ale Directivei 2008/81/CE a Comisiei din 29 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea difenacumului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al   Uniunii   Europene   nr.   L  201   din   30   iulie   2008,   ale Directivei 2008/85/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tiabendazolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al' Uniunii Europene nr. L 239 din 6 septembrie 2008, şi ale Directivei 2008/86/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tebuconazolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 239 din 6 septembrie 2008."

2. La anexa nr. I la normele metodologice „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide", după poziţia nr. 5 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 6, 7, 8, 9,10,11, 13 şi 14, conform anexei la prezentul ordin.

Art. II. -Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Prevederile de la poziţia 7 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2009.

(2) Prevederile de la poziţiile 6, 8 şi 9 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2010.

(3)  Prevederile de la poziţiile 10, 11, 13 şi 14 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2010.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Ion Bazac

p. Ministrul mediului,

Doru Laurian Bădulescu,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Zlotea

ANEXA

LISTĂ

pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide"

Poziţia

Denumirea comună

Denumirea lUPAC/Numere de identificare

Puritatea minimă

a substanţei

active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă

Data includerii

Termen-limită

pentru punere

în conformitate

cu art.16(3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru

care termenul-

limită de punere în

conformitate cu art. 16(3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor

produse

Data la care

expiră includerea

Tip de

produs

Dispoziţii specifice (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.

Tebuconazol

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4- triazol -1-ilmetil)

pentan-3-ol

Nr. CE: 403-640-2

Nr. CAS: 107534-96-3

950 g/kg

1.04.2010

31.03.2012

31.03.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate  măsuri  corespunzătoare  de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente.    In special, în etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru    utilizare   industrială   este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare. In plus, nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus   intemperiilor,   cu   excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri   adecvate   de   reducere   a riscurilor.

7.

Dioxid de carbon

dioxid de carbon

Nr. CE: 204-696-9

Nr. CAS: 124-38-9

990 ml/l

1.11.2009

31.10.2011

31.10.2019

14

Atunci când evaluează o solicitare de autorizare    a    unui    produs,    în conformitate   cu   art.   24-27   din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu    modificările    şi    completările ulterioare,   şi   cu   anexa   nr.   VI, autoritatea  competentă  evaluează acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populaţie care nu   au   fost   abordate   în   mod reprezentativ   în   cadrul   evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv. Atunci când acordă autorizări pentru produse,    autoritatea   competentă evaluează riscurile şi, în consecinţă, se asigură că sunt luate măsuri sau că sunt  impuse  condiţii  specifice  în vederea        reducerii        riscurilor identificate.

Autorizările pentru produse pot fi acordate     numai     atunci     când solicitarea demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.

8.

Propiconazol

1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il] metil]-1 H-1,2,4-triazol

Nr. CE: 262-104-4

Nr. CAS: 60207-90-1

930 g/kg

1.04.2010

31.03.2012

31.03.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:'

Ţinându-se    cont    de    ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie să   fie   folosite   cu    echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului'în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a   produsului,   că   riscurile   pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate  măsuri  corespunzătoare  de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. In special, în etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru    utilizare   industrială   este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare, In afară de acestea, nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în  care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu   modificările   şi completările    ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin  intermediul     unor    măsuri corespunzătoare   de   reducere   a riscurilor.

9.

Difenacum

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-

tetrahidro-1 -naftil)- 4-hidroxi cumarină

Nr. CE: 259-978-4

Nr. CAS: 56073-07-5

960 g/kg

1.04.2010

31.03.2012

31.03.2015

14

Deoarece caracteristicile substanţei active îi conferă acesteia caracter potenţial persistent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabilă şi toxică, ori caracter   foarte    persistent,    fiind susceptibilă     de     a     fi     foarte bioacumulabilă,    substanţa   activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative     a     riscurilor,     în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind  comercializarea  produselor biodistructive, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

1. Concentraţia nominală a substanţei active în  produse  nu  trebuie să depăşească    75    mg/kg    şi    se autorizează numai produse gata de utilizare.

2.  Produsele trebuie să conţină un agent  aversiv   şi,   după   caz,   un colorant.

3.  Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.

4.  Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor    măsurilor    adecvate    şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea    includ,    printre    altele, restricţionarea    utilizării  numai în scopuri  profesionale,  fixarea  unei limite    superioare   a    dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente şi securizate.

10.

K-HDO

1-oxid de ciclohexilhidroxi-

diazen, sarea de potasiu

Nr. CE: n/a

Nr. CAS: 66603-10-9

(Această intrare include şi formele hidratate ale K- HDO)

977 g/kg

1.07.2010

30.06.2012

30.06.2020

8

Atunci când evaluează o solicitare de autorizare    a    unui    produs,    în conformitate   cu   art.   24-27   din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu    modificările    şi    completările ulterioare,   şi   ale   anexei   nr.   VI, autoritatea  competentă  evaluează

1

2

3

4

5

6

7

8

9

acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populaţie care nu   au   fost   abordate   în    mod reprezentativ   în   cadrul   evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

1 Ţinându-se cont de riscurile posibile pentru mediu şi lucrători, produsele autorizate nu trebuie să fie utilizate în alte   sisteme   decât   în   sisteme industriale,   total   automatizate   şi închise, cu excepţia cazului în care, în solicitarea de autorizare a produsului, se poate demonstra că riscurile pot fi reduse prin alte mijloace până la niveluri acceptabile, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului     nr.     956/2005,     cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI.

2.    Având    în   vedere    ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate trebuie să fie utilizate cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului   în   care   în   cererea   de autorizare      a      produsului      se demonstrează  că   riscurile   pentru utilizatori   pot fi  reduse  prin  alte mijloace la niveluri acceptabile.

3.    Ţinându-se   cont   de   riscurile identificate pentru sugari, produsele nu trebuie să fie  utilizate pentru tratarea lemnului care poate veni în contact direct cu sugarii.

11

IPBC

3-iodo-2-propinil-butil-

carbamat

Nr. CE: 259-627-5

Nr. CAS: 55406-53-6

980 g/kg

1.07.2010

30.06.2012

30.06.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

Ţinându-se    cont    de    ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie să   fie   folosite   cu      echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a   produsului,   că   riscurile   pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate  măsuri  corespunzătoare  de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. în special, pe etichetele şi/sau în fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru    utilizare   industrială   este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

Tiabendazol

2-tiazol-4-il-1H-

benzoimidazol

Nr. CE:

205-725-8

Nr. CAS: 148-79-8

985 g/kg

1.07.2010

30.06.2012

30.06.2020

8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile   respectă   următoarele condiţii:

Ţinându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/ sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru   utilizatorii   industriali   şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate   măsuri   corespunzătoare   de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente, In special, pe etichetele şi/sau în fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după  tratare într-un   loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate   pentru   reutilizare   sau eliminare.

Nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze    că    produsele    vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 233/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 233 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 80 2019
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salutari, Numele meu este Luta Roxana din Bistrita, vreau sa folosesc acest mediu pentru a sfatui pe toata lumea sa fie atenta la cum sa obtina un imprumut pe internet, atat de multi creditori aici sunt toti escrocii si sunt doar acolo ca sa te eschiveze de toti banii tai. Am solicitat un împrumut de 25.000 de euro de la o femeie din Singapore și am pierdut în jur de 1300 de euro la început, fără a lua împrumuturi, mi-au cerut din nou un alt cost, am plătit aproape 3000 de euro și totuși nu am primit împrumutul. Slava lui Dumnezeu, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a primit un împrumut fără nici un stres, ma încurajat să mă aplice. Am solicitat un împrumut de la doamna Ivana Pedro și am primit împrumut de 25.000 de euro pentru care am solicitat, la început am crezut că este o glumă și o înșelătorie, dar am primit un împrumut pentru mai puțin de 24 de ore și la o rată a dobânzii de 2% fără colateral. Sunt foarte fericit să fiu salvat de sărăcie. așa că voi sfătui pe toți cei care au nevoie de împrumut pentru a contacta Dna Ivana Pedro, prin e-mail: (ivanapedro85@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați pentru informații suplimentare prin e-mail: (roxanaluta04@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu