Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 233/C din 14 februarie 1996

pentru completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995,


SmartCity3

adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 37 din 21 februarie 1996

    In baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, avand in vedere dispozitiile art. 8 lit. j), art. 94 si art. 107 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale, precum si dispozitiile art. 38 alin. 2 si art. 102 din regulamentul de punere in aplicare a acestei legi,

    ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind efectuarea si legalizarea traducerilor in cadrul activitatii notarilor publici, cuprinse in anexa nr. 1, intocmite in completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995.
    Art. 2
    Se aproba lista, cuprinsa in anexa nr. 2, cu persoanele autorizate sa efectueze traduceri in cadrul activitatii notarilor publici, in si din limbile mentionate pentru fiecare.
    Lista se actualizeaza anual.
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Traducatorii autorizati pentru limbile straine mentionate in anexa nr. 2 pot sa indeplineasca si activitatea de interpreti, atat la intocmirea actelor de catre notarul public, cat si in activitatea judiciara, la solicitarea instantelor judecatoresti sau a organelor de urmarire penala, in conditiile legii.
    Art. 4
    Compartimentul de specialitate notariala din cadrul Ministerului Justitiei va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin si va comunica anexa nr. 2 la camerele notarilor publici, curtile de apel, Ministerul Public, precum si la Ministerul de Interne.
    Art. 5
    Prezentul ordin inlocuieste Instructiunile nr. 18/J din 15 mai 1961 si nr. 39/J din 5 august 1961 ale Ministerului Justitiei, a caror aplicare a incetat la expirarea termenului prevazut de art. 109 din Legea nr. 36/1995, si Ordinul ministrului justitiei nr. 1.737/C din 20 noiembrie 1995, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 6
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, impreuna cu anexa nr. 1.

             Ministrul justitiei,
             Gavril Iosif Chiuzbaian

    ANEXA 1

               INSTRUCTIUNI
privind efectuarea si legalizarea traducerilor in cadrul activitatii notarilor publici

    1. Traducerile de pe inscrisuri din si in limba romana se efectueaza numai de catre persoanele autorizate a efectua traduceri, inscrise in lista-anexa nr. 2 la Ordinul ministrului justitiei nr. 233/C/1996.
    2. Autorizarea efectuarii traducerilor se acorda in baza cererii persoanei interesate, daca in urma verificarilor se constata ca indeplineste conditiile prevazute de art. 38 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995.
    Cererile insotite de copii legalizate de pe actele justificative ale calitatii de traducator se depun la registratura Ministerului Justitiei in cursul ultimului trimestru al anului.
    3. Persoanele autorizate sa efectueze traduceri se inscriu intr-o evidenta speciala care se intocmeste de catre compartimentul de specialitate notariala din cadrul Ministerului Justitiei.
    Inscrierea se face in ordinea aprobarii cererilor, numarul de ordine trebuind sa insoteasca numele traducatorului in formula: "autorizat cu nr. ......................./....................... ".
    Lista cu traducatorii autorizati, intocmita pe baza acestei evidente si care se comunica celor interesati, se actualizeaza in cursul primului trimestru al fiecarui an.
    Traducatorii autorizati isi vor dovedi calitatea in baza instiintarii primite de la Ministerul Justitiei.
    4. Traducatorii autorizati pot sa indeplineasca si activitatea de interpreti la intocmirea actelor de catre notarul public, potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 36/1995, precum si la instantele judecatoresti si la organele de urmarire penala, in conditiile prevazute de codurile de procedura civila si penala.
    5. Traducatorii autorizati pot sa-si desfasoare activitatea fie ca liber-profesionisti, fie ca angajati ai unui birou notarial. In calitate de liber-profesionisti, traducatorilor le sunt aplicabile dispozitiile legale cu privire la calcularea si plata impozitului pe veniturile realizate din aceasta activitate.
    6. Traducerea se poate face fie de pe intregul text al inscrisului, fie de pe parti determinate din text, cu conditia ca partile extrase sa nu denatureze intelesul integral al inscrisului, facandu-se in acest caz mentiune ca traducerea priveste un extras. Textul tradus va fi precedat de titulatura:
    " Traducere din ............. " (limba sau dialectul) si va fi urmat de mentiunile:
    - traducere solicitata de ................ (parte sau notarul public)
    - inregistrat sub nr. ............. din ........................ (din evidenta notarului public sau a traducatorului)."
    Cand inscrisul prezentat pentru traducere este redactat sau contine mentiuni in mai multe limbi, in traducere se va preciza, pentru fiecare text ce urmeaza a fi tradus, limba din care se face traducerea: "Tradus din ............. " (limba sau dialectul).
    Cand inscrisul prezentat pentru traducere cuprinde si un text in limba romana, acesta va fi reprodus in cuprinsul traducerii precedat de mentiunea: "Text in limba romana".
    7. Traducatorul va refuza efectuarea traducerii in cazul cand inscrisul este ilizibil sau contine stersaturi, corecturi, cuvinte taiate, adaugari ori alte particularitati privind elemente esentiale ale inscrisului, daca acestea nu sunt confirmate prin semnatura si sigiliul organului care a intocmit inscrisul sau, dupa caz, prin semnatura partilor.
    Traducerea se poate face totusi atunci cand din insusi cuprinsul inscrisului reiese ca este vorba de o simpla si evidenta eroare materiala. In acest caz traducatorul va mentiona intr-o nota eroarea materiala si modul cum a constatat-o si a rectificat-o.
    8. Traducerea ce se face dintr-o limba straina intr-o alta limba straina va fi insotita si de o traducere in limba romana, semnata de traducator, pentru ca notarul public sa poata verifica continutul inscrisului. Traducerea in limba romana se va pastra la dosar.
    9. Traducatorul va reda sensul exact al inscrisului ce se traduce.
    Constructiile gramaticale si modurile de exprimare proprii limbii din care se face traducerea se vor inlocui cu constructii si expresii cu acelasi sens proprii limbii in care se face traducerea.
    Cand textul inscrisului ce se traduce este redactat intr-un dialect, se vor mentiona atat limba cat si dialectul din care se face traducerea.
    10. Numele de persoane cuprinse in textul inscrisului ce se traduce se vor pastra asa cum sunt scrise in original transcriindu-se, litera cu litera, atat numele cat si prenumele, precum si eventualele porecle.
    La cererea expresa a partii, traducatorul va putea mentiona, intr-o nota, echivalentul ortografic sau fonetic al numelui potrivit limbii romane sau limbii materne a partii; in acelasi mod va putea mentiona corespondentul prenumelui prin traducerea acestuia in limba in care se face traducerea sau in limba materna a partii.
    11. Denumirile geografice cuprinse in textul inscrisului ce se traduce se vor scrie litera cu litera, afara de cazul in care au un corespondent uzual in limba in care se face traducerea.
    Denumirea geografica, schimbata in cursul timpului, va fi redata in traducere cu denumirea din momentul intocmirii inscrisului, iar in nota traducatorului se va trece si denumirea din momentul efectuarii traducerii.
    Denumirile organelor de stat, ale asociatiilor, ale societatilor comerciale, ale celorlalte persoane juridice etc. vor fi reproduse in limba din care se face traducerea, trecandu-se in paranteza sinonimul lor in limba in care se face traducerea.
    In actele prezentate in vederea traducerii din limba romana intr-o limba straina, denumirile organelor de stat, ale societatilor comerciale, ale celorlalte persoane juridice etc., redate prin initiale sau prescurtari, vor fi traduse fara prescurtari, cel putin o singura data.
    12. Traducerile din limba latina sau transpunerile de inscrisuri dintr-un alfabet vechi in alfabetul actual se fac de catre orice notar public sau traducator care are cunostintele necesare in aceste domenii.
    13. Traducerile vor fi scrise citet si fara stersaturi.
    Traducerile scrise pe mai multe file vor fi numerotate, capsate, cusute sau brosate, iar pe linia de unire a filelor se va aplica sigiliul notarului public.
    14. Traducerile facute de notarul public autorizat in conditiile art. 100 din Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995 se vor legaliza prin incheiere, avand cuprinsul aratat in anexa nr. 24 a acestui regulament.
    15. Traducatorul care a efectuat traducerea o va certifica cu formula prevazuta de art. 102 din Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995:

    "Subsemnatul ..................., traducator autorizat cu nr. ............., certific exactitatea traducerii cu textul inscrisului (autentic; in copie legalizata; cu semnatura legalizata, cu data certa; sub semnatura privata, in extras, dupa caz) in limba .................., care a fost vizat de mine,
    Traducator ............., autorizat cu nr. .............".
    16. Legalizarea semnaturii traducatorului se face in conformitate cu prevederile art. 103 din regulament, de catre notarul public de la oricare birou notarial la care se prezinta traducatorul, dupa verificarea autorizarii sale.
    Incheierea de legalizare va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 23 la Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995.
    17. Toate mentiunile, certificarile si legalizarile se vor face in limba in care se traduce inscrisul.
    18. Traducatorul va prezenta la biroul notarului public care legalizeaza semnatura sa inscrisul tradus, vizat de el, precum si traducerea in atatea exemplare cate sunt necesare partii, plus unul pentru arhiva notarului public.
    19. Notarul public este obligat sa verifice cuprinsul inscrisului tradus si va refuza legalizarea semnaturii traducatorului daca textul contravine legii sau bunelor moravuri.
    20. Calitatea lucrarilor intocmite de traducatorii autorizati va fi verificata si de catre specialisti anume desemnati de ministrul justitiei.
    21. Nerespectarea de catre traducatorii autorizati a dispozitiilor de mai sus poate avea drept consecinta retragerea autorizarii lor de catre ministrul justitiei.
    Notarii publici raspund cu privire la modul in care isi indeplinesc atributiile ce le revin din prezentele instructiuni, potrivit Legii nr. 36/1995.
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 233/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 233 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu