Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2234 din 29 decembrie 1994

pentru aprobarea Normelor privind eliberarea autorizatiilor de functionare a unitatilor farmaceutice, precum si a regulamentelor de organizare si functionare a acestor unitati

ACT EMIS DE:                MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 44 din  8 martie 1995


SmartCity3


    Ministrul sanatatii,
    vazand Nota Directiei farmaceutice si aparatura medicala inregistrata cu nr. I.M. 4197 din 8 noiembrie 1994,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 15 din 10 ianuarie 1991 privind infiintarea societatilor comerciale farmaceutice pe actiuni,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 460 din 29 iulie 1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii,
    emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Normele privind eliberarea autorizatiei de functionare a unitatilor farmaceutice, precum si regulamentele de organizare si functionare a acestor unitati, cuprinse in anexele nr. 1 - 5*), care fac parte integranta din prezentul ordin.
    2. Prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 560/1991 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea autorizatiei de infiintare a unitatilor farmaceutice, precum si functionarea acestora, modificate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 141/1992, isi inceteaza aplicarea.
    3. Directia farmaceutica si aparatura medicala, celelalte directii din Ministerul Sanatatii, Regia Autonoma "Unifarm", precum si societatile comerciale farmaceutice pe actiuni vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

                Ministrul sanatatii,
                prof. dr. doc. Iulian Mincu

----------------
    *) Anexele nr. 2 - 5, cuprinzand regulamentele de organizare si functionare a unitatilor farmaceutice, vor fi puse la dispozitia celor interesati de catre Ministerul Sanatatii - Directia farmaceutica si aparatura medicala - si de catre colegiile farmacistilor judetene si al municipiului Bucuresti.

    ANEXA 1

                         NORME
privind eliberarea autorizatiei de functionare a unitatilor farmaceutice

    1. Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 460 din 29 iulie 1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si ale Hotararii Guvernului nr. 15 din 10 ianuarie 1991 privind infiintarea societatilor comerciale farmaceutice pe actiuni, autorizatiile de infiintare si functionare pentru toate tipurile de unitati farmaceutice (farmacii, depozite de medicamente, laboratoare de productie medicamente, de sinteza si conditionare, igienico-cosmetice, parafarmaceutice, unitati "Tehnofarm") se emit de Ministerul Sanatatii.
    2. Personalul farmaceutic isi poate desfasura activitatea numai pe baza avizului de libera practica emis de Ministerul Sanatatii, conform modelelor nr. IV si V. In acest scop se vor prezenta urmatoarele documente:
    a) cerere-tip potrivit modelului nr. I anexat la prezentele norme;
    b) diploma de studii in original si in copie sau, dupa caz, diploma de doctor in farmacie;
    c) adeverinta-recomandare de la unitatea in care solicitantul isi desfasoara activitatea (pentru pensionari - de la ultimul loc de munca), care va cuprinde : specialitatea, functia, locul de munca, domiciliul stabil, vechimea in specialitate, scurta caracterizare. Se va avea in vedere ca adeverinta-recomandare sa fie eliberata de catre unitatea in care solicitantul si-a desfasurat cea mai mare parte a activitatii sale. Absolventii facultatilor de farmacie sau ai scolilor sanitare vor prezenta cel putin o recomandare din partea unui cadru didactic din institutia de invatamant superior sau mediu ale carei studii le-au absolvit;
    d) curriculum vitae;
    e) cazier judiciar;
    f) certificat de sanatate;
    g) dovada sustinerii examenului de atestare a capacitatii de libera practica pentru persoanele care au intrerupt activitatea o perioada mai mare de 5 ani.
    3. Solicitantul va depune la Ministerul Sanatatii urmatoarele documente pentru autorizare:
    a) cerere-tip, potrivit modelului nr. II anexat la prezentele norme;
    b) schita localului unitatii farmaceutice si amplasarea acesteia in teritoriu fata de alte unitati de acelasi profil (vizata de comisia care intocmeste procesul-verbal prevazut la lit. e de mai jos);
    c) statutul si contractul societatii (in copie);
    d) hotararea instantei judecatoresti de autorizare a infiintarii societatii (in copie);
    e) proces-verbal de avizare intocmit de Inspectia de farmacie si de reprezentanti ai colegiului farmacistilor judetean sau al municipiului Bucuresti, conform modelului nr. III anexat la prezentele norme;
    f) copie dupa certificatul de inmatriculare la Registrul comertului (si cererea de inscriere a mentiunilor privind modificarea sediului);
    g) dovada ca s-a solicitat publicarea hotararii judecatoresti in Monitorul Oficial al Romaniei;
    h) autorizatia sanitara;
    i) dovada detinerii spatiului (act de proprietate, contract de inchiriere);
    j) copie de pe avizul de libera practica. Farmacistii vor face dovada detinerii titlului de specialist sau a vechimii in activitatea farmaceutica; dovada vechimii o vor depune si asistentii de farmacie.
    4. Cetatenii straini cu domiciliul stabil in Romania pot solicita autorizatia de functionare a uneia dintre unitatile prevazute in aceste norme, cu respectarea prevederilor pct. 2 si 3, completate la pct. 2 cu urmatoarele documente:
    - la lit. b) - diploma de studii (de licenta) echivalata de Ministerul Invatamantului din Romania;
    - la lit. c) - recomandare din partea unei personalitati a sectorului farmaceutic, de invatamant sau de cercetare din tara de origine sau din Romania, sau avizul de libera practica din tara de origine.
    5. (1) Pot solicita autorizatia de functionare pentru farmacii, depozite de medicamente sau laboratoare de productie medicamente sau igienico-cosmetice, parafarmaceutice farmacistii care detin titlul de specialist sau au minimum 5 ani vechime in activitate cu profil farmaceutic.
    (2) Pentru mediul rural se pot solicita autorizatii de functionare a farmaciilor de catre farmacistii care nu au titlul de specialist si indiferent de vechimea in activitatea farmaceutica.
    (3) Laboratoarele de sinteza, avand ca obiect de activitate obtinerea, prin diferite metode chimice, biochimice, extractie etc., a substantelor farmaceutice, pot fi conduse de un inginer chimist cu experienta in domeniul sintezei medicamentelor.
    (4) Asistentii de farmacie cu o vechime de minimum 5 ani in activitate cu profil farmaceutic pot solicita autorizarea de unitati "Tehnofarm".
    6. In autorizatia de functionare a unitatilor farmaceutice se va mentiona, dupa caz, calitatea de: farmacist diriginte, farmacist sef depozit, farmacist sef laborator, asistent de farmacie conducator de unitate "Tehnofarm"; pentru laboratoarele de productie de medicamente se vor mentiona formele farmaceutice autorizate pentru productie.
    7. O farmacie poate fi infiintata intr-o localitate cu populatie de 7.000 locuitori in mediu urban, intr-un perimetru bine stabilit, care sa permita accesibilitatea populatiei la asistenta cu medicamente. In calculul populatiei oraselor va intra si populatia comunelor invecinate sau subordonate acestora, in care nu se pot infiinta farmacii din cauza numarului redus de locuitori.
    8. Distanta dintre farmacii va fi de minimum 500 m, vor fi amplasate de regula pe strazi principale, in constructii adecvate, la parter. Se recomanda evitarea amplasarii unitatilor farmaceutice in apartamente, in blocuri de locuit.
    9. (1) In mediul rural, la infiintarea farmaciilor nu sunt restrictii de raportare la numarul de locuitori ai localitatilor respective. Aceste farmacii se vor infiinta, de preferinta, langa sediul circumscriptiilor sanitare. Activitatea farmaciilor se va desfasura pe raza uneia sau mai multor comune.
    (2) In localitatile izolate in care nu se pot infiinta farmacii, asigurarea cu medicamente a populatiei respective o vor face cele mai apropiate farmacii, in urmatoarele conditii:
    a) de catre farmacisti care se vor deplasa in acele localitati;
    b) dupa un program bine stabilit, care sa convina locuitorilor respectivi;
    c) in spatii corespunzatoare puse la dispozitie prin grija organelor locale;
    d) cu informarea colegiului judetean al farmacistilor si a Ministerului Sanatatii.
    (3) Aceste activitati vor inceta in cazul in care in localitatea respectiva se infiinteaza farmacie de sine statatoare.
    10. Mutarea farmaciei dintr-un spatiu autorizat de Ministerul Sanatatii este in principiu interzisa. In mod cu totul exceptional, pe baza de documente si numai in localitatea si perimetrul teritorial unde a fost infiintata farmacia, aceasta se poate muta in alt spatiu pe baza acordului Ministerului Sanatatii.
    11. Un depozit farmaceutic se poate infiinta la un numar de cel mult 20 de unitati farmaceutice dintr-un judet.
    12. Lichidarea sau intreruperea temporara a activitatii unei unitati se va inregistra la Ministerul Sanatatii.
    13. Se inregistreaza la Ministerul Sanatatii, pe langa farmacistul diriginte, si celalalt personal farmaceutic care isi desfasoara activitatea in unitatea respectiva, precum si programul de functionare. Schimbarea farmacistului diriginte se inregistreaza la Ministerul Sanatatii.
    14. Unitatile farmaceutice sunt obligate sa respecte reglementarile Ministerului Sanatatii privind activitatea farmaceutica, Inspectia de farmacie fiind singurul organism abilitat sa controleze in aceste unitati regulile de buna practica farmaceutica si regulile de buna practica de fabricatie.
    15. In unitatile farmaceutice, activitatea tehnica va fi desfasurata de personal de specialitate, potrivit atributiilor ce ii revin din pregatirea de specialitate.
    16. Functia de diriginte al unei unitati farmaceutice se poate exercita numai intr-o singura unitate cu profil farmaceutic.
    17. Unitatile farmaceutice aplica si respecta regulamentele de organizare si functionare cuprinse in anexele nr. 2 - 5 la prezentul ordin.
    18. Pe firma unitatilor farmaceutice se va scrie citet:
    - numele unitatii, precedat obligatoriu de tipul de unitate (farmacie, depozit farmaceutic, laborator de productie medicamente, igienico-cosmetica sau parafarmaceutica, "Tehnofarm"), numarul de inmatriculare la Registrul comertului;
    - simbolul crucii cu laturile intersectate in unghi drept, de dimensiuni egale, de culoare verde pe fond alb.
    19. Ministerul Sanatatii retrage autorizatia de functionare in urmatoarele situatii:
    a) nerespectarea obligatiilor profesionale si tehnice cuprinse in regulamentul de organizare si functionare propriu fiecarui tip de unitate;
    b) abateri de la etica si deontologia profesionala, sanctionate de organele in drept;
    c) efectuarea unor prestari de servicii neprevazute in autorizatie;
    d) neobtinerea, in termen, a autorizatiei sanitare;
    e) incetarea drepturilor asupra spatiului respectiv;
    f) la cerere.

    MODELUL Nr. I

                   Domnule ministru,
    Subsemnatul(a) ........................., nascut(a) la data de ............,
cu domiciliul stabil in ................., absolvent(a) al (a)
......................, promotia .........., cu diploma ...................,
confirmat(a) specialist prin Ordinul ministrului sanatatii nr. ..............,
salariat(a)/pensionar(a) la ............. cu functia.........................,
va rog sa binevoiti a-mi acorda avizul de libera practica pentru a-mi putea
desfasura activitatea in sectorul farmaceutic.
    Am luat cunostinta si voi respecta prevederile legale in vigoare privind
specificul activitatii farmaceutice pe care o voi desfasura.
                                                        Semnatura,
    Data ...........                          ..........................

    MODELUL Nr. II
    --------------

                        Domnule ministru,
    Subsemnatul(a) ......................., nascut(a) la data de .............,
cu domiciliul stabil in ......................., posesor al avizului de libera
practica eliberat de Ministerul Sanatatii cu nr. ........., salariat(a) la
..............., confirmat(a) specialist prin Ordinul ministrului sanatatii nr.
........., va rog sa binevoiti a-mi elibera autorizatia de functionare pentru
unitatea ...................................................., sub denumirea de
                (se specifica tipul de unitate)
......................., cu sediul in .............................
    Pentru aceasta, anexez urmatoarele documente:
    - schita localului unitatii farmaceutice si amplasarea acesteia in teritoriu
fata de alte unitati de acelasi profil;
    - statutul si contractul societatii (in copie);
    - hotararea judecatoreasca de autorizare a infiintarii societatii
(in copie);
    - procesul-verbal de avizare intocmit de Inspectia de farmacie si colegiul
farmacistilor judetean sau al municipiului Bucuresti;
    - copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul comertului (si
cererea de inscriere a mentiunilor privind modificarea sediului);
    - dovada ca s-a solicitat publicarea hotararii judecatoresti in Monitorul
Oficial al Romaniei;
    - autorizatia sanitara;
    - dovada detinerii spatiului;
    - avizul de libera practica (copie). Farmacistii vor depune dovada detinerii
titlului de specialist sau a vechimii in activitatea farmaceutica. Dovada
vechimii o vor depune si asistentii de farmacie.
                                                      Semnatura,
    Data ..........                              ........................

    MODELUL Nr. III
    ----------------

    INSPECTIA DE FARMACIE
    Colegiul farmacistilor
    Judetul ...................
                             PROCES-VERBAL
                         incheiat astazi .........
    Subsemnatii ................................, membri ai Inspectiei de
farmacie si subsemnatii .............................., membri ai Colegiului
farmacistilor din judetul ..........., in urma cererii adresate de
domnul(doamna) ..................., avand functia ............... la unitatea
................, ne-am deplasat la sediul unitatii farmaceutice, prilej cu care
am constatat urmatoarele:
    1. Localitatea si zona in care va fi amplasata unitatea (se face o descriere
din care sa rezulte necesitatea infiintarii acestei unitati)
...............................................................................
    2. Date privind spatiul (se descrie numarul de incaperi, legaturile
functionale dintre acestea si daca corespund reglementarilor Ministerului
Sanatatii) ....................................................................
...............................................................................
    3. Dotarea cu mobilier, vesela, aparatura, specifice ......................
...............................................................................
    4. Dotarea cu literatura de specialitate ..................................
...............................................................................
5. Aprecieri privind numarul de locuitori carora le asigura accesibilitatea la
asistenta cu medicamente ...................................................
...............................................................................
    6. Concluzii: Se precizeaza daca Inspectia de farmacie si Colegiul
farmacistilor judetean sau al municipiului Bucuresti avizeaza si recomanda
eliberarea autorizatiei de functionare de catre Ministerul Sanatatii ..........
...............................................................................
...............................................................................
    Inspectia de farmacie                     Membrii Colegiului farmacistilor
                                                care au facut constatarea

    MODELUL Nr. IV
    --------------
    DIRECTIA GENERALA PROGRAME DE
    SANATATE, REFORMA SI ACREDITARE                                (Farmacist)

                          AVIZ DE LIBERA PRACTICA
               Nr. ......... din .....................
    Ministerul Sanatatii avizeaza pe ..........................., de profesie
................., specialitatea  .................., domiciliat in ...........
........., sa practice profesia de ............., in unitati farmaceutice
autorizate de Ministerul Sanatatii, indeplinind atributiile corespunzatoare
pregatirii profesionale in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii
in vigoare privind activitatea farmaceutica.
    Avizul de libera practica se elibereaza pentru urmatoarele activitati
farmaceutice: (activitate in farmacie, depozit de medicamente si de alte
produse farmaceutice, laborator de productie medicamente, unitati
igienico-cosmetice, parafarmaceutice)
                                                     Director general,

    MODELUL Nr. V
    -------------
    DIRECTIA GENERALA PROGRAME DE
    SANATATE, REFORMA SI ACREDITARE                     (Asistent de farmacie)
                             AVIZ DE LIBERA PRACTICA
                        Nr. ....... din ...............
    Ministerul Sanatatii avizeaza pe ..........................., de profesie
............, specialitatea ............, domiciliat in .....................,
sa practice profesia de ................. in unitati farmaceutice autorizate de
Ministerul Sanatatii, indeplinind atributiile corespunzatoare pregatirii profesionale in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii in vigoare
privind activitatea farmaceutica.
    Avizul de libera practica se elibereaza pentru urmatoarele activitati
farmaceutice: (activitate in orice tip de unitate farmaceutica condusa de un
farmacist, precum si unitati farmaceutice conduse de cadre medii - "Tehnofarm").
                              Director general,
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2234/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2234 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu