Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.21 din 10.04.2013

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 17 aprilie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 10 alin. (6), art. 50 alin. (3), art. 52 alin. (3) şi art. 76 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru distribuţia energiei electrice de către persoane juridice, altele decât operatorii principali de distribuţie a energiei electrice, precum şi a condiţiilor pentru retransmiterea energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 7 martie 2007. p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Claudiu-Sorin Dumbrăveanu
ANEXĂMETODOLOGIE de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari Capitolul IScop Articolul 1Prezenta metodologie stabileşte: a)modul de calcul şi de aplicare a tarifului/tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice realizat de către un operator economic, deţinător al unei reţele electrice de distribuţie, dar care nu are încheiat contract de concesiune a serviciului de distribuţie în condiţiile legii, denumit în continuare operator de distribuţie, în folosul utilizatorilor de reţea, denumiţi în continuare utilizatori; b)relaţiile comerciale dintre operatorul de distribuţie şi utilizatori, legate de prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice. Capitolul IIDomeniu de aplicare Articolul 2Metodologia este aplicată de către: a)operatorul de distribuţie, pentru întocmirea documentaţiei necesare pentru aprobarea tarifului/tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice sau pentru stabilirea acestuia/acestora; b)operatorul de distribuţie şi utilizator, în relaţiile contractuale legate de serviciul de distribuţie a energiei electrice; c)operatorul de distribuţie, furnizor şi utilizator, pentru măsurarea energiei electrice; d)operatorul unui sistem de distribuţie închis. Articolul 3Operatorii economici care închiriază spaţii din interiorul clădirilor, centrelor comerciale, culturale, sportive, de agrement etc. şi care asigură alimentarea cu energie electrică a acestora nu se încadrează în categoria operatorilor de distribuţie şi nu li se aplică prevederile prezentei metodologii. Capitolul IIIDefiniţii şi abrevieri Articolul 4
(1) În înţelesul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:

Autoritate competentă Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
Utilizator de reţea Client final de energie electrică, beneficiar al serviciului de distribuţie a energiei electrice prestat de către operatorul de distribuţie. Pot fi utilizatori, fără a fi limitaţi la aceste categorii: operatorul de distribuţie concesionar, operatorul de transport şi de sistem, furnizorul de energie electrică, clientul final de energie electrică (persoană fizică sau juridică) ale cărui instalaţii electrice sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie deţinută şi exploatată de operatorul de distribuţie.
Energie electrică utilă Energie electrică activă distribuită la un nivel de tensiune, egală cu diferenţa dintre energia electrică intrată în reţea şi consumul propriu tehnologic al reţelei la acel nivel de tensiune
Nivel de tensiune IT Grup de instalaţii şi echipamente de energie electrică aflate la tensiunea de 110 kV, exclusiv transformatoarele de IT/MT
Nivel de tensiune MT Grup de instalaţii şi echipamente de energie electrică aflate la tensiunea cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv (6 kV; 10 kV; 20 kV; 30-35 kV); sunt incluse transformatoarele de IT/MT şi excluse transformatoarele de MT/JT.
Nivel de tensiune JT Grup de instalaţii şi echipamente de energie electrică aflate la tensiunea de cel mult 1 kV (uzual 0,4 kV), inclusiv transformatoarele de MT/JT
Operator de reţea din amonte Operatorul economic care deţine reţelele electrice la care sunt racordate reţelele electrice ale operatorului de distribuţie
Perioada t-1 Perioadă de timp reprezentând ultimele 12 luni calendaristice înainte de data stabilirii/solicitării de aprobare a tarifului de distribuţie practicat de operatorul de distribuţie
Perioada t Perioadă de timp pentru care se determină tariful de distribuţie, reprezentând următoarele 12 luni calendaristice după data stabilirii/aprobării tarifului de distribuţie practicat de operatorul de distribuţie
Operator de distribuţie concesionar Persoana juridică titulară a licenţei de distribuţie şi care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice
Operator de distribuţie Persoană juridică sau fizică autorizată, alta decât operatorul de distribuţie concesionar, care prestează pentru utilizator serviciul de distribuţie a energiei electrice prin reţelele electrice deţinute în proprietate sau în folosinţă
Sistem de distribuţie închis Reţea electrică de distribuţie prin care se distribuie energie electrică într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitată din punct de vedere geografic în condiţiile art. 50 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
Tarif de distribuţie Tarif pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune al punctului de delimitare între reţeaua de distribuţie a operatorului de distribuţie şi instalaţia de utilizare a utilizatorului, calculat prin însumarea, după caz, a tarifelor specifice de distribuţie
Tarif specific de distribuţie Tarif pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice calculat pentru fiecare nivel de tensiune (IT, MT, JT)
Zi financiară Oricare zi în care se pot realiza operaţiuni financiare bancare

(2) Abrevieri şi acronimeANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei IT, MT, JT - înaltă/medie/joasă tensiune CPT - consum propriu tehnologic kV - kilovolt kW - kilowatt MWh - Megawatt oră Capitolul IVCondiţii pentru desfăşurarea serviciului de distribuţie a energiei electrice Articolul 5(1) Operatorul de distribuţie, titular al licenţei pentru distribuţia energiei electrice, precum şi producătorul de energie electrică, titular al licenţei pentru producerea de energie electrică cu drept complementar de a desfăşura activitatea de distribuţie şi furnizare pentru clienţii finali racordaţi direct la reţelele sale electrice, prestează serviciul de distribuţie cu respectarea prevederilor legii şi ale condiţiilor asociate licenţelor deţinute.(2) Operatorul de distribuţie care deţine în proprietate sau în folosinţă o reţea electrică de distribuţie la care sunt racordaţi utilizatori conform prevederilor legale şi care nu este obligat să deţină licenţă pentru distribuţia energiei electrice prestează serviciul de distribuţie a energiei electrice în următoarele condiţii:a)distribuie şi, după caz, revinde energie electrică numai utilizatorilor reţelei electrice proprii, în baza contractelor încheiate cu aceştia în condiţiile legii; b)dispune de personal calificat şi autorizat în condiţiile legii şi în număr suficient pentru îndeplinirea în condiţii de siguranţă, calitate şi eficienţă a serviciului de distribuţie a energiei electrice sau are încheiat un contract de operare şi mentenanţă a instalaţiilor de distribuţie cu un operator economic atestat de ANRE, conform legislaţiei în vigoare; c)emite avize tehnice de racordare, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare; d)realizează extinderea reţelei electrice proprii pentru racordarea noilor utilizatori, cu acordul operatorului de distribuţie concesionar, în conformitate cu reglementările în vigoare; e)măsoară energia electrică distribuită/revândută utilizatorilor cu respectarea reglementărilor în vigoare. Capitolul VRacordarea unui utilizator la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie Articolul 6Racordarea instalaţiei de utilizare a unui loc de consum aparţinând unui utilizator la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, în vigoare. Articolul 7(1) Racordarea instalaţiei de utilizare a unui loc de consum aparţinând unui utilizator la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie este permisă numai cu acordul scris al operatorului de reţea din amonte. Acordul scris al operatorului de reţea din amonte constă inclusiv în actualizarea avizului tehnic de racordare pentru operatorul de distribuţie, cu precizarea puterii aprobate pentru noul utilizator.(2) Refuzul acordului prevăzut la alin. (1) trebuie motivat şi justificat în mod corespunzător pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic şi economic, în condiţiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012. Articolul 8Operatorul de distribuţie este obligat să asigure condiţii tehnice pentru separarea/deconectarea de la reţeaua electrică a locurilor de consum proprii şi/sau aparţinând utilizatorilor, astfel încât căile de alimentare cu energie electrică a acestora să nu fie intercondiţionate sau periclitate. Capitolul VIPrincipii privind stabilirea/revizuirea tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice Articolul 9Operatorul de distribuţie care face parte din categoriile specificate la art. 5 alin. (1), precum şi operatorul de distribuţie la reţelele căruia sunt racordaţi clienţi finali care beneficiază de serviciul universal, în condiţiile legii, aplică tarife de distribuţie aprobate de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. Articolul 10(1) Operatorul de distribuţie care face parte din categoriile specificate la art. 5 alin. (2) stabileşte şi aplică tarife de distribuţie în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, cu respectarea limitărilor prevăzute la art. 14.(2) În cazul în care utilizatorul are obiecţii referitoare la tariful de distribuţie stabilit conform alin. (1), operatorul de distribuţie este obligat să solicite ANRE aprobarea tarifului de distribuţie în condiţiile art. 49 alin. (5).(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), operatorul de distribuţie aplică tariful de distribuţie aprobat de ANRE. Articolul 11Utilizatorii plătesc operatorului de distribuţie contravaloarea serviciului de distribuţie pe baza tarifelor stabilite conform prevederilor art. 9 şi 10. Articolul 12Tarifele de distribuţie aplicate de către operatorul de distribuţie utilizatorilor racordaţi la reţelele proprii sunt stabilite pentru fiecare reţea a operatorului de distribuţie şi pot fi de tip monom sau binom, în funcţie de structura tarifului de distribuţie aplicat de operatorul concesionar de distribuţie din zona în care este localizată reţeaua electrică a operatorului de distribuţie, conform reglementărilor autorităţii competente. Articolul 13La calculul tarifului/tarifelor de distribuţie se iau în considerare doar costurile justificate ale activităţii de distribuţie a energiei electrice. Articolul 14(1) Tariful specific de distribuţie, stabilit de operatorul de distribuţie la un nivel de tensiune inferior nivelului de tensiune al punctului de delimitare între instalaţiile proprii şi instalaţiile operatorului de reţea din amonte, nu poate fi mai mare decât jumătate din tariful specific de distribuţie aferent aceluiaşi nivel de tensiune, aprobat de ANRE pentru operatorul de distribuţie concesionar, din zona în care este localizată reţeaua electrică a operatorului de distribuţie.(2) Tariful specific de distribuţie stabilit de operatorul de distribuţie la nivelul de tensiune al punctului de delimitare între instalaţiile proprii şi instalaţiile operatorului de reţea din amonte nu poate depăşi 20% din valoarea tarifului specific de distribuţie aferent aceluiaşi nivel de tensiune, aprobat de ANRE pentru operatorul de distribuţie concesionar din zona în care este localizată reţeaua electrică a operatorului de distribuţie.(3) Operatorul de distribuţie care nu se încadrează în limitele prevăzute la alin. (1) şi (2) este obligat să solicite autorităţii competente aprobarea tarifelor de distribuţie ce urmează a fi aplicate. Articolul 15(1) Operatorul de distribuţie are dreptul să solicite ANRE revizuirea tarifelor de distribuţie aprobate sau să modifice tarifele de distribuţie, stabilite în condiţiile art. 14, o singură dată în decursul a 12 luni calendaristice.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), modificarea sau revizuirea tarifelor aprobate/stabilite este posibilă mai devreme de 12 luni calendaristice numai în următoarele situaţii:a)înregistrarea în decurs de 6 luni calendaristice a unei rate a inflaţiei mai mare de 10%; b)modificarea valorii mijloacelor fixe utilizate pentru prestarea serviciului de distribuţie cu mai mult de 25% din valoarea mijloacelor fixe considerată la stabilirea tarifului/ tarifelor; c)reducerea cantităţii de energie electrică distribuite anual cu mai mult de 25% din cantitatea de energie luată în considerare la stabilirea tarifului/tarifelor; d)evenimente de forţă majoră. Articolul 16(1) În cazul în care operatorul de distribuţie îşi încetează activitatea desfăşurată la propriul loc de consum, acesta are obligaţia de a continua prestarea serviciului de distribuţie pentru utilizatorii reţelei de distribuţie până la preluarea acestui serviciu de alt operator, în condiţiile legii, şi de a deconecta de la reţeaua electrică propriul loc de consum.(2) În cazul în care operatorul de distribuţie nu îşi achită obligaţiile de plată faţă de operatorul de reţea din amonte sau faţă de furnizorul său şi este în situaţia de a fi deconectat, conform clauzelor contractuale, acesta are obligaţia de a continua prestarea serviciului de distribuţie pentru utilizatorii reţelei de distribuţie până la preluarea acestui serviciu de alt operator în condiţiile legii şi de a colabora şi/sau de a permite accesul operatorului de reţea din amonte pentru asigurarea deconectării de la reţeaua electrică şi separării propriului loc de consum, cu respectarea prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie aprobat de ANRE şi ale normelor de securitate şi sănătate în muncă în vigoare.(3) Obligaţiile operatorului de distribuţie prevăzute la alin. (1) şi (2) se înscriu în convenţia multipartită prevăzută la art. 39.(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), operatorul de distribuţie are dreptul de a solicita ANRE revizuirea sau de a modifica tarifele aplicate, cu actualizarea datelor care au stat la baza stabilirii acestora. Capitolul VIISolicitarea şi aprobarea/revizuirea tarifului de distribuţie Articolul 17(1) Operatorul de distribuţie solicită aprobarea/ revizuirea tarifului/tarifelor de distribuţie a energiei electrice prin transmiterea către ANRE a unei cereri însoţite de documente justificative.(2) Documentaţia înaintată ANRE trebuie să fie semnată, datată şi înregistrată la operatorul de distribuţie conform legii. Articolul 18(1) Documentele necesare pentru aprobarea/ revizuirea tarifului de distribuţie sunt următoarele:a)cererea de aprobare a tarifului/tarifelor specific/specifice de distribuţie a energiei electrice, cu precizarea valorii acestuia/acestora pentru fiecare nivel de tensiune; b)dovada achitării contribuţiei datorate ANRE conform legii (copie a chitanţei sau a ordinului de plată); c)datele de identificare a societăţii (adresa poştală, număr de telefon, fax, numele directorului general, numele persoanei de contact); d)certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie; e)documentele care probează dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra reţelei electrice utilizate pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice; f)copii ale proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, ale proceselor-verbale de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor energetice realizate după data aprobării tarifului de distribuţie în vigoare, dacă a fost aprobat anterior un astfel de tarif; g)memoriu tehnic cu descrierea reţelei electrice utilizate pentru prestarea serviciului şi caracteristicile tehnice ale acesteia, din care nu vor lipsi: lungimile liniilor aferente fiecărui nivel de tensiune, numărul şi tipul posturilor/staţiilor de transformare, numărul, tipul şi puterea transformatoarelor etc.; h)schema monofilară a reţelei electrice de distribuţie, cu marcarea punctelor de delimitare între instalaţiile operatorului de distribuţie şi instalaţiile operatorului de reţea din amonte, precum şi a punctelor de delimitare între instalaţiile operatorului de distribuţie şi instalaţiile utilizatorului/utilizatorilor; i)copie a avizului tehnic de racordare emis de către operatorul de reţea din amonte pentru locul de consum al operatorului de distribuţie; j)lista utilizatorilor, persoane fizice şi/sau juridice, pentru care se prestează serviciul de distribuţie a energiei electrice, cu specificarea nivelului de tensiune la care li se distribuie energie electrică şi a puterii aprobate, conform anexei nr. 5; k)acordul scris al utilizatorului/utilizatorilor pentru utilizarea/traversarea terenurilor, în cazul în care reţelele electrice folosite pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice traversează sau sunt amplasate pe proprietatea utilizatorilor, sau declaraţie pe propria răspundere a operatorului de distribuţie privind inexistenţa acestor situaţii; l)macheta/machetele de calcul al tarifului/tarifelor de distribuţie, conform anexei nr. 2; m)bilanţul energetic al operatorului de distribuţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; n)cantităţile de energie electrică activă cumpărată/livrată de operatorul de distribuţie în perioada t-1, conform anexei nr. 4; o)copia din evidenţele contabile ale proprietarului reţelei electrice a listei mijloacelor fixe utilizate pentru prestarea serviciului de distribuţie, din care să reiasă: data punerii în funcţiune a mijloacelor fixe, durata normală de funcţionare, valoarea de inventar a mijloacelor fixe, valoarea amortizării lunare (nu se includ terenuri, activele circulante, cu excepţia licenţelor şi brevetelor, precum şi activele puse în conservare sau stocurile de mijloace fixe); p)planul de reparaţii/modernizări/investiţii prognozate a se efectua în perioada t, din care să reiasă mijloacele fixe supuse reparaţiei/modernizării, justificarea fiecărei reparaţii/modernizări, valoarea reparaţiei/modernizării şi/sau numele obiectivului de investiţie şi valoarea acestuia, considerată a fi realizată în perioada t; q)documentele care atestă existenţa personalului calificat şi autorizat pentru executarea de lucrări de exploatare şi mentenanţă în instalaţii electrice, în conformitate cu prevederile legale, sau copii ale contractelor de prestări servicii încheiate cu operatori economici atestaţi de ANRE; r)numărul de salariaţi implicaţi/retribuiţi în/din activitatea de distribuţie a energiei electrice, profesia şi salariul mediu brut aferent; s)documente privind determinarea CPT pentru fiecare nivel de tensiune: algoritm de calcul, metode, măsurători, bilanţuri energetice etc.; ş)copia contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul propriu de consum şi pentru acoperirea CPT; t)alte documente justificative pentru costuri: facturi de achiziţie a materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, contracte pentru alte servicii executate de terţi etc. (2) La cererea scrisă a ANRE, operatorul de distribuţie este obligat să prezinte avizele tehnice de racordare emise pentru racordarea la reţeaua electrică proprie a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor.(3) Operatorul de distribuţie care face parte din categoriile specificate la art. 5 alin. (1) trebuie să ataşeze la cererea de aprobare a tarifului doar documentele prevăzute la alin. (1), lit. a), l), m), n), o), p), r), s), ş) şi t).(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-k), inclusiv, se prezintă doar la prima solicitare de aprobare a tarifului, dacă nu au intervenit modificări ulterioare care să fi impus modificarea lor. Articolul 19(1) ANRE analizează documentaţia transmisă şi aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE tariful/tarifele de distribuţie ce poate/pot fi aplicat/aplicate de operatorul de distribuţie.(2) În cazul în care documentaţia transmisă de operatorul de distribuţie în vederea aprobării/revizuirii tarifului/tarifelor de distribuţie a energiei electrice este incompletă şi/sau inexplicită, ANRE solicită completarea acesteia.(3) Dacă operatorul de distribuţie nu completează documentaţia în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării de completare transmise de ANRE, cererea acestuia, însoţită de documentaţia aferentă, este clasată, cu anunţarea prealabilă a operatorului de distribuţie. Articolul 20Termenul de emitere a deciziei de aprobare a tarifului/tarifelor de distribuţie a energiei electrice este de maximum 30 de zile de la data la care documentaţia transmisă la ANRE este completă. Capitolul VIIIFundamentarea tarifului/tarifelor specifice de distribuţie Articolul 21Operatorii de distribuţie au obligaţia de a fundamenta tariful/tarifele specific/specifice de distribuţie pe care îl/le aplică în conformitate cu prevederile prezentului capitol. Articolul 22(1) Stabilirea tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice se face cu luarea în considerare a costurilor aferente activităţii respective.(2) La stabilirea tarifului de distribuţie orice cost justificat asociat serviciului de distribuţie a energiei electrice este considerat o singură dată. Articolul 23Tariful de distribuţie asigură recuperarea următoarelor costuri: a)costuri de operare şi mentenanţă; b)costul cu amortizarea mijloacelor fixe, utilizate la prestarea serviciului de distribuţie; c)costul energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în reţeaua electrică de distribuţie; d)costuri financiare. Articolul 24Costurile de operare şi mentenanţă cuprind: a)costuri cu materii prime, materiale şi obiecte de inventar; b)costuri cu lucrări de întreţinere şi reparaţii executate cu terţi; c)costuri cu chirii, redevenţe, impozite, taxe, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autorităţile locale; d)costuri cu alte servicii prestate de terţi; e)costuri de personal. Articolul 25(1) Costul cu amortizarea mijloacelor fixe se calculează ca suma amortizărilor în perioada „t“ a mijloacelor fixe, existente, utilizate la prestarea serviciului de distribuţie.(2) Amortizarea mijloacelor fixe se determină prin metoda liniară, pe baza duratei de viaţă normale a acestora, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.(3) În cazul reevaluării mijloacelor fixe utilizate pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, în documentaţia înaintată ANRE pentru revizuirea tarifului/tarifelor de distribuţie a energiei electrice se va preciza valoarea mijloacelor fixe înainte şi după reevaluare. ANRE poate recunoaşte în calculul tarifelor de distribuţie o creştere a valorii mijloacelor fixe cu cel mult rata inflaţiei înregistrate de la ultima reevaluare sau de la punerea în funcţiune a acestora. (4) Valoarea amortizării anuale utilizate la stabilirea tarifului/tarifelor este determinată pe baza amortizărilor mijloacelor fixe din lista prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. o). Articolul 26(1) Costul energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic reprezintă valoarea pierderilor tehnologice de energie electrică în reţeaua de distribuţie a operatorului de distribuţie şi se calculează ca produsul dintre cantitatea de energie electrică necesară acoperirii CPT pe fiecare nivel de tensiune (MWh) şi preţul mediu de cumpărare a energiei electrice active la acel nivel de tensiune (lei/MWh) estimat pentru perioada pentru care se determină tarifele de distribuţie.(2) Preţul mediu de cumpărare a energiei electrice necesare acoperirii CPT se estimează pe baza preţului mediu ponderat, realizat în perioada anterioară, determinat prin împărţirea contravalorii energiei electrice active cumpărate (inclusiv alte componente precum contravaloarea taxei de putere, costurile serviciilor de transport, de sistem şi de operare piaţă, aferente, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, costul certificatelor verzi, acciza etc.) la cantitatea de energie electrică activă cumpărată. Articolul 27Costurile financiare cuprind cheltuielile aferente dobânzilor la creditele contractate pentru lucrările de investiţii şi/sau reparaţii/modernizări în reţeaua de distribuţie. Articolul 28Alocarea costurilor pe niveluri de tensiune se realizează după cum urmează: a)costurile realizate în mod evident pentru un nivel de tensiune se alocă nivelului de tensiune corespunzător; b)costurile comune mai multor niveluri de tensiune se împart pe fiecare nivel de tensiune, folosind drept cheie de alocare ponderea cantităţii de energie electrică distribuite utilizatorilor la acel nivel de tensiune în totalul cantităţii de energie electrică distribuită. Articolul 29Rata profitului brut aferentă serviciului de distribuţie prestat de operatorul de distribuţie nu poate depăşi 5%. Articolul 30Stabilirea tarifului/tarifelor specific/specifice de distribuţie a energiei electrice se efectuează pentru perioada „t“. Articolul 31La solicitarea operatorului de distribuţie, utilizatorii de tipul clienţilor noncasnici sunt obligaţi să transmită acestuia prognoza de consum pentru perioada „t“. Articolul 32Tariful de distribuţie se aplică pentru energia electrică măsurată, conform reglementărilor în vigoare, în punctul de delimitare între instalaţiile operatorului de distribuţie şi instalaţiile utilizatorului. Articolul 33(1) ANRE invalidează tarifele de distribuţie practicate de operatorul de distribuţie, cu anunţarea prealabilă a acestuia, dacă în urma verificărilor se constată că:a)un cost a fost inclus de mai multe ori; b)stabilirea tarifelor s-a efectuat pe baza unor elemente de cost, cantităţi de energie electrică sau niveluri de pierderi tehnologice nejustificate sau pe baza unor informaţii false furnizate de operatorul de distribuţie; c)există greşeli în determinarea tarifelor de distribuţie aplicate. (2) Invalidarea tarifelor de distribuţie implică corectarea informaţiilor false sau a greşelilor de calcul, efectuarea corecţiilor aferente perioadei de aplicare a acestora şi aprobarea/stabilirea noilor tarife. Articolul 34În situaţiile prevăzute la art. 33 alin (1), operatorul de distribuţie este obligat să înainteze către ANRE, în termen de 30 de zile de la data constatării erorilor de calcul, solicitarea de revizuire a tarifelor de distribuţie a energiei electrice. Capitolul IXRelaţii contractuale Articolul 35(1) Operatorul de distribuţie încheie cu operatorul de reţea din amonte un contract pentru serviciul de transport sau de distribuţie, după caz, pentru toată energia electrică măsurată în punctul de delimitare între instalaţiile electrice ale operatorului de reţea din amonte şi cele ale operatorului de distribuţie.(2) Operatorul de distribuţie încheie cu un furnizor de energie electrică un contract de furnizare pentru energia necesară acoperirii CPT, respectiv pentru energia necesară propriului loc de consum, dacă este cazul. Articolul 36(1) Operatorul de distribuţie încheie cu utilizatorul sau cu furnizorul acestuia un contract pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, cu respectarea contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 1.(2) Operatorul de distribuţie are dreptul să revândă utilizatorului energie electrică, la solicitarea acestuia, în condiţiile prevăzute în regulamentul de furnizare a energiei electrice, aprobat de ANRE.(3) Revânzarea energiei electrice se face cu respectarea clauzelor din contractul-cadru prevăzut la alin. (1), care se referă la revânzarea energiei electrice. Articolul 37(1) Utilizatorul sau furnizorul de energie electrică al acestuia va plăti operatorului de distribuţie contravaloarea serviciului de transport sau de distribuţie, după caz, prestat de operatorul de reţea din amonte şi contravaloarea serviciului de distribuţie prestat de operatorul de distribuţie, corespunzătoare energiei electrice active consumate.(2) În cadrul facturii emise utilizatorului, operatorul de distribuţie evidenţiază distinct:

cantitatea de energie electrică activă consumată;

tariful reglementat al operatorului de reţea din amonte, corespunzător punctului de delimitare între instalaţiile electrice ale operatorului de reţea din amonte şi cele ale operatorului de distribuţie;

tariful de distribuţie aplicat de operatorul de distribuţie. (3) În cazul revânzării energiei electrice, factura va cuprinde atât preţul de revânzare, cât şi contravaloarea energiei electrice consumate de utilizator.(4) Utilizatorul sau furnizorul de energie electrică al acestuia va plăti operatorului de distribuţie contravaloarea energiei electrice reactive, pe baza înregistrării grupului de măsurare prevăzut la art. 40, în conformitate cu reglementările în vigoare. Articolul 38În cazul în care operatorul de distribuţie şi/sau utilizatorul fac parte din categoria clienţilor finali, care, conform legii, beneficiază de serviciul universal, relaţiile contractuale dintre operatorul de reţea din amonte, operatorul de distribuţie, utilizatori şi furnizorii acestora se stabilesc conform regulamentului de furnizare a energiei electrice, aprobat de ANRE. Articolul 39(1) Între operatorul de reţea din amonte, operatorul de distribuţie, utilizatorii şi furnizorii de energie electrică ai acestora se încheie o convenţie multipartită prin care se stabilesc:a)modul de determinare a mărimilor de facturat; b)responsabilitatea fiecărei părţi, inclusiv modul de rezolvare a situaţiei în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile de plată aferente serviciilor de care beneficiază; c)măsuri pentru evitarea deconectării utilizatorilor în cazul în care aceştia şi-au îndeplinit obligaţiile de plată. (2) Convenţia prevăzută la alin. (1) constituie anexă la contractul pentru serviciile de transport sau de distribuţie, după caz, încheiat cu operatorul de reţea din amonte, la contractul pentru serviciul de distribuţie încheiat între operatorul de distribuţie şi utilizator şi la contractele de furnizare a energiei electrice încheiate de operatorul de distribuţie, precum şi de utilizator. Capitolul XMăsurarea energiei electrice Articolul 40Pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice este obligatorie montarea unui grup de măsurare a energiei electrice în punctul de delimitare între instalaţiile electrice ale operatorului de distribuţie şi instalaţiile electrice ale utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare. Articolul 41Energia electrică consumată de utilizator, pentru care a fost prestat serviciul de distribuţie, se determină pe baza înregistrărilor grupului de măsurare. Articolul 42Consumul propriu tehnologic al instalaţiilor operatorului de reţea se determină ca diferenţă între cantitatea de energie electrică măsurată în punctul de delimitare între instalaţiile sale electrice şi instalaţiile electrice ale operatorului de reţea din amonte şi suma dintre cantităţile de energie electrică măsurate la utilizatori şi, după caz, cantitatea de energie electrică măsurată la locul propriu de consum. Capitolul XIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 43În cazul în care un operator de distribuţie nu poate continua prestarea serviciului de distribuţie, activitatea de distribuţie a acestuia este preluată de operatorul de distribuţie concesionar, din zona de licenţă în care se află reţeaua electrică a operatorului de distribuţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 44În situaţia prezentată la art. 43, operatorul de distribuţie concesionar aplică utilizatorilor preluaţi tarifele de distribuţie a energiei electrice în vigoare, aprobate de ANRE. Articolul 45Neînţelegerile precontractuale legate de încheierea contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice între operatorul de distribuţie şi utilizatorul acestuia se soluţionează conform reglementărilor emise de ANRE. Articolul 46Tariful de distribuţie aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE rămâne valabil până la adoptarea unei decizii a preşedintelui ANRE de încetare a efectelor juridice ale acestuia. Articolul 47Operatorul de distribuţie care, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, aplică tarife de distribuţie aprobate de ANRE şi care intenţionează să îşi stabilească tarife de distribuţie în temeiul dreptului său prevăzut la art. 10 alin. (1) este obligat să notifice acest lucru ANRE şi să solicite încetarea efectelor juridice ale deciziei de aprobare a tarifului în vigoare. Articolul 48În termen de maximum 15 zile de la comunicarea deciziei de aprobare a tarifului/tarifelor de distribuţie a energiei electrice, operatorul de distribuţie va încheia/actualiza cu utilizatorul contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, conform prevederilor prezentei metodologii. Articolul 49 (1) Operatorul de distribuţie care face parte din categoriile specificate la art. 5 alin. (2) este obligat să notifice utilizatorilor săi, cu cel puţin 45 de zile înainte, intenţia de a schimba tariful de distribuţie aplicat.(2) Utilizatorul căruia urmează să i se schimbe tariful de distribuţie aplicat are dreptul să formuleze obiecţiuni în legătură cu valoarea acestuia pe care le transmite în scris operatorului de distribuţie, în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă a notificării.(3) În notificarea operatorului de distribuţie către utilizator se vor specifica valoarea stabilită a noului tarif, precum şi dreptul utilizatorului de a formula obiecţii conform alin. (2).(4) Operatorul de distribuţie este obligat să analizeze aceste obiecţii şi să colaboreze cu utilizatorul în vederea soluţionării pe cale amiabilă a obiecţiunilor acestuia.(5) În cazul în care operatorul de distribuţie şi utilizatorul nu ajung la un acord, operatorul de distribuţie este obligat să solicite în termen de 10 zile ANRE aprobarea tarifului de distribuţie şi să transmită documentele justificative care au stat la baza stabilirii tarifului de distribuţie în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.(6) Până la data emiterii deciziei ANRE privind aprobarea tarifului de distribuţie, operatorul de distribuţie aplică tariful de distribuţie stabilit anterior, în condiţiile art. 10. Articolul 50Operatorul de distribuţie care distribuie utilizatorilor săi, cumulat, o cantitate de energie electrică mai mare de 10GWh/an inclusiv este obligat să transmită la ANRE, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, macheta de monitorizare completată conform anexelor nr. 6 şi 7. Articolul 51Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1la metodologie CONTRACT-CADRU pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari Nr. ....... din data ............. Între ........ ..............., societate comercială cu sediul în ........ ........ ..............., judeţul ........ ........, cod poştal ..............., telefon ..............., fax ............, cod fiscal ........ ................, certificat de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului ........ ........ ........, cont de virament nr. ........ ..............., deschis la ........ ............, reprezentată prin ........ ........ ............... (director) şi prin ........ ................ ................ ........ ........., în calitate de operator de distribuţie, denumit în continuare prestator, pe de o parte, (director economic) şi ........ ................, cu sediul în ........ ........ ............., judeţul ........ ............, cod poştal ........ ........, telefon .........., fax ..........., cod fiscal ..........., certificat de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului ........ ..........., cont de virament nr. ........ .............., deschis la ........ ..........., reprezentată prin ........ ................ ........ ............... şi prin ........ ................ ........ ..............., (director) (director economic) în calitate de utilizator, denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte, ambele denumite în continuare părţi, s-a încheiat prezentul contract. Terminologie Articolul 1Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, denumită în continuare metodologie. Obiectul contractului Articolul 2(1) Obiectul prezentului contract îl constituie:

prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către prestator pentru beneficiar;

revânzarea energiei electrice de către prestator beneficiarului, dacă este cazul. (2) Prestarea serviciului de distribuţie/Revânzarea se face la locul de consum .............., din localitatea ............, adresa ..........., sau la locurile de consum prevăzute în anexa ......., pe perioada de valabilitate a contractului.Durata contractului şi încetarea contractului Articolul 3Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ........ ........ . Articolul 4Prelungirea duratei contractului este posibilă cu acordul scris al ambelor părţi, printr-un act adiţional, care se va semna cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea contractului. Articolul 5Denunţarea unilaterală a prezentului contract se poate face din iniţiativa prestatorului serviciului în următoarele cazuri:

imposibilitatea dovedită a continuării prestării serviciului de distribuţie, cu anunţarea prealabilă, în scris, a beneficiarului, conform legislaţiei în vigoare;

intenţia de a renunţa la prestarea serviciului de distribuţie, cu anunţarea prealabilă, în scris, a beneficiarului, cu 6 luni înainte de termenul solicitat. Articolul 6Denunţarea unilaterală a prezentului contract se poate face din iniţiativa beneficiarului, în cazul în care nu mai utilizează reţeaua de distribuţie a prestatorului, cu anunţarea prealabilă, în scris, a prestatorului, cu 15 zile lucrătoare înainte de termenul solicitat. Obligaţii financiare şi modalităţi de plată Articolul 7(1) Beneficiarul plăteşte prestatorului, până la data-limită de plată prevăzută în prezentul contract, contravaloarea serviciilor prestate, corespunzătoare energiei electrice active măsurate în punctul de delimitare între instalaţiile electrice ale prestatorului şi cele ale beneficiarului, astfel:

contravaloarea serviciului de transport sau de distribuţie, după caz, prestat de operatorul de reţea din amonte, la tariful reglementat al operatorului de reţea din amonte, corespunzător punctului de delimitare între instalaţiile electrice ale operatorului de reţea din amonte şi cele ale operatorului de distribuţie, în vigoare;

contravaloarea serviciului de distribuţie prestat de prestator, la tariful de distribuţie aprobat pentru prestator de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) sau stabilit de acesta, conform metodologiei. (2) Beneficiarul plăteşte prestatorului, până la data-limită de plată prevăzută în prezentul contract, contravaloarea energiei electrice reactive consumate, pe baza înregistrărilor grupului de măsurare din punctul de delimitare între instalaţiile electrice ale prestatorului şi cele ale beneficiarului, conform reglementărilor în vigoare.(3) În cazul în care prestatorul asigură beneficiarului energia electrică prin revânzare, beneficiarul plăteşte prestatorului suplimentar faţă de alin. (1) şi (2):

contravaloarea energiei electrice active consumate, stabilită pe baza preţului de revânzare, determinat conform art. 8;

contravaloarea contribuţiei privind cogenerarea de înaltă eficienţă şi contravaloarea certificatelor verzi, corespunzătoare energiei electrice consumate, conform reglementărilor în vigoare;

alte taxe, în conformitate cu legislaţia în vigoare: acciza, TVA. Articolul 8Preţul de revânzare a energiei electrice active se determină prin împărţirea contravalorii energiei electrice active cumpărate de prestator (inclusiv componentele: taxa de putere, dacă este cazul, serviciul de transport, serviciile de sistem şi operare piaţă) la cantitatea totală de energie electrică activă cumpărată pentru consumul său şi al beneficiarilor cărora le revinde energia electrică. Articolul 9(1) Pe întreaga durată de valabilitate a contractului, dar nu mai târziu de 10 zile financiare de la începerea fiecărei luni contractuale, prestatorul va emite către beneficiar o factură pentru serviciile prestate în luna contractuală anterioară.(2) Factura va conţine, în mod distinct, cel puţin:a)numărul contractului în baza căruia se prestează serviciul de distribuţie a energiei electrice; b)cantitatea de energie electrică activă pentru care s-a prestat serviciul de distribuţie; c)tariful reglementat în vigoare al operatorului de reţea din amonte, corespunzător punctului de delimitare între instalaţiile electrice ale operatorului de reţea din amonte şi cele ale operatorului de distribuţie; d)contravaloarea serviciului de transport sau de distribuţie, după caz, prestat de operatorul de reţea din amonte; e)tariful de distribuţie pentru nivelul de tensiune la care este racordat utilizatorul; f)contravaloarea serviciului de distribuţie prestat; g)cantitatea de energie reactivă; h)preţul reglementat pentru energia reactivă în vigoare; i)contravaloarea energiei reactive, determinată conform reglementărilor în vigoare; j)data-limită de plată. (3) În cazul în care prestatorul asigură beneficiarului energia electrică activă, prin revânzare, conţinutul facturii se va completa cu:a)preţul de revânzare; b)contravaloarea energiei electrice active consumate; c)contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă (lei/MWh); d)contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă (lei); e)preţul mediu pentru certificatele verzi (lei/MWh); f)contravaloarea costului pentru achiziţia de certificate verzi (lei); g)acciza la energia electrică şi TVA. Articolul 10Beneficiarul plăteşte factura în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. Articolul 11Dacă ziua-limită de plată nu este o zi financiară, atunci ziua-limită de plată se consideră următoarea zi financiară. Articolul 12(1) În cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadenţei a obligaţiilor prevăzute la art. 10, beneficiarul va plăti, în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere faţă de scadenţă, până în ziua plăţii (exclusiv), după cum urmează:a)penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei; b)valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei datorate. (2) În cazul în care beneficiarul achită factura până în cea de-a 30-a zi de la data scadenţei, acesta nu datorează penalităţi. Articolul 13Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislaţiei în vigoare, în contul prestatorului. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data care apare în extrasul de cont al beneficiarului. Obligaţiile şi drepturile prestatorului Articolul 14Prestatorul se obligă să obţină pe toată durata contractului toate aprobările necesare pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale. Articolul 15Prestatorul are următoarele obligaţii: a)să asigure serviciul de distribuţie a energiei electrice cu respectarea prevederilor prezentului contract; b)să convină cu beneficiarul asupra programului de revizii şi reparaţii la instalaţiile de distribuţie a energiei electrice către acesta; c)să asigure măsurarea energiei electrice, verificarea grupurilor de măsurare, citirea contoarelor şi transmiterea valorilor măsurate către entităţile autorizate să primească aceste date, conform reglementărilor în vigoare; d)să asigure efectuarea reviziilor şi reparaţiilor programate ale echipamentelor şi instalaţiilor de distribuţie; e)să anunţe beneficiarul, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte, despre întreruperile programate în instalaţiile de distribuţie a energiei electrice; f)să ia măsuri de remediere operativă a deranjamentelor şi incidentelor survenite în instalaţiile proprii, semnalate de beneficiar; g)să ia măsuri de întrerupere a distribuţiei energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei utilizatorului de reţeaua de distribuţie, în cazul unor defecţiuni în instalaţia beneficiarului, la cererea acestuia; h)să iniţieze modificarea şi completarea contractului de distribuţie a energiei electrice sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi; i)să permită accesul delegatului beneficiarului/operatorului de măsură la grupurile de măsurare/contoare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de prestatorul serviciului de distribuţie; j)să verifice în cel mai scurt timp sesizările beneficiarului şi să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia, conform reglementărilor în vigoare; k)să respecte normele şi prescripţiile tehnice; l)să asigure în punctele de delimitare indicatorii de calitate a energiei electrice, precum şi indicatorii de continuitate a alimentării cu energie electrică, conform reglementărilor în vigoare; m)să plătească beneficiarului despăgubiri pentru pagubele produse acestuia ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor şi a instalaţiilor proprii sau datorită unor acţiuni ale personalului propriu; n)să asigure beneficiarului puterea şi energia electrică în termenii prezentului contract, în cazul revânzării de energie electrică. Articolul 16Prestatorul are următoarele drepturi: a)să încaseze la termenele stabilite contravaloarea serviciului de distribuţie prestat beneficiarului; b)să aibă acces la grupurile de măsurare/contoare în vederea decontării, dacă acestea se află în incinta beneficiarului sau în întreţinerea acestuia; c)să pretindă despăgubiri beneficiarului pentru pagubele produse în instalaţiile de distribuţie, dacă se dovedeşte că s-au produs din vina acestuia; d)să pretindă beneficiarului despăgubiri pentru daunele provocate ca urmare a întreruperilor cauzate din vina acestuia; e)să întrerupă alimentarea cu energie electrică a beneficiarului, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, în următoarele cazuri:

depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare;

după trecerea a 30 de zile de la aplicarea penalităţilor, dacă factura nu a fost achitată de beneficiar;

împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al prestatorului de a monta, verifica, înlocui grupurile de măsură sau de a citi înregistrările acestora, de a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietatea prestatorului, atunci când acestea se află pe teritoriul beneficiarului; f)să întrerupă alimentarea cu energie electrică a beneficiarului, fără preaviz, în următoarele cazuri:

sustragerea de energie electrică;

pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă, inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor;

pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului Sistem energetic naţional (SEN).Obligaţiile şi drepturile beneficiarului Articolul 17Beneficiarul are următoarele obligaţii: a)să achite integral şi la termen facturile emise de prestator; b)să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare şi să nu intervină în niciun fel la instalaţia de alimentare; c)să permită accesul delegatului prestatorului/operatorului de măsură la grupurile de măsurare/contoare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de beneficiarul serviciului de distribuţie; d)să plătească prestatorului despăgubiri pentru pagubele produse acestuia ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor şi a instalaţiilor proprii sau din cauza unor acţiuni ale personalului propriu; e)să nu modifice în niciun fel instalaţia de alimentare decât în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f)să se conformeze dispoziţiilor prestatorului serviciului de distribuţie şi să reducă la nivelul stabilit consumul în situaţiile de restricţii sau limitări efectuate în condiţiile legii; g)să transmită prestatorului prognoza de consum, la solicitarea acestuia, în cazul în care este client noncasnic, conform reglementărilor în vigoare. Articolul 18Beneficiarul are următoarele drepturi: a)să solicite prestatorului serviciului de distribuţie modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor la acesta sau să iniţieze acte adiţionale la contract, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale; b)să solicite prestatorului măsuri pentru remedierea deranjamentelor şi incidentelor survenite în instalaţiile de distribuţie ale acestuia; c)să pretindă prestatorului despăgubiri pentru daunele provocate ca urmare a întreruperilor cauzate din vina acestuia, conform reglementărilor în vigoare; d)să aibă acces la grupurile de măsurare/contoare, dacă acestea se află în incinta prestatorului, în vederea constatării şi decontării livrărilor de energie electrică.Modificarea circumstanţelor Articolul 19(1) În sensul prezentului contract, prin modificarea circumstanţelor se înţelege intrarea în vigoare a unor prevederi legale noi, precum şi modificarea sau abrogarea celor existente ulterior datei încheierii prezentului contract. Contractele încheiate de părţi se modifică şi/sau se completează automat dacă printr-un act normativ se modifică/completează prevederile prezentului contract-cadru, părţile având obligaţia preluării modificării/completării legale într-un act adiţional la contract.(2) Prezentul contract poate fi modificat oricând cu acordul părţilor pe parcursul executării acestuia, prin acte adiţionale care fac parte integrantă din contract.Răspunderea contractuală Articolul 20Prestatorul este îndreptăţit să rezilieze contractul, cu anunţarea prealabilă a beneficiarului, cu 5 zile lucrătoare înainte de termenul solicitat, în următoarele cazuri: a)sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă; b)pentru neplată repetată; neplată repetată se consideră atunci când clientul ajunge de două ori în ultimele 12 luni în situaţia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice; c)alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. Articolul 21Rezilierea contractului se poate face din iniţiativa beneficiarului pentru neexecutarea obligaţiilor ce îi revin prestatorului, cu anunţarea prealabilă a acestuia, cu 5 zile lucrătoare înainte de termenul solicitat. Articolul 22Dacă în cursul ultimelor 12 luni calendaristice beneficiarul a ajuns în situaţia de neplată repetată a facturilor emise pentru prestarea serviciului de distribuţie, prestatorul poate solicita acestuia constituirea unor garanţii, conform reglementărilor în vigoare. Litigii Articolul 23Litigiile care decurg din încheierea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare ANRE, în conformitate cu Procedura de soluţionare a neînţelegerilor legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice şi a contractelor de racordare la reţea, aprobată prin ordin al ANRE în vigoare, şi, ulterior, dacă este cazul, instanţei judecătoreşti competente. Forţa majoră Articolul 24(1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau totală a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. Circumstanţele de forţă majoră sunt cele care pot apărea pe perioada derulării prezentului contract în urma producerii unor evenimente deosebite (calamităţi naturale, război, embargou şi altele), care nu au putut fi luate în considerare de către părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor.(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore de la apariţia acesteia, cu certificarea forţei majore de către instituţiile abilitate.(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerant de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte părţi, prin faptul necomunicării.Prezentul contract a fost încheiat la data de ........ în două (2) exemplare deopotrivă originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi îşi produce efectele începând cu data de ........ ................ .......... . Semnături Prestator, ........ ........ .......... Beneficiar, ........ ........ ............. ANEXA Nr. 2la metodologie * În cazul în care distribuţia de energie electrică se realizează pe un singur nivel de tensiune, tariful de distribuţie este egal cu tariful specific de distribuţie. ** Cantitatea de energie electrică pentru CPT cuprinde valorile cumulate ale CPT (transformare şi linie) aferente nivelului de tensiune respectiv. *** R1, R2....Rn este numărul rândului corespunzător din anexa nr. 3 la metodologie. Se vor completa numai rubricile necesare în funcţie de situaţia tehnică şi economică a fiecărui operator de distribuţie. ANEXA Nr. 3la metodologie Bilanţul energetic al operatorului de distribuţie

Bilanţ energetic Cantitatea prognozată pentru perioada t (MWh)
1 Energie intrată în IT
2 CPT linii IT
3* Energie utilă la IT (= 1 – 2), din care:
4 energie pentru consumul propriu al operatorului de distribuţie la IT
5 energie distribuită utilizatorilor la IT
6 Energie intrată în trafo de IT/MT (= 3 – 4 – 5)
7 CPT transformare IT/MT
8 Energie intrată în MT din trafo de IT/MT (= 6 – 7)
9 Energie intrată direct la MT
10 Total energie intrată în MT (= 8 + 9)
11 CPT linii MT
12* Energie utilă la MT (=10 – 11), din care:
13 energie pentru consumul propriu al operatorului de distribuţie la MT
14 energie distribuită utilizatorilor la MT
15 Energie intrată în trafo de MT/JT (= 12 – 13 – 14)
16 CPT transformare MT/JT
17 Energie intrată în JT din trafo de MT/JT (= 15 – 16)
18 Energie intrată direct la JT
19 Total energie intrată în JT (= 17 + 18)
20 CPT linii JT
21* Energie utilă la JT (= 19 – 20), din care:
22 energie pentru consumul propriu al operatorului de distribuţie la JT
23 energie distribuită utilizatorilor la JT

Se vor completa numai rubricile necesare în funcţie de situaţia tehnică a fiecărui prestator. * Poziţiile 3, 12 şi 21 vor fi folosite pentru calculul tarifului specific de distribuţie aferent nivelului de tensiune respectiv. ANEXA Nr. 4la metodologie Cantităţi de energie electrică activă cumpărate/livrate de operatorul de distribuţie în perioada t-1 (MWh)

Nr. crt. Luna Energia electrică intrată (MWh) Energia electrică utilă (MWh) Energia livrată la utilizatori (MWh)
1
2
...
12
TOTAL:

ANEXA Nr. 5la metodologie Lista utilizatorilor, persoane fizice şi/sau juridice, pentru care se prestează serviciul de distribuţie a energiei electrice

Nr. crt. Denumirea utilizatorului Nivelul de tensiune la care este racordat utilizatorul (kV) Puterea aprobată utilizatorului (kW) Puterea instalată la utilizator (kW) Energia electrică activă anuală distribuită la utilizator în anul t-1 (MWh) Energia electrică activă anuală prognozată a fi distribuită la utilizator în anul t (MWh)
1
2
...
...
Total: -

* Se va completa în ordinea descrescătoare a nivelului de tensiune la care este/sunt alimentat/alimentaţi utilizatorul/utilizatorii. ANEXA Nr. 6la metodologie Macheta de monitorizare a bilanţului de energie electrică şi a costurilor aferente serviciului de distribuţie pentru anul ............

Nr. crt. Denumirea UM Valoarea
IT MT JT
Costuri
1 Costuri de operare şi mentenanţă lei
2 Costuri cu amortizarea lei
3 Costuri cu CPT lei
4 Costuri financiare lei
5 Total costuri lei
Bilanţ energie
6 Energie electrică intrată MWh
7 Energie electrică reprezentând CPT MWh
8 Energie electrică distribuită pentru utilizatori MWh

ANEXA Nr. 7la metodologie Macheta de monitorizare anuală a serviciului de distribuţie realizat de operatorul de distribuţie Denumirea operatorului de distribuţie: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Denumirea operatorului de reţea din amonte la care sunt racordate instalaţiile operatorului de distribuţie: ........ ............... Nivelul de tensiune la care sunt racordate instalaţiile operatorului de distribuţie faţă de operatorul de reţea din amonte (conform ATR): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Loc de consum: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Total costuri activitate de distribuţie a energiei electrice: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Total venituri din activitatea de distribuţie a energiei electrice: ........ ................ ................ ................ ................ ................

Nr. crt. Denumirea utilizatorului Nivelul de tensiune la care este racordat utilizatorul Cantitatea anuală de energie electrică distribuită (MWh) Tariful de distribuţie aplicat
1
2
...
...


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 21/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 21 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu