Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.209 din 11.06.2020

privind modificarea Metodologiei pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 95/2018
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 23 iunie 2020SmartCity1

Având în vedere: Referatul Serviciului juridic şi relaţii externe, aprobat cu nr. 2.327 din 10 iunie 2020; prevederile art. 6 lit. d), art. 11 alin. (10) lit. g) şi art. 18 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; Nota de fundamentare a Direcţiei economice, aprobată cu nr. 2.296/ANMCS din 9 iunie 2020, privind calculul taxei de evaluare în vederea autorizării cursurilor organizate de furnizorii de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate în specializările necesare dezvoltării la nivel naţional a unui sistem de management al calităţii serviciilor de sănătate; Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 18/2020*) privind aprobarea proiectului Metodologiei pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate,în temeiul art. 13 alin. (5) lit. a) şi alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare, *) Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 18/2020 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin. Articolul I Metodologia pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 95/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 30 mai 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu Metodologia pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Furnizorii de servicii de formare înscrişi pentru una sau mai multe specializări în Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate trebuie să îşi completeze documentaţia prevăzută în Metodologia pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 95/2018, astfel cum a fost modificată prin prezentul ordin, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sub sancţiunea retragerii certificatului de recunoaştere şi radierii din registru. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, Vasile Cepoi Bucureşti, 11 iunie 2020. Nr. 209. ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 95/2018) METODOLOGIE pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1
(1) În vederea implementării unui sistem de management al calităţii la toate nivelele de asistenţă medicală este necesară formarea personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate care să implementeze şi să promoveze standardele naţionale de acreditare a unităţilor sanitare, precum şi principiile şi valorile care stau la baza dezvoltării calităţii serviciilor de sănătate.
(2) Formarea profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate constă în totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică, desfăşurate cu scopul de a furniza cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini profesionale, pentru personalul care desfăşoară sau urmează să desfăşoare activitate în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate.
(3) Activitatea de recunoaştere a furnizorilor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate (denumiţi în continuare furnizori de formare) revine Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (denumită în continuare A.N.M.C.S.).
(4) A.N.M.C.S coordonează la nivel naţional programele de formare profesională a furnizorilor de formare recunoscuţi, pe baza necesităţilor identificate la nivelul sistemului de sănătate, prin:a)stabilirea obiectivelor programelor de formare; b)aprobarea planificării activităţilor de formare; c)aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor; d)monitorizarea managementului riscurilor şi calităţii procesului de formare pentru fiecare formator recunoscut în parte; e)aprobarea şi actualizarea periodică a curriculumurilor-cadru pentru formarea în specializările prevăzute în prezenta metodologie.
(5) Semnificaţia termenilor specifici utilizaţi în prezenta metodologie este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
Articolul 2 Specializările necesare dezvoltării la nivel naţional a unui sistem de management al calităţii serviciilor de sănătate sunt: a)managementul calităţii serviciilor de sănătate (M.C.S.S.) furnizează noţiuni generale referitoare la organizarea sistemului sanitar şi a unităţii sanitare, precum şi referitoare la managementul calităţii în unităţile sanitare şi noţiuni generale despre identificarea riscurilor şi înregistrarea acestora în registrul riscurilor, necesare pentru obţinerea oricărei specializări citate mai jos; b)specializarea manager de calitate al serviciilor de sănătate (M.C.S.) este forma de pregătire prin care se dobândesc abilităţile şi competenţele necesare coordonării sau, după caz, desfăşurării activităţilor de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului; c)specializarea auditor clinic este forma de pregătire prin care se dobândesc abilităţile şi competenţele necesare coordonării sau, după caz, desfăşurării auditului clinic; d)specializarea evaluator de servicii de sănătate este forma de pregătire prin care se dobândesc abilităţile şi competenţele necesare evaluării unităţilor sanitare pe baza standardelor, procedurilor şi metodologiilor A.N.M.C.S.
Capitolul II Recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate Articolul 3
(1) În sensul prezentei metodologii, recunoaşterea reprezintă procesul în urma căruia furnizorii de servicii de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate (denumiţi în continuare furnizori de formare) dobândesc dreptul de a desfăşura activităţi de formare profesională în specializările prevăzute la art. 2 finalizate prin eliberarea de certificate recunoscute de către A.N.M.C.S.
(2) Recunoaşterea dă dreptul posesorilor certificatelor eliberate de către furnizorii recunoscuţi să participe la activităţi privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.
Articolul 4 A.N.M.C.S. recunoaşte, la cerere, ca furnizori de formare în specializările prevăzute la art. 2 următoarele entităţi juridice: a)instituţiile de învăţământ superior acreditate care desfăşoară activităţi de învăţământ medical; b)Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti; c)orice altă persoană juridică de drept public sau privat constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România care are prevăzută în obiectul de activitate formarea profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, nu este în stare de faliment ori lichidare şi nu a suferit condamnări penale. Articolul 5 Pentru obţinerea recunoaşterii de către A.N.M.C.S., furnizorii de formare depun la A.N.M.C.S. următoarele documente: a)cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie; b)documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. c); c)codul de etică sau de conduită al furnizorului de formare; d)documente prin care să dovedească existenţa unui program de evaluare a activităţii şi competenţei lectorilor şi de perfecţionare continuă a acestora, inclusiv ca urmare a revizuirii reglementărilor A.N.M.C.S. Articolul 6 Răspunsul la cerere se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la data completării dosarului conform cerinţelor prezentei metodologii. Articolul 7 Cererea se respinge în situaţia constatării neîndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea recunoaşterii. Solicitantul poate depune o nouă cerere, dar nu mai devreme de 30 de zile calendaristice de la data notificării.
Capitolul III Autorizarea cursurilor Articolul 8
(1) A.N.M.C.S. autorizează, la solicitarea furnizorului de formare, organizarea fiecărui curs în specializări prevăzute la art. 2, pentru fiecare serie (grupă) de maximum 28 de cursanţi.
(2) Cererea de autorizare a cursului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie, se depune la A.N.M.C.S. cu minimum 60 de zile calendaristice înainte de începerea fiecărui curs. Cererea va fi însoţită de documentele doveditoare în original sau copie certificată, inclusiv opisul acestora.
(3) A.N.M.C.S. evaluează pentru fiecare curs în parte următoarele cerinţe obligatorii:a)respectarea condiţiilor de înscriere la curs, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta metodologie; b)respectarea curriculumului-cadru, pe specializări, aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. şi actualizat periodic în raport cu necesităţile de formare identificate la nivelul sistemului de sănătate; c)fişa de prezentare a fiecărui curs, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta metodologie; d)fişa de recunoaştere a capacităţii profesionale a lectorului, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta metodologie; e)suportul de curs; f)respectarea numărului estimat de cursanţi pentru fiecare serie.
(4) A.N.M.C.S. poate solicita furnizorului o singură dată completarea documentaţiei depuse sau clarificări cu privire la conţinutul acesteia la care solicitantul trebuie să răspundă în maximum 5 zile lucrătoare. După expirarea acestui termen, dosarele incomplete sunt respinse.
(5) Răspunsul la cererea de autorizare a cursului se comunică cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de începerea cursului. Cursurile autorizate se publică pe pagina electronică a A.N.M.C.S. în termen de 3 zile de la comunicarea autorizării cursului către furnizor.
(6) Orice modificare a elementelor prevăzute la alin. (3) lit. c)-f) se comunică A.N.M.C.S. cu minimum 5 zile lucrătoare anterior datei începerii cursului.
(7) Cursurile pentru specialitatea evaluator de servicii de sănătate se organizează pe baza necesarului, comunicat de către A.N.M.C.S., pe categorii profesionale.
(8) A.N.M.C.S. desemnează şi comunică furnizorului de formare persoanele, angajaţi ai A.N.M.C.S., care participă în cadrul comisiilor de examinare a absolvenţilor, respectiv în comisiile de soluţionare a contestaţiilor.
(9) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea angajaţilor A.N.M.C.S. în cadrul comisiilor de examinare a absolvenţilor, respectiv în comisiile de soluţionare a contestaţiilor se suportă de către furnizorul de formare.
(10) Pentru analiza documentaţiei fiecărui curs, furnizorul de formare recunoscut de A.N.M.C.S. achită o taxă de 2.000 lei.
(11) Plata taxei se face prin virament sau în numerar, la casieria A.N.M.C.S.
Articolul 9
(1) Se consideră incidente în organizarea şi desfăşurarea cursului:a)nerespectarea uneia sau mai multor obligaţii asumate în documentele prezentate la art. 8 alin. (3) sau modificarea acestora, fără obţinerea acordului prealabil al A.N.M.C.S.; b)încercarea de influenţare a membrilor comisiei de examinare a absolvenţilor, respectiv a celei de soluţionare a contestaţiilor; c)prezentarea eronată a evidenţei cursanţilor şi a prezenţei acestora.
(2) Constatarea unuia dintre incidentele prevăzute la alin. (1) conduce la suspendarea recunoaşterii furnizorului de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, pentru o perioadă de 6 luni, fără prelungirea perioadei de validitate a certificatului de furnizor de servicii de formare. Pe perioada suspendării se revocă autorizarea cursurilor programate în această perioadă.
Capitolul IV Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate Articolul 10 Recunoaşterea de către A.N.M.C.S. a furnizorilor de servicii de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate se realizează pentru specializările prevăzute la art. 2 prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. şi se dovedeşte prin Certificatul de recunoaştere a furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie. Articolul 11
(1) Certificatul de recunoaştere a furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate este valabil pentru o perioadă de 3 ani de la data eliberării acestuia.
(2) Cererea de evaluare a dosarului furnizorului de formare, în vederea reînnoirii certificatului, se înaintează A.N.M.C.S cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterior datei expirării certificatului.
Articolul 12 A.N.M.C.S. organizează evidenţa furnizorilor recunoscuţi, într-un registru dedicat, în format electronic, denumit Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta metodologie. Articolul 13 Un extras din Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate se publică pe site-ul A.N.M.C.S. - www.anmcs.gov.ro. Articolul 14 Pentru menţinerea în Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, furnizorul de servicii de formare are următoarele obligaţii: a)să aibă evidenţa înscrişilor, participanţilor şi absolvenţilor pe specializări, pentru fiecare curs în parte; b)să organizeze evaluarea iniţială a candidaţilor. Pentru specializările prevăzute la art. 2 lit. b) şi d) proba de cunoştinţe de operare şi tehnoredactare computerizată este eliminatorie; c)să organizeze minimum 2 evaluări de etapă, pe parcursul cursului. Ponderea mediei evaluărilor de etapă se constituie într-un procent de 20% din valoarea rezultatului evaluării finale; d)să organizeze evaluarea finală, prin probă scrisă şi orală; e)să pună la dispoziţia comisiei de examinare, în vederea evaluării finale a fiecărui cursant, rezultatele evaluării iniţiale şi de etapă; f)să pună la dispoziţia A.N.M.C.S., în termen de 30 de zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei examinări, evidenţa diplomelor eliberate cursanţilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta metodologie; g)să comunice A.N.M.C.S. orice modificare intervenită în condiţiile care au stat la baza recunoaşterii furnizorului de servicii de formare profesională, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta a survenit. Articolul 15
(1) Retragerea certificatului de recunoaştere se face prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. în următoarele situaţii:a)constatarea neîndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării acestuia, dar necomunicate în termenul prevăzut la art. 14 lit. g); b)neîndeplinirea obligaţiilor asumate de furnizorul de formare pentru fiecare curs autorizat de către A.N.M.C.S. în parte, inclusiv cele prevăzute la art. 14; c)organizarea cursurilor de evaluator fără a fi fost anunţată necesitatea de către A.N.M.C.S.; d)organizarea de cursuri în domeniul prezentului ordin pentru care nu s-a solicitat şi primit autorizarea; e)în cazul constatării repetării situaţiei prevăzute la art. 9 alin. (2) pe durata de validitate a certificatului de furnizor de servicii de formare. Retragerea certificatului implică revocarea automată a autorizării tuturor cursurilor programate după data retragerii.
(2) Retragerea certificatului conduce automat la revocarea autorizării cursurilor şi nulitatea diplomelor emise după data comunicării furnizorului a retragerii certificatului.
(3) În situaţia în care furnizorul nu a notificat A.N.M.C.S. în termenul prevăzut la art. 14 lit. g), diplomele emise începând cu data modificării condiţiilor care au stat la baza recunoaşterii furnizorului sunt declarate nule.
Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 16 Totalitatea activităţilor reglementate de prezentul ordin este supusă legislaţiei interne şi internaţionale privind protecţia datelor cu caracter personal, a drepturilor de proprietate intelectuală şi a celor de autor. Articolul 17 Anexele nr. 1- 9 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1 la metodologie SEMNIFICAŢIA TERMENILOR SPECIFICI Competenţă - reprezintă capacitatea de a aplica, a transfera şi a combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, cu un grad ridicat de complexitate, fiind orientate către dobândirea abilităţilor necesare specifice unei specializări; Curriculum - reprezintă planurile didactice care cuprind ariile curriculare, disciplinele aferente, număr de ore proiectate, finalităţi, obiective generale, sistemul obiectelor de studiu şi schemele orare, obiectivele diferitelor arii curriculare, conţinuturi, standarde de competenţă, metode şi instrumente de evaluare; Lector - specialist în formare profesională care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice şi practice, precum şi programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale; Program de formare - reprezintă oferta educaţională în vederea dezvoltării şi actualizării unor competenţe profesionale în una dintre specialităţile prevăzute la art. 2 din Metodologia pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate şi de autorizare a cursurilor organizate de aceştia, organizat cu respectarea curriculumului-cadru de pregătire; Curs - forma de învăţământ de scurtă durată care cuprinde totalitatea orelor de program, desfăşurate sub formă teoretică, practică sau combinată, destinată dobândirii unei specializări de către o serie de cursanţi. Cursurile pot fi in-situ, prin teleconferinţă sau combinate; Incident - orice situaţie sau eveniment care modifică condiţiile precizate de furnizorul de formare în cererea de autorizare pentru fiecare curs în parte şi aprobate de către A.N.M.C.S. sau care este de natură să afecteze legalitatea, realitatea şi obiectivitatea desfăşurării activităţilor de învăţare şi evaluare prevăzute în Metodologia pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate şi de autorizare a cursurilor organizate de aceştia; Audit clinic - proces de îmbunătăţire a calităţii care urmăreşte să îmbunătăţească procesul de îngrijire a pacienţilor şi rezultatelor acestora, prin analiza sistematică a îngrijirilor pe baza ghidurilor şi protocoalelor de bună practică specifice şi să implementeze măsurile propuse; Serie de cursanţi - grup de persoane care dobândesc competenţe specifice ca urmare a participării la un curs desfăşurat într-o perioadă definită de timp; Program de evaluare a activităţii lectorilor - reprezintă planificarea activităţilor procesului de evaluare sistematică şi obiectivă a lectorilor, prin care se determină capacitatea şi competenţa în domeniul de specializare, precum şi nivelul de îndeplinire a obiectivelor educaţionale şi cuprinde analiza rezultatelor aşteptate şi obţinute; Program de perfecţionare continuă a lectorilor - reprezintă planificarea activităţilor de perfecţionare a lectorilor care au ca rezultat dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor, abilităţilor sau competenţelor profesionale, în raport cu necesităţile de instruire identificate în cadrul procesului de evaluare a acestora. ANEXA Nr. 2 la metodologie CERERE DE ÎNSCRIERE în procedura de recunoaştere a furnizorilor de servicii de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate Subsemnata/Subsemnatul, ........ ........ .........., reprezentant legal al ........ ................ ........., CUI / CIF........ ................ ........., cu sediul în ........ ................, str. ................ nr. ....., judeţul/sectorul ............, tel.: .........., fax: ............, e-mail: ........ ........ ..........., înregistrată la ORC ........ .........../Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. ........ ............., vă solicit prin prezenta înscrierea în procedura de recunoaştere a furnizorilor de servicii de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate. Documentaţia aferentă este depusă cu opis al documentelor anexate. Data completării ..../..../.... Semnătură, ........ ............... ANEXA Nr. 3 la metodologie CERERE DE AUTORIZARE a cursului în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate Subsemnata/Subsemnatul, ........ ........, reprezentant legal al ........ .............., CUI/CIF ................, cu sediul în ........ ..........., str. ........ ........ nr. ....., judeţul/sectorul ..........., tel.: .........., fax: ........, e-mail: ........ ..........., înregistrată la ORC ........ .........../Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. ........ ........, înregistrat în Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, având Certificatul de recunoaştere a A.N.M.C.S. ca furnizor de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate seria ........., nr. ............, eliberat la data de ........ ................, valabil până la data de ........ ..............., solicit autorizarea organizării următoarelor cursuri în perioadele menţionate mai jos:

Codul cursului Perioada cursului Managementul calităţii serviciilor de sănătate Manager de calitate al serviciilor de sănătate Auditor clinic Evaluator de servicii de sănătate

NOTĂ: Se va bifa tipul de curs şi se va completa perioada desfăşurării acestuia. Documentaţia aferentă este depusă cu opis al documentelor anexate. Data completării ......../......../............ Semnătură, ........ ............... ANEXA Nr. 4 la metodologie CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE la cursurile pentru specializările prevăzute la art. 2 din metodologie Specializarea „Managementul calităţii serviciilor de sănătate" studii medii, postliceale, superioareSpecializarea „Manager de calitate al serviciilor de sănătate" studii superioare; competenţe în managementul calităţii (de exemplu, să fi absolvit Curs de management al calităţii); competenţe de operare şi tehnoredactare computerizată dovedită prin testarea cunoştinţelor sau atestate certificateSpecializarea „Auditor clinic" studii superioare medicale - medic sau asistent; competenţe în managementul calităţii (de exemplu, să fi absolvit Curs de management al calităţii)Specializarea „Evaluator de servicii de sănătate" conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 651/2016 privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; competenţe în managementul calităţii (de exemplu, să fi absolvit Curs de management al calităţii); competenţe de operare şi tehnoredactare computerizată dovedită prin testarea cunoştinţelor sau atestate certificate. ANEXA Nr. 5 la metodologie FIŞA de prezentare a cursului în specializarea „ ........ ................ ................ ................ ................ ............. " I. Obiectivul general al cursului: ........ ................ ................ ................ ................ ......... II. Obiectivele specifice ale cursului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. III. Grupul-ţintă căruia i se adresează cursul: ........ ................ ................ ................ ................ ......... IV. Numărul estimat de cursanţi*: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... * Se va ţine cont de numărul maxim acceptat de A.N.M.C.S. de 28 de persoane pentru fiecare curs. V. Structura cursului: 1. Durata: (număr de zile şi număr total ore), din care: a)număr de ore alocate pentru pregătirea teoretică (curs): ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... b)număr de ore alocate pentru pregătirea practică (stagiu): ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... c)număr de ore alocate pentru evaluare (examen): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............2. Orarul (ora zilnică de începere, pauze, ora zilnică de închidere): ........ ................ ................ ................ ........ ............... VI. Formatul cursului: 1. Metode de formare propuse - obligatoriu - prelegere, studii de caz şi cel puţin una din următoarele variante:

a) discuţii
b) lucru în grup
c) joc de rol
d) brainstorming
e) altă variantă

descrieţi: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 2. Tematicile (unităţile de învăţare din cadrul programului): a)titlul: ........ ................ ................ ................ .............. b)obiectivele specifice:........ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ .......... c)metode propuse pentru evaluarea cunoştinţelor propuse în cadrul fiecărei tematici:........ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ .......... d)bibliografia fiecărei tematici (autor, titlul lucrării, editură, anul publicării):........ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ .......... VII. Modalităţi de evaluare şi criterii: 1. Modalităţile de evaluare utilizate:

a) evaluare iniţială
b) evaluare pe parcurs
c) evaluare finală
2. Metode - instrumente de evaluare:
a) test cu subiecte de sinteză
b) test cu subiecte grilă
c) interviu

3. Scală de apreciere:

a) notă
b) punctaj

Barem de notare: ........ ................ ................ .............. VIII. Competenţele conferite prin participarea la curs: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. IX. Lectorii care elaborează şi susţin cursul (şi înlocuitorii acestora): 1. Numele şi prenumele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... 2. Profesia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 3. Denumirea tematicilor (unităţilor de învăţare din cadrul programului) pe care le susţin: ........ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 4. Numărul de contract: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. X. Modalitatea de realizare a cursului, partea teoretică:

1. In situ cursanţi şi lectori
2. Prin videoconferinţă cursanţi şi lectori
3. In situ combinat cu videoconferinţă, cursanţi şi lectori

XI. Perioada de desfăşurare a cursului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. XII. Locaţia stabilită pentru desfăşurarea cursului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Data completării ......../......../............. Semnătură, ........ ............... ANEXA Nr. 6 la metodologie FIŞA de recunoaştere a capacităţii profesionale a lectorului

1. Numele şi prenumele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............
2. Profesia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
3. Denumirea tematicilor/modulelor susţinute:
- ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
- ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
- ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
I. Adeverinţă care atestă calitatea de cadru didactic universitar*
Certificat de formator recunoscut în condiţiile legii*
Dovada absolvirii modulului psihopedagogic pentru pregătirea personalului didactic*
II. Dovada care atestă pregătirea şi experienţa în tematica pe care urmează să o predea**
- pentru temele cu informaţi generale de managementul calităţii, comunicare, IT, prelucrare date, managementul sanitar şi de principii ale auditului etc. - dovada de studii superioare, pregătire şi experienţă în domeniul temei de curs susţinute;
- pentru temele cu informaţii cu caracter medical, inclusiv pentru auditor clinic - dovada de studii superioare în domeniul medical, pregătire şi experienţă în domeniul temei de curs susţinute şi activitate de minimum 3 ani într-o unitate sanitară;
- suplimentar pentru specializarea auditor clinic, pentru predarea modulelor specific - auditului clinic, trebuie depusă dovada participării la cel puţin o misiune de audit clinic.
III. Suportul de curs care reflectă respectarea de către lector a curriculumului şi a obiectivelor politicii de calitate promovată de către Ministerul Sănătăţii şi A.N.M.C.S.
IV. Dovada participării la activităţi de dezvoltare profesională a lectorului în ultimele 12 luni
(cel puţin o participare la conferinţe pe specific, workshopuri, cursuri, articole publicate etc.)

* Una dintre cele 3 variante. ** Lectorii cu pregătire medicală superioară pot susţine teme cu caracter medical şi general. Lectorii cu pregătire superioară, alta decât cea medicală, pot susţine numai teme cu caracter general. ANEXA Nr. 7*) la metodologie *) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 8 la metodologie REGISTRUL NAŢIONAL al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

Nr. crt. Furnizorul de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate Datele privind recunoaşterea furnizorului de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate de către A.N.M.C.S. Observaţii*
Datele de identificare Reprezentantul legal Ordinul preşedintelui A.N.M.C.S. Certificatul
Denumirea furnizorului Codul fiscal Adresa Numele şi prenumele Funcţia Nr. Data Seria Numărul Data

* Se completează, după caz, „ANULAT" sau „DUPLICAT", indicându-se şi data. ANEXA Nr. 9 la metodologie BORDEROU cu evidenţa absolvenţilor pentru cursul în specializarea ........ ................ ................ ........ .......... Furnizor ........ ................ ..............., Ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. de aprobare a cursului ........., ....../......./.............. cod curs ........ ................, perioadă curs ....../......./.............. - ....../......./..............

Nr. Numele şi prenumele CNP Data absolvirii Seria şi numărul certificatului eliberat
1
2
3
4
5
...SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 209/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 209 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 209/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu