Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2089 din 6 decembrie 2006

pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1043 din 29 decembrie 2006In temeiul prevederilor art. 110 alin. (4)-(7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2)  Pentru efectuarea procedurii prevăzute la alin. (1) se aprobă formularul al cărui model este cuprins în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(3)  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA

de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale

1.   Indreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de debitori se va face pe baza unei cereri a acestora, depusă la organul fiscal competent, în termen de cel mult un an de la data efectuării plăţii eronate, conform prevederilor art. 110 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.   In categoria erorilor constatate în completarea documentelor de plată de către debitori privind obligaţiile fiscale, şi care pot fi îndreptate conform prezentei proceduri, se cuprind orice erori cu privire la modul de completare a documentelor de plată, cu excepţia informaţiilor care privesc suma înscrisă pe documentele de plată şi data plăţii.

3.   Prin prezenta procedură nu se vor îndrepta erorile privind sumele virate pe conturi bugetare administrate de creditori bugetari diferiţi.

4.1.   Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente:

-  datele de identificare ale debitorului;

-  precizarea erorii ce urmează a fi îndreptată;

-   modul în care va fi reconsiderată această plată, de la data şi în suma înscrisă pe documentul de plată iniţial;

-  documentul prin care s-a stabilit sau s-a individualizat suma de plată;

-   numărul documentului prin care s-a efectuat plata iniţială;

-  suma achitată prin documentul de plată iniţial;

-  data plăţii.

4.2.   La cerere vor fi ataşate: o copie a ordinului de plată, o copie a extrasului de cont, precum şi orice alte documente ce atestă eroarea produsă.

4.3.   Organul fiscal va verifica în evidenţele fiscale existenţa erorilor semnalate în documentul de plată, îndeplinirea condiţiilor de creditare a contului bugetar şi de debitare a contului plătitorului, urmând a se întocmi un referat cu propuneri de soluţionare a cererii debitorului, respectiv de îndreptare a erorilor din documentul de plată, referat care va fi aprobat de către conducătorul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului, potrivit legii.

5.1.   După aprobarea referatului prevăzut la pct. 4.3, organul fiscal competent va întocmi nota privind corecţia erorilor din documentele de plată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, în două exemplare. Nota privind corecţia erorilor din documentele de plată se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.

5.2.   Nota privind corecţia erorilor prevăzută la pct. 5.1 se transmite unităţii de trezorerie şi contabilitate publică, în vederea operării corecţiei în conturile bugetare corespunzătoare.

5.3.   Unitatea de trezorerie şi contabilitate publică efectuează stornarea plăţii eronate şi înregistrarea sumei în contul bugetar corespunzător, cu data plăţii indicate în anexa nr. 2, înscrie pe cele două exemplare ale notei privind corecţia erorilor din documentele de plată data la care s-a efectuat această operaţiune şi îşi reţine un exemplar, restituind organului fiscal competent celălalt exemplar.

5.4.   După efectuarea de către unitatea de trezorerie şi contabilitate publică a îndreptării erorilor din documentul de plată, organul fiscal competent va întocmi, după caz, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii stabilite în sarcina debitorului, în urma îndreptării erorilor din documentele de plată, care va fi comunicată acestuia, în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii.

5.5.   Prin excepţie de la prevederile pct. 1, în cazul erorilor materiale constând în virarea eronată a obligaţiilor de plată la altă unitate de trezorerie şi contabilitate publică decât cea la care trebuie achitată suma, cererea prevăzută la pct. 4.1 se depune la organul fiscal în a cărui rază s-a efectuat plata eronată. In această situaţie, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, unitatea de trezorerie şi contabilitate publică la care s-a efectuat plata eronată va completa la rubrica „Data plăţii" din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului prin care se efectuează îndreptarea erorii, data plăţii înscrisă în anexa nr. 2. Organul fiscal la care s-a efectuat plata eronată va transmite o copie a cererii depuse de debitor, inclusiv a anexelor la cerere, organului fiscal competent în administrarea debitorului, procedând la întocmirea referatului cu propuneri de soluţionare a cererii debitorului.

5.6.  După efectuarea operaţiunii de corecţie în evidenţa analitică pe plătitori, organul fiscal competent va comunica debitorului modul de soluţionare a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată.

5.7.  Organul fiscal competent va arhiva la dosarul fiscal următoarele documente:

-   cererea debitorului de îndreptare a erorilor din documentele de plată;

-   documentaţia care a stat la baza efectuării acestei operaţiuni;

-   copia fişelor debitorului din evidenţa analitică pe plătitori, afectate de operaţiunea de corecţie;

-   referatul aprobat de şeful organului fiscal;

-   nota privind corecţia erorilor din documentele de plată avizată de unitatea de trezorerie şi contabilitate publică.

6.   Cererea debitorului de îndreptare a erorilor din documentele de plată se va soluţiona în termen de 45 de zile de la înregistrarea acesteia, conform art. 681 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7.   Modificarea sau desfiinţarea actelor administrative fiscale ca urmare a îndreptărilor erorilor din documentul de plată se va face potrivit dispoziţiilor art. 46-48 din actul normativ prevăzut la pct. 6, coroborate cu dispoziţiile pct. 46.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004.

ANEXA Nr. 2*)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DGFP....................................../AFP...............................

Str...............................nr.,..Localitatea...........................

Aprobat/ Data................

Conducătorul unităţii fiscale,

Semnătura

LS.

NOTA

privind corecţia erorilor din documentele de plata

In temeiul prevederilor art.110 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, se corectează erorile din documentele de plata efectuate de către:

- nume si prenume / denumire debitor...............................................................

- domiciliul fiscal............................................................................................

- cod de identificare fiscala .............................

Corecţia s-a efectuat:

- in baza cererii debitorului nr......din data de................

-din oficiu, pe baza referatului nr.....

I. Veniturile din care se sting alte obligaţii fiscale :

Denumirea

venitului din care se stornează

Contul IBAN

Documentul din care rezulta ca suma a fost plătită

Cod fiscal beneficiar

conform documentului

de plată iniţial

Suma

(lei)

Nr. document

Data plăţii

II. Obligaţii fiscale care se sting prin corectie:

Denumirea

obligaţiei

stinse prin

transfer plată

stornată

Contul IBAN

Documentul prin care s-a

stabilit sau individualizat

suma de plata

Cod fiscal beneficiar în urma corecţiei

Suma

(lei)

Nr. document

Data plăţii**

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate formula contestaţie la organul de soluţionare competent, in in conformitate cu prevederile art.174 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare, in termenul prevăzut de art.176 al aceluiaşi act normativ.

Sef compartiment                             Intocmit/Data...................

Semnătura..............                          inspector,

                                                        Numele si prenumele

                                                        Semnătura.....................

Unitatea de trezorerie si contabilitate publica

Inregistrat operaţiunile aprobate la pct. I si II din nr............/ data...............

Director,

Data........................

Sef compartiment

*) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, după caz.

**) Reprezintă data plăţii iniţiale

M.F.P. -A.N.A.F,  cod 14.13.41.99.21

(verso)

1.  Denumire: Notă privind corecţia erorilor din documentele de plată

2.  Cod: 14.13.41.99.21

3.  Format: A4/t1

4.  Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în blocuri de 100 de file.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.  Se utilizează: în baza art. 110 alin. (4) -(7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7.  Se întocmeşte: - în 3 exemplare;

-   de organul fiscal competent.

8.  Circulă: - un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de evidenţă pe plătitori;

-   un exemplar la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică care a efectuat corecţia erorilor din documentele de plată;

-   un exemplar la contribuabil.

9.   Se arhivează:  un exemplar la dosarul fiscal  al contribuabilului.

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2089/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2089 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu