Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PRECIZARI Nr

PRECIZARI   Nr. 2 din 31 august 1999

pentru reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea bancilor

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 462 din 24 septembrie 1999

    Avand in vedere complexitatea operatiunilor de fuziune, divizare si de lichidare a bancilor si tinand seama de incidenta fiscala a operatiunilor se emit urmatoarele precizari:

    I. Fuziunea bancilor

    In vederea stabilirii situatiei reale a patrimoniului fiecarei banci, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) si ale art. 9 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, ale pct. 209 - 213 din Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, denumite in continuare Planul de conturi bancar, precum si prevederilor privind intocmirea bilantului contabil cuprinse in Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si ale normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998, denumite in continuare modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci, bancile care fuzioneaza au obligatia efectuarii inventarierii si evaluarii elementelor patrimoniale.

    A. Principalele operatiuni care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin absorbtie:
    1. inventarierea patrimoniului si evaluarea elementelor patrimoniale ale bancilor care fuzioneaza, in conformitate cu prevederile cap. V "Inventarierea patrimoniului" din Planul de conturi bancar si cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995;
    2. intocmirea bilantului contabil de fuziune al bancilor care urmeaza sa fuzioneze, pe formularul-model 4100 "Situatia patrimoniului", prevazut in modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci;
    3. determinarea activului net*) pe baza bilantului contabil de fuziune, potrivit anexei nr. 1;
    4. determinarea raportului de schimb al actiunilor pentru a acoperi capitalul bancilor absorbite.
    In cadrul acestei operatiuni se efectueaza:
    a) determinarea valorii contabile a actiunilor bancilor care fuzioneaza, prin raportarea activului net la numarul de actiuni emise;
    b) determinarea valorii nominale a actiunilor bancilor care fuzioneaza, prin raportarea capitalului social la numarul de actiuni, care trebuie sa corespunda cu valoarea prevazuta in statutul bancilor;
    c) determinarea numarului de actiuni ce trebuie emise de banca care absoarbe, prin raportarea activului net al bancilor absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a bancii care absoarbe;
    d) stabilirea raportului de schimb al actiunilor pentru actionarii de la bancile absorbite, care reprezinta schimbarea actiunilor bancilor absorbite pentru actiunile bancii care absoarbe;
    e) determinarea majorarii capitalului social la banca care absoarbe, prin inmultirea numarului de actiuni care trebuie emise de aceasta cu valoarea nominala a unei actiuni de la aceasta banca;
    f) calcularea primei de fuziune ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor si valoarea nominala a acestora.
    Bancile care sunt absorbite se dizolva si isi pierd personalitatea juridica, iar actiunile acestora sunt inlocuite cu actiuni ale noii banci.
------------
    *) Activul net (patrimoniul net) se determina ca diferenta intre totalul activului si totalul datoriilor inscrise in pasivul bilantului (operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare, operatiuni cu clientela, operatiuni cu titluri si operatiuni diverse, datorii subordonate si fonduri publice alocate).

    B. Principalele operatiuni care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin contopire:
    1. inventarierea, evaluarea, intocmirea bilantului contabil de fuziune si determinarea activului net, efectuate in conformitate cu precizarile cuprinse la lit. A pct. 1 - 3;
    2. constituirea noii banci pe baza activului net al bancilor care fuzioneaza si determinarea numarului de actiuni prin raportarea activului net la valoarea nominala a unei actiuni;
    3. reflectarea in contabilitatea bancii nou-infiintate a capitalurilor sociale aportate, a drepturilor si obligatiilor bancilor care isi inceteaza existenta;
    4. reflectarea in contabilitatea bancilor care s-au dizolvat a activului net si a elementelor patrimoniale transmise noii banci.

    II. Dizolvarea si lichidarea bancilor

    Din punct de vedere juridic dizolvarea bancilor este reglementata de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare (art. 222, art. 223 [cu exceptia alin. (2)], art. 227 - 229 si art. 232).
    Operatiunile de lichidare a bancilor sunt reglementate de art. 246, 247, art. 249 - 254, art. 255 [cu exceptia alin. (1)], art. 258 - 264 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, cu modificarile ulterioare, precum si de Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor.
    La dizolvarea si lichidarea bancilor cu capital de stat se vor avea in vedere si precizarile elaborate de Fondul Proprietatii de Stat.
    Incetarea existentei bancilor ca persoane juridice presupune parcurgerea a doua etape: dizolvarea si lichidarea.

    A. Principalele operatiuni care se efectueaza in situatia dizolvarii bancilor, in cazurile prevazute la art. 222 alin. (1) [cu exceptia modului de dizolvare prevazut la lit. f)], la art. 223 [cu exceptia alin. (2)], la art. 227 - 229 si la art. 232 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, pentru lichidarea bancilor:
    1. inventarierea si evaluarea elementelor patrimoniale ale bancilor care se lichideaza, in conformitate cu prevederile pct. 16 lit. b) si ale pct. 209 - 213 din Planul de conturi bancar, precum si cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995;
    2. intocmirea bilantului contabil al bancilor care se lichideaza, pe formularul-model 4100 "Situatia patrimoniului", prevazut in modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci;
    3. stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele bancii;
    4. valorificarea elementelor patrimoniale de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a titlurilor de valoare etc.);
    5. achitarea datoriilor bancii catre bugetul de stat, asigurarile sociale de stat, terti, salariati etc.;
    6. stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere);
    7. calcularea, retinerea si varsarea la buget a impozitului pe profit obtinut in urma operatiunii de lichidare a bancii, a impozitului pe dividendele obtinute de actionari ca urmare a lichidarii bancii, precum si orice alte impozite, taxe sau contributii datorate de banca in conformitate cu Circulara Ministerului Finantelor nr. 112.128 din 15 septembrie 1993.
    Se calculeaza si se varsa impozit pe profit si impozit pe dividende pentru profitul obtinut din operatiunile de lichidare a bancii, reprezentand diferente intre veniturile din valorificarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor etc. si cheltuielile aferente veniturilor.
    Impozitul pe profit si impozitul pe dividende se calculeaza si se varsa pentru capitalul social majorat prin utilizarea unor elemente de capitaluri proprii (diferente provenite din reevaluarea imobilizarilor si a stocurilor, sume inregistrate la rezerve din diferente de curs valutar etc.).
    Pentru elementele de activ net, constituite din profitul brut potrivit prevederilor legale (rezerve legale, rezerva generala pentru riscul de credit, reducerea cu 50% a impozitului aferent profitului reinvestit etc.), se calculeaza si se varsa impozit pe profit si impozit pe dividende.
    De asemenea, se calculeaza si se varsa impozit pe profit si impozit pe dividende pentru sumele inregistrate pe cheltuieli, reprezentand provizioane reglementate si provizioane pentru riscuri si cheltuieli, constituite potrivit Hotararii Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Pentru elementele componente ale activului net, constituite in conformitate cu prevederile legale, fara ca sumele cuprinse la capitaluri sa fi fost evidentiate in prealabil la venituri, se calculeaza si se varsa impozit pe profit si impozit pe dividende (diferente provenite din reevaluarea imobilizarilor si a stocurilor, sume inregistrate la rezerve din diferente de curs valutar etc.).
    Pentru elementele de activ net, constituite din profitul net, se calculeaza si se varsa numai impozit pe dividende (rezerve statutare, alte rezerve, fondul pentru cresterea resurselor proprii de finantare, profitul realizat in exercitiile precedente, a carui repartizare a fost amanata etc.);
    8. intocmirea bilantului de incepere a partajului pe formularul prevazut la pct. 2;
    9. efectuarea partajului activului net al bancii, rezultat in urma lichidarii bancii, in functie de:
    a) prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;
    b) hotararea adunarii generale a actionarilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
    c) cota de participare la capitalul social.
    Partajul consta in impartirea activului net rezultat in urma lichidarii intre actionarii bancii.

    B. Principalele operatiuni care se efectueaza in cazul in care banca intra in faliment (falimentul se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 72 - 122 din Legea nr. 64/1995, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 83/1998) sunt:
    1. sigilarea bunurilor care fac parte din averea bancii debitoare;
    2. inventarierea si evaluarea bunurilor din patrimoniul bancii, conform prevederilor pct. 16 lit. b) si ale pct. 209 - 213 din Planul de conturi bancar si ale normelor aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995;
    3. luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea bunurilor inventariate;
    4. examinarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la ele; stabilirea masei pasive, respectiv intocmirea listei cuprinzand creditorii;
    5. intocmirea bilantului de incepere a lichidarii pe formularul-model 4100 "Situatia patrimoniului", prevazut in modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci;
    6. urmarirea incasarii creantelor din averea bancii debitoare, rezultate din transferuri de bunuri sau de sume de bani, efectuate de aceasta inainte de inregistrarea cererii introductive;
    7. lichidarea bunurilor din averea bancii debitoare prin valorificarea optima a acestora;
    8. primirea platilor pe seama bancii debitoare si consemnarea sumelor, in termen de 24 de ore, intr-un cont bancar deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele bancii debitoare, cu drept exclusiv de dispozitie in interesul procedurii falimentului;
    9. distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii, potrivit planului de distribuire intre creditori, in ordinea prevazuta de lege;
    10. intocmirea bilantului final de lichidare.
    Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca bilantul contabil anual si sa il depuna la organele si la termenele prevazute in modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci.
    In anexa nr. 2 este redata Monografia, cu date exemplificative, privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor de fuziune si de lichidare a bancilor.
    Prezentele precizari nu au scopul de a reglementa, ci de a asigura aplicarea corecta si unitara a reglementarilor legale in vigoare, referitoare la operatiunile economico-financiare privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea bancilor.

                               GUVERNATORUL
                       BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                              MUGUR ISARESCU

    ANEXA 1

                                 SITUATIA
privind determinarea activului net pe baza formularului-model 4100 "Situatia patrimoniului", in cazul fuziunii sau al lichidarii bancii
_________________________________________________________________________
              Denumirea indicatorului                     Nr.    Suma
                                                          rd.    (lei)
_________________________________________________________________________
 TOTAL ACTIV:                                  01
 SURSE ATRASE SI IMPRUMUTATE -
 TOTAL (rd. 03 la rd. 07)                                 02
   Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare    03
   Operatiuni cu clientela                                04
   Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse            05
   Datorii subordonate                                    06
   Fonduri publice alocate                                07
 ACTIV NET (rd. 01 - rd. 02)                              08
 Capital                                                  09
 Prime legate de capital si rezerve                       10
 Fonduri                                                  11
 Subventii pentru investitii                              12
 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli                 13
 Provizioane reglementate                                 14
 Rezultatul reportat                                      15
 Profit sau pierdere                                      16
 Repartizarea profitului                                  17
 PATRIMONIUL NET (rd. 09 la rd. 14 +/- rd. 15 +/-
 16 - rd. 17 = rd. 08)                                    18
_________________________________________________________________________

    Randurile 01, 03 - 07 si 09 - 17 din aceasta situatie, in cazul fuziunii sau al lichidarii bancii, au urmatoarele corelatii cu pozitiile prevazute in formularul-model 4100 "Situatia patrimoniului" din modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci:
____________________________________________________________
 Situatia privind        Relatia    Formularul-model 4100
 determinarea                       "Situatia patrimoniului"
 activului net
____________________________________________________________
 rd. 01                     =              L98
 rd. 03                     =              G01
 rd. 04                     =              H01
 rd. 05                     =              J0A
 rd. 06                     =              L5A + L9M
 rd. 07                     =              ex. L05
 rd. 09                     =              L9A
 rd. 10                     =              L104
 rd. 11                     =              L101
 rd. 12                     =              ex. L05
 rd. 13                     =              L10
 rd. 14                     =              L30
 rd. 15                     =              L90
 rd. 16                     =              L91
 rd. 17                     =              L103
____________________________________________________________

    ANEXA 2

                                MONOGRAFIE
privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune si lichidare a bancilor

    I. Reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune

                        A. Fuziunea prin absorbtie

    1. Situatia patrimoniului, conform bilanturilor contabile de fuziune ale bancilor care fuzioneaza (Banca "P" - banca absorbanta si Banca "R" - banca absorbita), se prezinta astfel:
_______________________________________________________________________________
 A        Bilantul contabil al Bancii "P"                                 P
_______________________________________________________________________________
 1. Conturi de corespondent      250.000   1. Creditori (ct. 3566)    3.875.000
    la banci (ct. 121)
 2. Credite acordate           2.125.000   2. Capital subscris varsat 2.000.000
    clientelei                                (ct. 5012)
    (ct. 2021 - ex. ct. 2911)                 (200 actiuni x 10.000
    (2.200.000 - 75.000)                      lei)
 3. Debitori (ct. 3556)        1.000.000   3. Alte rezerve (ct. 519)  2.875.000
 4. Imobilizari ale            5.375.000
    activitatii de exploatare
    - Mijloace fixe
    (ct. 4422 - ct. 4612)
    (8.300.000 - 2.925.000)
_______________________________________________________________________________
    TOTAL ACTIV:               8.750.000      TOTAL PASIV: 8.750.000
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
 A        Bilantul contabil al Bancii "R"                                 P
_______________________________________________________________________________
 1. Conturi de corespondent       50.000   1. Creditori (ct. 3566)    1.225.000
    la banci (ct. 121)
 2. Credite acordate           1.600.000   2. Alte fonduri (ct. 528)  1.150.000
    clientelei
    (ct. 2031 - ex. ct. 2911)
    (1.875.000 - 275.000)
 3. Stocuri (ct. 361)            825.000   3. Capital subscris        1.250.000
                                              varsat (ct. 5012)
                                              (125 actiuni x 10.000
                                              lei)
 4. Imobilizari ale            1.150.000
    activitatii de exploatare
    - Mijloace fixe
    (ct. 4422 - ct. 4612)
    (2.125.000 - 975.000)
_______________________________________________________________________________
    TOTAL ACTIV:               3.625.000      TOTAL PASIV: 3.625.000
_______________________________________________________________________________

    2. Mijloacele fixe ale celor doua banci au fost evaluate astfel:
    - pentru Banca "P", la 8.500.000 lei fata de valoarea ramasa de 5.375.000 lei;
    - pentru Banca "R", la 2.500.000 lei fata de valoarea ramasa de 1.150.000 lei.

    3. Inregistrarea diferentelor din evaluare:
    a) la Banca "P" 4422 = 516     3.125.000
    b) la Banca "R" 4422 = 516     1.350.000

    4. Determinarea activului net al celor doua banci care fuzioneaza:
_______________________________________________________________________________
   Elemente patrimoniale                      Banca "P"        Banca "R"
_______________________________________________________________________________
 - Conturi de corespondent la banci             250.000           50.000
 - Credite acordate clientelei                2.125.000        1.600.000
 - Debitori                                   1.000.000                -
 - Stocuri                                            -          825.000
 - Mijloace fixe                              8.500.000        2.500.000
_______________________________________________________________________________
                                Subtotal:    11.875.000        4.975.000
_______________________________________________________________________________
 Se scad datoriile:
 - Creditori                                  3.875.000        1.225.000
_______________________________________________________________________________
                         TOTAL ACTIV NET:     8.000.000        3.750.000
_______________________________________________________________________________

    5. Componenta activului net al celor doua banci:
_______________________________________________________________________________
                                              Banca "P"        Banca "R"
_______________________________________________________________________________
 - Capital subscris varsat (ct. 5012)         2.000.000        1.250.000
 - Diferente din reevaluare (ct. 516)         3.125.000        1.350.000
 - Alte rezerve (ct. 519)                     2.875.000                -
 - Alte fonduri (ct. 528)                             -        1.150.000
_______________________________________________________________________________
                                              8.000.000        3.750.000
_______________________________________________________________________________

    6. Determinarea valorii contabile a actiunilor bancilor "P" si "R":

    Banca "P"
    8.000.000 lei : 200 actiuni = 40.000 lei

    Banca "R"
    3.750.000 lei : 125 actiuni = 30.000 lei.

    7. Determinarea raportului de schimb al actiunilor:
    30.000 : 40.000 = 3/4, adica se schimba 4 actiuni ale Bancii "R" pentru 3 actiuni ale Bancii "P".

    Determinarea numarului de actiuni care se emit de Banca "P":
    125 actiuni x 3/4 (paritatea de schimb) = 94 actiuni
    - valoarea activului net al Bancii "R" este de 3.750.000 lei
    - valoarea contabila a unei actiuni la Banca "P" este de 40.000 lei
    - 3.750.000 : 40.000 = 94 actiuni (cifra exacta = 93,75).

    Determinarea capitalului social si a primei de fuziune la Banca "P":
    94 actiuni x 10.000 lei/valoarea nominala a unei actiuni = 940.000 lei capital social
    3.750.000 lei - 940.000 lei = 2.810.000 lei prima de fuziune.

    Actionarii de la Banca "R" vor primi, ca urmare a fuziunii, 94 de actiuni a 10.000 lei (valoarea nominala a unei actiuni).

    8. Inregistrari contabile:
    - la Banca "P" care a absorbit Banca "R":
    a) inregistrarea capitalului social si a primei de fuziune:
              508         =       %           3.750.000
                                              ---------
                                5012            940.000
                                5112          2.810.000

    b) preluarea posturilor de activ de la Banca "R":
               %          =    Bilant         6.225.000
                                 de           ---------
              121            deschidere          50.000
             2031                             1.875.000
              361                               825.000
             4422                             3.475.000

    c) preluarea posturilor de pasiv de la Banca "R":
            Bilant        =       %           6.225.000
              de                              ---------
          deschidere            2911            275.000
                                3566          1.225.000
                                4612            975.000
                                 508          3.750.000

    - la Banca "R" care a fost absorbita de Banca "P":
    a) inregistrarea activului net:
               %          =      508          3.750.000
                                              ---------
             5012                             1.250.000
              516                             1.350.000
              528                             1.150.000

    b) transmiterea posturilor de activ:
            Bilant        =       %           6.225.000
              de                              ---------
          inchidere              121             50.000
                                2031          1.875.000
                                 361            825.000
                                4422          3.475.000

    c) transmiterea posturilor de pasiv:
               %          =    Bilant         6.225.000
                                 de           ---------
             2911             inchidere         275.000
             3566                             1.225.000
             4612                               975.000
              508                             3.750.000
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
 A  Bilantul contabil intocmit de Banca "P" dupa fuziunea cu Banca "R"     P
_______________________________________________________________________________
 1. Conturi de corespondent      300.000   1. Creditori (ct. 3566)    5.100.000
    la banci (ct. 121)
 2. Credite acordate clientelei            2. Capital subscris        2.940.000
    (ct. 2021 + 3.725.000                     varsat (ct. 5012)
    ct. 2031 - ex. ct. 2911)                  (294 actiuni x 10.000
                                              lei)
    (2.200.000 + 1.875.000 -
    350.000)
 3. Debitori (ct. 3556)       1.000.000    3. Prime de fuziune        2.810.000
                                              (ct. 5112)
 4. Stocuri (ct. 361)           825.000    4. Diferente din           3.125.000
                                              reevaluare (ct. 516)
 5. Mijloace fixe            11.000.000    5. Alte rezerve (ct. 519)  2.875.000
    (ct. 4422 - ct. 4612)
    (14.900.000 - 3.900.000)
_______________________________________________________________________________
              TOTAL ACTIV:   16.850.000               TOTAL PASIV:   16.850.000
_______________________________________________________________________________

    B. Fuziunea prin contopire
    1. Situatia patrimoniului conform bilanturilor contabile de fuziune ale bancilor (1 si 2) care se dizolva in vederea fuziunii:
_______________________________________________________________________________
 A                Bilantul contabil al Bancii 1                            P
_______________________________________________________________________________
 1. Conturi de corespondent     120.000    1. Creditori (ct. 3566)    2.440.000
    la banci (ct. 121)
 2. Credite acordate          1.280.000    2. Capital subscris varsat 1.000.000
    clientelei                                (ct. 5012)
    (ct. 2031 - ex. ct. 2911)
    (1.380.000 - 100.000)
 3. Materiale                   400.000    3. Rezerve legale            200.000
    (ct. 362 - ex. ct. 393)                   (ct. 512)
    (440.000 - 40.000)
 4. Mijloace fixe             2.080.000    4. Alte fonduri (ct. 528)    240.000
    (ct. 4422 - ct. 4612)
    (3.560.000 - 1.480.000)
_______________________________________________________________________________
              TOTAL ACTIV:    3.880.000               TOTAL PASIV:    3.880.000
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
 A                Bilantul contabil al Bancii 2                            P
_______________________________________________________________________________
 1. Conturi de corespondent      40.000    1. Creditori (ct. 3566)    3.680.000
    la banci (ct. 121)
 2. Credite acordate          3.320.000    2. Capital subscris varsat 1.600.000
    clientelei                                (ct. 5012)
    (ct. 2031 - ex. ct. 2911)
    (3.820.000 - 500.000)
 3. Materiale                 1.440.000    3. Rezerve legale            320.000
    (ct. 362 - ex. ct. 393)                   (ct. 512)
    (1.520.000 - 80.000)
 4. Mijloace fixe             1.600.000    4. Alte fonduri (ct. 528)    800.000
    (ct. 4422 - ct. 4612)
    (2.920.000 - 1.320.000)
_______________________________________________________________________________
               TOTAL ACTIV:   6.400.000               TOTAL PASIV:    6.400.000
_______________________________________________________________________________

    2. Mijloacele fixe au fost evaluate astfel:
    - la Banca 1, la suma de 2.240.000 lei fata de valoarea ramasa de 2.080.000 lei;
    - la Banca 2, la suma de 2.500.000 lei fata de valoarea ramasa de 1.600.000 lei.

    3. Inregistrarea diferentelor din reevaluare:
    a) la Banca 1      4422 = 516       160.000
    b) la Banca 2      4422 = 516       900.000

    4. Determinarea activului net al celor doua banci:
_______________________________________________________________________________
    Elemente patrimoniale                          Banca 1         Banca 2
_______________________________________________________________________________
 1. Conturi de corespondent la banci                 120.000          40.000
 2. Credite acordate clientelei                    1.280.000       3.320.000
 3. Materiale                                        400.000       1.440.000
 4. Mijloace fixe                                  2.240.000       2.500.000
_______________________________________________________________________________
                                     Subtotal:     4.040.000       7.300.000
_______________________________________________________________________________
    Se scad datoriile:
    Creditori                                      2.440.000       3.680.000
_______________________________________________________________________________
                                        TOTAL:     1.600.000       3.620.000
_______________________________________________________________________________

    5. Componenta activului net al celor doua banci:
_______________________________________________________________________________
                                                   Banca 1         Banca 2
_______________________________________________________________________________
 - Capital subscris varsat (ct. 5012)              1.000.000       1.600.000
 - Rezerve legale (ct. 512)                          200.000         320.000
 - Diferente din reevaluare (ct. 516)                160.000         900.000
 - Alte fonduri (ct. 528)                            240.000         800.000
_______________________________________________________________________________
                                        TOTAL:     1.600.000       3.620.000
_______________________________________________________________________________

    6. Determinarea numarului de actiuni noi care trebuie emise de noua banca pe baza activului net al bancilor 1 si 2, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 10.000 lei:
    - pentru Banca 1    1.600.000 : 10.000 = 160 actiuni;
    - pentru Banca 2    3.620.000 : 10.000 = 362 actiuni.

    7. Inregistrari contabile:

    - la banca nou-infiintata:
    - inregistrarea capitalului social aportat:
              508         =       %           5.220.000
                                              ---------
                                5012,         1.600.000
                               analitic
                               Banca 1
                                5012,         3.620.000
                               analitic
                               Banca 2

    de la Banca 1:
    a) inregistrarea posturilor de activ:
               %          =      508          5.660.000
                                              ---------
              121                               120.000
             2031                             1.380.000
              362                               440.000
             4422                             3.720.000

    b) inregistrarea posturilor de pasiv:
              508         =       %           4.060.000
                                              ---------
                                2911            100.000
                                3566          2.440.000
                                 393             40.000
                                4612          1.480.000

    de la Banca 2:
    a) inregistrarea posturilor de activ:
               %          =      508          9.200.000
                                              ---------
              121                                40.000
             2031                             3.820.000
              362                             1.520.000
             4422                             3.820.000

    b) inregistrarea posturilor de pasiv:
              508         =       %           5.580.000
                                              ---------
                                2911            500.000
                                3566          3.680.000
                                 393             80.000
                                4612          1.320.000

    la Banca 1:
    a) inregistrarea activului net transmis noii banci:
               %          =      508          1.600.000
                                              ---------
             5012                             1.000.000
              512                               200.000
              516                               160.000
              528                               240.000

    b) inregistrarea posturilor de activ transmise noii banci:
            Bilant        =       %           5.660.000
             de                               ---------
          inchidere              121            120.000
                                2031          1.380.000
                                 362            440.000
                                4422          3.720.000

    c) inregistrarea posturilor de pasiv transmise noii banci:
               %          =    Bilant         5.660.000
                                de            ---------
             2911             inchidere         100.000
             3566                             2.440.000
              393                                40.000
             4612                             1.480.000
              508                             1.600.000

    la Banca 2:
    a) inregistrarea activului net transmis noii banci:
               %          =      508          3.620.000
                                              ---------
             5012                             1.600.000
              512                               320.000
              516                               900.000
              528                               800.000

    b) inregistrarea posturilor de activ transmise noii banci:
            Bilant        =       %           9.200.000
              de                              ---------
          inchidere              121             40.000
                                2031          3.820.000
                                 362          1.520.000
                                4422          3.820.000

    c) inregistrarea posturilor de pasiv transmise noii banci:
               %          =    Bilant         9.200.000
                                 de           ---------
             2911             inchidere         500.000
             3566                             3.680.000
              393                                80.000
             4612                             1.320.000
              508                             3.620.000

_______________________________________________________________________________
 A  Bilantul contabil intocmit de noua banca infiintata prin               P
    fuziunea bancilor 1 si 2
_______________________________________________________________________________
 1. Conturi de corespondent     160.000    1. Creditori (ct. 3566)    6.120.000
    la banci (ct. 121)
 2. Credite acordate          4.600.000    2. Capital subscris varsat 5.220.000
    clientelei                                (ct. 5012)
    (ct. 2031 - ex. ct. 2911)                 (522 actiuni x 10.000 lei)
    (5.200.000 - 600.000)
 3. Materiale                 1.840.000
    (ct. 362 - ex. ct. 393)
    (1.960.000 - 120.000)
 4. Mijloace fixe             4.740.000
    (ct. 4422 - ct. 4612)
    (7.540.000 - 2.800.000)
_______________________________________________________________________________
             TOTAL ACTIV:    11.340.000              TOTAL PASIV:    11.340.000
_______________________________________________________________________________

    II. Reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de lichidare

    A. Lichidare hotarata de adunarea generala a actionarilor, in situatia in care se obtine profit din lichidare
    Situatia patrimoniului, conform bilantului contabil de incepere a lichidarii, se prezinta astfel:
_______________________________________________________________________________

 A                                                                          P
_______________________________________________________________________________
 1. Cont curent la Banca        600.000    1. Creditori (ct. 3566)    6.000.000
    Nationala a Romaniei
    (ct. 111)
 2. Credite acordate          2.500.000    2. Capital subscris        5.000.000
    clientelei (ct. 2031)                     varsat (ct. 5012)
                                              (500 actiuni x 10.000
                                              lei)
 3. Creante indoielnice         300.000    3. Rezerve legale          1.000.000
    (ct. 2821 - ex. ct. 2911)                 (ct. 512)
    (500.000 - 200.000)
 4. Materiale                 1.600.000    4. Provizioane pentru      1.000.000
    (ct. 362 - ex. ct. 393)                   riscuri si cheltuieli
    (2.000.000 - 400.000)                     (ct. 551)
 5. Mijloace fixe             8.000.000
    (ct. 4422 - ct. 4612)
    (20.000.000 - 12.000.000)
_______________________________________________________________________________
   TOTAL ACTIV:              13.000.000      TOTAL PASIV: 13.000.000
_______________________________________________________________________________

    A 1. Operatiunile de lichidare a bancii, efectuate de lichidator:
    a) mijloacele fixe au fost vandute cu 9.000.000 lei fata de valoarea ramasa neamortizata de 8.000.000 lei;
    b) materialele au fost vandute cu 1.440.000 lei fata de valoarea de 1.600.000 lei;
    c) creantele indoielnice sunt in suma de 500.000 lei, din care se incaseaza 240.000 lei;
    d) pentru plata inainte de termen a datoriilor catre creditori, acestia au acordat sconturi in suma de 200.000 lei;
    e) cheltuieli efectuate cu lichidarea bancii: 520.000 lei.

    A 2. Inregistrari contabile privind operatiunile de lichidare
    1. Valorificarea mijloacelor fixe:
    a) vanzarea mijloacelor fixe                3556     =     %     10.980.000
                                                                     ----------
                                                             7461     9.000.000
                                                            35327     1.980.000
    b) incasarea contravalorii mijloacelor       111     =  3.556    10.980.000
       fixe vandute
    c) scaderea din evidenta a mijloacelor        %      =   4422    20.000.000
       fixe vandute                                                  ----------
                                                4612     =           12.000.000
                                                6461                  8.000.000
    d) inchiderea contului 7461                 7461     =    591     9.000.000
    e) inchiderea contului 6461                  591     =   6461     8.000.000

    2. Valorificarea materialelor:
    a) vanzarea materialelor                    3556     =     %      1.756.800
                                                                      ---------
                                                             7499     1.440.000
                                                            35327       316.800
    b) scaderea din gestiune a materialelor      649     =    362     2.000.000
       vandute
    c) anularea provizionului                    393     =   7633       400.000
    d) inchiderea contului 649                   591     =    649     2.000.000
    e) inchiderea conturilor 7499 si 7633         %      =    591     1.840.000
                                                                      ---------
                                                7499                  1.440.000
                                                7633                    400.000
    f) incasarea contravalorii materialelor      111     =   3556     1.756.800
       vandute
    3. Incasarea creantelor:
    a) incasarea partiala a creantelor           111     =   2821       240.000
       indoielnice
    b) trecerea la cheltuieli a creantelor        %      =   2821       260.000
       indoielnice                                                      -------
                                                 667                    200.000
                                                 668                     60.000
    c) anularea provizionului                   2911     =   7621       200.000
    d) incasarea creditelor acordate             111     =   2031     2.500.000
       clientelei
    e) inchiderea conturilor 667 si 668          591     =     %        260.000
                                                                        -------
                                                              667       200.000
                                                              668        60.000
    f) inchiderea contului 7621                 7621     =    591       200.000
    4. Plata datoriilor:
    a) plata creditorilor                       3566     =    111     5.800.000
    b) scont primit                             3566     =   7499       200.000
    c) inchiderea contului 7499                 7499     =    591       200.000
    5. Cheltuieli de lichidare:
    a) cheltuieli efectuate                      634     =    111       520.000
    b) inchiderea contului 634                   591     =    634       520.000
    6. Anularea provizionului pentru riscuri si cheltuieli:
    a) anularea provizioanelor                   551     =   7651     1.000.000
    b) inchiderea contului 7651                 7651     =    591     1.000.000
    7. Regularizarea T.V.A.:
    a) T.V.A. de plata                         35327     =  35323     2.296.800
    b) plata T.V.A.                            35323     =    111     2.296.800
    8. Impozit pe profit pentru profitul din lichidare:
    a) impozit pe profitul datorat               691     =   3531       554.800
                                                              (1.460.000 x 38%)
    b) inchiderea contului 691                   591     =    691       554.800
    c) virarea impozitului pe profit            3531     =    111       554.800

    A 3. Situatia conturilor 111 si 591 inainte de efectuarea partajului:
_______________________________________  _____________________________________
  D             111             C          D              591            C
_______________________________________  _____________________________________
          Sold:  |                              8.000.000  |       9.000.000
        600.000  |                                         |
     10.980.000  |        5.800.000             2.000.000  |       1.840.000
      1.756.800  |        2.296.800               260.000  |         200.000
        240.000  |          554.800               520.000  |         200.000
      2.500.000  |          520.000                        |       1.000.000
                 |                       __________________|__________________
                                               10.780.000  |
                                                  554.800  |
_______________________________________  __________________|__________________
     16.076.800  |        9.171.600            11.334.800  |      12.240.000
_________________|_____________________  __________________|__________________
                    Sold: 6.905.200         Sold: 905.200

    A 4. Bilantul contabil inainte de efectuarea partajului:
_______________________________________________________________________________
 A                                                                          P
_______________________________________________________________________________
 Cont curent la Banca     6.905.200 | 1. Capital subscris varsat      5.000.000
 Nationala a Romaniei               |    (ct. 5012)
 (ct. 111)                          | 2. Rezerve legale (ct. 512)     1.000.000
                                    | 3. Profit din lichidare           905.200
                                    |    (ct. 591)
____________________________________|__________________________________________
                   TOTAL: 6.905.200 |                          TOTAL: 6.905.200
____________________________________|__________________________________________

    A 5. Inregistrari contabile privind operatiunile de partaj la actionari:
    1. Restituirea capitalului social           5012     =    508     5.000.000
                                                 508     =    111     5.000.000
    2. a) decontarea rezervelor legale           512     =    508     1.000.000
    b) impozitul pe profitul aferent             508     =   3531       380.000
       rezervelor legale (1.000.000 x 38%)      3531     =    111       380.000
    3. Decontarea profitului din lichidare       591     =    508       905.200
    4. Impozitul pe dividendele aferente         508     =   3536       152.520
       rezervelor legale si profitului din
       operatiuni de lichidare (620.000 +
       905.200 = 1.525.200 x 10%)
    5. Virarea impozitului pe dividende         3536     =    111       152.520
    6. Plata dividendelor din rezerve legale     508     =    111     1.372.680
       si din lichidare (1.525.200 - 152.520)

    A 6. Situatia conturilor 111 si 508, dupa efectuarea partajului, se prezinta astfel:

_______________________________________  _____________________________________
  D             111             C          D              508            C
_______________________________________  _____________________________________
 Sold: 6.905.200 |                              5.000.000  |       5.000.000
                 |        5.000.000               380.000  |       1.000.000
                 |          380.000               152.520  |         905.200
                 |          152.520             1.372.680  |
                 |        1.372.680                        |
_________________|_____________________  __________________|__________________
       6.905.200 |        6.905.200             6.905.200  |       6.905.200
_________________|_____________________  __________________|__________________

    B. Falimentul unei banci, in situatia in care disponibilitatile banesti rezultate in urma lichidarii asigura achitarea datoriilor

    Situatia patrimoniului, conform bilantului contabil de incepere a lichidarii, se prezinta astfel:
_______________________________________________________________________________
 A                                                                          P
_______________________________________________________________________________
 1. Credite acordate      2.000.000 | 1. Imprumuturi la termen        6.000.000
    clientelei (ct. 2031)           |    primite de la banci
                                    |    (ct. 1422)
 2. Materiale (ct. 362)   5.000.000 | 2. Creditori (ct. 3566)         8.000.000
 3. Titluri de            2.500.000 | 3. Capital subscris varsat      5.000.000
    participare (ct. 412)           |    (ct. 5012)
 4. Alte imobilizari      3.000.000 | 4. Alte rezerve (ct. 519)         700.000
    necorporale                     |
    (ct. 4419 -                     |
    ct. 46119)                      |
    (4.000.000 -                    |
    1.000.000)                      |
 5. Mijloace fixe         7.500.000 | 5. Alte fonduri (ct. 528)         300.000
    (ct. 4422 - ct. 4612)           |
    (10.000.000 -                   |
    2.500.000)                      |
____________________________________|__________________________________________
           TOTAL ACTIV:  20.000.000 |                 TOTAL PASIV:   20.000.000
____________________________________|__________________________________________

    B 1. Operatiunile efectuate de judecatorul-sindic si de lichidator pentru a asigura disponibilitatile banesti in vederea achitarii datoriilor:

    1. au vandut programul informatic cu 2.500.000 lei in loc de 3.000.000 lei - valoarea ramasa neamortizata;
    2. au vandut mijloacele fixe cu 9.000.000 lei fata de 7.500.000 lei - valoarea ramasa neamortizata;
    3. materialele au fost vandute cu 6.000.000 lei in loc de 5.000.000 lei - valoarea de inregistrare;
    4. s-au vandut titlurile de participare cu 3.000.000 lei fata de 2.500.000 lei - costul de achizitie;
    5. au incasat credite de la clientela, in suma de 2.000.000 lei;
    6. au achitat imprumutul, in suma de 6.000.000 lei, achitandu-se si dobanda de 1.000.000 lei;
    7. a fost achitata creditorilor suma de 8.000.000 lei, primindu-se un scont de 5%;
    8. pentru efectuarea operatiunilor de lichidare s-au efectuat cheltuieli in suma totala de 800.000 lei, din care:
    - salarii                         500.000 lei;
    - cheltuieli cu licitatiile       300.000 lei.

    B 2. inregistrari contabile privind operatiunile de lichidare:
    1. Valorificarea programului informatic:
    a) vanzarea programului informatic          3556     =     %      3.050.000
                                                                      ---------
                                                             7461     2.500.000
                                                            35327       550.000
    b) scaderea din evidenta a programului        %      =   4419     4.000.000
       informatic vandut                                              ---------
                                               46119                  1.000.000
                                                6461                  3.000.000
    c) incasarea contravalorii programului       111     =   3556     3.050.000
       informatic vandut
    d) inchiderea contului 7461                 7461     =    591     2.500.000
    e) inchiderea contului 6461                  591     =   6461     3.000.000

    2. Valorificarea mijloacelor fixe:
    a) vanzarea mijloacelor fixe                3556     =     %     10.980.000
                                                                     ----------
                                                7461                  9.000.000
                                               35327                  1.980.000
    b) scaderea din evidenta a mijloacelor        %      =   4422    10.000.000
       fixe vandute                                                  ----------
                                                4612                  2.500.000
                                                6461                  7.500.000
    c) incasarea contravalorii mijloacelor       111     =   3556    10.980.000
       fixe vandute
    d) inchiderea contului 7461                 7461     =    591     9.000.000
    e) inchiderea contului 6461                  591     =   6461     7.500.000

    3. Valorificarea materialelor:
    a) vanzarea materialelor                    3556     =     %      7.320.000
                                                                      ---------
                                                             7499     6.000.000
                                                            35327     1.320.000
    b) incasarea contravalorii materialelor      111     =   3556     7.320.000
       vandute
    c) scaderea din gestiune a materialelor      649     =    362     5.000.000
       vandute
    d) inchiderea contului 7499                 7499     =    591     6.000.000
    e) inchiderea contului 649                   591     =    649     5.000.000
    4. a) vanzarea actiunilor (titlurilor        111     =     %      3.000.000
       de participare)                                                ---------
                                                              412     2.500.000
                                                             7462       500.000
    b) inchiderea contului 7462                 7462     =    591       500.000

    5. Incasarea creditelor acordate             111     =   2031     2.000.000
       clientelei

    6. a) plata imprumutului si a dobanzii      6014     =   1427     1.000.000
                                                  %      =    111     7.000.000
                                                                      ---------
                                                1422                  6.000.000
                                                1427                  1.000.000
    b) inchiderea contului 6014                  591     =   6014     1.000.000

    7. a) achitarea creditorilor si
       inregistrarea scontului                  3566     =    111     7.600.000
                                                3566     =   7499       400.000
    b) inchiderea contului 7499                 7499     =    591       400.000

    8. a) evidentierea salariilor cuvenite
       si plata acestora                         611     =   3511       500.000
                                                3511     =   3533        50.000
                                                 101     =    111       450.000
                                                3511     =    101       450.000
                                                3533     =    111        50.000
    b) inchiderea contului 611                   591     =    611       500.000

    9. a) efectuarea cheltuielilor de            634     =    111       300.000
       licitatie
    b) inchiderea contului 634                   591     =    634       300.000

    10. Inregistrarea T.V.A. si achitarea      35327     =  35323     3.850.000
        acesteia
                                               35323     =    111     3.850.000

    B 3. Situatia conturilor 111 si 591 inainte de efectuarea partajului:
_______________________________________  _____________________________________
  D             111             C          D              591            C
_______________________________________  _____________________________________
      3.050.000  |        7.000.000             3.000.000  |       2.500.000
     10.980.000  |        7.600.000             7.500.000  |       9.000.000
      7.320.000  |          450.000             5.000.000  |       6.000.000
      3.000.000  |           50.000             1.000.000  |         500.000
      2.000.000  |          300.000               500.000  |         400.000
                 |        3.850.000               300.000  |
_________________|_____________________  __________________|__________________
     26.350.000  |       19.250.000            17.300.000  |      18.400.000
               Sold: 7.100.000                            Sold: 1.100.000

    B 4. Bilantul contabil inainte de efectuarea partajului:
_______________________________________________________________________________
 A                                                                          P
_______________________________________________________________________________
 1. Cont curent la Banca  7.100.000 | 1. Capital subscris             5.000.000
    Nationala a Romaniei            |    varsat (ct. 5012)
    (ct. 111)                       | 2. Alte rezerve (ct. 519)         700.000
                                    | 3. Alte fonduri (ct. 528)         300.000
                                    | 4. Profit din lichidare         1.100.000
                                    |    (ct. 591)
____________________________________|__________________________________________
          TOTAL ACTIV:    7.100.000 |                 TOTAL PASIV:    7.100.000
____________________________________|__________________________________________

    B 5. Inregistrari contabile privind operatiunile de partaj la actionari:
    1. Restituirea capitalului social la        5012     =    508     5.000.000
       actionari                                 508     =    111     5.000.000
    2. Impozitul pentru profit din lichidare:
    a) impozitul pe profit, datorat              691     =   3531       418.000
                                                              (1.100.000 x 38%)
    b) inchiderea contului 691                   591     =    691       418.000
    c) virarea impozitului pe profit            3531     =    111       418.000
    3. a) dividendele cuvenite actionarilor       %      =    508     1.682.000
                                                 519                    700.000
                                                 528                    300.000
                                                 591                    682.000
                                                          (1.100.000 - 418.000)
    b) impozitul pe dividende                    508     =   3536       168.200
                                                              (1.682.000 x 10%)
    c) virarea impozitului pe dividende         3536     =    111       168.200
    d) plata dividendelor la actionari
    (1.682.000 - 168.200 = 1.513.800)            508     =    111     1.513.800

    B 6. Situatia conturilor 111 si 508 dupa efectuarea partajului:
_______________________________________  _____________________________________
  D             111             C          D              508            C
_______________________________________  _____________________________________
 Sold: 7.100.000 |        5.000.000             5.000.000  |       5.000.000
                 |          418.000               168.200  |       1.682.000
                 |          168.200             1.513.800  |
                 |        1.513.800                        |
_________________|_____________________  __________________|__________________
       7.100.000 |        7.100.000             6.682.000  |       6.682.000

    C. Falimentul unei banci, in situatia in care disponibilitatile banesti rezultate in urma falimentului nu asigura plata datoriilor

    C 1. Situatia patrimoniului, conform bilantului contabil de incepere a lichidarii, se prezinta astfel:
_______________________________________________________________________________
 A                                                                          P
_______________________________________________________________________________
 1. Cont curent la Banca    800.000 | 1. Creditori (ct. 3566)         4.500.000
    Nationala a Romaniei            |
    (ct. 111)                       |
 2. Materiale (ct. 362)    300.000  | 2. Venituri inregistrate in       450.000
                                    |    avans (ct. 376)
 3. Cheltuieli             400.000  | 3. Alte fonduri (ct. 528)       1.000.000
    inregistrate in avans           |
    (ct. 375)                       |
 4. Mijloace fixe        5.000.000  | 4. Rezerve legale (ct. 512)        50.000
    (ct. 4422 - 4612)               |
    (6.000.000 -                    |
    1.000.000)                      |
                                    | 5. Pierdere din exercitiul       -300.000
                                    |    curent (ct. 591)
                                    | 6. Capital subscris varsat        800.000
                                    |    (ct. 5012)
____________________________________|__________________________________________
         TOTAL ACTIV:    6.500.000  |                 TOTAL PASIV:    6.500.000
____________________________________|__________________________________________

    C 2. Aportul actionarilor la capitalul social, conform statutului si/sau contractului de societate, este de 800.000 lei, din care:
    - actionarul A           160.000 lei    = 20%;
    - actionarul B            80.000 lei    = 10%;
    - actionarul C           320.000 lei    = 40%;
    - actionarul D           120.000 lei    = 15%;
    - actionarul E           120.000 lei    = 15% .

    C 3. Judecatorul-sindic si lichidatorul au efectuat urmatoarele operatiuni:
    1. vanzarea mijloacelor fixe cu 2.500.000 lei in loc de 5.000.000 lei - valoare ramasa neamortizata;
    2. vanzarea materialelor cu 500.000 lei in loc de 300.000 lei;
    3. incasarea chiriei in suma de 400.000 lei, platita in avans;
    4. plata chiriei in suma de 450.000 lei, incasata anticipat;
    5. stabilirea sumelor de acoperit de catre cei 5 actionari, pentru achitarea creditorilor;
    6. plata creditorilor.

    C 4. Inregistrari contabile privind operatiunile de lichidare:
    1. Valorificarea mijloacelor fixe:          3556     =     %      3.050.000
                                                                      ---------
    a) vanzarea mijloacelor fixe                             7461     2.500.000
                                                            35327       550.000
    b) scaderea din gestiune a mijloacelor        %      =   4422     6.000.000
       fixe vandute                                                   ---------
                                                4612                  1.000.000
                                                6461                  5.000.000
    c) incasarea contravalorii mijloacelor       111     =   3556     3.050.000
       fixe vandute
    d) inchiderea contului 6461                  591     =   6461     5.000.000
    e) inchiderea contului 7461                 7461     =    591     2.500.000
    2. Valorificarea materialelor:              3556     =     %        610.000
                                                                        -------
    a) vanzarea materialelor                                 7499       500.000
                                                            35327       110.000
    b) scaderea din gestiune a materialelor      649     =    362       300.000
       vandute
    c) incasarea contravalorii materialelor      111     =   3556       610.000
       vandute
    d) inchiderea contului 649                   591     =    649       300.000
    e) inchiderea contului 7499                 7499     =    591       500.000
    3. a) regularizarea si plata T.V.A.        35327     =  35323       660.000
    b) virarea T.V.A. de plata                 35323     =    111       660.000
    4. Incasarea chiriei achitate in avans       111     =    375       400.000
    5. Restituirea chiriei incasate pentru       376     =    111       450.000
       exercitiile financiare urmatoare

    C 5. Situatia conturilor 111 si 591 inainte de efectuarea partajului:
_______________________________________  _____________________________________
  D             111             C          D              591            C
_______________________________________  _____________________________________
 Sold:   800.000 |                              5.000.000  |       2.500.000
                 |                                300.000  |         500.000
       3.050.000 |          660.000                        |
         610.000 |          450.000                        |
         400.000 |                                         |
_________________|_____________________  __________________|__________________
       4.860.000          1.110.000             5.300.000          3.000.000
                  Sold: 3.750.000                           Sold: 2.300.000

    C 6. Bilantul contabil inainte de efectuarea partajului activului net se prezinta astfel:
_______________________________________________________________________________
 A                                                                          P
_______________________________________________________________________________
 1. Cont curent la Banca  3.750.000 | 1. Creditori (ct. 3566)         4.500.000
    Nationala a Romaniei            | 2. Alte fonduri (ct. 528)       1.000.000
    (ct. 111)                       | 3. Rezerve legale (ct. 512)        50.000
                                    | 4. Pierdere din exercitiul       -300.000
                                    |    curent (ct. 591)
                                    | 5. Pierdere din lichidare      -2.300.000
                                    |    (ct. 591)
                                    | 6. Capital subscris varsat        800.000
                                    |    (ct. 5012)
____________________________________|__________________________________________
        TOTAL ACTIV:     3.750.000  |               TOTAL PASIV:      3.750.000
____________________________________|__________________________________________

    C 7. Determinarea activului net:
    AN = 3.750.000 lei - 4.500.000 lei = - 750.000 lei
    Rezulta ca, pentru achitarea creditorilor in suma de 4.500.000 lei, activul net este insuficient, iar plata datoriilor se face conform prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

    C 8. Calcularea si varsarea impozitului pe profit si a impozitului pe dividende:
    1. Impozitul pe profitul aferent rezervelor  512     =    508        50.000
        legale (50.000 x 38%)
                                                 508     =   3531        19.000
                                                                 (50.000 x 38%)
                                                3531     =    111        19.000
    2. Impozitul pe dividende                    528     =    508     1.000.000
       (1.000.000 + 50.000 - 19.000 =            508     =   3536       103.100
        = 1.031.000 x 10%)                      3536     =    111       103.100

    C 9. Inregistrari privind partajul activului net prin plata creditorilor:
    a) achitarea creditorilor                   3566     =    111     3.627.900
    b) acoperirea pierderilor din capitalul
       social                                   5012     =    508       800.000
    c) inchiderea contului 508 "Actionari sau    508     =    591     1.727.900
       asociati"
_______________________________________  _____________________________________
  D             111             C          D              508            C
_______________________________________  _____________________________________
 Sold: 3.750.000 |           19.000                19.000  |          50.000
                 |          103.100                        |       1.000.000
                 |        3.627.900               103.100  |         800.000
                 |                                122.100  |
                 |                              1.727.900  |
_________________|_____________________  __________________|__________________
       3.750.000          3.750.000             1.850.000          1.850.000SmartCity5

COMENTARII la Precizari 2/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Precizari 2 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu