Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 206 din 28 februarie 2005

pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a posturilor si a Criteriilor de evaluare a posturilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 342 din 22 aprilie 2005

    Avand in vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de evaluare a posturilor, prevazuta in anexa nr. 1, si Criteriile de evaluare a posturilor, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 2
    (1) Procedura de evaluare se aplica, in sistem pilot, pe baza acordului exprimat, in cadrul urmatoarelor autoritati si institutii publice:
    a) Ministerul Finantelor Publice;
    b) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul;
    d) Consiliul National al Audiovizualului;
    e) Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
    f) Autoritatea Nationala a Vamilor;
    g) Prefectura Judetului Timis;
    h) Consiliul Local al Municipiului Oradea;
    i) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;
    j) Consiliul Judetean Vrancea.
    (2) Unitatile de evaluare a posturilor din cadrul autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1) vor evalua, in vederea ierarhizarii lor, posturile aferente functiilor publice din statele de functii.
    (3) Perioada de evaluare a posturilor este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentului ordin si 1 septembrie 2006.
    (4) In perioada 1 septembrie 2006 - 31 decembrie 2006, pe baza rapoartelor unitatilor de evaluare a posturilor, precum si a documentatiei aferente acestora, Comisia Nationala de Evaluare a Posturilor va intocmi un raport final pe care il va inainta Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

           Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,
                              Jozsef Birtalan

    ANEXA 1

                    METODOLOGIA DE EVALUARE A POSTURILOR

    Art. 1
    (1) Metodologia de evaluare a posturilor, denumita in continuare metodologie, are ca scop crearea cadrului general pentru implementarea in sistem-pilot a unei proceduri de evaluare a posturilor.
    (2) Evaluarea postului este procesul prin intermediul caruia fiecare post aferent unei functii publice este evaluat si plasat pe o pozitie in ierarhia posturilor din cadrul structurii organizatorice a unei autoritati sau institutii publice.
    (3) Evaluarea postului are la baza fisa postului si este o activitate independenta de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici.
    (4) Pentru implementarea unitara a prezentei metodologii, Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate elabora instructiuni de aplicare.
    Art. 2
    (1) In vederea asigurarii unui mecanism de coordonare, se infiinteaza, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Comisia Nationala de Evaluare a Posturilor, denumita in continuare Comisia, formata din 8 functionari publici, astfel:
    a) 3 functionari publici din cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
    b) 1 functionar public din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
    c) 1 functionar public din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    d) 1 functionar public din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    e) 1 functionar public din cadrul Ministerului Integrarii Europene;
    f) 1 functionar public din cadrul aparatului propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (2) Presedintele Comisiei se desemneaza dintre membrii acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (3) Membrii Comisiei prevazuti la alin. (1) lit. b) - f) sunt nominalizati de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice respective.
    (4) Secretariatul Comisiei se asigura de Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Componenta secretariatului se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (5) Comisia se intruneste lunar, in prima saptamana a fiecarei luni.
    (6) La sedintele Comisiei este obligatorie participarea a minimum 5 membri.
    Art. 3
    (1) Comisia are urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza metodologic unitatile de evaluare a posturilor din cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
    b) monitorizeaza procesul de evaluare a posturilor din cadrul autoritatilor si institutiilor publice si, dupa caz, aplicarea instructiunilor;
    c) verifica aplicarea procedurii de evaluare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice, la incheierea procesului de evaluare a posturilor;
    d) intocmeste un raport final al activitatii desfasurate in cadrul procesului de evaluare, pe care il inainteaza Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si care va fi avut in vedere la elaborarea proiectelor de acte normative continand prevederi referitoare la clasificarea functiilor publice si ierarhizarea posturilor.
    (2) Raportul prevazut la alin. (1) lit. d) va cuprinde:
    a) prezentarea modului de desfasurare a procesului de evaluare a posturilor;
    b) neconcordantele sesizate intre ierarhia posturilor aferente unor functii publice, stabilita de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, si ierarhia rezultata ca urmare a aplicarii procedurii de evaluare a posturilor;
    c) concluzii privind implementarea in sistem-pilot a metodologiei de evaluare a posturilor;
    d) propuneri privind imbunatatirea sistemului de clasificare a functiilor publice si ierarhizarea posturilor.
    Art. 4
    (1) In cadrul autoritatilor si institutiilor publice, prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin, se constituie, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice, o unitate de evaluare a posturilor, denumita in continuare unitatea.
    (2) Unitatea este formata din 5 membri permanenti, astfel:
    a) 2 functionari publici din cadrul compartimentului de resurse umane, dintre care unul este obligatoriu conducatorul compartimentului de resurse umane;
    b) 3 functionari publici de conducere, desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
    (3) Conducatorii compartimentelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice participa obligatoriu la procedurile de evaluare de catre unitate a posturilor din compartimentele pe care le conduc, daca nu sunt desemnati ca membri permanenti ai acesteia.
    (4) La sedintele unitatii este obligatorie participarea a minimum 3 membri permanenti si a conducatorului compartimentului in cadrul caruia se afla postul supus procedurii de evaluare.
    (5) In vederea implementarii unitare a metodologiei, la sedintele unitatilor participa 2 membri ai Comisiei, desemnati prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, potrivit unui calendar care va fi comunicat autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin, pana la data de 15 mai 2005. Pe perioada in care sunt desemnati, membrii Comisiei au dreptul de a nota, potrivit prezentei metodologii, posturile evaluate.
    (6) Fiecare unitate are un coordonator, desemnat dintre membrii unitatii, prin actul administrativ de constituire, care isi pastreaza calitatea si obligatiile de membru prevazute in prezenta metodologie.
    (7) Coordonatorul unitatii are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza activitatea unitatii;
    b) colaboreaza cu Comisia;
    c) asigura respectarea procedurii de evaluare.
    Art. 5
    Comisia si unitatea isi desfasoara activitatea cu respectarea urmatoarelor principii:
    a) legalitate;
    b) echitate si consecventa in aplicarea criteriilor de evaluare;
    c) impartialitate;
    d) transparenta, potrivit dispozitiilor legale;
    e) consens intre evaluatori.
    Art. 6
    (1) La sfarsitul fiecarei sedinte se intocmeste un proces-verbal de sedinta, semnat de toti membrii unitatii si de coordonatorul acesteia.
    (2) Membrilor unitatii li se aplica in mod corespunzator prevederile legale referitoare la conflictul de interese pentru functionarii publici.
    (3) In situatia evaluarii postului al carui titular este un membru al unitatii, acesta nu participa la evaluarea respectivului post.
    Art. 7
    (1) Evaluarea posturilor se face pe baza criteriilor prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Criteriile de evaluare a posturilor sunt notate cu puncte de la 1 la 9.
    (3) Pentru fiecare criteriu de evaluare a posturilor sunt stabilite 3 niveluri, notate astfel:
    a) nivelul I - minimum 1 punct/maximum 3 puncte;
    b) nivelul II - minimum 4 puncte/maximum 6 puncte;
    c) nivelul III - minimum 7 puncte/maximum 9 puncte.
    (4) Pentru fiecare post evaluat, un criteriu de evaluare poate fi notat, pe baza fisei postului, in raport cu relevanta si importanta postului evaluat, numai pentru un singur nivel.
    (5) Punctajul postului reprezinta suma punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare si trebuie sa reflecte atributiile, responsabilitatile si sarcinile repartizate pe posturi.
    Art. 8
    (1) Fiecare membru al unitatii acorda un punctaj pentru fiecare post evaluat, potrivit prezentei metodologii.
    (2) Punctajul final al evaluarii se calculeaza ca medie aritmetica intre punctajele acordate de membrii permanenti ai unitatii si conducatorul compartimentului in cadrul caruia se afla postul respectiv.
    (3) Intre punctajele acordate pentru fiecare criteriu nu trebuie sa existe o diferenta mai mare de 3 puncte. In situatia in care exista diferente mai mari de 3 puncte se elimina punctajul minim si cel maxim si se face media celor ramase.
    Art. 9
    (1) Unitatile intocmesc, pana la data de 1 septembrie 2006, un raport al activitatii desfasurate in cadrul procesului de evaluare din autoritatea sau institutia publica respectiva, care va cuprinde:
    a) prezentarea modului de desfasurare a evaluarii posturilor;
    b) neconcordantele sesizate intre ierarhia posturilor aferente unor functii publice, stabilita de Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, si ierarhia rezultata ca urmare a aplicarii procedurii de evaluare a posturilor;
    c) concluzii privind implementarea metodologiei in autoritatea sau institutia publica in care si-au desfasurat activitatea;
    d) propuneri privind imbunatatirea sistemului de clasificare a functiilor publice si ierarhizarea posturilor.
    (2) Raportul prevazut la alin (1) se inainteaza Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si Comisiei, impreuna cu copiile proceselor-verbale intocmite si copiile fiselor posturilor evaluate.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                     CRITERII DE EVALUARE A POSTURILOR

GRILA DE EVALUARE A POSTULUI                       DENUMIREA POSTULUI:
________________________________________________________________________________

                       _______________________________________________________
                      |      NIVEL I     |     NIVEL II    |    NIVEL III     |
 _____________________|__________________|_________________|__________________|
|                     |   NIVEL PRACTIC  |  NIVEL TEORETIC | NIVEL AL SFEREI  |
|                     |                  |                 |     GLOBALE      |
|                     |__________________|_________________|__________________|
|Cunostintele necesare|  _  |  _  |  _   |  _  |  _  |  _  |  _  |  _  |   _  |
|si folosirea lor     | |_| | |_| | |_|  | |_| | |_| | |_| | |_| | |_| |  |_| |
|                     |_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|
|                     |  1  |  2  |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   9  |
|_____________________|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|
|                     |     EXECUTIE     |    CONDUCERE    |    ORGANIZARE    |
|                     |__________________|_________________|__________________|
|                     |  _  |  _  |  _   |  _  |  _  |  _  |  _  |  _  |   _  |
|Management           | |_| | |_| | |_|  | |_| | |_| | |_| | |_| | |_| |  |_| |
|                     |_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|
|                     |  1  |  2  |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   9  |
|_____________________|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|
|                     |   INFORMARE      |    MOTIVARE     |     INFLUENTA    |
|                     |__________________|_________________|__________________|
|Inter-relationari    |  _  |  _  |  _   |  _  |  _  |  _  |  _  |  _  |   _  |
|                     | |_| | |_| | |_|  | |_| | |_| | |_| | |_| | |_| |  |_| |
|                     |_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|
|                     |  1  |  2  |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   9  |
|_____________________|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|
|                     |PUNERE IN APLICARE|  INTERPRETARE   |     ELABORARE    |
|                     |__________________|_________________|__________________|
|Mediul analitic      |  _  |  _  |  _   |  _  |  _  |  _  |  _  |  _  |   _  |
|                     | |_| | |_| | |_|  | |_| | |_| | |_| | |_| | |_| |  |_| |
|                     |_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|
|                     |  1  |  2  |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   9  |
|_____________________|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|
|                     |    CONFORMARE    | ALEGERE/OPTIUNE |OPTIMIZARE/DECIZIE|
|                     |__________________|_________________|__________________|
|Mediul decizional    |  _  |  _  |  _   |  _  |  _  |  _  |  _  |  _  |   _  |
|                     | |_| | |_| | |_|  | |_| | |_| | |_| | |_| | |_| |  |_| |
|                     |_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|
|                     |  1  |  2  |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   9  |
|_____________________|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|
|                     |      OPERARE     |      TACTICA    |     STRATEGIE    |
|Sfera                |__________________|_________________|__________________|
|responsabilitatii    |  _  |  _  |  _   |  _  |  _  |  _  |  _  |  _  |   _  |
|                     | |_| | |_| | |_|  | |_| | |_| | |_| | |_| | |_| |  |_| |
|                     |_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|
|                     |  1  |  2  |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   9  |
|_____________________|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|
                                                                   ________
                                                           TOTAL: |        |
                                                                  |________|
 ______________________________________________________________________________
|CUNOSTINTELE   |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |
|NECESARE SI    |______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|FOLOSIREA LOR  |    NIVEL PRACTIC   |   NIVEL TEORETIC   |    NIVELUL SFEREI  |
|_______________|                    |                    |        GLOBALE     |
|Criteriul      |____________________|____________________|____________________|
|vizeaza:       |Nivelul             |Nivelul             |Nivelul             |
|- Nivelul      |cunostintelor       |cunostintelor       |cunostintelor       |
|  studiilor    |necesare se bazeaza |necesare se bazeaza |necesare inglobeaza |
|  necesare     |in principal pe:    |atat pe detinerea si|toate aspectele     |
|  ocuparii     |- abilitati practice|aplicarea de        |nivelelor           |
|  postului;    |  specifice         |concepte teoretice, |anterioare,         |
|- Experienta   |  activitatilor de  |cat si pe experienta|exercitate la       |
|  practica     |  executie si       |practica in unul sau|nivelul autoritatii |
|  necesara in  |  operationale,     |in mai multe domenii|sau institutiei     |
|  vederea      |  acumulate pe baza |de activitate in    |publice. Este       |
|  intelegerii  |  unei experiente   |cadrul autoritatii  |necesara buna       |
|  atributiilor |  substantiale in   |sau institutiei     |cunoastere a        |
|  postului     |  domeniu;          |publice. Sunt       |administratiei      |
|  raportate la |  si/sau            |necesare cunostinte |publice, precum si o|
|  activitatea  |- aplicarea concreta|in domenii conexe de|capacitate          |
|  autoritatii  |  si de fapt a      |activitate. De      |dezvoltata de       |
|  sau          |  conceptelor       |asemenea, sunt      |intelegere si       |
|  institutiei  |  teoretice         |necesare si         |insusire a          |
|  publice;     |  insusite, corelate|cunostinte de       |complexitatii si    |
|- Capacitatea  |  cu o anumita      |management.         |diversitatii        |
|  de a acumula |  experienta        |                    |rolurilor           |
|  si de a-si   |  practica.         |                    |institutiilor si a  |
|  imbunatati   |                    |                    |practicilor         |
|  cunostintele;|                    |                    |administrative.     |
|- Capacitatea  |                    |                    |                    |
|  de a folosi  |                    |                    |                    |
|  echipamentul |                    |                    |                    |
|  specific     |                    |                    |                    |
|  activitatilor|                    |                    |                    |
|  postului.    |                    |                    |                    |
|_______________|____________________|____________________|____________________|

 ______________________________________________________________________________
|  MANAGEMENT   |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |
|               |______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|               |       EXECUTIE     |      CONDUCERE     |      ORGANIZARE    |
|_______________|____________________|____________________|____________________|
|Managementul se|Managementul consta |Managementul consta |Managementul se     |
|refera la      |in general urmarirea|in activitati de    |refera la           |
|planificarea,  |realizarii          |planificare,        |capacitatea de a    |
|organizarea si |activitatilor       |organizare si       |anticipa modul de   |
|controlul      |specifice unui post |control in cadrul   |desfasurare a       |
|activitatilor  |dintr-un anumit     |unor domenii de     |activitatilor,      |
|specifice      |domeniu de          |activitate mai      |precum si la        |
|postului. Pot  |activitate, prin    |inguste sau largi.  |capacitatea de a    |
|exista variatii|respectarea unor    |Implica supervizarea|planifica, organiza |
|de la o        |instructiuni clare, |de echipe mici sau  |si controla         |
|activitate pur |sub control si      |mai mari. In unele  |activitati          |
|de executie, la|stricta supervizare |situatii este       |programate          |
|supervizarea   |conform ierarhiei   |necesara coordonarea|pe termen mediu sau |
|activitatii    |institutionalizate. |activitatilor       |lung.               |
|unor echipe mai|Cele mai multe      |supervizate cu      |De asemenea,        |
|mici sau mai   |activitati au la    |activitatile        |implica supervizarea|
|mari si, in    |baza o planificare  |desfasurate in      |si coordonarea unor |
|cele din urma, |zilnica sau pe      |domenii conexe.     |domenii distincte.  |
|coordonarea    |termen scurt.       |Activitatile au la  |                    |
|unor sfere de  |                    |baza o planificare  |                    |
|activitati     |                    |pe termen scurt sau |                    |
|complexe.      |                    |mediu.              |                    |
|_______________|____________________|____________________|____________________|

 ______________________________________________________________________________
|INTER-RELATIONARI|   1  |   2  |   3  |  4  |   5  |  6  |   7  |   8  |   9  |
|                 |______|______|______|_____|______|_____|______|______|______|
|                 |      INFORMARE     |     MOTIVARE     |       INFLUENTA    |
|_________________|____________________|__________________|____________________|
|Criteriul se     |Relatiile cu        |In plus fata de   |Multitudinea si     |
|refera la:       |subordonatii        |cerintele         |diversitatea        |
|- tipul          |ierarhici, colegii  |corespunzatoare   |relatiilor,         |
|  relatiilor si  |si cu persoanele din|nivelului         |calitatea acestora  |
|  contactelor    |interiorul sau      |anterior, este    |in ceea ce priveste |
|  stabilite cu   |exteriorul          |necesara in mod   |continutul si       |
|  diversi        |autoritatii sau     |obligatoriu       |resursele de        |
|  "parteneri" din|institutiei publice |dovedirea unei    |convingere          |
|  interiorul sau |se intemeiaza pe    |capacitati de     |implicate si, in    |
|  exteriorul     |respect reciproc si |convingere a      |cele din urma,      |
|  autoritatii sau|politete. La baza   |personalului sau  |tipul de situatii ce|
|  institutiei    |relatiilor se afla  |echipelor         |necesita negociere  |
|  publice        |comportamente       |subordonate,      |si motivare a       |
|  (subordonati   |specifice ce au ca  |astfel incat      |echipei de lucru,   |
|  ierarhici,     |scop obtinerea unui |opinia si         |implica un nivel    |
|  colegi,        |mediu de lucru      |comportamentul    |ridicat de          |
|  superiori      |eficient si         |acestora sa poata |aptitudini pentru   |
|  ierarhici) in  |armonios. Eforturile|fi modificate pe  |inter-relationarea  |
|  vederea        |de a convinge si/sau|baza de argumente.|sociala.            |
|  obtinerii      |de a obtine         |                  |                    |
|  rezultatelor   |acordul/cooperarea  |                  |                    |
|  dorite ca      |persoanelor sunt    |                  |                    |
|  urmare a       |sprijinite prin     |                  |                    |
|  desfasurarii   |argumente rationale,|                  |                    |
|  activitatilor  |care nu sunt puse   |                  |                    |
|  specifice      |sub semnul          |                  |                    |
|  postului       |intrebarii sau care |                  |                    |
|  respectiv.     |nu pot fi combatute.|                  |                    |
|- scopul inter-  |                    |                  |                    |
|  relationarilor |                    |                  |                    |
|  (furnizarea sau|                    |                  |                    |
|  colectarea de  |                    |                  |                    |
|  informatii,    |                    |                  |                    |
|  consiliere,    |                    |                  |                    |
|  negociere etc.)|                    |                  |                    |
|- capacitatea de |                    |                  |                    |
|  a utiliza      |                    |                  |                    |
|  metode de      |                    |                  |                    |
|  comunicare     |                    |                  |                    |
|  adecvate       |                    |                  |                    |
|  (verbale,      |                    |                  |                    |
|  scrise).       |                    |                  |                    |
|_________________|____________________|__________________|____________________|

 ______________________________________________________________________________
|MEDIUL ANALITIC|   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |
|               |______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|               | PUNERE IN APLICARE |     INTERPRETARE   |      ELABORARE     |
|_______________|____________________|____________________|____________________|
|               |Diversitatea        |Diversitatea        |Diversitatea        |
|               |situatiilor         |situatiilor         |situatiilor         |
|               |                    |                    |                    |
|Criteriul se   |Situatii relativ    |Situatii variate,   |Situatii foarte     |
|refera la      |simple, presupunand |complexe in continut|variate. Datorita   |
|varietatea,    |actiuni ce sunt deja|si presupunand de   |diversitatii        |
|diversitatea si|bine definite si    |cele mai multe ori o|problemelor,        |
|complexitatea  |care se bazeaza pe  |cercetare           |rezolvarea lor      |
|problemelor    |situatii precedente |prealabila.         |presupune           |
|intalnite in   |similare.           |                    |coordonarea unor    |
|realizarea     |                    |Complexitatea       |activitati sau      |
|activitatilor  |Complexitatea       |problemelor         |procese de multe ori|
|specifice      |problemelor         |                    |divergente, precum  |
|postului si    |                    |Activitatea         |si o buna capacitate|
|vizeaza:       |Problemele intalnite|corespunzatoare     |de previzionare.    |
|- simplitatea  |sunt in general     |postului presupune  |                    |
|  sau          |simple. Rezolvarea  |cunoasterea unor    |Complexitatea       |
|  plurivalenta |este reglementata   |practici si         |problemelor         |
|  deciziilor   |prin instructiuni   |proceduri definite  |                    |
|  care trebuie |stricte in care se  |intr-un context mai |Activitatea         |
|  luate de     |specifica clar si   |larg. Este necesara |corespunzatoare     |
|  titularul    |detaliat proceduri  |capacitatea de a    |postului presupune  |
|  postului;    |ce trebuie urmate si|identifica, analiza |capacitatea de a    |
|- capacitatea  |respectate.         |si interpreta       |identifica, analiza |
|  de analiza si|                    |problemele pe baza  |si interpreta       |
|  de optimizare|Solutionarea        |unor proceduri      |aspecte complexe in |
|  necesare     |problemelor         |extinse si mai putin|procesul de         |
|  pentru       |                    |detaliate.          |elaborare a unor    |
|  adoptarea    |Solutiile sunt      |                    |politici specifice  |
|  solutiilor;  |formulate in mod    |Solutionarea        |sau globale.        |
|- schitarea sau|explicit, cu        |problemelor         |                    |
|  conceperea   |posibilitati        |                    |Solutionarea        |
|  unor         |reduse de optiune.  |Solutiile bine      |problemelor         |
|  raspunsuri   |                    |definite sunt       |                    |
|  mai mult sau |                    |obiectul, in cele   |Solutionarea        |
|  mai putin    |                    |mai multe cazuri, a |problemelor         |
|  originale.   |                    |unor decizii optime |presupune abordarea |
|               |                    |si bine gandite.    |lor in mod creator, |
|               |                    |                    |coerent si logic.   |
|               |                    |                    |Solutionarea        |
|               |                    |                    |problemelor se      |
|               |                    |                    |bazeaza pe abordari |
|               |                    |                    |interpretative si pe|
|               |                    |                    |capacitatea de a    |
|               |                    |                    |implementa in mod   |
|               |                    |                    |original, daca este |
|               |                    |                    |cazul, solutiile    |
|               |                    |                    |identificate.       |
|_______________|____________________|____________________|____________________|

 ______________________________________________________________________________
|  MEDIUL       |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |
|  DECIZIONAL   |______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|_______________|     CONFORMARE     |  ALEGERE/OPTIUNE   | OPTIMIZARE/DECIZIE |
|               |____________________|____________________|____________________|
|Criteriul      |Cadrul functional   |Cadrul functional   |Cadrul functional   |
|inglobeaza     |                    |                    |                    |
|corespunzator  |Initiativele        |Initiativele        |Luarea deciziilor si|
|postului,      |personale si luarea |personale si luarea |exprimarea          |
|cadrul         |deciziilor sunt     |deciziilor sunt     |autoritatii vizeaza |
|functional in  |strict definite     |definite prin       |sectoare largi de   |
|ceea ce        |prin proceduri si   |proceduri si        |activitate,         |
|priveste       |instructiuni        |instructiuni mai    |bazandu-se pe       |
|capacitatea/   |detaliate.          |largi si mai        |politici si         |
|dreptul de a   |Autoritatea         |flexibile. La acest |obiective anterior  |
|initia actiuni |decizionala este    |nivel sunt          |definite. La acest  |
|si de a lua    |situata la nivelul  |solicitate si       |nivel se permite/   |
|decizii,       |managerial          |permise alegeri si  |incurajeaza         |
|structura      |raspunzator de      |optiuni.            |exprimarea de       |
|ierarhica si   |activitatea         |Structura ierarhica |initiative          |
|controlul      |departamentului in  |si organizarea      |personale.          |
|asupra         |care se afla postul.|institutiei         |                    |
|functiei.      |                    |constituie reperele |Controlul           |
|Sunt avute in  |Controlul           |obligatorii pe care |                    |
|vedere         |                    |se bazeaza luarea   |Controlul asupra    |
|politicile,    |Controlul asupra    |deciziilor.         |postului se exercita|
|strategiile,   |postului este       |                    |pe termen           |
|regulamentele, |permanent si        |Controlul           |mediu-lung,         |
|procedurile si |sistematic.         |                    |conferindu-i        |
|instructiunile |                    |Controlul se face   |titularului o       |
|asumate in mod |                    |periodic, in mod    |autonomie relativ   |
|oficial de     |                    |flexibil, pe        |larga.              |
|catre          |                    |intreaga durata a   |                    |
|autoritatea sau|                    |desfasurarii        |                    |
|institutia     |                    |activitatii: In     |                    |
|publica        |                    |destule situatii    |                    |
|respectiva.    |                    |controlul se face a |                    |
|               |                    |posteriori.         |                    |
|_______________|____________________|____________________|____________________|

 ______________________________________________________________________________
|SFERA            |  1  |   2  |   3   |  4  |  5   |  6   |  7  |   8  |   9  |
|RESPONSABILITATII|_____|______|_______|_____|______|______|_____|______|______|
|                 |       OPERARE      |      TACTICA      |      STRATEGIE    |
|_________________|____________________|___________________|___________________|
|Criteriul se     |Responsabilitatea   |Responsabilitatea  |Responsabilitatea  |
|refera la:       |vizeaza in principal|aferenta postului  |este stabilita pe  |
|- impactul       |indeplinirea        |se bazeaza pe      |termen mediu/lung  |
|  actiunilor si  |sarcinilor si a     |corelarea          |in baza unor       |
|  deciziilor     |atributiilor        |activitatilor      |decizii politice   |
|  titularului    |specifice postului  |titularului        |(de ex.: la nivel  |
|  postului asupra|si in foarte mica   |postului           |guvernamental).    |
|  activitati     |masura realizarea   |cu realizarea      |Este o             |
|  autoritatii sau|obiectivelor si     |obiectivelor pe    |responsabilitate   |
|  institutiei    |atributiilor        |termen scurt/mediu |larga, privind     |
|  publice;       |autoritatii         |ale autoritatii sau|modalitati si      |
|- efectele in    |sau institutiei     |institutiei        |mijloace relativ   |
|  timp ale       |publice.            |publice.           |complexe din punct |
|  actiunilor     |Responsabilitatea   |                   |de vedere          |
|  titularului    |poate fi transpusa  |Impactul actiunilor|financiar, tehnic, |
|  postului       |in termeni de:      |se reflecta asupra |uman etc.)         |
|  (termen scurt, |- calitatea         |unui domeniu       |                   |
|  mediu sau      |  serviciului,      |specific de        |Impactul actiunilor|
|  lung);         |- respectarea       |activitate         |se reflecta asupra |
|- modalitatile si|  termenelor limita,|(directie,         |unor domenii largi |
|  natura         |- satisfacerea      |serviciu, birou).  |din cadrul         |
|  mijloacelor    |  cerintelor        |                   |administratiei     |
|  specifice      |  beneficiarilor    |                   |publice.           |
|  postului       |  (interni si/sau   |                   |                   |
|  (materiale,    |  externi),         |                   |                   |
|  economice,     |Modalitatile si     |                   |                   |
|  umane,         |mijloacele specifice|                   |                   |
|  financiare)    |folosite sunt, in   |                   |                   |
|  pentru         |general,            |                   |                   |
|  obtinerea      |administrate zilnic |                   |                   |
|  rezultatelor   |pe baza unei        |                   |                   |
|  scontate.      |ierarhii directe.   |                   |                   |
|                 |                    |                   |                   |
|                 |Impactul actiunilor |                   |                   |
|                 |se reflecta pe      |                   |                   |
|                 |termen scurt asupra |                   |                   |
|                 |propriei activitati.|                   |                   |
|_________________|____________________|___________________|___________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 206/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 206 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 206/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu