Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.201 din 04.04.2019

pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu
ACT EMIS DE: Autoritatea pentru supravegherea publica a autoritatii de audit statutar
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 12 aprilie 2019SmartCity1


În temeiul prevederilor art. 11, 51, 74 şi 75 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017,preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte norme emise anterior având acelaşi obiect îşi încetează aplicabilitatea. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, Cristiana Doina Tudor Bucureşti, 4 aprilie 2019. Nr. 201. ANEXĂNORME privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu Articolul 1Obiect Prezentele norme stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu, denumit în continuare test de acces sau test, în conformitate cu prevederile art. 11, 51 şi 75 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. Articolul 2Competenţă Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, este autoritatea competentă responsabilă, potrivit Legii nr. 162/2017, pentru emiterea normelor prin care sunt stabilite condiţiile de organizare şi desfăşurare a testului de acces şi pentru organizarea şi desfăşurarea testului de acces. Articolul 3Condiţii pentru înscrierea la testul de acces
(1) Admiterea la stagiul în activitatea de audit financiar se face în urma promovării testului de acces, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii.
(2) În vederea înscrierii şi susţinerii testului de acces, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe educaţionale: a)să fie licenţiate ale unei instituţii de învăţământ superior; diploma obţinută la absolvirea instituţiei de învăţământ superior trebuie să fie recunoscută/echivalată de către Ministerul Educaţiei Naţionale; b)să îndeplinească condiţia de bună reputaţie prevăzută de art. 5 din Legea nr. 162/2017 şi în Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018.
Articolul 4Înscrierea la testul de acces
(1) Dosarele de înscriere la testul de acces se depun personal, prin delegat (cu împuternicire simplă), prin poştă sau curier, la sediul ASPAAS, în termenul stabilit şi anunţat pe site-ul ASPAAS, conform prevederilor art. 8.
(2) Dosarele depuse după termenul-limită sunt respinse.
(3) Dosarul de înscriere la testul de acces cuprinde următoarele documente:a)cerere de înscriere (conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme); b)diploma de licenţă, în original şi copie - pentru dosarele care se depun la sediul ASPAAS şi în copie legalizată - pentru situaţiile în care dosarele se transmit prin poştă sau curier; c)copia actului de identitate, în termen de valabilitate; d)certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate; e)declaraţia privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, prevăzută în anexa la Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018; f)orice alt document solicitat de ASPAAS în procesul de analiză (de exemplu, copie după certificatul de căsătorie, în cazul în care numele candidatului din actul de identitate diferă de numele din diploma de licenţă).
(4) În vederea validării dosarului de înscriere, personalul ASPAAS din cadrul Biroului reglementare, autorizare, înregistrare şi formare continuă (BRAIFC) constată conformitatea cu originalul a diplomei de licenţă şi verifică îndeplinirea condiţiilor de înscriere prevăzute la art. 3.
(5) În cazul dosarelor incomplete sau care conţin erori, acestea se completează/remediază în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea ASPAAS.
(6) Dacă remedierea nu are loc în termenul prevăzut la alin. (5) sau dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3, dosarele de înscriere se resping, iar candidaţii ale căror dosare au fost respinse nu au dreptul de a participa la testul de acces din sesiunea respectivă.
(7) Candidaţii ale căror dosare au fost validate sunt înscrişi în registrul candidaţilor, întocmit şi gestionat de personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC care a efectuat validarea acestora conform alin. (4).
(8) Registrul candidaţilor centralizează următoarele informaţii:a)numele şi prenumele candidaţilor, ordonaţi alfabetic; b)numărul legitimaţiei individuale de acces la test; c)denumirea oraşului/judeţului din care provin.
(9) Pe baza registrului candidaţilor se stabilesc listele candidaţilor înscrişi la testul de acces.
(10) Listele candidaţilor se afişează atât pe pagina de internet a ASPAAS, cât şi la locul de desfăşurare a testului de acces.
(11) Pentru fiecare candidat, ASPAAS eliberează o legitimaţie de acces la test care se va lipi pe pupitrul individual, la locul de desfăşurare a testului.
Articolul 5Testul de acces
(1) Testul de acces se desfăşoară pe o perioadă de 3 ore şi constă în verificarea cunoştinţelor teoretice prin susţinerea unei probe care poate conţine subiecte deschise (întrebări de sinteză) şi/sau întrebări tip grilă care acoperă următoarele domenii:a)teoria şi principiile contabilităţii generale; b)cerinţele legale şi standardele referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale şi consolidate; c)analiza financiară; d)contabilitatea costurilor şi managerială; e)audit şi aptitudini profesionale; f)cerinţe legale şi profesionale referitoare la auditul statutar şi auditorii financiari.
(2) Testul de acces poate conţine şi subiecte relevante din următoarele domenii sau reglementări:a)legea societăţilor şi reglementările privind guvernanţa corporativă; b)legislaţia fiscală.
(3) De regulă, ponderea subiectelor/întrebărilor tip grilă, din punctul de vedere al punctajului alocat acestora, este de cel puţin 80% din totalul subiectelor incluse în testul de acces.
(4) Testul de acces se organizează, de regulă, o dată pe an, într-o sesiune ordinară.
(5) În situaţii excepţionale, prin ordin al preşedintelui ASPAAS, la interval de maximum 6 luni, după sesiunea ordinară se poate organiza o sesiune extraordinară.
(6) În cazul promovării testului de acces, candidatul devine stagiar în activitatea de audit financiar.
Articolul 6Comisia de examinare
(1) Examinarea se realizează de către o comisie de examinare constituită prin decizie a preşedintelui ASPAAS din membri titulari şi membri supleanţi.
(2) În cadrul Comisiei de examinare funcţionează subcomisii cu atribuţii specifice: de elaborare a subiectelor aferente testului de acces, de corectare a lucrărilor şi de soluţionare a contestaţiilor.
(3) Mandatul acordat membrilor Comisiei de examinare este valabil pe perioada de desfăşurare a unei sesiuni de testare.
(4) Numărul membrilor şi componenţa Comisiei de examinare şi subcomisiilor pentru o anumită sesiune de testare sunt stabilite de către ASPAAS, în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi la testul de acces.
(5) Un membru al Comisiei de examinare poate face parte din una sau mai multe subcomisii, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2).
(6) Preşedintele Comisiei de examinare este desemnat de către preşedintele ASPAAS din rândul membrilor comisiei.
(7) Membrii Comisiei de examinare semnează declaraţii pe propria răspundere privind confidenţialitatea, regimul incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese.
(8) O persoană care are soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al treilea în rândul candidaţilor nu poate fi membru al comisiei. Dacă incompatibilitatea apare ulterior desemnării ca membru al Comisiei de examinare, persoana respectivă are obligaţia de a comunica această situaţie preşedintelui ASPAAS, în vederea înlocuirii sale.
Articolul 7Atribuţiile Comisiei de examinare
(1) Comisia de examinare are următoarele atribuţii prin subcomisiile cu funcţii specifice:A. Subcomisia de elaborare subiecte: a)elaborează subiectele aferente testului de acces în conformitate cu tematica şi bibliografia stabilite de ASPAAS. Subiectele se elaborează în 2 (două) variante, iar varianta de subiect selectată pentru examen se extrage de către un membru al Comisiei de examinare cu 24 de ore înainte de începerea testului; b)elaborează baremul de evaluare şi notare pentru fiecare subiect, care va fi introdus într-un plic separat şi va fi predat personalului ASPAAS odată cu varianta extrasă.B. Subcomisia pentru organizarea şi desfăşurarea testului de acces: a)organizează, controlează şi îndrumă acţiunile care vizează desfăşurarea testului; b)asigură instruirea persoanelor care supraveghează candidaţii în sălile de examinare/testare (responsabili de sală şi supraveghetori); c)prezintă candidaţilor instrucţiunile de rezolvare a subiectelor şi condiţiile de conduită necesare şi aduce clarificările necesare, după caz; d)asigură multiplicarea subiectelor, în condiţii de confidenţialitate şi transparenţă; e)preia lucrările candidaţilor de la personalul ASPAAS în baza unui proces-verbal; f)validează rezultatele finale ale testului.C. Subcomisia de corectare: a)asigură organizarea procesului de deschidere a lucrărilor candidaţilor; b)corectează lucrările în condiţiile stabilite prin prezentele norme, cu respectarea baremelor pentru fiecare subiect în parte; c)întocmeşte catalogul cu rezultatele, prin consemnarea notelor din lucrări, şi îl semnează; d)preşedintele Comisiei de examinare asigură reconcilierea notelor între corectori, în cazul în care există o diferenţă mai mare sau egală cu 1 (un) punct între corectori. În cazul în care reconcilierea nu se realizează, se procedează la reevaluarea lucrării respective de către un alt corector, nota acordată de acesta fiind cea finală.D. Subcomisia de contestaţii: a)recorectează lucrările contestate; b)consemnează notele rezultate, întocmeşte catalogul de contestaţii şi îl semnează.
(2) Exercitarea atribuţiei de corectare a lucrărilor este incompatibilă cu cea de soluţionare a contestaţiilor.
Articolul 8Organizarea testului de acces
(1) Perioada de desfăşurare a testului de acces, calendarul desfăşurării activităţilor aferente, locaţia, tematica şi bibliografia de examen se stabilesc prin decizie a preşedintelui ASPAAS.
(2) ASPAAS publică pe site-ul propriu tematica şi bibliografia potrivit alin. (1) şi orice alte informaţii referitoare la organizarea testului de acces, cu cel puţin 45 de zile înainte de data stabilită pentru susţinerea acestuia.
Articolul 9Responsabilii şi supraveghetorii de sală
(1) Responsabilii şi supraveghetorii de sală sunt desemnaţi prin decizie a preşedintelui ASPAAS, după finalizarea înscrierilor la test.
(2) O persoană care are soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al treilea în rândul persoanelor înscrise la test nu poate fi responsabil sau supraveghetor de sală.
(3) Eventualele situaţii de incompatibilitate ivite după desemnarea membrilor comisiilor sunt comunicate imediat Comisiei de examinare de către persoana în cauză, în vederea înlocuirii sale.
(4) Responsabilii şi supraveghetorii de sală semnează declaraţii pe propria răspundere privind confidenţialitatea, regimul incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese.
(5) Atribuţiile şi responsabilităţile responsabililor şi supraveghetorilor de sală sunt următoarele:a)afişează listele candidaţilor la intrarea în sala de examen; b)afişează legitimaţiile pentru fiecare candidat pe pupitrul fiecărui candidat, conform principului „un loc ocupat, unul liber", în ordine alfabetică; c)verifică la intrarea în sala de examen identitatea candidaţilor în baza cărţii de identitate/paşaportului şi a listei candidaţilor, încercuiesc pe foaia centralizatoare numele celor care intră în sală şi se asigură că aceştia semnează pe foaia centralizatoare; d)se asigură că după începerea testului nu mai este permis accesul candidaţilor; e)asigură conformarea candidaţilor cu condiţiile de desfăşurare a testului; f)distribuie candidaţilor tezele, solicitând acestora completarea datelor specificate în zona destinată securizării; g)distribuie foile cu subiectele şi ciornele; h)asigură pe toată durata testului condiţiile optime de linişte şi bună desfăşurare a acestuia; i)se asigură că niciun candidat nu părăseşte sala în timpul testului pentru a reveni; j)la expirarea timpului, preiau toate lucrările candidaţilor rămaşi în sală, foile cu subiecte şi ciornele şi le aşază pe catedră; k)invită candidaţii rămaşi în sală, în ordinea aşezării în bănci, să semneze pentru predarea tezei, care este sigilată în prezenţa candidatului, după ce responsabilul de sală semnează în colţul destinat securizării; l)după finalizarea testării şi preluarea tuturor lucrărilor, responsabilii de sală întocmesc procesul-verbal al testului de acces, cuprinzând: numele responsabilului de sală, numele supraveghetorilor, numărul de teze primite/predate, numărul de lucrări anulate, numărul de fraude, numărul de candidaţi prezenţi, numărul de absenţi, numărul de lucrări predate etc.; m)întocmesc procesul-verbal de fraudă sau tentativă de fraudă, dacă este cazul; n)predau unui reprezentant al Comisiei de examinare procesul-verbal al testului de acces, tezele, lucrările albe/neutilizate, lucrările anulate, lista de prezenţă, legitimaţiile candidaţilor absenţi dezlipite de pe pupitre, subiectele, procesul-verbal de fraudă sau tentativa de fraudă, dacă este cazul, orice alte materiale rămase neutilizate etc.
Articolul 10Desfăşurarea testului de acces
(1) Accesul candidaţilor în sală se face cu cel puţin 30 de minute înainte de ora de începere a testului, în baza cărţii de identitate/paşaportului în termen de valabilitate şi după semnarea pe lista de prezenţă.
(2) În sala de examen au acces responsabilii şi supraveghetorii de sală, membrii Comisiei de examinare şi candidaţii care au semnat pe lista de prezenţă.
(3) Conducerea ASPAAS sau persoane desemnate de aceasta prin decizie pot fi prezente în sala de examen pentru a efectua verificări în timpul desfăşurării testului.
(4) Pe timpul desfăşurării testului este interzis candidaţilor să deţină asupra lor orice materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor sau dispozitive electronice, cu excepţia unui calculator de birou cu funcţii de bază, fără posibilitatea de stocare a datelor sau acces la internet.
(5) După începerea testului se interzice intrarea în sala de examen a candidaţilor.
(6) Candidaţii primesc foile cu subiecte şi tezele în care vor completa, în colţul din dreapta sus, în zona destinată securizării, numele, prenumele şi numărul de pe legitimaţia fiecărui candidat.
(7) După distribuirea tezelor şi a subiectelor, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât după ce predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia.
(8) În cazuri excepţionale, un candidat poate părăsi temporar sala doar însoţit de unul dintre supraveghetori. În acest caz, în perioada de absenţă din sală, cartea de identitate/paşaportul candidatului rămâne în posesia responsabilului cu supravegherea.
(9) Orice detalii, nelămuriri sau eventuale erori referitoare la subiectele distribuite sunt clarificate numai de către membrii Comisiei de examinare pe parcursul testului.
(10) Candidaţii care părăsesc sala de examen înainte de expirarea timpului sunt obligaţi să predea tezele, subiectele şi ciornele şi să semneze de predare.
(11) La expirarea timpului, candidaţii sunt obligaţi să predea tezele, subiectele şi ciornele şi să semneze de predare, iar ultimii trei candidaţi rămân în sală până la predarea tuturor tezelor.
(12) Comisia de examinare va întocmi pentru fiecare sală de examen o situaţie care să cuprindă:a)numărul de candidaţi absenţi/prezenţi raportat la numărul de lucrări; b)numele responsabilului de sală; c)numele supraveghetorilor de sală.
Articolul 11Frauda şi tentativa de fraudă
(1) Se consideră ca fiind fraudă sau tentativă de fraudă, după caz, oricare dintre următoarele situaţii:a)înscrierea numelui candidatului pe foaia de examen în afara colţului negru care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării; b)copierea sau încercarea repetată de a copia de pe lucrările altor candidaţi; c)comunicarea de orice tip, prin orice mijloace, cu alte persoane aflate în interiorul sau în exteriorul sălii de examen; d)deţinerea de înscrisuri conţinând surse de informare referitoare la disciplinele de examen, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul testului.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), frauda este consemnată în mod detaliat într-un proces-verbal ce se întocmeşte pe loc de către responsabilul de sală, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „Fraudă".
(3) Procesul-verbal trebuie semnat de cel puţin două persoane, candidaţi aflaţi în apropiere şi/sau supraveghetori de sală.
(4) Procesul-verbal şi lucrarea anulată sunt predate Comisiei de examinare.
(5) Persoanele care se află în oricare dintre situaţiile menţionate la alin. (1) sunt descalificate şi acestora le este interzis să se prezinte la următoarea sesiune consecutivă de organizare a testului de acces organizată de ASPAAS, inclusiv prin delegare.
(6) În cazul în care candidatul recidivează, acestuia i se interzice participarea la testul de acces în următorii 3 ani.
Articolul 12Corectarea lucrărilor
(1) Evaluarea lucrărilor candidaţilor la examen se face de către Comisia de examinare prin Subcomisia de corectare, în baza atribuţiilor prevăzute de prezentele norme.
(2) Nota minimă de promovare a testului este 6,00.
(3) Lucrările se notează cu note de la 1 la 10, cu două zecimale, cu rotunjire matematică la a doua zecimală.
(4) Corectarea şi notarea în baza baremului stabilit se înregistrează în cataloage separate, în care lucrările figurează cu un număr de identificare unic.
(5) Lucrările sunt evaluate de doi corectori, care trec punctajul acordat pentru fiecare subiect şi care îşi asumă prin semnătură olografă notările proprii.
(6) Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două note ale fiecărui corector. În baza acestora se întocmeşte centralizatorul final.
(7) Dacă între notele acordate pentru aceeaşi lucrare diferenţa este mai mare sau egală cu un punct, se procedează la reconciliere, care este consemnată într-un proces-verbal.
(8) Comisia de examinare desemnează un reprezentant care procedează la trecerea notelor pe fiecare lucrare, conform centralizatorului menţionat la alin. (6).
(9) După finalizarea procedurilor de corectare şi notare a lucrărilor, Comisia de examinare asigură organizarea procesului de desigilare a lucrărilor şi de întocmire a catalogului final.
(10) Rezultatele testului de acces sunt publicate pe site-ul ASPAAS prin grija personalului din cadrul BRAIFC.
Articolul 13Contestaţii
(1) Rezultatele publicate se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore de la publicarea lor.
(2) Contestaţiile pot fi depuse la ASPAAS, personal sau prin delegat, ori pot fi transmise prin e-mail sau prin fax.
(3) Contestaţiile transmise după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) nu sunt luate în considerare.
(4) Contestaţiile se soluţionează de către un membru al Comisiei de examinare, care nu a participat la corectarea iniţială a respectivei lucrări, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea sau transmiterea acestora.
(5) Lucrările contestate se resigilează şi se înscriu într-un centralizator separat.
(6) Lucrările contestate se notează de la 1 la 10, cu două zecimale, cu rotunjire matematică la a doua zecimală. Reevaluarea contestaţiilor se înregistrează în cataloage separate.
(7) Lucrările contestate sunt evaluate de un corector, care trece punctajul acordat pentru fiecare subiect şi care îşi asumă prin semnătura olografă notările proprii.
(8) Nota finală o reprezintă nota corectorului de la contestaţie. În baza acesteia se întocmeşte centralizatorul final.
(9) Dacă diferenţa dintre nota iniţială şi nota obţinută în urma contestaţiei este mai mare de două puncte, preşedintele Comisiei de examinare va identifica şi va analiza cauza pentru care nota iniţială a fost semnificativ diferită. În urma acestei cercetări, preşedintele Comisiei de examinare este obligat să stabilească persoana responsabilă pentru eroare.
(10) Persoanei responsabile pentru eroarea referitoare la punctare, conform prevederilor alin. (9), îi încetează calitatea de membru al Comisiei de examinare şi îi este interzis să mai facă parte din Comisia de examinare în următorii 3 ani.
(11) Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se publică pe site-ul ASPAAS în termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea acestora.
Articolul 14Dispoziţii finale
(1) În aplicarea prevederilor prezentelor norme şi în comunicarea cu candidaţii la testul de acces la stagiu, ASPAAS utilizează datele cu caracter personal, datele de contact, adresa de domiciliu sau adresa de poştă electronică cu respectarea Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR).
(2) În caz de forţă majoră (cutremure, inundaţii, incendii etc.), testul se anulează şi se reia ulterior potrivit procedurii prevăzute de prezentele norme.
ANEXĂla norme CERERE de înscriere la testul de acces Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........, născut(ă) la data de ........ ........ ........ în localitatea ........ ........ ............, judeţul/sectorul ........ ..............., cu domiciliul în localitatea ........ ................ ................ ........., str. ........ ................ ................ nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........ ..............., legitimat(ă) cu cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........., eliberată/eliberat de ........ ............. la data de ........ ............., cod numeric personal (CNP) ........ ................ ..............., solicit înscrierea la testul de acces organizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), sesiunea ........ ................ .............. . Anexez la prezenta cerere următoarele documente: a)diploma de licenţă, în copie certificată pentru conformitate/în copie legalizată, recunoscută/echivalată de către Ministerul Educaţiei Naţionale; b)copia actului de identitate, în termen de valabilitate; c)certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate; d)declaraţia privind respectarea condiţiei de bună reputaţie; e)alte documente: ........ ................ ................ ........ .............. .Menţionez că sunt/nu sunt membru în următoarele organisme profesionale de profil din ţară sau din străinătate: ............... Adresă de e-mail ........ ........ ............ Telefon ........ ........ ............. Adresa de corespondenţă: localitatea ........ ..........., str. ........ ......... nr. ....... bl. ......., sc. ......., et. ......, ap. ..., sectorul/judeţul ........ ................ ............ Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ........, cunoscând prevederile art. 322, 323 şi 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi falsul în declaraţii, declar că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal în exercitarea atribuţiilor legale. Data ........ .......... Semnătura ........ .............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 201/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 201 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 201/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu