Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 199 din 24 august 2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizarii in cresterea animalelor de ferma a unor substante cu actiune hormonala sau tireostatica si a celor betaagoniste

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 749 din 1 septembrie 2006Văzând Referatul de aprobare nr. 80.184 din 15 august 2006, întocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de  fermă  a  unor  substanţe  cu  acţiune  hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, prevăzuta in anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 20 septembrie 2005.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul menţionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului nr. 96/22/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 125 din 23 mai 1996, p. 3, aşa cum a fost amendată ultima dată de Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/74/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 262 din 14 octombrie 2003, p. 17.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 1 octombrie 2006.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Avram

ANEXA

NORMĂ   SANITARĂ   VETERINARĂ

privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste

Art. 1. - (1) In sensul prezentei norme sanitare veterinare, se aplică definiţiile termenilor „carne" şi „produse din carne" prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 954/2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă pentru alimente de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 5 septembrie 2005, care transpune în legislaţia naţională Regulamentul Parlamentului şi al Consiliului nr. 853/2004/CE, şi definiţiile produselor medicinale veterinare prevăzute de Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005.

(2) Suplimentar, următorii termeni se definesc astfel:

a)   animale de fermă - animale domestice din speciile bovine, porcine, ovine şi caprine, solipede domestice, păsări şi iepuri, precum şi animalele sălbatice din aceste specii şi rumegătoarele sălbatice care au fost crescute într-o exploataţie;

b)   tratament terapeutic - administrarea, în baza art. 4, în mod individual la un animal de fermă, a unei substanţe autorizate, după examinarea acestuia de către un medic veterinar oficial, pentru tratarea afecţiunilor reproductive, inclusiv pentru întreruperea unei gestaţii nedorite. Substanţele betaagoniste se administrează pentru a induce tocoliza la vaci în perioada de fătare, pentru tratamentul afecţiunilor respiratorii şi pentru a induce tocoliza la ecvideele crescute în alte scopuri decât producţia de carne;

c)  tratament zootehnic - administrarea:

(i)    în mod individual la un animal de fermă, a unei   substanţe   autorizate  în   baza  art.   5 alin. (1), în vederea sincronizării ciclului estral şi pregătirii donatoarelor şi receptoarelor pentru implantul   de   embrioni,   după   examinarea acestuia de către un medic veterinar sau sub responsabilitatea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2);

(ii)    în cazul animalelor de acvacultura, la un grup de animale de reproducţie, a unei substanţe autorizate, pentru  inversarea sexului, după prescripţia   unui   medic   veterinar   şi   sub responsabilitatea acestuia;

d)   tratament ilegal  -   utilizarea   de   produse   sau substanţe neautorizate sau utilizarea de substanţe sau produse autorizate de legislaţia comunitară, pentru alte scopuri sau în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia comunitară.

Art. 2. - (1) Este interzisă comercializarea pentru administrare la toate speciile de animale a substanţelor cuprinse în lista A din anexa nr. 1.

(2) Este interzisă comercializarea pentru administrare la animale a căror carne şi produse sunt destinate consumului uman sau în alte scopuri decât cele prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. b) şi c), art. 4 alin. (2), (3) şi (4) şi de art. 5 a substanţelor cuprinse în lista B din anexa nr. 1.

Art. 3. - Sunt interzise, pentru substanţele menţionate în anexa nr. 1, şi interzise provizoriu, pentru substanţele menţionate în anexa nr. 2:

a) administrarea acestor substanţe la animalele de fermă sau acvacultura, indiferent prin ce mijloace;

b)   deţinerea, cu excepţia cazurilor controlate oficial, a animalelor menţionate la lit. a) într-o fermă, comercializarea sau tăierea pentru consum uman a animalelor de fermă cărora le-au fost administrate substanţele prevăzute la anexele nr. 1 şi 2 sau în care a fost decelată prezenţa unor astfel de substanţe, în afara cazului în care se face dovada faptului că animalele în cauză au fost tratate în conformitate cu prevederile art. 4, 5 sau 6;

c)  comercializarea pentru consum uman a animalelor de acvacultura cărora le-au fost administrate substanţele menţionate anterior, precum şi a produselor procesate derivate de la astfel de animale;

d)  comercializarea cărnii de la animalele menţionate la lit. b);

e)  procesarea cărnii de la animalele menţionate la lit. b).

Art. 4. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 2 şi 3, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza:

a)  administrarea, în scopuri terapeutice, la animalele de fermă a testosteronului, progesteronului, precum şi a derivaţilor acestora care, prin hidroliza, eliberează foarte uşor compusul iniţial după resorbţia la locul de aplicare. Produsele medicinale veterinare folosite în tratamentul terapeutic trebuie să corespundă cerinţelor pentru comercializare stabilite de Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005. Aceste produse medicinale veterinare se administrează pe cale parenterală sau sub formă de spirale intravaginale pentru tratamentul disfuncţiei ovariene, şi nu prin implant, numai la animalele de fermă care au fost clar identificate şi doar de către un medic veterinar. Medicul veterinar responsabil trebuie să ţină evidenţa animalelor identificate şi tratate cu astfel de substanţe în registrul de consultaţii şi tratamente al cărui model este prezentat în anexa nr. 3. Registrul trebuie să fie pus la dispoziţie autorităţii competente, la cererea acesteia;

b)   administrarea, în scopuri terapeutice, a produselor medicinale veterinare autorizate ce conţin allyle trenbolone, administrate oral, sau substanţe betaagoniste la cabaline şi la animale de companie, cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucţiunile de fabricaţie;

c)   administrarea, în scopuri terapeutice, a produselor medicinale veterinare autorizate ce conţin substanţe betaagoniste, administrate parenteral, pentru inducerea tocolizei la vacă.

(2) Substanţele prevăzute la lit. b) şi c) trebuie să fie administrate de un medic veterinar sau, în cazul produselor medicinale veterinare prevăzute la lit. a), sub responsabilitatea directă a acestuia. Tratamentul trebuie să fie înregistrat de către medicul veterinar responsabil în registrul de consultaţii şi tratamente (al cărui model este prezentat în anexa nr. 3).

(3)   Este interzisă deţinerea de către proprietarii de animale a produselor medicinale veterinare ce conţin substanţe betaagoniste care pot fi utilizate în tratamentul inducerii tocolizei.

(4)   Fără a se prejudicia prevederile alin. (2), este interzis tratamentul terapeutic al animalelor de interes economic, precum şi al animalelor de reproducţie la sfârşitul vieţii reproductive a acestora.

Art. 5. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. a) şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 2, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza administrarea la animalele de fermă, în scopul tratamentului zootehnic, a produselor medicinale veterinare ce au o acţiune estrogenă (altele decât 17 B-estradiol şi derivaţii esterici ai acestuia), androgenă sau gestagenă, autorizate în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005. Aceste produse medicinale veterinare trebuie să fie administrate de către un medic veterinar la animalele clar identificate. Tratamentul trebuie să fie înregistrat de către medicul veterinar responsabil în registrul de consultaţii şi tratamente (al cărui model este prezentat în anexa nr. 3).

(2)   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate permite ca sincronizarea estrului, precum şi pregătirea femelelor donatoare şi receptoare pentru transferul de embrioni să nu se efectueze de medicul veterinar în mod direct, ci sub responsabilitatea acestuia.

(3)   Puietul de peşte poate fi tratat în primele trei luni de viaţă, în scopul inversării sexului, cu produse medicinale veterinare care au o acţiune androgenă şi sunt autorizate în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005.

(4)   In situaţiile prevăzute la prezentul articol, medicul veterinar trebuie să elibereze o reţetă unică, specificând tratamentul în cauză şi cantitatea produsului solicitat, şi să înregistreze toate datele în registrul de consultaţii şi tratamente (al cărei model este prezentat în anexa nr. 3).

(5)   Este interzis tratamentul zootehnic la animalele de interes economic, inclusiv în timpul perioadei de îngrăşare pentru animalele de reproducţie aflate la sfârşitul vieţii reproductive a acestora.

Art. 6. - (1) Prin derogare de la art. 3 lit. a) şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 2, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza administrarea la animalele de fermă de produse medicinale veterinare ce conţin 17 (3-estradiol sau derivaţii esterici ai acestuia, în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005, pentru:

a)   tratamentul la vaci, în cazul gestaţiei cu fetuşi mumificaţi sau maceraţi;

b)  tratamentul piometrului la vaci.

(2)  Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. a) şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 2, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizează, până la data de 14 octombrie 2006, administrarea la animalele de fermă de produse medicinale veterinare ce conţin 17 B-estradiol sau derivaţii esterici ai acestuia pentru inducerea estrului la bovine, ecvine, ovine şi caprine, în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005.

(3)   Tratamentul trebuie să fie efectuat numai de un medic veterinar la animalele de fermă care au fost identificate în mod clar. Acest tratament trebuie să fie înregistrat de medicul veterinar responsabil în registrul de consultaţii şi tratamente, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3.

(4)   Registrul trebuie să fie pus la dispoziţie autorităţii competente, la cererea acesteia.

(5)   Fermierilor le este interzis să deţină în fermele lor produse medicinale veterinare ce conţin 17 B-estradiol sau derivaţii esterici ai acestuia.

Art. 7. - (1) Produsele hormonale şi betaagoniste, a căror administrare la animalele de fermă este autorizată în conformitate cu prevederile art. 4 - 6, trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005.

(2)  Nu pot fi autorizate următoarele produse hormonale:

a)  ce acţionează ca depozit, acumulându-se în ţesuturi;

b)  al căror timp de aşteptare este mai mare de 15 zile de la terminarea tratamentului;

c)  ale căror condiţii de utilizare nu sunt cunoscute;

d)   pentru care nu există reactivi sau echipament specific pentru decelarea prezenţei reziduurilor în exces faţă de limitele permise.

(3)   Nu pot fi autorizate produsele medicinale veterinare ce conţin substanţe betaagoniste care au o perioadă de aşteptare mai mare de 28 de zile de la terminarea tratamentului.

Art. 8. - (1) Atunci când condiţiile prevăzute la art. 4, 5 sau 6, precum şi perioadele de aşteptare prevăzute pentru obţinerea autorizaţiei de comercializare sunt îndeplinite, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza comercializarea animalelor pentru reproducţie şi a animalelor de reproducţie aflate la sfârşitul vieţii lor reproductive şi care, pe durata vieţii reproductive a acestora, au fost tratate conform prevederilor art. 4, 5 sau 6 şi poate autoriza aplicarea pe carnea provenită de la astfel de animale a ştampilei comunitare.

(2)   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza comercializarea, înainte de sfârşitul perioadei de aşteptare, a ecvideelor de mare valoare şi în special a celor de curse, de circ, destinate montei, expoziţiilor, pentru competiţii, inclusiv a celor cărora le-au fost administrate produse medicinale veterinare ce conţin allyle trenbolone sau substanţe betaagoniste, conform dispoziţiilor art. 4, şi care au fost înregistrate, cu condiţia să fie îndeplinite cerinţele referitoare la administrarea acestora, iar tipul şi data tratamentului să fie menţionate pe certificatul sau paşaportul ce însoţeşte aceste animale.

(3)   Carnea sau produsele provenite de la animalele cărora le-au fost administrate substanţe care au o acţiune estrogenă, androgenă sau gestagenă ori substanţe betaagoniste, în conformitate cu dispoziţiile de derogare ale prezentei norme sanitare veterinare, nu pot fi comercializate pentru consum uman în afara cazului în care animalele în cauză au fost tratate cu produse medicinale veterinare ce îndeplinesc prevederile art. 7 şi numai dacă timpul de aşteptare stabilit a fost respectat înainte ca animalele să fie tăiate.

Art. 9. - (1) Deţinerea substanţelor prevăzute la art. 2 şi 3 este restricţionată la persoanele autorizate de legislaţia naţională, în conformitate cu prevederile art. 74 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005, în timpul importului, fabricării, depozitării, distribuirii, vânzării şi utilizării.

(2) Pe lângă controalele prevăzute de Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor efectuează controalele oficiale prevăzute la art. 14 din Norma sanitară veterinară privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 14 septembrie 2005, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 96/23/CEE, fără notificarea prealabilă a acestor controale. In cadrul operaţiunilor de control se verifică următoarele aspecte:

a)   deţinerea sau prezenţa substanţelor ori produselor interzise conform prevederilor art. 2 şi 3, destinate administrării animalelor în scopul îngrăşării;

b)  tratamentele ilegale la animale;

c)   respectarea timpului de aşteptare prevăzut la art. 7;

d)   respectarea restricţiilor privind utilizarea anumitor substanţe sau produse prevăzute la art. 4-6.

(3)   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure că sunt respectate prevederile cuprinse în anexele nr. VII şi VIII la Norma sanitară veterinară privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2005, în sensul conformităţii cu aceste reglementări a testelor pentru depistarea:

a)   prezenţei substanţelor prevăzute la alin. (1) în organismul animalelor, în apa de băut şi în locurile în care animalele sunt crescute sau ţinute;

b)   prezenţei reziduurilor din substanţele menţionate anterior în organismul animalelor vii, în fecale, urină, în lichidele biologice ale acestora, precum şi în ţesuturi şi produsele de origine animală.

(4)  Dacă, în urma controalelor prevăzute la alin. (2) şi (3), se constată:

a)  prezenţa substanţelor sau produselor a căror utilizare ori deţinere este interzisă sau prezenţa de reziduuri ale substanţelor a căror administrare cade sub incidenţa tratamentului ilegal, aceste substanţe ori produse se confiscă, iar animalele tratate sau carnea provenită de la acestea se supun supravegherii oficiale până când sunt aplicate sancţiunile prevăzute de lege;

b)  nerespectarea prevederilor alin. (2) lit. b) şi c), autoritatea contractantă dispune sancţiunile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 10. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor Normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005, persoanele care achiziţionează sau produc substanţe ce au acţiune tireostatica, estrogena, androgena şi betaagonista, persoanele autorizate să comercializeze astfel de substanţe şi cele care achiziţionează sau produc produse medicinale veterinare şi produse farmaceutice din astfel de substanţe trebuie să ţină un registru de evidenţă detaliat în care să fie notate, în ordine cronologică, cantităţile produse sau achiziţionate, livrate ori utilizate pentru producerea produselor medicinale veterinare şi a produselor farmaceutice, numele persoanelor cărora le-au fost livrate astfel de cantităţi sau de la care au fost achiziţionate aceste cantităţi.

(2) Registrele de evidenţă vor fi puse la dispoziţie autorităţilor competente, la cererea acestora.

Art. 11. - Dacă în urma controalelor efectuate se constată încălcarea prevederilor Directivei Consiliului 96/22/CE, transpusă în legislaţia naţională prin prevederile prezentei norme sanitare veterinare, în ţara de origine a animalelor sau a produselor provenite din import, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor aplică prevederile Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autoritatea veterinară centrală a României şi autorităţile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană, în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniul veterinar şi zootehnic, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 631/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003.

Art. 12. - (1) Ţările terţe a căror legislaţie autorizează punerea pe piaţă şi administrarea de stilbene, derivaţi de stilbene, sărurile şi esterii acestora sau substanţe tireostatice pentru administrarea la animalele din toate speciile nu pot figura pe nici una dintre listele ţărilor prevăzute de legislaţia comunitară, din care România este autorizată să importe animale de fermă, animale de acvacultura sau carne ori produse obţinute de la astfel de animale.

(2)   Se interzice importul din ţările terţe care nu figurează în listele menţionate la alin. (1) al animalelor de fermă sau de acvacultura cărora:

a)   le-au fost administrate prin orice mijloace produsele sau substanţele prevăzute în lista A din anexa nr. 1;

b)   le-au fost administrate substanţele prevăzute în lista B din anexa nr. 1 şi în anexa nr. 2, în afara cazului în care această administrare respectă prevederile şi cerinţele stabilite de art. 4-7 şi a fost respectat timpul de aşteptare permis de recomandările internaţionale.

(3)   Se interzice importul din ţările terţe care nu figurează în listele menţionate la alin. (1) de carne sau de produse obţinute de la animalele de fermă şi de acvacultura al căror import este interzis în baza prevederilor alin. (2) lit. a) şi b).

(4)   Totuşi, pot fi importate din ţări terţe animale destinate pentru reproducţie, animale de reproducţie aflate la sfârşitul vieţii reproductive sau carne care provine de la aceste animale, cu condiţia furnizării de garanţii cel puţin echivalente celor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară.

(5)  Controalele privind activităţile de import din ţări terţe se efectuează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 955/2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animală destinate consumului uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 5 septembrie 2005, care transpune în legislaţia naţională Regulamentul Parlamentului şi al Consiliului nr. 854/2004/CE, şi cu art. 4 alin. (4) lit. b) din Norma sanitară veterinară ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din ţări terţe, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 71/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului nr. 97/78/CE.

Art. 13. - Prin derogare de la prevederile art. 3 şi 6 şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 2, animalele de fermă pentru care se poate certifica faptul că le-au fost administrate 17 B-estradiol sau derivaţii esterici ai acestuia pentru scopuri zootehnice ori terapeutice, înainte de 14 octombrie 2004, trebuie să fie supuse aceloraşi prevederi stabilite pentru substanţele autorizate, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a), în ceea ce priveşte utilizarea terapeutică, iar în ceea ce priveşte utilizarea zootehnică, în conformitate cu art. 5.

Art.  14.  - Anexele nr.  1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

ANEXA Nr. 1 la norma sanitară veterinară

LISTA

substanţelor interzise

1.  Lista A:

a)  substanţe tireostatice;

b)  stilbene, derivaţi de stilbene, sărurile acestora şi esteri.

2.  Lista B:

a)  17 B-estradiol şi derivaţii esterici ai acestuia;

b)  substanţe betaagoniste.

ANEXA Nr. 2 la norma sanitară veterinară

LISTA

substanţelor interzise provizoriu

Substanţele interzise provizoriu sunt substanţele care au acţiune estrogenă, androgenă sau gestagenă, altele decât 17 B-estradiol şi derivaţii esterici ai acestuia.

ANEXA Nr. 3 la norma sanitară veterinară

REGISTRU

de consultaţii si tratament

Nr. crt.

Data

Numele şi prenumele proprietaru-

lui

Adresa proprieta-

rului

Identificarea

animalului

(specia,

rasa, vârsta,

sexul,

culoarea,

nr. matricol,

semne particulare)

Tipul tratamentu-

lui

Medicaţia administrată

Data

expirării medicamentu-

lui

şi seria medicamentu-

lui

Timpul de aşteptare

Rezultatul tratamentului

(vindecat,    Observaţi tăiat, mort)

carne

ouă

miere

lapte


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 199/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 199 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu