Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 199 din 17 februarie 2003

pentru aprobarea Instructiunilor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor prin unitatile Trezoreriei statului

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 143 din  5 martie 2003


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind prevenirea si combaterea spalarii banilor prin unitatile Trezoreriei statului, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia contabilitatii publice si Directia generala a Trezoreriei statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice ale comunelor, oraselor, municipiilor, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in cadrul carora functioneaza unitati teritoriale ale Trezoreriei statului, vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
privind prevenirea si combaterea spalarii banilor prin unitatile Trezoreriei statului

    In aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor se emit urmatoarele instructiuni care reglementeaza prevenirea si combaterea spalarii banilor prin unitatile Trezoreriei statului.
    Art. 1
    Sunt supuse prevederilor Legii nr. 656/2002 urmatoarele operatiuni efectuate prin Trezoreria statului:
    a) operatiunile in numerar a caror limita minima in lei reprezinta echivalentul a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele, privind:
    - cumpararea/rascumpararea de certificate de trezorerie;
    - depunerea/retragerea de garantii care, potrivit legii, se pastreaza in conturi deschise la Trezoreria statului;
    - depunerea/retragerea cautiunilor pentru contestatiile la actele de executare silita sau la titlurile executorii;
    - orice alte operatiuni care nu sunt exceptate de la raportare, potrivit art. 3 alin. (8) din Legea nr. 656/2002;
    b) orice operatiune neexceptata de la raportare, potrivit art. 3 alin. (8) din Legea nr. 656/2002, pentru care exista suspiciuni sau informatii ca se urmareste spalarea banilor, chiar daca valoarea acesteia este mai mica decat limita minima prevazuta la lit. a).
    Art. 2
    (1) Desemnarea persoanelor implicate in aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 si a prezentelor instructiuni, precum si natura si limitele responsabilitatilor acestora vor fi stabilite astfel:
    a) prin ordin al ministrului finantelor publice se desemneaza persoanele din cadrul Directiei contabilitatii publice si persoanele din cadrul Directiei generale a trezoreriei statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, care au obligatia de a transmite zilnic, cu adresa de inaintare, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor rapoartele primite zilnic de la directiile trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de la trezoreriile sectoarelor acestuia. O copie a ordinului ministrului finantelor publice se transmite directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
    b) prin decizie a directorilor generali ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, se desemneaza directorii directiilor trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti si directorii adjuncti ai trezoreriilor sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si inlocuitorii de drept ai acestora, care au obligatia de a transmite cu adresa de inaintare, zilnic, rapoartele primite la nivelul judetelor, al municipiului Bucuresti si al sectoarelor acestuia persoanelor desemnate potrivit lit. a). In termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni se transmit Directiei contabilitatii publice si Directiei generale a trezoreriei statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice copii ale deciziilor directorilor generali ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti;
    c) directorii directiilor trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor desemna una sau mai multe persoane din cadrul administratiilor finantelor publice ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv a municipiului Bucuresti, care au atributii in intocmirea si transmiterea zilnica a rapoartelor, potrivit modelelor prevazute de lege, distinct, pentru fiecare operatiune prevazuta la art. 1.
    (2) Persoanele din cadrul trezoreriilor sectoarelor municipiului Bucuresti care au atributii in intocmirea rapoartelor potrivit modelelor prevazute de lege, distinct, pentru fiecare operatiune prevazuta la art. 1, se stabilesc de catre directorii adjuncti ai acestora.
    Art. 3
    (1) Salariatii unitatilor operative ale Trezoreriei statului au obligatia de a solicita copii ale documentelor de identificare ale tuturor clientilor care, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni, efectueaza operatiuni cu numerar peste limita minima prevazute de lege privind: cumparari/rascumparari de certificate de trezorerie; depuneri/retrageri de garantii si cautiuni la actele de executare silita sau la titlurile executorii; alte operatiuni care nu sunt exceptate de la raportare, potrivit art. 3 alin. (8) din Legea nr. 656/2002. Copii ale documentelor prin care se identifica persoanele fizice sau persoanele juridice vor fi solicitate si retinute si pentru operatiunile pentru care exista suspiciuni ori informatii ca se urmareste spalarea banilor, chiar daca valoarea acestora este inferioara limitei minime prevazute de lege. Documentele de identificare sunt:
    - pentru persoane fizice, documentele de identitate;
    - pentru persoane juridice, documentele de inmatriculare, precum si dovada ca persoana fizica care conduce tranzactia reprezinta legal persoana juridica.
    (2) Copiile documentelor de identificare ale clientilor unitatilor Trezoreriei statului mentionati la alin. (1) trebuie sa cuprinda informatiile prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 si se pastreaza ca anexe la foile de varsamant-chitanta prin care au fost incasate sumele respective in numerar sau la cotoarele certificatelor de trezorerie, dupa caz.
    Art. 4
    (1) Pentru fiecare tranzactie in numerar care depaseste echivalentul in lei a 10.000 euro, aferenta operatiunilor prevazute la art. 1 lit. a), este obligatorie intocmirea Raportului privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 657/2002 privind forma si continutul urmatoarelor rapoarte: Raportul de tranzactii suspecte; Raportul privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro.
    (2) Raportul privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro se intocmeste si in cazul tranzactiilor in numerar efectuate de catre aceeasi persoana fizica sau juridica prin mai multe operatiuni legate intre ele, a caror valoare totala depaseste echivalentul in lei a 10.000 euro.
    (3) Rapoartele privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro se intocmesc de catre persoana/persoanele desemnate conform art. 2 alin. (1) lit. c) si se transmit pe suport hartie si electronic directorului directiei trezorerie si contabilitate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau directorilor adjuncti ai trezoreriilor sectoarelor municipiului Bucuresti ori inlocuitorilor lor de drept, dupa caz.
    (4) La finele fiecarei zile directorii directiilor trezorerie si contabilitate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau directorii adjuncti ai trezoreriilor sectoarelor municipiului Bucuresti ori inlocuitorii acestora transmit prin fax cu adresa de inaintare toate rapoartele privind operatiuni cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro, primite in cursul zilei, la Directia contabilitatii publice sau la Directia generala a trezoreriei statului, dupa caz, care ulterior sunt transmise in original prin posta speciala.
    Art. 5
    (1) In cazul in care oricare dintre salariatii unitatilor operative ale Trezoreriei statului are suspiciuni ca o operatiune care urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor, indiferent de valoarea tranzactiei, acesta va proceda la identificarea clientilor prin solicitarea de copii ale documentelor de identificare si va informa de indata persoana/persoanele desemnate conform art. 2 alin. (1) lit. c).
    (2) Persoana/persoanele desemnate conform art. 2 alin. (1) lit. c) va/vor consemna operatiunile respective in Raportul de tranzactii suspecte, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 657/2002, care se transmite de indata, pe suport hartie si electronic, directorului directiei trezorerie si contabilitate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau al trezoreriei sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (3) Operatiunea asupra careia exista suspiciuni ca ar avea drept scop spalarea banilor poate fi efectuata fara intocmirea prealabila a Raportului de tranzactii suspecte in cazul tranzactiilor care se impun a fi efectuate imediat sau daca neefectuarea acestora ar zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarilor tranzactiei suspecte. In aceasta situatie Raportul de tranzactii suspecte se transmite directorului directiei trezorerie si contabilitate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau directorului adjunct al trezoreriei sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, ulterior efectuarii operatiunii.
    (4) In intelesul prezentelor instructiuni, sunt considerate operatiuni care se impun a fi efectuate imediat si pentru care Raportul de tranzactii suspecte se intocmeste ulterior operatiunile in numerar privind: cumpararea/rascumpararea de certificate de trezorerie; depunerea/retragerea de garantii care, potrivit legii, se pastreaza in conturi deschise la Trezoreria statului; depunerea/retragerea cautiunilor pentru contestatiile la actele de executare silita sau la titlurile executorii, precum si virarea in conditiile legii a sumelor reprezentand garantii si cautiuni din conturile deschise la Trezoreria statului in conturile proprii ale agentilor economici deponenti, deschise la banci comerciale.
    (5) Directorii directiilor trezorerie si contabilitate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau directorii adjuncti ai trezoreriilor sectoarelor municipiului Bucuresti ori inlocuitorii acestora, de indata ce au primit un raport de tranzactii suspecte, il transmit in sistem electronic Directiei contabilitatii publice sau Directiei generale a Trezoreriei statului, dupa caz.
    (6) La finele zilei Raportul de tranzactii suspecte transmis in sistem electronic conform prevederilor alin. (5) va fi transmis si pe suport hartie Directiei contabilitatii publice sau Directiei generale a trezoreriei statului, dupa caz.
    (7) Persoanele din cadrul Directiei contabilitatii publice sau Directiei generale a trezoreriei statului, carora le-au fost stabilite atributii in aplicarea Legii nr. 656/2002 prin ordin al ministrului finantelor publice, vor sesiza imediat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor despre tranzactiile suspecte care le-au fost semnalate, solicitand acestuia confirmarea primirii rapoartelor.
    Art. 6
    (1) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor poate dispune motivat suspendarea efectuarii operatiunilor care fac obiectul Raportului de tranzactii suspecte, pe o perioada de 48 de ore. Acesta are obligatia de a comunica Ministerului Finantelor Publice, in termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuarii operatiunii sau, dupa caz, masura prelungirii acesteia, dispusa de Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) si (4) din Legea nr. 656/2002.
    (2) Decizia de suspendare a efectuarii operatiunii sau, dupa caz, masura prelungirii acesteia va fi comunicata de indata directorilor directiilor trezorerie si contabilitate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si directorilor adjuncti ai trezoreriilor sectoarelor municipiului Bucuresti sau inlocuitorilor lor de drept, dupa caz.
    (3) In cazul in care Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nu a solicitat suspendarea efectuarii operatiunilor care fac obiectul Raportului de tranzactii suspecte catre Ministerul Finantelor Publice in 24 de ore de la instiintarea acestuia, se va comunica directorilor directiilor trezorerie si contabilitate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si directorilor adjuncti ai trezoreriilor sectoarelor municipiului Bucuresti sau inlocuitorilor lor de drept ca operatiunea sistata temporar poate fi efectuata.
    Art. 7
    (1) Rapoartele scrise si/sau in format electronic, intocmite conform prevederilor art. 4 si 5, se transmit de catre directiile trezorerie si contabilitate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de trezoreriile sectoarelor acestuia la directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, insotite de o adresa de inaintare, potrivit modelului prevazut in anexa la prezentele instructiuni, dupa cum urmeaza:
    a) la Directia generala a trezoreriei statului, pentru operatiuni privind cumpararea/rascumpararea de certificate de trezorerie;
    b) la Directia contabilitatii publice, pentru celelalte operatiuni prevazute de prezentele instructiuni.
    (2) Rapoartele primite la Ministerul Finantelor Publice vor fi transmise cu adresa de inaintare Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor de catre Directia contabilitatii publice sau de catre Directia generala a trezoreriei statului, dupa caz, astfel:
    a) rapoartele privind operatiuni cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro, cel tarziu in urmatoarea zi lucratoare de la primirea acestora;
    b) rapoartele de tranzactii suspecte, imediat ce au fost primite.
    Art. 8
    In vederea stabilirii in fiecare zi lucratoare a echivalentului in lei a 10.000 euro, directorii directiilor trezorerie si contabilitate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si directorii adjuncti ai trezoreriilor sectoarelor municipiului Bucuresti sau inlocuitorii lor de drept vor transmite persoanei/persoanelor desemnate conform art. 2 alin. (1) lit. c) cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 9
    Toate datele care fac obiectul rapoartelor de tranzactii suspecte si al rapoartelor privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro au caracter confidential.

    ANEXA 1
    la instructiuni

    - Model -

    DIRECTIA TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
    JUDETEANA/A MUNICIPIULUI BUCURESTI/
    TREZORERIA STATULUI A SECTORULUI
    .............................................
    Nr. ............../..........................

                           ADRESA DE INAINTARE
                      Ministerul Finantelor Publice

    Directia contabilitatii publice/Directia generala a Trezoreriei statului

    Va transmitem alaturat pe suport hartie/in forma electronica*):
    - ..................................................... rapoarte privind
       (se va inscrie numarul total de rapoarte transmise)
operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro, din care de la: - ...............................................................
            - ...............................................................
               (se va inscrie denumirea unitatii operative a Trezoreriei
                               statului raportoare)
    (sau, dupa caz)
    - ......................................... rapoarte de tranzactii suspecte,
      (se va inscrie numarul total de rapoarte
                    transmise)
din care de la: - ..........................................................
                - .........................................................,
                  (se va inscrie denumirea unitatii operative a Trezoreriei
                                 statului raportoare)
    aferente zilei de .............................

    Certificam faptul ca datele din rapoartele intocmite pe suport hartie/cuprinse in fisiere sunt complete, corecte si respecta prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si ale Deciziei Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 657/2002, privind forma si continutul urmatoarelor rapoarte: Raportul de tranzactii suspecte; Raportul privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro.

                  Director,
      ..................................
       (numele, prenumele si semnatura)
           
    *) Pentru rapoartele transmise in format electronic se va inscrie in adresa de inaintare: fisierul se numeste "..............................", a fost creat in data de .............. la ora de ......... si are dimensiunea de ......... K.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 199/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 199 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu