Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1907 din 25.04.2018

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 15 mai 2018SmartCity1

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 19 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În tot cuprinsul articolului 10, sintagma Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare" se înlocuieşte cu sintagma „Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare". 2. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins: Articolul 101
(1) Cererea prin care se solicită beneficiul prevederilor art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2009, poate fi depusă şi de persoanele care nu solicită aprobarea la plată a cheltuielilor de judecată decât după epuizarea procedurilor judiciare şi numai în situaţia prevăzută de art. 10 alin. (2). Dispoziţiile art. 5, art. 6, art. 8 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 9 se aplică în mod corespunzător.
(2) După aprobarea cererii de plată, beneficiarul transmite ordonatorului de credite, semnată, convenţia prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
3. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 50/2011) CONVENŢIE Articolul 1Părţile contractante ........ ................ ..........., cu sediul în ........ ........ ........, str. ........ .......... nr. ......, telefon ........ ........ ..............., cont bancar nr. ........ .........., deschis la ........ ........ ..........., reprezentată prin ........ ..............., în calitate de ........ ........., denumită în prezentul contract ordonator, şi domnul/doamna ........ ................, domiciliat(ă) în ........ ............., str. ........ ........ ......... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul .............., născut(ă) în localitatea ........ ........... la data de ........ ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ...... nr. ..........., eliberat de ........ ........ ........ la data de ........ .............., codul numeric personal ........ ..............., cont bancar nr. ........ ................ ..............., deschis pe numele ........ ................ ................ ................ ............, în calitate de persoană care ocupă sau a ocupat o funcţie de demnitate publică/înalt funcţionar public/funcţionar public/personal contractual în cadrul ........ ................, denumit(ă) în continuare beneficiar, au încheiat prezenta convenţie, în următoarele condiţii stabilite de comun acord: Articolul 2Obiectul convenţiei Obiectul prezentei convenţii îl constituie recuperarea sumelor plătite către beneficiar de la persoana care a căzut în pretenţii şi în limita sumelor reţinute de instanţa judecătorească sau de procuror, după caz, în cazul în care nu se constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către beneficiar, cu vinovăţie constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau. Articolul 3Valoarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce au revenit beneficiarului este de ........ .............. lei (TVA inclus). Articolul 4Plata cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare prevăzute la art. 3 se face în limita bugetului aprobat prin legile bugetare anuale. Articolul 5Drepturile şi obligaţiile ordonatorului 5.1. Ordonatorul are următoarele drepturi: a)să refuze plata cheltuielilor de judecată efectuate anterior datei depunerii cererii prin care se solicită plata cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare; b)să solicite beneficiarului cesionarea tuturor drepturilor aferente cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care acesta a participat; c)să se îndrepte împotriva persoanei care a căzut în pretenţii, ca urmare a cesionării tuturor drepturilor aferente cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care a participat beneficiarul, astfel cum au fost reţinute de instanţa judecătorească sau de procuror, după caz; d)să solicite beneficiarului încuviinţarea executării silite a hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile sau a actului procurorului, după caz, în cazul în care instanţele judecătoreşti sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovăţie constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau.5.2. Ordonatorul are următoarele obligaţii: a)să plătească beneficiarului cheltuielile cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare, pe baza documentelor justificative, în limita bugetului angajat; b)în situaţia în care bugetul aprobat prin legile bugetare anuale nu permite încheierea actului adiţional sau angajarea de noi cheltuieli în cursul unui an bugetar, după caz, să facă demersurile necesare pentru a identifica sursele de finanţare, conform prevederilor legale, în termen de 6 luni de la data constatării lipsei fondurilor. Articolul 6Drepturile şi obligaţiile beneficiarului 6.1. Beneficiarul are dreptul la plata cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau, în limita bugetului aprobat prin legile bugetare anual, efectuate după depunerea cererii. 6.2. Beneficiarul are următoarele obligaţii: a)să transmită ordonatorului documentele pentru care solicită plata, în original sau certificate pe propria răspundere „conform cu originalul"; b)să solicite în cadrul procesului civil sau penal, inclusiv în faza urmăririi penale din cadrul procesului penal, acordarea tuturor cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare la care a participat, indiferent de modul de soluţionare a acestora; c)să solicite încuviinţarea executării silite a hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile sau a actului procurorului, după caz, în cazul în care instanţele judecătoreşti sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovăţie constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau, în termen de 30 de zile de la momentul soluţionării definitive/irevocabile a cauzei; d)să notifice persoana care a căzut în pretenţii despre cesionarea dreptului de creanţă către ordonator.6.3. Prin prezenta convenţie, beneficiarul cesionează ordonatorului toate drepturile aferente cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care participă, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă sau prin actul procurorului, după caz. Articolul 7Modalitatea de plată Beneficiarul va depune la sediul ordonatorului, la solicitarea de plată, o cerere, însoţită de documente justificative, în original. Cererea va conţine, în mod obligatoriu, confirmarea beneficiarului că cheltuielile de judecată au intervenit după data depunerii cererii prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi că acestea au fost efectuate în legătură cu procedura judiciară în care este implicat, cu precizarea expresă a sumelor care pot fi plătite pentru serviciile respective, precum şi indicarea contului bancar, aflat la dispoziţia solicitantului, în care urmează a se face plata. Articolul 8Modificarea convenţiei Modificarea oricărei clauze a prezentei convenţii se poate face numai prin acordul părţilor. Articolul 9Încetarea convenţiei Prezenta convenţie încetează prin acordul părţilor sau de drept, după îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către părţi. Articolul 10Dispoziţii finale Beneficiarul acceptă expres, potrivit art. 1.203 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, caracterul de titlu executoriu al convenţiei. Prezenta convenţie a fost încheiată în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Ordonator, ........ ........ ........ Beneficiar, ........ ..........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1907/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1907 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 15 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 5773 2012
    Economisiți bani în căutarea unui împrumut de afaceri sau împrumut de investiții pentru un împrumut rapid și convenabil pentru a plăti facturile și a căuta finanțare pentru a vă crea propriile proiecte de afaceri pe cea mai ieftină rată a dobânzii de 2%. contactați-ne astăzi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numărul aplicației +1 (845) 731 5341
ANONIM a comentat Decretul 400 2018
    Bună ziua, ai nevoie de un împrumut? cum ar fi împrumutul pentru a-ți plăti serviciul, să-ți plătești chiria și să rezolvi problemele financiare, aici este o oportunitate pentru tine, Hope oferă împrumuturi la domiciliu, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi comerciale, împrumuturi de capital de pornire, împrumuturi pentru construcții, împrumuturi de la hotel, rate de dobândă de 2% pe răsplată anuală, împrumutul Hope durează maxim 5 ore, pentru a ajunge la toți clienții autorizați în cadrul cuvântului, contactați-ne la (kplenders@outlook.com)
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 158 2005
    Buna, Aveți nevoie de ajutor financiar, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita dept și a vă începe propria afacere, împrumut de mașină sau împrumut personal? aici este compania doamnei Hope Elinal împrumut oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% în cazul în care este interesat, rapid e-mail la adresa mea de e-mail flacon: kplenders@outlook.com
Loyalty info a comentat Hotărârea 11 2017
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu