Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 19 din 6 iulie 2010

privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 531 din 29 iulie 2010Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin:

Art. I. - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 şi 255 bis din 16 aprilie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1.1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1. (1) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea, executarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, cu presiunea egală sau mai mică de 6-105 Pa (6 bar), aflate în aval de staţiile de reglare-măsurare-predare ale operatorului Sistemului Naţional de Transport (SNT)/conductelor din amonte (CA)."

2. Articolul 3.19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.19. Distanţa de securitate faţă de staţiile de reglare sau reglare-măsurare se măsoară de la partea exterioară a incintei (împrejmuirii) şi sunt prezentate în tabelul 2."

3. La articolul 3.19, tabelul 2 - Distanţe de securitate între staţii sau posturi de reglare sau reglare-măsurare şi diferite construcţii sau instalaţii se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul 2 - distante de securitate între staţii de reglare sau reglare-măsurare si diferite construcţii sau instalaţii

Nr. crt.

Destinaţia construcţiilor învecinate

Distanţele de securitate, în m, pentru staţii de capacitate:

până la 6.000, în m3/h

6.000...30.000, în m3/h

peste 30.000, în m3/h

Presiunea la intrare, în Pa şi în bar

<2•105

2•105 ..6•105

>6•105

<2•105

2•105 ..0,6•105

>6•105

<6•105

>6•105

(<2)

(2..6)

(>6)

(<2)

(2..6)

(>6)

(<6)

(>6)

1.

Clădiri industriale şi depozite de materiale combustibile cu:

- risc foarte ridicat de incendiu, asociat pericolului de explozie

- rezistenţă redusă la foc

- risc mediu sau redus de incendiu

7

10

12

11

13

18

22

27

7

10

15

12

15

20

25

30

7

10

12

10

12

15

20

25

2.

Instalaţii industriale în aer liber

7

10

13

11

13

18

18

27

3.

Clădiri civile (inclusiv cele administrative de pe teritoriul unităţilor industriale):

- rezistentă mică la foc

- rezistenţă mare la foc

7

10

12

10

12

15

20

25

7

12

15

12

15

20

25

30

4.

Linii de cale ferată:

- curentă

- de garaj

20

20

20

20

20

20

25

30

20

20

20

20

20

20

20

25

5.

Marginea drumurilor carosabile

4

5

8

4

6

10

6

10

6.

Linii electrice de înaltă tensiune

20

20

20

20

20

20

20

40"

4. După articolul 3.19 se introduce un nou articol, articolul 3.20, cu următorul cuprins:

„3.20. (1) Posturile de reglare sau reglare-măsurare de capacitate până la 1.000 m3/h se pot alipi de un perete al clădirii învecinate, cu condiţia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu aibă goluri (ferestre, uşi) pe:

a) o lungime care depăşeşte cu 5 m limitele staţiei în ambele direcţii;

b) o înălţime de 3 m deasupra postului.

(2) Când nu este posibilă respectarea distanţelor indicate la alin. (1), acestea pot fi reduse cu maximum 50% pentru lit. a) şi cu maximum 65% pentru lit. b), cu condiţia să se prevadă cel puţin una dintre următoarele soluţii tehnice:

a) montarea de răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze;

b) montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a imobilului în cazul în care în amonte se întrerupe furnizarea gazelor naturale."

5. După articolul 3.20 se introduce un nou articol, articolul 3.21, cu următorul cuprins:

„3.21. Pentru posturile de reglare sau reglare-măsurare de capacitate până la 250 m3/h, distanţa minimă de securitate faţă de marginea drumurilor carosabile este de 1,5 m."

6. La articolul 4.2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.2. (1) In instalaţiile de utilizare existente în apartamentele dintr-un corp de clădire sau un tronson cu una ori mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate se pot monta contoare pasante, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) efectuarea, în prealabil, a probelor de rezistenţă şi etanşeitate pentru întreaga instalaţie de utilizare a gazelor naturale în prezenţa operatorului SD;

b) elaborarea unei documentaţii tehnice de către un operator economic autorizat ANRE;

c) avizarea documentaţiei tehnice de către operatorul SD;

d) executarea lucrărilor de către un operator economic autorizat ANRE;

e) respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător."

7. La articolul 4.2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Operatorul SD va aproba modificarea instalaţiei de utilizare în vederea montării de contoare pasante numai dacă probele de rezistenţă şi etanşeitate prevăzute la alin. (1) au obţinut calificativul «admis» şi dacă condiţiile de exploatare în siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sunt îndeplinite."

8. Articolul 6.31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.31. Pentru conductele din polietilenă, răsuflătorile se montează în zone construite, aglomerate cu diverse instalaţii subterane, pe reţelele de distribuţie, respectiv pe instalaţiile de utilizare exterioare subterane astfel:

a) la capetele tuburilor de protecţie;

b) în alte situaţii deosebite evidenţiate de proiectant sau de către operatorul SD."

9. Articolul 7.16 se abrogă.

10. La articolul 7.18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru cazuri excepţionale, cu avizul operatorului SD, se pot construi staţii de sector de reglare sau reglare-măsurare, posturi de reglare, posturi de măsurare sau posturi de reglare-măsurare subterane, prevăzute cu ventilare şi cu măsuri de evitare a pericolului de incendiu şi explozie."

11. La articolul 8.29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8.29. (1) Fac excepţie de la prevederile art. 8.28 alin. (1) lit. a):

a) conductele instalaţiilor de utilizare existente;

b) conductele instalaţiilor de utilizare noi ce alimentează exclusiv aparatele de utilizare folosite pentru prepararea hranei, aferente apartamentelor dintr-un corp de clădire sau un tronson cu una ori mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate, în situaţia în care încălzirea este asigurată printr-un sistem centralizat."

12. La articolul 9.3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea ţevilor sudate longitudinal, altele decât cele care îndeplinesc cerinţele art. 9.1."

13. Articolul 10.25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10.25. Legătura branşamentului din polietilenă cu postul de reglare sau cu instalaţia de utilizare se face după cum urmează:

a) prin intermediul capătului de branşament, denumit şi riser, fără anod de protecţie, la care trecerea polietilenă/oţel se realizează deasupra solului, în partea verticală a capătului de branşament, pentru diametre de 32...63 mm (anexa 25, fig. 14 şi 15);

b) prin intermediul capătului de branşament, denumit şi riser, cu anod de protecţie, la care trecerea polietilenă/oţel se realizează subteran, în partea orizontală a capătului de branşament, pentru diametre de 75 mm si mai mari (anexa 25, fig. 16);

c) prin intermediul fitingurilor mecanice care îndeplinesc cerinţele art. 9.1."

14. Articolul 14.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„14.2. Exploatarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor noncasnici poate fi efectuată de către:

a) personal propriu, desemnat prin ordin scris de către conducătorul unităţii şi autorizat de către ANRE. Acest personal nu este abilitat să efectueze verificări şi revizii tehnice periodice;

b) operatori economici autorizaţi de către ANRE;

c) operatori SD."

15. La articolul 14.11, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) în căminele altor reţele de utilităţi subterane amplasate în domeniul public la o distanţă de maximum 5 m faţă de conductele de gaze naturale."

16. Articolul 14.23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„14.23. Trecerea unei conducte la un regim de presiune superioară celei pentru care a fost construită se face cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi numai după efectuarea probelor de presiune corespunzătoare noului regim de presiune."

17. La articolul 14.40 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) verificarea documentelor prezentate de consumator, din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării periodice a instalaţiei de utilizare;".

18. La articolul 14.40 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) verificarea documentelor prezentate de consumator, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare."

19. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

20. Anexa 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

21. Anexa 20 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

22. Anexa 26 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul document a fost notificat şi aprobat cu respectarea prevederilor Directivei nr. 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L204 din 21 iulie 1998, amendată de Directiva 98/48/CE, preluate în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.

Art. III. - Operatorii sistemelor de distribuţie şi operatorii economici autorizaţi pentru lucrări de proiectare, executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei -ANRE vor urmări respectarea prevederilor acestuia.

Art. IV. - In termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, ANRE va emite un ordin pentru reglementarea din punct de vedere procedural a modului de desfăşurare a operaţiunilor de verificări-revizii la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor, persoane fizice sau juridice.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

ANEXA 1 (Anexa 1 la normele tehnice)

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICĂ CONDUCTE/BRANŞAMENTE/ INSTALAŢII DE PROTECŢIE CATODICĂ

Nr............I..........

Astăzi, ziua............., luna......................., anul.............., comisia de recepţie tehnică a conductei/ branşamentului/instalaţiei de protecţie catodică, executată pe str........................................, între nr............ şi nr................, localitatea.................................................., a constatat următoarele:

a) Documentaţia tehnică a fost întocmită de societatea...................................................................

b) Executantul lucrărilor este societatea...........................................................................................

c) Documentaţia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr.................../........................... a fost avizată de........................

d) Conducta este realizată cu următoarele materiale:

Diametru        Cantitate         Furnizor       Certificat calitate            Certificat conformitate

mm                    m/buc.                                       nr. .../data....                nr....../data....

Ţeava .................................................................................................................................................

Tub protecţie.......................................................................................................................................

Armătură închidere...............................................................................................................................

Cămin armături......................................................................................................................................

Răsuflători..............................................................................................................................................

Capace GN............................................................................................................................................

e) Ţeava din OL - Imbinările au fost efectuate manual, automat, prin sudură, prin procedeul ...................şi sunt întărite prin.........................................

- Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este............................., conform buletinului de examinare anexat, nr.........../..................., emis de laboratorul autorizat........................

Ţeava din polietilenă -Imbinările s-au făcut prin procedeul............................................................

Tipul aparatului.......................................................................................................................................

f) Conducta/branşamentul a fost încercată/încercat la presiune, cu aer, în prezenţa comisiei, după cum urmează:

- proba de rezistenţă la......Pa, timp de...........;

- proba de etanşeitate la......Pa, timp de............

Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă/supus conducta/branşamentul este..............

g) Ţeava din OL - Conducta/Branşamentul a fost izolată/izolat anticorosiv cu..................., în......... straturi, armate cu ...... straturi din ....................., şi protecţie mecanică din .................., conform Certificatului de calitate nr............../..............emis de...................................

h) Executantul lucrărilor a prezentat:

- Procesul-verbal de lucrări ascunse nr............../...........................

Ţeava din OL- Buletinul de verificare a rezistenţei de izolaţie a conductelor/branşamentelor după umplerea completă a şanţului cu pământ nr....../................, emis de........................

i) In vederea recepţiei, comisia a efectuat sondaje, constatând următoarele:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

j) Ţeava din polietilenă - S-a verificat continuitatea firului trasor.

Concluzia:

Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare gaze naturale şi declară admisă recepţia acestora.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.

Numele şi prenumele.............Nr. aut. ANRE/Nr. aut. sudor      Semnătura

1. Constructor

- Instalator autorizat..........................................................................................................................

- Responsabil A.Q. autorizat................................................................................................................

- Sudor PE.......................................................................................................................................

- Sudor OL.......................................................................................................................................

2. Proiectant.....................................................................................................................................

3. Reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii.................(*)

4. Comisia de recepţie

- Operator SD/lnvestitor)/Imputernicit OSD - Inspector C.Q........................................................

- Reprezentant al administraţiei publice locale...........................................................................(*)

- Beneficiar (după caz)..........................................................................................................................

- Specialişti în domeniu (după caz)......................................................................................................

NOTĂ:

Sudorii PE şi OL sunt autorizaţi de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare.

(*) Conform legislaţiei în vigoare

ANEXA 2 (Anexa 3 la normele tehnice)

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICĂ INSTALAŢIE DE UTILIZARE

Nr............/.....................

Astăzi, ziua......., luna........................, anul ............., comisia de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare gaze naturale, executată la imobilul din str................................nr.........., bl............, sc.........., ap......., localitatea..............................., a constatat următoarele:

a) Acordul de acces pentru debitul de gaze naturale a fost dat de.........................................., şi a fost comunicat beneficiarului cu scrisoarea nr..................................................../.............................................

b) Proiectul a fost întocmit de societatea..........................................................................................

c) Executantul lucrărilor este societatea...........................................................................................

d) Documentaţia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr........./......................a fost avizată de..................................

e) Lucrarea este realizată conform proiectului avizat de operatorul licenţiat de distribuţie, cu următoarele materiale:

Diametru

mm

Cantitate

m/buc.

Furnizor

Certificat calitate nr........./data..........

Ţeava .................................................................................................................................................

Armături de închidere.............................................., detector...........................................................

f) Instalaţia de utilizare este realizată conform proiectului avizat, pentru următoarele puncte de consum:

Debit instalat unitar

Debit instalat total

Certificat calitate

Nr. crt.

Denumirea

Caracteristici tehnice

m3/h

buc......m3/h

nr. ..../data

.......................................................................................................................................

g) Conducta supraterană din.................................a fost încercată la presiune, cu aer, în prezenţa comisiei, după cum urmează:

- proba de rezistenţă la......Pa, timp de...........ore;

- proba de etanşeitate la......Pa, timp de...........ore.

Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este......................................

h) Conducta subterană din.................................a fost încercată la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum urmează:

- proba de rezistenţă la......Pa, timp de...........ore;

- proba de etanşeitate la......Pa, timp de...........ore.

Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este..............................................

i) Pentru conducta din OL s-a folosit o izolaţie anticorosivă cu ........................................, în ..... straturi, armate cu straturi de.......................şi protecţie mecanică din......................, conform Certificatului de calitate nr............/..............emis de....................

j) Pentru conducta din PE îmbinările s-au făcut prin procedeul.........................................................

Tipul aparatului...................................................................................................................................

k) Executantul lucrărilor a prezentat procesul-verbal de lucrări ascunse nr................../...................

l) In vederea recepţiei comisia a efectuat sondaje, constatând următoarele:

m) Beneficiarul a luat cunoştinţă de obligaţia înlocuirii racordului flexibil şi a detectorului de gaze naturale, după caz, montate în instalaţia de utilizare înaintea expirării duratei normate de utilizare conform prescripţiei tehnice a producătorului.

Concluzia:

Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi declară admisă recepţia instalaţiei de utilizare supusă recepţiei. Orice modificare adusă ulterior instalaţiei de utilizare recepţionate, executată neautorizat, cade în răspunderea beneficiarului.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.

Numele şi prenumele................  Nr. aut. ANRE/Nr. aut. sudor         Semnătura

1. Constructor

- Instalator autorizat........................................................................................................................

- Responsabil A.Q. autorizat...........................................................................................................

- Sudor PE......................................................................................................................................

- Sudor OL........................................................................................................................................

2. Comisia de recepţie

- Operator SD (delegat al OSD în cazul efectuării operaţiunilor de revizie tehnică la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale) - instalator autorizat (în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare).....

- Beneficiar......................................................................................................................................

- Specialişti în domeniu (după caz).................................................................................................

NOTĂ:

Sudorii PE şi OL sunt autorizaţi de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare.

ANEXA 3 (Anexa 20 la normele tehnice)

Operator economic autorizat ANRE

......................................................

FIŞA DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNICĂ LA INSTALAŢIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APARŢINÂND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE

Nr............................/data...........................................

Consumator:......................................................................................................................................

Adresa: str.............................nr.........., bl........., sc..............., ap.........., localitatea....................

Numărul dosarului tehnic pentru instalaţia revizuită............., existent la operatorul SD........................

Data ultimei fişe de revizie tehnică: ziua......., luna........, anul ..................................., depusă la operatorul SD......................

Operator economic autorizat ANRE să execute revizia tehnică actuală...................................prin instalator autorizat....................................................., Autorizaţia nr................./...................., în prezenţa consumatorului, reprezentat prin.........................................

(1) Operaţii periodice de revizie tehnică la instalaţia de utilizare, confirmate prin prezenta fişă (obligatorii la intervale de maximum 10 ani, după orice întrerupere a utilizării instalaţiei pentru o perioadă mai mare de 6 luni şi după orice accident tehnic care poate afecta instalaţia):

a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etansare aferente;

b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi;

c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii;

d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă;

e) demontarea/debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;

f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare;

g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente;

h) verificarea documentelor prezentate de consumator, din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării periodice a instalaţiei de utilizare;

i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare;

j) verificarea documentelor prezentate de consumator, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare.

Proba de etanşeitate pentru întreaga instalaţie şi proba de rezistenţă (pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi/sau modificări) s-au efectuat cu aer comprimat, în prezenţa delegatului operatorului de distribuţie, în condiţiile şi cu rezultatele înscrise în procesul-verbal de recepţie tehnică anexa nr.........din data de: ziua......luna...........anul..............

(2) Se efectuează şi revizia tehnică periodică, conform alin. (1), a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai mulţi consumatori, cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.

S-au constatat şi remediat următoarele defecţiuni:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Concluzia:

Instalaţia îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranţă prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Nr. crt.

Puncte de consum

Data efectuării reviziei

Nr. şi data documentului care atestă verificarea

aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi

efectuată de către operatori economici autorizaţi de

organismul abilitat

Semnături

Consumator

Verificator

Prezenta fişă a fost întocmită în 4 exemplare, pentru executant, operatorul de distribuţie, furnizor şi consumator.

Executant,

.................................................................

Consumator,

.................................................................

ANEXA 4 (Anexa 26 la normele tehnice)

TERMINOLOGIE

1.

Acord de acces

Actul emis de un operator al unui sistem (CA, SNT, SD), în conformitate cu Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte, Regulamentul privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie, după caz, care conferă unui producător, furnizor şi/sau consumator final dreptul de a utiliza sistemul, achitând tarifele şi îndeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia

2.

Inspector C.Q.

Persoană fizică, angajată a operatorului licenţiat de distribuţie a gazelor naturale, care deţine calitatea de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale, autorizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii, desemnată de către operatorul licenţiat să verifice controlul tehnic de calitate al lucrărilor

3.

Responsabil A.Q.

Persoană fizică, angajată (sau colaboratoare) a persoanei juridice autorizate de ANRE să efectueze lucrări în sectorul gazelor naturale, atestată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, desemnată de către constructor să asigure nivelul tehnic de calitate al lucrărilor corespunzător cerinţelor

4.

Reţea de distribuţie

Ansamblul compus din conducte şi accesorii, cuprins între staţiile de reglare-măsurare-predare şi staţiile de reglare/reglare-măsurare de sector, respectiv între staţiile de reglare/reglare-măsurare de sector şi robinetele de branşament

5.

Aparat consumator de combustibili gazoşi

Sistem mecanic complex destinat să consume gaze naturale combustibile, în condiţii igienice, economice şi de siguranţă

6.

Instalaţie industrială de utilizare a gazelor naturale

Ansamblul de conducte, aparate şi accesorii, montate în aval de staţia/postul de reglare a presiunii şi măsurare a debitului ce se află la interfaţa cu sistemul de distribuţie/transport sau conductele din amonte, după caz, cu excepţia aparatului de măsurare a debitului, prin intermediul căruia se alimentează aparate consumatoare de combustibili gazoşi utilizate în:

- procese tehnologice din industrie;

- scopul producerii de energie electrică şi/sau termică;

- sectorul comercial - restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare;

- instituţii publice - unităţi din domeniile învăţământ, sănătate, cultură, apărare naţională, ordine publică, asistenţă socială, administraţie publică, culte şi altele asemenea


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 19/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 19 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu