E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1850 din 14 decembrie 2004

privind registrele si formularele financiar-contabile*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 23 bis  din  7 ianuarie 2005


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 1.850/2004 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 7 ianuarie 2005 si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila, cuprinse in anexa nr. 1*) care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba Nomenclatorul, modelele si normele de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de inseriere si numerotare, cuprinse in anexa nr. 2*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 3
    Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 bis din 15 octombrie 1998.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

    NORME METODOLOGICE DE INTOCMIRE SI UTILIZARE A REGISTRELOR SI FORMULARELOR COMUNE PE ECONOMIE PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARA SI CONTABILA

    A. Normele generale privind documentele justificative si financiar-contabile

    1. Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, consemneaza operatiunile economico-financiare, in momentul efectuarii lor, in documente justificative, pe baza carora se fac inregistrari in jurnale, fise si alte documente contabile, dupa caz.
    2. Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
    - denumirea documentului;
    - denumirea si, dupa caz, sediul unitatii care intocmeste documentul;
    - numarul documentului si data intocmirii acestuia;
    - mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);
    - continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;
    - datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate;
    - numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective, dupa caz;
    - alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
    Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in conditiile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare.
    Documentele provenite din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi inregistrate in contabilitate numai in cazul in care se face dovada intrarii in gestiune a bunurilor respective. In cazul in care documentele respective se refera la cheltuieli pentru prestari de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe baza de norme de venit, pentru a fi inregistrate in contabilitate, acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii civile, incheiate in acest scop, si documentul prin care se face dovada platii.
    3. Documentele contabile - jurnale, fise etc. - care servesc la prelucrarea, centralizarea si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor consemnate in documentele justificative, intocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, trebuie sa cuprinda elemente cu privire la:
    - felul, numarul si data documentului justificativ;
    - sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate;
    - conturile sintetice si analitice debitoare si creditoare;
    - semnaturile pentru intocmire si verificare.
    4. Inscrierea datelor in documente se face cu cerneala, cu pasta de pix, sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, dupa caz.
    5. In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise stersaturi, modificari sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea sau file lipsa.
    Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta.
    Corectarea se face in toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit/corectat documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii corecturii.
    In cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza carora se primeste, se elibereaza sau se justifica numerarul, sau al altor documente pentru care normele de utilizare prevad asemenea restrictii, documentul intocmit gresit se anuleaza si ramane in carnetul respectiv (nu se detaseaza), cu exceptia ordinului de deplasare (delegatie), pe baza caruia se primeste sau se restituie diferenta dintre cheltuielile efective de deplasare si avansul acordat.
    La corectarea documentului justificativ in care se consemneaza operatii de predare-primire a valorilor materiale si a mijloacelor fixe este necesara confirmarea, prin semnatura, atat a predatorului, cat si a primitorului.
    In cazul completarii documentelor prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, corecturile sunt admise numai inainte de prelucrarea acestora, mentionandu-se data rectificarii si semnatura celui care a facut modificarea. Documentele prezentate in listele de erori, anulari sau completari (pe baza carora se fac modificari in fisiere sau in baza de date a unitatii) trebuie sa fie semnate de persoanele imputernicite de conducerea unitatii.
    6. In cazul in care prelucrarea documentelor justificative se face de catre unitati prestatoare de servicii de informatica, in relatiile dintre aceste unitati si cele beneficiare este necesar ca, pentru asigurarea inregistrarilor in contabilitate, sa se respecte urmatoarele reguli:
    - documentele justificative sa fie intocmite corect si la timp de catre unitatile beneficiare, acestea raspunzand de realitatea datelor inscrise in acestea;
    - documentele contabile, intocmite de unitatile prestatoare de servicii de informatica pe baza documentelor justificative, trebuie predate unitatilor beneficiare la termenele stabilite prin contractele sau conventiile civile incheiate, unitatile prestatoare de servicii de informatica raspunzand de corectitudinea prelucrarii datelor;
    - unitatile beneficiare trebuie sa efectueze verificarea documentelor contabile obtinute de la unitatile prestatoare de servicii de informatica in sensul cuprinderii tuturor documentelor justificative preluate pentru prelucrare, respectarii corespondentei conturilor si exactitatii sumelor inregistrate etc.
    7. In vederea inregistrarii in jurnale, fise si celelalte documente contabile a operatiunilor economico-financiare consemnate in documentele justificative, potrivit formelor de inregistrare contabila utilizate de unitati, se poate face contarea documentelor justificative, indicandu-se simbolurile conturilor sintetice si analitice, debitoare si creditoare, in conformitate cu planul de conturi general aplicabil.
    Inregistrarile in contabilitatea sintetica si analitica se fac pe baza de documente justificative, fie document cu document, fie pe baza unui centralizator in care sunt inscrise mai multe documente justificative al caror continut se refera la operatiuni de aceeasi natura si perioada.
    In cazul operatiunilor contabile pentru care nu se intocmesc documente justificative, inregistrarile in contabilitate se fac pe baza de note de contabilitate care au la baza note justificative sau note de calcul, dupa caz.
    In cazul stornarilor, pe documentul initial se mentioneaza numarul si data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operatiunii, iar in nota de contabilitate de stornare se mentioneaza documentul, data si numarul de ordine al operatiunii care face obiectul stornarii.
    Corectarea inregistrarilor facute in contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate intocmite in acest scop.
    Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate si sistematic, in conturi sintetice si analitice, in conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare forma de inregistrare in contabilitate.
    Inregistrarile in contabilitate se pot face manual sau utilizand sistemele informatice de prelucrare automata a datelor.
    Registrele de contabilitate si formularele comune pe economie, care nu au regim special de inseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila pot fi adaptate in functie de specificul si necesitatile persoanelor prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu conditia respectarii continutului minimal de informatii si a normelor de intocmire si utilizare a acestora. Acestea pot fi pretiparite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor.
    Numarul de exemplare al formularelor care nu au regim special de inseriere si numerotare poate fi diferit de cel prevazut in prezentele norme, in conditiile in care procedurile proprii privind organizarea si conducerea contabilitatii impun acest lucru.
    In situatia in care persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, incredinteaza activitatea de intocmire a documentelor justificative si financiar-contabile unor persoane fizice sau juridice, in baza unui contract de prestari de servicii, normele de intocmire si utilizare a formularelor respective se adapteaza in mod corespunzator, fiind obligatoriu sa se prevada in contract clauze referitoare la intocmirea si utilizarea formularelor in aceste conditii.
    Formularele comune pe economie, care nu au regim special de inseriere si numerotare, privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor legate de taxa pe valoarea adaugata (Jurnal pentru vanzari, Jurnal pentru cumparari s.a.) sunt cele aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Neintocmirea, intocmirea eronata si/sau neutilizarea documentelor justificative si financiar-contabile, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale.

    B. Registrele de contabilitate

    8. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-1-2) si Cartea mare (cod 14-1-3).
    Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.
    Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listari informatice, dupa caz.
    Numerotarea paginilor registrelor se va face in ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor.
    9. Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza, in mod cronologic, toate operatiunile economico-financiare.
    Operatiunile de aceeasi natura, realizate in acelasi loc de activitate (atelier, sectie etc.), pot fi recapitulate intr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care sta la baza inregistrarii in Registrul-jurnal.
    Unitatile pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiunile de casa si banca, decontarile cu furnizorii, situatia incasarii-achitarii facturilor etc.
    Orice inregistrare in Registrul-jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la: felul, numarul si data documentului justificativ, explicatii privind operatiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate.
    Unitatile care utilizeaza jurnale auxiliare pot inregistra in Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale.
    10. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii.
    Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea unitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii, cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic.
    In acest registru se inscriu, intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecarui post al bilantului.
    Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv. Elementele de activ si de pasiv inscrise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul acestora.
    In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului, in Registrul-inventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului financiar.
    11. Cartea mare (cod 14-1-3) este un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. Registrul Cartea mare poate contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare.
    Registrul Cartea mare poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse.
    Editarea Cartii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii.
    12. Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Registrul Cartea mare se pastreaza in unitate timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, iar in caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite in termen de maximum 30 de zile de la constatare.
    Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, care utilizeaza, potrivit legii, registre si formulare specifice privind activitatea financiara si contabila, reglementate prin actele normative in vigoare, vor proceda la inscrierea datelor in aceste registre si formulare potrivit normelor specifice, prezentate in actele normative respective, precum si a prezentelor norme privind documentele justificative si financiar-contabile.

    C. Formele de inregistrare in contabilitate

    13. Formele de inregistrare in contabilitate reprezinta sistemul de registre, formulare si documente contabile corelate intre ele, care servesc la inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exercitiului financiar.
    14. Principalele forme de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare in cazul unitatilor care conduc contabilitatea in partida dubla sunt: "pe jurnale", "maestru-sah" si forma combinata "maestru-sah cu jurnale".
    15. In cadrul formei de inregistrare in contabilitate "pe jurnale", principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt:
    - Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
    - Registrul-inventar (cod 14-1-2);
    - Cartea mare (cod 14-1-3);
    - Jurnale auxiliare;
    - Balanta de verificare.
    Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizeaza pentru inregistrarea cronologica a tuturor operatiunilor economico-financiare consemnate in documentele justificative. Pentru operatiunile care nu au la baza documente justificative se intocmeste Nota de contabilitate (cod 14-6-2/A).
    Notele de contabilitate se intocmesc pe baza de note justificative sau note de calcul si se inregistreaza in mod cronologic in Registrul-jurnal.
    Unitatile pot utiliza jurnale auxiliare pe feluri de operatiuni, cum sunt:
    1. Jurnal privind operatiunile de casa si banca (cod 14-6-5);
    2. Jurnal privind decontarile cu furnizorii (cod 14-6-6);
    3. Situatia incasarii-achitarii facturilor (cod 14-6-7);
    4. Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri (cod 14-6-8);
    5. Jurnal privind salariile si contributia pentru asigurari sociale, protectia sociala a somerilor si asigurarile de sanatate (cod 14-6-10);
    6. Jurnal privind operatiuni diverse (cod 14-6-22 si 14-6-22/a).
    Lunar, sau la alta perioada prevazuta de lege, in fiecare jurnal auxiliar se stabilesc totalurile sumelor debitoare sau creditoare inregistrate in cursul lunii (perioadei), totaluri care se inscriu in Registrul-jurnal.
    Contabilitatea analitica se poate tine fie direct pe aceste jurnale (pentru unele conturi), fie cu ajutorul altor formulare tipizate comune (fisa de cont analitic pentru valori materiale, fisa de cont pentru operatiuni diverse etc.) sau specifice, folosite in acest scop.
    Pentru unele conturi, pe langa jurnalul privind operatiunile de credit se intocmeste si situatia privind operatiunile de debit.
    Inregistrarile in jurnale se fac in mod cronologic in tot cursul lunii (perioadei) sau numai la sfarsitul lunii (perioadei), fie direct pe baza documentelor justificative, fie pe baza documentelor centralizatoare intocmite pentru operatiunile aferente lunii (perioadei) respective, care sunt consemnate cronologic in acestea.
    Cartea mare (cod 14-1-3) este documentul de sistematizare contabila care cuprinde toate conturile sintetice si reflecta existenta si miscarea tuturor elementelor de activ si de pasiv, la un moment dat.
    Cartea mare serveste la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor conturilor sintetice si sta la baza intocmirii balantei de verificare a conturilor sintetice.
    Pentru stabilirea rulajelor, se preia in Cartea mare rulajul creditor din jurnalul contului respectiv, iar rulajul debitor se stabileste prin totalizarea sumelor preluate din coloanele de conturi corespondente ale jurnalelor.
    Soldul debitor sau creditor al fiecarui cont se stabileste in functie de rulajele debitoare si creditoare ale contului respectiv, tinandu-se seama de soldul de la inceputul anului, care se inscrie pe randul destinat in acest scop.
    Balanta de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare.
    Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balantele de verificare ale conturilor analitice se intocmesc cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade prevazute de actele normative in vigoare, si ori de cate ori se considera necesar.
    16. In cadrul formei de inregistrare "maestru-sah", principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt:
    - Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
    - Registrul-inventar (cod 14-1-2);
    - Cartea mare (sah - cod 14-1-3/a);
    - Balanta de verificare.
    Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizeaza pentru inregistrarea cronologica a tuturor operatiunilor economico-financiare consemnate in documentele justificative, la fel ca in cazul formei de inregistrare "pe jurnale".
    In vederea inregistrarii in Registrul-jurnal, documentele justificative sunt supuse prelucrarii contabile (sortare pe feluri de operatiuni, verificare, evaluare, contare). Daca pentru acelasi fel de operatiuni exista mai multe documente justificative, acestea se totalizeaza cu ajutorul documentelor cumulative intocmite fie pentru debitul, fie pentru creditul contului care reflecta asemenea operatiuni.
    Pentru operatiunile care nu au la baza documente justificative se intocmeste Nota de contabilitate (cod 14-6-2A).
    Cartea mare (sah - cod 14-1-3/a) este documentul de sistematizare a inregistrarilor contabile in conturile sintetice.
    Inregistrarile in Cartea mare (sah) se fac pe baza documentelor justificative, a documentelor cumulative si a notelor de contabilitate, cronologic, zilnic, lunar sau ori de cate ori este nevoie. Inregistrarea in acest document, deschis pentru fiecare cont sintetic, este precedata de inregistrarea in Registrul-jurnal.
    La sfarsitul lunii (perioadei), pentru fiecare cont sintetic din Cartea mare (sah) se stabilesc totaluri ale rulajului contului debitor sau creditor si ale conturilor corespondente. Totalurile sumelor conturilor corespondente trebuie sa fie egale cu rulajul debitor sau creditor al contului respectiv.
    Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul formularelor comune (fisa de cont pentru operatiuni diverse, fisa de cont analitic pentru valori materiale) sau cu ajutorul formularelor specifice folosite in acest scop.
    Balanta de verificare se intocmeste pe baza totalurilor preluate din Cartea mare (sah), respectiv din fisele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.
    Pentru verificarea inregistrarilor in contabilitatea analitica se pot intocmi balante de verificare analitice. La institutiile publice, balantele de verificare sintetice se intocmesc lunar, iar balantele de verificare analitice, cel mai tarziu la sfarsitul trimestrului pentru care se intocmesc situatiile financiare.
    17. In cazul utilizarii formei de inregistrare combinata "maestru-sah cu jurnale", pe langa fomularele mentionate la forma de inregistrare "maestru-sah" se utilizeaza jurnalele auxiliare specifice formei de inregistrare "pe jurnale".
    In Cartea mare (sah), pentru fiecare cont sintetic, totalurile lunare stabilite in jurnal se inscriu atat in coloana destinata rulajului debitor sau creditor, cat si in coloanele conturilor corespondente.
    La institutiile publice si persoanele juridice fara scop patrimonial se poate folosi forma de inregistrare in contabilitate "maestru-sah simplificat". In acest caz, contabilitatea sintetica se tine pe Fise de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22 si 14-6-22/a), deschise pentru fiecare cont sintetic in Cartea mare (sah), iar contabilitatea analitica se tine pe fisele mentionate la forma de inregistrare "maestru-sah". Evidenta analitica a creditelor bugetare, platilor de casa si a cheltuielilor efective se tine cu ajutorul Fisei pentru operatiuni bugetare (cod 14-6-23).
    Primariile comunale utilizeaza urmatoarele registre de contabilitate:
    - Registrul-inventar;
    - Registru pentru evidenta mijloacelor fixe;
    - Fisa de cont analitic pentru valori materiale, sub forma de registru;
    - Registru pentru evidenta veniturilor;
    - Registru pentru evidenta cheltuielilor si altor operatii.

    D. Metodele de conducere a contabilitatii analitice a bunurilor

    18. Contabilitatea analitica a bunurilor se poate tine pe baza uneia din urmatoarele metode, operativ-contabila, cantitativ-valorica, global-valorica.
    Metoda operativ-contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, marfurilor si ambalajelor.
    Metoda cantitativ-valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, marfurilor, animalelor si ambalajelor.
    Metoda global-valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor din unitatile de desfacere cu amanuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, echipamentelor de protectie in folosinta, precum si altor categorii de bunuri.
    19. Metoda operativ-contabila consta in tinerea, in cadrul fiecarei gestiuni, a evidentei cantitative a bunurilor, pe feluri, cu ajutorul fiselor de magazie. In contabilitate, aceasta metoda consta in tinerea evidentei valorice pe conturi de materiale, desfasurate valoric pe gestiuni, iar in cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, dupa caz.
    Controlul exactitatii inregistrarilor din evidenta gestiunilor si din contabilitate se asigura prin evaluarea stocurilor cantitative, transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor.
    In metoda operativ-contabila se pot folosi urmatoarele formulare comune pe economie:
    - Fisa de magazie (cod 14-3-8 si 14-3-8/a, dupa caz);
    - Fisa de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22);
    - Borderou de predare a documentelor (cod 14-3-7);
    - Registrul stocurilor (cod 14-3-11).
    Fisele de magazie servesc pentru evidenta cantitativa, pe feluri de stocuri, la locul de depozitare, iar in contabilitate, pentru controlul operatiunilor inregistrate de gestionar sau persoana desemnata, pentru preluarea in registrul stocurilor a cantitatilor aflate in stoc, precum si pentru calculul valorii bunurilor existente in stoc la sfarsitul lunii (perioadei), in scopul confruntarii cu datele din contabilitatea sintetica.
    La gestiune, fisele de magazie se tin in ordinea in care sunt inscrise materialele in registrul stocurilor. In aceste fise, cantitatile se inregistreaza zilnic de gestionar sau persoana desemnata, pe baza documentelor de intrare (factura, aviz de insotire a marfii, nota de receptie si constatare de diferente etc.) si a documentelor de iesire (bon de consum, fisa limita de consum, aviz de insotire a marfii, factura etc.), pozitie cu pozitie.
    Erorile constatate in evidenta gestiunilor se corecteaza in prezenta persoanei care raspunde de inregistrarile efectuate in fisele de magazie, iar abaterile de la regulile de intocmire si utilizare a documentelor se aduc la cunostinta conducatorului compartimentului financiar-contabil sau a persoanei desemnate sa conduca contabilitatea, dupa caz, pentru stabilirea masurilor care se impun.
    Semnatura persoanei desemnate pentru evidenta stocurilor in fisele de magazie constituie dovada verificarii inregistrarilor efectuate si preluarii documentelor de intrare si de iesire a materialelor.
    Preluarea documentelor privind miscarea stocurilor se face pe baza Borderoului de predare a documentelor (cod 14-3-7).
    In contabilitate, documentele privind miscarea stocurilor se grupeaza pe gestiuni, surse de aprovizionare (de la furnizori, din prelucrare la terti, consum intern etc.) si, in cadrul acestora, pe conturi de materiale si gestiuni, iar in cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, dupa caz.
    Intrarile sau iesirile de bunuri de natura stocurilor se inregistreaza in contabilitatea sintetica si analitica, fie direct pe baza acestor documente, fie cu ajutorul unor situatii intocmite zilnic sau la alte perioade stabilite de unitate prin centralizarea datelor din documentele privind miscarea stocurilor.
    Verificarea inregistrarilor efectuate in conturile de stocuri si fisele de magazie se face cu ajutorul Registrului stocurilor (cod 14-3-11). In acest scop, in registrul stocurilor, la sfarsitul fiecarei luni (perioade), se inscriu pe feluri de stocuri, grupate pe magazii (depozite), conturi, grupe, eventual subgrupe, stocurile cantitative din fisele de magazie, se calculeaza valoarea cantitatilor aflate in stoc pe baza preturilor de inregistrare si se totalizeaza valoarea acestora pe pagini ale registrului stocurilor, pe subgrupe de materiale, grupe de stocuri, conturi si magazii (depozite).
    In masura in care nu se constata diferente intre valoarea cantitatilor in stoc din fisele de magazie si soldurile conturilor de materiale din contabilitate, registrul stocurilor se poate intocmi trimestrial.
    In cazul in care se constata ca exista frecvente diferente intre soldurile conturilor de stocuri din registrul stocurilor si cele din contabilitate, provenind din inregistrarea operatiunilor, evaluarea cantitatilor de stocuri din documentele de intrare si de iesire, prelucrarea acestora etc., diferentele respective pot fi localizate printr-o noua centralizare a intrarilor si iesirilor valorice de materiale, pe grupe sau feluri de materiale, iar totalurile obtinute se confrunta cu datele din registrul stocurilor.
    20. Pentru produse finite si produse reziduale, metoda operativ-contabila se aplica in acelasi mod ca si pentru stocuri de materii prime si materiale consumabile. In acest caz, evidenta cantitativa pe feluri de produse se tine la magazie (depozit) cu ajutorul fiselor de magazie, iar evidenta valorica se tine in contabilitate cu ajutorul contului sintetic de produse finite, desfasurat in analitic pe gestiuni, in care inregistrarile se fac pe baza datelor obtinute prin centralizarea zilnica a documentelor de miscare a produselor respective.
    Verificarea inregistrarilor la sfarsitul lunii (perioadei) se face, de asemenea, cu ajutorul registrului stocurilor in care se stabilesc soldurile pe feluri de produse finite si pe total cont, prin transcrierea cantitatilor in stoc din fisele de magazie si evaluarea acestora pe baza preturilor de inregistrare.
    21. Metoda cantitativ-valorica pentru materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar in depozit, semifabricate, produse finite, produse reziduale, marfuri, animale si ambalaje consta in tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri in cadrul fiecarei gestiuni, iar in contabilitate - a celei cantitativ-valorice. Conturile sintetice care reflecta stocurile de valori materiale se desfasoara in analitic pe gestiuni. Verificarea exactitatii inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se efectueaza prin punctajul periodic dintre cantitatile operate in fisele de magazie si cele din fisele de cont analitic din contabilitate.
    In metoda cantitativ-valorica se pot folosi urmatoarele formulare comune pe economie:
    Fisa de magazie (cod 14-3-8 si 14-3-8/a, dupa caz);
    Fisa de cont analitic pentru valori materiale (cod 14-3-10);
    Fisa de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22);
    Borderou de predare a documentelor (cod 14-3-7);
    Balanta analitica a valorilor materiale (cod 14-6-30/c).
    Evidenta cantitativa a materialelor se tine la gestiune cu ajutorul fiselor de magazie, care se tin in ordinea fiselor de cont analitic din contabilitate. In fisele de magazie, inregistrarile se fac zilnic, de gestionar sau persoana desemnata, pe baza documentelor de intrare si de iesire a materialelor. Dupa inregistrare, documentele respective se predau la contabilitate pe baza de borderou. In contabilitate, documentele se inregistreaza in fisele de cont analitic pentru valori materiale si se stabilesc stocurile si soldurile, dupa ce in prealabil s-a verificat modul de emitere si completare a documentelor privind miscarea materialelor. De asemenea, pe baza acelorasi documente se intocmesc situatiile centralizatoare privind intrarile si iesirile de materiale pentru inregistrare in contabilitatea sintetica.
    Controlul inregistrarilor din conturile sintetice si cele analitice ale stocurilor se asigura cu ajutorul balantei de verificare analitice, intocmita separat pentru fiecare cont de stoc.
    In vederea intocmirii balantei de verificare este necesar sa se efectueze controlul asupra concordantei stocurilor scriptice din fisele de magazie cu cele din fisele de cont analitic pentru valori materiale.
    In cazul institutiilor publice cu mai multe gestiuni distincte, precum si in cazul institutiilor care au subunitati cu una sau mai multe gestiuni, dar care nu au compartimente proprii de contabilitate, contabilitatea analitica a stocurilor se poate asigura, in cadrul compartimentului financiar-contabil al institutiei al carei conducator are calitatea de ordonator de credite, cu ajutorul Fisei de evidenta a materialelor si a materialelor de natura obiectelor de inventar pe locuri de folosinta (cod 14-3-9/a) in locul Fisei de cont analitic pentru valori materiale (cod 14-3-10).
    22. Metoda cantitativ-valorica pentru evidenta analitica a produselor finite si produselor reziduale se aplica in acelasi mod ca si pentru celelalte stocuri, cu urmatoarele particularitati:
    - atat intrarile, cat si iesirile valorice pot fi inregistrate in fisele de cont analitic pentru stocuri numai lunar, prin inmultirea cantitatilor totale de produse finite si produse reziduale cu preturile unitare respective, fara a mai fi necesara evaluarea cantitatilor de produse in documente,
    - pentru controlul inregistrarilor din contabilitatea sintetica si cea analitica a produselor finite, in locul balantei de verificare se poate folosi registrul stocurilor.
    23. Metoda global-valorica se aplica pentru evidenta marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul (magazine, restaurante, bufete etc.), folosindu-se formularul comun "Fisa de cont pentru operatiuni diverse" (cod 14-6-22) si raportul de gestiune, dupa caz.
    Potrivit acestei metode, contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor se tine global-valoric, atat la gestiune, cat si in contabilitate, iar controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii si din contabilitate se efectueaza numai valoric la perioade stabilite de unitate.
    Raportul de gestiune se completeaza pe baza documentelor de intrare si de iesire a marfurilor si ambalajelor si de depunere a numerarului din vanzare, iar in fisele valorice (tinute pe gestiuni in cadrul conturilor de marfuri si ambalaje din contabilitate), inregistrarile se fac pe baza acelorasi documente.
    Soldurile valorice ale marfurilor si ambalajelor aflate in gestiune se verifica pe baza raportului de gestiune predat la contabilitate, sau cu ocazia inventarierii, dupa caz.
    24. Metoda global-valorica se foloseste, de asemenea, pentru evidenta rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor destinate ambalarii, precum si la alte categorii de bunuri. In acest caz, evidenta cantitativa se poate tine pe feluri de rechizite, imprimate, materiale pentru ambalare etc., la locurile de gestionare, cu ajutorul Fiselor de magazie (cod 14-3-8), care se completeaza de gestionar sau persoana desemnata.
    Evidenta valorica a miscarilor se tine in contabilitate, pe gestiuni, in cadrul contului de materiale consumabile, cu ajutorul Fiselor de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22). Inregistrarile in fisele de magazie se fac pe baza documentelor de intrare si de iesire a materialelor consumabile respective si se preiau de catre contabilitatea stocurilor, in prealabil facandu-se verificarea inregistrarilor din fisele de magazie. Prin centralizarea datelor din documentele respective se asigura inregistrarea acestora atat in fisele valorice pe gestiuni, cat si in conturile sintetice de stocuri.
    25. Pentru materialele de natura obiectelor de inventar in folosinta se tine numai evidenta cantitativa cu ajutorul formularului Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta (cod 14-3-9).
    In contabilitate, evidenta valorica se tine cu ajutorul Fisei de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22), pe sectii (locuri de munca, unitati etc.), in care inregistrarile se fac valoric in functie de intrari si iesiri (scoateri din uz).
    Documentele ce se intocmesc pentru darea in folosinta, in conditiile in care se returneaza obiectul de inventar uzat, nu se inregistreaza in evidenta magaziei (depozitului), dar se confrunta la sfarsitul fiecarei luni cu procesele-verbale pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale si se anexeaza la acestea.
    Controlul exactitatii inregistrarilor se efectueaza la perioadele stabilite de unitate si cu ocazia inventarierilor, evaluandu-se stocurile existente pe baza Listelor de inventariere (cod 14-3-12/a) si confruntandu-se soldul astfel obtinut cu soldul conturilor respective din contabilitate.
    26. Contabilitatea analitica a SDV-urilor speciale si AMC-urilor se tine la gestiunea de SDV-uri si AMC-uri, cantitativ, pe persoanele sau comenzile pentru care sunt destinate, cu ajutorul Fisei de magazie (cod 14-3-8), iar in contabilitate, global-valoric, la nivel de produs.

    E. Reconstituirea documentelor justificative si contabile pierdute, sustrase sau distruse

    27. Pentru a putea fi inregistrate in contabilitate, operatiunile economico-financiare trebuie sa fie justificate cu documente originale, intocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme.
    28. Orice persoana care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligatia sa incunostinteze, in scris, in termen de 24 de ore de la constatare, conducatorul unitatii (administratorul unitatii, ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligatia gestionarii unitatii respective).
    In termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicarii, conducatorul unitatii trebuie sa incheie un proces-verbal, care sa cuprinda:
    - datele de identificare a documentului disparut;
    - numele si prenumele salariatului responsabil cu pastrarea documentului;
    - data si imprejurarile in care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
    Procesul-verbal se semneaza de catre:
    - conducatorul unitatii;
    - conducatorul compartimentului financiar-contabil al unitatii sau persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie;
    - salariatul responsabil cu pastrarea documentului si
    - seful ierarhic al salariatului responsabil cu pastrarea documentului, dupa caz.
    Salariatul responsabil este obligat ca, odata cu semnarea procesului-verbal, sa dea o declaratie scrisa asupra imprejurarilor in care a disparut documentul respectiv.
    Cand disparitia documentelor se datoreaza insusi conducatorului unitatii, masurile prevazute de prezentele norme se iau de catre ceilalti membri ai consiliului de administratie, dupa caz.
    29. Ori de cate ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infractiune, se incunostinteaza imediat organele de urmarire penala.
    30. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire", intocmit separat pentru fiecare caz.
    Dosarul de reconstituire trebuie sa contina toate lucrarile efectuate in legatura cu constatarea si reconstituirea documentului disparut, si anume:
    - sesizarea scrisa a persoanei care a constatat disparitia documentului;
    - procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii si declaratia salariatului respectiv;
    - dovada sesizarii organelor de urmarire penala sau dovada sanctionarii disciplinare a salariatului vinovat, dupa caz;
    - dispozitia scrisa a conducatorului unitatii pentru reconstituirea documentului;
    - o copie a documentului reconstituit.
    31. In cazul in care documentul disparut a fost emis de alta unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitenta, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitenta. In acest caz, unitatea emitenta va trimite unitatii solicitatoare, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
    32. Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil mentiunea "RECONSTITUIT", cu specificarea numarului si datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea.
    Documentele reconstituite conform prezentelor norme constituie baza legala pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate.
    Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de calatorie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse inainte de a fi inregistrate in contabilitate. In acest caz, vinovatii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suporta paguba adusa unitatii, salariatilor sau altor unitati, sumele respective recuperandu-se potrivit prevederilor legale.
    33. Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc raspunderi materiale, care cuprind si eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective.
    Gasirea ulterioara a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui motiv de revizuire a sanctiunilor aplicate, in conditiile legii.
    In cazul gasirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaza pe baza unui proces-verbal, si se pastreaza impreuna cu procesul-verbal in dosarul de reconstituire.
    34. Conducatorii unitatilor vor lua masuri pentru asigurarea inregistrarii si evidentei curente a tuturor lucrarilor intocmite, primite sau expediate, stabilirea si evidenta responsabililor de pastrarea acestora, evidenta tuturor reconstituirilor de documente, precum si pentru pastrarea dosarelor de reconstituire, pe toata durata de pastrare a documentului reconstituit.

    F. Arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile

    35. Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, au obligatia pastrarii in arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlaltor documente contabile, precum si a documentelor justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate.
    Pastrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dupa caz.
    Registrele si documentele justificative si contabile se pot arhiva, in baza unor contracte de prestari de servicii, cu titlul oneros, de catre alte persoane juridice romane, care dispun de conditii corespunzatoare. Si in acest caz, raspunderea privind arhivarea documentelor financiar-contabile revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii beneficiare.
    Unitatea care a incredintat documentele spre arhivare, respectiv unitatea beneficiara, va instiinta organul fiscal teritorial de care apartine despre aceasta situatie.
    Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate, persoanele juridice sunt obligate, la cerere, sa prezinte la domiciliul fiscal documentele solicitate.
    Organele de control ale Ministerului Finantelor Publice pot interzice arhivarea registrelor, a documentelor justificative si contabile si in alte locatii decat la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, daca considera ca acestea nu sunt pastrate corespunzator.
    36. Termenul de pastrare a registrelor si a documentelor justificative si contabile este de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.
    37. In caz de incetare a activitatii, persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, predau documentele la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in materie.
    38. Arhivarea documentelor justificative si contabile se face in conformitate cu prevederile legale si cu urmatoarele reguli generale:
    - documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate;
    - gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui exercitiu financiar la care se refera acestea. In cazul fuziunii sau al lichidarii societatii, documentele aferente acestei perioade se arhiveaza separat;
    - dosarele continand documente justificative si contabile se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;
    - evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta, potrivit legii, in care sunt evidentiate dosarele si documentele intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului.
    39. Eliminarea din arhiva a documentelor al caror termen legal de pastrare a expirat se face de catre o comisie sub conducerea administratorului sau ordonatorului de credite, dupa caz. In aceasta situatie se intocmeste un proces-verbal si se consemneaza scaderea documentelor eliminate din Registrul de evidenta al arhivei.

    G. Criteriile minimale privind programele informatice utilizate in activitatea financiara si contabila

    40. Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor la nivelul fiecarei unitati trebuie sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice.
    La elaborarea si adaptarea programelor informatice vor fi avute in vedere urmatoarele:
    a) cuprinderea in procedurile de prelucrare, a reglementarilor in vigoare si a posibilitatii de actualizare a acestor proceduri, in functie de modificarile intervenite in legislatie;
    b) cunoasterea adecvata a functiilor sistemului de prelucrare automata a datelor, de catre personalul implicat si respectarea acestora;
    c) gestionarea pachetelor de produse-program, asigurarea protectiei lor impotriva unor accese neautorizate, realizarea confidentialitatii datelor din sistemul informatic;
    d) stabilirea tipului de suport pentru pastrarea datelor de intrare, intermediare sau de iesire;
    e) solutionarea eventualelor erori care pot sa apara in functionarea sistemului informatic;
    f) verificarea completa sau prin sondaj a modului de functionare a procedurilor de prelucrare prevazute de sistemul informatic;
    g) verificarea totala sau prin sondaj a operatiunilor economico-financiare inregistrate in contabilitate, astfel incat acestea sa fie efectuate in concordanta stricta cu prevederile actelor normative care le reglementeaza;
    h) verificarea prin teste de control a programului informatic utilizat.
    41. Sistemele informatice de prelucrare automata a datelor in domeniul financiar-contabil trebuie sa raspunda la urmatoarele criterii considerate minimale:
    a) sa asigure concordanta stricta a rezultatului prelucrarilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementeaza;
    b) sa precizeze tipul de suport care asigura prelucrarea datelor in conditii de siguranta;
    c) fiecare data inregistrata in contabilitate trebuie sa se regaseasca in continutul unui document, la care sa poata avea acces atat beneficiarii, cat si organele de control;
    d) sa asigure listele operatiunilor efectuate in contabilitate pe baza de documente justificative care sa fie numerotate in ordine cronologica, interzicandu-se inserari, intercalari, precum si orice eliminari sau adaugiri ulterioare;
    e) sa asigure reluarea automata in calcul a soldurilor conturilor obtinute anterior;
    f) sa asigure conservarea datelor pe o perioada de timp care sa respecte prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata;
    g) sa precizeze procedurile si suportul magnetic extern de arhivare a produselor-program, a datelor introduse, a situatiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare in sistem a datelor arhivate;
    h) sa nu permita inserari, modificari sau eliminari de date pentru o perioada inchisa;
    i) sa asigure urmatoarele elemente constitutive ale inregistrarilor contabile:
    - data efectuarii inregistrarii contabile a operatiunii;
    - jurnalul de origine in care se regasesc inregistrarile contabile;
    - numarul documentului justificativ sau contabil (atribuit de emitent);
    j) sa asigure confidentialitatea si protectia informatiilor si a programelor prin parole, cod de identificare pentru accesul la informatii, copii de siguranta pentru programe si informatii;
    k) sa asigure listari clare, inteligibile si complete, care sa contina urmatoarele elemente de identificare, in antet sau pe fiecare pagina, dupa caz:
    - tipul documentului sau al situatiei;
    - denumirea unitatii;
    - perioada la care se refera informatia;
    - datarea listarilor;
    - paginarea cronologica;
    - precizarea programului informatic si a versiunii utilizate;
    l) sa asigure listarea ansamblului de situatii financiare si documente de sinteza necesare conducerii operative a unitatii;
    m) sa asigure respectarea continutului de informatii prevazut pentru formulare;
    n) sa permita, in orice moment, reconstituirea continutului conturilor, listelor si informatiilor supuse verificarii; toate soldurile conturilor trebuie sa fie rezultatul unei liste de inregistrari si al unui sold anterior al acelui cont; fiecare inregistrare trebuie sa aiba la baza elemente de identificare a datelor supuse prelucrarii;
    o) sa nu permita:
    - deschiderea a doua conturi cu acelasi simbol;
    - modificarea simbolului de cont in cazul in care au fost inregistrate date in acel cont;
    - suprimarea unui cont in cursul exercitiului financiar curent sau aferent exercitiului financiar precedent, daca acesta contine inregistrari sau sold;
    - editarea a doua sau a mai multor documente de acelasi tip, cu acelasi numar si continut diferit de informatii;
    p) sa permita suprimarea unui cont care nu are inregistrari pe parcursul a cel putin doi ani (exercitii financiare), in mod automat sau manual;
    r) sa prevada in documentatia produsului informatic modul de organizare si tipul sistemului de prelucrare:
    - monopost sau multipost;
    - monosocietate sau multisocietate;
    - retea de calculatoare;
    - portabilitatea fisierelor de date;
    s) sa precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor:
    - preluari pe loturi cu control ulterior;
    - preluari in timp real cu efectuarea controlului imediat;
    - combinarea celor doua tipuri;
    t) sa permita culegerea unui numar nelimitat de inregistrari pentru operatiunile contabile;
    u) sa posede documentatia tehnica de utilizare a programelor informatice necesara exploatarii optime a acestora;
    v) sa respecte reglementarile in vigoare cu privire la securitatea datelor si fiabilitatea sistemului informatic de prelucrare automata a datelor.
    42. Elaboratorii de programe informatice au obligatia de a prevedea, prin contractele de livrare a programelor informatice, clauze privind intretinerea si adaptarea produselor livrate, precum si clauze privind eliminarea posibilitatilor de modificare a procedurilor de prelucrare automata a datelor de catre utilizatori.
    Unitatile de informatica sau persoanele care efectueaza lucrari cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automata a datelor poarta raspunderea prelucrarii cu exactitate a informatiilor din documente, iar beneficiarii raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
    43. Utilizatorul trebuie:
    - sa se asigure de perenitatea documentatiei, a surselor in diferite versiuni ale produsului-program, in cazul disparitiei prestatorului de servicii sau a distribuitorului de produse-program;
    - sa organizeze salvarea si arhivarea datelor, programelor sau produselor de prelucrare, astfel incat informatiile sa poata fi reprocesate ulterior prin acelasi lant informatic si in conditiile de exploatare reconstituite;
    - sa detina la sediul sau, pe perioada neprescrisa, manualul de utilizare complet si actualizat al fiecarui produs-program utilizat.
    44. Pe perioada neprescrisa se va organiza o gestiune a versiunilor, modificarilor, corecturilor si schimbarilor de sistem informatic, produse-program si sistem de calcul.
    Daca unitatea, in cursul acestei perioade, a schimbat sistemul de calcul, respectiv de prelucrare a datelor, trebuie sa se efectueze o reconciliere intre datele arhivate si versiunile noi ale produselor-program si ale echipamentelor de calcul.
    Arhivele pe suport magnetic trebuie "improspatate" periodic pentru a le asigura lizibilitatea, respectiv accesibilitatea.
    45. Responsabilitatile ce revin personalului unitatii cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automata a datelor se stabilesc prin regulamente interne.

    H. Conditiile in care se pot intocmi, edita si arhiva electronic registrele, jurnalele si alte documente financiar-contabile

    46. Din punct de vedere al bazei de date sa existe posibilitatea reconstituirii in orice moment a continutului registrelor, jurnalelor si altor documente financiar-contabile.
    47. Registrele, jurnalele si alte documente financiar-contabile, care se arhiveaza pe suport WORM (Write Once Read Many), sa fie semnate de persoana care le intocmeste, in conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
    48. Sa existe un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzand masurile tehnice si organizatorice care sa asigure urmatoarele cerinte minimale:
    a) confidentialitatea si integritatea comunicatiilor;
    b) confidentialitatea si nonrepudierea tranzactiilor;
    c) confidentialitatea si integritatea datelor;
    d) impiedicarea, detectarea si monitorizarea accesului neautorizat in sistem;
    e) restaurarea informatiilor gestionate de sistem in cazul unor calamitati naturale, evenimente imprevizibile, prin:
    - arhivarea datelor utilizand tehnologia WORM (Write Once Read Many), care sa permita inscriptionarea o singura data si accesarea ori de cate ori este nevoie a informatiilor stocate;
    - inregistrarea datelor din documentele financiar-contabile in timp real, in alt sistem de calcul, cu aceleasi caracteristici, care sa fie amplasat intr-o alta locatie.
    49. Sa se asigure listarea tuturor registrelor, jurnalelor si formularelor la cererea organelor de control.

    ANEXA 2

                              NOMENCLATORUL,
modelele si normele de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de inseriere si numerotare

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |               Denumirea formularului                  |      Cod        |
|crt.|                                                       |_________________|
|    |                                                       | baza  |varianta |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  0 |                           1                           |    2  |     3   |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    | I. REGISTRELE DE CONTABILITATE                        |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  1.| Registrul-jurnal                                      |14-1-1 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  2.| Registrul-inventar                                    |14-1-2 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  3.| Registrul Cartea mare                                 |14-1-3 |         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Registrul Cartea mare (sah)                         |       |14-1-3/a |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    | II. MIJLOACE FIXE                                     |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  4.| Registrul numerelor de inventar                       |14-2-1 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  5.| Fisa mijlocului fix                                   |14-2-2 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  6.| Bon de miscare a mijloacelor fixe                     |14-2-3A|         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Proces-verbal de scoatere din functiune a           |       |         |
|    |   mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri         |       |         |
|    |   materiale                                           |       |14-2-3/aA|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  7.| Proces-verbal de receptie                             |14-2-5 |         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Proces-verbal de receptie provizorie                |       |14-2-5/a |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Proces-verbal de punere in functiune                |       |14-2-5/b |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    | III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR                      |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  8.| Nota de receptie si constatare de diferente           |14-3-1A|         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Nota de receptie si constatare de diferente         |       |         |
|    |   (pentru unitatile cu amanuntul)                     |       |14-3-1/aA|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  9.| Bon de primire in consignatie                         |14-3-2 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 10.| Bon de predare, transfer, restituire                  |14-3-3A|         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 11.| Bon de consum                                         |14-3-4A|         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Bon de consum (colectiv)                            |       |14-3-4/aA|
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Fisa limita de consum                               |       |14-3-4/bA|
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Lista zilnica de alimente                           |       |14-3-4/dA|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 12.| Dispozitie de livrare                                 |14-3-5A|         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 13.| Borderou de predare a documentelor                    |14-3-7 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 14.| Fisa de magazie                                       |14-3-8 |         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Fisa de magazie (cu doua unitati de masura)         |       |14-3-8/a |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 15.| Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor  |       |         |
|    | de inventar in folosinta                              |14-3-9 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 16.| Registrul stocurilor                                  |14-3-11|         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Registrul stocurilor                                |       |14-3-11/a|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 17.| Lista de inventariere                                 |14-3-12|14-3-12/b|
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Lista de inventariere (pentru gestiuni              |       |         |
|    |   global-valorice)                                    |       |14-3-12/a|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    | IV. MIJLOACE BANESTI SI DECONTARI                     |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 18.| Chitanta pentru operatiuni in valuta                  |       |14-4-1/a |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 19.| Proces-verbal de plati                                |14-4-3A|         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 20.| Dispozitie de plata-incasare catre casierie           |14-4-4 |         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Dispozitie de plata-incasare catre casierie         |       |         |
|    |   (colectiva)                                         |       |14-4-4/a |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 21.| Borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare|14-4-6 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 22.| Registru de casa                                      |14-4-7A|         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Registru de casa                                    |       |14-4-7/bA|
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Registru de casa (in valuta)                        |       |14-4-7/aA|
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Registru de casa (in valuta)                        |       |14-4-7/cA|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 23.| Borderou de achizitie                                 |14-4-13|         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Borderou de achizitie (alimentatie publica)         |       |14-4-13/a|
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Borderou de achizitie (de la producatori            |       |         |
|    |   individuali)                                        |       |14-4-13/b|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 24.| Decont pentru operatiuni in participatie              |14-4-14|         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    | V. SALARII SI ALTE DREPTURI DE PERSONAL               |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 25.| - Stat de salarii                                     |       |14-5-1/a |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Stat de salarii (fara elementele componente ale     |       |         |
|    |   salariului total)                                   |       |14-5-1/b |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Stat de salarii (fara elementele componente ale     |       |         |
|    |   salariului total)                                   |       |14-5-1/c |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Stat de salarii                                     |       |14-5-1/k |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Lista de avans chenzinal                            |       |14-5-1/d |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 26.| Ordin de deplasare (delegatie)                        |14-5-4 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate       |       |         |
|    |   (transporturi internationale)                       |       |14-5-4/a |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 27.| Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe)       |14-5-5 |         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Decont de cheltuieli valutare                       |       |         |
|    |   (transporturi internationale)                       |       |14-5-5/a |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    | VI. CONTABILITATEA GENERALA                           |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 28.| Nota de debitare-creditare                            |14-6-1A|         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 29.| Nota de contabilitate                                 |14-6-2A|         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 30.| Extras de cont                                        |14-6-3 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 31.| Jurnal privind operatiunile de casa si banca          |14-6-5 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 32.| Jurnal privind decontarile cu furnizorii              |14-6-6 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 33.| Situatia incasarii-achitarii facturilor               |14-6-7 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 34.| Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri  |14-6-8 |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 35.| Jurnal privind salariile, contributia pentru asigurari|       |         |
|    | sociale, protectia sociala a somerilor si asigurari   |       |         |
|    | sociale de sanatate                                   |14-6-10|         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 36.| Borderou de primire a obiectelor in consignatie       |14-6-14|         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 37.| Borderou de iesire a obiectelor din consignatie       |14-6-15|         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 38.| Jurnal privind operatiuni diverse (pentru conturi     |       |         |
|    | sintetice)                                            |14-6-17|         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 39.| Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective de   |       |         |
|    | productie                                             |14-6-21|         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Fisa de cont analitic pentru cheltuieli             |       |14-6-21/a|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 40.| Fisa de cont pentru operatiuni diverse                |14-6-22|         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Fisa de cont pentru operatiuni diverse (in valuta   |       |         |
|    |   si in lei)                                          |       |14-6-22/a|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 41.| Fisa pentru operatiuni bugetare                       |14-6-23|         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 42.| Document cumulativ                                    |14-6-24|         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Document cumulativ                                  |       |14-6-24/b|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 43.| Balanta de verificare (cu patru egalitati)            |14-6-30|         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Balanta de verificare (cu patru egalitati)          |       |14-6-30/A|
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Balanta de verificare (cu cinci egalitati)          |       |14-6-30/a|
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Balanta de verificare (cu sase egalitati)           |       |14-6-30/b|
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Balanta analitica a stocurilor                      |       |14-6-30/c|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    | VII. ALTE SUBACTIVITATI                               |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 44.| Decizie de imputare                                   |14-8-2 |         |
|    |_______________________________________________________|_______|_________|
|    | - Angajament de plata                                 |       |14-8-2/a |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|

                                 GRUPA I
                      Registrele de contabilitate

                      REGISTRUL-JURNAL (Cod 14-1-1)

    1. Serveste ca document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale unitatii.
    2. Se intocmeste de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat in evidenta unitatii.
    Numerotarea filelor registrelor se va face in ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor.
    Se intocmeste zilnic sau lunar, dupa caz, prin inregistrarea cronologica, fara stersaturi si spatii libere, a documentelor in care se reflecta miscarea elementelor de activ si de pasiv ale unitatii.
    In cazul in care unitatea foloseste jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecaruia se poate trece in registrul-jurnal.
    In conditiile conducerii contabilitatii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, fiecare operatiune economico-financiara se va inregistra prin articole contabile, in mod cronologic, dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor in unitate. In aceasta situatie, Registrul-jurnal se editeaza lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor. Registrul-jurnal va fi snuruit, parafat si inregistrat in evidenta unitatii in luna urmatoare celei in care numarul de file editate este 100, sau anual, daca numarul filelor editate este sub 100, pentru un exercitiu financiar.
    In cazul in care o unitate are subunitati dispersate teritorial care conduc contabilitatea pana la balanta de verificare, registrul-jurnal se va conduce de catre subunitati, cu conditia inregistrarii acestuia la nivelul subunitatii.
    In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiunilor inregistrate incepand de la 1 ianuarie, sau de la inceputul activitatii, pana la 31 decembrie, sau incetarea activitatii.
    In coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) cand se face inregistrarea in registru.
    In coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanta, jurnal privind operatiunile de casa si banca, jurnalul decontarilor cu furnizorii etc.), precum si numarul si data acestuia.
    In coloana 4 se trece felul operatiunii, dandu-se explicatiile in legatura cu operatiunea respectiva si elemente de identificare a acesteia.
    In coloanele 5 si 6 se trece simbolul conturilor debitoare si, respectiv, creditoare.
    In coloanele 7 si 8 se trec sumele totale, debitoare si creditoare din documentul respectiv (bon, factura, jurnal auxiliar etc.).
    In Registrul-jurnal se trec toate operatiunile economice privind modificarea elementelor de activ si de pasiv ale unitatii, indiferent daca acestea au loc in numerar sau prin conturile deschise la banci, netinandu-se seama daca a avut loc plata sau incasarea acestora.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

    Unitatea ..........................

                            REGISTRUL-JURNAL

                                                    Nr. pagina ......
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Data  |Documentul  |Explicatii|   Simbol conturi   |         Sume       |
|crt.|inreg.|(felul, nr.,|          |____________________|____________________|
|    |      |data)       |          |Debitoare|Creditoare|Debitoare|Creditoare|
|____|______|____________|__________|_________|__________|_________|__________|
|  1 |   2  |      3     |     4    |     5   |     6    |    7    |     8    |
|____|______|____________|__________|_________|__________|_________|__________|
|____|______|____________|__________|_________|__________|_________|__________|
|____|______|____________|__________|_________|__________|_________|__________|
|____|______|____________|__________|_________|__________|_________|__________|
|____|______|____________|__________|_________|__________|_________|__________|
|________________________________________________________|_________|__________|
Intocmit,                        Verificat,                             14-1-1

                      REGISTRUL-INVENTAR (Cod 14-1-2)

    1. Serveste ca document contabil obligatoriu de inregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ si de pasiv.
    2. Se intocmeste de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat in evidenta unitatii.
    Se intocmeste la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului financiar sau cu ocazia incetarii activitatii, fara stersaturi si fara spatii libere, pe baza datelor cuprinse in listele de inventariere si procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ si de pasiv, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi.
    Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ si de pasiv grupate dupa natura lor conform posturilor din bilant. In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operatiunea de inventariere se actualizeaza cu intrarile si iesirile din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse in registrul-inventar. Operatiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel incat la sfarsitul exercitiului financiar sa fie reflectata situatia reala a elementelor de activ si de pasiv.
    In cazul incetarii activitatii, registrul-inventar se completeaza cu valoarea elementelor de activ si de pasiv inventariate faptic la acea data.
    In cazul in care o unitate are subunitati dispersate teritorial care conduc contabilitatea pana la balanta de verificare, registrul-inventar se va conduce de catre subunitati, in conditiile inregistrarii acestuia in evidenta subunitatii.
    In coloana 1 se inscrie numarul curent al fiecarei operatiuni inregistrate in ordine cronologica, de la deschiderea acestuia pana la epuizarea filelor sau incetarea activitatii.
    In coloana 2 vor fi recapitulate elementele inventariate, detaliat pe fiecare cont de activ si de pasiv, conturile de valori materiale putand fi defalcate pe gestiuni.
    In coloana 3 se inscrie valoarea contabila a elementelor inventariate.
    In coloana 4 se inscrie valoarea de inventar a elementelor de activ si de pasiv, stabilita de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere si a proceselor-verbale de inventariere).
    In coloana 5 se trec diferentele din evaluare de inregistrat, calculate ca diferenta intre valoarea contabila si valoarea de inventar.
    In coloana 6 se mentioneaza cauzele diferentelor (deprecieri, dezasortari etc.).
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

    Unitatea ..............................

                           REGISTRUL-INVENTAR
            la data de .................            Nr. pagina .......

 _______________________________________________________________________
|Nr. | Recapitulatia | Valoarea  | Valoarea de | Diferente din evaluare |
|crt.| elementelor   | contabila | inventar    |    (de inregistrat)    |
|    | inventariate  |           |             |                        |
|____|_______________|___________|_____________|________________________|
|    |               |           |             |  Valoarea  | Cauze     |
|    |               |           |             |            | diferente |
|____|_______________|___________|_____________|____________|___________|
|  1 |        2      |      3    |       4     |      5     |      6    |
|____|_______________|___________|_____________|____________|___________|
|____|_______________|___________|_____________|____________|___________|
|____|_______________|___________|_____________|____________|___________|
|____|_______________|___________|_____________|____________|___________|
 Intocmit,                           Verificat,                   14-1-2

                     REGISTRUL CARTEA MARE (Cod 14-1-3)

    1. Serveste:
    - la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";
    - la verificarea inregistrarilor contabile efectuate;
    - la intocmirea balantei de verificare.
    2. Se intocmeste la sfarsitul lunii (perioadei), astfel:
    - rulajul creditor se reporteaza din jurnalul contului respectiv, intr-o singura suma, fara desfasurarea pe conturi corespondente;
    - sumele cu care a fost debitat contul respectiv in diverse jurnale se reporteaza din acele jurnale, obtinandu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente;
    - soldul debitor sau creditor al fiecarui cont se stabileste in functie de rulajele debitoare si creditoare ale contului respectiv, tinandu-se seama de soldul de la inceputul anului (care se inscrie pe randul destinat in acest scop).
    3. Registrul Cartea mare poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse.
    4. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    5. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

 .................
    (Unitatea)

                               CARTEA MARE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cont .....
        Jurnal ...
 ______________________________________________________________________________
|                             CONTUL .......................                   |
|______________________________________________________________________________|
|          |                                 | Total | Total  |                |
|          | CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE| rulaj | rulaj  |       SOLD     |
|          |                                 |debitor|creditor|                |
| Lunile   |_________________________________|_______|________|________________|
|          | A|A|A| A| A| A| A| A| A| A| A| A| La 1 ianuarie  |debitor|creditor|
|          |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   (anul) ....  |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______ ________|_______|________|
|Ianuarie  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Februarie |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Martie    |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total     |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|tr. I     |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Aprilie   |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        | |__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Mai       |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Iunie     |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total     |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|tr. I+II  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Iulie     |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|August    |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Septembrie|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total tr. |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|I+II+III  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Octombrie |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Noiembrie |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Decembrie |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total gen.|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
| (I - IV) |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|__|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|______________________________________________________________________________|
                                                                         14-1-3

                  REGISTRUL CARTEA MARE (SAH - Cod 14-1-3/a)

    1. Serveste:
    - la tinerea contabilitatii sintetice a operatiunilor economice si financiare in unitatile care utilizeaza forma de inregistrare contabila "maestru-sah";
    - la intocmirea balantei de verificare a conturilor sintetice.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, in cadrul compartimentului financiar-contabil, lunar, separat pentru debitul si separat pentru creditul fiecarui cont sintetic, pe masura inregistrarii operatiunilor.
    Se completeaza pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative centralizatoare si notelor de contabilitate.
    In cazul in care la unele conturi corespondente intervin mai multe conturi decat numarul coloanelor pe care le cuprinde fisa, se deschide o fisa anexa cu acelasi simbol de cont, pe care se va continua inscrierea conturilor corespondente. In fisa anexa nu se trece suma din coloana principala, aceasta figurand in coloana "Suma" a fiecarei fise.
    La inceputul anului, la deschiderea fiselor, pe primul rand al coloanei "Suma" se inregistreaza soldul initial, pe baza balantei conturilor sintetice incheiata la finele anului precedent. Soldul inscris in fisa se bareaza si apoi se efectueaza inregistrarea operatiunilor lunii ianuarie.
    La sfarsitul lunii, se aditioneaza pe verticala sumele pe conturi corespondente si se bareaza. Totalul sumelor din coloanele "Conturi corespondente", adunate pe orizontala, trebuie sa fie egal cu totalul sumelor din coloana "Suma" adunate pe verticala.
    Cartea mare (sah) poate fi folosita pentru o perioada mai mare (trimestru, semestru, an), daca numarul operatiunilor economice si financiare este prea mare. In acest caz, este necesar sa se stabileasca totalul sumelor separat pentru fiecare luna.
    Acest procedeu de utilizare a registrului Cartea mare (sah) se aplica in cazul folosirii balantei de verificare cu patru egalitati (cod 14-6-30), care serveste si la stabilirea rulajelor cumulate de la inceputul anului (inclusiv soldurile initiale).
    In cazul balantei cu patru egalitati (cod 14-6-30/A), in Cartea mare (sah), pe langa rulajele lunare, este necesar sa se stabileasca si rulajele cumulate de la inceputul anului (inclusiv soldurile initiale).
    3. Registrul Cartea mare (sah) poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse.
    4. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    5. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

 ...................
      (Unitatea)

 _________________________________________________________________________
|                     CARTEA MARE (SAH)            | Simbol| Debit| Pagina|
|Denumirea contului                                | cont  |      |       |
|..................                                |_______|______|_______|
|                                                  |       |Credit|       |
|__________________________________________________|_______|______|_______|
|Nr. din   | Data | Suma |                                                |
|registrul-| oper.|      |             Conturi corespondente              |
|jurnal    | .... |      |________________________________________________|
|          |(anul)|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|__________|______|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|__________|______|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|__________|______|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|__________|______|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
                                                                  14-1-3/a

                                            Grupa a II-a
                                             Mijloace fixe

                    REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
                             (Cod 14-2-1)

    1. Serveste ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente in unitate, in vederea identificarii lor.
    2. Se intocmeste de compartimentul financiar-contabil, pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.
    Se poate folosi, fie cate un registru pentru fiecare grupa de mijloace fixe, fie un registru pentru mai multe grupe, in functie de numarul mijloacelor fixe existente si al celor care urmeaza a intra in unitate.
    In scopul asigurarii controlului asupra existentei mijloacelor fixe, se atribuie fiecarui mijloc fix, care constituie obiect de evidenta, un numar de inventar in momentul intrarii in unitate prin achizitionare, construire, confectionare, transfer etc. (cu exceptia celor luate cu chirie), care se consemneaza in registrul numerelor de inventar. Numerele de inventar atribuite mijloacelor fixe care circula prin schimb (tuburi pentru oxigen, butoaie etc.) nu se imprima pe acestea.
    Numerotarea mijloacelor fixe in cadrul registrului se face, de regula, in ordinea succesiva a numerelor si pe grupe de mijloace fixe.
    La stabilirea numerelor de inventar in cadrul seriei se au in vedere, atat mijloacele fixe existente, cat si mijloacele fixe care vor fi achizitionate, construite sau confectionate in anii urmatori.
    Numarul de inventar atribuit unui mijloc fix urmeaza sa fie trecut in toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv.
    Numarul de inventar atribuit se imprima direct pe obiect (cu vopsea sau prin poansonare) sau se graveaza pe o placuta ce se fixeaza pe mijlocul fix respectiv sau prin alte mijloace care sa asigure identificarea mijlocului fix respectiv.
    Pe fiecare obiect este obligatoriu sa se imprime si initialele unitatii careia ii apartin mijloacele fixe respective.
    Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) si pentru mijloacele fixe a caror evidenta se tine pe tronsoane (conducte de distributie gaz metan, drumuri, linii electrice etc.), pe fiecare obiect se indica numarul de inventar atribuit. In aceste cazuri, este necesar ca, pe langa numarul de inventar respectiv, sa se foloseasca si numere suplimentare.
    Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate altor unitati sau scoase din functiune nu pot fi atribuite altor mijloace fixe intrate in unitate. Aceste numere raman libere pana la renumerotarea mijloacelor fixe, cand se intocmeste un nou registru al numerelor de inventar.
    Mijloacele fixe inchiriate se evidentiaza in contabilitatea unitatii care le-a luat cu chirie, in conturile in afara bilantului, cu numerele de inventar atribuite de unitatea care le-a dat cu chirie.
    Principalele date ale formularului se completeaza astfel:
    - in coloana 1 se inscrie numarul de inventar;
    - in coloana 2 se inscrie codul mijlocului fix;
    - in coloana 3 se inscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identificarea mijlocului fix;
    - in coloana 4 se inscrie locul unde se afla mijlocul fix. In cazul miscarilor frecvente, aceasta coloana se completeaza cu creionul negru, pentru a se putea sterge denumirea locului de folosinta anterior si a se inscrie noul loc unde se afla mijlocul fix;
    - coloana 5 se foloseste in masura in care sunt necesare si alte mentiuni decat cele facute in celelalte coloane, ca, de exemplu, mentiuni privind transferul sau scoaterea din functiune a mijlocului fix.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea formularului;
    - denumirea unitatii;
    - numarul de inventar; codul de clasificare; denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice; locul unde se afla.

    Unitatea .................                  Numar pagina ............

                     REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR

 _____________________________________________________________________________
|Nr. de  | Codul de   | Denumirea mijlocului fix | Locul unde | Alte mentiuni |
|inventar| clasificare| si caracteristici tehnice| se afla    |               |
|________|____________|__________________________|____________|_______________|
|    1   |      2     |             3            |      4     |        5      |
|________|____________|__________________________|____________|_______________|
|        |            |__________________________|____________|_______________|
|        |            |__________________________|____________|_______________|
|        |            |__________________________|____________|_______________|
|________|____________|__________________________|____________|_______________|
|        |            |__________________________|____________|_______________|
|        |            |__________________________|____________|_______________|
|        |            |__________________________|____________|_______________|
|________|____________|__________________________|____________|_______________|
                                                                        14-2-1

                      FISA MIJLOCULUI FIX (Cod 14-2-2)

    1. Serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse in functiune in aceeasi luna.
    Se pastreaza pe grupe de mijloace fixe, in ordinea codurilor din clasificarea imobilizarile corporale conform legislatiei in vigoare, iar in cadrul acestora, fisele mijloacelor fixe se grupeaza pe locuri de folosinta.
    Cand formularul este folosit ca fisa colectiva, nu se sorteaza pe locuri de folosinta.
    Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate se scot din cartoteca si se pastreaza separat.
    Se completeaza pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completarii, imbunatatirii, modernizarii sau reevaluarii lor (bon de miscare a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din functiune etc.).
    Cand formularul este folosit ca fisa colectiva, mijloacele fixe se inscriu pe un singur rand, specificandu-se in prima coloana numerele de inventar atribuite. In acest caz, valoarea unitara de inventar se poate inscrie in coloana a treia a formularului.
    In coloana "Bucati", intrarile se inscriu "in negru", iar iesirile "in rosu".
    Inregistrarile in coloanele "Debit", "Credit" si "Sold" se fac la valoarea de inventar a mijloacelor fixe.
    In rubrica destinata datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, in afara de datele privind marca, numarul de fabricatie, seria, se inscriu si partile componente ale mijlocului fix. De exemplu, la o cladire se completeaza instalatiile de incalzire centrala, sanitare, electrice etc.
    Data amortizarii complete si cota de amortizare se inscriu in spatiile rezervate.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea formularului;
    - numarul de inventar;
    - felul, seria, numarul si data documentului de provenienta;
    - valoarea de inventar;
    - amortizarea lunara;
    - denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice;
    - accesorii;
    - grupa; codul de clasificare; data darii in folosinta (anul, luna); data amortizarii complete (anul, luna); durata normala de functionare; cota de amortizare (%);
    - numarul de inventar (de la numar la numar); documentul (felul, numarul, data); operatiunile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit; sold.

 ______________________________________________________________________________
|                                           |                                  |
|         FISA MIJLOCULUI FIX               | Grupa                            |
| Nr. inventar ............................ | ...........................      |
| Fel, serie, nr. data document provenienta |                                  |
| .............................             |__________________________________|
| Valoare de inventar                       |                                  |
| .............................             | Codul                            |
| Amortizare lunara ....................... | de clasificare ................. |
|                                           |__________________________________|
| Denumirea mijlocului fix si               |                                  |
| caracteristici tehnice                    | Data darii in folosinta          |
|                                           | Anul                             |
|                                           | .......................          |
|                                           | Luna ........................... |
|                                           |__________________________________|
|                                           | Data amortizarii complete        |
|                                           | Anul                             |
|                                           | .......................          |
|                                           | Luna ........................... |
|                                           |__________________________________|
|                                           | Durata normala de functionare    |
| Accesorii                                 | .............................    |
|                                           |__________________________________|
|                                           | Cota de amortizare               |
|                                           | ....................%            |
|___________________________________________|__________________________________|

                                                                      (verso)
 ____________________________________________________________________________
|Nr.      |Documentul | Operatiunile care privesc | Buc.| Debit| Credit| Sold|
|inventar |(data,     | miscarea, cresterea sau   |     |      |       |     |
|(de la   |felul,     | diminuarea valorii        |     |      |       |     |
|numar la |numarul)   | mijlocului fix            |     |      |       |     |
|numar)   |           |                           |     |      |       |     |
|_________|___________|___________________________|_____|______|_______|_____|
|_________|___________|___________________________|_____|______|_______|_____|
|_________|___________|___________________________|_____|______|_______|_____|
|_________|___________|___________________________|_____|______|_______|_____|
                                                                 14-2-2    t2

                     BON DE MISCARE A MIJLOACELOR FIXE
                              (Cod 14-2-3A)

    1. Serveste ca:
    - document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii (sectie, serviciu, brigada, atelier, unitati subordonate etc.);
    - document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la sectia sau subunitatea predatoare la cea primitoare;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre persoana desemnata de compartimentul care dispune miscarea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-sef, energetic-sef, administrativ etc.).
    3. Circula:
    - la persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii (ambele exemplare);
    - la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predatoare, pentru semnare de predare de catre responsabilul cu mijloacele fixe si pentru semnare de primire de catre delegatul sectiei, serviciului etc. primitor (ambele exemplare);
    - la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) primitoare (impreuna cu mijlocul fix), pentru inregistrarea in evidenta la locul de folosinta (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix (exemplarul 1).
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predatoare (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea formularului;
    - numarul documentului; data eliberarii (ziua, luna, anul); predator; primitor;
    - numarul curent; denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice; numarul de inventar; bucati; valoarea de inventar;
    - subunitatea predatoare (sectie, atelier etc.); numele si prenumele; semnatura;
    - subunitatea primitoare (sectie, atelier etc.); numele si prenumele; semnatura;
    - aprobat: data, semnatura.

 ______________________________________________________________________________
|                       BON DE MISCARE A MIJLOACELOR FIXE                      |
|______________________________________________________________________________|
|                    | Data eliberarii |        Predator    |     Primitor     |
|   Numar document   |_________________|____________________|__________________|
|                    | ziua| luna| anul|                    |                  |
|                    |_____|_____|_____|                    |                  |
|____________________|_____|_____|_____|____________________|__________________|
| Subsemnatii din partea .............................................. si din |
| partea ............................................ am procedat la predarea- |
| primirea mijloacelor fixe in baza ...................... din ............... |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. | Denumirea mijlocului fix si | Numarul de | Buc. | Valoarea de inventar |
| crt.|   caracteristici tehnice    |  inventar  |      |                      |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
| SUBUNITATEA PREDATOARE (sectie, atelier etc.)  |          APROBAT            |
|________________________________________________|                             |
|   Numele si prenumele   |       Semnatura      |                             |
|_________________________|______________________|_____________________________|
|                         |                      | Data |      Semnatura       |
|                         |                      |      |                      |
|_________________________|______________________|______|______________________|
| SUBUNITATEA PRIMITOARE (sectie, atelier etc.)  |      |                      |
|________________________________________________|      |                      |
|   Numele si prenumele   |       Semnatura      |      |                      |
|_________________________|______________________|      |                      |
|                         |                      |      |                      |
|_________________________|______________________|______|______________________|
                                                                        14-2-3A

    PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE A MIJLOACELOR FIXE/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
                             (Cod 14-2-3/aA)

    1. Serveste ca:
    - document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta si de declasare a altor bunuri materiale decat mijloacele fixe, potrivit dispozitiilor legale;
    - document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta sau de declasare a bunurilor materiale;
    - document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe, precum si din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, separat pentru mijloace fixe, materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta si bunuri materiale aflate in gestiunea unui singur gestionar, pe baza documentatiei prevazute in normele legale (nota privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din functiune, deviz estimativ al reparatiei capitale, act constatator al avariei, avize, nota justificativa privind descrierea degradarii bunurilor materiale, specificatia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc.).
    Formularul se completeaza astfel:
    - capitolele I si II, de catre comisia constituita in acest scop, dupa caz (la unitatile cu capital privat responsabilitatea revine administratorilor), cu constatarile si concluziile rezultate din analiza documentatiei primite si din verificarea starii mijloacelor fixe propuse a fi scoase din functiune, scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta sau a bunurilor materiale propuse pentru declasare, se semneaza de membrii comisiei;
    - capitolul III, dupa aprobarea propunerilor si efectuarea scoaterii din functiune, din uz sau declasarii, de catre comisia de analiza si avizare a propunerii de declasare a bunurilor materiale sau de delegatii numiti de conducerea unitatii care semneaza pentru realitatea operatiunilor; serveste si ca document de predare la magazie (depozit) a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau din declasarea bunurilor materiale.
    Se mentioneaza ca, in cazul scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, numarul de inventar se va trece la cap. II in coloana "Denumirea". In situatia in care capitolul III se completeaza in alte exercitii financiare, este necesar sa se intruneasca o noua comisie care sa intocmeasca un nou proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale care sa confirme datele completate in acest capitol.
    3. Circula:
    - la persoana autorizata sa aprobe scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);
    - la sectie (serviciu, subunitate) pentru inregistrarea in evidenta la locul de folosinta a mijloacelor fixe scoase din functiune (ambele exemplare);
    - la magazie (depozitul de materiale), pentru descarcarea gestiunii, respectiv inregistrarea in evidenta a bunurilor materiale declasate (ambele exemplare);
    - la magazia primitoare, pentru semnare de catre gestionar a primirii in gestiune a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe si materialelor recuperabile si refolosibile, rezultate din scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta sau din declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea si inregistrarea operatiunilor privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a facut propunerile de scoatere din functiune, din uz sau de declasare, pentru inregistrare (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la compartimentul care tine evidenta mijloacelor fixe (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - aprobat; data;
    - predatorul;
    - constatarile si concluziile comisiei;
    - mijloacele fixe scoase din functiune sau bunurile materiale declasate;
    - numarul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea; amortizarea pana la scoaterea din functiune;
    - ansamble, subansamble, piese, componente si materiale rezultate,
    - numarul si data (ziua, luna, anul) documentului;
    - predatorul;
    - primitorul;
    - numarul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea;
    - numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei si a gestionarului pentru primire.

 ______________________________________________________________________________
| UNITATEA                      PROCES-VERBAL             |           |        |
| ...........             DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE       |  APROBAT  |  DATA  |
|                            A MIJLOACELOR FIXE           |___________|________|
|                       _____________________________     |___________|________|
|                         DE DECLASARE A UNOR BUNURI      |___________|________|
|                                 MATERIALE               |___________|________|
|               __________________________________________                     |
|              | Numar    |        Data        | Predator |                    |
|              | document |____________________|          |                    |
|              |          | Ziua | Luna | Anul |          |                    |
|              |__________|______|______|______|__________|                    |
|              |          |      |      |      |          |                    |
|              |__________|______|______|______|__________|                    |
|                                                                              |
| 10. CONSTATARILE SI CONCLUZIILE COMISIEI ................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCTIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE    |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |Denumirea | Cod | U/M |Cantitatea | Pret unitar | Valoarea |Amortizarea  |
|crt.|          |     |     |           |             |          |pana la      |
|    |          |     |     |           |             |          |scoaterea    |
|    |          |     |     |           |             |          |din functiune|
|____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________|
|____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________|
|____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________|
|____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________|

 III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE SI MATERIALE REZULTATE
               ____________________________________________________
              | Numar    |        Data        | Predator |Primitor |
              | document |____________________|          |         |
              |          | Ziua | Luna | Anul |          |         |
              |__________|______|______|______|__________|_________|
              |          |      |      |      |          |         |
              |__________|______|______|______|__________|_________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Denumirea   |  Cod  |  U/M  |    Cantitatea  | Pret unitar | Valoarea |
|crt.|               |       |       |                |             |          |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
|                                                     | Delegati la     |Primit|
|                       COMISIA                       | dezmembrare sau |in    |
|                                                     | la declasare    |gesti-|
|                                                     |                 |une   |
|_____________________________________________________|_________________|______|
|Nume si|Semnatura|Nume si|Semnatura|Nume si|Semnatura|Nume si|Semnatura|      |
|prenume|         |prenume|         |prenume|         |prenume|         |      |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|      |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|      |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|      |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|______|
                                                                     14-2-3/aA

                 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE (Cod 14-2-5)
         PROCES-VERBAL DE RECEPTIE PROVIZORIE (Cod 14-2-5/a)
         PROCES-VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE (Cod 14-2-5/b)

    1. Serveste ca:
    - document de inregistrare in evidenta operativa si in contabilitate;
    - document de consemnare a stadiului in care se afla obiectivul de investitii;
    - document de apreciere a calitatii lucrarilor privind obiectivul de investitii;
    - document de aprobare a receptiei (cod 14-2-5);
    - document de constatare a indeplinirii conditiilor de receptie provizorie a obiectivului de investitii (cod 14-2-5/a);
    - document de aprobare a receptiei provizorii a obiectivului de investitii (cod 14-2-5/a);
    - document de punere in functiune a obiectivului de investitii (cod 14-2-5/b).
    2. Se intocmeste in trei exemplare, la data punerii in functiune a mijlocului fix, astfel:
    - procesul-verbal de receptie (cod 14-2-5) se intocmeste pentru mijloacele fixe indepedente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice (utilaje pentru interventie, unelte, accesorii de productie, mijloace de transport auto, animale etc.), acestea considerandu-se puse in functiune la data achizitionarii lor;
    - procesul-verbal de receptie provizorie (cod 14-2-5/a) se intocmeste pentru utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la data terminarii montajului, respectiv la data terminarii constructiei;
    - procesul-verbal de punere in functiune (cod 14-2-5/b) se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice.
    Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii, in prezenta membrilor comisiei care este formata din: presedinte, specialisti-consultanti, asistenti la receptie.
    3. Circula:
    - la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1, 2 si 3);
    - la compartimentul care efectueaza operatiunea de control financiar preventiv (exemplarul 2);
    - la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea si inregistrarea procesului-verbal de receptie (exemplarele 2 si 3).
    4. Se arhiveaza:
    La furnizor (antreprenor):
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 2 si 3).
    La beneficiar:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

    UNITATEA ..................                Obiectivul de investitii
                                               ............................
                                               Obiectivul supus receptiei
                                               ............................
                                               Concluzia ..................

                        A. PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
                                (Cod 14-2-5)

    I. DATE GENERALE
    1. Comisia de receptie convocata la data de ............................... si-a desfasurat activitatea in intervalul: ....................................

    II. CONSTATARI
    In urma examinarii documentatiei prezentate si a cercetarii pe teren a lucrarilor executate s-au constatat:
    1. Documentatia tehnico-economica a fost prezentata comisiei de receptie cu urmatoarele exceptii: .........................................................
    Comisia constata ca lista documentatiei prevazute mai sus nu impiedica/impiedica efectuarea receptiei.
    2. Receptia punerii in functiune a fost efectuata la data de ............., iar pana la receptia obiectivului de la data punerii in functiune au trecut ............. luni.
    3. Valoarea lucrarilor supuse receptiei conform documentelor de decontare este de ...................... lei.
    4. La data receptiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobati se prezinta astfel: ..................................................
    5. Urmatorii factori au influentat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: ...................................................
    6. La data receptiei se constata urmatoarele disponibilitati de capacitati ale utilajelor tehnologice si de spatii construite care pot conduce la imbunatatirea indicatorilor tehnico-economici: ................................
    7. S-a constatat ca sunt/nu sunt luate masurile pentru mentinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici in ceea ce priveste:
    a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apa etc. (se vor arata cele ce nu sunt asigurate);
    b. lucrari conexe, utilitati, deserviri etc.;
    c. forta de munca;
    d. ........................................................................

    III. CONCLUZII
    1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie hotaraste in unanimitate/cu majoritatea de pareri:
    SE ADMITE RECEPTIA OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI SE ACORDA CALIFICATIVUL
................................................................................
    2. Comisia de receptie stabileste ca, pentru mentinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobati si pentru o cat mai buna exploatare a capacitatilor ce se receptioneaza, mai sunt necesare urmatoarele masuri:
................................................................................
................................................................................
    3. Prezentul proces-verbal, care contine ........... file si .............. anexe numerotate cu un total de ........... file, care fac parte integranta din cuprinsul acestuia, a fost incheiat azi ..................... in trei exemplare originale.

 _________________________________________________________________________
|              |  Numele si  |  Functia  |  Locul de munca  |  Semnatura  |
|              |  prenumele  |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| Presedinte   |             |           |                  |             |
| Membri:      |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Specialisti- |             |           |                  |             |
| consultanti  |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Asistenti la |             |           |                  |             |
| receptie     |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Secretar     |             |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|

    UNITATEA ..................                Obiectivul pentru investitii
                                               ............................
                                               Obiectivul supus receptiei
                                               ............................
                                               Concluzia ..................

                  B. PROCES-VERBAL DE RECEPTIE PROVIZORIE
                              (Cod 14-2-5/a)

    I. DATE GENERALE
    1. Comisia numita de ................................................. prin ............................................. pentru receptionarea obiectivului de investitii intitulat .......................................... si situat in .................................... a fost convocata la data de .............. pentru a proceda la receptia provizorie a lucrarilor de constructii-montaj aferente.
    Obiectul (obiectele)/parti de obiect ...................................... pentru care proiectantul general este ......................................... antreprenor general este ...................................................... si beneficiar de investitii este ............................................ .
    2. Comisia si-a desfasurat activitatea in intervalul ......................
    3. Valoarea situatiei de plata a lucrarilor de constructii-montaj supuse receptiei provizorii este de ................................., conform anexei.
    4. Lucrarile de constructii-montaj supuse acestei receptii au fost in prealabil preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din ........................ .
    5. Valoarea mijloacelor fixe ce se receptioneaza este de .................. lei.

    II. CONSTATARI

    A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia provizorie a lucrarilor de constructii-montaj .................................
    Comisia considera ca actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calitatii lucrarilor si a dispus ...................................

    B. Cu privire la indeplinirea conditiilor pentru prezentare la receptie.
    1. Executarea lucrarilor de constructii si instalatii cuprinse in devizul general:
    a. lucrarile sunt terminate;
    b. urmatoarele lucrari, conform anexei, nu sunt terminate.
    2. Efectuarea prealabila a probelor mecanice si a rodajului mecanic la instalatiile si utilajele tehnologice.
    3. Unitatile care conditioneaza folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral asigurate .......................................................
    4. Terminarea lucrarilor aferente spatiilor cu alta destinatie inclusa in constructia obiectului supus receptiei (in cazul blocurilor de locuinte)
...............................................................................

    Concluzie: Pe baza constatarilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constata ca sunt/nu sunt indeplinite conditiile pentru ca obiectul sa fie supus receptiei. Totodata, comisia hotaraste ca lucrarile aratate in anexa, ca neexecutate - sa fie terminate pana la ........................................

    C. Calitatea lucrarilor realizate.
    1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completarile si modificarile aduse).
    In urma examinarii lucrarilor executate si a semnalarilor facute de proiectant, comisia a retinut in anexa urmatoarele nerealizari ale proiectului - dintre care cele in dreptul carora au fost prevazute termene urmeaza sa fie remediate:
................................................................................

    Concluzie: Comisia considera ca abaterile de la proiect care sunt consemnate fara fixarea unui termen pentru refacerea lucrarilor, potrivit proiectului, nu influenteaza comportarea, exploatarea, aspectul si integritatea obiectului.
    Lucrarile pentru care s-a facut mentiune in acest sens urmeaza sa fie puse de acord cu prevederile proiectului in termenele specificate.
    2. Calitatea solutiilor constructive si detaliile de executie folosite in proiect.
    In urma examinarii lucrarilor si a observatiilor prezentate de executant, au fost retinute in anexa urmatoarele deficiente de proiectare care influenteaza executarea, exploatarea sau functionarea obiectului, dintre care unele urmeaza sa fie remediate in termenele fixate in dreptul fiecaruia:
................................................................................

    Concluzie: Comisia atrage atentia proiectantului ce poarta raspunderea pentru consecintele acestei deficiente si in acelasi timp hotaraste remedierea in contul proiectantului a deficientelor pentru care a stabilit termen in acest sens.
    3. Calitatea executiei lucrarilor.
    Din dispozitiile de santier, buletinele de incercare a betoanelor si imbinarilor metalice, procesele-verbale de lucrari ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate si materiale folosite, din constatarile scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrarilor, precum si din constatarile facute de comisia de receptie la fata locului, rezulta urmatoarele:
    3.1. La structura de rezistenta
................................................................................
    3.2. La restul lucrarilor de constructii
................................................................................
    3.3. La lucrarile de instalatii
................................................................................
    3.4. La lucrarile de montaj al instalatiilor si utilajelor tehnologice cuprinse in obiect
................................................................................
    4. Deficiente ale lucrarilor realizate care se datoresc beneficiarului de investitii
................................................................................
    5. Alte constatari:
................................................................................
................................................................................

    III. CONCLUZII GENERALE
    1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie cu majoritate/in unanimitate de pareri hotaraste: Admiterea (respingerea) receptiei provizorii a lucrarilor de constructii-montaj aferente obiectelor (obiectului)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
care au fost terminate la data de ...................... si care fac parte din obiectivul
................................................................................
................................................................................
    2. Perioada de garantie a lucrarilor receptionate aferente fiecarui obiect este de ............ luni (se completeaza numai in cazul admiterii receptiei).
    3. Comisia de receptie apreciaza ca pentru o cat mai buna utilizare a obiectelor/obiectului receptionate mai sunt necesare urmatoarele masuri:
................................................................................
................................................................................
    4. Prezentul proces-verbal, continand ........... file si ............ anexe numerotate cu un total de .................... file, care fac parte integranta din cuprinsul lui, a fost incheiat azi ................. in trei exemplare originale.

 _________________________________________________________________________
|              |  Numele si  |  Functia  |  Locul de munca  |  Semnatura  |
|              |  prenumele  |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| Presedinte   |             |           |                  |             |
| Membri:      |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Specialisti- |             |           |                  |             |
| consultanti  |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Asistenti la |             |           |                  |             |
| receptie     |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Secretar     |             |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|


                        INCHEIERE DE LUARE IN PRIMIRE

    Subsemnatii ............................................................... pe baza calitatii si a imputernicirilor mentionate in dreptul fiecaruia si ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a receptiei provizorii, am procedat azi ............... la predarea, respectiv luarea in primire a obiectului
................................................................................
................................................................................
................................................................................

              PREDAT,                                  PRIMIT,

    Antreprenor general                       Beneficiar de instalatii
    (denumirea unitatii, numele,              (denumirea unitatii, numele,
    calitatea, imputernicirea si              calitatea, imputernicirea si
    semnatura predatorului)                   semnatura primitorului)

                             PROCES-VERBAL Nr. ...
privind executarea completarilor si remedierilor prevazute in anexa la procesul-verbal de receptie provizorie a obiectului ....................

 ______________________________________________________________
| Pozitie in anexa     | Termen prevazut | Unitatea care a     |
| procesului-verbal de | in anexa        | efectuat remedierea |
| receptie provizorie  |                 |                     |
|______________________|_________________|_____________________|
|          1           |        2        |          3          |
|______________________|_________________|_____________________|
|                      |                 |                     |
|                      |                 |                     |
|                      |                 |                     |
|                      |                 |                     |
|                      |                 |                     |
|                      |                 |                     |
|______________________|_________________|_____________________|

              EXECUTANT,                               BENEFICIAR,

    ............................               ............................
    (Numele, prenumele, functia)               (Numele, prenumele, functia)

    UNITATEA ..................                Obiectivul de investitii
                                               ............................
                                               Capacitatea de productie
                                               ............................
                                               Concluzia ..................

                C. PROCES-VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
                             (Cod 14-2-5/b)

    I. DATE GENERALE
    1. Comisia de receptie convocata la data de .................... si-a desfasurat activitatea in intervalul: ........................................

    II. CONSTATARI
    In urma examinarii documentatiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice si a cercetarii pe teren a lucrarilor executate s-a constatat:
    1. Documentatia tehnico-economica prevazuta in Regulamentul de efectuare a obiectivelor de investitii a fost/nu a fost prezentata integral comisiei de receptie, lipsind:
................................................................................
................................................................................

    2. In perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor si instalatiilor aferente capacitatii pentru exploatarea normala a instalatiilor si utilajelor tehnologice si asigurarea calitatii produselor, conform documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aprobati.
    3. La data receptiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobati este urmatorul: ......................................................
    4. Costul lucrarilor si al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, asa cum rezulta din documentele prezentate, este de .............. lei.
    5. Valoarea produselor rezultate in urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este de .................... lei.
    6. Valoarea de inregistrare a mijloacelor fixe ce se pun in functiune (sau se dau in folosinta) este la data receptiei de .................... lei.
    7. Alte constatari.

    III. CONCLUZII
    1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate/cu majoritate de pareri hotaraste:
    ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII:
................................................................................
    2. Comisia de receptie stabileste ca, pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune, mai sunt necesare urmatoarele masuri:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    3. Prezentul proces-verbal, care contine .............. file si ........... anexe, numerotate cu un total de .............. file, care fac parte integranta din cuprinsul acestuia, a fost incheiat azi ................. in trei exemplare originale.

 _________________________________________________________________________
|              |  Numele si  |  Functia  |  Locul de munca  |  Semnatura  |
|              |  prenumele  |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| Presedinte   |             |           |                  |             |
| Membri       |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Specialisti- |             |           |                  |             |
| consultanti  |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Asistenti la |             |           |                  |             |
| receptie     |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Secretar     |             |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|

                                               GRUPA a III-a
                                       Bunuri de natura stocurilor

             NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE
                     (Cod 14-3-1A si 14-3-1/aA)

    1. a) Serveste ca:
    - document pentru receptia bunurilor aprovizionate;
    - document justificativ pentru incarcare in gestiune;
    - act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
    b) Se foloseste ca document distinct de receptie in cazul:
    - bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite;
    - bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;
    - bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
    - bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;
    - bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;
    - marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul sau en gros (cod 14-3-1/aA).
    In alte cazuri decat cele mentionate la lit. b), receptia si incarcarea in gestiune, dupa caz, si inregistrarea in contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii etc.).
    2. Se intocmeste in doua exemplare, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita.
    In cazul in care bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii.
    Datele de pe verso formularului se completeaza numai atunci cand se constata diferente la receptie.
    3. Circula:
    - la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate (toate exemplarele);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate (toate exemplarele), precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de livrare (factura sau avizul de insotire a marfii);
    - la unitatea furnizoare (exemplarul 2) si la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    a) pentru formularul cod 14-3-1A
    - denumirea unitatii;
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - numarul facturii/avizului de insotire al marfii;
    - numarul curent; denumirea bunurilor receptionate; U/M; cantitatea conform documentelor insotitoare; cantitatea receptionata, pretul unitar si valoarea;
    - numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei de receptie; data primirii in gestiune si semnatura gestionarului;
    b) pentru formularul cod 14-3-1/aA, pe langa informatiile de la lit a) (mai putin pretul unitar si valoarea), sunt obligatorii si informatiile urmatoare:
    - pretul de achizitie al cantitatii receptionate; adaosul comercial unitar si total; pretul de achizitie unitar plus adaosul comercial; valoarea la pret de vanzare, inclusiv TVA.

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..........                                                          |
|                                                                              |
|                    NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE               |
|                                                                              |
|         _____________________________________________________________________|
|        | Numar    |        Data        |      Factura                        |
|        | document |____________________|      Nr.                            |
|        |          | Ziua | Luna | Anul |      Aviz de insotire a marfii      |
|        |__________|______|______|______|_____________________________________|
|        |          |      |      |      |                                     |
|________|__________|______|______|______|_____________________________________|
|   Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea    |
| valorilor materiale furnizate de ........................................... |
| din .................... cu vagonul/auto nr. ............................... |
| documente insotitoare ...................................................... |
| delegat .................... constatandu-se urmatoarele:                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Denumirea    | U/M |  Cantitatea |             Receptionat             |
|crt.|  bunurilor    |     |  conform    |_____________________________________|
|    |  receptionate |     |  documente  |  Cantitate | Pret unitar |  Valoare |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
|               Comisia de receptie                   |    Primit in gestiune  |
|_____________________________________________________|________________________|
|      Numele si prenumele      |      Semnatura      |  Data   |  Semnatura   |
|_______________________________|_____________________|_________|______________|
|_______________________________|_____________________|                        |
|_______________________________|_____________________|                        |
|_______________________________|_____________________|________________________|
                                                                 14-3-1A    t2

                                                                        (verso)
 ______________________________________________________________________________
|Determinarea cantitatii  Pe cantarul nr.|Determinarea calitatii s-a facut prin|
|s-a facut prin:                         |proba .............................. |
| ......................  .............. |............... nr. ................ |
|________________________________________|_____________________________________|
|Expeditor ................ Caraus ...................... Insotitor .......... |
|Statia de expeditie .............. Statia de destinatie ..................... |
|Data eliberarii ............ Data expedierii .......... Data sosirii ........ |
|Delegatii furnizorului (caraus neutru) care au participat la receptie:        |
|______________________________________________________________________________|
|Participanti la receptie                                         |  Alte      |
|_________________________________________________________________|  mentiuni  |
|Reprezentant| Numele si| Calitatea|  Buletin/Carte |  Semnatura  |            |
|al:         | prenumele|          |  de identitate |             |            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|            |          |          |        Diferente (+/-)       |            |
|____________|__________|__________|______________________________|            |
|  *) |Denumirea   |  Cod  |  U/M  |Cantitate |Pret unitar|Valoare|            |
|     |bunurilor   |       |       |          |           |       |            |
|     |receptionate|       |       |          |           |       |            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|____________|
| Concluziile comisiei de receptie ........................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Punctul de vedere al delegatului furnizorului/carausului (delegatul neutru)  |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
    *) Tip document (operatie)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - U/M
    B - Cantitate conform documente
    C - Cantitate
    D - Unitar
    E - Pret de achizitie unitar + adaosul comercial unitar
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..........                                                          |
|                                                                              |
|                    NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE               |
|                         (pentru unitatile cu amanuntul)                      |
|                                                                              |
|         _____________________________________________________________________|
|        | Numar    |        Data        |      Factura                        |
|        | document |____________________|      Nr.                            |
|        |          | Ziua | Luna | Anul |      Aviz de insotire a marfii      |
|        |__________|______|______|______|_____________________________________|
|        |          |      |      |      |                                     |
|________|__________|______|______|______|_____________________________________|
|   Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea    |
| valorilor materiale furnizate de ........................................... |
| din .................... cu vagonul/auto nr. ............................... |
| documente insotitoare ...................................................... |
| delegat .................... constatandu-se urmatoarele:                     |
|______________________________________________________________________________|
|N |Denumirea   |A|B|Receptionat|Adaos    |  E  |     TVA      |Valoare la pret|
|r.|bunurilor   | | |           |comercial|     |              |de vanzare     |
|  |receptionate| | |           |         |     |              |inclusiv TVA   |
|c |            | | |___________|_________|     |______________|_______________|
|r |            | | |C|  Pret   | D |Total|     |Unitara|Totala|Unitara| Totala|
|t.|            | | | |achizitie|   |     |     |       |      |       |       |
|__|____________|_|_|_|_________|___|_____|_____|_______|______|_______|_______|
| 0|      1     |2|3|4|    5    | 6 |7=4x6|8=5+6|   9   |10=4x9|11=8+9 |12=4x11|
|__|____________|_|_|_|_________|___|_____|_____|_______|_______|______|_______|
|__|____________|_|_|_|_________|___|_____|_____|_______|_______|______|_______|
|__|____________|_|_|_|_________|___|_____|_____|_______|_______|______|_______|
|__|____________|_|_|_|_________|___|_____|_____|_______|_______|______|_______|
|__|____________|_|_|_|_________|___|_____|_____|_______|_______|______|_______|
|  |TOTAL       |X|X|X|    X    | X |     |  X  |   X   |       |  X   |       |
|__|____________|_|_|_|_________|___|_____|_____|_______|_______|______|_______|
|      Comisia de receptie                        Primit in gestiune           |
|______________________________________________________________________________|
|    Numele si prenumele    |  Semnatura  |  Data       |  Semnatura           |
|___________________________|_____________|_____________|______________________|
|___________________________|_____________|                                    |
|___________________________|_____________|                                    |
|___________________________|_____________|____________________________________|
                                                               14-3-1/aA    t2

                                                                        (verso)
 ______________________________________________________________________________
|Determinarea cantitatii  Pe cantarul nr.|Determinarea calitatii s-a facut prin|
|s-a facut prin:                         |proba .............................. |
| ......................  .............. |............... nr. ................ |
|________________________________________|_____________________________________|
|Expeditor ................ Caraus ...................... Insotitor .......... |
|Statia de expeditie .............. Statia de destinatie ..................... |
|Data eliberarii ............ Data expedierii .......... Data sosirii ........ |
|Delegatii furnizorului (caraus neutru) care au participat la receptie:        |
|______________________________________________________________________________|
|Participanti|          |          |                |             |  Alte      |
|la receptie |          |          |                |             |  mentiuni  |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|Reprezentant| Numele si| Calitatea|  Buletin/Carte |  Semnatura  |            |
|al:         | prenumele|          |  de identitate |             |            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|            |          |          | Diferente (+/-)|             |            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|  *) |Denumirea   |  Cod  |  U/M  |Cantitate |Pret unitar|Valoare|            |
|     |bunurilor   |       |       |          |de         |       |            |
|     |receptionate|       |       |          |achizitie  |       |            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|____________|
| Concluziile comisiei de receptie ........................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Punctul de vedere al delegatului furnizorului/carausului (delegatul neutru)  |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
    *) Tip document (operatie)

                 BON DE PRIMIRE IN CONSIGNATIE (Cod 14-3-2)

    1. Serveste ca:
    - dovada de primire/predare a obiectului spre vanzare in consignatie;
    - act de plata catre deponent;
    - document de inregistrare in contabilitate.
    2. Se intocmeste de unitatile de consignatie in doua exemplare. La primirea obiectului se face descrierea caracteristicilor obiectului si se stabileste pretul de vanzare in functie de pretul de evaluare sau de achizitie.
    Ambele exemplare sunt semnate de deponent si pretuitor, din care primul exemplar este predat deponentului drept dovada ca a predat obiectul pentru vanzare in regim de consignatie.
    Reducerile de pret se calculeaza pe baza unei declaratii semnate de deponent, in care se specifica noul pret de evaluare sau de achizitie si se completeaza rubricile destinate acestei operatiuni.
    Restituirile se fac la cererea deponentului, semnandu-se pentru primirea obiectelor restituite.
    In cazul in care deponentul este platitor de TVA, marfurile depuse in consignatie sunt insotite de avizul de insotire a marfii care va purta mentiunea: "pentru vanzare in regim de consignatie". Unitatea de consignatie va face incarcarea in gestiune cu marfurile primite spre vanzare pe baza facturii primite de la deponent, in momentul in care marfa a fost vanduta.
    Deponentul incaseaza valoarea obiectelor vandute in consignatie pe baza bonului de primire pe care semneaza pentru primirea sumei in rubrica destinata acestei operatiuni.
    Exemplarul al doilea constituie fisa de evidenta pentru inregistrarea in contabilitatea unitatii de consignatie.
    3. Circula la:
    - deponent pentru confirmarea de predare a obiectului pentru vanzare in consignatie (exemplarul 1);
    - la casierie pentru plata sumei (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 1 si 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii; codul unic de inregistrare; localitatea; judetul;
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - numarul curent; denumirea obiectului, descrierea obiectului si caracteristicile lui; cantitatea depusa; pretul de evaluare (achizitie); comisionul; TVA unitara; pretul de vanzare, valoarea totala;
    - valoarea totala la primire (in cifre si litere),
    - semnatura deponentului pentru luarea la cunostinta de instructiunile prevazute pe verso;
    - semnatura de primire spre vanzare in consignatie;
    - datele de identificare ale deponentului (numele si prenumele, adresa, B.I./C.I. - seria, nr., sectia de politie);
    - semnatura pretuitorului, daca este cazul;
    - stampila unitatii;
    - restituiri (denumirea obiectului, cantitatea restituita, semnatura deponentului, comisionul acordat);
    - reduceri de pret acordate de deponent cf. Declaratiei nr. ... din data de .......... (denumirea obiectului, pretul de evaluare, comision si TVA, pretul de vanzare);
    - plati (data, denumirea obiectului, cantitatea vanduta, pret de evaluare, total suma, semnatura deponentului).

    Unitatea .......................................
    Codul unic de inregistrare .....................
    Nr. inregistrare Oficiu reg. com./an ...........
    Localitatea ....................................
    Judetul ........................................

    BON DE PRIMIRE IN CONSIGNATIE nr. ........ din data de ..............

 ______________________________________________________________________________
|N|Denumirea |Descrierea      |Cantit.|Pret de |Comision|TVA    |Pret   |Val.  |
|r|obiectului|obiectului      |depusa |evaluare|        |unitara|vanzare|totala|
| |          |si              |       |(achiz.)|        |       |(4+5+6)|(3x7) |
|c|          |caracteristicile|       |        |        |       |       |      |
|r|          |lui             |       |        |        |       |       |      |
|t|          |                |       |        |        |       |       |      |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
|0|     1    |        2       |    3  |    4   |   5    |   6   |   7   |   8  |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
|                 TOTAL       |       |    x   |        |       |   x   |      |
|_____________________________|_______|________|________|_______|_______|______|

Valoarea totala la primire ....... lei,    Am primit spre vanzare in consignatie
in litere .............................    obiectele mentionate mai sus, de la
Am luat la cunostinta de instructiunile    .................... din ............
prevazute pe verso                         adresa ..............................
Semnatura deponentului ............        B.I./C.I. Seria ....... Nr. .........
                                           eliberat de Sectia de Politie
                                           .....................................
                                           Semnatura pretuitorului .............

                                                   L.S.

    RESTITUIRI
 ______________________________________________________
| Poz. | Denumirea  | Cantit.   | Semnatura | Comision |
|      | obiectului | restituita| deponent  | acordat  |
|______|____________|___________|___________|__________|
|______|____________|___________|___________|__________|
|______|____________|___________|___________|__________|
|______|____________|___________|___________|__________|
| REDUCERI de pret acordate de deponent cf.            |
| Declaratiei nr. ..... din data de ..............     |
|______________________________________________________|
| Poz. | Denumirea  | Pret de   | Comision  |  Pret    |
|      | obiectului | evaluare  | si TVA    |  vanzare |
|______|____________|___________|___________|__________|
|______|____________|___________|___________|__________|
|______|____________|___________|___________|__________|
|______|____________|___________|___________|__________|

    PLATI
 ______________________________________________________________________
| Poz. | Data | Denumirea  | Cantitatea | Pret de  | Total | Semnatura |
|      |      | obiectului | vanduta    | evaluare | suma  | deponent  |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
                                                          14-3-2    t2

    (verso)

                        Instructiuni pentru deponenti

    1. Obiectele depuse spre vanzare in consignatie sunt si raman proprietatea deponentului, pana in momentul vanzarii.
    2. La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase in urmatoarele conditii:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    3. Daca obiectele depuse nu se vand in perioada .........................., pretul de vanzare al acestora poate fi redus pe baza cererii formulate in scris de catre deponent.
    4. Plata valorii obiectelor vandute in consignatie sau retragerea lor se face numai pe baza bonului de primire prezentat de deponent.
    5. In caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie dupa bonul de primire, de la societatea emitenta.
    6. Comisionul unitatii de consignatie pentru vanzarea obiectelor in consignatie este de .............% .
    7. Dupa expirarea perioadei legale de pastrare a obiectelor depuse, sumele rezultate din vanzarea obiectelor depuse in consignatie si neridicate de deponent se prescriu, conform prevederilor legale.
    8. Pentru orice informatii privind reducerile de pret, retragerea obiectelor, reclamatii etc., deponentul se va adresa unitatii unde se afla depuse obiectele, zilnic intre orele ............ sau la telefon nr. ................ .
    9. Plata sumelor se va face in maximum ........... zile de la data vanzarii obiectelor depuse in consignatie.
    10. Alte clauze ............................................................
................................................................................

                  BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE
                             (Cod 14-3-3A)

    In cazul utilizarii ca bon de predare a produselor finite la depozit
    1. Serveste ca:
    - document de predare la magazie a produselor finite;
    - document justificativ pentru incarcare in gestiune;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate;
    - sursa de date pentru urmarirea realizarii productiei;
    - sursa de date pentru calculul si plata salariilor.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura predarii la magazie a produselor, de catre sectie, atelier etc.
    Daca operatiunile de predare-primire a produselor nu pot fi suspendate in timpul inventarierii magaziei de produse finite, comisia de inventariere trebuie sa inscrie pe documentul respectiv mentiunea "primit in timpul inventarierii".
    3. Circula:
    - la magazia de produse finite, semnandu-se de predare de catre sectie (atelier) si de primire in gestiune de catre gestionar (ambele exemplare);
    - la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate, semnandu-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (exemplarul 1);
    - la compartimentul care urmareste realizarea productiei (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenta (exemplarul 1);
    - la compartimentul care urmareste realizarea productiei (exemplarul 2).

    In cazul utilizarii ca bon de predare a materialelor refolosibile la magazie

    1. Serveste ca:
    - document de predare la magazie a materialelor refolosibile rezultate din sectiile de fabricatie principale si auxiliare;
    - document justificativ pentru incarcare in gestiune;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura predarii la magazie a materialelor refolosibile de catre sectii, ateliere etc. si se semneaza de seful sectiei care dispune predarea.
    3. Circula:
    - la magazia de materiale refolosibile, semnandu-se de predare de catre delegatul sectiei, atelierului etc. si de primire in gestiune de catre gestionar (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenta, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (exemplarul 1 pentru evidenta materialelor si exemplarul 2 pentru evidenta costurilor).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

    In cazul utilizarii ca bon de predare a semifabricatelor la magazie

    1. Serveste ca:
    - document de predare la magazie sau intre sectii a semifabricatelor rezultate din productie;
    - document justificativ pentru incarcare in gestiune;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate;
    - sursa de date pentru calculul si plata salariilor.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura predarii la magazie a semifabricatelor de catre sectie, atelier etc.
    Daca operatiunile de predare-primire a semifabricatelor nu pot fi suspendate in timpul inventarierii magaziei de semifabricate, comisia de inventariere trebuie sa inscrie pe documentul respectiv mentiunea "primit in timpul inventarierii".
    3. Circula:
    - la magazia de semifabricate pentru predarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre delegatul sectiei care face predarea si de primire in gestiune de catre gestionar (ambele exemplare);
    - la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate, semnandu-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (exemplarul 1, direct de la magazie);
    - la compartimentul care urmareste realizarea productiei (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

    In cazul utilizarii ca bon de transfer intre doua gestiuni aflate in incinta unitatii

    1. Serveste ca:
    - dispozitie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta in incinta unitatii;
    - document justificativ pentru scadere din gestiunea predatorului si de incarcare in gestiunea primitorului.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura ce se efectueaza transferuri, de catre persoana care dispune transferul, care semneaza la rubrica corespunzatoare. Transferul se efectueaza numai intre gestiuni din incinta aceleiasi unitati. In cazul gestiunilor dispersate teritorial se intocmeste Aviz de insotire a marfii (cod 14-3-6A).
    3. Circula:
    - la magazia predatoare pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar (ambele exemplare);
    - la delegatul magaziei primitoare care semneaza de primire pe exemplarul 1 si retine exemplarul 2;
    - la compartimentul financiar-contabil, ambele exemplare, care, dupa confruntarea lor, stau la baza efectuarii inregistrarilor in evidenta magaziilor.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

    In cazul utilizarii ca bon de restituire

    1. Serveste ca:
    - dispozitie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite (materiale si semifabricate) de sectiile de fabricatie principale si auxiliare;
    - document justificativ de incarcare in gestiunea primitorului;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura restituirii la magazie a valorilor materiale, de persoana care efectueaza restituirea (sectii, ateliere etc.) si care semneaza la rubrica corespunzatoare.
    Nu se completeaza rubrica "Unitatea".
    3. Circula:
    - la magazie, pentru primirea cantitatilor restituite, semnandu-se de predare de catre delegatul sectiei (atelierului etc.) care face restituirea si de primire de catre gestionar (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (exemplarul 1 pentru evidenta materialelor, exemplarul 2 pentru evidenta costurilor).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
    5. In toate situatiile mentionate, continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - predatorul;
    - primitorul;
    - numarul comenzii/codul produsului;
    - numarul curent; denumirea valorilor materiale (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); U/M; cantitatea efectiva; pretul unitar, valoarea;
    - data si semnatura predatorului si primitorului.

 ______________________________________________________________________________
|UNITATEA                                                                      |
|_______________________________________________________          BON          |
|Numar   |     Data     |Predator|Primitor| Nr. comanda | DE PREDARE/TRANSFER, |
|document|______________|        |        | ___________ |      RESTITUIRE      |
|        |Ziua|Luna|Anul|        |        | Cod produs  |                      |
|________|____|____|____|________|________|_____________|                      |
|________|____|____|____|________|________|_____________|______________________|
|Nr. |Denumirea valorilor        |   Cod    |  U/M  |Cantitatea|Pretul|Valoarea|
|crt.|materiale (inclusiv sort,  |          |       |efectiva  |unitar|        |
|    |marca, profil, dimensiune) |          |       |          |      |        |
|____|___________________|_______|__________|_______|__________|______|________|
|____|___________________|_______|__________|_______|__________|______|________|
|____|___________________|_______|__________|_______|__________|______|________|
|____|___________________|_______|__________|_______|__________|______|________|
|____|___________________|_______|__________|_______|__________|______|________|
|____|___________________|_______|__________|_______|__________|______|________|
|____|___________________|_______|__________|_______|__________|______|________|
|Data si semnatura | Viza CTC (propus miscarea)|    Predator       |  Primitor |
|                  |___________________________|___________________|___________|
|__________________|___________________________|___________________|___________|
                                                                       14-3-3A

                       BON DE CONSUM (Cod 14-3-4A)
                BON DE CONSUM (colectiv - Cod 14-3-4/aA)

    1. Serveste ca:
    - document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor;
    - document justificativ de scadere din gestiune;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum, de compartimentul care efectueaza lansarea, pe baza programului de productie si a consumurilor normate, sau de alte compartimente ale unitatii, care solicita materiale pentru a fi consumate.
    Bonul de consum se poate intocmi intr-un exemplar in conditiile utilizarii tehnicii de calcul.
    Bonul de consum (colectiv), in principiu, se intocmeste pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiasi cont de materiale, loc de depozitare si loc de consum.
    In situatia cand materialul solicitat lipseste din depozit, se procedeaza in felul urmator:
    - in cazul bonului de consum se completeaza rubrica cu denumirea materialului inlocuitor, dupa ce, in prealabil, pe verso formularului se obtin semnaturile persoanelor autorizate sa aprobe folosirea altor materiale decat cele prevazute in consumurile normate;
    - in cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului inlocuit si se semneaza de aprobare a inlocuirii, in dreptul randului respectiv. Dupa inscrierea denumirii materialului inlocuitor se intocmeste un bon de consum separat, aplicandu-se un semn distinctiv sau materialul inlocuitor se inscrie pe un rand liber in cadrul aceluiasi bon de consum.
    In bonul de consum, coloanele "Unitatea de masura" si "Cantitatea necesara" de pe randul 2 se completeaza in cazul cand se solicita si se elibereaza din magazie materiale cu doua unitati de masura.
    Daca operatiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate in timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie sa inscrie pe documentul respectiv mentiunea "predat in timpul inventarierii".
    3. Circula:
    - la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);
    - la persoanele autorizate sa aprobe folosirea altor materiale, in cazul materialelor inlocuitoare;
    - la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea formularului;
    - produs/lucrare (comanda); norma; bucati lansate;
    - numarul documentului; data eliberarii (ziua, luna, anul); numarul comenzii;
    - denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); cantitatea necesara; U/M; cantitatea eliberata; pretul unitar; valoarea;
    - data si semnatura gestionarului si a primitorului.

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea ..................................... | Buc. lansate |               |
|PRODUS/LUCRARE (COMANDA) ..................... |              |               |
|REPER .................... NR. ............... |______________|               |
|DENUMIREA PIESEI ....... NORMA ............... |              |               |
|_______________________________________________|______________| BON DE CONSUM |
|______________________________________________________________|               |
|Nr.     |Data eliberarii| Predator| Primitor|   Nr. comanda   |               |
|document|_______________|         |         |   ___________   |               |
|        |Ziua |Luna|Anul|         |         |   Cod produs    |               |
|________|_____|____|____|_________|_________|_________________|               |
|________|_____|____|____|_________|_________|_________________|_______________|
|  DENUMIREA MATERIALULUI  | Cantit.|Cod|U/M |  Cantitatea | Pretul | Valoarea |
|  (inclusiv sort, marca,  |necesara|   |    |  eliberata  | unitar |          |
|  profil, dimensiune)     |        |   |    |             |        |          |
|__________________________|________|___|____|_____________|________|__________|
|Cf. normei |              |    1   |   |    |             |        |          |
|tehnice    |              |________|___|____|_____________|________|__________|
|           |              |    2   | x |    |             |    x   |     x    |
|___________|______________|________|___|____|_____________|________|__________|
|Inloc.     |              |    1   |   |    |             |        |          |
|           |              |________|___|____|_____________|________|__________|
|           |              |    2   | x |    |             |    x   |     x    |
|___________|______________|________|___|____|_____________|________|__________|
|  Data si semnatura  |     Sef compartiment    |    Gestionar    |  Primitor  |
|                     |_________________________|_________________|____________|
|_____________________|_________________________|_________________|____________|
                                                                 14-3-4A    t2

    (verso)
 ______________________________________________________________________________
| D. ELIBERARI PARTIALE CARE SE LICHIDEAZA IN 24 DE ORE                        |
|                       DATA .....................                             |
|______________________________________________________________________________|
|      Materialul     |   Cantitatea   |                                       |
|                     |________________|               Semnatura               |
|                     |Ceruta|Eliberata|                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|Restituiri|Normat    |   x  |         |                                       |
|          |__________|______|_________|_______________________________________|
|          |Inlocuitor|   x  |         |                                       |
|__________|__________|______|_________|_______________________________________|
|Total     |Normat    |   x  |         |     Se trece pe fata bonului          |
|          |__________|______|_________|                                       |
|          |Inlocuitor|   x  |         |                                       |
|__________|__________|______|_________|_______________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|                       DATE PRIVIND INLOCUIREA                                |
|______________________________________________________________________________|
|           | Serv. aproviz. |            Sef sectie productie                 |
|   Data    |________________|_________________________________________________|
|           |                |                                                 |
|___________|________________|_________________________________________________|
| Semnatura |                |                                                 |
|___________|________________|_________________________________________________|
|           |                      APROBAT INLOCUIREA                          |
|  Data si  |__________________________________________________________________|
| semnatura |                                                                  |
|           |                                                                  |
|           |                                                                  |
|___________|__________________________________________________________________|
| MENTIUNI                                                                     |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea ...........   |Produs, lucrare (comanda)      |                      |
|....................   |                               |                      |
|_______________________|_______________________________|    BON DE CONSUM     |
|Numar   |     Data     |Predator|Primitor| Nr. comanda |     (COLECTIV)       |
|document|______________|        |        | ___________ |                      |
|        |Ziua|Luna|Anul|        |        | Cod produs  |                      |
|________|____|____|____|________|________|_____________|                      |
|________|____|____|____|________|________|_____________|______________________|
|Nr. |Denumirea materialelor|Cantit. |Cod| U/M| Cantitatea| Pretul | Valoarea  |
|crt.|(inclusiv sort.,      |necesara|   |    | eliberata | unitar |           |
|    |marca, profil,        |        |   |    |           |        |           |
|    |dimensiune)           |        |   |    |           |        |           |
|____|______________________|________|___|____|___________|________|___________|
|____|______________________|________|___|____|___________|________|___________|
|____|______________________|________|___|____|___________|________|___________|
|____|______________________|________|___|____|___________|________|___________|
|____|______________________|________|___|____|___________|________|___________|
|____|______________________|________|___|____|___________|________|___________|
|____|______________________|________|___|____|___________|________|___________|
|____|______________________|________|___|____|___________|________|___________|
|  Data si semnatura  | Sef compartiment|  Gestionar   | Primitor              |
|                     |_________________|______________|_______________________|
|_____________________|_________________|______________|_______________________|
                                                                     14-3-4/aA

                           FISA LIMITA DE CONSUM
                               (Cod 14-3-4/bA)

    1. Serveste ca:
    - document de stabilire a cantitatii limita dintr-un material sau pentru mai multe materiale necesare executarii unui produs (comanda) sau unei lucrari;
    - document de eliberare succesiva a aceluiasi fel de material pentru acelasi produs (comanda sau lucrare);
    - document justificativ de scadere din gestiune;
    - document de stabilire a economiilor sau depasirilor de materiale;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, la inceputul lunii sau lansarii produsului (comenzii) sau lucrarii, de compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare, pe baza programului de productie si a consumurilor normate.
    In cazul fisei limita de consum, daca in cursul lunii se produc modificari in programul de productie, compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare modifica, in mod corespunzator, cantitatea limita de material (col. "i"), inscriind in col. "d" cantitatea care se suplimenteaza sau se scade.
    Daca in urma schimbarilor intervenite in programul de productie nu se mai foloseste materialul initial, se recalculeaza cantitatea limita corespunzatoare productiei executate pana in acel moment, emitandu-se o noua fisa.
    In cazul cand in cursul lunii se fac inlocuiri intamplatoare cu alte materiale pentru care se intocmesc bonuri de consum distincte, se corecteaza cantitatea limita (col. "i"), inscriindu-se in coloanele respective (col. "g" si "h") numarul bonului de consum si cantitatea eliberata.
    Eliberarile de materiale se inregistreaza in fisele de magazie la terminarea executarii produsului, lucrarii sau la inchiderea comenzii (daca acestea se termina in cursul lunii) sau la sfarsitul lunii.
    Valoarea economiilor sau depasirilor de materiale se completeaza la unitatile unde nu exista productie neterminata.
    In cazul in care, in cursul lunii, se fac inlocuiri intamplatoare cu alte materiale decat cele stabilite la intocmirea documentului, coloanele rezervate materialului inlocuit se bareaza. De asemenea, in rubrica "Diminuare" se inscrie cantitatea cu care se corecteaza cantitatea limita initiala, iar pentru materialul inlocuitor se utilizeaza un alt grup de coloane libere.
    3. Circula:
    - la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);
    - la persoanele autorizate sa aprobe inlocuirea, suplimentarea sau diminuarea cantitatilor de materiale cu ocazia modificarii programului de productie (ambele exemplare);
    - la magazia de materiale, pentru inscrierea cantitatilor eliberate, semnandu-se de delegatul care primeste materialele (exemplarul 1);
    - la sectie, atelier etc. pentru a fi folosite ca cerere de materiale si situatie a eliberarilor in cadrul cantitatii limita, semnandu-se de gestionarul magaziei predatoare (exemplarul 2);
    - la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). Primul exemplar se utilizeaza ca document de scadere din gestiune, iar al doilea exemplar pentru inregistrarea in contabilitate a costurilor.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea, numarul si data (luna, anul) intocmirii formularului;
    - denumirea unitatii;
    - predatorul;
    - primitorul;
    - numarul comenzii/codul produsului;
    - denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); U.M.; cantitatea eliberata; pretul unitar; valoarea;
    - semnatura de predare-primire;
    - cantitatea conform productiei realizate; cantitate consumata;
    - economii (-) depasiri (+) cantitative; valoarea economiilor sau depasirilor.

 ______________________________________________________________________________
|UNITATEA .............                    |    Numar    |        Data         |
|                                          |             |_____________________|
|         FISA LIMITA DE CONSUM            |             |    Luna   |   Anul  |
|                                          |_____________|___________|_________|
|                                          |             |           |         |
|__________________________________________|_____________|___________|_________|
|   Cod        |   Cod        |   Numar comanda   |   Cod       |   Cont       |
|   predator   |   primitor   |   -------------   |   debitor   |   creditor   |
|              |              |     Cod produs    |             |              |
|______________|______________|___________________|_____________|______________|
|______________|______________|___________________|_____________|______________|
|Denumirea materialului (inclusiv sort., marca, profil,           |    Cod     |
|dimensiune)                                                      |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|                                                                 |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| U/M  | Cant. eliberata | Pret unitar |                                       |
|______|_________________|_____________|                Valoare                |
|      |                 |             |                                       |
|______|_________________|_____________|_______________________________________|
|______|_________________|_____________|_______________________________________|
|          Productia          | Denumire produs, lucrare |          Cod        |
|_____________________________|__________________________|_____________________|
| U/M  | Planificat | Realizat|                          |                     |
|______|____________|_________|                          |                     |
|______|____________|_________|__________________________|_____________________|
|              Cantitate necesara                   |Cant. inlocuita |Cantitate|
|___________________________________________________|________________|limita   |
|U/M|  Cf. normei tehn. |Suplimentare|    |Semnatura|Bon de|De       |valabila |
|   |___________________|    sau     |    |    de   |consum|scazut   |         |
|   |Pe     |Pentru     | diminuare  |Data| aprobare|nr.   |din      |         |
|   |unitate|productia  |            |    |         |......|cantitate|         |
|   |produs |planificata|            |    |         |      |         |         |
|___|_______|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
| a |   b   |     c     |      d     |  e |     f   |   g  |    h    |    i    |
|___|_______|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|___|_______|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|  Sef de   |Recalculat |            |    |         |      |         |         |
|  comp.    |in baza    |____________|____|_________|______|_________|_________|
|           |productiei |            |    |         |      |         |         |
|           |realizate  |            |    |         |      |         |         |
|___________|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|           |           |            |    |         |      |         |         |
|___________|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|Data       |Cantitatea |       Cantitati eliberate     |    Semnatura         |
|eliberarii |ceruta     |_______________________________|    predare-primire   |
|           |           |     Partial    |   Cumulat    |                      |
|___________|___________|________________|______________|______________________|
|___________|___________|________________|______________|______________________|
|___________|___________|________________|______________|______________________|
|___________|___________|________________|______________|______________________|
|     x     |Restituiri |        x       |              |           x          |
|___________|___________|________________|______________|______________________|
|     x     |Total      |        x       |              |           x          |
|___________|___________|________________|______________|______________________|
                                                                    14-3-4/bA

    Cantitate conform productiei realizate ....................................
    Cantitate consumata .......................................................
    Economii (-) Depasiri (+) cantitative .....................................
    Valoarea economiilor sau depasirilor ......................................

                         LISTA ZILNICA DE ALIMENTE
                               (Cod 14-3-4/dA)

    1. Serveste:
    - la stabilirea meniurilor zilnice;
    - la calculul alocatiei de hrana si urmarirea incadrarii in nivelul acesteia;
    - ca document pentru eliberarea din magazie a alimentelor necesare pregatirii hranei;
    - ca document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre cantinele de pe langa institutiile publice (invatamant, sanatate, asistenta sociala etc., organizatii fara scop patrimonial finantate din alocatii bugetare etc.). Documentul se completeaza de catre persoana desemnata de ordonatorul de credite sau conducatorul unitatii respective pe baza centralizatorului intocmit pe meniuri.
    Pe fata formularului se inscriu meniurile care urmeaza a fi servite la mesele de dimineata, la ora 10, la pranz, la ora 16 si seara, precum si numarul de portii necesare. Totodata, se stabileste situatia meselor servite fata de efectivul care a servit masa, precum si suma alocata in ziua respectiva, in functie de efectivul la hrana si alocatie cuvenita, determinandu-se in acelasi timp si economia sau depasirea alocatiei in ziua respectiva si cumulat de la inceputul anului. Verso formularului este destinat pentru inscrierea datelor privind cantitatea si felul de alimente solicitate, ale celor eliberate, pretul unitar si valoarea acestora.
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru calculatie si viza si pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (exemplarul 1);
    - la persoana autorizata sa aprobe eliberarea alimentelor din magazie;
    - la magazia de alimente, pentru eliberarea cantitatilor de alimente prevazute si semnare de predare de catre gestionar, de primire de catre bucatar, precum si de persoana desemnata sa asiste si sa confirme predarea-primirea alimentelor (ambele exemplare);
    - la blocul alimentar, cantina etc., dupa caz, pentru urmarirea meniurilor preparate si a meselor servite (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la cantina etc., dupa caz (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea formularului;
    - denumirea unitatii;
    - efectiv la masa; alocatie; drepturi; recapitulatia cheltuielilor pentru hrana; portii preparate, distribuite, ramase;
    - semnaturi: sef compartiment, aprobat, vizat compartimentul financiar-contabil;
    - regim numarul; efectiv; dimineata; ora 10; pranz; ora 16; seara;
    - alimente: numarul documentului; data eliberarii (ziua, luna, anul); predatorul; primitorul;
    - denumirea alimentelor, U/M, codul, cantitatea solicitata, cantitatea eliberata, pretul unitar, valoarea;
    - semnaturi: intocmit, gestionar, bucatar, confirmat, calculat.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    E - Economii
    D - Depasiri
 ______________________________________________________________________________
|Unitatea .....................        |                                       |
|                                      |                                       |
|     LISTA ZILNICA DE ALIMENTE        |            Sef compartiment           |
|                                      |                                       |
|Cantina                               |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Efectiv| Alocatie|Drepturi|  Recapitulatia  |  Mese     |Dimineata|Pranz|Seara|
|la masa| - lei - | - lei -|  cheltuielilor  |  servite  |   *)    |  *) |  *) |
|       |         |        |  pentru hrana   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________________|___________|_________|_____|_____|
|_______|_________|________|Economii | E | D | Efectiv   |         |     |     |
|_______|_________|________|sau      |   |   | la        |         |     |     |
|_______|_________|________|depasiri |   |   | hrana     |         |     |     |
|_______|_________|________|de       |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|alocatie |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
|_______|_________|________|De la    |   |   | Portii    |         |     |     |
|_______|_________|________|inceputul|   |   | preparate |         |     |     |
|_______|_________|________|perioadei|   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|(1.I. ..)|   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
|_______|_________|________|  Pe zi  |   |   |Distribuite|         |     |     |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
|_______|_________|________|La finele|   |   | Ramase    |         |     |     |
|_______|_________|________|perioadei|   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
|_______|_________|________|                                                   |
|_______|_________|________|      Aprobat,                  Vizat,             |
|_______|_________|________| ................  Compartiment financiar-contabil |
|_______|_________|________|                   ............................... |
|_______|_________|________|                                                   |
|Total  |         |        |                                                   |
|_______|_________|________|                                                   |
| Consum efectiv  |        |                                                   |
|    - lei -      |        |                                                   |
|_________________|________|___________________________________________________|
|  Regim numarul  |  Efectiv  |  Dimineata  | Ora 10  | Pranz | Ora 16 | Seara |
|_________________|___________|_____________|_________|_______|________|_______|
|_________________|___________|_____________|_________|_______|________|_______|
|_________________|___________|_____________|_________|_______|________|_______|
|_________________|___________|_____________|_________|_______|________|_______|
    *) Nu se completeaza de catre unitatile sanitare.           14-3-4/dA   t2

    (verso)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    S - Solicitata
    E - Eliberata
    V - Valoarea
 ______________________________________________________________________________
|                             ALIMENTE                                         |
|___________________________________________                                   |
|Numar   |  Data        |Predator |Primitor |                                  |
|document|  eliberarii  |         |         |                                  |
|        |______________|         |         |                                  |
|        |Ziua|Luna|Anul|         |         |                                  |
|________|____|____|____|_________|_________|                                  |
|________|____|____|____|_________|_________|__________________________________|
|Denumirea|U/M|Cod|Cantitatea|Pret  | V |Denumirea|U/M|Cod|Cantitatea|Pret  |V |
|         |   |   |__________|unitar|   |         |   |   |__________|unitar|  |
|         |   |   |  S |  E  |      |   |         |   |   |  S |  E  |      |  |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
|         |   |   |    |     |      |   | 1. TOTAL                             |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 2. Lista suplimentara nr.            |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 3. Alimente restituite cu nota nr.   |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 4. Portii ramase                     |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 5. Ambalaje primite bon nr.          |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 6. Ambalaje restituite bon nr.       |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|

  Intocmit,                   Gestionar,                   Bucatar,

                              Confirmat,                   Calculat,

                             DISPOZITIE DE LIVRARE
                                 (Cod 14-3-5A)

    1. Serveste ca:
    - document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau altor valori materiale destinate vanzarii;
    - document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare;
    - document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii, dupa caz.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre serviciul desfacere.
    3. Circula:
    - la magazie, pentru eliberarea produselor, marfurilor sau altor valori materiale si pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate (ambele exemplare);
    - la compartimentul desfacere, pentru inregistrarea cantitatilor livrate in evidentele acestuia si pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau facturii, dupa caz (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la magazie (exemplarul 1);
    - la compartimentul desfacere (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - denumirea furnizorului;
    - numarul curent; denumirea produselor; U/M; cantitatea dispusa; cantitatea livrata; pretul unitar;
    - semnaturi: intocmit, dispus livrarea, gestionar, primitor.

 _________________________________________________________________________
| Furnizor ...................                                            |
|                                                                         |
|                           DISPOZITIE DE LIVRARE                         |
|                  ___________________________________                    |
|                 | Nr. ............................. |                   |
|                 | Data (ziua, luna, anul) ......... |                   |
|                 |___________________________________|                   |
|                                                                         |
| Veti elibera produsele de mai jos catre ............................... |
| ....................................................................... |
| prin delegatul ............................. cu delegatia nr. ......... |
| B.I./C.I. seria ...... nr. .............. emis de ..................... |
|_________________________________________________________________________|
|Nr.  |  Denumirea produselor  | U/M |     Cantitatea     | Pretul unitar |
|crt. |                        |     |____________________|               |
|     |                        |     | Dispusa | Livrata  |               |
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
|  0  |           1            |  2  |     3   |    4     |       5       |
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
|  Semnatura    |    Dispus livrarea    |    Gestionar  |   Primitor      |
|_______________|_______________________|_______________|_________________|
                                                                 14-3-5A

                       BORDEROU DE PREDARE A DOCUMENTELOR
                                  (Cod 14-3-7)

    1. Serveste ca:
    - document de predare la contabilitate, de catre gestionar, a documentelor justificative privind miscarea bunurilor;
    - document de predare a documentelor justificative intre compartimentele unitatii;
    - document de control al sumelor inregistrate in contabilitatea sintetica, prin confruntarea acestora cu totalul borderoului.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic sau pe masura predarii documentelor, separat pentru intrari si separat pentru iesiri, de gestionar, care completeaza toate datele prevazute de formular, cu exceptia celor referitoare la valoare, care se completeaza de compartimentul financiar-contabil.
    Se intocmeste pe baza documentelor justificative privind miscarea bunurilor materiale si se semneaza de gestionar, pentru predarea documentelor si de persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea documentelor.
    In cazul in care se utilizeaza pentru predarea documentelor justificative intre alte compartimente, se intocmeste de compartimentul care preda documentele respective.
    Intocmirea borderoului nu este obligatorie in cazul cand se folosesc alte metode de predare-primire a documentelor (de exemplu, prin semnare in fisele de magazie).
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil sau la compartimentele interesate, insotit de documentele justificative respective (exemplarul 1);
    - ramane la magazie sau la ceilalti emitenti, pentru justificarea predarii documentelor (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil sau la celelalte compartimente primitoare (exemplarul 1);
    - la magazie sau la celelalte compartimente emitente (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului privind materiale intrate/iesite;
    - magazia;
    - felul si numarul documentului; anexe; valoarea;
    - data intocmirii; semnaturi: predator, primitor.

 __________________________________________________________________________
|     Magazia    |    BORDEROU DE PREDARE A DOCUMENTELOR Nr. ............. |
|________________|                        intrate                          |
|                |    privind materiale  --------- din ziua de .........   |
|                |                        iesite                           |
|________________|_________________________________________________________|
|  Felul si nr.  |  Anexe  | Valoarea  |  Felul si nr.  | Anexe  | Valoarea|
|  documentului  |         |           |  documentului  |        |         |
|________________|_________|___________|________________|________|_________|
|________________|_________|___________|________________|________|_________|
|________________|_________|___________|________________|________|_________|
|________________|_________|___________|________________|________|_________|
|         Data             |          Predator          |     Primitor     |
|__________________________|____________________________|__________________|
| Semnatura                |                            |                  |
|__________________________|____________________________|__________________|
                                                                   14-3-7

                            FISA DE MAGAZIE
                             (Cod 14-3-8)

                            FISA DE MAGAZIE
               (cu doua unitati de masura - Cod 14-3-8/a)

    1. Serveste ca:
    - document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor bunurilor, cu una sau cu doua unitati de masura, dupa caz;
    - document de contabilitate analitica in cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri);
    - sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material si se completeaza de catre:
    - compartimentul financiar-contabil la deschiderea fisei (datele din antet) si la verificarea inregistrarilor (data si semnatura de control). In coloana "Data si semnatura de control" semneaza si organul de control financiar cu ocazia verificarii gestiunii;
    - gestionar sau persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, iesiri si stoc.
    Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau in ordine alfabetica.
    Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
    In scopul tinerii corecte a evidentei la magazie, persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil verifica inopinat, cel putin o data pe luna, modul cum se fac inregistrarile in fisele de magazie.
    Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata si obligatoriu zilnic.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea formularului; numarul paginii;
    - denumirea unitatii; magazia; materialul (produsul), sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea;
    - U/M; pretul unitar;
    - data (ziua, luna, anul), numarul si felul documentului; intrari; iesiri; stoc; data si semnatura de control.

 __________________________________________________________________________
|    Unitatea    |          FISA DE MAGAZIE          | Pagina ...........  |
|________________|___________________________________|_____________________|
|Magazia |Materialul (produsul), sort., calitate, marca, profil, dimensiune|
|        |                                                                 |
|________|_________________________________________________________________|
|        |    U/M    |    Pret unitar     |                                |
|        |___________|____________________|                                |
|        |           |                    |                                |
|________|___________|____________________|________________________________|
|      Document      |  Intrari  |  Iesiri  |  Stoc  |  Data si semnatura  |
|____________________|           |          |        |  de control         |
| Data | Numar | Fel |           |          |        |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|________|_____________________|
|______|_______|_____|___________|__________|________|_____________________|
|______|_______|_____|___________|__________|________|_____________________|
|______|_______|_____|___________|__________|________|_____________________|
                                                                   14-3-8

 __________________________________________________________________________
|    Unitatea    |          FISA DE MAGAZIE          |        Pagina       |
|                |    (cu doua unitati de masura)    |                     |
|________________|___________________________________|_____________________|
|Magazia |Materialul (produsul), sort., calitate, marca, profil, dimensiune|
|        |                                                                 |
|________|_________________________________________________________________|
|        |    U/M    |    Pret unitar     |                                |
|        |___________|____________________|                                |
|        |           |                    |                                |
|________|___________|____________________|________________________________|
|      Document      |  Intrari  |   Iesiri  |    Stoc   |  Data si        |
|____________________|___________|___________|___________|  semnatura      |
| Data | Numar | Fel | U/M | U/M | U/M | U/M | U/M | U/M |  de control     |
|      |       |     | ... | ... | ... | ... | ... | ... |                 |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________________|
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________________|
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________________|
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________________|
                                                                 14-3-8/a

    FISA DE EVIDENTA A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA
                                (Cod 14-3-9)

    1. Serveste ca document de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar, a echipamentului si materialelor de protectie date in folosinta personalului, pana la scoaterea lor din uz.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, pe masura darii in folosinta a bunurilor pe fiecare persoana, de gestionarul care elibereaza obiectele respective sau de persoana desemnata sa tina evidenta acestora.
    Formularul se completeaza in mod diferit, in functie de organizarea depozitarii acestora, si anume:
    - cand eliberarea obiectelor se face din magazia de obiecte noi direct personalului muncitor, coloanele destinate eliberarilor se completeaza pe baza bonului de consum, iar coloanele destinate restituirilor, pe baza bonului de restituire;
    - cand eliberarea se face din magazia de exploatare, atat eliberarea, cat si restituirea obiectelor date in folosinta personalului se fac pe baza de semnatura direct in fisa;
    - in cazul obiectelor eliberate pe baza de nomenclatoare stabilite pe functii, care nu se intocmesc decat dupa restituirea obiectelor uzate, inregistrarile in fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta se pot face, pentru simplificare, o singura data, la eliberarea initiala si la restituirea definitiva a obiectelor respective.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea formularului;
    - denumirea unitatii, sectia (locul de folosinta);
    - numele si prenumele, marca, functia;
    - denumirea obiectelor (inclusiv seria, dimensiunea etc.); termenul de folosire; pretul unitar; U/M;
    - primiri: data, felul si numarul documentului, cantitatea, semnatura;
    - restituiri: data, felul si numarul documentului, cantitatea, semnatura.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Cantitatea
    S - Semnatura
 ______________________________________________________________________________
|Unitatea                    |     FISA DE EVIDENTA A MATERIALELOR DE NATURA   |
|Sectia (locul de folosinta) |     OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA         |
|____________________________|                                                 |
|                                                                              |
| Numele si prenumele ................. Marca ........ Functia ............... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea    |Termenul de| P/U | U/M |      PRIMIRI      |     RESTITUIRI    |
| obiectelor   |folosire   |     |     |___________________|___________________|
| (inclusiv    |           |     |     | Documentul| C | S | Documentul| C | S |
| seria,       |           |     |     |___________|   |   |___________|   |   |
| dimensiunea  |           |     |     |Data|Felul |   |   |Data|Felul |   |   |
| etc.)        |           |     |     |    |si nr.|   |   |    |si nr.|   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
                                                                       14-3-9

                              REGISTRUL STOCURILOR
                        (Cod 14-3-11 si Cod 14-3-11/a)

    1. Serveste ca document de evaluare a stocurilor de bunuri si de verificare a concordantei inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si in contabilitate.
    2. Se intocmeste de compartimentul financiar-contabil la sfarsitul fiecarei luni, pe feluri de materiale, obiecte de inventar si produse, grupate pe magazii (depozite), conturi, grupe, eventual subgrupe sau in ordine alfabetica, prin inscrierea stocurilor din fisele de magazie si evaluarea lor la preturile de inregistrare.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea formularului;
    - denumirea unitatii;
    - numarul curent;
    - materialul/produsul (sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea); U/M; pretul unitar; luna; cantitatea; valoarea;
    - semnaturi: intocmit, verificat.

    Unitatea ....................

                          REGISTRUL STOCURILOR

    Semnificatia coloanelor din tabelele de mai jos este urmatoarea:
    C - Cantit.
    V - Valoarea
                                                              (pag. din stanga)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Materialul/    |COD|U/M| Pret |    1   |   31   |   28    |  31  |   30  |
|crt.|produsul,      |   |   |unitar|IANUARIE|IANUARIE|FEBRUARIE|MARTIE|APRILIE|
|    |(sort.,        |   |   |      |________|________|_________|______|_______|
|    |calitate,      |   |   |      | C |  V | C |  V | C |  V  | C| V | C | V |
|    |marca, profil, |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|    |dimensiune)    |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
|  0 |       1       | 2 | 3 |   4  | 5 |  6 | 7 |  8 | 9 |  10 |11| 12| 13| 14|
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
|    |               |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
|    |               |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
|    |               |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|


                                                             (pag. din dreapta)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  31 |  30  |  31  |  31   |    30    |    31   |    30   |    31   |Nr. |
|crt.| MAI |IUNIE |IULIE |AUGUST |SEPTEMBRIE|OCTOMBRIE|NOIEMBRIE|DECEMBRIE|crt.|
|    |_____|______|______|_______|__________|_________|_________|_________|    |
|    |C |V | C| V | C| V | C| V  | C  |  V  | C |  V  | C |  V  | C |  V  |    |
|____|__|__|__|___|__|___|__|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
|    |15|16|17| 18|19| 20|21| 22 | 23 | 24  | 25|  26 | 27|  28 | 29|  30 |    |
|____|__|__|__|___|__|___|__|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
|    |  |  |  |   |  |   |  |    |    |     |   |     |   |     |   |     |  1 |
|____|__|__|__|___|__|___|__|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
|    |  |  |  |   |  |   |  |    |    |     |   |     |   |     |   |     |  2 |
|____|__|__|__|___|__|___|__|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
|    |  |  |  |   |  |   |  |    |    |     |   |     |   |     |   |     |  3 |
|____|__|__|__|___|__|___|__|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
                                                                      14-3-11
                  Intocmit,                  Verificat,

                            REGISTRUL STOCURILOR

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Materialul/produsul,        | Cod | U/M | Cantitatea | Pretul | Valoarea|
|crt.| (sort., calitate, marca,    |     |     |            | unitar |         |
|    | profil, dimensiune)         |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
| 0  |             1               |  2  |  3  |      4     |    5   |    6    |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
                                                                    14-3-11/a
                  Intocmit,                  Verificat,

                            LISTA DE INVENTARIERE
                                (Cod 14-3-12)

    1. Serveste ca:
    - document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile unitatii;
    - document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri (imobilizari, stocuri materiale) si a altor valori (elemente de trezorerie etc.);
    - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate;
    - document pentru intocmirea registrului-inventar;
    - document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri;
    - document centralizator al operatiunilor de inventariere.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, la locurile de depozitare, anual sau in situatiile prevazute de dispozitiile legale, de comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pentru bunurile unitatii si separat pentru cele apartinand altor unitati, aflate asupra personalului unitatii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc. si se semneaza de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.
    In cazul bunurilor primite in custodie si/sau consignatie, pentru prelucrare etc., se intocmeste in doua exemplare iar copia se inainteaza unitatii in a carei evidenta se afla bunurile respective.
    In cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semneaza de catre toti gestionarii, iar in cazul predarii-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atat de persoana (sau persoanele) care preda gestiunea, cat si de gestionarul (gestionarii) care primeste gestiunea.
    In listele de inventariere a bunurilor aflate in ambalaje originale intacte, a lichidelor a caror cantitate efectiva nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau a materialelor de masa, in vrac etc., a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor atasa notele de calcul privind inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor.
    Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc. aflate in sectiile de productie si nesupuse prelucrarii se inscriu separat in listele de inventariere.
    Materialele, obiectele de inventar, produsele finite si ambalajele se inscriu in listele de inventariere pe feluri, indicandu-se codul, unitatea de masura, unii indici calitativi (tarie alcoolica, grad de umiditate la cereale etc.).
    Listele de inventariere intocmite pentru bunurile apartinand altor unitati trebuie sa contina, pe langa elementele comune (felul materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc.), numarul si data actului de predare-primire.
    Pentru stocurile fara miscare, de calitate necorespunzatoare, depreciate, fara desfacere asigurata, se intocmesc liste de inventariere separate, la care se anexeaza procesele-verbale in care se arata cauzele nefolosirii, caracterul si gradul deteriorarii sau deprecierii, daca este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum si persoanele vinovate, dupa caz.
    Constatarile facute se solutioneaza de conducerea unitatii in conformitate cu dispozitiile legale.
    3. Circula:
    - la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor si a deprecierilor constatate la inventar, precum si pentru consemnarea in procesul-verbal a rezultatelor inventarierii;
    - la gestionar, prin semnarea fiecarei file, mentionand pe ultima fila a listei de inventariere ca toate cantitatile au fost stabilite in prezenta sa, ca bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea sa;
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferentelor valorice si semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic, precum si pentru verificarea calculelor efectuate;
    - la conducatorul compartimentului financiar-contabil si la compartimentul juridic, impreuna cu procesele-verbale cuprinzand cauzele degradarii sau deteriorarii bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum si cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor facute de comisia de inventariere;
    - la conducatorul unitatii, impreuna cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru a decide asupra solutionarii propunerilor facute;
    - la unitatea careia ii apartin valorile materiale primite in custodie, pentru prelucrare etc., in scopul comunicarii eventualelor nepotriviri (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea formularului;
    - data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - denumirea unitatii;
    - gestiunea; locul de depozitare;
    - numarul curent;
    - denumirea bunurilor inventariate;
    - codul sau numarul de inventar;
    - unitatea de masura;
    - cantitati: stocuri faptice, stocuri scriptice, diferente in plus, diferente in minus;
    - pret unitar;
    - valoarea contabila: valoarea, diferente in plus, diferente in minus;
    - valoarea de inventar;
    - deprecierea: valoarea, motivul;
    - comisia de inventariere: numele si prenumele, semnatura;
    - gestionar: numele si prenumele, semnatura;
    - contabilitate: numele si prenumele, semnatura.

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea |            LISTA DE INVENTARIERE        |Gestiunea        | Pagina |
|_________|                                         |_________________| ...... |
|Magazia  |               Data ..........           |Loc de depozitare|        |
|_________|_________________________________________|_________________|________|
|Nr. | Denumirea    | Codul   | U/M |             CANTITATI           |  PRET  :
|crt.| bunurilor    | sau     |     |_________________________________| UNITAR :
|    | inventariate | numarul |     |        Stocuri     |  Diferente |        :
|    |              | de      |     |____________________|____________|        :
|    |              | inventar|     |Faptice | Scriptice | Plus| Minus|        :
|____|______________|_________|_____|________|___________|_____|______|________:
| 0  |       1      |    2    |  3  |    4   |     5     |   6 |   7  |    8   :
|____|______________|_________|_____|________|___________|_____|______|________:
|____|______________|_________|_____|________|___________|_____|______|________:
|____|______________|_________|_____|________|___________|_____|______|________:
|____|______________|_________|_____|________|___________|_____|______|________:
|Numele si| Comisia de inventariere |    Gestionar (Responsabil     |          :
|prenumele|                         |    imobilizari corporale)     |          :
|         |_________________________|_______________________________|__________:
|_________|_______|________|________|_______________________________|__________:
|Semnatura|       |        |        |                               |          :
|_________|_______|________|________|_______________________________|__________:
 _____________________________________________________________________
:      VALOAREA CONTABILA       |  Valoarea  |       DEPRECIEREA      |
:_______________________________|  de        |________________________|
:  Valoarea  |     Diferente    |  inventar  |  Valoarea  |  Motivul  |
: |__________________|            |            |   (cod)   |
: |  Plus  |  Minus  |            |            |           |
:____________|________|_________|____________|____________|___________|
:     9      |   10   |    11   |      12    |     13     |     14    |
:____________|________|_________|____________|____________|___________|
:____________|________|_________|____________|____________|___________|
:____________|________|_________|____________|____________|___________|
:____________|________|_________|____________|____________|___________|
:                            Contabilitate                            |
:_____________________________________________________________________|
:_____________________________________________________________________|
:_____________________________________________________________________|
                                                             14-3-12

 ___________________________________________________________________________
| Unitatea ..................                              Pag. .......     |
| Gestiunea .................                                               |
|                              LISTA DE INVENTARIERE                        |
|                                  Data ........                            |
|___________________________________________________________________________|
|Nr. |Cod sau denumire|Inventar faptic|Nr. |Cod sau denumire|Inventar faptic|
|crt.|                |               |crt.|                |               |
|____|________________|_______________|____|________________|_______________|
|____|________________|_______________|____|________________|_______________|
|____|________________|_______________|____|________________|_______________|
|____|________________|_______________|____|________________|_______________|
|    Comisia de       |          Numele si prenumele        |   Semnatura   |
|    inventariere     |_____________________________________|_______________|
|_____________________|_____________________________________|_______________|
                                                                 14-3-12/b

                             LISTA DE INVENTARIERE
                (pentru gestiuni global-valorice - Cod 14-3-12/a)

    1. Serveste ca:
    - document pentru inventarierea marfurilor, ambalajelor si altor materiale aflate in evidenta cantitativ-valorica in unitatile cu amanuntul;
    - document pentru stabilirea minusurilor si plusurilor valorice din gestiunile inventariate;
    - document justificativ de inregistrare in evidenta de la locurile de depozitare si in contabilitate;
    - document pentru intocmirea registrului-inventar;
    - document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri.
    2. Se intocmeste in doua exemplare la locurile de depozitare, pe gestiuni si conturi de materiale, marfuri si ambalaje si se semneaza de membrii comisiei de inventariere, de gestionar si contabilul care tine evidenta gestiunii. In cazul predarii primirii gestiunii, listele de inventariere se intocmesc in trei exemplare din care un exemplar la gestionarul predator, un exemplar la gestionarul care primeste gestiunea, iar un exemplar la contabilitate.
    Pentru bunurile deteriorate total sau partial, degradate, precum si pentru cele fara miscare sau cele care nu mai pot fi valorificate, se intocmesc liste de inventariere separate.
    In cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semneaza de toti gestionarii sau de persoanele care au calitatea de gestionari, iar in cazul predarii-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atat de persoana (sau persoanele) care preda (predau) gestiunea, cat si de gestionarul (gestionarii) care primeste (primesc) gestiunea.
    Pentru bunurile aflate in ambalaje originale intacte, lichidele a caror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau marfurile in vrac etc. a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, in listele de inventariere se mentioneaza modul in care s-a facut inventarierea si datele tehnice care stau la baza calculelor.
    In listele de inventariere se inscriu stocurile faptice stabilite de comisia de inventariere prin numarare, cantarire, masurare sau cubare, dupa caz.
    Datele privind bunurile inventariate se inscriu in listele de inventariere imediat dupa determinarea cantitatilor inventariate, in ordinea in care ele au fost grupate, tinand seama de dimensiunile si unitatile de masura cu care figureaza in evidenta de la locurile de depozitare si in contabilitate.
    Evaluarea stocurilor faptice in listele de inventariere se face cu aceleasi preturi folosite la inregistrarea bunurilor in contabilitate.
    Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se procedeaza la o verificare amanuntita a exactitatilor tuturor evaluarilor, calculelor, totalizarilor si inregistrarilor din contabilitate si din evidenta de la locurile de depozitare. Greselile identificate cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.
    3. Circula:
    - la gestionar (sau gestionari in cazul predarii-primirii gestiunii), pentru semnarea fiecarei file a listei, mentionand pe ultima fila a listei ca toate cantitatile au fost stabilite in prezenta sa (lor), ca bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea sa (lor), ca nu mai are (au) bunuri care nu au fost supuse inventarierii, precum si faptul ca preturile, cantitatile, calitatile si unitatile de masura au fost stabilite in prezenta sa (lor) si nu are (au) obiectiuni de facut;
    - la membrii comisiei de inventariere, pentru semnarea fiecarei file a listei, calcularea listelor de inventariere, intocmirea recapitulatiei listelor de inventariere, stabilirea minusurilor sau a plusurilor valorice, stabilirea perisabilitatilor, conform dispozitiilor legale, in cadrul procesului-verbal al rezultatelor inventarierii;
    - la compartimentul financiar-contabil unde se efectueaza confruntarea intre raportul de gestiune predat la contabilitate si valoarea totala a inventarului faptic. Totodata, se iau masuri pentru corecta determinare a valorii deprecierilor constatate si inregistrarea in contabilitate a provizioanelor pentru depreciere;
    - la conducatorul compartimentului financiar-contabil si la oficiul juridic, impreuna cu procesele-verbale cuprinzand cauzele degradarii, deteriorarii bunurilor, numele persoanelor vinovate si cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor facute de comisia de inventariere;
    - la conducatorul unitatii, impreuna cu procesele-verbale sus-mentionate, pentru a decide asupra solutionarii propunerilor facute.
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la compartimentul de verificari gestionare (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea formularului;
    - data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - denumirea unitatii;
    - gestiunea;
    - locul de depozitare;
    - numarul curent;
    - denumirea bunurilor inventariate;
    - unitatea de masura; cantitatea;
    - pretul unitar de inregistrare in contabilitate;
    - valoarea contabila;
    - valoarea de inventar;
    - deprecierea: valoarea, motivul;
    - comisia de inventariere: numele si prenumele, semnatura;
    - gestionar si gestionar primitor (in cazul predarii-primirii gestiunii): numele si prenumele, semnatura;
    - contabilitate: numele si prenumele, semnatura.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    V - Valoarea
    M - Motivul (cod)
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea     |                                | Gestiunea         | Pagina   |
| ............ |     LISTA DE INVENTARIERE      |___________________| ........ |
|______________|     Data ................      | Loc de depozitare |          |
| Magazia      |                                |                   |          |
|______________|________________________________|___________________|__________|
|N|Denumirea   |Cod|U/M|Cantitatea|Pret         |Valoarea |Valoarea|Deprecierea|
|r|bunurilor   |   |   |          |unitar de    |contabila|de      |___________|
| |inventariate|   |   |          |inregistrare |         |inventar|  V  |  M  |
|c|            |   |   |          |in           |         |        |     |     |
|r|            |   |   |          |contabilitate|         |        |     |     |
|t|            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
|0|      1     | 2 | 3 |     4    |      5      |     6   |    7   |   8 |  9  |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |Total pagina| x | x |          |       x     |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
|              |    Comisia de inventariere     |Gestionar|Gestionar*)|Contabi-|
|              |                                |         |           |litate  |
|______________|________________________________|_________|___________|________|
| Numele si      |         |          |         |         |           |        |
| prenumele      |         |          |         |         |           |        |
|________________|_________|__________|_________|_________|___________|________|
| Semnatura      |         |          |         |         |           |        |
|________________|_________|__________|_________|_________|___________|________|
                                                                    14-3-12/a

    *) Se semneaza de gestionarul primitor, in cazul predarii-primirii gestiunii.

                               GRUPA a IV-a
                       Mijloace banesti si decontari

                    CHITANTA PENTRU OPERATIUNI IN VALUTA
                              (Cod 14-4-1/a)

    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru incasarile si platile in valuta efectuate in numerar;
    - document justificativ de inregistrare in registrul de casa in valuta si in contabilitate.
    2. Se intocmeste la unitatile care efectueaza operatiuni in valuta, in doua exemplare, pentru fiecare suma in valuta, de catre casierul unitatii si se semneaza de acesta.
    3. Circula la depunator/platitor, exemplarul 1, cu stampila unitatii. Exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operatiunilor inregistrate in registrul de casa in valuta.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numar); judetul;
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - numele si prenumele persoanei care depune/incaseaza sume in valuta si ce reprezinta acestea;
    - felul valutei; suma in valuta (in cifre si in litere); cursul de schimb valutar; c/val in lei;
    - semnatura casierului pentru plata/incasarea sumei in valuta.

 _____________________________________________________________________________
| Unitatea ................................................                   |
| Cod de identificare fiscala .............................                   |
| Nr. de inregistrare la Oficiul reg. com. ................                   |
| Sediul (localitatea, str., numar) .......................                   |
| Judetul .................................................                   |
|                                                                             |
|              CHITANTA PENTRU OPERATIUNI IN VALUTA Nr. .........             |
|                            Data ..............                              |
| Am primit/platit de la/catre .............................................. |
| urmatoarele sume in valuta, reprezentand: ................................. |
| ........................................................................... |
|_____________________________________________________________________________|
| Felul valutei |      Suma in valuta      |     Cursul     |  C/val in lei   |
|               |__________________________|                |                 |
|               |  in cifre  |  in litere  |                |                 |
|_______________|____________|_____________|________________|_________________|
|_______________|____________|_____________|________________|_________________|
|_______________|____________|_____________|________________|_________________|
|_______________|____________|_____________|________________|_________________|
| Total         |      x     |       x     |        x       |                 |
|_______________|____________|_____________|________________|_________________|
|                                    Casier,                                  |
|_____________________________________________________________________________|
                                                                    14-4-1/a

                        PROCES-VERBAL DE PLATI
                            (Cod 14-4-3A)

    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru sumele predate de casierul unitatii mandatarului platitor, in vederea efectuarii platilor;
    - document justificativ al sumelor primite de mandatarul platitor;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate a salariilor si altor drepturi neachitate.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar si se retine in casieria unitatii ori de cate ori se fac plati prin casierii platitori, astfel:
    - fata formularului se completeaza de casierul unitatii, care semneaza de predarea sumelor si a actelor de plata, si de casierul platitor pentru primirea acestora. Documentul se retine in casieria unitatii pentru justificarea salariilor, ajutoarelor din fondurile de asigurari sociale, premiilor si altor drepturi asimilate acestora, ridicate de la banca si predate casierilor platitori pana la termenul legal de efectuare a platii sumelor respective. Sumele predate casierilor platitori nu se inregistreaza la plati in registrul de casa, acestea figurand in soldul casei de la data inmanarii sumelor pana la data cand casierii platitori justifica sumele primite la casieria unitatii;
    - verso formularului se completeaza la restituirea sumelor neachitate, impreuna cu actele de plati.
    In situatia in care spatiul este insuficient se intocmeste o lista (anexa) suplimentara care trebuie sa contina toate informatiile cerute de document.
    3. Circula la compartimentul financiar-contabil ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    fata
    - denumirea unitatii;
    - denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - numele si prenumele casierului si mandatarului platitor;
    - suma predata/primita (in cifre si in litere), cu mentionarea actelor de plati;
    - semnatura casierului si mandatarului platitor pentru suma predata/primita, precum si pentru suma primita/restituita;
    verso
    - data (ziua, luna, anul) decontarii sumelor neachitate;
    - numele si prenumele; marca sau nr. matricol; sumele ramase neachitate.

 _____________________________________________________________________________
|  Unitatea ...................                                               |
|                                                                             |
|                           PROCES-VERBAL DE PLATI                            |
|                                                                             |
|    Intocmit azi ........................................................... |
| Subsemnatii: casier ....................................................... |
| Mandatar platitor ......................................................... |
| Primul am predat, iar secundul am primit suma de ...................... lei |
| (.......................................................)                   |
|                        (in litere)                                          |
| reprezentand actele de plati specificate mai jos, pentru sectia, atelierul, |
| serviciul etc.                                                              |
| 1) ...................................... lei                               |
| 2) ...................................... lei                               |
| 3) ...................................... lei                               |
|              TOTAL ...................... lei                               |
| Decontarea se va face la data de .......................................... |
|                                                                             |
|              Casier,                       Mandatar platitor,               |
|   .................................................................         |
|                                                                             |
| Azi ............... am restituit la casierie actele de plati mentionate mai |
| sus impreuna cu suma de ............... lei                                 |
| (.........................) ramasa neachitata conform listei nominale       |
|         (in litere)                                                         |
| de pe verso formularului.                                                   |
|                                                                             |
|      Mandatar platitor,                 Casier,                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
                                                                   14-4-3A  t2

                                                                      (verso)
 __________________________________      ____________________
|                                  |    |        Data        |
| Unitatea ....................... |    |____________________|
|                                  |    | Ziua | Luna | Anul |
|                                  |    |      |      |      |
|__________________________________|    |______|______|______|
 ____________________________________________________________________________
| Nr.  |       Numele si prenumele       |       Marca      |  Suma ramasa   |
| crt. |                                 | sau nr. matricol |  neachitata    |
|______|_________________________________|__________________|________________|
|______|_________________________________|__________________|________________|
|______|_________________________________|__________________|________________|
|______|_________________________________|__________________|________________|
|                                           TOTAL           |                |
|___________________________________________________________|________________|
     Mandatar platitor,

                  DISPOZITIE DE PLATA/INCASARE CATRE CASIERIE
                                (Cod 14-4-4)

                  DISPOZITIE DE PLATA/INCASARE CATRE CASIERIE
                           (colectiva Cod 14-4-4/a)

    1. Serveste ca:
    - dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii in numerar a unor sume, potrivit dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum si a diferentei de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;
    - dispozitie pentru casierie, in vederea incasarii in numerar a unor sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispozitiilor legale;
    - document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate, in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar contabil:
    - in cazul utilizarii ca dispozitie de plata, cand nu exista alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);
    - in cazul utilizarii ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;
    - in cazul utilizarii ca dispozitie de incasare, cand nu exista alte documente prin care se dispune incasarea (avize de plata, somatii de plata etc.).
    Se semneaza de intocmire la compartimentul financiar-contabil.
    3. Circula:
    - la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza in cazurile prevazute de lege;
    - la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective;
    - la casierie, pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata, dupa caz, si se semneaza de casier; in cazul platilor se semneaza si de persoana care a primit suma;
    - la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - numele si prenumele, precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma;
    - suma incasata/restituita (in cifre si in litere); scopul incasarii/platii;
    - semnaturi: conducatorul unitatii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;
    - date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primita, data si semnatura;
    - casier; suma platita/incasata; data si semnatura.

    Unitatea .........................

 ____________________________________________________________________________
| DISPOZITIE DE*) ......................................... CATRE CASIERIE   |
|                 nr. ............... din ..................                 |
| Numele si prenumele ...................................................... |
| Functia (calitatea) ...................................................... |
| Suma .................... lei ............................................ |
|           (in cifre)                  (in litere)                          |
| Scopul incasarii/platii .................................................. |
| .......................................................................... |
|____________________________________________________________________________|
| Semnatura |Conducatorul unitatii| Viza de control     | Compartiment       |
|           |                     | financiar-preventiv | financiar-contabil |
|           |_____________________|_____________________|____________________|
|           |                     |                     |                    |
|           |                     |                     |                    |
|           |                     |                     |                    |
|           |                     |                     |                    |
|           |                     |                     |                    |
|___________|_____________________|_____________________|____________________|
    *) Se va inscrie "INCASARE" sau "PLATA", dupa caz.           14-4-4  t2

                                                                      (verso)
 ____________________________________________________________________________
| Se completeaza |       DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:       |
| numai pentru   |                                                           |
| plati          | Actul de identitate .............. Seria ..... nr. ...... |
|                | Am primit suma de .............................. lei      |
|                |                             (in cifre)                    |
|                |                                                           |
|                |                Data .........................             |
|                |                Semnatura ....................             |
|________________|___________________________________________________________|
|                 CASIER                                                     |
|                                                                            |
| Platit/incasat suma de ............................... lei                 |
|                                   (in cifre)                               |
|                                                                            |
|          Data .........................                                    |
|          Semnatura ....................                                    |
|____________________________________________________________________________|

    Unitatea .........................

 ____________________________________________________________________________
| DISPOZITIE DE*) .................... CATRE CASIERIE nr. ..... din ........ |
| Scopul incasarii/platii .................................................. |
|____________________________________________________________________________|
|   Numele si     |  Functia      |Actul de    |       SUMA        |Semnatura|
|   prenumele     |  (calitatea)  |identitate  |___________________|de       |
|                 |               |(seria,     |Reprezentand|Totala|primire  |
|                 |               |nr.)*)     |____________|      |         |
|                 |               |            |   |  |  |  |      |         |
|_________________|_______________|____________|___|__|__|__|______|_________|
|_________________|_______________|____________|___|__|__|__|______|_________|
|_________________|_______________|____________|___|__|__|__|______|_________|
|_________________|_______________|____________|___|__|__|__|______|_________|
| S |Conducatorul|Viza de   |Compartiment|TOTAL|   |  |  |  |      |         |
| e |unitatii    |control   |financiar-  |     |   |  |  |  |      |         |
| m |            |financiar-|contabil    |     |   |  |  |  |      |         |
| n |            |preventiv |            |     |   |  |  |  |      |         |
| a |____________|__________|____________|_____|___|__|__|__|______|         |
| t |            |          |            |     | CASIER Platit/incasat       |
| u |            |          |            |     | suma totala de ........ lei |
| r |            |          |            |     |                             |
| a |            |          |            |     | Data ....... Semnatura .... |
|   |            |          |            |     |                             |
|___|____________|__________|____________|_____|_____________________________|
    *) Se va scrie "INCASARE" sau "PLATA", dupa caz.               14-4-4/a
    *) Se va completa numai pentru plati.

            BORDEROUL DOCUMENTELOR ACHITATE CU CECURI DE DECONTARE
                              (Cod 14-4-6)

    1. Serveste ca:
    - document justificativ (impreuna cu documentele anexe) al sumelor achitate cu cecuri de decontare;
    - document de predare la compartimentul financiar-contabil a documentelor in baza carora s-au emis cecuri.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, zilnic sau la alte perioade stabilite de conducatorul compartimentului financiar-contabil, de catre gestionarul carnetului de cecuri, pe masura utilizarii filelor din carnet.
    Borderoul se intocmeste separat pe feluri de cecuri.
    In cazul in care pentru un cec se anexeaza mai multe documente, acestea se trec pe randuri distincte, urmand ca in dreptul ultimului document sa se completeze celelalte coloane ale formularului.
    3. Circula:
    - la compartimentul aprovizionare sau alt compartiment desemnat, pentru confirmarea legalitatii, necesitatii, oportunitatii si operatiunii;
    - la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru acordarea vizei respective;
    - la compartimentul financiar-contabil, impreuna cu documentele anexate, semnandu-se de verificare.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - numele si prenumele gestionarului carnetului de cecuri;
    - numarul curent; felul, numarul si data documentului; documentul de receptie (numarul si data); beneficiarul sumei; seria si numarul cecului; suma achitata;
    - numarul actelor justificative anexate;
    - semnaturi: viza compartimentului aprovizionare sau alt compartiment desemnat, viza de control financiar preventiv, gestionar carnet cecuri.

 _____________________________________________________________________________
| Unitatea ............                                                       |
|                                                                             |
|                               BORDEROUL                                     |
|                      DOCUMENTELOR ACHITATE CU CECURI                        |
|                              DE DECONTARE                                   |
|               prezentate de ................. la data de .....              |
|_____________________________________________________________________________|
|Nr. |    Documentul    | Documentul de | Beneficiarul  | Seria si |  Suma    |
|crt.|__________________| receptie      | sumei         | numarul  | achitata |
|    |Felul|Numarul|Data| (nr. si data) |               | cecului  |          |
|____|_____|_______|____|_______________|_______________|__________|__________|
|    |_____|_______|____|_______________|_______________|          |          |
|____|_____|_______|____|_______________|_______________|__________|__________|
|    |_____|_______|____|_______________|_______________|          |          |
|____|_____|_______|____|_______________|_______________|__________|__________|
| Anexez un numar de .......... acte justificative      | TOTAL    |          |
|      Gestionar carnet cecuri,                         |__________|__________|
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
                                                                      14-4-6

     Viza compartimentului    Viza de control        Intocmit,     Verificat,
     aprovizionare sau alt    financiar preventiv
     compartiment desemnat,

                             REGISTRU DE CASA
                      (Cod 14-4-7A si Cod 14-4-7bA)

    1. Serveste ca:
    - document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative;
    - document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;
    - document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoana imputernicita, pe baza actelor justificative de incasari si plati.
    La sfarsitul zilei, randurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaza.
    Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza, dupa caz, pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs.
    Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.
    3. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor de casa (exemplarul 2).
    Exemplarul 1 ramane la casier.
    4. Se arhiveaza:
    - la casierie (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - numarul curent; numarul actului de casa; numarul anexelor; explicatii; incasari; plati;
    - report/sold ziua precedenta;
    - semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.

                                               __________________________
    Unitatea ..................               |     Data     |   Contul  |
                                              |______________|   casa    |
                        REGISTRU DE CASA      |Ziua|Luna|Anul|           |
                                              |____|____|____|___________|
 _____________________________________________|____|____|____|___________|
| Nr.  | Nr. act | Nr.   |    Explicatii   |    Incasari   |    Plati    |
| crt. | casa    | anexe |                 |               |             |
|______|_________|_______|_________________|_______________|_____________|
| Report/Sold ziua precedenta              |               |             |
|__________________________________________|_______________|_____________|
|______|_________|_______|_________________|_______________|_____________|
|______|_________|_______|_________________|_______________|_____________|
|______|_________|_______|_________________|_______________|_____________|
| De reportat pagina/TOTAL                 |               |             |
|__________________________________________|_______________|_____________|
| Casier,                              Compartiment financiar-contabil,  |
|________________________________________________________________________|
                                                                14-4-7A

                                                               __________
    Unitatea .................                                |  Contul  |
                                                              |   casa   |
                        REGISTRU DE CASA                      |__________|
                                                              |          |
 _____________________________________________________________|__________|
 ________________________________________________________________________
|Nr. |      Data    |Nr. act|Nr.  |  Explicatii  |  Incasari  |  Plati   |
|crt.|______________|casa   |anexa|              |            |          |
|    |Ziua|Luna|Anul|       |     |              |            |          |
|____|____|____|____|_______|_____|______________|____________|__________|
|        Report/Sold ziua precedenta             |            |          |
|________________________________________________|____________|__________|
|____|____|____|____|_______|_____|______________|____________|__________|
|____|____|____|____|_______|_____|______________|____________|__________|
|____|____|____|____|_______|_____|______________|____________|__________|
|       De reportat pagina/TOTAL                 |            |          |
|________________________________________________|____________|__________|
| Casier,                               Compartiment financiar-contabil, |
|________________________________________________________________________|
                                                               14-4-7bA

                            REGISTRU DE CASA
              (in valuta - Cod 14-4-7/aA si Cod 14-4-7/cA)

    1. Serveste ca:
    - document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in valuta, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative;
    - document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;
    - document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa in valuta.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoana imputernicita, pe baza actelor justificative de incasari si plati in valuta.
    In antetul coloanelor se inscrie fiecare fel de valuta care se incaseaza sau se plateste. In coloanele formularului se inregistreaza sumele in valuta, iar in ultima coloana echivalentul acestora in lei, la cursul de schimb valutar din data efectuarii operatiunilor din documentele in care s-au consemnat acestea.
    Valutele care apar in doua sau mai multe cursuri se trec in coloane diferite.
    La sfarsitul zilei, randurile neutilizate se bareaza.
    Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs.
    In cazul in care numarul valutelor si al cecurilor de calatorie incasate in cursul unei zile depaseste numarul coloanelor existente pe o fila, pentru ziua respectiva se completeaza atatea file cate sunt necesare.
    Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.
    3. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor valutare (exemplarul 2).
    Exemplarul 1 ramane la casier.
    4. Se arhiveaza:
    - la casierie (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - numarul curent; numarul actului de casa; numarul anexelor; explicatii; felul valutei si cursul de schimb valutar pentru incasari si plati; incasari; plati; contravaloarea in lei;
    - report/sold ziua precedenta;
    - semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.

 ______________________________________________________________________________
|   Unitatea ................                           |     Data     | Contul|
|                                                       |______________|  casa |
|                     REGISTRU DE CASA (in valuta)      |Ziua|Luna|Anul|       |
|                                                       |____|____|____|_______|
|                                                       |    |    |    |       |
|_______________________________________________________|____|____|____|_______|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr. |Nr.  |Explicatii |     INCASARI        |   PLATI     |Contravaloarea|
|crt.|act |anexe|           |_____________________|_____________|in lei        |
|    |casa|     |           |Felul  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |              |
|    |    |     |           |valutei|  |  |  |  | |  |  |  |  | |              |
|    |    |     |           |_______|__|__|__|__|_|__|__|__|__|_|______________|
|    |    |     |           |Cursul |  |  |  |  | |  |  |  |  | |      x       |
|____|____|_____|___________|_______|__|__|__|__|_|__|__|__|__|_|______________|
|    |    |     |Report/Sold|       |  |  |  |  | |  |  |  |  | |              |
|    |    |     |ziua       |       |  |  |  |  | |  |  |  |  | |              |
|    |    |     |precedenta |       |  |  |  |  | |  |  |  |  | |              |
|____|____|_____|___________|_______|__|__|__|__|_|__|__|__|__|_|______________|
|____|____|_____|___________|_______|__|__|__|__|_|__|__|__|__|_|______________|
|____|____|_____|___________|_______|__|__|__|__|_|__|__|__|__|_|______________|
|____|____|_____|___________|_______|__|__|__|__|_|__|__|__|__|_|______________|
|    |    |     |De reportat|       |  |  |  |  | |  |  |  |  | |              |
|    |    |     |pag./Total |       |  |  |  |  | |  |  |  |  | |              |
|____|____|_____|___________|_______|__|__|__|__|_|__|__|__|__|_|______________|
| Casier,                                   Compartiment financiar-contabil,   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
                                                                    14-4-7/aA

 ______________________________________________________________________________
|   Unitatea ......................                                     |Contul|
|                                                                       | casa |
|                     REGISTRU DE CASA (in valuta)                      |______|
|                                                                       |      |
|_______________________________________________________________________|______|
|N |     DATA     |Nr. |Nr.  |Explicatii|   INCASARI  |  PLATI  |Contravaloarea|
|r.|              |act |anexe|          |             |         |in lei        |
|  |              |casa|     |          |             |         |              |
|c |______________|____|_____|__________|_____________|_________|              |
|r |Ziua|Luna|Anul|    |     |          |Felul  | | | |   |  |  |              |
|t.|    |    |    |    |     |          |valutei| | | |   |  |  |              |
|  |    |    |    |    |     |          |_______|_|_|_|___|__|__|______________|
|  |    |    |    |    |     |          |Cursul | | | |   |  |  |      x       |
|__|____|____|____|____|_____|__________|_______|_|_|_|___|__|__|______________|
|  |    |    |    |    |     |Report/   |       | | | |   |  |  |              |
|  |    |    |    |    |     |Sold ziua |       | | | |   |  |  |              |
|  |    |    |    |    |     |precedenta|       | | | |   |  |  |              |
|__|____|____|____|____|_____|__________|_______|_|_|_|___|__|__|______________|
|__|____|____|____|____|_____|__________|_______|_|_|_|___|__|__|______________|
|__|____|____|____|____|_____|__________|_______|_|_|_|___|__|__|______________|
|__|____|____|____|____|_____|__________|_______|_|_|_|___|__|__|______________|
|  |    |    |    |    |     |De        |       | | | |   |  |  |              |
|  |    |    |    |    |     |reportat  |       | | | |   |  |  |              |
|  |    |    |    |    |     |pag./Total|       | | | |   |  |  |              |
|__|____|____|____|____|_____|__________|_______|_|_|_|___|__|__|______________|
| Casier,                                   Compartiment financiar-contabil,   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
                                                                    14-4-7/cA

                          BORDEROU DE ACHIZITIE
                (Cod 14-4-13, Cod 14-4-13/a si Cod 14-4-13/b)

    1. Serveste ca:
    - document de inregistrare in gestiune a produselor cumparate;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate a valorii produselor cumparate;
    - document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru achizitii sau pentru decontarea sumelor platite pentru achizitii.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre delegatul insarcinat sa aprovizioneze unitatea cu produse de pe piata taraneasca, de la producatorii individuali sau de la alte persoane fizice, in momentul achizitiei.
    Se semneaza de delegatul care face achizitiile respective si de gestionarul care primeste marfa.
    3. Circula:
    - la gestiune, pentru semnarea de primire a produselor si intocmirea Notei de receptie si constatare de diferente (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - ramane in carnet (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la delegatul achizitor (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    a) pentru formularul cod 14-4-13:
    - denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; sediul (localitatea, str., numar); judetul;
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - produsul; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar de achizitie; valoarea achizitiei;
    - semnaturi: achizitor, gestionar;
    b) pentru formularul cod 14-4-13/a:
    - denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; sediul (localitatea, str., numar); judetul;
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - produsul; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar de achizitie; valoarea achizitiei; pretul unitar de alimentatie publica; valoarea de alimentatie publica;
    - semnaturi: achizitor, gestionar;
    c) pentru formularul cod 14-4-13/b:
    - denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; sediul (localitatea, str., numar); judetul;
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - numarul si data contractului; producatorul: numele si prenumele, domiciliul, seria si numarul actului de identitate;
    - denumirea produselor; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea; avansul acordat; suma platita; semnatura de primire a sumei;
    - semnaturi: achizitor, gestionar.

    Unitatea ................................................................
    Codul de identificare fiscala ...........................................
    Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ..............
    Sediul (localitatea, str., numar) .......................................
    Judetul .................................................................

                       BORDEROU DE ACHIZITIE
               nr. ........... data ..............

 _____________________________________________________________
| Produsul | Cod | U/M | Cantitate | Pret unitar  | Valoarea  |
|          |     |     |           | de achizitie | achizitiei|
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|  TOTAL   |  x  |  x  |           |       x      |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
                                                   14-4-13

   Semnatura achizitorului,        Semnatura gestionarului,

    Unitatea ................................................................
    Codul de identificare fiscala ...........................................
    Numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului ...............
    Sediul (localitatea, str., numar) .......................................
    Judetul .................................................................

                          BORDEROU DE ACHIZITIE
                    nr. ........... data ..............
                          (alimentatia publica)

 ____________________________________________________________________________
|Produsul|Cod|U/M|Cantitate|Pret unitar |Valoarea  |Pret   |Valoarea|Mentiuni|
|        |   |   |         |de achizitie|achizitiei|unitar |alim.   |        |
|        |   |   |         |            |          |alim.  |publica |        |
|        |   |   |         |            |          |publica|        |        |
|________|___|___|_________|____________|__________|_______|________|________|
|________|___|___|_________|____________|__________|_______|________|________|
|________|___|___|_________|____________|__________|_______|________|________|
|________|___|___|_________|____________|__________|_______|________|________|
| TOTAL  | x | x |         |      x     |          |   x   |        |    x   |
|________|___|___|_________|____________|__________|_______|________|________|
                                                                  14-4-13/a

       Semnatura achizitorului,                  Semnatura gestionarului,

    Unitatea ...............................................
    Codul de identificare fiscala ..........................
    Numarul de inregistrare la Oficiul reg. com. ...........
    Sediul (localitatea, str., numar) ......................
    Judetul ................................................

                           BORDEROU DE ACHIZITIE
                   nr. ........... data ..............
                     (de la producatori individuali)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea produselor
    B - Cantitate
    C - Semnatura de primire a sumei
    D - Numele si prenumele
    E - Domiciliul
    F - numarul
 ______________________________________________________________________________
|CONTRACT|Producator|Buletin/  | A |Cod|U/M| B |Pret  |Valoare|Avans|Suma   | C|
|        |          |Carte de  |   |   |   |   |unitar|       |     |platita|  |
|        |          |identitate|   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|________|__________|__________|   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|Nr.|Data|  D  | E  |seria | F |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| 1 |  2 |  3  | 4  |  5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|  11  |   12  |  13 |  14   |15|
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| TOTAL  |  x  |  x |   x  | x | x | x | x |   |   x  |       |     |       |x |
|________|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
                                                                     14-4-13/b

    Semnatura achizitorului,                  Semnatura gestionarului,

                  DECONT PENTRU OPERATIUNI IN PARTICIPATIE
                               (Cod 14-4-14)

    Se utilizeaza in toate domeniile de activitate in care se efectueaza operatiuni in participatie.
    1. Serveste ca document pe baza caruia se deconteaza cheltuielile si veniturile realizate din operatiuni in participatie, precum si sumele virate intre coparticipanti.
    2. Se intocmeste de unitatea care tine contabilitatea asocierilor in participatie, lunar, in doua exemplare, pe fiecare coparticipant, cu veniturile si cheltuielile ce revin acestuia, pentru inregistrarea in contabilitatea proprie, potrivit cotelor prevazute in contractele de asociere incheiate. Cheltuielile si veniturile vor fi grupate pe conturi din clasele de conturi de cheltuieli si venituri, potrivit planului de conturi general aplicabil.
    In decont se inscriu si alte transferuri, reprezentand valoarea mijloacelor banesti, a profitului realizat, amortizarea mijloacelor fixe si alte sume rezultate din operatiunile in participatie.
    3. Circula:
    - exemplarul 1 - la compartimentul care primeste decontul;
    - exemplarul 2 - ramane la compartimentul care tine contabilitatea operatiunilor in participatie si care intocmeste decontul.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii emitente si destinatare; codul de identificare fiscala; sediul (localitatea, str., numar); judetul;
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - numarul curent; simbolul contului debitor/creditor; denumirea contului creditor pentru cheltuielile si sumele transmise; denumirea contului debitor pentru veniturile si sumele primite; valoarea transmisa conform contractului de asociere in participatie;
    - semnaturi: conducatorul unitatii, inclusiv stampila, conducatorul compartimentului financiar-contabil.

Unitatea emitenta                        Unitatea destinatara
......................................   ......................................
Codul de identificare fiscala ........   Codul de identificare fiscala ........
Numarul de inregistrare                  Numarul de inregistrare
la Oficiul reg. com. .................   la Oficiul reg. com. .................
Sediul (localitatea, str., numar)        Sediul (localitatea, str., numar)
......................................   ......................................
Judetul ..............................   Judetul ..............................

                     DECONT PENTRU OPERATII IN PARTICIPATIE
                      nr. .............. data ............

 _____________________________________________________________________________
|    |    Simbol cont     |  Denumire cont creditor pentru |Valoarea transmisa|
|Nr. |____________________|cheltuielile si sumele transmise| conform contract |
|crt.| Debitor | Creditor |  Denumire cont debitor pentru  |   asociere in    |
|    |         |          |  veniturile si sumele primite  |   participatie   |
|____|_________|__________|________________________________|__________________|
|  0 |     1   |     2    |                3               |         4        |
|____|_________|__________|________________________________|__________________|
|____|_________|__________|________________________________|__________________|
|____|_________|__________|________________________________|__________________|
|____|_________|__________|________________________________|__________________|
                                                                      14-4-14

    Conducatorul unitatii,                  Conducatorul compartimentului
            L.S.                                financiar-contabil,

                                GRUPA a V-a
                    Salarii si alte drepturi de personal

                              STAT DE SALARII
          (Cod 14-5-1/a, Cod 14-5-1/b, Cod 14-5-1/c si Cod 14-5-1/k)

    1. Serveste ca:
    - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiilor si al altor sume datorate;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, lunar, pe sectii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizati in acord etc., a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihna, certificatelor medicale (in cazul statului de salarii cod 14-5-1/b si cod 14-5-1/c) si se semneaza, pentru confirmarea exactitatii calculelor, de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.
    Coloanele libere din partea de retineri a statelor de salarii urmeaza a fi completate cu alte feluri de retineri legale decat cele nominalizate in formular.
    Pentru centralizarea la nivelul unitatii a salariilor si a elementelor componente ale acestora, inclusiv a retinerilor, se utilizeaza aceleasi formulare de state de salarii.
    Platile facute in cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidarile, indemnizatiile de concediu etc. se includ in statele de salarii, pentru a cuprinde astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.
    3. Circula:
    - la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);
    - la casieria unitatii pentru efectuarea platii sumelor cuvenite (exemplarul 1), dupa caz;
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2), care va servi la acordarea vizei atunci cand se solicita plata salariilor neridicate.
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plati (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii, sectiei, serviciului etc.;
    - denumirea formularului; intocmit pentru luna, anul;
    - numele si prenumele; venitul brut; contributia individuala de asigurari sociale; contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj; contributia pentru asigurari sociale de sanatate; cheltuieli profesionale; venitul net; deducere personala de baza; deduceri suplimentare; venitul baza de calcul; impozitul calculat si retinut; salariul net;
    - semnaturi: conducatorul unitatii, conducatorul compartimentului financiar-contabil, persoana care il intocmeste.

    (Unitatea) .........................

                                STAT DE SALARII
                         pe luna ............ anul ......

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - de incadrare
    B - Efectiv in acord
    C - Dupa norma
    D - Ore regie sau zile lucrate
    E - Suplimentare
    F - De noapte
    G - Ore suplimentare
    H - Ore de noapte
    I - Vechime neintrerupta
    J - Conditii deosebite

    (sectia, serviciul etc.)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |NUMELE   |Marca    |Salariul|Vechime|  |Timp     |din     |Timp nelucrat |
|crt.|SI       |(functia)|de baza |in     |  |lucrat   |care:   |(ore sau zile)|
|    |PRENUMELE|sau numar|(pe ora,|munca  |  |(ore sau |        |              |
|    |         |matricol |zi,     |   %   |  |zile)    |        |              |
|    |         |         |luna)   |       |  |         |        |              |
|    |         |         |________|       |  |_________|________|______________|
|    |         |         | A  |   |       |  | B | C| D| E|  | F|Intreruperi|  |
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
| 0  |    1    |     2   |  3 | 4 |   5   | 6| 7 | 8| 9|10|11|12|     13    |14|
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|Salariul|                        CALCULUL SUMELOR                             |
|de baza |_____________________________________________________________________|
|pentru  |Ore  |Ore    |  |  |   SPORURI    |Indemnizatie|Intreruperi|Adaos    |
|timpul  |dupa |regie  |  |  |______________|de concediu |           |pentru   |
|efectiv |norma|sau    |  |  |  |  |  |  |  |            |           |depasirea|
|lucrat  |     |zile   |  |  |  |  |  |  |  |            |           |sarcini- |
|in regim|     |lucrate|  |  |  | G| H| I| J|            |           |lor      |
|normal  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |            |           |         |
|de lucru|     |       |  |  |  |  |  |  |  |            |           |         |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
|   15   |  16 |   17  |18|19|20|21|22|23|24|     25     |     26    |    27   |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    K - Contravaloarea avantajelor in natura
    L - Contributia individuala pentru asigurari sociale
    M - Cheltuieli Profesionale (cota 15%)
 ______________________________________________________________________________
|Alte      |K |Venit|L |Contributia|Contributia |M |Venit|Alte       |Deducere |
|drepturi  |  |brut |  |individuala|pentru      |  |net  |contributii|personala|
|impozabile|  |     |  |pentru     |asigurarile |  |     |sau        |de baza  |
|          |  |     |  |protectia  |sociale de  |  |     |cheltuieli |         |
|          |  |     |  |sociala a  |sanatate    |  |     |deductibile|         |
|          |  |     |  |somerilor  |            |  |     |           |         |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
|    28    |29| 30  |31|    32     |     33     |34| 35  |    36     |   37    |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|Deduceri     |Venit  |Impozit  |Salariul |Avans |Rest  |ALTE RETINERI|Total de|
|suplimentare |baza   |calculat |net      |      |de    |_____________|plata   |
|             |de     |si       |         |      |plata | Chirii|  |  |        |
|             |calcul |retinut  |         |      |      |       |  |  |        |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
|     38      |  39   |    40   |    41   |  42  |  43  |  44   |45|46|   47   |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
                                                                      14-5-1/a

  Conducatorul unitatii,     Conducatorul compartimentului       Intocmit,
                                  financiar-contabil,

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - NUMELE SI PRENUMELE
    B - Marca (functia) sau numar matricol
    C - Total salariu
    D - Indemnizatie pentru primele 10 zile de boala
    E - Indemnizatie din asigurari sociale de stat
    F - Alte drepturi impozabile
    G - Venit brut
    H - Contributia individuala pentru asigurari sociale
    I - Contributia individuala pentru protectia sociala a somerilor
    J - Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate
    K - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
    L - Venit net
    M - Alte contributii sau cheltuieli deductibile
    N - Deducere personala de baza
    O - Deduceri suplimentare
    P - Venit baza de calcul
    Q - Impozit calculat si retinut
    R - Salariul net
    S - Indemnizatie concediu de odihna, lichidari
    T - Avans
    U - Chirii
    V - Imputatii
    X - Popriri
    Y - Rate
    Z - Alte castiguri in bani si in natura
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...................                                                 |
|                                                                              |
|                             STAT DE SALARII                                  |
|                           pe luna ..... anul ....                            |
|                                                                              |
| (sectia, serviciul etc.)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |A|B|C|D|E|F|G|H|I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R|    ALTE RETINERI   | Total |
|crt.| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |____________________| de    |
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S| T| U| V| X| Y| Z| plata |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 0  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|   26  |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
                                                                    14-5-1/b

  Conducatorul unitatii,    Conducatorul compartimentului    Intocmit,
                                 financiar-contabil,

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - NUMELE SI PRENUMELE
    B - Marca (functia) sau numar matricol
    C - Total salariu
    D - Indemnizatie pentru primele 10 zile de boala
    E - Indemnizatie din asigurari sociale de stat
    F - Alte drepturi impozabile
    G - Venit brut
    H - Contributia individuala pentru asigurari sociale
    I - Contributia individuala pentru protectia sociala a somerilor
    J - Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate
    K - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
    L - Venit net
    M - Alte contributii sau cheltuieli deductibile
    N - Deducere personala de baza
    O - Deduceri suplimentare
    P - Venit baza de calcul
    Q - Impozit calculat si retinut
    R - Salariul net
    S - Indemnizatie concediu de odihna, lichidari
    T - Avans
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...................                                                 |
|                                                                              |
|                             STAT DE SALARII                                  |
|                           pe luna ..... anul ....                            |
|                                                                              |
| (sectia, serviciul etc.)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |A|B|C|D|E|F|G|H|I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R|    ALTE RETINERI   | Total |
|crt.| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |____________________| de    |
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S| T|  |  |  |  |  | plata |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 0  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|   26  |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
                                                                    14-5-1/c

  Conducatorul unitatii,    Conducatorul compartimentului    Intocmit,
                                 financiar-contabil,

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - NUMELE SI PRENUMELE (marca)
    B - Salariu de baza
    C - Alte drepturi salariale
    D - Alte drepturi impozabile
    E - Venit brut
    F - Contributia individuala pentru asigurari sociale
    G - Contributia individuala pentru protectia sociala a somerilor
    H - Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate
    I - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
    J - Venit net
    K - Alte contributii sau cheltuieli deductibile
    L - Deducere personala de baza
    M - Deduceri suplimentare
    N - Venit baza de calcul
    O - Impozit calculat si retinut
    P - Salariul net
    R - Avans
    S - Alte retineri
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...................                                                 |
|                                                                              |
|                             STAT DE SALARII                                  |
|                           pe luna ..... anul ....                            |
|                                                                              |
| (sectia, serviciul etc.)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | A| B| C| D| E| F| G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Total |
|crt.|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | de    |
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | plata |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
| 0  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18|   19  |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
                                                                    14-5-1/k

  Conducatorul unitatii,    Conducatorul compartimentului    Intocmit,
                                 financiar-contabil,

                         LISTA DE AVANS CHENZINAL
                              (Cod 14-5-1/d)

    1. Serveste ca:
    - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale;
    - document pentru retinerea prin statele de salarii a avansurilor chenzinale platite;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
    2. Se intocmeste lunar, pe baza documentelor de evidenta a muncii, a timpului lucrat efectiv, a certificatelor medicale prezentate si se semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de persoana care a calculat avansurile chenzinale si a intocmit lista.
    3. Circula:
    - la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);
    - la casieria unitatii, pentru efectuarea platii avansurilor cuvenite (exemplarul 1), dupa caz;
    - la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa, pentru inregistrare in contabilitate (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a intocmit lista de avans pentru a servi la intocmirea statelor de salarii la sfarsitul lunii (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemp. 2 al registrului de casa (exempl. 1);
    - la compartimentul care a intocmit lista de avans chenzinal (exempl. 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii, sectiei, serviciului etc.;
    - denumirea formularului; intocmit pentru luna, anul;
    - numele si prenumele; salariul de baza; timpul efectiv: lucrat, concediu medical; avans de plata;
    - semnaturi: conducatorul unitatii, conducatorul compartimentului financiar-contabil, persoana care il intocmeste.

    Unitatea ........................
    .................................
       (sectia, serviciul etc.)

                        LISTA DE AVANS CHENZINAL
                   pe luna ............ anul ........

 ____________________________________________________________________
| Nr.  | Numele si | Marca | Salariul |   Timp efectiv    | Avans de |
| crt. | prenumele |       | de baza  |___________________| plata    |
|      |           |       |          | Lucrat | Concediu |          |
|      |           |       |          |        | medical  |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|   0  |      1    |   2   |     3    |    4   |     5    |     6    |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
                                                            14-5-1/d

  Conducatorul unitatii,    Conducatorul compartimentului    Intocmit,
                                 financiar-contabil,

                            ORDIN DE DEPLASARE
                        (DELEGATIE - Cod 14-5-4)

    1. Serveste ca:
    - dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea;
    - document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate;
    - document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de persoana care urmeaza a efectua deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale in numerar.
    3. Circula:
    - la persoana imputernicita sa dispuna deplasarea, pentru semnare;
    - la persoana care efectueaza deplasarea;
    - la persoanele autorizate de la unitatea unde s-a efectuat deplasarea sa confirme sosirea si plecarea persoanei delegate;
    - la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului, pe baza actelor justificative anexate la acesta de catre titular la intoarcerea din deplasare sau cu ocazia procurarii materialelor, stabilind diferenta de primit sau de restituit, avandu-se in vedere eventualele penalizari si semnand pentru verificare.
    In cazul in care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decat avansul primit, pentru diferenta de primit de titularul de avans se intocmeste Dispozitie de plata catre casierie (cod 14-4-4 sau cod 14-4-4/a, dupa caz).
    In cazul in care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decat avansul primit, diferenta de restituit de catre titularul de avans se depune la casierie pe baza de dispozitie de incasare (cod 14-4-4 sau cod 14-4-4/a, dupa caz);
    - la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza;
    - la conducatorul unitatii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea si numarul formularului;
    - numele, prenumele si functia persoanei delegate; scopul, destinatia si durata deplasarii; stampila unitatii; semnatura conducatorului unitatii; data;
    - data (ziua, luna, anul, ora) sosirii si plecarii in/din delegatie; stampila unitatii; semnatura conducatorului unitatii;
    - ziua si ora plecarii; ziua si ora sosirii; data depunerii decontului; penalizari calculate; avans spre decontare;
    - cheltuieli efectuate: felul actului si emitentul, numarul si data actului, suma;
    - numarul si data chitantei pentru restituirea diferentei; diferenta de primit/restituit;
    - semnaturi: conducatorul unitatii, controlul financiar preventiv, persoana care verifica decontul, seful de compartiment, titularul de avans.

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..........                    Depus decontul (numarul si data)      |
|                                        ................................      |
|                                                                              |
|                         ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE)                       |
|                             Nr. ...................                          |
|                                                                              |
|    Dl./D-na ................................................................ |
| avand functia de ........................................................... |
| este delegat pentru ........................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| la ......................................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|    Durata deplasarii de la ................... la .......................... |
|    Se legitimeaza cu ....................................................... |
|                                  Stampila unitatii si semnatura              |
|                                                                              |
|    Data .................                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Sosit*) ............................ | Sosit*) ............................. |
| Plecat*) ........................... | Plecat*) ............................ |
| Cu (fara) cazare                     | Cu (fara) cazare                      |
|           Stampila unitatii          |           Stampila unitatii           |
|             si semnatura             |             si semnatura              |
|______________________________________|_______________________________________|
| Sosit*) ............................ | Sosit*) ............................. |
| Plecat*) ........................... | Plecat*) ............................ |
| Cu (fara) cazare                     | Cu (fara) cazare                      |
|           Stampila unitatii          |           Stampila unitatii           |
|             si semnatura             |             si semnatura              |
|______________________________________|_______________________________________|
   *) Se va completa ziua, luna, anul si ora.                     14-5-4    t2

                                                                        (verso)
 ______________________________________________________________________________
| Ziua si ora plecarii ............... | Avans spre decontare:                 |
| Ziua si ora sosirii ................ | - Primit la plecare ............. lei |
| Data depunerii decontului .......... | - Primit in timpul                    |
| Penalizari calculate ............... |   deplasarii .................... lei |
|                                      | TOTAL ........................... lei |
|______________________________________|_______________________________________|
|              CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE               |
|______________________________________________________________________________|
|        Felul actului si emitentul    |    Nr. si data actului    |   Suma    |
|______________________________________|___________________________|___________|
|______________________________________|___________________________|___________|
|______________________________________|___________________________|___________|
|______________________________________|___________________________|___________|
|                             TOTAL CHELTUIELI                     |           |
|__________________________________________________________________|___________|
| Diferenta de restituit s-a depus cu  |                primit                 |
| dispozitie de incasare catre         | Diferenta de ----------- lei ........ |
| casierie nr. ....... din ........... |               restituit               |
|______________________________________|_______________________________________|
|    Aprobat     |   Control    |  Verificat  |      Sef       |    Titular    |
|  conducatorul  |  financiar-  |   decont,   |  compartiment, |     avans,    |
|    unitatii,   |  preventiv,  |             |                |               |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|

                 ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) IN STRAINATATE
                  (transporturi internationale - Cod 14-5-4/a)

    1. Serveste ca:
    - dispozitie catre conducatorii auto sa efectueze transporturi in strainatate cu autovehiculele unitatii;
    - document de stabilire a avansului in valuta, pentru deplasarile conducatorilor auto care urmeaza sa efectueze transporturi in strainatate, pe baza caruia acestia ridica avansul de la casierie;
    - document pentru justificarea valutei ridicate de la casierie, precum si a valutei aduse la inapoiere in tara;
    - document justificativ de inregistrare in registrul de casa (in valuta) si in contabilitate.
    2. Se intocmeste la unitatile care efectueaza transporturi in strainatate, in doua exemplare, pentru fiecare deplasare, de catre sectorul de exploatare si se semneaza de seful sectorului pentru confirmarea realitatii datelor si exactitatii calculelor din ordinul de deplasare.
    3. Circula:
    - la conducatorul unitatii, pentru semnare (ambele exemplare);
    - la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza (ambele exemplare);
    - la conducatorii auto care urmeaza sa efectueze deplasarea, pentru semnare, pe ambele exemplare, de primire a avansurilor in valuta, retinand exemplarul 1, care urmeaza sa fie atasat la Decontul de cheltuieli valutare (transporturi internationale) (cod 14-5-5/a);
    - la casierul unitatii care semneaza pentru plata sumei in valuta (ambele exemplare) si efectueaza inregistrarea sumelor platite in registrul de casa (in valuta).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea si numarul formularului;
    - numele, prenumele si functia titularului de avans; destinatia; marca si numarul autovehiculului; scopul deplasarii; locul de incarcare; locul de descarcare;
    - detalierea elementelor de avans in lei si in valuta;
    - numarul si data chitantei pentru restituirea diferentei; diferenta de primit/restituit;
    - semnaturi: conducatorul unitatii, seful de compartiment, controlul financiar preventiv, titularul de avans.

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea .............                                                       |
|                                                                              |
|              ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) IN STRAINATATE                   |
|                       (transporturi internationale)                          |
|                           Nr. .................                              |
|                                                                              |
|    Titularii de avans (Numele, prenumele si functia) ....................... |
| ............................................................................ |
| se deplaseaza in ........................................................... |
| .................................... cu autovehiculul nr. .................. |
| marca ..................... pentru ......................................... |
| .................... conform comenzii nr. ........... emisa de ............. |
| .................... locul de incarcare .................................... |
| locul de descarcare ............................... pleaca la .............. |
| anul ....... se inapoiaza la terminarea cursei sau marsrutei ............... |
|______________________________________________________________________________|
|    Nr. Km parcursi     |    Relatia     |     Relatia     |     Relatia      |
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Km dus-intors conform  |                |                 |                  |
|      marsrutei         |                |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Km pentru redirijare   |                |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|       Total Km         |                |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Avans in valuta se     | Valuta |  Lei  |  Valuta |  Lei  |  Valuta |  Lei   |
|   acorda pentru        |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 1. Diurna              |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 2. Cheltuieli de       |        |       |         |       |         |        |
|    deplasare:          |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| Total                  |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| Diferenta de restituit s-a depus cu  |                primit                 |
| chitanta nr. ...... din ............ | Diferenta de ----------- lei ........ |
| Casier ............................. |               restituit               |
|______________________________________|_______________________________________|
|    Aprobat     |   Control    |  Verificat  |      Sef       |    Titular    |
|  conducatorul  |  financiar-  |   decont,   |  compartiment, |     avans,    |
|    unitatii,   |  preventiv,  |             |                |               |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|
                                                                      14-5-4/a

                         DECONT DE CHELTUIELI
               (pentru deplasari externe - Cod 14-5-5)

    1. Serveste ca:
    - document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate (in valuta si in lei), cu ocazia deplasarii in strainatate;
    - document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans;
    - document justificativ de inregistrare in registrul de casa (in valuta) si in contabilitate.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de titularul de avans pentru cheltuielile efectuate pe intreaga durata a deplasarii.
    3. Circula:
    - la persoanele autorizate sa verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate la intoarcerea din deplasare si calculul eventualelor penalizari de intarziere, care semneaza de verificare;
    - la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata diferentei in cazul in care, la decontarea sumelor primite pentru efectuarea deplasarii, suma cheltuielilor efective depaseste avansul primit;
    - la casieria unitatii pentru plata diferentei, caz in care titularul de avans semneaza pentru primirea diferentei respective, fara a se mai intocmi document distinct.
    In cazul in care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decat avansul primit, diferenta de restituit de catre titularul de avans se depune la casierie pe baza de Chitanta pentru operatiuni in valuta (cod 14-4-1/a), Dispozitie de incasare catre casierie (cod 14-4-4/a), dupa caz.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - numele si prenumele titularului de avans;
    - avans in valuta sau in valuta si in lei; sume decontate; diferente de restituit/primit;
    - semnaturi: conducatorul unitatii, seful compartimentului financiar-contabil, controlul financiar preventiv, titularul de avans, persoana care verifica decontul.

    Unitatea ........................            Nr. ......... din ............
    Titularul de avans ..............

                                DECONT DE CHELTUIELI
                             (pentru deplasari externe)

 ______________________________________________________________________________
| I. AVANSURI IN VALUTA  |    Tara      |    Tara      |    Tara      | Total  |
|________________________|______________|______________|______________|________|
| A. Primite de la:      | Valuta | Lei | Valuta | Lei | Valuta | Lei |  Lei   |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Banca                |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Casierie             |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
|           Total        |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| B. Sume depuse la:     |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Banca                |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Casierie             |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
|           Total        |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| C. Rest de justificat  |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| D. Sume decontate      |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| E. Diferente           |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - de restituit         |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - de primit            |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
|                        |              | 1. Diferenta de       |              |
| II. AVANSURI IN LEI    |              |    restituit          |              |
|                        |______________|_______________________|______________|
|                        |              | - contravaloarea      |              |
|                        |              | valutei primite si    |              |
|                        |              | nedecontate           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| A. Sume primite - Total|              |                       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - bilete calatorie     |              | - diferenta pana la   |              |
|                        |              | limita de recuperare  |              |
|                        |              | legal stabilita       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - surplus bagaj        |              |                       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| B. Sume decontate      |              | - penalitati pentru   |              |
|    - Total             |              | depunerea cu          |              |
|                        |              | intarziere a valutelor|              |
|                        |              | neutilizate           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - bilete calatorie     |              |                       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - surplus bagaj        |              | - penalitati pentru   |              |
|                        |              | depunerea cu          |              |
|                        |              | intarziere a          |              |
|                        |              | decontului            |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - taxa aeroport        |              |                       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| C. Sume de recuperat   |              | 2. Diferenta de primit|              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - CFR                  |              | - contravaloarea in   |              |
|                        |              | lei a valutei depuse  |              |
|                        |              | in plus               |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - TAROM                |              | - cheltuieli in lei   |              |
|                        |              | neprimite in avans    |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|    Aprobat     |   Control    |  Verificat  |      Sef       |    Titular    |
|  conducatorul  |  financiar-  |   decont,   |  compartiment, |     avans,    |
|    unitatii,   |  preventiv,  |             |                |               |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|
                                                                 14-5-5     t2

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Categoria
    B - Perioada
                                                                        (verso)
 ______________________________________________________________________________
|             | Data plecarii             | Data plecarii                      |
|I. DECONTAREA| (ziua si ora)             | (ziua si ora)                      |
|   DIURNEI   |___________________________|____________________________________|
|             | Mijloc de transport       |  Mijloc de transport               |
| Numele si   |___________________________|____________________________________|
| prenumele   |   | Tara         | Tara         | Tara         |   Numar zile  |
| delegatilor |   |______________|______________|______________|_______________|
|             |   | Valuta       | Valuta       | Valuta       |Total|Transport|
|             | A |______________|______________|______________|     |         |
|             |   |   | Zile|Suma|   | Zile|Suma|   | Zile|Suma|     |         |
|             |   | B |_____|    | B |_____|    | B |_____|    |     |         |
|             |   |   |barem|    |   |barem|    |   |barem|    |     |         |
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
|             |   |   |_____|    |   |_____|    |   |_____|    |     |         |
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
|             |   |   |_____|    |   |_____|    |   |_____|    |     |         |
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
|             |   |   |_____|    |   |_____|    |   |_____|    |     |         |
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
|             |   |   |_____|    |   |_____|    |   |_____|    |     |         |
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
|             |   |   |_____|    |   |_____|    |   |_____|    |     |         |
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
| TOTAL I     | X | X |  X  |    | X |  X  |    | X |  X  |    |     |         |
|_____________|___|___|_____|____|___|_____|____|___|_____|____|_____|_________|
|    II.   |     |  |     |     |    |     |     |    |     |     |    |       |
|DECONTAREA|Numar|  | Nr. |Barem|    | Nr. |Barem|    | Nr. |Barem|    | Total |
| CAZARII  |pers.| A|nopti|     |Suma|nopti|     |Suma|nopti|     |Suma|_______|
|  Nr. si  |     |  |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     | |
|   data   |     |  |     |     |    |     |     |    |     |     |    |numar|x|
|  actului |     |  |     |     |    |     |     |    |     |     |    |nopti| |
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_|
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_|
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_|
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_|
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_|
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_|
| TOTAL II |     | X|     |  X  |    |     |  X  |    |     |  X  |    |     | |
|__________|_____|__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_|
|III. ALTE CHELTUIELI (inclusiv diferenta de curs valutar si comision schimb)  |
|______________________________________________________________________________|
|            VALUTA                    |            VALUTA                     |
|______________________________________|_______________________________________|
|______________________________________|_______________________________________|
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. actului |    Felul    |Sume-devize| Nr. actului |    Felul    |Sume-devize|
|            | cheltuielii |           |             | cheltuielii |           |
|____________|_____________|___________|_____________|_____________|___________|
|____________|_____________|___________|_____________|_____________|___________|
|____________|_____________|___________|_____________|_____________|___________|
|____________|_____________|___________|_____________|_____________|___________|
|____________|_____________|___________|_____________|_____________|___________|
|____________|_____________|___________|_____________|_____________|___________|
|IV. DECONTAREA     |   Seria   | Numar  |  Ruta: de la ... |   Valoare lei    |
|    TRANSPORTULUI  | biletelor | bilete |  la ............ |                  |
| - felul biletelor |           |        |                  |                  |
|___________________|___________|________|__________________|__________________|
|___________________|___________|________|__________________|__________________|
|___________________|___________|________|__________________|__________________|
|___________________|___________|________|__________________|__________________|
|___________________|___________|________|__________________|__________________|
|___________________|___________|________|__________________|__________________|
|                   | Recapitulatia  |   Valuta   |   Lei   |                  |
|                   | cheltuielilor  |            |         |                  |
|                   |________________|____________|_________|                  |
|                   |________________|____________|_________|                  |
|                   |________________|____________|_________|                  |
|                   |________________|____________|_________|                  |
|___________________|________________|____________|_________|__________________|

                       DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE
               (transporturi internationale - Cod 14-5-5/a)

    1. Serveste ca:
    - document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate (in valuta si in lei), cu ocazia deplasarii in strainatate;
    - document pentru stabilirea diferentei de primit sau de restituit de catre titularul de avans;
    - document de inregistrare in contabilitate.
    2. Se intocmeste la unitatile care executa transporturi in strainatate, intr-un exemplar, de catre titularul de avans, pentru cheltuielile efectuate pe intregul parcurs, semnandu-se de titularul de avans.
    3. Circula:
    - la persoanele autorizate sa verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate la intoarcerea din strainatate si calculul eventualelor penalizari de intarziere, care semneaza de verificare.
    In cazul in care, la decontarea avansului, suma cheltuielilor efectuate este mai mare decat avansul primit de catre titularul de avans se intocmeste Dispozitie de plata catre casierie (cod 14-4-4 sau 14-4-4/a, dupa caz).
    In situatia in care, la decontare, sumele privind cheltuielile efectuate sunt mai mici decat avansul primit, diferenta de restituit de catre titularul de avans se depune la casierie pe baza de Dispozitie de incasare catre casierie (cod 14-4-4 sau 14-4-4/a, dupa caz).
    - la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza;
    - la conducatorul unitatii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate si a eventualei diferente de primit de catre titularul de avans.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - numele si prenumele titularului de avans;
    - avans in valuta; sume decontate; diferente de restituit/primit;
    - semnaturi: conducatorul unitatii, seful compartimentului financiar-contabil, controlul financiar preventiv, titularul de avans, persoana care verifica decontul.

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea .............................                                       |
| Titularii de avans .......................................................   |
| Autovehiculul nr. .................... marca .............................   |
| Cursa s-a efectuat in perioada ...........................................   |
|                                                                              |
|                           DECONT CHELTUIELI VALUTARE                         |
|                         (transporturi internationale)                        |
|                     Nr. ......... din data ..............                    |
|______________________________________________________________________________|
|  Nr. km parcursi  |      Relatia     |      Relatia      |      Relatia      |
|                   |__________________|___________________|___________________|
|___________________|__________________|___________________|___________________|
| Km dus-intors     |         |        |         |         |         |         |
| conform marsrutei |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Km pentru         |         |        |         |         |         |         |
| redirijare        |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Total km          |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Avansul acordat   | Valuta  |  Lei   | Valuta  |  Lei    | Valuta  |  Lei    |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| - prin casierie   |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| - imprumuturi     |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Total avans       |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Total cheltuieli  |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Diferenta de restituit s-a depus cu  |                primit                 |
| dispozitia de incasare nr. ......... | Diferenta de ----------- ............ |
| din ................................ |               restituit               |
| Casier ............................. |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|    Aprobat     |   Control    |  Verificat  |      Sef       |    Titular    |
|  conducatorul  |  financiar-  |   decont    |  compartiment  |     avans     |
|    unitatii    |  preventiv   |             |                |               |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|
                                                                      14-5-5/a

                               GRUPA a VI-a
                           Contabilitate generala

                         NOTA DE DEBITARE-CREDITARE
                               (Cod 14-6-1A)

    1. Serveste ca:
    - document de inregistrare a operatiunilor de decontare intervenite intre unitate si subunitati care tin contabilitate proprie si intre subunitati ale aceleiasi unitati care tin contabilitate proprie;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, de compartimentul financiar-contabil, pe baza actelor justificative care stau la baza operatiunii.
    3. Circula:
    - la conducatorul compartimentului financiar-contabil sau inlocuitorul sau, pentru semnare (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrare (exemplarul 2);
    - la unitatea sau subunitatea care participa la operatiunea de decontare, pentru inregistrare (exemplarul 1).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil al partilor participante la operatiunea de decontare (exemplarul 1 la destinatar si exemplarul 2 la emitent).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - emitentul; destinatarul; conturi debitoare/creditoare; suma; data operatiunilor;
    - semnaturi: persoana care intocmeste documentul si compartimentul financiar-contabil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                        NOTA DE DEBITARE-CREDITARE                            |
|                      _______________________________                         |
|                     |  Numar   |        Data        |                        |
|                     | document |____________________|                        |
|                     |          | Ziua | Luna | Anul |                        |
|                     |__________|______|______|______|                        |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|Nr.  | Emitent         | Catre                 | Conturi      | Va debitam    |
|crt. |                 |                       | debitoare    | (creditam) cu |
|     |_________________|_______________________| (creditoare) | suma de lei   |
|     | Data operatiilor                        |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
                                                                       14-6-1A
          Intocmit,            Compartiment financiar-contabil,

                          NOTA DE CONTABILITATE
                              (Cod 14-6-2A)

    1. Serveste ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica, de regula pentru operatiunile care nu au la baza documente justificative (stornari etc.).
    2. Se intocmeste, intr-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil.
    3. Circula:
    - la persoana autorizata sa verifice si sa semneze documentul;
    - la persoana care asigura contabilitatea sintetica si analitica in cadrul compartimentului financiar-contabil.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - denumirea unitatii;
    - explicatii; simbolul contului debitor/creditor; suma;
    - semnaturi: intocmit, verificat.

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea .............                       | Nr.      |        Data        |
|                                              | document |____________________|
|             NOTA DE CONTABILITATE            |          | Ziua | Luna | Anul |
|______________________________________________|__________|______|______|______|
|Nr. |      Explicatii       |    Simbolul conturilor     |        Suma        |
|crt.|                       |____________________________|                    |
|    |                       |  Debitoare   | Creditoare  |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|             TOTAL                                       |                    |
|_________________________________________________________|____________________|
                                                                       14-6-2A
            Intocmit,                 Verificat,

                              EXTRAS DE CONT
                               (Cod 14-6-3)

    1. Serveste la comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse, ramase neachitate, provenite din relatii economico-financiare si ca instrument de conciliere prearbitrala.
    2. Se intocmeste in trei exemplare, de compartimentul financiar-contabil al unitatii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitica.
    3. Circula:
    - la conducatorul compartimentului financiar-contabil si conducatorul unitatii emitente, pentru semnare (toate exemplarele);
    - la unitatea debitoare (exemplarele 1 si 2), care restituie unitatii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, pentru confirmarea debitului. Eventualele obiectii asupra sumelor prevazute in extrasul de cont se consemneaza intr-o nota explicativa semnata de conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, care se anexeaza la exemplarul 2 al extrasului de cont.
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil al unitatii emitente (exemplarul 3, precum si exemplarul 2, dupa primirea confirmarii);
    - la compartimentul financiar-contabil al unitatii debitoare (exemplarul 1).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii creditoare;
    - codul de identificare fiscala;
    - sediul (localitate, strada, numar);
    - judetul;
    - contul;
    - banca;
    - denumirea formularului;
    - denumirea unitatii debitoare;
    - felul, numarul si data documentului;
    - explicatii;
    - suma;
    - semnaturi: conducatorul unitatii, inclusiv stampila, conducatorul compartimentului financiar-contabil.

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea creditoare                         Nr. de inregistrare ............ |
| .......................................     din ............................ |
| Cod de identificare fiscala ...........     Catre .......................... |
| Nr. de inregistrare la                                                       |
| Oficiul reg. com. ..............................                             |
| Sediul (localitatea, strada, numar .....................................     |
| Judetul ...............................                                      |
| Cont ..................................                                      |
| Banca .................................                                      |
|                                                                              |
|                               EXTRAS DE CONT                                 |
|                                                                              |
| Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca, in evidentele noastre    |
| contabile, la data de ............., unitatea dvs. figureaza cu urmatoarele  |
| debite: .................................................................... |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|         Documentul       |      Explicatii        |         Suma             |
| (felul, numarul si data) |                        |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
|__________________________|________________________|__________________________|
|__________________________|________________________|__________________________|
|__________________________|________________________|__________________________|
|__________________________|________________________|__________________________|
|__________________________|________________________|__________________________|
                                                                  14-6-3    t2

                                                                        (verso)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|   In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras    |
| confirmat pentru suma acceptata, iar in cazul constatarii de diferente sa    |
| anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile dvs. Prezentul extras de cont |
| tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.                         |
|                                                                              |
|   Conducatorul unitatii,              Conducatorul compartimentului          |
|   L.S. .................                    financiar-contabil,              |
|                                       .............................          |
| ____________________________________________________________________________ |
|   Unitatea debitoare              Nr. de inregistrare ........ din ......... |
|   ..................              Catre .................................... |
|   ..................              .......................................... |
|                                                                              |
|   Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de ................... lei, |
| pentru achitarea careia (se va completa dupa caz):                           |
|   a) am depus la banca ordinul de plata nr. .......... din ................. |
|   b) am depus la Oficiul Postal nr. .... mandatul postal nr. ..... din ..... |
|   c) urmeaza sa efectuam plata intr-un termen de ........................... |
|   Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt        |
| cuprinse in nota explicativa anexata.                                        |
|                                                                              |
|   Conducatorul unitatii,              Conducatorul compartimentului          |
|                                             financiar-contabil,              |
|   L.S. .................              .............................          |
|______________________________________________________________________________|

                  JURNAL PRIVIND OPERATIUNILE DE CASA SI BANCA
                               (Cod 14-6-5)

    1. Serveste:
    - ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiunilor cu mijloace banesti la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";
    - la completarea registrului Cartea mare.
    2. Se intocmeste lunar sau pe masura efectuarii operatiunilor, in cadrul compartimentului financiar-contabil, separat pentru fiecare cont sintetic, utilizandu-se formatul potrivit, in functie de numarul conturilor corespondente.
    Se completeaza pe baza registrului de casa si a extraselor de cont primite de la banca la care sunt anexate documentele justificative. In acest scop, se poate efectua gruparea sumelor pe conturi, atat pentru incasari, cat si pentru plati, intr-un document cumulativ.
    La sfarsitul lunii se determina rulajul total, precum si totalurile fiecaruia dintre conturile corespondente, care se trec in Cartea mare.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii; contul;
    - denumirea formularului si data (luna, anul) pentru care se intocmeste;
    - registrul de casa sau extrasele de cont de la banca; conturile corespondente; rulajul;
    - semnaturi: intocmit, verificat.

    Unitatea ................                  Contul ......................

             JURNAL PRIVIND OPERATIILE DE CASA SI BANCA

                                               Luna __________ Anul ____
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Reg. de casa sau |          CONTURI CORESPONDENTE DEBITOARE             |
|rand| extrase de cont  |______________________________________________________|
|    | de la banca      |      |      |      |      |      |      |   Rulaj    |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
|    |        1         |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |     8      |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
|  1 |                  |      |      |      |      |      |      |            |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
|  2 |                  |      |      |      |      |      |      |            |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
|  3 |                  |      |      |      |      |      |      |            |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
                                                                        14-6-5
           Intocmit,              Verificat,

                    JURNAL PRIVIND DECONTARILE CU FURNIZORII
                                 (Cod 14-6-6)

    1. Serveste:
    - ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiunilor privind decontarile cu furnizorii pentru materiale, marfuri, lucrari executate, servicii prestate etc. la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";
    - la tinerea contabilitatii analitice a furnizorilor;
    - la completarea registrului Cartea mare.
    2. Se intocmeste in cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toti furnizorii, fie separat, pe feluri de furnizori, pe furnizori principali, pe gestiuni etc.
    Se completeaza pe baza documentelor justificative (facturi, note de receptie si constatare de diferente etc.) sau pe baza de centralizatoare, pentru operatiunile inregistrate in creditul contului de furnizori si pe baza documentelor justificative anexate la extrasul de cont primit de la banca sau registrul de casa pentru operatiunile inregistrate in debitul acestui cont.
    In cazul inregistrarii pe baza de centralizatoare, evidenta analitica a furnizorilor se tine separat de jurnal, utilizandu-se Situatia incasarii-achitarii facturilor (cod 14-6-7) sau alte formulare (Fisa de cont pentru operatiuni diverse, cod 14-6-22).
    Facturile ramase neachitate (nelichidate) pana la sfarsitul lunii se inregistreaza in Situatia incasarii-achitarii facturilor (cod 14-6-7).
    La sfarsitul lunii, se determina rulajul creditor total, precum si totalurile fiecaruia din conturile corespondente debitoare care se trec in Cartea mare.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea si data (luna, anul) intocmirii formularului; contul;
    - ziua inregistrarii; numarul si data notei de receptie/factura; furnizorul - localitatea (explicatii); conturi corespondente debitoare; rulajul creditor al contului de furnizori;
    - plata facturilor (debit cont furnizori), ziua achitarii, cont corespondent creditor, nr. document, suma;
    - semnaturi: intocmit, verificat.

    Unitatea                  JURNAL               Contul .....................
    ..........  PRIVIND DECONTARILE CU FURNIZORII  Luna .... Anul .... Pag. ...

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Notei de receptie
    B - Facturii
    C - Furnizorul - localitatea (Explicatii)
    D - Rulaj creditor al contului de furnizori
    E - Ziua achitarii
    F - Cont corespondent creditor
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Ziua  |Numarul| C |CONTURI CORESPONDENTE| D | Plata facturilor      |Nr. |
|rand|inreg.|si data|   |      DEBITOARE      |   | (debit cont furnizori)|rand|
|    |      |_______|   |_____________________|   |_______________________|    |
|    |      | A | B |   | | | | | |  |  |  |  |   |  E  |  F  | Nr. |Suma |    |
|    |      |   |   |   | | | | | |  |  |  |  |   |     |     | doc |     |    |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
|    |   1  | 2 | 3 | 4 |5|6|7|8|9|10|11|12|13| 14| 15  | 16  | 17  | 18  |    |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
|  1 |      |   |   |   | | | | | |  |  |  |  |   |     |     |     |     |  1 |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
|  2 |      |   |   |   | | | | | |  |  |  |  |   |     |     |     |     |  2 |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
|  3 |      |   |   |   | | | | | |  |  |  |  |   |     |     |     |     |  3 |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
                                                                        14-6-6
       Intocmit,                   Verificat,

                  SITUATIA INCASARII-ACHITARII FACTURILOR
                                (Cod 14-6-7)

    1. Serveste:
    - ca jurnal auxiliar pentru tinerea contabilitatii analitice a clientilor sau furnizorilor la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";
    - ca situatie a soldurilor contului 411 "Clienti" sau contului 401 "Furnizori".
    2. Se intocmeste lunar sau pe masura efectuarii operatiunilor, in cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toti clientii sau furnizorii, fie separat pe feluri de clienti sau de furnizori. in cazul in care situatia se intocmeste pentru achitarea facturilor separat pe feluri de furnizori, se au in vedere furnizorii principali potrivit categoriilor stabilite pentru inregistrarea in Jurnalul privind decontarile cu furnizorii (cod 14-6-6).
    Formularul se completeaza astfel:
    In cazul incasarii facturilor
    - periodic, pe baza documentelor justificative privind produsele sau marfurile livrate, lucrarile executate, serviciile prestate etc., respectiv incasarea de la clienti;
    - la inceputul lunii, prin transcrierea pozitiilor (facturilor) ramase neincasate din situatia incasarii facturilor intocmita pentru luna precedenta.
    In cazul achitarii facturilor
    - periodic, pe baza documentelor justificative de receptie a materialelor si produselor aprovizionate, respectiv de achitare a furnizorilor, in cazul in care contabilitatea analitica a furnizorilor nu se tine cu ajutorul Jurnalului privind decontarile cu furnizorii (cod 14-6-6);
    - la inceputul lunii, prin transcrierea pozitiilor (facturilor) ramase neachitate din situatia achitarii facturilor sau din Jurnalul privind decontarile cu furnizorii, cod (14-6-6).
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea si data (luna, anul) intocmirii formularului;
    - ziua inregistrarii; numarul si data facturii; clientul (furnizorul), localitatea (explicatii); sume de primit (datorate);
    - incasarea (plata) facturilor: ziua, contul corespondent, nr. documentului, suma;
    - semnaturi: intocmit, verificat.

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Ziua inregistrarii
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...............                                           Pag. ...  |
|                  SITUATIA INCASARII-ACHITARII FACTURILOR                     |
|                                                           Luna ... Anul .... |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  A   |Numarul |Client      |Sume de primit| Incasarea (plata) facturilor|
|rand|      |si data |(furnizor) -|(datorate)    |_____________________________|
|    |      |facturii|localitate  |              |Ziua|Cont        |Nr.   |Suma|
|    |      |        |(explicatii)|              |    |corespondent|docum.|    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|  0 |  1   |    2   |     3      |       4      |  5 |     6      |   7  |  8 |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
                                                                        14-6-7
       Intocmit,                   Verificat,

                JURNAL PRIVIND CONSUMURILE SI ALTE IESIRI DE STOCURI
                                (Cod 14-6-8)

    1. Serveste:
    - ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea lunara a operatiunilor in creditul conturilor de stocuri la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";
    - la completarea registrului Cartea mare.
    2. Se intocmeste periodic sau pe masura efectuarii operatiunilor, in cadrul compartimentului financiar-contabil.
    Se inregistreaza la sfarsitul perioadei, document cu document sau pe baza centralizatoarelor pe operatiuni (documente cumulative, situatii de iesire), in functie de metoda folosita pentru contabilitatea analitica a bunurilor.
    In antetul coloanelor se inscrie simbolul fiecarui cont creditor, precum si documentul care furnizeaza datele (numarul si data documentului justificativ sau ale centralizatorului).
    Conturile corespondente debitoare se deschid mai intai pentru conturile de cheltuieli, fie pe conturi sintetice, analitice si pe sectii, fie numai pe conturi sintetice si pe sectii. in acest caz, concomitent cu efectuarea inregistrarilor in jurnal se fac inregistrarile si in evidenta analitica a conturilor de cheltuieli (fise, documente cumulative sau alte documente aprobate).
    Rulajele creditoare totale se trec in Cartea mare.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea si data (luna, anul) intocmirii formularului;
    - ziua inregistrarii; felul si nr. documentului; conturi debitoare: sintetice, analitice, sume; conturi creditoare;
    - semnaturi: intocmit, verificat.

    Unitatea ...................                         Luna ...... Anul .....

                                 JURNAL
               PRIVIND CONSUMURILE SI ALTE IESIRI DE STOCURI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Ziua         |Document|   CONTURI DEBITOARE    |    CONTURI CREDITOARE   |
|rand|inregistrarii|(felul, |________________________|_________________________|
|    |             |nr.)    |Sintetice|Analitice|Sume| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  0 |      1      |    2   |    3    |    4    |  5 |6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  1 |             |        |         |         |    | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  2 |             |        |         |         |    | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  3 |             |        |         |         |    | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                        14-6-8
       Intocmit,                   Verificat,

    JURNAL PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUTIA PENTRU ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA A SOMERILOR SI ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
                                  (Cod 14-6-10)

    1. Serveste:
    - ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea lunara a operatiunilor in creditul conturilor privind salariile, contributia pentru asigurari sociale, protectia sociala a somerilor si asigurari sociale de sanatate la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";
    - la completarea registrului Cartea mare.
    2. Se intocmeste lunar, in cadrul compartimentului financiar-contabil, pe unitate sau sectii de productie, dupa caz, pe baza statelor de salarii.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea si data (luna, anul) intocmirii formularului;
    - ziua inregistrarii; felul si nr. documentului; conturi debitoare: sintetice, analitice; conturi creditoare;
    - semnaturi: intocmit, verificat

    Unitatea .............

    JURNAL PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUTIA PENTRU ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA A SOMERILOR SI ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

                                                         Luna ...... Anul .....
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Ziua          | Documentul   |   Conturi debitoare   |Conturi creditoare |
|rand|inregistrarii | (fel si nr.) |_______________________|___________________|
|    |              |              | Sintetice | Analitice |   |   |   |   |   |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
|    |       1      |       2      |     3     |     4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
|  1 |              |              |           |           |   |   |   |   |   |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
|  2 |              |              |           |           |   |   |   |   |   |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
|  3 |              |              |           |           |   |   |   |   |   |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
                                                                       14-6-10
       Intocmit,                   Verificat,

               BORDEROU DE PRIMIRE A OBIECTELOR IN CONSIGNATIE
                              (Cod 14-6-14)

    1. Serveste:
    - la centralizarea evidentei obiectelor primite spre vanzare in consignatie;
    - ca document de incarcare in gestiune cu obiectele primite spre vanzare;
    - document de inregistrare in contabilitate.
    2. Se intocmeste de pretuitor sau persoana desemnata cu evaluarea obiectelor primite de la deponenti, in doua exemplare, si se semneaza de acesta pentru predare si de gestionar pentru primirea obiectelor.
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la gestionar, impreuna cu obiectele primite in consignatie (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la gestionar (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului; raionul;
    - numarul bonului de primire/chitanta; valoarea la primire/vanzare; descrierea obiectului; deponent: numele, prenumele, seria si nr. actului de identitate;
    - semnaturi: pretuitor, gestionar.

    Unitatea ............                                       Pagina .....

              BORDEROU DE PRIMIRE A OBIECTELOR IN CONSIGNATIE
                  In ziua de ..... anul ..... raionul ......

 ______________________________________________________________________________
|Numar bon  |          Valoarea       |Descrierea|        Deponent             |
|de primire-|          - lei -        |obiectului|                             |
|chitanta   |_________________________|          |_____________________________|
|           |- la primire|- la vanzare|          | Numele si    | Seria si nr. |
|           |            |            |          | prenumele    | act de       |
|           |            |            |          |              | identitate   |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|    1      |      2     |      3     |    4     |      5       |       6      |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
                                                                       14-6-14
             Predat                               Primit
             Pretuitor,                           Gestionar,

               BORDEROU DE IESIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNATIE
                              (Cod 14-6-15)

    1. Serveste la evidenta miscarii obiectelor primite in consignatie.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, de catre gestionar, pe baza bonurilor fiscale sau facturilor.
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil, insotit de documentele de vanzare (exemplarul 1);
    - ramane la gestionar, pentru justificarea predarii documentelor (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la gestionar (exemplarul 2).
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
    - numarul si data bonului de primire; numarul facturii sau al bonului fiscal; denumirea obiectului;
    - valoarea obiectelor: retrase de deponent, dupa schimbarea pretului, la pret de vanzare catre cumparator (inclusiv comision si TVA), la pret de cumparare de la deponent, comision (exclusiv TVA), valoarea TVA;
    - semnatura gestionarului.

    Unitatea ............                                       Pagina .....

                BORDEROU DE IESIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNATIE
                  in ziua de ..... anul .... raionul .........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul facturii sau al bonului fiscal
    B - Denumirea obiectului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Bon de    |A|B|            Valoarea obiectelor - lei                   |
|crt.|  primire   | | |                                                        |
|    |____________| | |________________________________________________________|
|    |Numarul|Data| | |Retrase |Dupa      |La pret de|La pret  |Comision | TVA |
|    |       |    | | |de      |schimbarea|vanzare   |de       |(exclusiv|     |
|    |       |    | | |deponent|pretului  |catre     |cumparare|TVA)     |     |
|    |       |    | | |        |          |cumparator|de la    |         |     |
|    |       |    | | |        |          |(inclusiv |deponent |         |     |
|    |       |    | | |        |          |comision  |         |         |     |
|    |       |    | | |        |          |si TVA)   |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|  0 |   1   | 2  |3|4|   5    |    6     |    7     |    8    |    9    |  10 |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
                                                                       14-6-15
                 Gestionar,

                      JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE
                  (pentru conturi sintetice - Cod 14-6-17)

    1. Serveste:
    - ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiunilor in creditul conturilor fara dezvoltare analitica sau a caror dezvoltare se asigura pe fise separate, dar care nu sunt cuprinse in alte jurnale, la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";
    - la completarea jurnalului Cartea mare.
    2. Se intocmeste pe masura efectuarii operatiunilor, in cadrul compartimentului financiar-contabil. Modelul formularului se adapteaza, in functie de numarul conturilor folosite.
    Se completeaza document cu document sau pe baza de centralizatoare.
    Inscrierea conturilor se poate face pe genuri de operatiuni, pe grupe de conturi care au legatura intre ele sau in ordinea simbolurilor conturilor.
    Daca volumul operatiunilor este mic, in jurnal pot fi cuprinse unul pana la trei conturi creditoare.
    La sfarsitul perioadei, dupa inregistrarea in jurnal a tuturor operatiunilor, se face gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare, verificandu-se ca totalul sumelor din grupare sa fie egal cu rulajul creditor al contului pentru care s-a facut gruparea.
    Periodic, rulajele creditoare ale fiecarui cont, precum si sumele totale ale conturilor corespondente debitoare (din grupare) se trec in Cartea mare.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea formularului si luna, anul pentru care se intocmeste;
    - ziua inregistrarii; felul, numarul si data documentului; explicatii; cont corespondent debitor; rulaj creditor; gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare;
    - semnaturi: intocmit, verificat.

 ______________________________________________________________________________
|  Unitatea ...............                                        Pag. .....  |
|                                                                              |
|                       JURNAL PRIVIND OPERATII DIVERSE                        |
|                         (pentru conturi sintetice)                           |
|                         pe luna ........ anul ....                           |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |Ziua         |Document|Explicatii|Cont        |Rulaj   |Gruparea sumelor |
|rand|inregistrarii|(felul, |          |corespondent|creditor|pe conturi       |
|    |             |nr.)    |          |debitor     |        |corespondente    |
|    |             |        |          |            |        |debitoare        |
|    |             |        |          |            |        |_________________|
|    |             |        |          |            |        | Cont    | Suma  |
|    |             |        |          |            |        | debitor |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  0 |     1       |   2    |    3     |     4      |    5   |    6    |   7   |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|                              CONTUL .................                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  2 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  3 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|                              CONTUL .................                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  2 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  3 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
                                                                       14-6-17
           Intocmit,                 Verificat,

         FISA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCTIE
                             (Cod 14-6-21)

    1. Serveste ca:
    - document de inregistrare in contabilitatea de gestiune a costurilor efective pe comenzi, produse sau semifabricate, obiect (sau parte din obiect) de constructii, lucrari de intretinere si reparatii si altele;
    - document pentru determinarea costurilor efective pe unitatea de calculatie.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare comanda, produs sau semifabricat, obiect (sau parte de obiect) de constructii, lucrare de intretinere si reparatii.
    Se completeaza la inceputul anului pe baza soldurilor de la sfarsitul anului precedent, iar in cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la consumul de materiale, plata salariilor pentru munca prestata, a cheltuielilor indirecte si alte cheltuieli efectuate potrivit dispozitiilor legale. La sfarsitul fiecarei perioade se totalizeaza sumele inregistrate, in vederea intocmirii balantei de verificare a operatiunilor inregistrate.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea formularului; comanda, produsul, obiectul, lucrarea etc.;
    - numarul comenzii; contul; cantitatea; U/M; data inceperii (fabricatiei, comenzii etc.); data terminarii (receptiei);
    - data, felul si numarul documentului; total cheltuieli; decontarea productiei: cantitatea, pretul unitar, valoarea; contul corespondent;
    - semnatura de intocmire.

    Semnificatia coloanei C din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Cont corespondent
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..........                |    NUMARUL    |    CONT     |   PAGINA  |
|                                    |    COMENZII   |             |           |
| FISA DE CONT ANALITIC PENTRU       |_______________|_____________|___________|
| CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCTIE   |_______________|_____________|___________|
| (comanda, produsul, obiectul,      |CANTITATEA| U/M|DATA         |DATA       |
| lucrarea etc.)                     |          |    |INCEPERII    |TERMINARII |
| .................................. |          |    |(fabricatiei,|(receptiei)|
|                                    |          |    |comenzii     |           |
|                                    |          |    |etc.)        |           |
|____________________________________|__________|____|_____________|___________|
|   Document   |                     | TOTAL      |  DECONTAREA PRODUCTIEI   |C|
|______________|_____________________| CHELTUIELI |__________________________| |
|Data|Felul|Nr.| | | | | | | | | | | |            |Cantitatea|Pretul|Valoarea| |
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |unitar|        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
                                                                       14-6-21
                Intocmit,

                     FISA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI
                               (Cod 14-6-21/a)

    1. Serveste ca document de inregistrare in contabilitatea de gestiune a cheltuielilor comune ale sectiei, cheltuielilor generale de administratie, pe sectii si feluri de cheltuieli, dupa natura lor, a cheltuielilor de desfacere (la intern), a cheltuielilor de circulatie (cheltuieli de desfacere a produselor la export), a cheltuielilor cu activitatea de "service" in perioada de garantie, dupa caz.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare cont sintetic de cheltuieli. In cazul in care numarul coloanelor fisei este insuficient pentru reflectarea tuturor conturilor analitice ale contului respectiv de cheltuieli, se deschid doua sau mai multe fise, dupa caz.
    Se completeaza pe baza documentelor justificative referitoare la operatiunile intervenite.
    La sfarsitul fiecarei perioade, se totalizeaza rulajele, in vederea intocmirii balantei analitice de verificare a operatiunilor inregistrate in contabilitatea de gestiune.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea formularului;
    - denumirea contului (sectiei, atelierului, unitatii); contul;
    - data, felul si numarul documentului; explicatii; total debit; simbol cont corespondent; suma creditata;
    - semnatura de intocmire.

    Unitatea ................

 ______________________________________________________________________________
|  FISA DE CONT ANALITIC  |  Denumirea contului (sectiei,  |  Cont  |  Pagina  |
|  PENTRU CHELTUIELI      |  atelierului, unitatii)        |________|__________|
|_________________________|________________________________|________|__________|
|Data|Documentul| Explicatii| | | | | | | | | | |Total |Simbol      |Suma      |
|    |(felul si |           | | | | | | | | | | |debit |cont        |creditata |
|    |nr.)      |           | | | | | | | | | | |      |corespondent|          |
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
                                                                     14-6-21/a
                Intocmit,

                   FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE
                               (Cod 14-6-22)

                   FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE
                    (in valuta si in lei - Cod 14-6-22/a)

    1. Serveste:
    - la tinerea contabilitatii analitice a conturilor de clienti, debitori, furnizori, creditori etc.;
    - la tinerea contabilitatii sintetice a operatiunilor economice si financiare.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare client, debitor, furnizor sau creditor si se sorteaza pe conturi analitice de grupare, potrivit planului de conturi aplicabil.
    In cazul in care se utilizeaza pentru tinerea contabilitatii sintetice a operatiunilor economice si financiare, fisele de cont se deschid pentru fiecare cont sintetic de gradul I care nu se desfasoara pe conturi sintetice de gradul II, si pentru conturile de gradul II prevazute in planul de conturi aplicabil.
    Se completeaza, la inceputul anului, pe baza soldurilor de la sfarsitul anului precedent, iar in cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la operatiunile intervenite.
    La sfarsitul fiecarei perioade, in fisele analitice se totalizeaza rulajele pe perioada respectiva si cumulat de la inceputul anului, in vederea intocmirii balantei de verificare a conturilor analitice sau a situatiilor de solduri, iar in fisele de cont sintetic se face totalul cumulat al rulajului pe debit si credit, precum si soldul contului, in vederea intocmirii balantei de verificare a conturilor sintetice.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea formularului;
    - simbolul contului; data, felul si numarul documentului; explicatii; simbol cont corespondent; debit; credit; D/C; sold;
    - semnatura de intocmire.

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...........................              |  Simbol cont  |  Pagina  |
|        FISA DE CONT PENTRU OPERATII DIVERSE       |_______________|__________|
|___________________________________________________|_______________|__________|
| Data |  Document   | Explicatii | Simbol cont  | Debit | Credit | D/C | Sold |
|______|_____________|            | corespondent |       |        |     |      |
|      | Felul | Nr. |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
                                                                       14-6-22
                Intocmit,

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Debit
    C - Credit
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ........  FISA DE CONT PENTRU            Tara ........ | Simbol cont|
|                    OPERATIUNI DIVERSE                           |____________|
|                    (in valuta si lei)             Firma ....... |    Pag.    |
|_________________________________________________________________|____________|
|Data| Document  |Explicatii|   Simbol cont   |   VALUTA   |         LEI       |
|    |           |          |   corespondent  |            |                   |
|    |___________|          |_________________|____________|___________________|
|    | Felul| Nr.|          |Sintetic|Analitic|D|C|D/C|Sold|Cursul|D|C|D/C|Sold|
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
                                                                     14-6-22/a
                Intocmit,

                        FISA PENTRU OPERATIUNI BUGETARE
                                (Cod 14-6-23)

    1. Serveste ca document pentru evidenta analitica astfel:
    La institutiile publice finantate de la buget:
    - pentru evidenta creditelor bugetare aprobate, a platilor de casa si a cheltuielilor efective;
    La institutiile publice finantate din mijloace proprii si fonduri cu destinatie speciala:
    - pentru evidenta prevederilor din bugetul aprobat, a platilor de casa si a cheltuielilor efective.
    2. Se completeaza:
    - la ordonatorii de credite, se inscriu in col. 3 creditele aprobate, diminuarile sau anularile de credite in col. 4 si soldul dupa fiecare operatiune in col. 5;
    - la institutiile publice finantate din venituri proprii si din fonduri cu destinatie speciala, prevederile trimestriale de cheltuieli prevazute in buget, inclusiv majorarile acestora se inscriu in col. 3, anularea sau diminuarea lor pe parcursul executiei bugetului in col. 4, iar soldul dupa fiecare operatie in col. 5;
    - in col. 6 se inregistreaza platile efectuate din contul de finantare bugetara sau din contul de disponibil, dupa caz, care nu sunt in acelasi timp si cheltuieli efective; exemplu: materiale (inclusiv alimentele si combustibilii) aprovizionate de la furnizori si predate de la magazie, ridicarile in numerar de la banca pentru salarii si alte drepturi, avansuri spre decontare;
    - in col. 7 se inscriu platile efectuate prin trezoreria statului sau prin unitati bancare, dupa care reprezinta in acelasi timp si cheltuieli efective; exemplu: procurarea activelor fixe, a obiectelor de inventar, plata serviciilor prestate si lucrarilor executate (energie electrica, energie termica, posta, telefon, telex, radio, televizor etc.);
    - in col. 8 se inscrie totalul sumelor inregistrate in coloanele 6 si 7.
    La sfarsitul fiecarei luni totalul sumelor inregistrate in coloana 7 se transfera in coloana 9, pentru ca adunate cu sumele inregistrate anterior in aceasta coloana de cheltuieli sa se poata stabili totalul cheltuielilor efective.
    Reconstituirile de plati se inregistreaza "in rosu" in coloanele 6 si 7, dupa caz, precum si in coloana 8.
    Platile si reconstituirile inregistrate in col. 6 si 7 se evidentiaza dupa fiecare operatiune in coloana 8 "Total plati" care reprezinta "plata neta de casa" din contul de finantare de la buget, respectiv din contul de disponibil.
    - in col. 9, in cursul lunii, se inregistreaza sumele care reprezinta cheltuieli efective; exemplu: consumurile de materiale, cheltuielile efectuate din avansurile spre decontare, totalul salariilor, contributiile la asigurarile sociale de stat, impozitele, taxele etc., iar la sfarsitul lunii totalul platilor preluate din coloana 7;
    - in col. 10 se inregistreaza sumele care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, diminueaza cheltuielile efective; exemplu: plusurile de materiale constatate la inventariere, valoarea materialelor aflate in stoc la sfarsitul fiecarui semestru la compartimentele din cadrul institutiilor publice sau la unitatile subordonate acestora, care nu tin contabilitate proprie etc.
    - in col. 11 se evidentiaza soldul debitor al contului de cheltuieli la sfarsitul perioadei de raportare.
    3. Se intocmeste intr-un exemplar, pe articolele si alineatele clasificatiei economice, din cadrul fiecarui subcapitol de cheltuieli, prevazut in bugetul aprobat.
    4. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    5. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

                      FISA PENTRU OPERATIUNI BUGETARE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Debit
    C - Credit
    S - Sold
 ______________________________________________________________________________
|   Capitolul ____ Subcapitolul ____ Articolul ____ Alineatul ____ Pagina ____ |
|______________________________________________________________________________|
|Data  |Explicatii   | Contul _________      | Contul ________  Contul _______ |
|inreg.|(felul,      |_______________________|_________________________________|
|      |numarul      | D | C | S |Plati care|Plati care|Total|Debit|Credit|Sold|
|      |si data      |   |   |   |nu sunt in|sunt in   |plati|     |      |    |
|      |documentului)|   |   |   |acelasi   |acelasi   |     |     |      |    |
|      |             |   |   |   |timp si   |timp si   |     |     |      |    |
|      |             |   |   |   |cheltuieli|cheltuieli|     |     |      |    |
|      |             |   |   |   |efective  |efective  |     |     |      |    |
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|   1  |      2      | 3 | 4 | 5 |     6    |     7    |  8  |  9  |  10  | 11 |
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
|______|_____________|___|___|___|__________|__________|_____|_____|______|____|
                                                                   Cod 14-6-23

                Intocmit,

                            DOCUMENT CUMULATIV
                     (Cod 14-6-24 si Cod 14-6-24/b)

    1. Serveste ca:
    - document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflecta operatiuni economice si financiare de acelasi fel dintr-o anumita perioada (intrari si iesiri de materiale, produse sau marfuri, operatiuni banesti etc.);
    - document justificativ centralizator de inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica.
    2. Se intocmeste in cadrul compartimentului financiar-contabil, completandu-se titulatura si continutul coloanelor in functie de natura operatiunilor economice si financiare si de necesitatile de centralizare si de inregistrare.
    La institutiile publice, in situatia in care, in cursul unei zile, exista un numar mai restrans de operatiuni, se poate folosi un singur document cumulativ pentru operatiunile unei zile. In acest caz, documentul cumulativ va avea doua parti: in partea stanga, pe coloane distincte, se vor inscrie conturile care se debiteaza, iar in partea dreapta, conturile care se crediteaza. Fiecare operatiune se inscrie pe un rand separat pentru a se urmari corespondenta conturilor. Pe ultimul rand se face totalul sumelor pe fiecare coloana. Totalul conturilor debitoare trebuie sa corespunda cu totalul conturilor creditoare. La fiecare cont se inregistreaza totalul rezultat in coloana corespunzatoare.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...........                  DOCUMENT CUMULATIV                     |
| ....................                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Nr.   |          |_________|_________|_________|_________|_________|_________|
| crt.  |          |         |         |         |         |         |         |
|_______|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|   0   |    1     |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |
|_______|__________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|_______|__________|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|
|_______|__________|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|
|_______|__________|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|
|_______|__________|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|
|_______|__________|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|
|_______|__________|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|
                                                                       14-6-24
                 Intocmit,

    Unitatea ...........
    ....................

                            DOCUMENT CUMULATIV

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                 |__________________________________________________|Nr. |
|crt.|                 |   |   |   |                          |   |   |   |crt.|
|    |_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|    |
|    |         1       | 2 | 3 | 4 | ........................ | 25| 26| 27|    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
                                                                     14-6-24/b

                 Intocmit,

                          BALANTA DE VERIFICARE
             (cu patru egalitati - Cod 14-6-30 si cod 14-6-30/A)

                          BALANTA DE VERIFICARE
                  (cu cinci egalitati - Cod 14-6-30/a)

                          BALANTA DE VERIFICARE
                   (cu sase egalitati - Cod 14-6-30/b)

                      BALANTA ANALITICA A STOCURILOR
                             (Cod 14-6-30/c)

    1. Serveste:
    - la verificarea exactitatii inregistrarilor;
    - la controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica;
    - la intocmirea situatiilor financiare.
    2. Se intocmeste intr-un singur exemplar, cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade prevazute de actele normative in vigoare si ori de cate ori se considera necesar.
    Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile initiale sau totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente, dupa caz, rulajele curente debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare. Balanta de verificare la 1 ianuarie, in coloanele 2 si 3, se completeaza cu soldurile finale debitoare si creditoare ale lunii decembrie.
    In cazul aplicarii formei de inregistrare "maestru-sah", cand, pentru evidenta sintetica, se utilizeaza Cartea mare (sah) in care se fac numai totaluri periodice, se foloseste formularul cod 14-6-30.
    Pentru conturile analitice se poate intocmi numai situatia soldurilor.
    3. Nu circula, fiind document de sinteza.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
    5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
    a) pentru formularele cod 14-6-30, 14-6-30/A, 14-6-30/a si 14-6-30/b:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea formularului; data pentru care se intocmeste;
    - simbolul si denumirea conturilor; soldurile initiale debitoare si creditoare sau total sume precedente debitoare/creditoare, dupa caz; rulajele lunii curente debitoare/creditoare; total sume debitoare/creditoare; soldurile finale debitoare/creditoare;
    - semnaturi: conducatorul compartimentului financiar-contabil, persoana care intocmeste documentul, dupa caz.
    b) pentru formularul cod 14-6-30/c:
    - denumirea unitatii;
    - denumirea formularului; data pentru care se intocmeste;
    - codul; stocul initial; cantitatea intrata/iesita; stocul final; pretul unitar; soldul initial; valoarea: debit/credit; soldul final;
    - semnaturi: conducatorul compartimentului financiar-contabil, persoana care intocmeste documentul.

    Semnificatia coloanelor din tabelele de mai jos este urmatoarea:
    A - Debitoare
    B - Creditoare
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ................ |              BALANTA DE VERIFICARE               |
|                           |            la data de ..............             |
|___________________________|__________________________________________________|
|Simbolul  |   Denumirea    |Total sume |Rulajele     | Total sume | Soldurile |
|conturilor|   conturilor   |precedente |lunii curente|            | finale    |
|          |                |___________|_____________|____________|___________|
|          |                |  A  |  B  |   A  |  B   |   A  |  B  |  A  |  B  |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|     0    |        1       |  2  |  3  |   4  |   5  |   6  |  7  |  8  |  9  |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
                                                                       14-6-30

      Intocmit,       Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ................ |              BALANTA DE VERIFICARE               |
| ......................... |            la data de ..............             |
|___________________________|__________________________________________________|
|Simbolul  |   Denumirea    | Soldurile  | Rulajele  | Total sume|  Soldurile  |
|conturilor|   conturilor   | initiale   | lunii     |           |  finale     |
|          |                |            | curente   |           |             |
|          |                |____________|___________|___________|_____________|
|          |                |   A  |  B  |  A  |  B  |  A  |  B  |   A  |   B  |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|     0    |       1        |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   8  |   9  |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
                                                                     14-6-30/A

      Intocmit,       Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. |                BALANTA DE VERIFICARE                |
|                        |              la data de ..............              |
|________________________|_____________________________________________________|
|Simbolul  | Denumirea   | Soldurile | Total     | Rulajele| Total   |Soldurile|
|conturilor| conturilor  | initiale  | sume      | lunii   | sume    |finale   |
|          |             |           | precedente| curente |         |         |
|          |             |___________|___________|_________|_________|_________|
|          |             |  A  |  B  |  A  |  B  |  A |  B |  A |  B |  A |  B |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|    0     |      1      |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
                                                                     14-6-30/a

      Intocmit,       Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ........... |                  BALANTA DE VERIFICARE                |
|                      |                la data de ..............              |
|______________________|_______________________________________________________|
|Simbolul  | Denumirea |Soldurile|Total     |Rulajele| Total | Total |Soldurile|
|conturilor| conturilor|initiale |sume      |lunii   | rulaje| sume  |finale   |
|          |           |         |precedente|curente |       |       |         |
|          |           |_________|__________|________|_______|_______|_________|
|          |           |  A |  B |  A  |  B |  A | B | A | B | A | B |  A |  B |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|    0     |      1    |  2 |  3 |  4  |  5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 | 13 |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
                                                                     14-6-30/b

      Intocmit,       Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..............                                                      |
| .......................                                                      |
|                                                                              |
|                       BALANTA ANALITICA A STOCURILOR                         |
|                          la data de ..............                           |
|______________________________________________________________________________|
| Cod |Stoc   |    Cantitate   | Stoc  |Pret  | Sold   |     Valoare    | Sold |
|     |initial|________________| final |unitar| initial|________________| final|
|     |       | Intrata| Iesita|       |      |        | Debit | Credit |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|  0  |   1   |    2   |   3   |   4   |   5  |    6   |   7   |    8   |   9  |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
                                                                     14-6-30/c

              Intocmit,                       Verificat,

                               GRUPA a VII-a
                             Alte subactivitati

                            DECIZIE DE IMPUTARE
                               (Cod 14-8-2)

    1. Serveste ca:
    - document de imputare a valorii pagubelor produse;
    - titlu executoriu din momentul comunicarii;
    - document de inregistrare in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare sau in mai multe exemplare, in functie de numarul persoanelor raspunzatoare pentru paguba produsa, pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.) si se semneaza de catre conducatorul unitatii, cu viza de control financiar preventiv si viza compartimentului juridic.
    3. Circula:
    - la persoana desemnata pentru acordarea vizei de control financiar-preventiv (ambele exemplare);
    - la compartimentul juridic, pentru vizare asupra legalitatii si realitatii;
    - la conducatorul unitatii, pentru semnare (ambele exemplare);
    - la persoana (sau persoanele) raspunzatoare de paguba adusa unitatii pentru semnare de luare la cunostinta si de imputare (ambele exemplare).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

    Unitatea ....................

                              DECIZIE DE IMPUTARE
                        Nr. .... din data de ...........

    Avand in vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ..... din data de ............. intocmit de ...................................... in calitate de ............................................... din care rezulta ca s-a produs o paguba in valoare de lei ....................... reprezentand
...............................................................................
...............................................................................
    Paguba s-a produs in perioada ............................................. fiind adusa la cunostinta conducerii prin actul de constatare sus-aratat.
    Raspunzatoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, in perioada analizata, au lucrat la gestiunea verificata
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Avand in vedere temeiurile de drept si de fapt care determina angajarea raspunderii materiale, valoarea totala a pagubei de ....................... lei se suporta de persoanele vinovate, dupa cum urmeaza:
    lei ............. de domnul(a) ............................................
    lei ............. de domnul(a) ............................................
    lei ............. de domnul(a) ............................................
    lei ............. de domnul(a) ............................................
    Calculul s-a facut asa cum rezulta din actul de constatare.
    In nota(ele) explicativa(e) data(e) cu ocazia constatarii pagubei, domnul
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
                                                                     14-8-2 t2

                                                                       (verso)
........................................ a sustinut ca ........................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Sustinerile s-au dovedit neintemeiate deoarece:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    In baza prevederilor legale
...............................................................................
...............................................................................

                                  DECIDE:

    Se imputa d-lui(d-nei) ....................................., avand functia de .......................... locul de munca .................................. domiciliat in .........................................................., suma de ................. lei, adica ...............................................

    Conducatorul unitatii,      Viza de control                Viza
                                financiar preventiv,    Compartiment juridic,

                             DOVADA DE COMUNICARE

    Subsemnatul ......................... domiciliat in ....................... am primit decizia de imputare nr. ...... din data de ................ emisa de
......................... in valoare de lei ...................................
                                                  (in cifre si litere)

                                           Semnatura,

                                      Data ..............

                          ANGAJAMENT DE PLATA
                            (Cod 14-8-2/a)

    1. Serveste ca:
    - angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii;
    - titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;
    - titlu executoriu pentru executarea silita, in caz de nerespectare a angajamentului.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, de persoana care isi ia angajamentul, in conditiile in care exista documente din care rezulta pagube sau alte obligatii de plata (proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de inventariere, referat de rebut sau alte documente).
    3. Circula la persoana in fata careia s-a luat angajamentul (organ de control, jurisconsult sau alte persoane desemnate in acest scop) pentru semnare.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

 ______________________________________________________________________________
|                             ANGAJAMENT DE PLATA                              |
|                                                                              |
|     Subsemnatul ............................ domiciliat in ................. |
| str. ..................... nr. ..... bloc .... sc. .... et. .... apart. .... |
| jud. .................. posesor al B.I./C.I. seria .... nr. ........... emis |
| de ......................... sub nr. ......... in anul ....... avand functia |
| de ....................... la unitatea ..................................... |
| luand cunostinta de faptul ca prin ......................................... |
| s-a constatat ca din vina mea am produs unitatii ........................... |
| o paguba de lei ......................... provenita din .................... |
| ............................................................................ |
| imi iau angajamentul de a plati aceasta suma unitatii pagubite astfel ...... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|     Prezentul angajament l-am luat in conformitate cu ...................... |
| ................................................... . In cazul nerespectarii |
| angajamentului de plata, se va proceda la executarea silita.                 |
|                                                                              |
|     Dat astazi ...........                                                   |
|                                                                              |
|     Semnat in fata noastra,               Semnatura,                         |
|                                                                              |
| Calitatea .......................                                            |
| Semnatura .......................                                            |
|______________________________________________________________________________|
                                                                      14 8 2/aSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1850/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1850 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu