Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1846 din 15 iulie 2010

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii din sistemul administratiei penitenciare

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 625 din 6 septembrie 2010In temeiul prevederilor art. 46 alin. (2) din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009,

în conformitate cu reglementările Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiţiei,

Radu Constantin Ragea

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii din sistemul administraţiei penitenciare

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în administrarea unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare se inventariază potrivit prezentelor norme metodologice.

Art. 2. - Inventarierea reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, la data la care aceasta se efectuează.

Art. 3. - Scopul principal al inventarierii îl constituie stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei unităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului şi a performanţei unităţii pentru respectivul exerciţiu financiar.

Art. 4. - (1) In temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor, în cazul restructurării, reorganizării sau încetării activităţii, precum şi în următoarele situaţii:

a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de lege;

b) ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;

c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;

d) cu prilejul reorganizării gestiunilor;

e) ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă majoră;

f) în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) La începutul activităţii unităţii, inventarierea are ca scop principal stabilirea şi evaluarea elementelor de natura activelor ce constituie aport la capitalul unităţii. Elementele de natura activelor care constituie aport la capitalul social al unităţii şi al patrimoniului instituţiei publice se înscriu în registrul inventar, grupate pe conturi.

(3) In cazul în care, în situaţiile enumerate mai sus, sunt inventariate toate elementele de activ dintr-o gestiune, aceasta poate ţine loc de inventariere anuală, cu aprobarea ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligaţia gestionării elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3).

(4) Toate elementele de natura activelor trebuie să fie date în răspunderea gestionară sau în folosinţă salariaţilor.

Art. 5. - (1) Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face, de regulă, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar, avându-se în vedere şi specificul activităţii fiecărei unităţi.

(2) In cadrul unităţilor penitenciare cu activitate complexă (care au centre de pregătire sau puncte de lucru exterioare), bunurile pot fi inventariate şi înaintea datei de încheiere a exerciţiului financiar, cu condiţia asigurării valorificării şi cuprinderii rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul financiar respectiv.

(3) In situaţia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, în registrul-inventar se va cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariere actualizate cu intrările şi ieşirile de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar.

Art. 6. - Faţă de termenul prevăzut la art. 5, următoarele bunuri sau valori se inventariază suplimentar, după cum urmează:

a) lunar, de regulă ultima zi a lunii respective:

- armamentul şi muniţia aflate în dotarea serviciilor de pază şi escortă, în depozite şi magazii;

- mijloace băneşti, cecuri şi alte valori care se află în casieria unităţii;

- alimente aflate în depozite, bucătării de unitate, bufete, puncte de desfacere;

- carburanţi şi lubrifianţi;

b) trimestrial, de regulă între 25 şi 30 (31) a ultimei luni din trimestru:

- furaje;

- animale şi păsări;

c) de două ori pe an, la 30 aprilie şi 30 septembrie:

- combustibili lichizi (motorină, CLU, combustibil tip M) folosiţi la încălzire şi prepararea hranei;

- combustibili solizi (lemne, cărbuni) folosiţi la încălzire;

d) anual:

- terenurile, clădirile, construcţiile speciale şi lucrările de investiţii şi reparaţii capitale neterminate ale clădirilor, instalaţiilor, maşinilor, utilajelor etc;

- alimentele aprovizionate pentru perioada consumului de iarnă la sfârşitul perioadei de consum: cartofi, ceapă, rădăcinoase însilozate, murăturile şi varza murată.

Art. 7. - Răspunderea pentru organizarea şi efectuarea corespunzătoare a acţiunii de inventariere revine directorului unităţii, care elaborează proceduri scrise adaptate specificului activităţii, pe care le transmite comisiilor de inventariere.

CAPITOLUL II

Organizarea inventarierii. Constituirea comisiilor de inventariere

Art. 8. - (1) Directorul unităţii stabileşte, prin decizie scrisă, componenţa comisiei de inventariere, care trebuie să fie formată din cel puţin două persoane.

(2) In decizia de numire a comisiei de inventariere se menţionează în mod obligatoriu şi numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data de începere şi de terminare a operaţiunilor, alte date necesare.

Art. 9. - După caz, în funcţie de complexitatea activităţii unităţii, prin decizie a directorului unităţii, comisiile de inventariere pot fi coordonate de către o comisie centrală care are ca sarcină să organizeze, să instruiască, să supravegheze şi să controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere.

Art. 10. - Comisia de inventariere răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 11. - Inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se pot realiza atât cu personal propriu, cât şi pe bază de contracte de prestări servicii încheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregătire corespunzătoare.

Art. 12. - Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii şi nici contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective. Prin proceduri interne, unităţile pot stabili ca la efectuarea operaţiunilor să participe şi contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective, fără ca aceştia să facă parte din comisie.

Art. 13. - Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiţi decât în cazuri bine justificate şi numai prin decizie scrisă, emisă de către directorul unităţii.

Art. 14. - Din comisia de inventariere numită pentru inventarierea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale neterminate fac parte, obligatoriu, inspectorul de şantier sau persoana împuternicită cu executarea, organizarea, coordonarea şi verificarea acestor lucrări.

Art. 15. -In vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere, directorul unităţii trebuie să ia măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere, prin:

- organizarea depozitării bunurilor grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora şi întocmirea etichetelor de raft;

- ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative la gestiuni şi a celei contabile şi efectuarea confruntării datelor din aceste evidenţe;

- participarea întregii comisii de inventariere la lucrările de inventariere;

- asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariază, respectiv pentru sortare, aşezare, cântărire, măsurare, numărare etc;

- asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, preţ etc.) a unor specialişti din unitate, la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere, care au obligaţia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise;

- dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate şi în număr suficient pentru măsurare, cântărire etc, cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc), precum şi cu formulare şi rechizite necesare;

- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul şi de sigilare a spaţiilor inventariate;

- asigurarea protecţiei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de protecţie a muncii;

- asigurarea securităţii uşilor, ferestrelor, porţilor etc. de la magazine, depozite, gestiuni etc.

Art. 16. - Comisia de inventariere are următoarele obligaţii:

- să cunoască şi să aplice prevederile prezentelor norme metodologice;

- să verifice existenţa pe teren a elementelor de activ prin numărare, cântărire, măsurare etc, pentru determinarea exactă a cantităţilor din fiecare element;

- să se asigure că aparatele şi instrumentele de măsurat şi cântărit sunt omologate şi verificate din punct de vedere metrologic şi sunt în stare bună de funcţionare;

- să întocmească documentele acţiunii de inventariere la timp, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice şi să le supună avizării şi aprobării celor în drept.

CAPITOLUL III

Executarea inventarierii

Art. 17. - Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt următoarele:

a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere să ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă:

- gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare;

- în afara bunurilor unităţii respective, are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente;

- are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţă;

- are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente;

- a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale;

- deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa;

- are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.

Gestionarul va menţiona în declaraţia scrisă felul, numărul şi data ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune; declaraţia se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor şi de către comisia de inventariere, care atestă că a fost dată în prezenţa sa;

b) să identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate;

c) să asigure închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare, în prezenţa gestionarului, ori de câte ori se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea.

Dacă bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o singură persoană, sunt depozitate în locuri diferite sau când gestiunea are mai multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de acces, cu excepţia locului în care a început inventarierea, care se sigilează numai în cazul când inventarierea nu se termină într-o singură zi.

La reluarea acţiunii de inventariere se verifică dacă sigiliul este intact, în caz contrar, acest fapt se va consemna într-un proces-verbal de constatare, care se semnează de către comisia de inventariere şi de către gestionar, luându-se măsurile corespunzătoare.

Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate, în locuri special amenajate (fişete, casete, dulapuri etc), încuiate şi sigilate. Sigiliul se păstrează, pe durata inventarierii, de către responsabilul comisiei de inventariere.

Desigilarea se efectuează de către comisia de inventariere în prezenţa gestionarului respectiv;

d) să bareze şi să semneze, la ultima operaţiune, fişele de magazie, menţionând data la care s-au inventariat bunurile, să vizeze documentele care privesc intrări sau ieşiri de bunuri, existente în gestiune, dar neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fişele de magazie şi predarea lor la contabilitate, astfel încât situaţia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea;

e) să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă;

f) să controleze dacă toate instrumentele şi aparatele de măsură sau de cântărire au fost verificate şi dacă sunt în bună stare de funcţionare.

Art. 18. - (1) In cazul în care gestionarul lipseşte, comisia de inventariere aplică sigiliul şi comunică situaţia conducerii unităţii respective. Conducerea unităţii are obligaţia să îl anunţe în scris pe gestionar despre inventarierea care trebuie să se efectueze, indicând locul, ziua şi ora fixate pentru începerea acţiunii.

(2) Dacă gestionarul sau reprezentantul său legal nu se prezintă la locul, data şi ora fixate, inventarierea se efectuează de către comisia de inventariere în prezenţa altei persoane, numită prin decizie scrisă, care să îl reprezinte pe gestionar.

Art. 19. - (1) Pentru desfăşurarea corespunzătoare a inventarierii este indicat, dacă este posibil, să se sisteze operaţiunile de intrare-ieşire a bunurilor supuse inventarierii, luându-se din timp măsurile corespunzătoare pentru a nu se stânjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor.

(2) Dacă operaţiunile de aprovizionare (livrare) a bunurilor nu pot fi suspendate, se prevede crearea unei zone-tampon în care să se depoziteze bunurile primite în timpul inventarierii sau să se permită efectuarea expedierilor, operaţiuni efectuate numai în prezenţa comisiei de inventariere, care va menţiona pe documentele respective „primit în timpul inventarierii" sau „eliberat în timpul inventarierii", după caz, în scopul evitării inventarierii duble sau a omisiunilor.

Art. 20. - Pe toată durata inventarierii, programul şi perioada inventarierii vor fi afişate la loc vizibil.

Art. 21. - Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă luarea în administrare a acestora şi a schiţelor de amplasare.

Art. 22. - (1) Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza documentelor care atestă luarea în administrare şi a dosarului tehnic al acestora.

(2) Construcţiile şi echipamentele speciale cum sunt: reţelele de energie electrică, termică, gaze, apă, canal, telecomunicaţii şi altele similare se inventariază potrivit regulilor stabilite de deţinătorii acestora.

(3) Activele fixe corporale care în perioada inventarierii se află în afara unităţii (ambarcaţiuni, nave fluviale, autovehicule etc), plecate în cursă de lungă durată, maşinile de forţă şi utilajele energetice, maşinile, utilajele şi instalaţiile de lucru, aparatele şi instalaţiile de măsurare, control şi reglare şi mijloacele de transport date pentru reparaţii în afara unităţii se inventariază înaintea ieşirii lor temporare din unitate sau prin confirmare scrisă primită de la unitatea unde acestea se găsesc.

(4) Activele fixe necorporale se inventariază prin constatarea existenţei şi apartenenţei acestora la unităţile deţinătoare, iar în cazul brevetelor, licenţelor, mărcilor de fabrică şi al altor imobilizări necorporale este necesară dovedirea existenţei acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente de atestare a unor drepturi legale.

Art. 23. - In listele de inventariere a activelor fixe necorporale şi corporale aflate în curs de execuţie se menţionează pentru fiecare obiect, pe baza constatării la faţa locului: denumirea obiectului, descrierea amănunţită a stadiului, pe categorii de lucrări, pe baza valorii din documentaţia existentă (devize), precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii. Materialele şi utilajele primite de la beneficiari pentru montaj şi neîncorporate în lucrări se inventariază separat.

Art. 24. - Investiţiile puse în funcţiune total sau parţial, cărora nu li s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale, se înscriu în liste de inventariere separate. De asemenea, lucrările de investiţii care nu se mai execută, fiind sistate sau abandonate, se înscriu în liste de inventariere separate, arătându-se cauzele sistării sau abandonării, aprobarea de sistare sau abandonare şi măsurile ce se propun în legătură cu aceste lucrări.

Art. 25. - (1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte nu se desfac decât prin sondaj, acest lucru urmând a fi menţionat şi în listele de inventariere respective.

(2) La lichidele a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare, conţinutul vaselor - stabilit în funcţie de volum, densitate, compoziţie etc. - se verifică prin scoaterea de probe din aceste vase, ţinându-se seama de densitate, compoziţie şi de alte caracteristici ale lichidelor, care se constată fie organoleptic, fie prin măsurare sau probe de laborator, după caz.

(3) Cantităţile de lichide depozitate în recipiente de capacitate mare - rezervoare, cisterne etc. -se pot inventaria pe bază de calcule tehnice.

(4) Materialele de masă ca: ciment, oţel beton, produse de carieră şi balastieră, produse agricole şi alte materiale similare, ale căror cântărire şi măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe bază de calcule tehnice.

(5) In listele de inventariere a materialelor prevăzute la alin. (2)-(4) se menţionează modul cum s-a făcut inventarierea, precum şi datele tehnice care au stat la baza calculelor.

(6) Stofele, pânzeturile şi alte bunuri similare se inventariază în metri liniari, precizând la fiecare sortiment lăţimea şi culoarea. Covoarele şi perdelele se inventariază în bucăţi, metri pătraţi, cu indicarea detaliilor specifice (de exemplu: covoare pluşate sau din iută, perdele de voal sau din materiale sintetice etc).

(7) Bunurile din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare, concesionate sau închiriate instituţiilor publice, societăţilor/companiilor naţionale şi regiilor autonome potrivit legii, se inventariază şi se înscriu în liste de inventariere distincte în cadrul acestor unităţi.

Art. 26. - Inscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale, a timbrelor fiscale, a tichetelor de călătorie, a tichetelor de masă, a tichetelor-cadou, a tichetelor de creşă, a tichetelor de vacanţă, a bonurilor cantităţi fixe, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expoziţii şi altele asemenea se face la valoarea lor nominală, cu excepţia timbrelor cu valoare filatelică. Pentru bunurile de această natură constatate fără utilitate (expirate, deteriorate) se întocmesc liste de inventariere distincte. Inventarierea timbrelor filatelice se efectuează potrivit procedurii elaborate în acest scop de către administratorii entităţilor care le au în evidenţă.

Art. 27. - Bunurile materiale a căror evidenţă se ţine pe complete se inventariază prin verificarea obligatorie a existenţei şi stării calitative a pieselor, accesoriilor şi detaliilor ce intră în compunerea lor, conform inventarului completului.

Art. 28. - (1) Animalele şi păsările se inventariază pe specii şi categorii, astfel:

a) specia porcine se inventariază pe următoarele categorii:

- categoriile „sugari", „creşă" şi „porci la îngrăşat" - prin numărare şi cântărire totală;

- categoriile „scroafe" şi „vieri" - prin numărare;

b) specia bovine se inventariază pe următoarele categorii:

- categoriile „0-6 luni masculi şi femele", „6-12 luni masculi şi femele", „12-18 luni masculi şi femele", „peste 18 luni masculi şi femele" - prin numărare şi cântărire totală;

- categoriile „bovine la îngrăşat" (vaci reformă sau femele inapte pentru reproducţie) - prin numărare şi cântărire totală;

- categoria „vaci cu lapte şi juninci" - prin numărare;

c) specia ovine se inventariază pe următoarele categorii:

- categoriile „miei an curent", „miei an precedent" şi „ovine la îngrăşat" - prin numărare;

d) speciile găini ouătoare şi animale de serviciu se inventariază prin numărare.

(2) Pentru speciile şi categoriile de animale care se cântăresc, listele de inventariere nu se înregistrează cu „Valoare".

Art. 29. - (1) Bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariază şi se trec în liste separate, specificându-se persoanele care răspund de păstrarea lor. In cadrul evidenţierii acestora pe formaţii şi locuri de muncă, bunurile vor fi centralizate şi comparate cu datele din evidenţa tehnico-operativă, precum şi cu cele din evidenţa contabilă.

(2) Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariază cu prioritate, fără a se stânjeni desfacerea imediată a acestora.

(3) Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat deprecieri, pe baza listelor de inventariere întocmite distinct, comisia de inventariere face propuneri de ajustări pentru depreciere sau ajustări pentru pierdere de valoare, după caz, ori de înregistrare a unor amortizări suplimentare, acolo unde este cazul, arătând totodată cauzele care au determinat aceste deprecieri.

(4) In cazul imobilizărilor corporale, precum şi al celorlalte elemente de natura activelor pentru care există constituite ajustări pentru depreciere sau ajustări pentru pierdere de valoare, în listele de inventariere se înscrie valoarea de înregistrare în contabilitate a acestora, mai puţin ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare înregistrate până la data inventarierii, care se compară cu valoarea lor actuală, stabilită cu ocazia inventarierii, pe bază de constatări faptice.

(5) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplică principiul prudenţei, potrivit căruia se ţine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. In cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai mare decât valoarea cu care acestea sunt evidenţiate în contabilitate, în listele de inventariere se înscriu valorile din contabilitate. In cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai mică decât valoarea din contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar.

Art. 30. - (1) Cu ocazia inventarierii, comisia de inventariere evaluează elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii potrivit reglementărilor contabile aplicabile, precum şi prezentelor norme metodologice. Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanenţei metodelor, potrivit căruia modelele şi regulile de evaluare trebuie menţinute, asigurând compatibilitatea în timp a informaţiilor contabile.

(2) Evaluarea bunurilor inventariate se realizează de membrii comisiei de inventariere care au pregătire economică şi tehnică corespunzătoare.

Art. 31. - Comisia de inventariere are obligaţia să controleze toate locurile în care pot exista bunuri supuse inventarierii.

Art. 32. - Listele de inventariere se întocmesc pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi categorii de bunuri.

Art. 33. - (1) Bunurile aparţinând altor unităţi - închiriate, în leasing, în custodie, spre prelucrare etc. - se inventariază şi se înscriu în liste separate. Listele de inventariere pentru aceste bunuri vor conţine informaţii cu privire la numărul şi data actului de predare-primire şi ale documentului de livrare, precum şi alte informaţii utile.

(2) Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparţinând terţilor se trimit acestora în termen de cel mult 15 zile de la terminarea inventarierii, urmând ca aceştia să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 zile de la primirea listelor de inventariere. Neconfirmarea în acest termen presupune recunoaşterea exactităţii datelor înscrise în listele de inventariere.

(3) In caz de nepotriviri, unitatea deţinătoare este obligată să clarifice situaţia diferenţelor respective şi să comunice constatările sale persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de 5 zile de la primirea sesizării.

Art. 34. - (1) Comisia de inventariere este obligată să stabilească starea fizică reală a bunurilor inventariate.

(2) In acest scop, comisia de inventariere procedează la examinarea fiecărui bun în parte şi face propuneri de declasare şi casare pentru cele care nu corespund dispoziţiilor tehnice în vigoare.

(3) In cazul bunurilor uzate fizic înainte de expirarea duratei normate de funcţionare/utilizare şi care nu mai pot fi folosite conform destinaţiei pentru care au fost create, comisia de inventariere face o menţiune în acest sens în procesul-verbal de inventariere, în vederea efectuării cercetării administrative pentru stabilirea cauzelor şi răspunderilor.

(4) Directorul unităţii stabileşte dacă cercetarea administrativă privind această situaţie se efectuează de comisia de inventariere în exerciţiu sau de către o altă comisie, numită prin decizie scrisă.

Art. 35. - (1) Listele de inventariere se întocmesc separat pentru activele fixe corporale, separat pentru activele curente (circulante) de natura stocurilor şi separat pentru activele curente (circulante), altele decât obiectele de inventar.

(2) Bunurile aflate în magazie se înscriu în lista de inventariere separat de cele aflate în folosinţă.

Art. 36. - Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără mişcare ori greu vandabile, pentru comenzi în curs, abandonate sau sistate, precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de inventariere separate sau situaţii analitice separate, după caz.

Art. 37. -In cazul inventarierii producţiei în curs de execuţie şi a semifabricatelor din producţia proprie, este necesar ca înainte de începerea acţiunii să se întreprindă următoarele măsuri:

- să se predea la magazii şi la depozite, pe baza documentelor, toate piesele, ansamblurile şi agregatele a căror prelucrare a fost terminată;

- să se colecteze din secţii sau ateliere toate produsele reziduale şi deşeurile, întocmindu-se documentele de constatare;

- să se întocmească documentele de constatare şi să se clarifice situaţia semifabricatelor a căror utilizare este îndoielnică.

Art. 38. - (1) In cazul producţiei în curs de execuţie se inventariază atât produsele care nu au trecut prin toate fazele (stadiile) prelucrării impuse de procesul tehnologic de producţie, cât şi produsele care, deşi au fost terminate, nu au trecut toate probele de recepţionare tehnică sau nu au fost completate cu toate piesele şi accesoriile lor.

(2) In cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, lucrările şi serviciile în curs de execuţie sau neterminate.

Art. 39. - (1) Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc. aflate la locurile de muncă şi nesupuse prelucrării nu se consideră producţie în curs de execuţie.

(2) Aceste bunuri se inventariază separat şi se înregistrează în conturile din care provin, diminuându-se cheltuielile, iar după terminarea inventarierii acestora se vor evidenţia în conturile iniţiale de cheltuieli.

Art. 40. -In situaţia în care se execută lucrări de construcţii-montaj în regie proprie, în listele de inventariere a producţiei neterminate se includ:

- categoriile de lucrări şi părţi de elemente de construcţii la care n-a fost executat întregul volum de lucrări prevăzute în normele de deviz;

- lucrările executate (terminate);

- denumirea obiectivului;

- valoarea determinată potrivit stadiului de execuţie, potrivit valorii din documentaţia existentă - devize - şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii.

Art. 41. - Inventarierea lucrărilor de modernizare nefinalizate sau de reparaţii ale clădirilor, instalaţiilor, maşinilor, utilajelor, mijloacelor de transport şi ale altor bunuri se face prin verificarea la faţa locului a stadiului fizic al lucrărilor. Astfel de lucrări se consemnează într-o listă de inventariere separată, în care se indică denumirea obiectului supus modernizării sau reparaţiei, gradul de executare a lucrării, costul de deviz şi cel efectiv al lucrărilor executate.

Art. 42. - Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit „Extrasului de cont" (cod 14-6-3), prevăzut în anexa nr. 3, sau a punctajelor reciproce, în funcţie de necesităţi. Nerespectarea acestei proceduri, precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme metodologice.

Art. 43. - (1) Disponibilităţile băneşti, cecurile, biletele la ordin, scrisorile de garanţie, precum şi alte valori aflate în casieria unităţilor se inventariază în conformitate cu prevederile legale.

(2) Disponibilităţile aflate în conturi la bănci sau la unităţile Trezoreriei Statului se inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea unităţii.

(3) In acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi lucrătoare a anului, puse la dispoziţie de unităţile bancare şi unităţile Trezoreriei Statului, vor purta ştampila oficială a acestora.

(4) Disponibilităţile în lei şi în valută din casieria unităţii se inventariază în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi privind exerciţiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu monetarul şi cu cele din contabilitate.

Art. 44. - Mărcile poştale, timbrele fiscale şi bonurile cantităţi fixe se înscriu în listele de inventariere la valoarea lor nominală, cu excepţia timbrelor cu valoare filatelică.

Art. 45. - Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu ocazia inventarierii se verifică realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terţi se fac cereri de confirmare, care se vor ataşa la listele respective după primirea confirmării.

CAPITOLUL IV

Stabilirea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea acestora

Art. 46. - Bunurile inventariate se înscriu în listele de inventariere la valoarea contabilă (valoarea de înregistrare).

Art. 47. - (1) Inventarierea elementelor de activ ale unităţii se materializează prin înscrierea acestora, fără spaţii libere şi fără ştersături, în formularul „Lista de inventariere" (cod 14-3-12), prevăzută în anexa nr. 1, care serveşte ca document pentru stabilirea lipsurilor şi a plusurilor de bunuri şi valori, constatate cu ocazia inventarierii, precum şi pentru constatarea deprecierilor.

(2) Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanţă materială, a datoriilor şi capitalurilor proprii se întocmesc situaţii analitice distincte. Totalul situaţiilor analitice astfel întocmite se verifică cu soldurile conturilor sintetice corespunzătoare, care se preiau în „Registrul-inventar" (cod 14-1-2), prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 48. - Pe ultima filă a listei de inventariere gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa. De asemenea, acesta menţionează dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. In acest caz, comisia de inventariere este obligată să analizeze obiecţiile, iar concluziile la care a ajuns se vor menţiona la sfârşitul listelor de inventariere.

Art. 49. - (1) Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către preşedinte, membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar, precum şi de către specialişti solicitaţi de către preşedintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate.

(2) In cazul gestiunilor colective (cu mai mulţi gestionari), listele de inventariere se semnează de către toţi gestionarii, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea se semnează atât de către gestionarul predător, cât şi de către cel primitor.

Art. 50. - (1) Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, grupate după natura lor, conform conturilor din bilanţ.

(2) Elementele de activ şi de pasiv înscrise în registrul-inventar au la bază listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere şi situaţiile analitice, după caz, care justifică conţinutul fiecărui cont din bilanţ.

(3) In cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operaţiunea de inventariere se actualizează cu intrările sau ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse în registrul-inventar.

(4) Operaţiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel încât la sfârşitul exerciţiului financiar să fie reflectată situaţia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Art. 51. - (1) Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate.

(2) Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedează la o analiză a tuturor stocurilor înscrise în fişele de magazie şi a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu această ocazie trebuie corectate operativ, după care se procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii, prin confruntarea cantităţilor consemnate în listele de inventariere, cu evidenţa tehnico-operativă pentru fiecare poziţie.

Art. 52. - (1) Evaluarea creanţelor şi a datoriilor exprimate în valută se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data încheierii exerciţiului financiar, în cazul inventarierilor anuale, sau la cursul de schimb valutar în vigoare la data efectuării operaţiei respective, în situaţia inventarierilor din cursul anului.

(2) Diferenţele de curs valutar favorabile sau nefavorabile se reflectă în contabilitate în conturile corespunzătoare, potrivit reglementărilor legale.

(3) Scăderea din evidenţă a creanţelor şi datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise se efectuează numai după ce au fost întreprinse toate demersurile juridice, potrivit legii, pentru decontarea acestora.

Art. 53. - Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal care trebuie să conţină, în principal, următoarele elemente:

- data întocmirii;

- numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere;

- numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere;

- gestiunea inventariată;

- data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere;

- rezultatele inventarierii;

- concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele diferenţelor constatate;

- notele explicative;

- volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic;

- propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidenţă a imobilizărilor necorporale;

- propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar şi de declasare sau casare a unor stocuri;

- constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune;

- alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

Art. 54. - (1) Pentru diferenţele constatate, respectiv: plusuri, minusuri, deprecieri sau pagube determinate de expirarea termenelor de prescripţie ori de alte cauze, comisia de inventariere solicită note explicative de la cei răspunzători.

(2) Pentru diferenţele constatate în minus, comisia de inventariere aplică, dacă este cazul, scăzămintele datorate perisabilităţilor legal aprobate, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare.

(3) Pe baza notelor explicative şi a documentelor prezentate, comisia de inventariere stabileşte natura (caracterul) diferenţelor constatate, respectiv imputabile sau nu, propunând regularizarea acestora, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Art. 55. - Diferenţele constatate în urma inventarierii se înregistrează ca atare în contabilitate.

Art. 56. - (1) Pentru diferenţele constatate în plus, comisia de inventariere cercetează cauzele producerii acestora, propunând măsurile legale care se impun.

(2) Bunurile constatate în plus se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie al acestora, în conformitate cu reglementările contabile, în funcţie de preţul pieţei la data constatării sau la costul de achiziţie al bunurilor similare.

Art. 57. - Plusul de casă constatat cu ocazia inventarierii numerarului din casieriile unităţilor se varsă la bugetul din care este finanţată unitatea, paragraful bugetar „Alte venituri".

Art. 58. - (1) Bunurile constatate lipsă la inventariere se recuperează de la persoanele vinovate la valoarea de înlocuire de la data constatării.

(2) Prin valoare de înlocuire, în sensul prezentelor norme, se înţelege costul de achiziţie al unui bun existent pe piaţa liberă, cu caracteristici şi grad de uzură similare celui lipsă în gestiune la data constatării pagubei.

(3) Valoarea de înlocuire va cuprinde preţul de cumpărare practicat pe piaţă, la care se adaugă taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Art. 59. -In cazul bunurilor prevăzute la art. 58 pentru care nu se poate stabili valoarea de înlocuire, deoarece bunul respectiv nu se mai comercializează pe piaţă, o comisie de specialişti va determina o valoare de imputare pentru fiecare bun.

Art. 60. - Pentru lipsurile, sustragerile şi orice alte fapte care produc pagube ce constituie infracţiuni, directorul unităţii este obligat să sesizeze organele de urmărire penală, în condiţiile şi la termenele stabilite de lege.

Art. 61. - Pagubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, precum şi debitorii deveniţi insolvabili se evidenţiază în contabilitate în conturi analitice distincte, iar în cadrul acestora, pe fiecare debitor, urmărindu-se recuperarea lor potrivit legii.

Art. 62. - Scăderea din contabilitate a unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane se face în baza aprobării ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior.

Art. 63. - In cazul în care cauzele care au generat diferenţele în minus constatate nu sunt considerate infracţiuni, se va avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- există riscul de confuzie între sorturile aceluiaşi bun, din cauza asemănării în ceea ce priveşte aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente;

- diferenţele constatate în plus şi în minus să privească aceeaşi perioadă de gestiune şi aceeaşi gestiune.

Art. 64. - (1) Compensarea se face pentru cantităţi egale din sorturile de bunuri pentru care s-au constatat plusuri, respectiv lipsuri.

(2) In cazul compensării, pentru sorturile la care s-au constatat plusuri şi minusuri, se va proceda la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea din calcul a diferenţelor în plus sau în minus.

(3) Eliminarea se face începând cu sorturile care au preţurile unitare cele mai scăzute, în ordine crescătoare.

(4) Dacă în urma compensării plusurilor cu lipsurile stabilite la inventariere rezultă diferenţe în plus, acestea se înregistrează ca plus de inventar.

(5) Listele cu sorturile de produse, mărfuri, ambalaje şi alte valori materiale care întrunesc condiţiile cumulative de compensare se aprobă anual de către directorul unităţii şi servesc pentru uz intern în cadrul unităţii respective.

Art. 65. - (1) In cazul compensării lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, pentru bunurile la care sunt acceptate scăzăminte, acestea se calculează numai în situaţia în care cantităţile constatate lipsă sunt mai mari decât cantităţile în plus.

(2) Diferenţa stabilită în minus în urma compensării şi aplicării tuturor cotelor de scăzăminte reprezintă prejudiciu pentru unitate şi se recuperează de la persoanele vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(3) Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se aplică anticipat, ci numai după constatarea existenţei efective a lipsurilor şi numai în limita acestora.

(4) Normele de scăzăminte sunt considerate limite maxime.

Art. 66. - (1) Procesul-verbal al comisiei de inventariere se întocmeşte în două exemplare şi se prezintă directorului unităţii, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere.

(2) Directorul unităţii, cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil şi al conducătorului compartimentului juridic, decide asupra soluţionării propunerilor făcute, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Art. 67. - După aprobarea directorului unităţii, procesul-verbal al comisiei de inventariere se predă, împreună cu toate actele şi lucrările anexate, la:

- compartimentul financiar-contabil - exemplarul nr. 1;

- compartimentul de evidenţă tehnico-operativă - exemplarul nr. 2.

Art. 68. -In conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, precum şi ale reglementărilor contabile, este obligatorie corelarea datelor din bilanţ cu cele înregistrate în contabilitate, în concordanţă cu situaţia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii stabilită pe baza inventarierii.

Art. 69. - (1) Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entităţii.

(2) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 70. - Tehnica specială, de intervenţie şi mobilizare, materialele şi produsele existente la stocul de mobilizare se inventariază conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 71. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

LISTA DE INVENTARIERE

(Cod 14-3-12)

1. Serveşte ca:

- document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare;

- document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizări, stocuri materiale) şi a altor valori (elemente de trezorerie etc);

- document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate, a plusurilor şi minusurilor constatate;

- document pentru întocmirea registrului-inventar;

- document centralizator al operaţiunilor de inventariere.

2. Se întocmeşte în două exemplare, la locurile de depozitare, anual sau în situaţiile prevăzute de dispoziţiile legale, de comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pentru bunurile unităţii şi separat pentru cele aparţinând altor unităţi, aflate asupra personalului unităţii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc, şi se semnează de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar.

In cazul bunurilor primite în custodie şi/sau consignaţie, pentru prelucrare etc, lista de inventariere se întocmeşte în două exemplare, iar copia se înaintează unităţii în a cărei evidenţă se află bunurile respective.

In cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semnează de către toţi gestionarii, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atât de persoana (persoanele) care predă (predau) gestiunea, cât şi de gestionarul (gestionarii) care primeşte (primesc) gestiunea.

In listele de inventariere a bunurilor aflate în ambalaje originale intacte, a lichidelor a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare sau a materialelor de masă, în vrac etc, a căror inventariere prin cântărire sau măsurare ar necesita cheltuieli importante ori ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor ataşa notele de calcul privind inventarierea, precum şi datele tehnice care au stat la baza calculelor.

Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc, aflate în secţiile de producţie şi nesupuse prelucrării, se înscriu separat în listele de inventariere.

Materialele, obiectele de inventar, produsele finite şi ambalajele se înscriu în listele de inventariere pe feluri, indicându-se codul, unitatea de măsură, unii indici calitativi (tărie alcoolică, grad de umiditate la cereale etc).

Listele de inventariere întocmite pentru bunurile aparţinând altor unităţi trebuie să conţină, pe lângă elementele comune (felul materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc), numărul şi data actului de predare-primire.

Pentru stocurile fără mişcare, de calitate necorespunzătoare, depreciate, fără desfacere asigurată, se întocmesc liste de inventariere separate, la care se anexează procesele-verbale în care se arată cauzele nefolosirii, caracterul şi gradul deteriorării sau deprecierii, dacă este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum şi persoanele vinovate, după caz.

Constatările făcute se soluţionează de conducerea unităţii în conformitate cu dispoziţiile legale.

3. Circulă:

- la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor şi a deprecierilor constatate la inventar, precum şi pentru consemnarea în procesul-verbal a rezultatelor inventarierii;

- la gestionar, prin semnarea fiecărei file, menţionând pe ultima filă a listei de inventariere că toate cantităţile au fost stabilite în prezenţa sa, că bunurile respective se află în păstrarea şi răspunderea sa;

- la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferenţelor valorice şi semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic, precum şi pentru verificarea calculelor efectuate;

- la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi la compartimentul juridic, împreună cu procesele-verbale cuprinzând cauzele degradării sau deteriorării bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum şi cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor făcute de comisia de inventariere;

- la conducătorul unităţii, împreună cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru a decide asupra soluţionării propunerilor făcute;

- la unitatea căreia îi aparţin valorile materiale primite în custodie, pentru prelucrare etc, în scopul comunicării eventualelor nepotriviri (exemplarul nr. 2).

4. Exemplarul nr. 1 se arhivează la compartimentul financiar-contabil şi exemplarul nr. 2 la compartimentul de evidenţă contabilă respectiv.

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea formularului;

- data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

- denumirea unităţii;

- gestiunea; locul de depozitare;

- numărul curent;

- denumirea bunurilor inventariate;

- codul sau numărul de inventar;

- unitatea de măsură;

- cantităţi: stocuri faptice, stocuri scriptice, diferenţe în plus, diferenţe în minus;

- preţul unitar;

- valoarea contabilă: valoarea, diferenţe în plus, diferenţe în minus;

- valoarea de inventar;

- deprecierea: valoarea, motivul;

- comisia de inventariere: numele şi prenumele, semnătura;

- contabilitate: numele şi prenumele, semnătura.

Ministerul Justiţiei

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Unitatea.......................................

Magazia.......................................

LISTĂ DE INVENTARIERE

Data......................................

Gestiunea.....................................

Loc de depozitare.....................................

pag.........

Nr. crt.

Denumirea bunurilor materiale

Codul sau nr. de inv.

U/M

Cantităţile:

Preţul

unitar

[lei]

Valoarea contabilă

Valoare

de inventar

[lei]

Deprecierea

Stocuri

Diferenţe

Valoare [lei]

Diferenţe

Valoare [lei]

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

(+)

Minus (-)

Plus

(+)

Minus (-)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Comisia de inventariere:

Nume şi prenume........................................

..................................................................

Semnătura.................................................

.................................................................

Gestionar..................................................

Contabilitate...........................................

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Nr. pag........

Ministerul Justiţiei

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Unitatea...........................

REGISTRU-INVENTAR

(cod 14-1-2)

la data de 31 decembrie...............

Nr. crt.

Recapitulaţia elementelor inventariate

Valoarea contabilă [lei]

Valoarea de inventar [lei]

Diferenţele din evaluare

(de înregistrat)

Valoarea [lei]

Cauzele

Intocmit                                                              Verificat

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

EXTRAS DE CONT

(cod 14-6-3)

1. Serveşte la comunicarea şi solicitarea de la debitor a sumelor pretinse, rămase neachitate, provenite din relaţii economico-financiare şi ca instrument de conciliere prearbitrală.

2. Se întocmeşte în 3 exemplare de compartimentul financiar-contabil al unităţii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitică.

3. Circulă:

- la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi la conducătorul unităţii emitente, pentru semnare (toate exemplarele);

- la unitatea debitoare (exemplarele nr. 1 şi 2), care restituie unităţii emitente exemplarul nr. 2 semnat pe verso de conducătorul unităţii şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil, pentru confirmarea debitului.

Eventualele obiecţii asupra sumelor prevăzute în extrasul de cont se consemnează într-o notă explicativă semnată de conducătorul unităţii şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil, care se anexează la exemplarul nr. 2 al extrasului de cont.

4. Se arhivează:

- la compartimentul financiar-contabil al unităţii emitente (exemplarul nr. 3, precum şi exemplarul nr. 2, după primirea confirmării);

- la compartimentul financiar-contabil al unităţii debitoare (exemplarul nr. 1).

5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

- denumirea unităţii creditoare;

- codul de identificare fiscală;

- nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;

- sediul (localitatea, strada, numărul);

- judeţul;

- contul;

- banca;

- denumirea formularului;

- denumirea unităţii debitoare;

- felul, numărul şi data documentului;

- explicaţii;

- suma;

- semnături: conducătorul unităţii, inclusiv ştampila, conducătorul compartimentului financiar-contabil.

Unitatea creditoare.......................

Nr. de înregistrare............din.............

Cod de identificare fiscală..................

Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului..................................

Sediul (localitatea, strada, număr)...............................................................

Judeţul.....................................

Cont.........................................

Banca ......................................

Către............................................

EXTRAS DE CONT

Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre contabile, la data de................., unitatea dvs. figurează cu următoarele debite:

Documentul

(felul, numărul şi data)

Explicaţii

Suma

(verso)

In termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferenţe, să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont ţine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Directorul unităţii,

L.S.................................

Şeful compartimentului financiar-contabil,

....................................................................

Unitatea debitoare.............................

Nr. de înregistrare............din.............

Către..................................................

Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de....................lei, pentru achitarea căreia (se va completa, după caz):

a) am depus la bancă ordinul de plată nr....................................din.................;

b) am depus la oficiul poştal nr...........mandatul poştal nr..........din................;

c) urmează să efectuăm plata în termen de.......................................................

Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.

Directorul unităţii,

L.S.................................

Şeful compartimentului financiar-contabil,

....................................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1846/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1846 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1846/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu