E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1775 din 29 noiembrie 2004

privind unele reglementari in domeniul contabilitatii*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 27 bis  din 10 ianuarie 2005


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 1.775/2004 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 din 10 ianuarie 2005 si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza art. 3 alin. (1) pct. 40 din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Pentru exercitiul financiar al anului 2005 se aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, cu modificarile ulterioare, si Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Persoanele juridice care indeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica aceste reglementari incepand cu data de 1 ianuarie 2005, astfel:
    a) societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si societatile/companiile nationale retrateaza situatiile financiare ale anului 2004, urmand sa aplice efectiv reglementarile contabile mentionate in acest articol de la data de 1 ianuarie 2005;
    b) celelalte persoane juridice care indeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele prevazute la lit. a), pot opta pentru aplicarea reglementarilor contabile prevazute de acest articol sau pentru aplicarea in continuare a Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificarile ulterioare.
    Art. 3
    (1) Situatiile financiare ale anului 2004 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la urmatoarele termene:
    a) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificarile ulterioare, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
    b) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificarile ulterioare, inclusiv microintreprinderile, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
    c) persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
    (2) Persoanele juridice vor procura de la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, urmand sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta si situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate, impreuna cu o copie de pe raportul administratorului, raportul auditorului financiar sau raportul cenzorilor, dupa caz, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.
    Art. 4
    Pentru asigurarea conformitatii depline cu directivele europene in domeniul contabilitatii, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, Directiva a IV-a a Consiliului 78/660/EEC privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale si Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC privind conturile consolidate fac parte integranta din reglementarile contabile aplicabile agentilor economici care nu intra sub incidenta Standardelor Internationale de Raportare Financiara.
    Art. 5
    In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Romania, masurile de coordonare prevazute de Directiva a IV-a a Consiliului 78/660/EEC privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale se aplica urmatoarelor tipuri de persoane juridice:
    a) societatile comerciale prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, anume:
    - societatile pe actiuni;
    - societatile in comandita pe actiuni;
    - societatile cu raspundere limitata;
    - societatile in nume colectiv;
    - societatile in comandita simpla;
    b) societatile si companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe principiile societatilor comerciale.
    Art. 6
    In conformitate cu prevederile art. 26^3 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Romania, conditiile pentru intocmirea conturilor consolidate, potrivit Directivei a VII-a a Consiliului 83/349/EEC privind conturile consolidate, privesc societatile-mama, asa cum sunt definite prin reglementarile specifice.
    Art. 7
    Ministerul Finantelor Publice va elabora precizari pentru aplicarea articolelor din directivele prevazute la art. 4, care permit optiuni cu privire la anumite reguli si tratamente contabile.
    Art. 8
    Directiva a IV-a a Consiliului 78/660/EEC privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale si Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC privind conturile consolidate sunt cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 9
    Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 10
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga art. 6, 7 si 8 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.827/2003 privind modificarea si completarea unor reglementari in domeniul contabilitatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2004.

                       p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                       DIRECTIVA A PATRA A CONSILIULUI
                          din data de 25 iulie 1978
                 in baza art. 54 alin. (3) lit. (g) din Tratat
    privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale*)
                                  (78/660/EEC)

    *) Alineatele articolelor si articolele care nu se regasesc in textul directivei sunt abrogate.

    CONSILIUL COMUNITATILOR EUROPENE,

    avand in vedere Tratatul de constituire a Comunitatii Economice Europene, si in special art. 54 alin. (3) lit. (g) din acesta,
    avand in vedere propunerea Comisiei,
    avand in vedere avizul Parlamentului European,
    avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social,
    intrucat coordonarea dispozitiilor nationale privind prezentarea si continutul conturilor anuale si rapoartelor anuale, metodele de evaluare utilizate la intocmirea acestora, precum si publicarea lor, in ceea ce priveste anumite societati cu raspundere limitata, prezinta o importanta deosebita pentru protejarea membrilor si tertilor;
    intrucat este necesara o coordonare simultana in aceste domenii pentru tipurile de societati comerciale mentionate; deoarece, pe de o parte, activitatile acestor societati comerciale se extind frecvent dincolo de frontierele teritoriilor lor nationale si, pe de alta parte, nu ofera tertilor garantii peste valorile activelor lor nete; intrucat, in plus, necesitatea si urgenta unei asemenea coordonari au fost recunoscute si confirmate de art. 2 alin. 1 lit. (f) din Directiva 68/151/EEC;
    intrucat este necesar, in plus, sa se prevada in cadrul Comunitatii cerinte juridice echivalente minime in ceea ce priveste intinderea informatiilor financiare care trebuie puse la dispozitia publicului de catre societati comerciale concurente;
    intrucat conturile anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii societatii comerciale; intrucat, in acest sens trebuie prevazut formatul obligatoriu pentru bilant si contul de profit si pierdere si intrucat trebuie prevazut continutul minim al notelor la conturi si al raportului anual; intrucat, totusi, se pot acorda derogari pentru anumite societati comerciale de importanta economica sau sociala redusa;
    intrucat diversele metode de evaluare a activelor si datoriilor trebuie coordonate in masura in care este necesar pentru a se asigura comparabilitatea si echivalenta informatiilor cuprinse in conturile anuale;
    intrucat conturile anuale ale tuturor societatilor comerciale carora li se aplica prezenta directiva trebuie publicate in concordanta cu Directiva 68/151/EEC; intrucat, cu toate acestea, si in acest domeniu se pot acorda anumite derogari in favoarea intreprinderilor mici si mijlocii;
    intrucat conturile anuale trebuie auditate de persoane autorizate, ale caror calificari minime vor face obiectul unei coordonari ulterioare; intrucat numai intreprinderile mici pot fi scutite de obligatia de auditare;
    intrucat, daca o societate comerciala apartine unui grup, este de dorit sa se publice conturile acelui grup, conturi care sa ofere o imagine fidela a activitatilor grupului ca un tot unitar; intrucat, pana la intrarea in vigoare a Directivei Consiliului privind conturile consolidate, sunt necesare, totusi, derogari de la anumite prevederi ale prezentei directive;
    intrucat, pentru a depasi dificultatile generate de situatia actuala a legislatiei din anumite State membre, termenul acordat pentru punerea in practica a anumitor prevederi ale prezentei directive trebuie sa fie mai lung decat perioada prevazuta in general in astfel de cazuri,

    ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

    Art. 1
    1. Masurile de coordonare prevazute de prezenta directiva se aplica dispozitiilor legale, de reglementare si administrative ale Statelor membre privind urmatoarele tipuri de societati comerciale:
    - in Germania:
    die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschrankter Haftung;
    - in Belgia:
    la societe anonyme/de naamloze vennootschap, la societe en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la societe de personnes a responsabilite limitee/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
    - in Danemarca:
    aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;
    - in Franta:
    la societe anonyme, la societe en commandite par actions, la societe a responsabilite limitee
    - in Irlanda:
    public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;
    - in Italia:
    la societa per azioni, la societa in accomandita per azioni, la societa a responsabilita limitata;
    - in Luxemburg:
    la societe anonyme, la societe en commandite par actions, la societe a responsabilite limitee;
    - in Olanda:
    de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
    - in Marea Britanie:
    public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;
    - in Grecia:
    e anonyme etairia, e etairia periorismenes enthunes, e eterorruthme cata metoches etairia;
    - in Spania:
    la sociedad anonima, la sociedad comanditiara por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;
    - in Portugalia:
    a sociedade anonima, de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por accoes, a sociedadepor quotas de responsabilidade limitada;
    - in Austria:
    die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrankter Haftung;
    - in Finlanda:
    osakeyhtio/aktiebolag;
    - in Suedia:
    aktiebolag;
    - in Republica Ceha:
    spolecnost s rucenim omezenym, akciova spolecnost;
    - in Estonia:
    aktsiaselts, osauhing;
    - in Cipru:
    demosies etaireies periorismenes euthunes me metoches e me egguese, idiotiches etaireies periorismenes euthunes me metoches e me egguese;
    - in Letonia:
    akciju sabiedriba, sabiedriba ar ierobezotu atbildibu;
    - in Lituania:
    akcines bendroves, uzdarosios akcines bendroves;
    - in Ungaria:
    reszvenytarsasag, korlatolt felelossegu tarsasag;
    - in Malta:
    kumpanija pubblika - public limited liability company, kumpannija privata - private limited liability company, socjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet - partnership en commandite with the capital divided into shares;
    - in Polonia:
    spolka akcyjna, spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, spolka komandytowo-akcyjna;
    - in Slovenia:
    delniska druzba, druzba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniska druzba;
    - in Slovacia:
    akciova spolocnost', spolocnost' s rucenim obmedzenym.

    Masurile de coordonare prevazute de prezenta directiva se aplica, de asemenea, dispozitiilor legale, de reglementare si administrative ale Statelor membre referitoare la urmatoarele tipuri de societati comerciale:
    (a) in Germania:
    die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
    (b) in Belgia:
    la societe en nom collectif/de vennootschap onder firma, la societe en commandite (SIC! commandite) simple/de gewone commanditaire vennootschap;
    (c) in Danemarca:
    interessentskaber, kommanditselskaber;
    (d) in Franta:
    la societe en nom collectif, la societe en commandite simple;
    (e) in Grecia:
    e omorruthmos etairia, e eterorruthmos etairia;
    (f) in Spania:
    sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;
    (g) in Irlanda:
    partnerships, limited partnerships, unlimited companies;
    (h) in Italia:
    la societa in nome collettivo, la societa in accomandita semplice;
    (i) in Luxemburg:
    la societe en nom collectif, la societe en commandite simple;
    (j) in Olanda:
    de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;
    (k) in Portugalia:
    sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;
    (l) in Marea Britanie:
    partnerships, limited partnerships, unlimited companies;
    (m) in Austria:
    die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
    (n) in Finlanda:
    avoin yhtio/oppet bolag, kommandiittiyhtio/kommanditbolag;
    (o) in Suedia:
    handelsbolag, kommanditbolag;
    (p) in Republica Ceha:
    verejna obchodni spolecnost, komanditni spolecnost, druzstvo;
    (q) in Estonia:
    taisuhing, usaldusuhing;
    (r) in Cipru:
    omorruthmes cai eterorruthmes etaireies (sunetairismoi);
    (s) in Letonia:
    pilnsabiedriba, komanditsabiedriba;
    (t) in Lituania:
    tikrosios ukines bendrijos, komanditines ukines bendrijos;
    (u) in Ungaria:
    kozkereseti tarsasag, beteti tarsasag, kozos vallalat, egyesules;
    (v) in Malta:
    Socjeta f'isem kollettiv jew socjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-socji kollha li ghandhom responsabbilita' llimitata huma socjetajiet tat-tip deskritt f'sub paragrafu 1 - Partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnerships as described in sub-paragraph 1;
    (w) in Polonia:
    spolka jawna, spolka komandytowa;
    (x) in Slovenia:
    druzba z neomejeno odgovornostjo, komanditna druzba;
    (y) in Slovacia:
    verejna obchodna spolocnost', komanditna spolocnost'
    in cazul in care toti asociatii cu raspundere nelimitata reprezinta societati comerciale de tipul celor prevazute in primul paragraf sau societati comerciale care nu intra sub incidenta legislatiei unui Stat membru, dar care au o forma juridica comparabila cu cele prevazute in Directiva 68/151/EEC.
    Prezenta directiva se aplica, de asemenea, tipurilor de societati comerciale sau firme mentionate in al doilea paragraf, in cazul in care toti asociatii cu raspundere nelimitata sunt la randul lor societati comerciale de tipul celor prevazute in primul sau al doilea paragraf.
    2. Pana la o coordonare ulterioara, Statele membre pot sa nu aplice prevederile prezentei directive bancilor si altor institutii financiare sau companiilor de asigurare.

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 2
    1. Conturile anuale cuprind bilantul, contul de profit si pierdere si notele la conturi. Aceste documente constituie un tot unitar.
    Statele membre pot permite sau cere includerea si a altor situatii in conturile anuale, pe langa documentele mentionate in primul paragraf.
    2. Conturile anuale se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentei directive.
    3. Conturile anuale ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii societatii comerciale.
    4. Daca punerea in aplicare a prevederilor prezentei directive nu este suficienta pentru a furniza o imagine fidela in intelesul alin. 3, trebuie prezentate informatii suplimentare.
    5. Daca, in cazuri exceptionale, aplicarea unei prevederi din prezenta directiva se dovedeste contrara obligatiei prevazute la alin. 3, trebuie sa se faca abatere de la acea prevedere, in vederea oferirii unei imagini fidele, in intelesul alin. 3. Orice astfel de abatere trebuie prezentata in notele la conturi, impreuna cu o explicatie a motivelor sale si o situatie privind efectele abaterii asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii. Statele membre pot sa precizeze cazurile exceptionale in cauza si pot prevedea reguli speciale relevante.
    6. Statele membre pot autoriza sau cere prezentarea in conturile anuale a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu prezenta directiva.

    SECTIUNEA 2
    Prevederi generale privind bilantul si contul de profit si pierdere

    Art. 3
    Formatul bilantului si al contului de profit si pierdere, in special in ceea ce priveste forma adoptata pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul. In cazuri exceptionale, sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie mentionata in notele la conturi, impreuna cu o explicatie a motivelor care au determinat-o.
    Art. 4
    1. In bilant si in contul de profit si pierdere, elementele prevazute la art. 9, 10 si 23 - 26 trebuie prezentate separat, in ordinea indicata. O subclasificare mai detaliata a elementelor se autorizeaza cu conditia ca formatele sa fie respectate. Se pot adauga noi elemente numai in cazul in care continutul acestora nu este acoperit de nici unul dintre elementele prevazute de formate. Statele membre pot impune subclasificari sau adaugari de elemente noi.
    2. Formatul, nomenclatura si terminologia elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, in cazul in care natura specifica a unei societati comerciale impune acest lucru. Astfel de adaptari pot fi impuse de Statele membre societatilor comerciale care fac parte dintr-un anumit sector economic.
    3. Elementele de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate daca:
    (a) acestea reprezinta o suma nesemnificativa, in intelesul art. 2 alin. 3; sau
    (b) o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat in notele la conturi.
    O astfel de combinare poate fi impusa de Statele membre.
    4. Pentru fiecare element de bilant si de cont de profit si pierdere trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent. Statele membre pot sa prevada ca, daca aceste valori nu sunt comparabile, valoarea pentru exercitiul financiar precedent trebuie sa fie ajustata. In orice caz, absenta comparabilitatii si orice ajustare a valorilor trebuie prezentate in notele la conturi, insotite de comentarii relevante.
    5. Un element de bilant sau de cont de profit si pierdere pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent, in intelesul alin. 4.
    6. Statele membre pot permite sau cere prezentarea valorilor din cadrul elementelor din contul de profit si pierdere si din bilant, tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate. O astfel de permisiune sau cerinta poate fi limitata la anumite categorii de societati comerciale si/sau la conturile consolidate, asa cum sunt definite in Directiva a saptea a Consiliului 83/349/EEC din data de 13 iunie 1983 privind conturile consolidate.
    Art. 5
    1. Prin derogare de la art. 4 alin. 1 si 2, Statele membre pot prevedea formate speciale pentru conturile anuale ale societatilor de investitii si ale holdingurilor financiare, cu conditia ca aceste formate sa ofere o imagine a acestor societati, echivalenta cu cea prevazuta la art. 2 alin. 3.
    2. In sensul prezentei directive, prin "societati de investitii" se intelege exclusiv:
    (a) societatile al caror unic obiect de activitate este plasarea fondurilor lor in diferite titluri de valoare, proprietati imobiliare si alte active, cu singurul scop de a distribui riscurile de investitii si de a oferi actionarilor sai beneficiul rezultat din gestionarea activelor acestora;
    (b) intreprinderile asociate cu societati de investitii cu capital fix, daca obiectul unic de activitate al societatilor astfel asociate este acela de achizitionare de actiuni integral platite, emise de societati de investitii, fara a aduce atingere prevederilor art. 20 alin. 1 lit. (h) din Directiva 77/91/EEC.
    3. In sensul prezentei directive, prin "holdinguri financiare" se intelege doar societatile al caror unic obiect de activitate este de achizitionare de participatii la alte societati, de administrare a unor astfel de participatii si de transformare a acestora in profit, fara a se implica direct sau indirect in managementul societatilor in cauza, prin aceasta neaducandu-se atingere drepturilor pe care holdingurile financiare le au in calitate de actionari. Limitele impuse asupra activitatii acestor societati trebuie sa fie de asa natura incat respectarea lor sa poate fi supravegheata de catre o autoritate administrativa sau judiciara.
    Art. 6
    Statele membre pot autoriza sau impune adaptarea formatului de bilant si de cont de profit si pierdere, pentru a include repartizarea profitului sau tratamentul pierderii.
    Art. 7
    Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

    SECTIUNEA 3
    Formatul bilantului

    Art. 8
    Pentru prezentarea bilantului, Statele membre prevad unul sau ambele formate prevazute la art. 9 si 10. Daca un Stat membru le prevede pe amandoua, acesta poate permite societatilor comerciale sa aleaga intre formate.
    Statele membre pot permite sau cere societatilor comerciale sa adopte prezentarea bilantului prevazut la art. 10a ca o alternativa la formatele impuse sau permise.
    Art. 9
    Active
    A. Capital subscris nevarsat
    din care apelat
    (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede prezentarea capitalului apelat la "Datorii". In acest caz, partea de capital apelat dar inca nevarsat trebuie prezentata ca activ la A sau la D (II) (5)).
    B. Cheltuieli de constituire
    asa cum sunt definite de legislatia nationala, si in masura in care legislatia nationala permite prezentarea acestora ca activ. Legislatia nationala poate prevedea, de asemenea, ca aceste cheltuieli de constituire sa fie prezentate ca prim element la "Imobilizari necorporale".
    C. Active imobilizate
    I. Imobilizari necorporale
    1. Cheltuieli de cercetare si dezvoltare, in cazul in care legislatia nationala permite prezentarea acestora ca active.
    2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost:
    (a) achizitionate cu titlu oneros si nu trebuie prezentate la C (I) (3); sau
    (b) create de societatea insasi, in cazul in care legislatia nationala permite prezentarea acestora ca active.
    3. Fondul comercial, in masura in care acesta a fost achizitionat cu titlu oneros.
    4. Avansuri.
    II. Imobilizari corporale
    1. Terenuri si constructii.
    2. Instalatii tehnice si masini.
    3. Alte instalatii, utilaje si mobilier.
    4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.
    III. Imobilizari financiare
    1. Actiuni detinute la societatile afiliate.
    2. Imprumuturi acordate societatilor afiliate.
    3. Interese de participare.
    4. Imprumuturi acordate societatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare.
    5. Investitii detinute ca imobilizari.
    6. Alte imprumuturi.
    7. Actiuni proprii (cu indicarea valorii lor nominale sau, in absenta valorii nominale, a valorii contabile) in masura in care legislatia nationala permite prezentarea acestora in bilant.
    D. Active circulante
    I. Stocuri
    1. Materii prime si materiale consumabile.
    2. Productia in curs de executie.
    3. Produse finite si marfuri.
    4. Avansuri.
    II. Creante
    (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
    1. Creante comerciale.
    2. Sume de incasat de la societatile afiliate.
    3. Sume de incasat de la societatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare.
    4. Alte creante.
    5. Capital subscris apelat dar nevarsat (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede ca acesta sa fie prezentat ca activ la A).
    6. Cheltuieli in avans si venituri angajate (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede ca acestea sa fie prezentate ca activ la E).
    III. Investitii
    1. Actiuni detinute la societatile afiliate.
    2. Actiuni proprii (cu indicarea valorii lor nominale sau, in absenta valorii nominale, a valorii contabile) in cazul in care legislatia nationala permite prezentarea acestora in bilant.
    3. Alte investitii.
    IV. Casa si conturi la banci
    E. Cheltuieli in avans si venituri angajate
    (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede ca aceste elemente sa fie prezentate ca activ la D (II) (6)).
    F. Pierderea exercitiului financiar
    (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede ca aceasta sa fie prezentata la A (VI) la "Datorii").

    Datorii
    A. Capital si rezerve
    I. Capital subscris
    (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede prezentarea capitalului apelat la acest element. In acest caz, valorile capitalului subscris si capitalului varsat trebuie prezentate separat).
    II. Prime de capital
    III. Rezerve din reevaluare
    IV. Rezerve
    1. Rezerve legale (in cazul in care legislatia nationala cere asemenea rezerve).
    2. Rezerve pentru actiuni proprii (in cazul in care legislatia nationala cere asemenea rezerve, fara a aduce atingere art. 22 alin. 1 lit. (b) din Directiva 77/91/EEC).
    3. Rezerve statutare sau contractuale.
    4. Alte rezerve.
    V. Profitul sau pierderea reportat(a)
    VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar
    (cu exceptia cazului in care legislatia nationala cere ca acest element sa fie prezentat la F la "Active" sau la E la "Datorii").
    B. Provizioane
    1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare.
    2. Provizioane pentru impozite.
    3. Alte provizioane.
    C. Datorii
    (Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an si sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element si pentru totalul acestor elemente.)
    1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile.
    2. Sume datorate institutiilor de credit.
    3. Avansuri incasate in contul comenzilor, in cazul in care acestea nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri.
    4. Datorii comerciale - furnizori.
    5. Efecte de comert de platit.
    6. Sume datorate societatilor afiliate.
    7. Sume datorate societatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare.
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale.
    9. Venituri in avans si cheltuieli angajate (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede ca aceste elemente sa fie prezentate la D la "Datorii").
    D. Venituri in avans si cheltuieli angajate
    (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede ca aceste elemente sa fie prezentate la C (9) la "Datorii").
    E. Profitul exercitiului financiar
    (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede ca acesta sa fie prezentat la A (VI) la "Datorii").
    Art. 10
    A. Capital subscris nevarsat
    din care apelat
    (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede prezentarea capitalului apelat la L. In acest caz, partea de capital apelat dar inca nevarsat trebuie prezentata la A sau la D (II) (5)).
    B. Cheltuieli de constituire
    asa cum sunt definite de legislatia nationala, si in masura in care aceasta permite prezentarea lor ca activ. Legislatia nationala poate, de asemenea, prevedea ca aceste cheltuieli sa fie prezentate ca prim element la "Imobilizari necorporale".
    C. Active imobilizate
    I. Imobilizari necorporale
    1. Cheltuieli de cercetare si dezvoltare, in cazul in care legislatia nationala permite prezentarea acestora ca active.
    2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost:
    (a) achizitionate cu titlu oneros si nu este necesar sa fie prezentate la C (I) (3); sau
    (b) create de societatea insasi, in cazul in care legislatia nationala permite prezentarea acestora ca active.
    3. Fondul comercial, in masura in care acesta a fost achizitionat cu titlu oneros.
    4. Avansuri.
    II. Imobilizari corporale
    1. Terenuri si constructii.
    2. Instalatii tehnice si masini.
    3. Alte instalatii, utilaje si mobilier.
    4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.
    III. Imobilizari financiare
    1. Actiuni detinute la societatile afiliate.
    2. Imprumuturi acordate societatilor afiliate.
    3. Interese de participare.
    4. Imprumuturi acordate societatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare.
    5. Investitii detinute ca imobilizari.
    6. Alte imprumuturi.
    7. Actiuni proprii (cu indicarea valorii lor nominale sau, in absenta valorii nominale, a valorii contabile) in masura in care legislatia nationala permite prezentarea acestora in bilant.
    D. Active circulante
    I. Stocuri
    1. Materii prime si materiale consumabile.
    2. Productia in curs de executie.
    3. Produse finite si marfuri.
    4. Avansuri.
    II. Creante
    (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
    1. Creante comerciale.
    2. Sume de incasat de la societatile afiliate.
    3. Sume de incasat de la societatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare.
    4. Alte creante.
    5. Capital subscris apelat dar nevarsat (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede ca acesta sa fie prezentat ca activ la A).
    6. Cheltuieli in avans si venituri angajate (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede ca aceste elemente sa fie prezentate ca activ la E).
    III. Investitii
    1. Actiuni detinute la societatile afiliate.
    2. Actiuni proprii (cu indicarea valorii lor nominale sau, in absenta valorii nominale, a valorii contabile) in masura in care legislatia nationala permite prezentarea acestora in bilant.
    3. Alte investitii.
    IV. Casa si conturi la banci
    E. Cheltuieli in avans si venituri angajate
    (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede ca aceste elemente sa fie prezentate ca activ la D (II) (6)).
    F. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
    1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile.
    2. Sume datorate institutiilor de credit.
    3. Avansuri incasate in contul comenzilor, in cazul in care acestea nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri.
    4. Datorii comerciale - furnizori.
    5. Efecte de comert de platit.
    6. Sume datorate societatilor afiliate.
    7. Sume datorate societatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare.
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale.
    9. Venituri in avans si cheltuieli angajate (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede ca aceste elemente sa fie prezentate la K).
    G. Active circulante nete/datorii curente nete (luand in calcul cheltuielile in avans si veniturile angajate atunci cand sunt prezentate la E si veniturile in avans si cheltuielile angajate atunci cand sunt prezentate la K).
    H. Total active minus datorii curente
    I. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
    1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile.
    2. Sume datorate institutiilor de credit.
    3. Avansuri incasate in contul comenzilor, in cazul in care acestea nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri.
    4. Datorii comerciale - furnizori.
    5. Efecte de comert de platit.
    6. Sume datorate societatilor afiliate.
    7. Sume datorate societatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare.
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale.
    9. Venituri in avans si cheltuieli angajate (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede ca aceste elemente sa fie prezentate la K).
    J. Provizioane
    1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare.
    2. Provizioane pentru impozite.
    3. Alte provizioane.
    K. Venituri in avans si cheltuieli angajate
    (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede prezentarea acestor elemente la F (9) sau I (9) sau la ambele).
    L. Capital si rezerve
    I. Capital subscris
    (cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede prezentarea capitalului apelat la acest element. In acest caz, valorile capitalului subscris si capitalului varsat trebuie prezentate separat).
    II. Prime de capital
    III. Rezerve din reevaluare
    IV. Rezerve
    1. Rezerve legale (in cazul in care legislatia nationala cere asemenea rezerve).
    2. Rezerve pentru actiuni proprii (in cazul in care legislatia nationala cere asemenea rezerve, fara a aduce atingere art. 22 alin. 1 lit. (b) din Directiva 77/91/EEC).
    3. Rezerve statutare sau contractuale.
    4. Alte rezerve.
    V. Profitul sau pierderea reportat(a)
    VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar
    Art. 10a
    In locul prezentarii elementelor de bilant in concordanta cu art. 9 si 10, Statele membre pot permite sau cere societatilor comerciale sau anumitor clase de societati, sa prezinte elementele respective pe baza unei distinctii intre elementele curente si cele pe termen lung cu conditia ca informatiile furnizate sa fie cel putin echivalente cu cele cerute la art. 9 si 10.
    Art. 11
    Statele membre pot permite societatilor comerciale care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii:
    - total bilant: 3 650 000 euro;
    - cifra de afaceri neta: 7 300 000 euro;
    - numar mediu de angajati in cursul exercitiului financiar: 50
    sa intocmeasca bilanturi prescurtate prezentand numai acele elemente precedate de litere si cifre romane de la art. 9 si 10, prezentand separat informatiile cerute in paranteze la D (II) la "Active" si la C la "Datorii" de la art. 9 si la D (II) de la art. 10, dar ca total pentru fiecare.
    Statele membre pot renunta la aplicarea art. 15 alin. 3 lit. (a) si alin. 4 in cazul bilantului prescurtat.
    In cazul Statelor membre care nu au adoptat moneda euro, suma in moneda nationala echivalenta sumelor specificate in primul paragraf trebuie sa fie cea obtinuta prin aplicarea cursului de schimb valutar publicat in Monitorul Oficial al Uniunii Europene la data intrarii in vigoare a Directivei care stabileste aceste sume ca urmare a revizuirii prevazute la art. 53 alin. 2.
    Art. 12
    1. Atunci cand, la data bilantului, o societate comerciala depaseste sau inceteaza sa mai depaseasca limitele a doua dintre cele trei criterii indicate la art. 11, acest fapt afecteaza aplicarea derogarii prevazute la acel articol, numai daca acest lucru are loc in doua exercitii financiare consecutive.
    2. In scopul conversiei in monede nationale, sumele in unitati de cont europene specificate la art. 11 pot fi majorate cu cel mult 10% .
    3. Totalul bilantului prevazut la art. 11 cuprinde activele de la A - E inscrise la "Active" in formatul prevazut la art. 9 sau pe cele de la A - E in formatul prevazut la art. 10.
    Art. 13
    1. Acolo unde un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din format, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata fie in cadrul elementului la care apare, fie in notele la conturi, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea conturilor anuale.
    2. Actiunile proprii si actiunile la societatile afiliate pot fi prezentate numai in cadrul elementelor prevazute in acest scop.
    Art. 14
    Toate angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate la sfarsitul bilantului sau in notele la conturi, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala; trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu societatile afiliate trebuie prezentate distinct.

    SECTIUNEA 4
    Prevederi speciale referitoare la anumite elemente de bilant

    Art. 15
    1. Prezentarea anumitor active ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul caruia ii sunt destinate.
    2. Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizarii pe o baza continua in scopul desfasurarii activitatilor societatii comerciale.
    3. (a) Miscarile diverselor elemente de imobilizari se prezinta in bilant sau in notele la conturi. In acest scop, se prezinta distinct, incepand cu pretul de achizitie sau costul de productie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, cresterile, cedarile si transferurile in cursul exercitiului financiar iar, pe de alta parte, ajustarile cumulate de valoare la data bilantului si rectificarile efectuate in cursul exercitiului financiar asupra ajustarilor de valoare din exercitiile financiare precedente. Ajustarile de valoare se prezinta fie in bilant ca deduceri clare din elementele corespunzatoare, fie in notele la conturi.
    (b) Daca, atunci cand conturile anuale se intocmesc conform prezentei directive pentru prima oara, pretul de achizitie sau costul de productie al unei imobilizari nu poate fi determinat fara cheltuieli sau intarzieri exagerate, valoarea reziduala de la inceputul exercitiului financiar poate fi tratata drept pret de achizitie sau cost de productie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentata in notele la conturi.
    (c) Atunci cand se aplica art. 33, miscarile diverselor elemente de imobilizari, prevazute la lit. (a) a acestui alineat se prezinta incepand cu pretul de achizitie sau costul de productie, rezultate din reevaluare.
    4. Alin. 3 lit. (a) si (b) se aplica la prezentarea "Cheltuielilor de constituire".
    Art. 16
    Drepturile asupra imobilizarilor corporale si alte drepturi similare, asa cum sunt definite de legislatia nationala, trebuie prezentate la "Terenuri si constructii".
    Art. 17
    In sensul prezentei directive, prin interese de participare se intelege drepturile in capitalul altor societati comerciale, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legaturi durabile cu aceste societati, sunt destinate sa contribuie la activitatile societatii comerciale. Detinerea unei parti din capitalul unei alte societati comerciale se presupune ca reprezinta un interes de participare, atunci cand depaseste un procentaj fixat de Statele membre, care nu poate depasi 20% .
    Art. 18
    Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care sunt aferente unui exercitiu financiar ulterior, impreuna cu orice alte venituri care, desi se refera la exercitiul financiar in cauza, nu se incaseaza pana la expirarea acestuia, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli in avans si venituri angajate". Statele membre pot, totusi, sa prevada ca aceste venituri sa fie incluse la "Creante". In cazul in care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate in notele la conturi.
    Art. 19
    Ajustarile de valoare cuprind toate ajustarile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva.
    Art. 20
    1. Provizioanele sunt destinate sa acopere datorii a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.
    2. Statele membre pot autoriza, de asemenea, crearea de provizioane destinate sa acopere cheltuieli care isi au originea in exercitiul financiar in curs sau intr-un exercitiu financiar anterior, a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.
    3. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
    Art. 21
    Veniturile de incasat inainte de data bilantului, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior, impreuna cu orice alte cheltuieli care, desi se refera la exercitiul financiar in cauza, se vor plati numai in cursul exercitiului financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri in avans si cheltuieli angajate". Statele membre pot, totusi, sa prevada ca astfel de cheltuieli sa fie incluse la "Datorii". In cazul in care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate in notele la conturi.

    SECTIUNEA 5
    Formatul contului de profit si pierdere

    Art. 22
    Pentru prezentarea contului de profit si pierdere, Statele membre prevad unul sau mai multe dintre formatele prezentate la art. 23 - 26. Daca un Stat membru prevede mai multe formate, acesta poate permite societatilor comerciale sa aleaga intre acestea.
    Prin derogare de la art. 2 alin. 1, Statele membre pot permite sau cere tuturor societatilor comerciale sau anumitor clase de societati, sa prezinte o situatie a performantei acestora in locul prezentarii elementelor din contul de profit si pierdere in concordanta cu art. 23 - 26, cu conditia ca informatiile furnizate sa fie cel putin echivalente cu cele cerute de articolele respective.
    Art. 23
    1. Cifra de afaceri neta.
    2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie.
    3. Productia realizata de societate pentru scopurile sale proprii si capitalizata.
    4. Alte venituri din exploatare.
    5. (a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile,
    (b) Alte cheltuieli externe.
    6. Cheltuieli cu personalul:
    (a) salarii si indemnizatii;
    (b) cheltuieli cu asigurarile sociale, cu indicarea distincta a celor referitoare la pensii.
    7. (a) Ajustari de valoare privind cheltuielile de constituire, imobilizarile corporale si imobilizarile necorporale.
    (b) Ajustari de valoare privind activele circulante, in masura in care acestea depasesc suma ajustarilor de valoare care sunt normale in societatea in cauza.
    8. Alte cheltuieli de exploatare.
    9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la societatile afiliate.
    10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distincta a celor obtinute de la societatile afiliate.
    11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la societatile afiliate.
    12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante.
    13. Dobanzi de platit si cheltuieli similare, cu indicarea distincta a celor privind societatile afiliate.
    14. Impozitul pe profit sau pierdere din activitati curente.
    15. Profitul sau pierderea din activitati curente dupa impozitare.
    16. Venituri extraordinare.
    17. Cheltuieli extraordinare.
    18. Profitul sau pierderea din activitati extraordinare.
    19. Impozitul pe profit sau pierdere din activitati extraordinare.
    20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus.
    21. Profitul sau pierderea exercitiului financiar.
    Art. 24
    A. Cheltuieli
    1. Diminuarea valorii stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie.
    2. (a) cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile.
    (b) alte cheltuieli externe.
    3. Cheltuieli cu personalul:
    (a) salarii si indemnizatii;
    (b) cheltuieli cu asigurarile sociale, cu indicarea distincta a celor legate de pensii.
    4. (a) Ajustari de valoare privind cheltuielile de constituire, imobilizarile corporale si imobilizarile necorporale.
    (b) Ajustari de valoare privind activele circulante, in masura in care acestea depasesc suma ajustarilor de valoare normale in societatea in cauza.
    5. Alte cheltuieli de exploatare.
    6. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante.
    7. Dobanzi de platit si cheltuieli similare, cu indicarea distincta a celor privind societatile afiliate.
    8. Impozitul pe profit sau pierdere din activitati curente.
    9. Profitul sau pierderea din activitati curente dupa impozitare.
    10. Cheltuieli extraordinare.
    11. Impozitul pe profit sau pierdere din activitati extraordinare.
    12. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus.
    13. Profitul sau pierderea exercitiului financiar.
    B. Venituri
    1. Cifra de afaceri neta.
    2. Cresterea valorii stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie.
    3. Productia realizata de societate pentru scopurile sale proprii si capitalizata.
    4. Alte venituri din exploatare.
    5. Venituri din interese de participare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la societatile afiliate.
    6. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distincta a celor obtinute de la societatile afiliate.
    7. Alte dobanzi de incasat si venituri similare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la societatile afiliate.
    8. Profitul sau pierderea din activitati curente dupa impozitare.
    9. Venituri extraordinare.
    10. Profitul sau pierderea exercitiului financiar.
    Art. 25
    1. Cifra de afaceri neta.
    2. Costul vanzarilor (inclusiv ajustarile de valoare).
    3. Profitul sau pierderea bruta.
    4. Costuri de distributie (inclusiv ajustarile de valoare).
    5. Cheltuieli administrative (inclusiv ajustarile de valoare).
    6. Alte venituri din exploatare.
    7. Venituri din interese de participare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la societatile afiliate.
    8. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distincta a celor obtinute de la societatile afiliate.
    9. Alte dobanzi de incasat si venituri similare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la societatile afiliate.
    10. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante.
    11. Dobanzi de platit si cheltuieli similare, cu indicarea distincta a celor privind societatile afiliate.
    12. Impozitul pe profit sau pierdere din activitati curente.
    13. Profitul sau pierderea din activitati curente dupa impozitare.
    14. Venituri extraordinare.
    15. Cheltuieli extraordinare.
    16. Profitul sau pierderea din activitati extraordinare.
    17. Impozitul pe profit sau pierdere din activitati extraordinare.
    18. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus.
    19. Profitul sau pierderea exercitiului financiar.
    Art. 26
    A. Cheltuieli
    1. Costul vanzarilor (inclusiv ajustarile de valoare).
    2. Costuri de distributie (inclusiv ajustarile de valoare).
    3. Cheltuieli administrative (inclusiv ajustarile de valoare).
    4. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante.
    5. Dobanzi de platit si cheltuieli similare, cu indicarea distincta a celor privind societatile afiliate.
    6. Impozitul pe profit sau pierdere din activitati curente.
    7. Profitul sau pierderea din activitati curente dupa impozitare.
    8. Cheltuieli extraordinare.
    9. Impozitul pe profit sau pierdere din activitati extraordinare.
    10. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus.
    11. Profitul sau pierderea exercitiului financiar.
    B. Venituri
    1. Cifra de afaceri neta.
    2. Alte venituri din exploatare.
    3. Venituri din interese de participare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la societatile afiliate.
    4. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distincta a celor obtinute de la societatile afiliate.
    5. Alte dobanzi de incasat si venituri similare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la societatile afiliate.
    6. Profitul sau pierderea din activitati curente dupa impozitare.
    7. Venituri extraordinare.
    8. Profitul sau pierderea exercitiului financiar.
    Art. 27
    Statele membre pot permite societatilor comerciale care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii:
    - total bilant: 14 600 000 EURO,
    - cifra de afaceri neta: 29 200 200 EURO,
    - numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250
    sa adopte formate diferite de cele prevazute la art. 23 - 26, in cadrul urmatoarelor limite:
    (a) la art. 23: 1 - 5 inclusiv pot fi combinate intr-un singur element denumit "Profitul sau pierderea brut(a)";
    (b) la art. 24: A (1), A (2) si B (1) - B (4) inclusiv pot fi combinate intr-un singur element denumit "Profitul sau pierderea brut(a)";
    (c) la art. 25: (1), (2), (3) si (6) pot fi combinate intr-un singur element denumit "Profitul sau pierderea brut(a)";
    (d) la art. 26: A (1), B (1) si B (2) pot fi combinate intr-un singur element denumit "Profitul sau pierderea brut(a)".
    Se aplica art. 12.
    In cazul acelor State membre care nu au adoptat moneda euro, suma in moneda nationala echivalenta cu sumele specificate in primul alineat este cea obtinuta prin aplicarea cursului de schimb valutar publicat in Monitorul Oficial al Uniunii Europene la data intrarii in vigoare a Directivei care stabileste acele sume ca urmare a revizuirii prevazute la art. 53 alin. 2.

    SECTIUNEA 6
    Prevederi speciale referitoare la anumite elemente din contul de profit si pierdere

    Art. 28
    Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatile curente ale societatii comerciale, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.
    Art. 29
    1. Veniturile si cheltuielile care apar altfel decat in cursul activitatilor curente ale societatii comerciale trebuie prezentate la "Venituri extraordinare si cheltuieli extraordinare".
    2. Cu exceptia cazului in care veniturile si cheltuielile prevazute la alin. 1 sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, in notele la conturi trebuie furnizate explicatii despre valoarea si natura acestora. Aceeasi prevedere se aplica veniturilor si cheltuielilor legate de un alt exercitiu financiar.
    Art. 30
    Statele membre pot permite ca impozitul pe profit sau pierdere din activitati curente si impozitul pe profit sau pierdere din activitati extraordinare sa fie prezentate per total, ca un singur element, in contul de profit si pierdere inainte de "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus". In acest caz, "Profitul sau pierderea din activitati curente dupa impozitare" se omite din formatele prevazute la art. 23 - 26.
    Acolo unde se aplica aceasta derogare, societatile comerciale trebuie sa prezinte in notele la conturi masura in care impozitul pe profit sau pierdere afecteaza profitul sau pierderea din activitati curente si "Profitul sau pierderea din activitati extraordinare".

    SECTIUNEA 7
    Reguli de evaluare

    Art. 31
    1. Statele membre se asigura ca elementele prezentate in conturile anuale sunt evaluate in concordanta cu urmatoarele principii generale:
    (a) trebuie sa se prezume ca societatea comerciala isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii;
    (b) metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul;
    (c) evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta, si in special:
    (aa) poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului,
    (bb) trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar in cauza sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia,
    (cc) trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este o pierdere sau un profit;
    (d) trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli;
    (e) componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat;
    (f) bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.
    1a. Pe langa acele sume inregistrate in baza alin. 1 lit. (c) (bb), Statele membre pot permite sau cere sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul exercitiului financiar in cauza sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia.
    2. Abateri de la aceste principii generale se permit in cazuri exceptionale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate in notele la conturi, precum si motivele care le-au determinat, impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
    Art. 32
    Elementele prezentate in conturile anuale se evalueaza conform art. 34 - 42, care se bazeaza pe principiul pretului de cumparare sau al costului de productie.
    Art. 33
    1. Statele membre pot declara Comisiei ca acestea isi rezerva prerogativa, prin derogare de la art. 32 si pana la coordonarea ulterioara, de a permite sau cere tuturor societatilor comerciale sau anumitor clase de societati:
    (a) evaluarea pe baza metodei valorii de inlocuire pentru imobilizarile corporale cu durate limitate de utilizare economica si pentru stocuri;
    (b) evaluarea elementelor prezentate in conturile anuale, inclusiv capitalul si rezervele, prin alte metode, decat cea prevazuta la lit. (a), destinate sa tina seama de inflatie;
    (c) reevaluarea imobilizarilor.
    Daca legislatia nationala prevede metode de evaluare conform lit. (a), (b) si (c), aceasta trebuie sa defineasca continutul si limitele metodelor in cauza, precum si regulile pentru aplicarea acestora.
    Aplicarea oricarei astfel de metode, elementele de bilant si de cont de profit si pierdere in cauza, precum si metodele prin care valorile prezentate sunt calculate se prezinta in notele la conturi.
    2. (a) Daca se aplica alin. 1, valoarea diferentei dintre evaluarea efectuata prin metoda utilizata si evaluarea efectuata in conformitate cu regula generala prevazuta la art. 32 trebuie inregistrata la rezerva din reevaluare in cadrul titlului de "Datorii". Tratamentul acestui element pentru scopuri fiscale trebuie explicat fie in bilant, fie in notele la conturi.
    In scopul aplicarii ultimului paragraf al alin. 1, ori de cate ori valoarea rezervei a fost modificata in cursul exercitiului financiar, societatile comerciale trebuie sa publice in notele la conturi, inter alia, un tablou care sa prezinte:
    - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar,
    - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar,
    - sumele capitalizate sau transferate in alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer,
    - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
    (b) Rezerva din reevaluare poate fi capitalizata in orice moment, integral sau partial.
    (c) Rezerva din reevaluare trebuie redusa in masura in care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate si pentru obtinerea scopului sau.
    Statele membre pot prevedea reguli care sa reglementeze utilizarea rezervei din reevaluare, cu conditia ca transferurile din rezerva din reevaluare in contul de profit si pierdere sa se poata face numai in masura in care sumele transferate au fost inregistrate in contul de profit si pierdere drept cheltuieli sau reflecta cresteri de valoare efectiv realizate. Aceste sume trebuie prezentate separat in contul de profit si pierdere. Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu exceptia cazului in care reprezinta castiguri efectiv realizate.
    (d) Cu exceptia cazurilor prevazute la lit. (b) si (c), rezerva din reevaluare nu poate fi redusa.
    3. Ajustarile de valoare se calculeaza in fiecare an pe baza valorii adoptate pentru exercitiul financiar in cauza, cu exceptia cazului in care prin derogare de la art. 4 si 22, Statele membre pot permite sau cere ca numai suma ajustarilor de valoare rezultate ca urmare a aplicarii regulii generale prevazute la art. 32 sa fie prezentata la elementele relevante in formatele prevazute la art. 23 - 26 si ca diferenta obtinuta prin metoda de evaluare adoptata conform acestui articol sa fie prezentata separat in formate. In plus, art. 32 - 42 se aplica mutatis mutandis.
    4. Atunci cand se aplica alin. 1, urmatoarele trebuie prezentate fie in bilant, fie in notele la conturi, separat pentru fiecare element de bilant, asa cum este prevazut in formatele prevazute la art. 9 si 10, cu exceptia stocurilor, fie:
    (a) valoarea la data bilantului rezultata din evaluarea efectuata in conformitate cu regula generala prevazuta la art. 32 si suma ajustarilor cumulate de valoare; sau
    (b) valoarea la data bilantului a diferentei dintre evaluarea facuta in conformitate cu prezentul articol si cea rezultata din aplicarea art. 32 si, atunci cand este cazul, valoarea cumulata a ajustarilor suplimentare de valoare.
    5. Fara a aduce atingere art. 52, la propunerea Comisiei si in termen de sapte ani de la notificarea prezentei directive, Consiliul examineaza si, daca este necesar, modifica prezentul articol, tinand cont de tendintele economice si monetare din cadrul Comunitatii.
    Art. 34
    1. (a) Daca legislatia nationala autorizeaza includerea cheltuielilor de constituire la "Active", acestea trebuie amortizate in termen de cel mult 5 ani.
    (b) In cazul in care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.
    2. Sumele trecute la "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate in notele la conturi.
    Art. 35
    1. (a) Activele imobilizate trebuie evaluate la pretul de cumparare sau la costul de productie, fara a aduce atingere prevederilor de la lit. (b) si (c) de mai jos.
    (b) Pretul de cumparare sau costul de productie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica trebuie redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, in mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.
    (c) (aa) Se pot face ajustari de valoare pentru imobilizarile financiare, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilantului.
    (bb) Imobilizarile trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilantului, daca se estimeaza ca reducerea valorii acestora este permanenta.
    (cc) Ajustarile de valoare prevazute la lit. (aa) si (bb) trebuie inregistrate in contul de profit si pierdere si prezentate distinct in notele la conturi, daca acestea nu au fost prezentate separat in contul de profit si pierdere.
    (dd) Evaluarea la minimul dintre valorile prevazute la lit. (aa) si (bb) nu poate fi continuata daca motivele pentru care au fost facute ajustarile de valoare nu mai sunt aplicabile.
    (d) Daca activele imobilizate fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scopuri fiscale, in notele la conturi se prezinta suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate.
    2. Pretul de cumparare se calculeaza prin adaugarea cheltuielilor accesorii la pretul platit.
    3. (a) Costul de productie se calculeaza prin adaugarea la pretul de cumparare a materiilor prime si materialelor consumabile a costurilor direct atribuibile produsului in cauza.
    (b) In costurile de productie pot fi incluse o proportie rezonabila din costurile care sunt doar indirect atribuibile produsului in cauza, in masura in care acestea sunt legate de perioada de productie.
    4. Dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea productiei de imobilizari poate fi inclusa in costurile de productie in masura in care aceasta este legata de perioada de productie. In acest caz, includerea acestei dobanzi la "Active" trebuie prezentata in notele la conturi.
    Art. 36
    Prin derogare de la art. 35 alin. 1 lit. (c) (cc), Statele membre pot permite societatilor de investitii in intelesul art. 5 alin. 2 sa compenseze ajustarile de valoare ale investitiilor cu "Capitalurile si rezervele". Sumele in cauza trebuie prezentate distinct la elementul "Datorii" din bilant.
    Art. 37
    1. Art. 34 se aplica cheltuielilor de cercetare si dezvoltare. Totusi, in cazuri exceptionale, Statele membre pot permite abateri de la art. 34 alin. 1 lit. (a). In acest caz, acestea pot, de asemenea, prevedea abateri de la art. 34 alin. 1 lit. (b). Astfel de abateri si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele la conturi.
    2. Art. 34 alin. 1 lit. (a) se aplica fondului comercial. Statele membre pot, totusi, sa permita societatilor comerciale sa amortizeze fondul comercial in mod sistematic intr-o perioada limitata de peste 5 ani, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca durata de utilizare economica a activului si sa fie prezentata si justificata in notele la conturi.
    Art. 38
    Imobilizarile corporale, materiile prime si materialele consumabile care sunt in mod constant inlocuite si a caror valoare totala este de o importanta secundara pentru societatea comerciala pot fi prezentate la "Active" la o valoare si cantitate fixe, daca valoarea, cantitatea si structura acestora nu variaza in mod semnificativ.
    Art. 39
    1. (a) Activele circulante trebuie evaluate la pretul de cumparare sau la costul de productie, fara a aduce atingere prevederilor de la lit. (b) si (c) de mai jos.
    (b) Ajustarile de valoare se fac pentru activele circulante in vederea prezentarii acestora la cea mai mica valoare de piata sau, in circumstante speciale, la o alta valoare minima atribuibila acestora la data bilantului.
    (c) Statele membre pot permite ajustari exceptionale de valoare in cazul in care, pe baza unei evaluari comerciale rezonabile, acestea sunt necesare daca valoarea acestor elemente nu urmeaza sa se modifice in viitorul apropiat din cauza fluctuatiilor de valoare. Suma acestor ajustari de valoare trebuie prezentata distinct in contul de profit si pierdere sau in notele la conturi.
    (d) Evaluarea la minimul de valoare prevazut la lit. (b) si (c) nu poate fi continuata daca motivele pentru care au fost facute ajustarile de valoare nu mai sunt aplicabile.
    (e) Daca activele circulante fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scopuri fiscale, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele la conturi.
    2. Se aplica definitiile pretului de cumparare si a costului de productie, prevazute la art. 35 alin. 2 si 3. Statele membre pot, de asemenea, sa aplice art. 35 alin. 4. Costurile de distributie nu pot fi incluse in costurile de productie.
    Art. 40
    1. Statele membre pot permite ca pretul de cumparare sau costul de productie al stocurilor de bunuri din aceeasi categorie si al tuturor elementelor fungibile, inclusiv al investitiilor, sa se calculeze pe baza costului mediu ponderat, prin metoda "primul intrat, primul iesit" (FIFO), metoda "ultimul intrat, primul iesit" (LIFO) sau prin alte metode similare.
    2. Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor de calcul specificate in alin. 1, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata ca total pe categorie in notele la conturi.
    Art. 41
    1. Daca suma de rambursat in contul oricarei datorii este mai mare decat suma primita, diferenta poate fi inregistrata ca activ. Aceasta trebuie prezentata distinct in bilant sau in notele la conturi.
    2. Valoarea acestei diferente trebuie amortizata printr-o suma rezonabila in fiecare an si amortizata complet dar nu mai tarziu de data de rambursare a datoriei.
    Art. 42
    Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare.
    Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele la conturi, daca acestea sunt semnificative.

    SECTIUNEA 7a
    Evaluarea la valoarea justa

    Art. 42a
    1. Prin derogare de la art. 32 si sub rezerva conditiilor prevazute la alin. 2 - 4 din prezentul articol, Statele membre permit sau cer tuturor societatilor comerciale sau anumitor clase de societati sa evalueze instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justa.
    Asemenea permisiune sau cerinta poate fi limitata la conturile consolidate, asa cum sunt definite in Directiva 83/349/EEC.
    2. In intelesul prezentei directive, contractele bazate pe marfa care dau oricareia dintre partile contractante dreptul de decontare in numerar sau prin alte instrumente financiare se considera instrumente financiare derivate, cu exceptia cazurilor in care:
    (a) acestea au fost incheiate si continua sa indeplineasca cerintele asteptate ale societatii privind cumpararea, vanzarea sau utilizarea produsului de baza;
    (b) acestea au fost initial destinate unui astfel de acest scop; si
    (c) se asteapta ca acestea sa fie decontate prin livrarea marfii.
    3. Alin. 1 se aplica numai datoriilor care sunt:
    (a) detinute ca parte a unui portofoliu de tranzactionare; sau
    (b) instrumente financiare derivate.
    4. Evaluarea conform alin. 1 nu se aplica:
    (a) instrumentelor financiare nederivate detinute pana la scadenta;
    (b) imprumuturilor si creantelor generate de societate si nedetinute pentru scopuri de tranzactionare; si
    (c) intereselor in filiale, intreprinderi asociate si asocieri in participatie, instrumentelor de capital emise de societatea comerciala, contractelor cu plata contingenta intr-o combinare de intreprinderi, precum si altor instrumente financiare cu astfel de caracteristici speciale si care, in concordanta cu ceea ce este general acceptat, se contabilizeaza diferit fata de alte instrumente financiare.
    5. Prin derogare de la art. 32, Statele membre pot permite, pentru orice active si datorii financiare care se incadreaza in categoria elementelor cu risc acoperit dupa un sistem de contabilizare de acoperire a riscului privind valoarea justa, sau pentru parti identificate ale unor astfel de active si datorii, evaluarea la o valoare specifica ceruta potrivit acestui sistem.
    Art. 42b
    1. Valoarea justa prevazuta la art. 42a se determina prin referire la:
    (a) valoarea de piata, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu usurinta o piata credibila. Acolo unde valoarea de piata nu se poate identifica cu usurinta pentru un instrument, dar poate fi identificata pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piata poate fi derivata din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau
    (b) o valoare determinata cu ajutorul unor modele si tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu usurinta o piata credibila. Astfel de modele si tehnici asigura o aproximare rezonabila a valorii de piata.
    2. Acele instrumente financiare care nu pot fi evaluate credibil prin oricare dintre metodele mentionate la alin. 1, se evalueaza in conformitate cu art. 34 - 42.
    Art. 42c
    1. Fara a aduce atingere art. 31 alin. 1 lit. (c), atunci cand un instrument financiar se evalueaza in conformitate cu art. 42b, modificarea valorii se include in contul de profit si pierdere. Totusi, o astfel de modificare se include direct in capitalul propriu, intr-o rezerva de valoare justa, daca:
    (a) instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire impotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului care permite ca unele sau toate modificarile de valoare sa nu fie inregistrate in contul de profit si pierdere; sau
    (b) modificarea de valoare se refera la o diferenta de schimb valutar aparuta la un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a societatii intr-o entitate straina.
    2. Statele membre pot permite sau cere ca o modificare a valorii unui activ financiar disponibil pentru vanzare, altul decat un instrument financiar derivat, sa fie inclusa direct in capitalul propriu, in rezerva de valoare justa.
    3. Rezerva de valoare justa se ajusteaza atunci cand sumele inregistrate in aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea alin. 1 si 2.
    Art. 42d
    Daca a fost aplicata evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare, notele la conturi prezinta:
    (a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor si tehnicilor de evaluare, acolo unde valorile juste au fost determinate in conformitate cu art. 42b alin. 1 lit. (b);
    (b) pe categorie de instrumente financiare, valoarea justa, modificarile de valoare incluse direct in contul de profit si pierdere, precum si modificarile incluse in rezerva de valoare justa;
    (c) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate, informatii privind aria si natura instrumentelor, inclusiv termenii si conditiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul si certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; si
    (d) un tabel care sa prezinte miscarile rezervei de valoare justa in cursul exercitiului financiar.
    Art. 42e
    Prin derogare de la art. 32, Statele membre pot permite sau cere tuturor societatilor comerciale sau anumitor clase de societati evaluarea categoriilor specificate de active, altele decat instrumentele financiare, la valori determinate prin referire la valoarea justa.
    Asemenea permisiune sau cerinta poate fi limitata la conturile consolidate asa cum sunt definite in Directiva 83/349/EEC.
    Art. 42f
    Fara a aduce atingere art. 31 alin. 1 lit. (c), Statele membre pot permite sau cere tuturor societatilor comerciale sau anumitor clase de societati ca, in cazul in care un activ se evalueaza in conformitate cu art. 42e, o modificare de valoare sa fie inclusa in contul de profit si pierdere.

    SECTIUNEA 8
    Continutul notelor la conturi

    Art. 43
    1. Pe langa informatiile cerute conform altor prevederi din prezenta directiva, notele la conturi trebuie sa cuprinda informatii referitor la cel putin urmatoarele aspecte:
    (1) metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din conturile anuale si metodele utilizate pentru calcularea ajustarilor de valoare. Pentru elementele incluse in conturile anuale care sunt sau au fost initial exprimate in moneda straina, trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima in moneda locala;
    (2) denumirea si sediul social ale fiecareia dintre intreprinderile in care societatea comerciala fie direct, fie printr-o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul societatii, detine cel putin un procent de capital pe care Statele membre nu-l pot stabili la peste 20%, prezentand proportia de capital detinuta, valoarea capitalului si rezervelor, si profitul sau pierderea intreprinderii in cauza pentru ultimul exercitiu financiar pentru care au fost aprobate conturile anuale. Aceste informatii pot fi omise daca sunt doar de o importanta neglijabila in intelesul art. 2 alin. 3. Informatiile privind capitalul si rezervele si profitul sau pierderea pot fi, de asemenea, omise daca intreprinderea in cauza nu-si publica bilantul, iar societatea comerciala detine (direct sau indirect) mai putin de 50% din capitalul sau;
    denumirea, sediul principal sau sediul social si forma juridica ale fiecareia dintre intreprinderile la care societatea comerciala sau firma este asociat cu raspundere nelimitata. Aceste informatii pot fi omise daca sunt doar de o importanta neglijabila in intelesul art. 2 alin. 3;
    (3) numarul si valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, valoarea contabila a actiunilor subscrise in cursul exercitiului financiar in limitele unui capital autorizat, fara a aduce atingere in ceea ce priveste valoarea capitalului, prevederilor art. 2 alin. 1 lit. (e) din Directiva 68/151/EEC sau prevederilor art. 2 lit. (c) din Directiva 77/91/EEC;
    (4) daca exista mai multe clase de actiuni, numarul si valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, valoarea contabila pentru fiecare clasa;
    (5) existenta oricaror certificate de participare, obligatiuni convertibile sau titluri de valoare sau drepturi similare, cu indicarea numarului acestora si a drepturilor pe care le confera;
    (6) sumele datorate de societatea comerciala care devin exigibile dupa o perioada mai mare de cinci ani, precum si valoarea totala a datoriilor societatii acoperite cu garantii reale depuse de societatea comerciala, cu indicarea naturii si formei garantiilor. Aceste informatii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element de datorie, in conformitate cu formatele prevazute la art. 9, 10 si 10a;
    (7) valoarea totala a oricaror angajamente financiare care nu sunt incluse in bilant, in masura in care aceste informatii sunt utile pentru evaluarea pozitiei financiare. Orice angajamente privind pensiile si societatile afiliate trebuie prezentate distinct;
    (8) cifra de afaceri neta in intelesul art. 28, defalcata pe categorii de activitati si pe piete geografice, in masura in care aceste categorii si piete difera substantial una fata de alta, tinand seama de organizarea vanzarii de produse si furnizarii de servicii din cadrul activitatilor curente ale societatii comerciale;
    (9) numarul mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar, defalcat pe categorii si, daca acestea nu sunt prezentate distinct in contul de profit si pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exercitiului financiar, defalcate conform art. 23 randul 6;
    (10) masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile enuntate la art. 31 si 34 - 42c, a fost efectuata in exercitiul financiar in cauza sau intr-un exercitiu financiar precedent, in vederea obtinerii de facilitati fiscale. Atunci cand influenta unei asemenea evaluari asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul este semnificativa, trebuie prezentate detalii;
    (11) diferenta dintre cheltuiala cu impozitul aferent exercitiului financiar si exercitiilor financiare precedente si suma impozitelor de platit pentru aceste exercitii, cu conditia ca aceasta diferenta sa fie semnificativa pentru obligatiile fiscale viitoare. Aceasta suma poate fi, de asemenea, prezentata in bilant ca o suma cumulata la un element distinct, cu o denumire corespunzatoare;
    (12) suma indemnizatiilor acordate in exercitiul financiar membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in virtutea responsabilitatilor acestora, precum si orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru fostii membri ai acestor organe, cu indicarea totalului pentru fiecare categorie;
    (13) suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, principalelor conditii si a oricaror sume restituite, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
    (14) atunci cand evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare nu a fost aplicata conform Sectiunii 7a:
    (a) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate:
    (i) valoarea justa a instrumentelor, daca o astfel de valoare poate fi determinata prin oricare din metodele prevazute la art. 42b alin. 1;
    (ii) informatii privind aria si natura instrumentelor financiare; si
    (b) pentru imobilizarile financiare prevazute la art. 42a, inregistrate la o valoare mai mare decat valoarea lor justa si fara a se fi utilizat optiunea de a face o ajustare de valoare conform art. 35 alin. 1 lit. (c) (aa):
    (i) valoarea contabila si valoarea justa a fiecaruia dintre activele individuale sau a gruparilor corespunzatoare ale acelor active individuale;
    (ii) motivele pentru care nu a fost redusa valoarea contabila, inclusiv natura dovezilor pe care se intemeiaza opinia ca valoarea contabila va fi recuperata.
    2. Pana la coordonarea ulterioara, nu este necesar ca Statele membre sa aplice alin. 1 paragraful (2) companiilor de tipul holdingurilor financiare in intelesul art. 5 alin. 3.
    3. Statele membre pot renunta la cerinta de a furniza informatiile prevazute la alin. 1 paragraful (12) daca astfel de informatii fac posibila identificarea situatiei unui anumit membru al unui astfel de organ.
    Art. 44
    1. Statele membre pot permite societatilor comerciale prevazute la art. 11 sa intocmeasca note prescurtate la conturile lor, fara informatiile cerute la art. 43 alin. 1 paragrafele (5) - (12) si paragraful (14) lit. (a). Totusi, notele trebuie sa prezinte informatiile specificate la art. 43 alin. 1 paragraful (6) ca total pentru toate elementele in cauza.
    2. Statele membre pot, de asemenea, permite societatilor comerciale prevazute la alin. 1 sa fie exceptate de la obligatia de a prezenta in notele la conturile lor informatiile prevazute la art. 15 alin. 3 lit. (a) si alin. 4, art. 18, 21 si 29 alin. 2, art. 30 paragraful al doilea, art. 34 alin. 2, art. 40 alin. 2 si art. 42 paragraful al doilea.
    3. Se aplica art. 12.
    Art. 45
    1. Statele membre pot permite ca prezentarile prevazute la art. 43 alin. 1 paragraful (2):
    (a) sa ia forma unei situatii depuse conform art. 3 alin. 1 si 2 din Directiva 68/151/EEC; acest lucru trebuie mentionat in notele la conturi;
    (b) sa fie omise daca prin natura lor pot prejudicia grav oricare dintre societatile comerciale mentionate la art. 43 alin. 1 paragraful (2). Statele membre pot supune astfel de omisiuni autorizarii prealabile a unei autoritati administrative sau judiciare. Orice astfel de omisiune trebuie prezentata in notele la conturi.
    2. Alin. 1 lit. (b) se aplica, de asemenea, informatiilor prevazute la art. 43 alin. 1 paragraful (8).
    Statele membre pot permite societatilor comerciale prevazute la art. 27 sa omita prezentarile prevazute la art. 43 alin. 1 paragraful (8). Se aplica art. 12.

    SECTIUNEA 9
    Continutul raportului anual

    Art. 46
    1. (a) Raportul anual cuprinde cel putin o revizuire fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor societatii comerciale si a pozitiei sale, impreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta.
    Revizuirea este o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei activitatilor societatii comerciale si a pozitiei sale, potrivita cu dimensiunea si complexitatea activitatilor.
    (b) In masura in care este necesar pentru a intelege dezvoltarea societatii comerciale, performanta sau pozitia sa, analiza cuprinde atat indicatori financiari, cat si, atunci cand este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanta, relevanti pentru activitati specifice, inclusiv informatii despre aspecte privind mediul inconjurator si angajatii.
    (c) In furnizarea analizei sale, raportul anual include, atunci cand este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in conturile anuale.
    2. Raportul anual furnizeaza, de asemenea, o indicatie despre:
    (a) orice evenimente importante aparute dupa sfarsitul exercitiului financiar;
    (b) dezvoltarea previzibila a societatii comerciale;
    (c) activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
    (d) informatii privind achizitiile propriilor actiuni prevazute la art. 22 alin. 2 din Directiva 77/91/EEC;
    (e) existenta de sucursale ale societatii comerciale;
    (f) in legatura cu utilizarea de catre societatea comerciala de instrumente financiare si in cazul in care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii,
    - obiectivele si politicile societatii comerciale in materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire impotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzactie previzionata pentru care se utilizeaza contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor, si
    - expunerea societatii comerciale la riscul de pret, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar.
    3. Statele membre pot renunta la obligatia impusa societatilor comerciale prevazute la art. 11 de a intocmi rapoarte anuale, cu conditia ca informatiile mentionate la art. 22 alin. 2 din Directiva 77/91/EEC privind achizitia de catre o societate comerciala a propriilor sale actiuni sa fie furnizate in notele la conturi.
    4. Statele membre pot alege sa excepteze societatile comerciale prevazute la art. 27 de la obligatia prevazuta la alin. 1 lit. (b) de mai sus in masura in care se refera la informatii nefinanciare.

    SECTIUNEA 10
    Publicarea

    Art. 47
    1. Conturile anuale, aprobate in mod corespunzator, si raportul anual, impreuna cu opinia prezentata de persoana responsabila cu auditarea conturilor, se publica in conformitate cu legislatia fiecarui Stat membru, potrivit art. 3 din Directiva 68/151/EEC.
    Legislatia unui Stat membru poate, totusi, permite ca raportul anual sa nu fie publicat asa cum se stipuleaza mai sus. Trebuie sa fie posibila obtinerea la cerere a unei copii a intregului raport sau a oricarei parti a raportului. Pretul unei astfel de copii nu trebuie sa depaseasca costul sau administrativ.
    1a. Statul membru sub jurisdictia caruia se afla societatea comerciala sau firma mentionata la art. 1 alin. 1, paragrafele doi si trei (entitatea in cauza) poate excepta acea entitate de la obligatia de a-si publica conturile conform art. 3 din Directiva 68/151/EEC, cu conditia ca aceste conturi sa fie disponibile publicului la sediul principal, daca:
    (a) toti asociatii cu raspundere nelimitata ai entitatii in cauza sunt societati comerciale de tipul celor prevazute la art. 1 alin. 1 primul paragraf, care intra sub incidenta legislatiei Statelor membre, altele decat Statul membru a carui legislatie guverneaza acea entitate si nici una dintre aceste societati nu publica conturile entitatii in cauza impreuna cu propriile sale conturi; sau
    (b) toti asociatii cu raspundere nelimitata sunt societati comerciale care nu intra sub incidenta legislatiei unui Stat membru, dar care au o forma legala comparabila cu cele prevazute de Directiva 68/151/EEC.
    Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale conturilor anuale. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sau administrativ. Trebuie prevazute sanctiuni adecvate pentru nerespectarea obligatiei de publicare, impusa de prezentul alineat.
    2. Prin derogare de la alin. 1, Statele membre pot permite societatilor comerciale prevazute la art. 11 sa publice:
    (a) bilanturi prescurtate care prezinta numai elementele precedate de litere si cifre romane, prevazute la art. 9 si 10, mentionand distinct informatiile cerute intre paranteze la elementul D (II) de la "Active" si la elementul C de la "Datorii", prevazute la art. 9 si la elementul D (II) de la art. 10, dar ca total pentru toate elementele in cauza; si
    (b) note prescurtate la conturile lor conform art. 44.
    Se aplica art. 12.
    In plus, Statele membre pot scuti societatile in cauza de obligatia de a-si publica conturile de profit si pierdere, raporturile anuale si opiniile persoanelor responsabile cu auditarea conturilor.
    3. Statele membre pot permite societatilor comerciale mentionate la art. 27 sa publice:
    (a) bilanturi prescurtate care sa cuprinda numai elementele precedate de litere si cifre romane, prevazute la art. 9 si 10, prezentand in mod distinct fie in bilant, fie in notele la conturi:
    - elementele C (I) (3), C (II) (1), (2), (3) si (4), C (III) (1), (2), (3), (4) si (7), D (II) (2), (3) si (6) si D (III) (1) si (2) de la "Active" si elementele C (1), (2), (6), (7) si (9) de la "Datorii" din formatul prevazut la art. 9,
    - elementele C (I) (3), C (II) (1), (2), (3) si (4), C (III) (1), (2), (3), (4) si (7), D (II) (2), (3) si (6), D (III) (1) si (2), F (1), (2), (6), (7) si (9) si (I) (1), (2), (6), (7) si (9) din formatul prevazut la art. 10,
    - informatiile cerute intre paranteze la elementul D (II) de la "Active" si elementul C de la "Datorii" din formatul prevazut la art. 9, ca total pentru toate elementele in cauza si distinct pentru elementul D (II) (2) si (3) de la "Active" si elementul C (1), (2), (6), (7) si (9) de la "Datorii",
    - informatiile cerute intre paranteze la elementul D (II) din formatul prevazut la art. 10, ca total pentru toate elementele in cauza, si distinct pentru elementul D (II) (2) si (3);
    (b) note prescurtate la conturile lor fara informatiile cerute la articolul 43 alin. 1 paragrafele (5), (6), (8), (10) si (11). Totusi, notele la conturi trebuie sa furnizeze informatiile mentionate la art. 43 alin. 1 paragraful (6), ca total pentru toate elementele in cauza.
    Acest paragraf nu aduce atingere alin. 1 in masura in care se refera la contul de profit si pierdere, raportul anual si opinia persoanei responsabile cu auditarea conturilor.
    Se aplica art. 12.
    Art. 48
    Ori de cate ori conturile anuale si raportul anual se publica in intregime, acestea trebuie sa fie reproduse in forma si continutul pe baza carora persoana responsabila pentru auditarea conturilor si-a formulat opinia sa. Acestea trebuie sa fie insotite de textul complet al raportului sau.
    Art. 49
    Daca conturile anuale nu se publica in intregime, trebuie sa se indice faptul ca versiunea publicata este o forma prescurtata si trebuie sa se faca trimitere la registrul la care au fost depuse conturile in conformitate cu art. 47 alin. 1. In cazul in care conturile nu au fost inca depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul persoanei sau persoanelor responsabile cu auditarea conturilor anuale (denumiti in continuare auditori financiari) nu se publica, dar se mentioneaza daca a fost exprimata o opinie de audit fara rezerve, cu rezerve sau contrara, sau daca auditorii nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit. De asemenea, se mentioneaza daca raportul auditorilor financiari face vreo referire la orice aspecte asupra carora auditorii financiari atrag atentia printr-un paragraf de evidentiere fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve.
    Art. 50
    Urmatoarele trebuie publicate impreuna cu conturile anuale, folosind aceleasi modalitati:
    - propunerea de distribuire a profitului sau tratamentul pierderii,
    - distribuirea profitului sau tratamentul pierderii,
    atunci cand aceste elemente nu apar in conturile anuale.
    Art. 50a
    Conturile anuale pot fi publicate in moneda in care acestea au fost intocmite si in ecus, convertite la cursul de schimb valutar valabil pentru data bilantului. Acest curs se prezinta in notele la conturi.

    SECTIUNEA 11
    Auditarea

    Art. 51
    1. Conturile anuale ale societatilor comerciale se auditeaza de catre una sau mai multe persoane autorizate de Statele membre sa efectueze audit financiar pe baza Directivei a opta a Consiliului 84/253/EEC din data de 10 aprilie 1984 privind autorizarea persoanelor responsabile cu efectuarea auditurilor financiare ale documentelor contabile.
    Auditorii financiari isi exprima, de asemenea, o opinie referitoare la conformitatea sau in alt mod a raportului anual cu conturile anuale pentru acelasi exercitiu financiar.
    2. Statele membre pot scuti societatile comerciale prevazute la art. 11 de obligatia impusa la alin. 1.
    Se aplica art. 12.
    3. Atunci cand se acorda exceptia prevazuta la alin. 2, Statele membre introduc sanctiuni corespunzatoare in legislatiile lor pentru cazurile in care conturile anuale sau rapoartele anuale ale societatilor comerciale nu sunt intocmite in conformitate cu cerintele din prezenta directiva.
    Art. 51a
    1. Raportul auditorilor financiari cuprinde:
    (a) o introducere care identifica cel putin conturile anuale care fac obiectul auditului financiar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
    (b) o descriere a ariei auditului financiar care identifica cel putin standardele de audit conform carora a fost efectuat auditul financiar;
    (c) o opinie de audit care exprima in mod clar opinia auditorilor financiari potrivit careia conturile anuale ofera o imagine fidela conform cadrului relevant de raportare financiara si, dupa caz, daca conturile anuale respecta cerintele legale; opinia de audit este fara rezerve, cu rezerve, o opinie contrara sau, daca auditorii financiari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimarii unei opinii;
    (d) o referire la orice aspecte asupra carora auditorii financiari atrag atentia printr-un paragraf de evidentiere fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
    (e) o opinie privind conformitatea sau in alt mod a raportului anual cu conturile anuale pentru acelasi exercitiu financiar.
    2. Raportul se semneaza si se dateaza de catre auditorii financiari.

    SECTIUNEA 12
    Prevederi finale

    Art. 52
    1. Sub patronajul Comisiei se infiinteaza un Comitet de Contact. Functia sa este:
    (a) sa faciliteze, fara a aduce atingere prevederilor art. 169 si 170 din Tratat, aplicarea armonizata a prezentei directive prin intalniri periodice care se ocupa in special de problemele practice aparute in legatura cu aplicarea sa;
    (b) sa consilieze Comisia, daca este necesar, cu privire la completarile si modificarile de adus prezentei directive.
    2. Comitetul de Contact este format din reprezentanti ai Statelor membre si din reprezentanti ai Comisiei. Presedintia este asigurata de un reprezentant al Comisiei. Comisia asigura secretariatul comitetului.
    3. Comitetul se convoaca de presedinte la initiativa sa sau la cererea unuia dintre membrii sai.
    Art. 53
    2. La fiecare cinci ani, Consiliul, actionand la propunerea venita din partea Comisiei, examineaza si, daca este necesar, revizuieste sumele exprimate in unitati europene de cont din prezenta directiva, tinand cont de tendintele economice si monetare din cadrul Comunitatii.
    Art. 53a
    Statele membre nu fac uz de exceptiile prevazute la art. 11, 27, 46, 47 si 51 in cazul societatilor comerciale ale caror titluri de valoare sunt admise pentru tranzactionare pe o piata reglementata a oricarui Stat membru, in intelesul art. 1 alin. 13 din Directiva Consiliului 93/22/EEC din data de 10 mai 1993 privind serviciile de investitii in domeniul titlurilor de valoare.
    Art. 55
    1. Statele membre elaboreaza legi, regulamente si prevederi administrative necesare pentru a asigura conformitatea acestora cu prezenta directiva in termen de doi ani de la notificarea acesteia. Ele informeaza imediat Comisia cu privire la aceasta.
    2. Statele membre pot stipula ca prevederile mentionate la alin. 1 nu se aplica decat dupa 18 luni de la expirarea termenului prevazut in alineatul respectiv.
    Perioada de 18 luni poate fi, totusi, extinsa la cinci ani:
    (a) in cazul societatilor neinregistrate din Marea Britanie si Irlanda;
    (b) in scopul aplicarii art. 9 si 10 si a art. 23 - 26 referitoare la formatele de bilant si de cont de profit si pierdere, daca Statul membru a prevazut alte formate pentru aceste documente, cu cel mult trei ani inainte de notificarea prezentei directive;
    (c) in scopul aplicarii prezentei directive in ceea ce priveste calcularea si prezentarea in bilanturi a deprecierii aferente activelor mentionate la elementul C (II) (2) si (3) din formatul prevazut la art. 9, la elementul (C) (II), (2) si (3) din formatul prevazut la art. 10;
    (d) in scopul aplicarii art. 47 alin. 1 din prezenta directiva, cu exceptia societatilor comerciale care au deja obligatia de publicare conform art. 2 alin. 1 lit. (f) din Directiva 68/151/EEC. In acest caz, art. 47 alin. 1 paragraful doi din prezenta directiva se aplica conturilor anuale si opiniei formulate de persoana responsabila cu auditarea conturilor;
    (e) in scopul aplicarii art. 51 alin. 1 din prezenta directiva.
    Mai mult, termenul de 18 luni poate fi prelungit la opt ani in cazul societatilor comerciale al caror obiect principal de activitate este transportul naval si care erau deja constituite la data intrarii in vigoare a prevederilor alin. 1.
    3. Statele membre asigura comunicarea catre Comisie a textelor principalelor prevederi ale legislatiei nationale pe care o adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
    Art. 56
    1. Obligatia de a prezenta in conturile anuale elementele prevazute la art. 9, 10, 10a si 23 - 26 privind societatile afiliate, asa cum sunt definite la art. 41 din Directiva 83/349/EEC, si obligatia de a furniza informatii privind aceste societati conform art. 13 alin. 2, art. 14 si art. 43 alin. 1 paragraful (7) intra in vigoare la data fixata la art. 49 alin. 2 al directivei respective.
    2. Notele la conturi trebuie, de asemenea, sa prezinte:
    (a) denumirea si sediul social ale societatii comerciale care intocmeste conturile consolidate ale celui mai mare grup de societati, din care face parte societatea in calitate de filiala;
    (b) denumirea si sediul social ale societatii comerciale care intocmeste conturile consolidate ale celui mai mic grup de societati din care face parte societatea in calitate de filiala si care este, de asemenea, inclusa in grupul de societati prevazut la lit. (a) de mai sus;
    (c) locul de unde pot fi obtinute copii ale conturilor consolidate prevazute la lit. (a) si (b) de mai sus, cu conditia ca acestea sa fie disponibile.
    Art. 57
    Fara a aduce atingere prevederilor Directivelor 68/151/EEC si 77/91/EEC, un Stat membru poate sa nu aplice prevederile prezentei directive privind continutul, auditarea si publicarea conturilor anuale, societatilor comerciale care intra sub incidenta legislatiilor lor nationale, care sunt filiale, asa cum sunt definite in Directiva 83/349/EEC, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    (a) societatea-mama trebuie sa intre sub incidenta legislatiei unui Stat membru;
    (b) toti actionarii sau asociatii filialei trebuie sa-si fi declarat acordul lor cu privire la exceptarea de la o astfel de obligatie; aceasta declaratie trebuie facuta pentru fiecare exercitiu financiar;
    (c) societatea-mama trebuie sa fi declarat ca garanteaza angajamentele asumate de filiala;
    (d) declaratiile prevazute la lit. (b) si (c) trebuie publicate de filiala in modul prevazut de legislatia Statului membru, in conformitate cu art. 3 din Directiva 68/151/EEC;
    (e) filiala trebuie inclusa in conturile consolidate intocmite de societatea-mama, conform Directivei 83/349/EEC;
    (f) exceptia mentionata anterior trebuie prezentata in notele la conturile consolidate, intocmite de societatea-mama;
    (g) conturile consolidate prevazute la lit. (e), raportul anual consolidat si raportul persoanei responsabile cu auditarea acestor conturi trebuie publicate de filiala in modul prevazut de legislatia Statului membru, in conformitate cu art. 3 din Directiva 68/151/EEC.
    Art. 57a
    Statele membre pot cere societatilor comerciale mentionate la art. 1 alin. 1 primul paragraf care intra sub incidenta legislatiei lor si care sunt asociati cu raspundere nelimitata ai oricareia dintre societatile comerciale si firmele mentionate la art. 1 alin. 1 paragrafele doi si trei (entitatea in cauza), sa intocmeasca, auditeze si sa publice, impreuna cu propriile lor conturi, conturile entitatii in cauza conform prevederilor prezentei directive.
    In acest caz, cerintele prezentei directive nu se aplica entitatii in cauza.
    2. Nu este necesar ca Statele membre sa aplice cerintele prezentei directive entitatii in cauza daca:
    (a) conturile anuale ale acestei entitati se intocmesc, auditeaza si se publica conform prevederilor prezentei directive de catre o societate comerciala care este asociat cu raspundere nelimitata al entitatii si intra sub incidenta legislatiei unui alt Stat membru;
    (b) entitatea in cauza este inclusa in conturile consolidate intocmite, auditate si publicate conform Directivei 83/349/EEC de catre un asociat cu raspundere nelimitata sau daca entitatea in cauza este inclusa in conturile consolidate ale unui grup mai mare de societati, intocmite, auditate si publicate conform Directivei Consiliului 83/349/EEC de catre o societate-mama care intra sub incidenta legislatiei unui Stat membru. Exceptia trebuie prezentata in notele la conturile consolidate.
    3. In aceste cazuri, entitatea in cauza trebuie sa dezvaluie, la cerere, denumirea entitatii care publica conturile.
    Art. 58
    Un Stat membru poate sa nu aplice prevederile prezentei directive privind auditarea si publicarea contului de profit si pierdere, societatilor comerciale care intra sub incidenta legislatiilor lor nationale, care sunt societati-mama in intelesul Directivei 83/349/EEC, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    (a) societatea-mama trebuie sa intocmeasca conturi consolidate conform Directivei 83/349/EEC si sa fie inclusa in conturile consolidate;
    (b) exceptia de mai sus trebuie prezentata in notele la conturile anuale ale societatii-mama;
    (c) exceptia de mai sus trebuie prezentata in notele la conturile consolidate, intocmite de societatea-mama;
    (d) profitul sau pierderea societatii-mama, determinat(a) in conformitate cu prezenta directiva, trebuie prezentat(a) in bilantul societatii-mama.
    Art. 59
    1. Un Stat membru poate impune sau permite ca interesele de participare, asa cum sunt definite la art. 17, in capitalul societatilor comerciale asupra carora este exercitata influenta semnificativa prin politici de exploatare si financiare, sa fie prezentate in bilant conform alin. 2 - 9 de mai jos, ca subelemente ale elementelor "actiuni detinute la societatile afiliate" sau "interese de participare", dupa caz. Se presupune ca o societate comerciala exercita o influenta semnificativa asupra altei societati daca detine cel putin 20% din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor in societatea in cauza. Se aplica art. 2 din Directiva 83/349/EEC.
    2. Atunci cand se aplica pentru prima data acest articol intereselor de participare prevazute la alin. 1, acestea se prezinta in bilant fie:
    (a) la valoarea lor contabila calculata conform Sectiunii 7 sau 7a. Diferenta dintre aceasta valoare si suma care corespunde proportiei de capital si rezerve, reprezentate de interesul de participare, se prezinta distinct in bilant sau in notele la conturi. Diferenta se calculeaza la data la care metoda se aplica pentru prima data; sau
    (b) la suma care corespunde proportiei de capital si rezerve reprezentate de interesul de participare. Diferenta dintre aceasta suma si valoarea contabila calculata conform Sectiunii 7 sau 7a se prezinta distinct in bilant sau in notele la conturi. Diferenta se calculeaza la data la care metoda se aplica pentru prima data.
    (c) Un Stat membru poate impune aplicarea unuia sau a altuia dintre alineatele de mai sus. Bilantul sau notele la conturi trebuie sa indice daca s-a aplicat lit. (a) sau lit. (b) de mai sus.
    (d) In plus, atunci cand se aplica lit. (a) sau (b) de mai sus, un Stat membru poate impune sau permite calcularea diferentei la data achizitiei interesului de participare prevazut la alin. 1 sau, daca achizitia a avut loc in doua sau mai multe etape, la data la care participatia devine un interes de participare in intelesul alin. 1 de mai sus.
    3. Daca activele sau datoriile unei societati comerciale in care este detinut un interes de participare in intelesul alin. 1 de mai sus au fost evaluate prin alte metode decat cele utilizate de societatea comerciala care intocmeste conturile anuale, acestea pot fi evaluate din nou, in scopul calcularii diferentei prevazute la alin. 2 lit. (a) sau (b) de mai sus, prin metodele utilizate de societatea comerciala care intocmeste conturile anuale. Daca nu a fost efectuata o astfel de reevaluare, acest lucru trebuie mentionat in notele la conturi. Un Stat membru poate impune o asemenea reevaluare.
    4. Valoarea contabila prevazuta la alin. 2 lit. (a) de mai sus sau suma care corespunde proportiei de capital si rezerve mentionate la alin. 2 lit. (b) de mai sus se majoreaza sau se reduce cu valoarea variatiei din cursul exercitiului financiar in proportia de capital si rezerve reprezentata de interesul de participare; aceasta se reduce, de asemenea, cu suma dividendelor aferente interesului de participare.
    5. In masura in care diferenta pozitiva prevazuta la alin. 2 lit. (a) sau (b) de mai sus nu poate fi inclusa in nici o categorie de active sau datorii, aceasta se trateaza in conformitate cu regulile aplicabile elementului "fond comercial".
    6. (a) Proportia de profit sau pierdere atribuibila intereselor de participare in intelesul alin. 1 de mai sus se prezinta in contul de profit si pierdere ca un element distinct, cu o denumire corespunzatoare.
    (b) Daca acea suma depaseste valoarea dividendelor deja primite sau a caror plata poate fi ceruta, valoarea diferentei trebuie inclusa intr-o rezerva care nu poate fi distribuita actionarilor.
    (c) Un Stat membru poate impune sau permite ca proportia de profit sau pierdere atribuibila intereselor de participare prevazute la alin. 1 de mai sus sa fie prezentata in contul de profit si pierdere numai in limita valorii corespunzatoare dividendelor deja primite sau a caror plata poate fi ceruta.
    7. Eliminarile mentionate la art. 26 alin. 1 lit. (c) din Directiva 83/349/EEC se efectueaza in masura in care faptele sunt cunoscute sau pot fi stabilite. Se aplica art. 26 alin. 2 si 3 din directiva respectiva.
    8. Daca o societate comerciala la care este detinut un interes de participare in intelesul alin. 1 de mai sus intocmeste conturi consolidate, alineatele precedente se aplica capitalului si rezervelor prezentate in aceste conturi consolidate.
    9. Nu este necesar sa se aplice prezentul articol acolo unde un interes de participare definit la alin. 1 nu este semnificativ in intelesul art. 2 alin. 3.
    Art. 60
    Pana la coordonarea ulterioara, Statele membre pot sa prevada ca investitiile in care si-au investit fondurile societatile de investiti, in intelesul art. 5 alin. 2, sa fie evaluate pe baza valorii lor juste.
    In acest caz, Statele membre pot, de asemenea, scuti societatile de investitii cu capital variabil de obligatia de a prezenta distinct ajustarile de valoare mentionate la art. 36.
    Art. 61
    Un Stat membru poate sa nu aplice prevederile art. 43 alin. 1 paragraful (2) din prezenta directiva referitoare la suma de capital si rezerve si profituri si pierderi ale societatilor in cauza, societatilor comerciale care intra sub incidenta legislatiilor lor nationale si care sunt societati-mama in intelesul Directivei 83/349/EEC:
    (a) daca societatile in cauza sunt incluse in conturile consolidate intocmite de societatea-mama sau in conturile consolidate ale unui grup mai mare de societati, conform art. 7 alin. 2 din Directiva 83/349/EEC; sau
    (b) daca detinerile de actiuni in societatile in cauza au fost tratate de societatea-mama in conturile sale anuale conform art. 59 sau in conturile consolidate intocmite de societatea-mama conform art. 33 din Directiva 83/349/EEC.
    Art. 61a
    Pana la data de 1 ianuarie 2007 cel tarziu, Comisia va revizui prevederile de la art. 42a - 42f, art. 43 alin. 1 paragrafele (10) si (14), art. 44 alin. 1, art. 46 alin. 2 lit. (f) si art. 59 alin. 2 lit. (a) si (b) in lumina experientei dobandite ca urmare a aplicarii prevederilor privind contabilizarea la valoarea justa si luand in considerare dezvoltarile internationale in domeniul contabilitatii si, daca este cazul, va prezenta o propunere Parlamentului European si Consiliului in vederea modificarii articolelor mentionate anterior.
    Art. 62
    Prezenta directiva se adreseaza Statelor membre.

                      DIRECTIVA A SAPTEA A CONSILIULUI
                         din data de 13 iunie 1983
               in baza art. 54 alin. (3) lit. (g) din Tratat
                     privind conturile consolidate*)
                              (83/349/EEC)

    *) Alineatele articolelor si articolele care nu se regasesc in textul directivei sunt abrogate.

    CONSILIUL COMUNITATILOR EUROPENE,

    avand in vedere Tratatul de constituire a Comunitatii Economice Europene, si in special art. 54 alin. (3) lit. (g) din acesta,
    avand in vedere propunerea Comisiei,
    avand in vedere avizul Parlamentului European,
    avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social,
    intrucat la data de 25 iulie 1978 Consiliul a adoptat Directiva 78/660/EEC privind coordonarea legislatiei nationale care reglementeaza conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale; intrucat multe societati comerciale fac parte din grupuri de societati; intrucat trebuie intocmite conturi consolidate pentru a furniza membrilor si tertilor informatii financiare privind astfel de grupuri de societati; intrucat legislatia nationala care reglementeaza conturile consolidate trebuie, in consecinta, sa fie coordonata in vederea realizarii obiectivelor de comparabilitate si echivalenta a informatiilor pe care societatile comerciale trebuie sa le publice in Comunitate;
    intrucat, pentru determinarea conditiilor pentru consolidare, trebuie sa se tina cont nu numai de cazurile in care puterea de control se bazeaza pe o majoritate a drepturilor de vot, ci si de cazurile in care aceasta putere se bazeaza pe acorduri, daca acestea sunt permise; intrucat, in plus, trebuie sa li se permita Statelor membre, in care exista posibilitatea, sa reglementeze cazurile in care, in anumite circumstante, controlul a fost exercitat in mod efectiv pe baza unei participari minoritare; intrucat trebuie sa li se permita Statelor membre sa reglementeze cazul grupurilor de societati in care societatile comerciale se afla in conditii de egalitate una fata de alta;
    intrucat scopul coordonarii legislatiei care reglementeaza conturile consolidate este acela de a proteja interesele detinute in societatile cu capital social; intrucat, aceasta protectie implica principiul intocmirii conturilor consolidate in cazul in care o astfel de societate comerciala face parte dintr-un grup de societati, si ca aceste conturi trebuie intocmite cel putin in cazul in care societatea respectiva este o societate-mama; intrucat, in plus, necesitatea informarii complete impune, de asemenea, ca o filiala care este la randul sau o societate-mama sa intocmeasca conturi consolidate; intrucat, cu toate acestea, o astfel de societate-mama poate fi si, in anumite circumstante, trebuie sa fie exceptata de la obligatia de a intocmi conturi consolidate, cu conditia ca toti membrii sai si tertii sa fie protejati suficient;
    intrucat, pentru grupurile de societati care nu depasesc o anumita marime, exceptia de la obligatia intocmirii conturilor consolidate poate fi justificata; intrucat, in consecinta, trebuie prevazute limite maxime pentru astfel de exceptii; intrucat, prin urmare, Statele membre pot fie sa prevada ca este suficient sa fie depasita limita doar a unui singur criteriu din cele trei criterii pentru ca exceptarea sa nu se aplice, fie sa adopte limite mai reduse decat cele prevazute in directiva;
    intrucat conturile consolidate trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului si pierderii tuturor societatilor comerciale consolidate, considerate ca un tot unitar; intrucat, in consecinta, consolidarea trebuie, in principiu, sa cuprinda toate aceste societati; intrucat, consolidarea cere incorporarea totala a activelor si datoriilor si a veniturilor si cheltuielilor acestor societati si prezentarea separata a intereselor persoanelor din afara acestor grupuri de societati; intrucat, totusi, trebuie facute corectiile necesare pentru eliminarea efectelor relatiilor financiare dintre societatile comerciale consolidate;
    intrucat trebuie prevazut un numar de principii referitoare la intocmirea conturilor consolidate si evaluare in contextul acestor conturi in vederea asigurarii ca elementele sunt prezentate in mod consecvent si pot fi usor comparabile nu doar in ceea ce priveste metodele utilizate pentru evaluarea acestora, ci si in ceea ce priveste perioadele pentru care se intocmesc aceste conturi;
    intrucat interesele de participare in capitalul societatilor asupra carora societatile comerciale incluse in consolidare exercita influenta semnificativa, trebuie sa fie incluse in conturile consolidate prin metoda punerii in echivalenta;
    intrucat notele la conturile consolidate trebuie sa furnizeze detalii privind societatile comerciale de consolidat;
    intrucat anumite derogari prevazute initial in Directiva 78/660/EEC cu titlu tranzitoriu pot fi continuate sub rezerva revizuirii ulterioare,

    ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

    SECTIUNEA 1
    Conditii pentru intocmirea conturilor consolidate

    Art. 1
    1. Un Stat membru impune oricarei societati comerciale, care intra sub incidenta legislatiei sale nationale, sa intocmeasca conturi consolidate si raport anual consolidat daca aceasta societate (societate-mama):
    (a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta societate (filiala); sau
    (b) are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale altei societati (filiala) si este in acelasi timp actionar sau asociat al acestei societati; sau
    (c) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei societati (filiala) la care este actionar sau asociat, in temeiul unui contract incheiat cu societatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia care reglementeaza filiala permite ca ea sa fie supusa unor astfel de contracte sau clauze. Un Stat membru poate sa nu impuna ca societatea-mama sa fie actionar sau asociat al filialei sale. Acele State membre, ale caror legislatii nu prevad contracte sau clauze, nu sunt obligate sa aplice aceasta prevedere; sau
    (d) este actionar sau asociat al unei societati comerciale si:
    (aa) majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza (filiala) care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii conturilor consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor lor de vot; sau
    (bb) controleaza singura, in temeiul unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati ai societatii in cauza (filiala), majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor societatii respective. Statele membre pot adopta prevederi mai detaliate privind forma si continutul unor astfel de acorduri.
    Statele membre impun cel putin prevederile de la lit. (bb).
    Statele membre pot sa impuna pentru aplicarea lit. (aa) de mai sus conditia ca participarea sa reprezinte 20% sau mai mult din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor.
    Totusi, lit. (aa) de mai sus nu se aplica daca o alta societate comerciala detine drepturile mentionate la lit. (a), (b) si (c) de mai sus in ceea ce priveste filiala.
    2. In plus fata de cazurile mentionate la alin. 1, Statele membre pot impune oricarei societati comerciale, care intra sub incidenta legislatiei lor nationale, sa intocmeasca conturi consolidate si raport anual consolidat daca:
    (a) societatea in cauza (societate-mama) detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau control asupra unei alte societati (filiala); sau
    (b) societatea in cauza (societate-mama) si o alta societate (filiala) sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama.
    Art. 2
    1. Pentru aplicarea art. 1 alin. 1 lit. (a), (b) si (d), drepturile de vot si drepturile de numire sau de revocare ale oricarei alte filiale, precum si cele ale oricarei persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul societatii-mama sau al altei filiale trebuie adaugate la cele ale societatii-mama.
    2. Pentru aplicarea art. 1 alin. 1 lit. (a), (b) si (d), drepturile mentionate la alin. 1 trebuie reduse cu drepturile:
    (a) atribuite actiunilor detinute in contul unei persoane care nu este nici societatea-mama nici o filiala a acesteia; sau
    (b) atribuite actiunilor detinute drept garantii, cu conditia ca drepturile in cauza sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite sau sa fie detinute pentru acordarea unor imprumuturi ca parte a activitatilor obisnuite, cu conditia ca drepturile de vot sa fie exercitate in contul persoanei care ofera garantia.
    3. Pentru aplicarea art. 1 alin. 1 lit. (a) si (d), toate drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor in filiala trebuie reduse cu drepturile de vot atribuite actiunilor detinute de societatea in cauza direct de catre o filiala a acesteia sau de catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul acelor societati comerciale.
    Art. 3
    1. Fara a aduce atingere art. 13 si 15, o societate-mama si toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile sociale ale acestor filiale.
    2. Pentru aplicarea alin. 1, orice filiala a unei filiale se considera filiala a societatii-mama care este societatea-mama a societatii comerciale care urmeaza sa fie consolidata.
    Art. 4
    1. In sensul prezentei directive, o societate-mama si toate filialele sale sunt societati comerciale care trebuie consolidate, daca societatea-mama sau una sau mai multe dintre filialele sale este organizata intr-una din urmatoarele tipuri de societati comerciale:
    (a) in Germania:
    die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschrankter Haftung;
    (b) in Belgia:
    la societe anonyme/de naamloze vennootschap - la societe en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen - la societe de personnes a responsabilite limitee/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
    (c) in Danemarca:
    aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;
    (d) in Franta:
    la societe anonyme, la societe en commandite par actions, la societe a responsabilite limitee;
    (e) in Grecia:
    e anonyme etairia, e etairia periorismenes enthunes, e eterorruthme cata metoches etairia;
    (f) in Irlanda:
    public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;
    (g) in Italia:
    la societa per azioni, la societa in accomandita per azioni, la societa a responsabilita limitata;
    (h) in Luxemburg:
    la societe anonyme, la societe en commandite par actions, la societe a responsabilite limitee;
    (i) in Olanda:
    de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
    (j) in Marea Britanie:
    public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;
    (k) in Spania:
    la sociedad anonima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;
    (l) in Portugalia:
    a sociedade anonima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por accoes, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;
    (m) in Austria:
    die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrankter Haftung;
    (n) in Finlanda:
    osakeyhtio/aktiebolag;
    (o) in Suedia:
    aktiebolag;
    (p) in Republica Ceha:
    spolecnost s rucenim omezenym, akciova spolecnost;
    (q) in Estonia:
    aktsiaselts, osauhing;
    (r) in Cipru:
    demosies etaireies periorismenes euthunes me methoches e me egguese, idiotiches etaireies periorismenes euthunes me methoches e me egguese;
    (s) in Letonia:
    akciju sabiedriba, sabiedriba ar ierobezotu atbildibu;
    (t) in Lituania:
    akcines bendroves, uzdarosios akcines bendroves;
    (u) in Ungaria:
    reszvenytarsasag, korlatolt felelossegu tarsasag;
    (v) in Malta:
    kumpanija pubblika - public limited liability company, kumpan-nija privata - private limited liability company, socjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet - partnership en commandite with the capital divided into shares;
    (w) in Polonia:
    spolka akcyjna, spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, spolka komandyto wo - akcyj na;
    (x) in Slovenia:
    delniska druzba, druzba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniska druzba;
    (y) in Slovacia:
    akciova spolocnost', spolocnost's rucenim obmedzenym.
    Primul paragraf se aplica, de asemenea, in cazul in care societatea-mama sau una sau mai multe dintre filiale este organizata intr-unul din tipurile de societati comerciale mentionate la art. 1 alin. 1 paragrafele doi si trei din Directiva 78/660/EEC.
    2. Statele membre pot, totusi, sa acorde exceptia de la obligatia impusa la art. 1 alin. 1 daca societatea-mama nu este organizata intr-unul din tipurile de societati comerciale mentionate la art. 4 alin. 1 din prezenta directiva sau la art. 1 alin. 1 paragrafele doi si trei din Directiva 78/660/EEC.
    Art. 5
    1. Un Stat membru poate acorda exceptia de la obligatia impusa la art. 1 alin. 1 daca societatea-mama este un holding financiar, in sensul art. 5 alin. 3 din Directiva 78/660/EEC, si:
    (a) nu a intervenit in cursul exercitiului financiar, direct sau indirect, in managementul filialei;
    (b) nu si-a exercitat drepturile de vot atribuite interesului sau de participare in ceea ce priveste numirea unui membru al organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei in cursul exercitiului financiar sau celor cinci exercitii financiare precedente sau, daca exercitarea drepturilor de vot a fost necesara pentru functionarea organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei, nici un actionar sau asociat al societatii-mama cu majoritate a drepturilor de vot sau un membru al organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale acelei societati sau un membru al acesteia cu majoritate a drepturilor de vot nu este membru al organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei, iar membrii acelor organe astfel numiti si-au indeplinit functiile fara nici o interventie sau influenta din partea societatii-mama sau din partea oricareia dintre filialele sale;
    (c) a acordat imprumuturi numai societatilor comerciale la care detine interese de participare. Daca astfel de imprumuturi au fost acordate altor terti, acestea trebuiau sa fi fost rambursate pana la sfarsitul exercitiului financiar precedent; si
    (d) exceptia se acorda de catre o autoritate administrativa dupa ce a fost verificata indeplinirea conditiilor de mai sus.
    2. (a) Daca a fost exceptat un holding financiar, art. 43 alin. 2 din Directiva 78/660/EEC nu se aplica conturilor sale anuale in ceea ce priveste orice participari majoritare in filiale incepand cu data prevazuta la art. 49 alin. 2.
    (b) In ceea ce priveste aceste participari majoritare, informatiile prevazute la art. 43 alin. 1 paragraful (2) din Directiva 78/660/EEC pot fi omise daca sunt de natura sa prejudicieze grav societatea comerciala, actionarii sau asociatii acesteia sau una dintre filialele sale. Un Stat membru poate supune astfel de omisiuni autorizarii prealabile a unei autoritati administrative sau judiciare. Orice astfel de omisiune trebuie prezentata in notele la conturi.
    Art. 6
    1. Fara a aduce atingere art. 4 alin. 2 si art. 5, un Stat membru poate prevedea o exceptie de la obligatia impusa la art. 1 alin. 1, daca la data bilantului unei societati-mama, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente conturi anuale ale acestora, limitele a doua dintre cele trei criterii prevazute la art. 27 din Directiva 78/660/EEC.
    2. Un Stat membru poate impune sau permite ca, pentru calcularea limitelor mentionate mai sus, sa nu se procedeze la compensarea mentionata la art. 19 alin. 1 si la eliminarea mentionata la art. 26 alin. 1 lit. (a) si (b). In acest caz, limitele pentru criteriile total bilant si cifra de afaceri neta se majoreaza cu 20% .
    3. Art. 12 din Directiva 78/660/EEC nu se aplica criteriilor mai sus mentionate.
    4. Prezentul articol nu se aplica daca una dintre filialele care urmeaza sa fie consolidate este o societate comerciala ale carei titluri de valoare sunt admise pentru tranzactionare pe o piata reglementata a oricarui Stat membru in intelesul art. 1 alin. (13) din Directiva Consiliului 93/22/EEC din data de 10 mai 1993 privind serviciile de investitii in domeniul titlurilor de valoare.
    Art. 7
    1. Fara a aduce atingere art. 4 alin. 2, art. 5 si art. 6, un Stat membru excepteaza de la obligatia impusa la art. 1 alin. 1 orice societate-mama care intra sub incidenta legislatiei sale nationale si care este, de asemenea, o filiala, daca propria sa societate-mama intra sub incidenta legislatiei unui alt Stat membru, in urmatoarele doua cazuri:
    (a) daca societatea-mama in cauza detine toate actiunile societatii comerciale exceptate. Actiunile la societatea exceptata detinute de membrii organelor sale de administratie, conducere sau de supraveghere, nu se iau in considerare in acest sens, in temeiul unei obligatii legale sau prevazute in actul constitutiv sau statut; sau
    (b) daca societatea-mama in cauza detine 90% sau mai mult din actiunile societatii comerciale exceptate, iar restul actionarilor sau asociatilor societatii in cauza au aprobat exceptarea.
    2. Exceptarea este conditionata de indeplinirea tuturor conditiilor urmatoare:
    (a) societatea comerciala exceptata si, fara a aduce atingere art. 13 si 15, toate filiale sale trebuie consolidate in conturile unui grup mai mare de societati, a carui societate-mama intra sub incidenta legislatiei unui Stat membru;
    (b) (aa) conturile consolidate mentionate la lit. (a) si raportul anual consolidat ale grupului mai mare de societati trebuie intocmite de societatea-mama a grupului in cauza si auditate, in conformitate cu legislatia Statului membru sub incidenta careia intra societatea-mama a grupului mai mare de societati, potrivit prezentei directive;
    (bb) conturile consolidate mentionate la lit. (a) si raportul anual consolidat mentionat la lit. (aa), raportul persoanei responsabile cu auditarea conturilor respective si, daca este cazul, nota mentionata la art. 9, trebuie publicate pentru societatea comerciala exceptata in modul prevazut de legislatia Statului membru care reglementeaza societatea in cauza conform art. 38. Statul membru respectiv poate impune ca aceste documente sa fie publicate in limba sa oficiala, iar traducerea sa fie autorizata;
    (c) notele la conturile anuale ale societatii comerciale exceptate trebuie sa prezinte:
    (aa) denumirea si sediul social ale societatii-mama care intocmeste conturile consolidate mentionate la lit. (a); si
    (bb) exceptarea de la obligatia de a intocmi conturi consolidate si raport anual consolidat.
    3. Prezentul articol nu se aplica societatilor comerciale ale caror titluri de valoare sunt admise pentru tranzactionare pe o piata reglementata a oricarui Stat membru in intelesul art. 1 alin. 13 din Directiva 93/22/EEC.
    Art. 8
    1. In cazurile neprevazute la art. 7 alin. 1, fara a aduce atingere art. 4 alin. 2, art. 5 si art. 6, un Stat membru poate excepta de la obligatia impusa la art. 1 alin. 1 orice societate-mama care intra sub incidenta legislatiei sale nationale si care este, in acelasi timp, o filiala a carei societate-mama este reglementata de legislatia unui Stat membru, numai daca toate conditiile prevazute la art. 7 alin. 2 sunt indeplinite si daca actionarii sau asociatii societatii comerciale exceptate, care detin un procent minim din capitalul subscris al societatii in cauza, nu au cerut intocmirea conturilor consolidate cu cel putin sase luni inainte de sfarsitul exercitiului financiar. Statele membre pot fixa procentul respectiv la cel mult 10% pentru societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni si societatile cu raspundere limitata si la cel mult 20% pentru societati comerciale de alt tip.
    2. Un Stat membru nu poate subordona aceasta exceptare conditiei ca societatea-mama, care a intocmit conturile consolidate mentionate la art. 7 alin. 2, sa intre, de asemenea, sub incidenta legislatiei sale nationale.
    3. Un Stat membru nu poate subordona aceasta exceptare conditiilor de intocmire si auditare a conturilor consolidate mentionate la art. 7 alin. 2 lit. (a).
    Art. 9
    1. Un Stat membru poate conditiona exceptarile prevazute la art. 7 si 8 de prezentarea unor informatii suplimentare, in conformitate cu prezenta directiva, in conturile consolidate mentionate la art. 7 alin. 2 lit. (a) sau intr-o nota la acestea, daca aceste informatii sunt solicitate societatilor comerciale care intra sub incidenta legislatiei nationale a Statului membru in cauza, care sunt obligate sa intocmeasca conturi consolidate si care se afla in aceeasi situatie.
    2. Un Stat membru poate, de asemenea, conditiona exceptarile de prezentarea, in notele la conturile consolidate mentionate la art. 7 alin. 2 lit. (a) sau conturile anuale ale societatii comerciale exceptate, a tuturor sau unora dintre urmatoarele informatii privind grupul de societati, a carui societate-mama este exceptata de la obligatia de a intocmi conturi consolidate:
    - valoarea activelor imobilizate,
    - cifra de afaceri neta,
    - profitul sau pierderea exercitiului financiar si valoarea capitalului si rezervelor,
    - numarul mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar.
    Art. 10
    Art. 7 si 9 nu aduc atingere legislatiei nici unui Stat membru privind intocmirea conturilor consolidate sau a rapoartelor anuale consolidate, in masura in care aceste documente sunt cerute:
    - pentru informarea salariatilor reprezentantilor acestora, sau
    - de catre o autoritate administrativa sau judiciara pentru scopurile sale proprii.
    Art. 11
    1. Fara a aduce atingere art. 4 alin. 2, art. 5 si art. 6, un Stat membru poate excepta de la obligatia impusa la art. 1 alin. 1 orice societate-mama care intra sub incidenta legislatiei sale nationale si care este, in acelasi timp, si filiala a unei societati-mama care nu intra sub incidenta legislatiei unui Stat membru, daca sunt indeplinite toate conditiile urmatoare:
    (a) societatea comerciala exceptata si, fara a aduce atingere art. 13 si 15, toate filialele sale trebuie consolidate in conturile unui grup mai mare de societati;
    (b) conturile consolidate mentionate la lit. (a) si, daca este cazul, raportul anual consolidat trebuie intocmite in conformitate cu prezenta directiva sau intr-un mod echivalent cu conturile consolidate si cu rapoartele anuale consolidate intocmite potrivit prezentei directive;
    (c) conturile consolidate mentionate la lit. (a) trebuie sa fi fost auditate de una sau mai multe persoane autorizate sa auditeze conturi conform legislatiei nationale care reglementeaza societatea comerciala care le-a intocmit.
    2. Se aplica art. 7 alin. 2 lit. (b) (bb) si lit. (c) si art. 8 - 10.
    3. Un Stat membru poate prevedea exceptii conform prezentului articol numai daca prevede aceleasi exceptii conform art. 7 - 10.
    Art. 12
    1. Fara a aduce atingere art. 1 - 10, un Stat membru poate impune oricarei societati comerciale, care intra sub incidenta legislatiei sale nationale, sa intocmeasca conturi consolidate si raport anual consolidat daca:
    (a) acea societate si una sau multe societati comerciale cu care nu are legaturi, in sensul art. 1 alin. (1) sau (2), sunt conduse pe o baza unificata in temeiul unui contract incheiat cu societatea in cauza sau al unor clauze din actele constitutive sau din statutul acestor societati; sau
    (b) organele de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza si ale uneia sau mai multor societati comerciale cu care nu are legaturi, in sensul art. 1 alin. 1 sau 2, sunt formate in cea mai mare parte din aceleasi persoane care se afla in exercitiul functiunii in cursul exercitiului financiar si pana la intocmirea conturilor consolidate.
    2. Daca se aplica alin. 1, societatile comerciale care se gasesc in relatiile definite in acest alineat impreuna cu toate filiale lor trebuie consolidate, in conformitate cu prezenta directiva, daca una sau mai multe dintre aceste societati sunt organizate intr-unul dintre tipurile de societati comerciale mentionate la art. 4.
    3. Art. 3, art. 4 alin. 2, art. 5, art. 6, art. 13 - 28, art. 29 alin. 1, 3, 4 si 5, art. 30 - 38 si art. 39 alin. 2 se aplica conturilor consolidate si raportului anual consolidat mentionate in prezentul articol, trimiterile la societatea-mama fiind intelese ca trimiteri la toate societatile comerciale mentionate la alin. 1. Fara a aduce atingere art. 19 alin. 2, totusi, elementele "capital", "prime de capital", "rezerva din reevaluare", "rezerve", "profitul sau pierderea reportat(a)" si "profitul sau pierderea exercitiului financiar" care urmeaza sa fie incluse in conturile consolidate constituie sumele totale atribuibile fiecareia dintre societatile comerciale mentionate la alin. 1.
    Art. 13
    1. O societate comerciala poate sa nu fie inclusa in conturile consolidate daca nu este semnificativa in intelesul art. 16 alin. 3.
    2. Daca doua sau mai multe societati comerciale indeplinesc cerintele alin. 1, acestea trebuie totusi sa fie incluse in conturile consolidate daca, considerate ca un tot unitar, acestea sunt semnificative in intelesul art. 16 alin. 3.
    3. In plus, o societate comerciala poate sa nu fie inclusa in conturile consolidate daca:
    (a) restrictii severe pe termen lung impiedica:
    (aa) exercitarea de catre societatea-mama a drepturilor sale asupra activelor sau managementului acestei societati; sau
    (bb) exercitarea managementului unificat al acestei societati daca se afla intr-una din relatiile definite la art. 12 alin. 1; sau
    (b) informatiile necesare pentru intocmirea conturilor consolidate in conformitate cu prezenta directiva nu pot fi obtinute fara cheltuieli disproportionate sau intarzieri nejustificate; sau
    (c) actiunile la societatea in cauza sunt detinute exclusiv in vederea vanzarii ulterioare a acestora.
    Art. 15
    1. Daca o societate-mama care nu desfasoara activitati comerciale sau industriale si care detine actiuni la o filiala in temeiul unui acord comun cu una sau mai multe societati comerciale care nu sunt cuprinse in conturile consolidate, un Stat membru poate permite, in intelesul art. 16 alin. 3, excluderea din conturile consolidate a societatii-mama respective.
    2. Conturile anuale ale societatii-mama se anexeaza la conturile consolidate.
    3. Daca se face uz de aceasta derogare, fie se aplica art. 59 din Directiva 78/660/EEC conturilor anuale ale societatii-mama, fie informatiile care ar fi rezultat din aplicarea acestuia trebuie furnizate in notele la acele conturi.

    SECTIUNEA 2
    Intocmirea conturilor consolidate

    Art. 16
    1. Conturile consolidate cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat si notele la conturi. Aceste documente constituie un tot unitar.
    Statele membre pot permite sau cere includerea si a altor situatii in conturile consolidate, pe langa documentele mentionate in primul paragraf.
    2. Conturile consolidate se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentei directive.
    3. Conturile anuale ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii societatilor comerciale incluse in aceste conturi, considerate ca un tot unitar.
    4. Daca aplicarea prevederilor prezentei directive nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela in intelesul alin. 3, trebuie prezentate informatii suplimentare.
    5. Daca, in cazuri exceptionale, aplicarea unei prevederi de la art. 17 - 35 si art. 39 este contrara obligatiei impuse la alin. 3, trebuie sa se faca abatere de la acea prevedere in vederea oferirii unei imagini fidele, in intelesul alin. 3. Orice astfel de abatere trebuie prezentata in notele la conturi, impreuna cu o explicatie a motivelor sale si o situatie a efectelor abaterii asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii. Statele membre pot defini cazurile exceptionale in cauza si pot prevedea reguli speciale relevante.
    6. Un Stat membru poate impune sau permite prezentarea in conturile consolidate a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie sa fie prezentate in concordanta cu prezenta directiva.
    Art. 17
    1. Art. 3 - 10a, art. 13 - 26 si art. 28 - 30 din Directiva 78/660/EEC se aplica in ceea ce priveste formatul conturilor consolidate, fara a aduce atingere prevederilor din prezenta directiva si luand in considerare ajustarile esentiale care rezulta din caracteristicile proprii conturilor consolidate, comparate cu conturile anuale.
    2. Un Stat membru poate permite ca stocurile sa fie combinate in conturile consolidate, daca exista circumstante speciale care ar putea determina cheltuieli nejustificate.
    Art. 18
    Activele si datoriile societatilor comerciale incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in bilantul consolidat.
    Art. 19
    1. Valorile contabile ale actiunilor in capitalul societatilor comerciale incluse in consolidare se compenseaza cu proportia pe care o reprezinta in capitalul si rezervele acestor societati:
    (a) Compensarea se efectueaza pe baza valorilor contabile existente la data la care societatile in cauza sunt incluse in consolidare pentru prima data. Diferentele rezultate din asemenea compensari se inregistreaza, in masura posibilului, direct la acele elemente din bilantul consolidat care au valori superioare sau inferioare valorilor lor contabile.
    (b) Un Stat membru poate impune sau permite efectuarea compensarilor pe baza valorilor activelor si datoriilor identificabile la data achizitiei actiunilor sau, in cazul in care achizitia are loc in doua sau mai multe etape, la data la care societatea comerciala a devenit o filiala.
    (c) Orice diferenta ramasa dupa aplicarea lit. (a) sau rezultata ca urmare a aplicarii lit. (b) se prezinta ca un element separat in bilantul consolidat, cu o denumire corespunzatoare. Acest element, metodele utilizate si orice modificari semnificative fata de exercitiul financiar precedent trebuie explicate in notele la conturi. Daca un Stat membru autorizeaza compensarea dintre diferentele pozitive si negative, o defalcare a acestor diferente trebuie furnizata, de asemenea, in notele la conturi.
    2. Totusi, alin. 1 nu se aplica actiunilor in capitalul societatii-mama detinute fie de societatea in cauza, fie de o alta societate comerciala inclusa in consolidare. In conturile consolidate aceste actiuni se trateaza ca actiuni proprii in conformitate cu Directiva 78/660/EEC.
    Art. 20
    1. Un Stat membru poate impune sau permite ca valorile contabile ale actiunilor detinute in capitalul unei societati comerciale incluse in consolidare sa fie compensate doar pe seama procentajului corespunzator de capital, cu conditia ca:
    (a) actiunile detinute sa reprezinte cel putin 90% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, din valoarea contabila a actiunilor societatii in cauza, altele decat actiunile de tipul celor mentionate la art. 29 alin. 2 lit. (a) din Directiva 77/91/EEC;
    (b) proportia de la lit. (a) sa fi fost atinsa in temeiul unui acord care prevede emisiunea de actiuni de catre o societate comerciala inclusa in consolidare; si
    (c) acordul mentionat la lit. (b) sa nu fi prevazut o plata in numerar de peste 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, din valoarea contabila a actiunilor emise.
    2. Orice diferenta rezultata din aplicarea alin. 1 se adauga sau se deduce din rezervele consolidate, dupa caz.
    3. Aplicarea metodei descrise la alin. 1, miscarea rezultata in rezerve si denumirea si sediile sociale ale societatilor in cauza se prezinta in notele la conturi.
    Art. 21
    Suma atribuibila actiunilor in filialele incluse in consolidare, detinute de alte persoane decat societatile comerciale incluse in consolidare, se prezinta in bilantul consolidat ca un element separat, cu o denumire corespunzatoare.
    Art. 22
    Veniturile si cheltuielile filialelor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in contul de profit si pierdere consolidat.
    Art. 23
    Suma oricarui profit sau pierderi atribuibil(e) actiunilor in filialele incluse in consolidare, detinute de alte persoane decat societatile comerciale incluse in consolidare, se prezinta in contul de profit si pierdere consolidat ca un element separat, cu o denumire corespunzatoare.
    Art. 24
    Conturile consolidate se intocmesc in conformitate cu principiile enuntate la art. 25 - 28.
    Art. 25
    1. Metodele de consolidare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
    2. Abateri de la prevederile alin. 1 se permit in cazuri exceptionale. Orice asemenea abateri trebuie prezentate in notele la conturi, precum si motivele acestora, impreuna cu o evaluare a efectelor lor asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii societatilor comerciale incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar.
    Art. 26
    1. Conturile consolidate prezinta activele, datoriile, pozitia financiara si profiturile sau pierderile societatilor comerciale incluse in consolidare, ca si cum acestea ar fi o singura societate. In special:
    (a) datoriile si creantele dintre societatile comerciale incluse in consolidare se elimina din conturile consolidate;
    (b) veniturile si cheltuielile aferente tranzactiilor dintre societatile comerciale incluse in consolidare se elimina din conturile consolidate;
    (c) daca profiturile si pierderile rezultate din tranzactiile efectuate intre societatile comerciale incluse in consolidare sunt incluse in valorile contabile ale activelor, acestea se elimina din conturile consolidate. Pana la coordonarea ulterioara, totusi, un Stat membru poate permite ca eliminarile mentionate mai sus sa fie efectuate proportional cu procentajul de capital detinut de societatea-mama in fiecare dintre filialele incluse in consolidare.
    2. Un Stat membru poate permite abateri de la prevederile alin. 1 lit. (c), daca o tranzactie a fost efectuata in conditii normale de piata si daca eliminarea profitului sau pierderii ar genera cheltuieli nejustificate. Orice astfel de abateri trebuie prezentate si daca efectul asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si asupra profitului sau pierderii societatilor comerciale incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, este semnificativ, acest fapt trebuie prezentat in notele la conturile consolidate.
    3. Derogari de la prevederile alin. 1 lit. (a), (b) sau (c) de mai sus sunt permise daca sumele in cauza nu sunt semnificative in intelesul art. 16 alin. 3.
    Art. 27
    1. Conturile consolidate se intocmesc la aceeasi data ca si conturile anuale ale societatii-mama.
    2. Un Stat membru poate, totusi, impune sau permite intocmirea conturilor consolidate la o alta data, pentru a se tine seama de datele bilantului celor mai multe sau ale celor mai importante dintre societatile comerciale incluse in consolidare. Daca se face uz de aceasta derogare, acest fapt trebuie prezentat in notele la conturile consolidate, impreuna cu motivele care au determinat-o. In plus, trebuie sa se tina seama sau sa se prezinte evenimentele importante privind activele si datoriile, pozitia financiara sau profitul sau pierderea unei societati comerciale incluse in consolidare, care au avut loc intre data bilantului societatii in cauza si data bilantului consolidat.
    3. Daca data bilantului societatii comerciale precede data bilantului consolidat cu mai mult de trei luni, societatea in cauza este consolidata pe baza unor conturi interimare intocmite la data bilantului consolidat.
    Art. 28
    In cazul in care componenta societatilor comerciale incluse in consolidare s-a modificat semnificativ in cursul exercitiului financiar, conturile consolidate trebuie sa cuprinda informatii care sa dea sens comparatiei seturilor succesive de conturi consolidate. Daca modificarea este importanta, un Stat membru poate impune sau permite ca aceasta obligatie sa fie indeplinita prin intocmirea unui bilant de deschidere ajustat si a unui cont de profit si pierdere ajustat.
    Art. 29
    1. Activele si datoriile care urmeaza sa fie cuprinse in conturile consolidate se evalueaza prin metode uniforme si potrivit Sectiunilor 7 si 7a si art. 60 din Directiva 78/660/EEC.
    2. (a) O societate comerciala care intocmeste conturi consolidate trebuie sa aplice aceleasi metode de evaluare ca si pentru conturile sale anuale. Totusi, un Stat membru poate impune sau permite utilizarea pentru conturile consolidate a altor metode de evaluare, conform articolelor mai sus mentionate din Directiva 78/660/EEC.
    (b) Daca se face uz de aceasta derogare, acest fapt si motivele sale se prezinta in notele la conturile consolidate.
    3. Daca activele si datoriile care urmeaza sa fie cuprinse in conturile consolidate au fost evaluate de societatile comerciale incluse in consolidare prin metode diferite de cele utilizate pentru consolidare, acestea trebuie evaluate din nou prin metodele utilizate pentru consolidare, cu exceptia cazului in care rezultatele acestei reevaluari nu sunt semnificative in intelesul art. 16 alin. 3. Abateri de la acest principiu sunt permise in cazuri exceptionale. Orice astfel de abateri si motivele care le-au determinat se prezinta in notele la conturile consolidate.
    4. In bilantul consolidat si in contul de profit si pierdere consolidat trebuie sa se tina seama de orice diferenta care a avut loc cu ocazia consolidarii intre cheltuielile cu impozitul aferent exercitiului financiar si exercitiilor financiare precedente si suma impozitului platit sau de platit pentru aceste exercitii, in masura in care, in viitorul previzibil, este probabil sa apara o cheltuiala efectiva cu impozitul pentru una dintre societatile comerciale incluse in consolidare.
    5. Daca activele care urmeaza sa fie cuprinse in conturile consolidate au facut obiectul unor ajustari exceptionale de valoare exclusiv pentru scopuri fiscale, acestea se incorporeaza in conturile consolidate numai dupa eliminarea ajustarilor respective. Un Stat membru poate, totusi, impune sau permite ca aceste active sa fie incorporate in conturile consolidate fara eliminarea ajustarilor, cu conditia ca valorile acestora, impreuna cu motivele care le-au determinat, sa fie prezentate in notele la conturile consolidate.
    Art. 30
    1. Un element separat, asa cum este definit la art. 19 alin. 1 lit. (c), care corespunde unei diferente pozitive de consolidare, se trateaza conform regulilor prevazute in Directiva 78/660/EEC pentru elementul "fond comercial".
    2. Un Stat membru poate permite deducerea imediata si clara din rezerve a diferentei pozitive din consolidare.
    Art. 31
    O valoare prezentata ca un element separat, definit la art. 19 alin. 1 lit. (c), care corespunde unei diferente negative de consolidare, poate fi transferata in contul de profit si pierdere consolidat numai:
    (a) daca aceasta diferenta corespunde previziunii, la data achizitiei, a unor rezultate viitoare nefavorabile ale societatii in cauza, sau previziunii unor costuri pe care societatea respectiva urmeaza sa le efectueze, in masura in care o asemenea previziune se materializeaza; sau
    (b) in masura in care diferenta corespunde unui castig realizat.
    Art. 32
    1. Daca o societate comerciala inclusa in consolidare conduce o alta societate comerciala impreuna cu una sau mai multe societati comerciale neincluse in consolidare, un Stat membru poate impune sau permite includerea societatii respective in conturile consolidate proportional cu drepturile in capitalul sau, detinute de societatea comerciala inclusa in consolidare.
    2. Art. 13 - 31 se aplica mutatis mutandis consolidarii proportionale mentionate la alin. 1 de mai sus.
    3. In cazul in care se aplica prezentul articol, art. 33 nu se aplica daca societatea comerciala consolidata proportional este o intreprindere asociata in sensul art. 33.
    Art. 33
    1. Daca o societate comerciala inclusa in consolidare exercita o influenta semnificativa asupra politicii operationale si financiare ale unei societati comerciale neincluse in consolidare (intreprindere asociata) in care detine un interes de participare, in sensul art. 17 din Directiva 78/660/EEC, acest interes de participare se prezinta in bilantul consolidat ca un element separat, cu o denumire corespunzatoare. Se presupune ca o societate comerciala exercita o influenta semnificativa asupra altei societati comerciale, daca detine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor in acea societate. Se aplica art. 2.
    2. Atunci cand prezentul articol se aplica pentru prima data unui interes de participare prevazut la alin. 1, interesul de participare respectiv se prezinta in bilantul consolidat fie:
    (a) la valoarea sa contabila calculata in conformitate cu regulile de evaluare prevazute in Directiva 78/660/EEC. Diferenta dintre aceasta valoare si suma corespunzatoare proportiei de capital si rezerve, reprezentata de interesul de participare, se prezinta distinct in bilantul consolidat sau in notele la conturi. Diferenta se calculeaza la data la care metoda se aplica pentru prima oara; fie
    (b) la valoarea corespunzatoare proportiei de capital si rezerve a intreprinderii asociate, reprezentate de acel interes de participare. Diferenta dintre aceasta suma si valoarea contabila calculata conform regulilor de evaluare prevazute in Directiva 78/660/EEC se prezinta distinct in bilantul consolidat sau in notele la conturi. Aceasta diferenta se calculeaza la data la care metoda se aplica pentru prima oara.
    (c) Un Stat membru poate impune aplicarea prevederilor de la lit. (a) sau (b). Bilantul consolidat sau notele la conturi trebuie sa indice daca s-au aplicat prevederile de la lit. (a) sau lit. (b).
    (d) In plus, pentru aplicarea lit. (a) si (b), un Stat membru poate impune sau permite calcularea diferentei la data achizitiei actiunilor sau, daca acestea au fost achizitionate in mai multe etape, la data la care societatea comerciala a devenit o intreprindere asociata.
    3. Daca activele si datoriile unei intreprinderi asociate au fost evaluate prin alte metode decat cele utilizate pentru consolidare in conformitate cu art. 29 alin. 2, acestea pot fi evaluate din nou, in scopul calcularii diferentei mentionate la alin. 2 lit. (a) sau (b), prin metodele utilizate pentru consolidare. Daca nu s-a efectuat o astfel de reevaluare, acest fapt trebuie prezentat in notele la conturi. Un Stat membru poate impune o astfel de reevaluare.
    4. Valoarea contabila mentionata la alin. 2 lit. (a) sau suma corespunzatoare proportiei de capital si rezerve a intreprinderii asociate mentionate la alin. 2 lit. (b), se majoreaza sau se reduce cu valoarea oricarei variatii care a avut loc in cursul exercitiului financiar, in proportia de capital si rezerve a intreprinderii asociate, reprezentata de acel interes de participare; aceasta se reduce, de asemenea, cu suma dividendelor aferente acelui interes de participare.
    5. In masura in care diferenta pozitiva de consolidare mentionata la alin. 2 lit. (a) sau (b) nu poate fi asociata nici uneia dintre categoriile de active sau datorii, aceasta se trateaza conform art. 30 si art. 39 alin. 3.
    6. Proportia de profit sau pierdere a intreprinderilor asociate, atribuibila unor asemenea interese de participare, se prezinta in contul de profit si pierdere consolidat ca un element separat, cu o denumire corespunzatoare.
    7. Eliminarile mentionate la art. 26 alin. 1 lit. (c) se efectueaza in masura in care faptele sunt cunoscute sau pot fi stabilite. Se aplica art. 26 alin. 2 si 3.
    8. Daca o intreprindere asociata intocmeste conturi consolidate, prevederile precedente se aplica capitalului si rezervelor prezentate in aceste conturi consolidate.
    9. Prezentul articol poate sa nu se aplice daca interesul de participare in capitalul intreprinderii asociate nu este semnificativ in intelesul art. 16 alin. 3.
    Art. 34
    Pe langa informatiile cerute conform altor prevederi din prezenta directiva, notele la conturi trebuie sa furnizeze informatii privind cel putin urmatoarele aspecte:
    1. Metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din conturile consolidate, precum si metodele utilizate pentru calcularea ajustarilor de valoare. Pentru elementele incluse in conturile consolidate care sunt sau au fost initial exprimate in moneda straina, trebuie furnizate bazele de conversie utilizate pentru exprimarea acestora in moneda in care se intocmesc conturile consolidate.
    2. (a) Denumirile si sediile sociale ale societatilor comerciale incluse in consolidare; proportia de capital detinuta in societatile comerciale incluse in consolidare, altele decat societatea-mama, de catre societatile comerciale incluse in consolidare sau de catre persoanele care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor societati; care dintre conditiile mentionate la art. 1 si art. 12 alin. 1, ca urmare a aplicarii art. 2, a constituit baza efectuarii consolidarii. Aceasta ultima mentiune poate fi, totusi, omisa in cazul in care consolidarea a fost efectuata in temeiul art. 1 alin. 1 lit. (a) si daca proportia de capital si proportia drepturilor de vot detinute sunt egale.
    (b) Aceleasi informatii trebuie furnizate in ceea ce priveste societatile comerciale excluse din consolidare conform art. 13 si trebuie furnizata o explicatie referitoare la excluderea societatilor comerciale mentionate la art. 13.
    3. (a) Denumirile si sediile sociale ale intreprinderilor asociate cu societatea comerciala inclusa in consolidare in sensul art. 33 alin. 1 si proportia de capital a acestora, detinuta de societatea comerciala inclusa in consolidare sau de persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor societati.
    (b) Aceleasi informatii trebuie furnizate in ceea ce priveste intreprinderile asociate mentionate la art. 33 alin. 9, impreuna cu motivele pentru aplicarea acestei prevederi.
    4. Denumirile si sediile sociale ale societatilor comerciale consolidate proportional in temeiul art. 32, factorii pe care se bazeaza conducerea comuna si proportia capitalului acestora, detinuta de societatile comerciale incluse in consolidare sau de persoanele care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor societati.
    5. Denumirile si sediul social ale fiecareia dintre societatile comerciale, altele decat cele prevazute la alin. 2, 3 si 4 de mai sus, in care societatile comerciale incluse in consolidare detin direct sau prin intermediul unor persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor societati, cel putin un procentaj de capital pe care Statele membre il pot stabili la maximum 20%, mentionand proportia de capital detinuta, suma de capital si rezerve si profitul sau pierderea ultimului exercitiu financiar al societatii in cauza, pentru care au fost aprobate conturile. Aceste informatii pot fi omise daca, in intelesul art. 16 alin. 3, prezinta doar o importanta neglijabila. Informatiile privind capitalul si rezervele si profitul sau pierderea pot fi omise, de asemenea, daca societatea in cauza nu isi publica bilantul si daca mai putin de 50% din capitalul sau este detinut (direct sau indirect) de societatile comerciale mentionate anterior.
    6. Valoarea totala a datoriilor inregistrate in bilantul consolidat si care sunt scadente dupa mai mult de cinci ani, precum si valoarea totala a datoriilor inregistrate in bilantul consolidat si acoperite cu garantii reale oferite de societatile comerciale incluse in consolidare, mentionand natura si forma garantiilor.
    7. Valoarea totala a oricaror angajamente financiare neinregistrate in bilantul consolidat, in masura in care aceste informatii sunt de folos pentru evaluarea pozitiei financiare a societatilor comerciale incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar. Orice angajamente privind pensiile si societatile afiliate neincluse in consolidare trebuie prezentate separat.
    8. Defalcarea cifrei de afaceri consolidate, definite in Directiva 78/660/EEC, pe categorii de activitati si pe piete geografice, in masura in care aceste categorii si piete difera substantial una fata de alta, tinand seama de modul de organizare a vanzarii produselor si furnizarii serviciilor rezultate din activitatile curente ale societatilor comerciale incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar.
    9. (a) Numarul mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar, de societatile comerciale incluse in consolidare, defalcat pe categorii si, daca nu sunt prezentate distinct in contul de profit si pierdere consolidat, cheltuielile cu personalul aferente exercitiului financiar.
    (b) Numarul mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar de societatile comerciale carora li se aplica art. 32 se prezinta separat.
    10. Masura in care calculul profitului sau pierderii consolidat(e) a exercitiului financiar a fost afectat de evaluarea elementelor care, prin derogare de la principiile enuntate la art. 31 si 34 - 42c din Directiva 78/660/EEC si la art. 29 alin. 5 din prezenta directiva, a fost efectuata in exercitiul financiar in cauza sau intr-un exercitiu financiar precedent, in vederea obtinerii de facilitati fiscale. Atunci cand influenta unei asemenea evaluari asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul, ale societatilor comerciale incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, este semnificativa, trebuie prezentate detalii.
    11. Diferenta dintre cheltuiala cu impozitul inregistrata in contul de profit si pierdere consolidat al exercitiului financiar si ale celor aferente exercitiilor financiare precedente si suma impozitului de platit pentru aceste exercitii, cu conditia ca aceasta diferenta sa fie semnificativa pentru scopul impozitarii viitoare. Aceasta suma poate fi, de asemenea, prezentata in bilant ca o suma cumulata la un element distinct cu o denumire corespunzatoare.
    12. Valoarea indemnizatiilor acordate in exercitiul financiar membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii-mama pentru functiile detinute de acestia in societatea-mama si in filialele sale, precum si orice angajamente care au luat nastere sau sunt incheiate in aceleasi conditii privind pensiile acordate fostilor membri ai acestor organe, indicand totalul pe fiecare categorie. Un Stat membru poate impune ca indemnizatiile acordate pentru functiile exercitate in societatile afiliate, conform art. 32 sau 33 sa fie, de asemenea, incluse cu informatiile specificate in prima fraza.
    13. Valoarea avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii-mama de catre acea societate sau de catre una dintre filialele sale, indicand ratele dobanzii, principalele conditii si orice sume restituite, precum si a angajamentelor asumate in contul lor sub forma garantiilor de orice fel, indicand totalul pe fiecare categorie. Un Stat membru poate impune ca avansurile si creditele acordate de societatile afiliate conform art. 32 sau 33 sa fie, de asemenea, incluse cu informatiile specificate in prima fraza.
    14. Daca evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare a fost aplicata conform Sectiunii 7a din Directiva 78/660/EEC:
    (a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor si tehnicilor de evaluare, daca valorile juste au fost determinate in concordanta cu art. 42b alin. 1 lit. (b) din directiva respectiva;
    (b) pe fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justa, modificarile de valoare inregistrate direct in contul de profit si pierdere, precum si, potrivit art. 42c din directiva respectiva, modificarile incluse in rezerva de valoare justa;
    (c) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate, informatii despre aria si natura instrumentelor, inclusiv termenii si conditiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul si certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; si
    (d) un tabel care sa prezinte miscarile rezervei de valoare justa in cursul exercitiului financiar.
    15. Daca evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare nu a fost aplicata conform Sectiunii 7a din Directiva 78/660/EEC:
    (a) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate:
    (i) valoarea justa a instrumentelor, daca o astfel de valoare poate fi determinata prin oricare din metodele prevazute la art. 42b alin. 1 din directiva respectiva;
    (ii) informatii privind aria si natura instrumentelor financiare; si
    (b) pentru imobilizarile financiare prevazute la art. 42a din directiva respectiva, inregistrate la o valoare mai mare decat valoarea lor justa si fara a se fi utilizat optiunea de a face o ajustare de valoare conform art. 35 alin. 1 lit. (c) (aa) din directiva respectiva:
    (i) valoarea contabila si valoarea justa a fiecaruia dintre activele individuale sau a gruparilor corespunzatoare ale acelor active individuale;
    (ii) motivele pentru care nu a fost redusa valoarea contabila, inclusiv natura elementelor care furnizeaza dovada ca valoarea contabila va fi recuperata.
    Art. 35
    1. Un Stat membru poate permite ca prezentarile prevazute la art. 34 alin. 2, 3, 4 si 5:
    (a) sa ia forma unei situatii depuse conform art. 3 alin. 1 si 2 din Directiva 68/151/EEC; aceasta trebuie prezentata in notele la conturi;
    (b) sa fie omise daca sunt de natura sa prejudicieze grav oricare dintre societatile comerciale vizate de aceste prevederi. Un Stat membru poate supune asemenea omisiuni autorizarii prealabile a unei autoritati administrative sau judiciare. Orice astfel de omisiune trebuie prezentata in notele la conturi.
    2. Alin. 1 lit. (b) se aplica si in cazul informatiilor prevazute la art. 34 alin. 8.

    SECTIUNEA 3
    Raportul anual consolidat

    Art. 36
    1. Raportul anual consolidat cuprinde cel putin o revizuire fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor si a pozitiei societatilor comerciale incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, impreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care acestea se confrunta.
    Revizuirea este o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei activitatilor si a pozitiei societatilor comerciale incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvata cu dimensiunea si complexitatea afacerilor. In masura in care este necesar pentru a intelege dezvoltarea, performanta sau pozitia, analiza cuprinde atat indicatori financiari, cat si, daca este cazul, indicatori nefinanciari cheie de performanta relevanti pentru activitati specifice, inclusiv informatii privind probleme de mediu inconjurator si angajati.
    In furnizarea analizei sale, raportul anual consolidat prevede, atunci cand este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in conturile consolidate.
    2. Referitor la societatile comerciale respective, raportul furnizeaza, de asemenea, o indicatie despre:
    (a) orice evenimente importante aparute dupa sfarsitul exercitiului financiar;
    (b) dezvoltarea previzibila a societatilor respective, considerate ca un tot unitar;
    (c) activitatile societatilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
    (d) numarul si valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, valoarea contabila a tuturor actiunilor societatii-mama detinute de societatea comerciala insasi, de filialele societatii in cauza sau de o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul acelor societati. Un Stat membru poate impune sau permite prezentarea acestor informatii in notele la conturi;
    (e) in legatura cu utilizarea de catre societati de instrumente financiare si daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii,
    - obiectivele si politicile societatilor comerciale in materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politicile lor de acoperire impotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzactie previzionata pentru care se utilizeaza contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor, si
    - expunerea la riscul de pret, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar.
    3. Daca se impune intocmirea raportului anual consolidat pe langa raportul anual, cele doua rapoarte pot fi prezentate ca un raport unic. La intocmirea raportului unic, poate fi adecvat sa se acorde o importanta mai mare aspectelor care sunt semnificative pentru societatile comerciale incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar.

    SECTIUNEA 4
    Auditarea conturilor consolidate

    Art. 37
    1. Conturile consolidate ale societatilor comerciale se auditeaza de catre una sau mai multe persoane autorizate de Statele membre, ale caror legislatii reglementeaza societatea-mama, sa efectueze audit financiar conform Directivei a opta a Consiliului 84/253/EEC din data de 10 aprilie 1984 privind autorizarea persoanelor responsabile cu efectuarea auditurilor financiare ale documentelor contabile.
    Persoana sau persoanele responsabile cu auditarea conturilor consolidate (denumiti in continuare auditori financiari) isi exprima, de asemenea, o opinie referitoare la conformitatea sau in alt mod a raportului anual consolidat cu conturile consolidate pentru acelasi exercitiu financiar.
    2. Raportul auditorilor financiari cuprinde:
    (a) o introducere care identifica cel putin conturile consolidate care fac obiectul auditului financiar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
    (b) o descriere a ariei auditului financiar care identifica cel putin standardele de audit conform carora a fost efectuat auditul;
    (c) o opinie de audit care exprima in mod clar opinia auditorilor financiari potrivit careia conturile consolidate ofera o imagine fidela conform cadrului relevant de raportare financiara si, dupa caz, daca conturile consolidate respecta cerintele legale; opinia de audit este fara rezerve, cu rezerve, o opinie contrara sau, daca auditorii financiari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimarii unei opinii;
    (d) o referire la orice aspecte asupra carora auditorii financiari atrag atentia printr-un paragraf de evidentiere fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
    (e) o opinie privind conformitatea sau in alt mod a raportului anual consolidat cu conturile consolidate pentru acelasi exercitiu financiar.
    3. Raportul se semneaza si se dateaza de catre auditorii financiari.
    4. Acolo unde conturile anuale ale societatii-mama se ataseaza la conturile consolidate, raportul auditorilor financiari cerut de prezentul articol poate fi combinat cu orice raport al auditorilor financiari asupra conturilor anuale ale societatii-mama, cerut de art. 51 din Directiva 78/660/EEC.

    SECTIUNEA 5
    Publicarea conturilor consolidate

    Art. 38
    1. Conturile consolidate, aprobate in mod corespunzator, si raportul anual consolidat, impreuna cu opinia exprimata de persoana responsabila cu auditarea conturilor consolidate, se publica de societatea comerciala care a intocmit conturile consolidate conform legislatiei Statului care o reglementeaza si potrivit art. 3 din Directiva 68/151/EEC.
    2. Paragraful al doilea al art. 47 alin. 1 din Directiva 78/660/EEC se aplica in mod corespunzator raportului anual consolidat.
    3. Urmatoarele inlocuiesc al doilea subparagraf al art. 47 alin. 1 din Directiva 78/660/EEC: "Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unei copii a intregului raport sau a oricarei parti a raportului. Pretul unei astfel de copii nu trebuie sa depaseasca costul sau administrativ."
    4. Totusi, daca societatea comerciala care a intocmit conturile consolidate este organizata intr-un alt tip decat cele mentionate la art. 4 si nu este obligata prin legislatia sa nationala sa publice documentele mentionate in alin. 1 in aceeasi maniera cu cea prevazuta la art. 3 din Directiva 68/151/EEC, trebuie sa le puna la dispozitia publicului la sediul sau social. Trebuie sa fie posibila obtinerea la cerere a unei copii a documentelor respective. Pretul unei astfel de copii nu trebuie sa depaseasca costul sau administrativ.
    5. Se aplica art. 48 si 49 din Directiva 78/660/EEC.
    6. Statele membre prevad sanctiuni adecvate pentru neindeplinirea obligatiilor de publicare prevazute de prezentul articol.
    7. Alin. 2 si 3 nu se aplica societatilor comerciale ale caror titluri de valoare sunt admise pentru tranzactionare pe o piata reglementata a oricarui Stat membru, in intelesul art. 1 alin. 13 din Directiva 93/22/EEC.
    Art. 38a
    Conturile consolidate pot fi publicate in moneda in care au fost intocmite si in ecu, convertite la cursul de schimb valutar valabil pentru data bilantului consolidat. Acest curs se prezinta in notele la conturi.

    SECTIUNEA 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 39
    1. Atunci cand conturile consolidate se intocmesc pentru prima data in conformitate cu prezenta directiva pentru un grup de societati intre care exista deja una dintre relatiile prevazute la art. 1 alin. 1, inainte de aplicarea prevederilor mentionate la art. 49 alin. 1, un Stat membru poate impune sau permite ca, in intelesul art. 19 alin. 1, sa se tina seama de valoarea contabila a unei participatii si de proportia de capital si rezerve pe care aceasta o reprezinta la o data anterioara sau aceeasi cu cea a primei consolidari.
    2. Alin. 1 de mai sus se aplica mutatis mutandis evaluarii, in intelesul art. 33 alin. 2, a unei participatii sau a proportiei de capital si rezerve pe care o reprezinta in capitalul unei intreprinderi asociate cu o societate comerciala inclusa in consolidare, si consolidarii proportionale mentionate la art. 32.
    3. Daca elementul definit la art. 19 alin. 1 corespunde unei diferente pozitive de consolidare, aparute inainte de data primelor conturi consolidate intocmite in conformitate cu prezenta directiva, un Stat membru poate sa permita ca:
    (a) in aplicarea art. 30 alin. 1, perioada limitata de peste cinci ani, prevazuta la art. 37 alin. 2 din Directiva 78/660/EEC, sa fie calculata la data primelor conturi consolidate, intocmite in conformitate cu prezenta Directiva; si
    (b) in aplicarea art. 30 alin. 2, deducerea sa se efectueze din rezerve la data primelor conturi consolidate, intocmite in conformitate cu prezenta Directiva.
    Art. 40
    1. Pana la expirarea termenului impus pentru aplicarea in legislatia nationala a directivelor care completeaza Directiva 78/660/EEC in ceea ce priveste armonizarea regulilor privind conturile anuale ale bancilor si ale altor institutii financiare si societati de asigurare, un Stat membru poate prevedea abateri de la dispozitiile prezentei directive referitoare la formatul conturilor consolidate, metodele de evaluare a elementelor incluse in aceste conturi si la informatiile care trebuie furnizate in notele la conturi:
    (a) in ceea ce priveste orice societate comerciala care urmeaza sa fie consolidata si care este o banca, alta institutie financiara sau o societate de asigurare;
    (b) daca societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate cuprind, in principal, banci, institutii financiare sau societati de asigurare.
    Statele membre pot, de asemenea, prevedea abateri de la art. 6, dar numai in ceea ce priveste limitele si criteriile care urmeaza sa fie aplicate societatilor comerciale mentionate anterior.
    2. In masura in care un Stat membru, inainte de aplicarea prevederilor mentionate la art. 49 alin. 1, nu a impus tuturor societatilor care sunt banci, alte institutii financiare sau societati de asigurare sa intocmeasca conturi consolidate, acesta poate, pana la implementarea in legislatia sa nationala a uneia dintre directivele mentionate la alin. 1 mai sus, dar nu si pentru exercitiile financiare care se incheie dupa anul 1993:
    (a) sa suspende aplicarea obligatiei impuse la art. 1 alin. 1 in ceea ce priveste oricare dintre societatile comerciale de mai sus care este o societate-mama. Acest fapt trebuie prezentat in conturile anuale ale societatii-mama, iar informatiile prevazute la art. 43 alin. 1 paragraful (2) din Directiva 78/660/EEC trebuie furnizate pentru toate filialele;
    (b) daca se intocmesc conturi consolidate si fara a aduce atingere art. 33, sa permita omiterea de la consolidare a oricareia dintre societatile comerciale de mai sus, care este filiala. Pentru orice astfel de filiala, informatiile prescrise la art. 34 alin. 2 trebuie furnizate in notele la conturi.
    3. In cazurile mentionate la alin. 2 lit. (b), in masura in care publicarea este obligatorie, conturile anuale sau consolidate ale filialei trebuie anexate la conturile consolidate, sau in absenta conturilor consolidate, la conturile anuale ale societatii-mama sau trebuie facute disponibile publicului. In cel de-al doilea caz, trebuie sa fie posibila obtinerea la cerere a unei copii a acestor documente. Pretul unei astfel de copii nu trebui sa depaseasca costul sau administrativ.
    Art. 41
    1. Societatile comerciale intre care exista relatiile prevazute la art. 1 alin. 1 lit. (a), (b) si (d) (bb), precum si celelalte societati comerciale care au relatii similare cu una dintre societatile comerciale mentionate anterior, sunt societati afiliate in intelesul prezentei directive si al Directivei 78/660/EEC.
    2. Daca un Stat membru impune obligatia intocmirii conturilor consolidate in temeiul art. 1 alin. 1 lit. (c), (d) (aa) sau alin. 2 sau al art. 12 alin. 1, societatile comerciale intre care exista relatiile descrise in aceste articole si celelalte societati comerciale care au relatii similare sau relatiile descrise la alin. 1 cu una dintre societatile comerciale mentionate anterior sunt societati afiliate in sensul alin. 1.
    3. Chiar daca un Stat membru nu impune obligatia intocmirii conturilor consolidate in temeiul art. 1 alin. 1 lit. (c), (d) (aa) sau alin. 2 sau al art. 12 alin. 1, poate aplica alin. 2 al acestui articol.
    4. Se aplica art. 2 si art. 3 alin. 2.
    5. Daca un Stat membru aplica art. 4 alin. (2), acesta poate exclude de la aplicarea alin. 1 de mai sus societatile afiliate care sunt societati-mama si carora, in temeiul formei lor juridice, nu li se impune de catre Statul membru in cauza sa intocmeasca conturi consolidate in conformitate cu prevederile prezentei directive, precum si societatile-mama care au o forma juridica similara.
    Art. 42
    Urmatoarele inlocuiesc art. 56 din Directiva 78/660/EEC:
    "Art. 56
    1. Obligatia de a prezenta in conturile anuale elementele prevazute la art. 9 si 10 si 23 - 26 privind societatile afiliate, asa cum sunt definite la art. 41 din Directiva 83/349/EEC, si obligatia de a furniza informatii privind aceste societati comerciale conform art. 13 alin. 2, art. 14 si art. 43 alin. 1 paragraful (7) intra in vigoare la data fixata la art. 49 alin. 2 al directivei respective.
    2. Notele la conturi trebuie, de asemenea, sa prezinte:
    (a) denumirea si sediul social ale societatii comerciale care intocmeste conturile consolidate ale celui mai mare grup de societati, din care face parte societatea comerciala in calitate de filiala;
    (b) denumirea si sediul social ale societatii comerciale care intocmeste conturile consolidate ale celui mai mic grup de societati din care face parte societatea comerciala in calitate de filiala si care este, de asemenea, inclusa in grupul de societati prevazut la lit. (a) de mai sus;
    (c) locul de unde pot fi obtinute copii ale conturilor consolidate prevazute la lit. (a) si (b) de mai sus, cu conditia ca acestea sa fie disponibile."
    Art. 43
    Urmatoarele inlocuiesc art. 57 din Directiva 78/660/EEC:
    "Art. 57
    Fara a aduce atingere prevederilor Directivelor 68/151/EEC si 77/91/EEC, un Stat membru poate sa nu aplice prevederile prezentei directive privind continutul, auditarea si publicarea conturilor anuale, societatilor comerciale care intra sub incidenta legislatiilor lor nationale si care sunt filiale, asa cum sunt definite in Directiva 83/349/EEC, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    (a) societatea-mama trebuie sa intre sub incidenta legislatiei unui Stat membru;
    (b) toti actionarii sau asociatii filialei trebuie sa-si fi declarat acordul cu privire la exceptarea de la o astfel de obligatie; aceasta declaratie trebuie facuta pentru fiecare exercitiu financiar;
    (c) societatea-mama trebuie sa fi declarat ca ea garanteaza angajamentele asumate de filiala;
    (d) declaratiile prevazute la lit. (b) si (c) trebuie publicate de filiala in modul prevazut de legislatia Statului membru, in conformitate cu art. 3 din Directiva 68/151/EEC;
    (e) filiala trebuie inclusa in conturile consolidate intocmite de societatea-mama, conform Directivei 83/349/EEC;
    (f) exceptia mentionata anterior trebuie prezentata in notele la conturile consolidate, intocmite de societatea-mama;
    (g) conturile consolidate prevazute la lit. (e), raportul anual consolidat si raportul persoanei responsabile cu auditarea acestor conturi trebuie publicate de filiala in modul prevazut de legislatia Statului membru, in conformitate cu art. 3 din Directiva 68/151/EEC."
    Art. 44
    Urmatoarele inlocuiesc art. 58 din Directiva 78/660/EEC:
    "Art. 58
    Un Stat membru poate sa nu aplice prevederile prezentei directive privind auditarea si publicarea contului de profit si pierdere, societatilor comerciale care intra sub incidenta legislatiilor lor nationale si care sunt societati-mama in intelesul Directivei 83/349/EEC, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    (a) societatea-mama trebuie sa intocmeasca conturi consolidate conform Directivei 83/349/EEC si sa fie inclusa in conturile consolidate;
    (b) exceptia de mai sus trebuie prezentata in notele la conturile anuale ale societatii-mama;
    (c) exceptia de mai sus trebuie prezentata in notele la conturile consolidate, intocmite de societatea-mama;
    (d) profitul sau pierderea societatii-mama, determinat(a) in conformitate cu prezenta directiva, trebuie prezentat(a) in bilantul societatii-mama."
    Art. 45
    Urmatoarele inlocuiesc art. 59 din Directiva 78/660/EEC:
    "Art. 59
    1. Un Stat membru poate impune sau permite ca interesele de participare, asa cum sunt definite la art. 17, in capitalul societatilor comerciale asupra carora este exercitata influenta semnificativa prin politici operationale si financiare, sa fie prezentate in bilant conform alin. 2 - 9 de mai jos, ca subelemente ale elementelor "actiuni detinute la societatile afiliate" sau "interese de participare", dupa caz. Se presupune ca o societate comerciala exercita o influenta semnificativa asupra altei societati comerciale daca detine cel putin 20% din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor in societatea in cauza. Se aplica art. 2 din Directiva 83/349/EEC.
    2. Atunci cand se aplica pentru prima data acest articol interesului de participare prevazut la alin. 1, acestea se prezinta in bilant fie:
    (a) la valoarea sa contabila calculata conform art. 31 - 42. Diferenta dintre aceasta valoare si suma care corespunde proportiei de capital si rezerve, reprezentate de interesul de participare, se prezinta distinct in bilant sau in notele la conturi. Diferenta se calculeaza la data la care metoda se aplica pentru prima data; sau
    (b) la suma care corespunde proportiei de capital si rezerve reprezentate de interesul de participare. Diferenta dintre aceasta suma si valoarea contabila calculata conform art. 31 - 42 se prezinta distinct in bilant sau in notele la conturi. Diferenta se calculeaza la data la care metoda se aplica pentru prima data.
    (c) Un Stat membru poate impune aplicarea unuia sau a altuia dintre alineatele de mai sus. Bilantul sau notele la conturi trebuie sa indice daca s-a aplicat lit. (a) sau lit. (b) de mai sus;
    (d) In plus, atunci cand se aplica lit. (a) sau (b) de mai sus, un Stat membru poate impune sau permite calcularea diferentei la data achizitiei interesului de participare prevazut la alin. 1 sau, daca achizitia a avut loc in doua sau mai multe etape, la data la care participatia devine un interes de participare, in intelesul alin. 1 de mai sus.
    3. Daca activele si datoriile unei societati comerciale in care este detinut un interes de participare, in intelesul alin. 1 de mai sus, au fost evaluate prin alte metode decat cele utilizate de societatea comerciala care intocmeste conturile anuale, acestea pot fi evaluate din nou, in scopul calcularii diferentei prevazute la alin. 2 lit. (a) sau (b) de mai sus, prin metodele utilizate de societatea comerciala care intocmeste conturile anuale. Daca nu a fost efectuata o astfel de reevaluare, acest lucru trebuie mentionat in notele la conturi. Un Stat membru poate impune o asemenea reevaluare.
    4. Valoarea contabila prevazuta la alin. 2 lit. (a) de mai sus sau suma care corespunde proportiei de capital si rezerve mentionate la alin. 2 lit. (b) de mai sus, se majoreaza sau se reduce cu valoarea variatiei din cursul exercitiului financiar in proportia de capital si rezerve reprezentata de acel interes de participare; aceasta se reduce, de asemenea, cu suma dividendelor aferente interesului de participare.
    5. In masura in care diferenta pozitiva prevazuta la alin. 2 lit. (a) sau (b) de mai sus nu poate fi inclusa in nici o categorie de active sau datorii, aceasta se trateaza in conformitate cu regulile aplicabile elementului "fond comercial".
    6. (a) Proportia de profit sau pierdere atribuibila intereselor de participare, in intelesul alin. 1 de mai sus, se prezinta in contul de profit si pierdere ca un element distinct, cu o denumire corespunzatoare.
    (b) Daca acea suma depaseste valoarea dividendelor deja primite sau a caror plata poate fi ceruta, valoarea diferentei trebuie inclusa intr-o rezerva care nu poate fi distribuita actionarilor.
    (c) Un Stat membru poate impune sau permite ca proportia de profit sau pierdere atribuibila intereselor de participare prevazute la alin. 1 de mai sus sa fie prezentata in contul de profit si pierdere numai in limita valorii corespunzatoare dividendelor deja primite sau a caror plata fi ceruta.
    7. Eliminarile mentionate la art. 26 alin. 1 lit. (c) din Directiva 83/349/EEC se efectueaza in masura in care faptele sunt cunoscute sau pot fi stabilite. Se aplica art. 26 alin. 2 si 3 din directiva respectiva.
    8. Daca o societate comerciala la care este detinut un interes de participare, in intelesul alin. 1 de mai sus, intocmeste conturi consolidate, alineatele precedente se aplica capitalului si rezervelor prezentate in aceste conturi consolidate.
    9. Nu este necesar sa se aplice prezentul articol acolo unde un interes de participare, definit la alin. 1 nu este semnificativ, in intelesul art. 2 alin. 3."
    Art. 46
    Urmatoarele inlocuiesc art. 61 din Directiva 78/660/EEC:
    "Art. 61
    Un Stat membru poate sa nu aplice prevederile art. 43 alin. 1 paragraful (2) din prezenta directiva referitoare la suma de capital si rezerve si profituri sau pierderi ale societatilor in cauza, societatilor comerciale care intra sub incidenta legislatiilor lor nationale si care sunt societati-mama in intelesul Directivei 83/349/EEC:
    (a) daca societatile in cauza sunt incluse in conturile consolidate intocmite de societatea-mama sau in conturile consolidate ale unui grup mai mare de societati, conform art. 7 alin. 2 din Directiva 83/349/EEC; sau
    (b) daca participatiile in societatile in cauza au fost tratate de societatea-mama in conturile sale anuale conform art. 59 sau in conturile consolidate intocmite de societatea-mama, conform art. 33 din Directiva 83/349/EEC."
    Art. 47
    Comitetul de Contact constituit in temeiul art. 52 din Directiva 78/660/EEC trebuie, de asemenea:
    (a) sa faciliteze, fara a aduce atingere art. 169 si 170 din Tratat, aplicarea armonizata a prezentei directive prin intalniri periodice care se ocupa, in special, cu probleme practice aparute in legatura cu aplicarea sa;
    (b) sa consilieze Comisia, daca este cazul, asupra completarilor si modificarilor de adus prezentei directive.
    Art. 49
    1. Statele membre elaboreaza legi, regulamente si prevederi administrative necesare pentru conformitatea lor cu prezenta directiva inainte de data de 1 ianuarie 1988. Statele membre trebuie sa informeze imediat Comisia cu privire la aceasta.
    2. Un Stat membru poate stipula ca prevederile mentionate la alin. 1 sa se aplice mai intai conturilor consolidate ale exercitiilor financiare care incep la data de 1 ianuarie 1990 sau in cursul anului calendaristic 1990.
    3. Statele membre asigura comunicarea catre Comisie a textelor principalelor prevederi ale legislatiei nationale pe care acestea o adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
    Art. 50
    1. Consiliul, actionand la propunerea Comisiei, examineaza dupa cinci ani de la data mentionata la art. 49 alin. 2 si, daca este cazul, revizuieste art. 1 alin. 1 lit. (d) (al doilea paragraf), art. 4 alin. 2, art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1), art. 12, art. 43 si art. 44 in lumina experientei dobandite ca urmare a aplicarii prezentei directive, obiectivelor prezentei directive si a situatiei economice si monetare la acea data.
    2. Alin. 1 nu afecteaza art. 53 alin. 2 din Directiva 78/660/EEC.
    Art. 50a
    Nu mai tarziu de data de 1 ianuarie 2007, Comisia va revizui prevederile art. 29 alin. 1, art. 34 alin. 10, 14 si 15 si art. 36 alin. 2 lit. (e) in lumina experientei dobandite ca urmare a aplicarii prevederilor privind contabilizarea la valoarea justa si tinand cont de dezvoltarile internationale in domeniul contabilitatii si, dupa caz, va inainta o propunere Parlamentului European si Consiliului, in vederea modificarii articolelor respective.
    Art. 51
    Prezenta directiva se adreseaza Statelor membre.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1775/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1775 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu