Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1744 din 17 decembrie 2002

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 946 din 23 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere dispozitiile art. 14 alin. (6) si (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             PRECIZARI METODOLOGICE
privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002

    Art. 1
    Obligatiile datorate bugetului de stat, reprezentand impozite, taxe si contributii, cu exceptia impozitului pe veniturile din salarii, scadente pana la data de 31 iulie 2002, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente acestora, neachitate de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. si de sucursalele sale, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati Ministerului de Interne si/sau unitatilor subordonate acestuia, pana la data de 15 decembrie 2003, in limita sumei de pana la 500,0 miliarde lei.
    Art. 2
    Pentru compensarea obligatiilor mentionate la art. 1 se intocmeste procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, in 6 exemplare originale atunci cand acesta este initiat de Ministerul de Interne sau in 7 exemplare originale daca este initiat de unitatile subordonate acestui minister.
    Art. 3
    (1) La pct. 1 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata Ministerul de Interne si/sau unitatile sale din subordine completeaza pe propria raspundere contravaloarea facturilor neachitate pana la data incheierii acestuia, toate exemplarele originale ale procesului-verbal fiind apoi transmise sucursalelor Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. mentionate la pct. 2, in vederea confirmarii obligatiilor datorate acestora.
    (2) Dupa confirmarea sumelor de catre sucursalele Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata este inaintat Ministerului de Interne, mentionat la pct. 3 din anexa nr. 1, pentru confirmarea pe propria raspundere a obligatiilor inregistrate de catre unitatile subordonate acestuia si a incadrarii sumelor in limita maxima prevazuta prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.
    (3) Ministerul de Interne si/sau unitatile din subordinea sa transmit apoi toate exemplarele procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata organului fiscal teritorial la care sucursalele Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. sunt inregistrate ca platitoare de impozite si taxe, mentionat la pct. 4 din anexa nr. 1.
    (4) Organul fiscal teritorial inscrie la pct. 4.1 din anexa nr. 1 cuantumul obligatiilor bugetare prevazute la art. 1, pe felurile de impozite si taxe mentionate in formular. Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente acestora se vor inscrie separat si vor fi calculate pana la data de 31 iulie 2002.
    (5) In situatia in care nivelul obligatiilor de plata prevazute la art. 1, datorate bugetului de stat de catre sucursalele Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., este mai mare decat suma datorata de Ministerul de Interne si/sau de unitatile din subordinea acestuia, organul fiscal teritorial efectueaza stingerea obligatiilor nominalizate in formular la pct. 4.2, in limita sumei inscrise la pct. 1, retine un exemplar al procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata, iar pe celelalte le transmite dupa cum urmeaza:
    a) unitatii subordonate Ministerului de Interne;
    b) Ministerului de Interne;
    c) sucursalei Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.;
    d) organului fiscal in evidenta caruia se afla inregistrata Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., respectiv Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti;
    e) directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti (Serviciul buget), in a carei raza teritoriala isi are sediul unitatea subordonata Ministerului de Interne.
    (6) In situatia in care procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata este intocmit la nivelul Ministerului de Interne, cele 6 exemplare vor fi distribuite de organul fiscal la care sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, conform prevederilor alin. (5), cu exceptia exemplarului mentionat la lit. a).
    Art. 4
    (1) In cazul in care sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. nu are obligatii de plata la bugetul de stat dintre cele prevazute la art. 1 sau nivelul acestora este mai mic decat suma de incasat de la Ministerul de Interne si/sau de la unitatile subordonate acestuia, suma respectiva va fi stinsa la nivel central cu obligatiile catre bugetul de stat ale Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., careia ii este subordonata unitatea furnizoare respectiva.
    (2) Pentru stingerea diferentei prevazute la alin. (1) se va efectua procedura prevazuta la art. 3 alin. (1), (2) si (3), dupa care organul fiscal teritorial la care sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. este inregistrata ca platitor de impozite si taxe inscrie la pct. 4.1 al procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata cuantumul obligatiilor bugetare prevazute la art. 1 si efectueaza stingerea acestora la pct. 4.2.
    (3) Daca sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. nu are obligatii catre bugetul de stat, organul fiscal va mentiona aceasta situatie la pct. 4.1 din anexa nr. 1, completand la pct. 4.3 suma ce urmeaza a fi stinsa la nivel central.
    (4) Dupa efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (2) organul fiscal teritorial respectiv retine un exemplar al procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata, un exemplar il transmite sucursalei, iar pe celelalte le transmite organului fiscal la care este inregistrata ca platitor de impozite si taxe Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., respectiv la Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti.
    (5) Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, dupa inscrierea la pct. 5.1 din anexa nr. 1 a obligatiilor de plata prevazute la art. 1 ale Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. si dupa efectuarea stingerii obligatiilor respective la pct. 5.2 din anexa nr. 1, retine un exemplar al procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata, iar pe celelalte 4 exemplare le transmite dupa cum urmeaza:
    a) unitatii subordonate Ministerului de Interne;
    b) Ministerului de Interne;
    c) Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.;
    d) directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti (Serviciul buget), in a carei raza teritoriala isi are sediul unitatea subordonata Ministerului de Interne.
    (6) Cand procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata este intocmit de Ministerul de Interne, cele 3 exemplare vor urma acelasi circuit, conform art. 4 alin. (5), cu exceptia exemplarului mentionat la lit. a).
    Art. 5
    Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul Ministerul de Interne sau unitatile din subordinea acestuia, vor transmite lunar, pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, pentru procesele-verbale de compensare a obligatiilor de plata la bugetul de stat primite pana la data de 25 a lunii respective, informatiile respective Ministerului Finantelor Publice - Directia generala a tehnologiei informatiei, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.
    Art. 6
    Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de compensare a obligatiilor de plata datorate bugetului de stat se face astfel:
    a) In contabilitatea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.:
                %                                    = 411 "Clienti"/analitic
                                                           Ministerul de Interne
                                                           (unitati subordonate)
    441  "Impozitul pe profit"
    4423 "T.V.A. de plata"
    446  "Alte impozite, taxe si varsaminte
         asimilate"
    448  "Alte datorii si creante cu bugetul
         statului"
    447  "Fonduri speciale - taxe si varsaminte
         asimilate"
    b) In contabilitatea sucursalelor Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.:
                %                                    = 411 "Clienti"/analitic
                                                           Ministerul de Interne
                                                           (unitati subordonate)
    446 "Alte impozite, taxe si varsaminte
        asimilate"
    448 "Alte datorii si creante cu bugetul
        statului"
    447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte
        asimilate"
    c) In contabilitatea Ministerului de Interne si/sau a unitatilor din subordinea acestuia:
    In contabilitatea Ministerului de Interne si a unitatilor din subordinea acestuia operatiunile de compensare a obligatiilor datorate sucursalelor Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., prin compensare cu sumele datorate de acestea la bugetul de stat, se reflecta in creditul contului 701 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" - analitic 701.07 "Finantarea in baza prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002".
    In creditul acestui cont Ministerul de Interne si unitatile din subordinea acestuia inregistreaza sumele datorate si neachitate Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. (sucursalelor acesteia), care au intrat in actiunea de compensare a unor obligatii bugetare, conform prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.
    Pe baza procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, se efectueaza inregistrarea:
    234 "Furnizori"/analitic   = 701    "Finantarea in baza unor acte normative
        distinct                        speciale" - analitic
                                 701.07 "Finantarea in baza prevederilor art. 14
                                        alin. (6) din Legea bugetului de stat pe
                                        anul 2003 nr. 631/2002"
cu sumele compensate prevazute la pct. 4.2 si 5.2, dupa caz, din anexa nr. 1.
    Ministerul de Interne si unitatile din subordinea acestuia, ale caror obligatii de plata au rezultat din cumpararea unor produse conform Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, intocmesc "Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare", conform modelului prezentat in anexa nr. 2, pe baza sumelor evidentiate in cadrul contului 701.07 "Finantarea in baza prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001".
    Contul de executie se prezinta ca anexa distincta la situatiile financiare trimestriale si anuale pentru institutii publice.
    Sumele compensate nu se cuprind in "Contul de executie al bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) si in "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la situatiile financiare pentru institutii publice.
    Art. 7
    (1) Procedura de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, cuprinse in prezentele precizari metodologice, se aplica pana la data de 15 decembrie 2003.
    (2) Procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata reprezinta documentul justificativ de inregistrare a operatiunilor de compensare in evidenta analitica pe platitori - persoane juridice - la organul fiscal, in evidenta contabila a Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. si a sucursalelor acesteia, in evidentele Ministerului de Interne si ale unitatilor subordonate acestuia, implicati in procedura de compensare cuprinsa in prezentele precizari metodologice.
    (3) Data compensarii obligatiilor datorate bugetului de stat de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. si de sucursalele acesteia este data la care conducatorul compartimentului competent din cadrul unitatii fiscale a aprobat operatiunea de compensare, conform sumelor mentionate la pct. 4.2 sau 5.2, dupa caz, din anexa nr. 1.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele precizari metodologice.

    ANEXA 1*)
    la precizarile metodologice

    *) Anexa nr. 1 la precizarile metodologice este reprodusa in facsimil.

    Ministerul ......................
    Unitatea*1) .....................
    Adresa ..........................
    Codul fiscal ....................                          (model)

                                  PROCES-VERBAL
de compensare a obligatiilor de plata potrivit prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 in relatia cu ....................................*2)
                       nr. ............/..................

                                                           ____________________
                                                          |      COD FISCAL    |
                                                          |____________________|
                                                          | 2)                 |
                                                          |____________________|
                                                          | 4)                 |
                                                          |____________________|
 ______________________________________________________________________________
|                         Explicatii                      |Nr. |     Suma      |
|                                                         |rand|    - lei -    |
|_________________________________________________________|____|_______________|
|1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor           |    |               |
|neachitate privind livrarea de*3) ______________________ |    |               |
|pana la data incheierii procesului-verbal.               | 01 |  ___________  |
|       Raspundem pentru datele de mai sus.               |    |               |
|                                                         |    |               |
|          Director,      Conducatorul compartimentului   |    |               |
|            L.S.              financiar-contabil,        |    |               |
|      Data __________                                    |    |               |
|                                                         |    |               |
|2. Sucursala Societatii Nationale a Petrolului           |    |               |
|"Petrom" - S.A.*2)                                       |    |               |
|       Confirmam exactitatea datelor de la pct. 1.       |    |               |
|                                                         |    |               |
|          Director,      Conducatorul compartimentului   |    |               |
|            L.S.              financiar-contabil,        |    |               |
|      Data __________                                    |    |               |
|                                                         |    |               |
|3. Ministerul de Interne                                 |    |               |
|   Confirmam pe propria raspundere datele de la pct. 1   |    |               |
|si incadrarea in limita maxima precizata prin art. 14    |    |               |
|alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2003       |    |               |
|nr. 631/2002.                                            |    |               |
|                                                         |    |               |
|          Director,                                      |    |               |
|            L.S.                                         |    |               |
|                                                         |    |               |
|4. Organul fiscal teritorial in evidenta caruia se afla  |    |               |
|inregistrata sucursala S.N.P. "Petrom" - S.A.*2)         |    |               |
| ___________________________________________             |    |               |
|                                                         |    |               |
|4.1. Obligatii datorate bugetului de stat de 2*) _______ |    |               |
|_______________________________________ in suma totala de|    |               |
|_________________________                                | 02 |  ___________  |
|     din care:                                           |    |               |
|a) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru       |    |               |
|invatamantul de stat _______________________________     | 03 |  ___________  |
|b) 08.01.07 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente contributiei agentilor economici     |    |               |
|pentru invatamantul de stat ____________________________ | 04 |  ___________  |
|c) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru       |    |               |
|persoanele cu handicap _________________________________ | 05 |  ___________  |
|d) 09.01.09 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente contributiei agentilor economici     |    |               |
|pentru persoanele cu handicap __________________________ | 06 |  ___________  |
|e) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati daunatoare       |    |               |
|sanatatii si din publicitatea lor ______________________ | 07 |  ___________  |
|f) 17.01.08 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente taxei asupra unor activitati         |    |               |
|daunatoare sanatatii si din publicitatea lor ___________ | 08 |  ___________  |
|g) 14.01 Accize ________________________________________ | 09 |  ___________  |
|h) 14.01 Majorari de intarziere si penalitati de         |    |               |
|intarziere aferente accizelor __________________________ | 10 |  ___________  |
|i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni,         |    |               |
|explorare si exploatare a resurselor minerale __________ | 11 |  ___________  |
|j) 17.01.04 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente taxei pe activitatea de prospectiuni,|    |               |
|explorare si exploatare a resurselor minerale __________ | 12 |  ___________  |
|k) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si  |    |               |
|gazele naturale ________________________________________ | 13 |  ___________  |
|l) 17.01.24 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente impozitului pe titeiul din productia |    |               |
|interna si gazele naturale _____________________________ | 14 |  ___________  |
|m) 22.01.07 Venituri din concesiuni ____________________ | 15 |  ___________  |
|n) 22.01.07 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente veniturilor din concesiuni _________ | 16 |  ___________  |
|                                                         |    |               |
|         Director,               Sef serviciu,           |    |               |
|           L.S.                                          |    |               |
|                                                         |    |               |
|4.2. Se sting obligatiile catre bugetul de stat ale*2)   |    |               |
|__________________ in suma totala de ___________________ | 17 |  ___________  |
|     din care:                                           |    |               |
|a) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru       |    |               |
|invatamantul de stat ___________________________________ | 18 |  ___________  |
|b) 08.01.07 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente contributiei agentilor economici     |    |               |
|pentru invatamantul de stat ____________________________ | 19 |  ___________  |
|c) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru       |    |               |
|persoanele cu handicap _________________________________ | 20 |  ___________  |
|d) 09.01.09 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente contributiei agentilor economici     |    |               |
|pentru persoanele cu handicap __________________________ | 21 |  ___________  |
|e) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati daunatoare       |    |               |
|sanatatii si din publicitatea lor ______________________ | 22 |  ___________  |
|f) 17.01.18 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente taxei asupra unor activitati         |    |               |
|daunatoare sanatatii si din publicitatea lor ___________ | 23 |  ___________  |
|g) 14.01 Accize ________________________________________ | 24 |  ___________  |
|h) 14.01 Majorari de intarziere si penalitati de         |    |               |
|intarziere aferente accizelor __________________________ | 25 |  ___________  |
|i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni,         |    |               |
|explorare si exploatare a resurselor minerale __________ | 26 |  ___________  |
|j) 17.01.04 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente taxei pe activitatea de prospectiuni,|    |               |
|explorare si exploatare a resurselor minerale __________ | 27 |  ___________  |
|k) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si  |    |               |
|gazele naturale ________________________________________ | 28 |  ___________  |
|l) 17.01.24 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente impozitului pe titeiul din productia |    |               |
|interna si gazele naturale _____________________________ | 29 |  ___________  |
|m) 22.01.07 Venituri din concesiuni ____________________ | 30 |  ___________  |
|n) 22.01.07 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente veniturilor din concesiuni _________ | 31 |  ___________  |
|                                                         |    |               |
|               APROBAT COMPENSAREA                       |    |               |
|                                                         |    |               |
|            Director,           Sef serviciu,            |    |               |
|              L.S.                                       |    |               |
|      Data ___________                                   |    |               |
|                                                         |    |               |
|4.3. Suma reprezentand contravaloarea carburantilor si   |    |               |
|lubrifiantilor livrati de sucursalele Societatii         |    |               |
|Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., ramase nestinse  |    |               |
|la nivelul organului fiscal teritorial in evidenta caruia|    |               |
|se afla inregistrate aceste sucursale, transmisa pentru a|    |               |
|fi stinse de catre organul fiscal teritorial in evidenta |    |               |
|caruia se afla inregistrata S.N.P. "Petrom" - S.A.,      |    |               |
|respectiv Directia generala a finantelor publice a       |    |               |
|municipiului Bucuresti, (pct. 1, - pct. 4.2) ___________ | 32 |  ___________  |
|                                                         |    |               |
|            Director,           Sef serviciu,            |    |               |
|              L.S.                                       |    |               |
|      Data ___________                                   |    |               |
|                                                         |    |               |
|5. Organul fiscal teritorial in evidenta caruia se afla  |    |               |
|inregistrata S.N.P. "Petrom" - S.A."*4), respectiv       |    |               |
|Directia generala a finantelor publice a municipiului    |    |               |
|Bucuresti                                                |    |               |
|5.1. Obligatii datorate bugetului de stat de Societatea  |    |               |
|Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. _________________ |    |               |
|in suma totala de ______________________________________ | 33 |  ___________  |
|     din care:                                           |    |               |
|a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agenti economici____ | 34 |  ___________  |
|b) 01.01.01 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente impozitului pe profit de la agenti   |    |               |
|economici _________________________                      | 35 |  ___________  |
|c) 06.01.04 Impozit pe venituri din dividende __________ | 36 |  ___________  |
|d) 06.01.04 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente impozitului pe venituri din dividende|    |               |
|______________________________                           | 37 |  ___________  |
|e) 08.01.03 Impozit pe dividende de la societatile       |    |               |
|comerciale _________________________                     | 38 |  ___________  |
|f) 08.01.03 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente impozitului pe dividende de la       |    |               |
|societatile comerciale _________________________________ | 39 |  ___________  |
|g) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru       |    |               |
|invatamantul de stat ___________________________________ | 40 |  ___________  |
|h) 08.01.07 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente contributiei agentilor economici     |    |               |
|pentru invatamantul de stat ____________________________ | 41 |  ___________  |
|i) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru       |    |               |
|persoanele cu handicap _________________________________ | 42 |  ___________  |
|j) 09.01.09 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente contributiei agentilor economici     |    |               |
|pentru persoanele cu handicap __________________________ | 43 |  ___________  |
|k) 13.01 Taxa pe valoarea adaugata _____________________ | 44 |  ___________  |
|l) 13.01 Majorari de intarziere si penalitati de         |    |               |
|intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata _________ | 45 |  ___________  |
|m) 14.01 Accize ________________________________________ | 46 |  ___________  |
|n) 14.01 Majorari de intarziere si penalitati de         |    |               |
|intarziere aferente accizelor __________________________ | 47 |  ___________  |
|o) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni,         |    |               |
|explorare si exploatare a resurselor minerale __________ | 48 |  ___________  |
|p) 17.01.04 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente taxei pe activitatea de prospectiuni,|    |               |
|explorare si exploatare a resurselor minerale __________ | 49 |  ___________  |
|q) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati daunatoare       |    |               |
|sanatatii si din publicitatea lor ______________________ | 50 |  ___________  |
|r) 17.01.18 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente taxei asupra unor activitati         |    |               |
|daunatoare sanatatii si din publicitatea lor ___________ | 51 |  ___________  |
|s) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si  |    |               |
|gazele naturale ________________________________________ | 52 |  ___________  |
|t) 17.01.24 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente impozitului pe titeiul din productia |    |               |
|interna si gazele naturale _____________________________ | 53 |  ___________  |
|u) 22.01.07 Venituri din concesiuni (redevente) ________ | 54 |  ___________  |
|v) 22.01.07 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente veniturilor din concesiuni           |    |               |
|(redevente) ____________________________________________ | 55 |  ___________  |
|x) 20.01 Varsaminte din profitul net al regiilor________ | 56 |  ___________  |
|y) 20.01 Majorari de intarziere si penalitati de         |    |               |
|intarziere aferente varsamintelor din profitul net al    |    |               |
|regiilor _______________________________________________ | 57 |  ___________  |
|z) 08.01.01 Impozitul pe veniturile realizate de         |    |               |
|persoanele juridice nerezidente ________________________ | 58 |  ___________  |
|z') 08.01.01 Majorari de intarziere si penalitati de     |    |               |
|intarziere aferente impozitului pe veniturile realizate  |    |               |
|de persoanele juridice nerezidente _____________________ | 59 |  ___________  |
|5.2. Se sting obligatiile datorate bugetului de stat de  |    |               |
|S.N.P. "Petrom" - S.A. in suma totala de: ______________ | 60 |  ___________  |
|     din care:                                           |    |               |
|a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agenti economici ___ | 61 |  ___________  |
|b) 01.01.01 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente impozitului pe profit de la agenti   |    |               |
|economici _________________________                      | 62 |  ___________  |
|c) 06.01.04 Impozit pe venituri din dividende __________ | 63 |  ___________  |
|d) 06.01.04 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente impozitului pe venituri din dividende|    |               |
|______________________________                           | 64 |  ___________  |
|e) 08.01.03 Impozit pe dividende de la societatile       |    |               |
|comerciale _________________________                     | 65 |  ___________  |
|f) 08.01.03 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente impozitului pe dividende de la       |    |               |
|societatile comerciale _________________________________ | 66 |  ___________  |
|g) 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru       |    |               |
|invatamantul de stat ___________________________________ | 67 |  ___________  |
|h) 08.01.07 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente contributiei agentilor economici     |    |               |
|pentru invatamantul de stat ____________________________ | 68 |  ___________  |
|i) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru       |    |               |
|persoanele cu handicap _________________________________ | 69 |  ___________  |
|j) 09.01.09 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente contributiei agentilor economici     |    |               |
|pentru persoanele cu handicap __________________________ | 70 |  ___________  |
|k) 13.01 Taxa pe valoarea adaugata _____________________ | 71 |  ___________  |
|l) 13.01 Majorari de intarziere si penalitati de         |    |               |
|intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata _________ | 72 |  ___________  |
|m) 14.01 Accize ________________________________________ | 73 |  ___________  |
|n) 14.01 Majorari de intarziere si penalitati de         |    |               |
|intarziere aferente accizelor __________________________ | 74 |  ___________  |
|o) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni,         |    |               |
|explorare si exploatare a resurselor minerale __________ | 75 |  ___________  |
|p) 17.01.04 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente taxei pe activitatea de prospectiuni,|    |               |
|explorare si exploatare a resurselor minerale __________ | 76 |  ___________  |
|q) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati daunatoare       |    |               |
|sanatatii si din publicitatea lor ______________________ | 77 |  ___________  |
|r) 17.01.18 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente taxei asupra unor activitati         |    |               |
|daunatoare sanatatii si din publicitatea lor ___________ | 78 |  ___________  |
|s) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si  |    |               |
|gazele naturale ________________________________________ | 79 |  ___________  |
|t) 17.01.24 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente impozitului pe titeiul din productia |    |               |
|interna si gazele naturale _____________________________ | 80 |  ___________  |
|u) 22.01.07 Venituri din concesiuni (redevente) ________ | 81 |  ___________  |
|v) 22.01.07 Majorari de intarziere si penalitati de      |    |               |
|intarziere aferente veniturilor din concesiuni           |    |               |
|(redevente) ____________________________________________ | 82 |  ___________  |
|x) 20.01 Varsaminte din profitul net al regiilor _______ | 83 |  ___________  |
|y) 20.01 Majorari de intarziere si penalitati de         |    |               |
|intarziere aferente varsamintelor din profitul net al    |    |               |
|regiilor _______________________________________________ | 84 |  ___________  |
|z) 08.01.01 Impozitul pe veniturile realizate de         |    |               |
|persoanele juridice nerezidente ________________________ | 85 |  ___________  |
|z') 08.01.01 Majorari de intarziere si penalitati de     |    |               |
|intarziere aferente impozitului pe veniturile realizate  |    |               |
|de persoanele juridice nerezidente _____________________ | 86 |  ___________  |
|                                                         |    |               |
|               APROBAT COMPENSAREA                       |    |               |
|                                                         |    |               |
|            Director,           Sef serviciu,            |    |               |
|              L.S.                                       |    |               |
|      Data ___________                                   |    |               |
|                                                         |    |               |
|_________________________________________________________|____|_______________|
    *1) Denumirea completa a unitatii subordonate Ministerului de Interne, fara initiale.
    *2) Denumirea completa a sucursalei Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.
    *3) Se inscrie, dupa caz, produsul achizitionat.
    *4) Se completeaza numai in cazul Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.

    ANEXA 2
    la precizarile metodologice

                                                               (model)

                             CONTUL DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare potrivit prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002

                                              - mii lei -
___________________________________________________________
Denumirea indicatorilor*1)       Cod           Suma
                                 Capitol
                                 Titlu
                                 Articol
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
    *) Se inscrie denumirea capitolelor de cheltuieli bugetare.

    Ordonator principal de credite,     Conducatorul compartimentului
                 L.S.                         financiar contabil,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1744/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1744 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1744/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu