Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.170 din 17.02.2015

pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 24 februarie 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) şi art. 4 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se aplică de către următoarele categorii de persoane: a)persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obţinut din următoarele surse:

activităţi independente;

cedarea folosinţei bunurilor;

activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; b)persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial. Articolul 3Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, cu excepţia celor pentru care în actul normativ de înfiinţare, în legi speciale sau în alte acte normative există prevederi exprese privind ţinerea contabilităţii în partidă simplă. Articolul 4 (1) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) care conduc evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă pot trece la conducerea contabilităţii în partidă dublă de la începutul exerciţiului financiar ulterior celui în care au decis această trecere. (2) Persoanele înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentului ordin, care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a), pot opta pentru ţinerea contabilităţii în partidă dublă de la data înfiinţării acestora. Articolul 5 (1) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) care optează pentru ţinerea evidenţei contabile pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă organizează şi conduc contabilitatea proprie în baza reglementărilor contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, până la nivel de balanţă de verificare, fără a întocmi situaţii financiare anuale. Evidenţa contabilă astfel ţinută trebuie să permită determinarea informaţiilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) întocmesc Registrul-jurnal (cod 14-1-1) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2). Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor contabile şi a celorlalte documente financiar-contabile se efectuează conform normelor privind documentele financiar-contabile, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor prelua, pe baza inventarului şi a informaţiilor privind creanţele şi datoriile, ca solduri iniţiale, la începutul exerciţiului financiar pentru care au optat să treacă la conducerea contabilităţii în partidă dublă, sumele din documentele întocmite pentru ţinerea contabilităţii în partidă simplă, respectiv din:

Registrul-inventar;

Registrul-jurnal de încasări şi plăţi;

fişa mijlocului fix;

extras de cont;

alte documente.Deschiderea conturilor de imobilizări, stocuri, creanţe, disponibilităţi băneşti şi datorii, în vederea preluării în contabilitatea în partidă dublă a acestor elemente, se efectuează cu ajutorul contului 455 „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor“. Prin excepţie de la funcţiunea contului 455 „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor“ prezentată în reglementările contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, la trecerea de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă se efectuează următoarele înregistrări:

în creditul contului 455 „Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor“ se înregistrează soldurile conturilor de natura activelor (imobilizări, stocuri, creanţe, disponibilităţi băneşti);

în debitul contului 455 „Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor“ se înregistrează soldurile conturilor de natura datoriilor.Diferenţa dintre valoarea activelor şi valoarea datoriilor din contul 455 „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor“ se va reflecta în soldul acestuia, astfel:

sold creditor - când valoarea activelor este mai mare decât valoarea datoriilor;

sold debitor - când valoarea activelor este mai mică decât valoarea datoriilor. Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2015. Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 16 iulie 2004;b)Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentului Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 şi 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completările ulterioare; c)Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natură contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXĂREGLEMENTĂRI CONTABILE privind contabilitatea în partidă simplă Capitolul IAria de aplicabilitate Prezentele reglementări se aplică de către: 1. persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică, ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, şi este obţinut din următoarele surse: a)activităţi independente; b)cedarea folosinţei bunurilor; c)activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.Persoanele care desfăşoară activităţi independente şi care au obligaţia ţinerii contabilităţii conform prezentelor reglementări sunt persoanele care obţin venituri din: a.1 - activităţi economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale); a.2 - profesii libere (medici, avocaţi, notari, auditori financiari, consultanţi fiscali, experţi contabili, arhitecţi şi alte profesii reglementate); a.3 - drepturi de proprietate intelectuală (în condiţiile în care optează pentru determinarea venitului net în sistem real); 2. persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial. Capitolul IIDispoziţii generale privind ţinerea contabilităţii în partidă simplă 1. În sensul prezentelor reglementări, contabilitatea în partidă simplă reprezintă ansamblul registrelor şi documentelor financiar-contabile, legal reglementate, care servesc la evidenţierea în contabilitate, în mod cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative. 2. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot utiliza formularele financiar-contabile prevăzute în prezentele reglementări sau numai o parte din acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate, astfel încât acestea să permită determinarea informaţiilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 3. În funcţie de necesităţi, persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot utiliza şi alte formulare financiar-contabile prevăzute în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare. În acest caz, elementele referitoare la conturi, debit, credit, semnături de aprobare, avizare, precum şi alte elemente similare, nu se completează. 4. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot folosi şi alte formulare prevăzute în mod expres de acte normative care reglementează activităţi economice specifice (agricultură, exploatarea masei lemnoase, jocuri de noroc etc.). 5. Formularele financiar-contabile pot fi pretipărite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. 6. În condiţiile utilizării sistemelor informatice, trebuie să fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil, prevăzute de Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările ulterioare. 7. Factura se întocmeşte, se utilizează, se corectează, se reconstituie (în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii) şi se arhivează în conformitate cu prevederile Codului fiscal. 8. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă au obligaţia să efectueze inventarierea la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an, precum şi la încetarea activităţii. 9. Inventarierea cuprinde toate elementele de natura activelor şi datoriilor care contribuie la desfăşurarea activităţii persoanei care conduce contabilitatea în partidă simplă şi se face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 10. În sensul prezentelor reglementări, elementele patrimoniale sunt bunurile şi drepturile care contribuie la desfăşurarea activităţii persoanei care conduce contabilitatea în partidă simplă. Acestea cuprind: imobilizări corporale (mijloace fixe), stocuri şi imobilizări necorporale, respectiv programe informatice, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare. 11. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale. Capitolul IIINorme generale privind contabilitatea în partidă simplă şi documentele financiar-contabile 1. Contabilitatea în partidă simplă se ţine în limba română şi în moneda naţională. 2. Orice operaţiune economico-financiară se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza evidenţierii în contabilitatea în partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 3. Documentele justificative care se evidenţiază în contabilitatea în partidă simplă angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit. 4. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

denumirea documentului;

denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul/adresa persoanei care întocmeşte documentul;

numărul documentului şi data întocmirii acestuia;

codul de înregistrare fiscală (când este cazul);

menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);

conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;

datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;

numele, prenumele şi semnătura persoanei care a întocmit documentul, după caz;

alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.5. În documentele financiar-contabile nu sunt admise ştersături, modificări sau alte asemenea procedee, şi nici lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea sau file lipsă. 6. Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul corect sau cifra corectă. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului financiar-contabil şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit/corectat documentul, menţionându-se şi data efectuării corecturii. 7. În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se primeşte, se eliberează sau se justifică numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restricţii, documentul întocmit greşit se anulează şi se păstrează sau rămâne în carnetul respectiv. 8. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă de pix sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz. 9. Pentru evidenţierea în contabilitatea în partidă simplă a operaţiunilor efectuate se utilizează următoarele registre contabile: Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2/b), prevăzute la cap. V. 10. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate, încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor economico-financiare efectuate. 11. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) serveşte la înregistrarea cronologică a tuturor sumelor încasate şi plătite, atât în numerar, cât şi prin conturi bancare. 12. Sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) se totalizează lunar. 13. Registrul-inventar (cod 14-1-2/b) serveşte la înregistrarea elementelor de natura activelor şi datoriilor inventariate. 14. Modelele registrelor de contabilitate utilizate de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora sunt prezentate la cap. V. 15. Registrele de contabilitate parafate şi înregistrate la organele fiscale teritoriale anterior intrării în vigoare a prezentelor reglementări pot fi utilizate până la epuizare, cu condiţia respectării conţinutului de informaţii şi a normelor de întocmire şi utilizare a acestora prevăzute la cap. V. 16. Elementele patrimoniale se evidenţiază în contabilitate la valoarea de intrare, respectiv la cost de achiziţie, de producţie sau la preţul pieţei, în baza documentelor justificative care atestă dobândirea acestora. 17. Evidenţa imobilizărilor corporale (mijloace fixe) se ţine cu ajutorul Fişei mijlocului fix (cod 14-2-2). 18. Operaţiunile efectuate în valută se evidenţiază în contabilitate în moneda naţională, utilizându-se cursul de schimb valutar de la data efectuării operaţiunii. Prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente). Sumele aferente operaţiunilor în valută se înregistrează în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) în lei, cu menţionarea în coloana de explicaţii a valorii în valută. 19. În condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile legale, documentul în baza căruia se înregistrează în contabilitate încasările zilnice este raportul fiscal de închidere zilnică, respectiv registrul special întocmit în condiţiile defectării aparatelor de marcat electronice fiscale. 20. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar-contabile, se vor lua măsuri de reconstituire a acestora, cu aplicarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările ulterioare. Capitolul IVArhivarea şi păstrarea documentelor financiar-contabile 1. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă au obligaţia să păstreze în arhiva lor registrele de contabilitate şi documentele justificative care au stat la baza evidenţierii operaţiunilor economico-financiare în contabilitatea în partidă simplă. 2. Termenul de păstrare a Registrului-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şi a Registrului-inventar (cod 14-1-2/b) este de 10 ani. 3. Documentele justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă se păstrează pe o perioadă de 5 ani, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează 50 de ani. 4. Documentele justificative care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de utilizare mai mare decât perioada prevăzută la pct. 3 se păstrează pe perioada de utilizare a bunurilor. 5. Arhivarea documentelor financiar-contabile se face cu respectarea următoarelor reguli:

documentele se grupează în dosare care se numerotează;

gruparea documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic, în cadrul fiecărui an la care se referă acestea;

dosarele conţinând documente financiar-contabile se păstrează în spaţii amenajate în acest scop, asigurate împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor.6. Arhivarea electronică a documentelor financiar-contabile se face cu respectarea condiţiilor prevăzute de Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările ulterioare. Capitolul VRegistrele şi documentele financiar-contabile utilizate în scopul conducerii contabilităţii în partidă simplă* Secţiunea 1Nomenclatorul registrelor şi formularelor financiar-contabile

Nr. crt. Denumirea formularului Cod
1. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi 14-1-1/b
2. Registrul-inventar 14-1-2/b
3. Fişa mijlocului fix 14-2-2
4. Factura**
5. Aviz de însoţire a mărfii 14-3-6A
6. Listă de inventariere 14-3-12
7. Chitanţă 14-4-1
8. Chitanţă pentru operaţiuni în valută 14-4-1/a
9. Dispoziţia de plată/încasare către casierie 14-4-4
10. Statul de salarii 14-5-1/k

*) Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse în tabelul de mai sus, cu excepţia celor aferente facturii şi celor două registre, se regăsesc în Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările ulterioare. În funcţie de necesităţi, persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot utiliza şi alte formulare financiar-contabile prevăzute în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările ulterioare, precum şi în alte acte normative. **) Factura se întocmeşte şi se utilizează în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Secţiunea a 2-aModelele şi normele de întocmire şi utilizare a registrelor contabile REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI (cod 14-1-1/b) Registrul-jurnal de încasări şi plăţi este documentul contabil care serveşte la înregistrarea încasărilor şi plăţilor aferente activităţii persoanelor care conduc evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se întocmeşte într-un exemplar, înregistrarea operaţiunilor pe baza documentelor justificative făcându-se distinct, pe fiecare operaţiune de încasare/plată. În Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se înregistrează atât operaţiunile în numerar, cât şi cele efectuate prin contul curent de la bancă, la valoarea prevăzută în documentele justificative, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Încasările din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi cuprind:

sumele încasate din desfăşurarea activităţii;

aporturile în numerar şi prin conturi bancare aduse la începerea activităţii ori în cursul desfăşurării acesteia;

sumele primite sub formă de credite bancare sau de alte împrumuturi;

sumele primite ca despăgubiri;

sumele primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii;

sumele primite reprezentând forme de sprijin cu destinaţie specială din fonduri nerambursabile (subvenţii);

alte sume încasate (de exemplu: restituiri de impozite, taxe, penalităţi).Plăţile din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi cuprind:

plăţile efectuate în cadrul activităţii desfăşurate în scopul realizării de venituri;

sumele reprezentând restituirea aporturilor în numerar şi prin conturi bancare;

sumele reprezentând rambursarea de credite bancare sau de alte împrumuturi;

alte plăţi efectuate (de exemplu: penalităţi, amenzi plătite ş.a.).Sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se totalizează lunar. În condiţiile conducerii evidenţei contabile în partidă simplă cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra în ordine cronologică, în funcţie de data efectuării operaţiunii de încasare/plată. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se editează anual sau la cererea organului de control. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se arhivează împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii acestuia. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al Registrului-jurnal de încasări şi plăţi este următorul:

data efectuării operaţiunii de încasare/plată;

denumirea şi numărul documentului justificativ care stă la baza înregistrării operaţiunii;

explicaţii privind natura operaţiunii;

suma încasată în numerar sau prin bancă, ce rezultă din fiecare document justificativ;

suma plătită în numerar sau prin bancă, ce rezultă din fiecare document justificativ.Nr. pagină ...... REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI

Nr. crt. Data operaţiunii de încasare/plată Documentul (fel, număr) Explicaţii Încasări Plăţi
Numerar Bancă Numerar Bancă
0 1 2 3 4 5 6 7

14-1-1/b REGISTRUL-INVENTAR (cod 14-1-2/b) Registrul-inventar serveşte ca document contabil de înregistrare a elementelor de natura activelor şi datoriilor inventariate (elementele patrimoniale, creanţele şi datoriile). Registrul-inventar se întocmeşte de către persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar. Registrul-inventar se completează la începutul activităţii, la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi cu ocazia încetării activităţii. Registrul-inventar se completează prin înscrierea tuturor elementelor inventariate, element cu element, sau prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a elementelor grupate după natura lor, potrivit opţiunii persoanei respective. În acest caz, listele de inventariere se anexează la Registrul-inventar. În cazul încetării activităţii, Registrul-inventar se completează cu valoarea elementelor inventariate faptic la acea dată. În coloana 1 se înscrie numărul curent al fiecărei operaţiuni înregistrate în ordine cronologică. În coloana 2 se înscriu elementele inventariate, fie element cu element, fie denumirea grupei de elemente inventariate preluată din lista de inventariere. În coloana 3 se înscrie valoarea de inventar reprezentată de:

valoarea de intrare a elementelor patrimoniale inventariate, potrivit documentelor justificative, sau totalurile din listele de inventariere a elementelor patrimoniale grupate după natura lor;

valoarea rămasă de încasat, respectiv de plată, rezultată în urma inventarierii creanţelor şi a datoriilor.În condiţiile conducerii evidenţei contabile în partidă simplă cu ajutorul tehnicii de calcul, Registrul-inventar se editează anual sau la cererea organului de control. Registrul-inventar se arhivează împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui. Nr. pagină ........ ........ REGISTRUL-INVENTAR la data de ...........

Nr. crt. Denumirea elementelor inventariate Valoarea de inventar
1 2 3

Întocmit, 14-1-2/b


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 170/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 170 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu