Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.17 din 18.03.2015

pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 27 martie 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi furnizorii de ultimă instanţă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă opţiune a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 28 iunie 2007. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂREGULAMENT de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentul regulament stabileşte situaţiile în care are loc preluarea de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum amplasate în zona de activitate pentru care au fost desemnaţi şi pentru care nu este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, condiţiile şi etapele parcurse în procesul de preluare, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţile implicate în acest proces. Articolul 2(1) Regulamentul se aplică:a)furnizorilor de energie electrică; b)operatorilor de reţea (OR); c)clienţilor finali. (2) Regulamentul nu se aplică în cazul preluării de către un FUI a clienţilor finali ai unui alt FUI, această situaţie fiind reglementată distinct. Articolul 3 (1) Termenii folosiţi în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În înţelesul prezentului Regulament, abrevierile şi termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
FUI Furnizor/Furnizori de ultimă instanţă
Furnizor actual (FA) Furnizorul de energie electrică care nu îndeplineşte rolul de FUI şi care a furnizat energie electrică unui client final până la data preluării acestuia de către FUI
Furnizor concurenţial (FC) Furnizor de energie electrică care activează în piaţa concurenţială cu amănuntul
Licenţă de furnizare Licenţa pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, emisă de ANRE
Operator de reţea (OR) Operatorul reţelei electrice la care este racordat locul de consum preluat de către FUI

Capitolul IIDesfăşurarea procesului de preluare Articolul 4 (1) Un client final deservit de un FA poate ajunge în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio sursă:a)în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca urmare a:

(i) retragerii licenţei de furnizare în cursul desfăşurării activităţii de furnizare pe piaţa cu amănuntul de energie electrică;
(ii) expirării licenţei de furnizare existente şi neîndeplinirii condiţiilor necesare pentru prelungirea perioadei de valabilitate a acesteia sau acordării unei licenţe noi, până la data expirării licenţei de furnizare existente;

b)în cazul suspendării licenţei de furnizare a FA. (2) Un client final poate fi în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio sursă şi în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1). Astfel de situaţii sunt identificate de ANRE ca urmare a unor sesizări primite de la participanţii la piaţă (clienţi, FUI, OR etc.).(3) FUI are obligaţia să asigure furnizarea energiei electrice clienţilor finali aflaţi în una dintre situaţiile menţionate la alin. (1) şi (2).(4) În cazul clienţilor cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplată, FUI are obligaţia de a presta serviciul de furnizare a energiei electrice ulterior prezentării de către clienţii respectivi a dovezii achitării la zi a debitelor aferente consumului de energie electrică realizat până la data întreruperii alimentării cu energie electrică. De asemenea, FUI are dreptul să solicite acestor clienţi constituirea, în favoarea sa, înainte de data preluării, a unei garanţii financiare stabilite conform procedurii specifice aprobate de ANRE. Articolul 5Pentru preluarea de către FUI a clienţilor finali ai căror FA se află în una dintre situaţiile menţionate la art. 4 alin. (1), se parcurg următoarele etape:(1) În cazurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii):a)în situaţia în care, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei la care îi expiră licenţa de furnizare FA nu a depus documentaţia completă în vederea prelungirii valabilităţii licenţei de furnizare sau în vederea obţinerii unei licenţe de furnizare noi, ANRE solicită în scris FA lista locurilor de consum pentru care acesta asigură furnizarea energiei electrice; b)FA are obligaţia să transmită la ANRE lista menţionată la lit. a), în scris şi în format electronic prelucrabil, în maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, completând câte un tabel pentru fiecare OR la care sunt racordate locuri de consum pentru care furnizează energie electrică; c)după primirea listei menţionate la lit. a), ANRE comunică data expirării licenţei de furnizare a FA fiecărui OR la care sunt racordate locurile de consum din lista transmisă de FA; d)la expirarea licenţei de furnizare, ANRE:

(i) transmite FUI şi OR o notificare scrisă prin care aceştia sunt informaţi cu privire la expirarea licenţei de furnizare a FA, respectiv data la care FA pierde/a pierdut calitatea de furnizor;
(ii) solicită în scris OR lista locurilor de consum racordate la reţeaua electrică proprie pentru care FA asigură/a asigurat furnizarea energiei electrice.

(2) În cazurile prevăzute la art. 4 alin (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b):a)după emiterea deciziei de retragere/suspendare a licenţei de furnizare a FA, ANRE:

(i) transmite decizia FA şi solicită în scris acestuia lista locurilor de consum pentru care asigură furnizarea energiei electrice; FA are obligaţia să transmită această listă la ANRE, în scris şi în format electronic prelucrabil, în maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, conform modelului prevăzut în anexă, completând câte un tabel pentru fiecare OR la care sunt racordate locuri de consum pentru care furnizează energie electrică;
(ii) notifică decizia de suspendare/retragere a licenţei de furnizare a FA atât FUI, cât şi fiecărui OR la care sunt racordate locuri de consum din lista transmisă de FA;

b)după primirea listei menţionate la lit. a) pct. (i), ANRE solicită în scris OR lista locurilor de consum racordate la reţeaua electrică proprie pentru care FA asigură/a asigurat furnizarea energiei electrice. (3) Cel mai târziu în două zile lucrătoare de la data primirii solicitării de la ANRE, menţionată la alin. (1) lit. d), respectiv alin. (2) lit. b), OR întocmeşte şi transmite la ANRE, în scris şi în format electronic prelucrabil, lista locurilor de consum racordate la reţeaua electrică proprie pentru care FA asigură/a asigurat furnizarea energiei electrice, întocmită conform modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament.(4) ANRE analizează listele primite de la OR comparativ cu cele primite de la FA şi, în cazul în care constată neconcordanţe între datele transmise, solicită de îndată clarificări părţilor în vederea stabilirii listei finale a locurilor de consum pentru care FA asigură/a asigurat furnizarea energiei electrice. Lista finală este comunicată de către ANRE părţilor implicate (OR şi FUI) în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii listelor transmise de OR.(5) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii de la ANRE a listei finale a locurilor de consum prevăzute la alin. (4), FUI trebuie să transmită clienţilor finali ai FA o informare care cuprinde cel puţin următoarele elemente:a)data şi motivul preluării (suspendarea/retragerea/ expirarea licenţei de furnizare a FA); b)condiţiile referitoare la plata datoriilor şi, după caz, constituirea de garanţii, pe care trebuie să le îndeplinească clienţii finali cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică în urma aplicării prevederilor actelor normative în vigoare, pentru a beneficia de serviciile FUI; c)documentele care trebuie depuse pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI; d)documentele care trebuie depuse şi condiţiile de furnizare a energiei electrice, în cazul clienţilor finali care au dreptul la serviciul universal; e)data-limită pentru încheierea contractului de furnizare, cu precizarea modalităţilor de încheiere a contractului, puse la dispoziţia clientului final, conform legislaţiei în vigoare; f)clauzele contractului de furnizare referitoare la preţul/tariful aplicat şi la termenele şi condiţiile de plată; g)în cazul suspendării licenţei de furnizare a FA, perioada de suspendare, dreptul clienţilor finali de a opta pentru schimbarea furnizorului pe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA şi, în cazul în care nu uzează de acest drept, trecerea înapoi la FA odată cu încetarea suspendării licenţei de furnizare a acestuia, dacă FA nu a pierdut calitatea de furnizor; h)dreptul clienţilor finali de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, conform prevederilor prezentului Regulament. (6) După transmiterea de către FUI a informării prevăzute la alin. (5), clienţii finali ai FA pot încheia contracte de furnizare în condiţii negociate cu un FC:a)doar cu notificarea FUI cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea datei de la care contractul încheiat cu FC îşi produce efectele şi doar dacă contractul îşi produce efectele în maxim 21 de zile de la data preluării clientului de către FUI. În cazul clienţilor finali preluaţi de FUI de la FA căruia i-a fost suspendată licenţa de furnizare, FUI transmite notificarea primită de la client către OR şi FA; b)conform termenelor/prevederilor din procedura de schimbare a furnizorului aprobată de ANRE, dacă nu au fost îndeplinite oricare dintre condiţiile prevăzute la lit. a) referitoare la notificări şi la data de la care îşi produce efectele contractul cu FC. (7) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării ANRE, menţionată la alin. (1) lit. d) sau alin. (2) lit. a) pct. (ii) OR stabileşte, pe baza citirii contoarelor şi/sau conform procedurilor specifice, şi comunică părţilor implicate indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor preluaţi de FUI, aferente datei preluării stabilite conform prevederilor art. 12, în vederea emiterii de către FA şi FUI a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării clienţilor finali de către FUI.(8) În cazul unui FA cu licenţa de furnizare suspendată care revine la calitatea de furnizor după încetarea suspendării, ANRE va notifica FUI, OR şi FA reluarea activităţii de furnizare a FA şi data încetării suspendării.(9) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (8), FA transmite clienţilor săi finali care au fost preluaţi de către FUI pe perioada suspendării licenţei de furnizare şi care, în această perioadă, nu au încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, o informare privind reluarea relaţiei contractuale, de la data încetării suspendării.(10) În cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea notificării ANRE prevăzute la alin. (8), OR stabileşte, pe baza citirii contoarelor şi/sau conform procedurilor specifice, şi comunică FA şi FUI indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor prevăzuţi la alin. (9), aferente datei de încetare a suspendării, în vederea emiterii de către FUI şi FA a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării.(11) În cazul unui FA cu licenţa de furnizare suspendată, care pierde calitatea de furnizor, ca urmare a neremedierii situaţiei ce a condus la suspendarea licenţei, ANRE notifică atât FA, cât şi FUI şi OR, data de la care FA pierde calitatea de furnizor. La data de la care FA pierde calitatea de furnizor, contractele de furnizare încheiate de respectivul FA cu clienţii finali, precum şi cele cu OR încetează de drept, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.(12) În situaţiile prevăzute la alin. (11), FUI are obligaţia să informeze clienţii finali preluaţi de la FA, care nu au încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, în legătură cu încetarea contractelor de furnizare încheiate de aceştia cu FA.(13) Pentru clienţii prevăzuţi la alin. (12), FUI asigură furnizarea energiei electrice până la încheierea de către aceştia a unor contracte de furnizare cu un FC, în condiţiile prevăzute la alin. (6). Articolul 6În cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2), ANRE comunică parţilor implicate (FUI, OR, client şi, dacă este cazul, FA) termenele/condiţiile de preluare a acestora de către FUI. Capitolul IIICondiţii de furnizare a energiei electrice clienţilor preluaţi de FUI Articolul 7Prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali preluaţi de către FUI se face pe baza contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE. Articolul 8Clienţii noncasnici preluaţi de FUI, care solicită să beneficieze de serviciul universal, trebuie să depună la încheierea contractului de furnizare documentele doveditoare ale încadrării în categoria clienţilor cu drept de serviciu universal. Articolul 9(1) Furnizarea energiei electrice fără contract încheiat între clientul final preluat şi FUI, respectiv între FUI/client şi OR pentru locul de consum preluat se admite pe o perioadă de maxim 30 de zile, cu excepţia următoarelor cazuri:a)clienţii finali sunt preluaţi ca urmare a unei notificări transmise de către ANRE în care se specifică un termen limită de încheiere a contractelor, caz în care acestea se încheie în termenul specificat în notificare; b)locurile de consum preluate au o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA, caz în care contractele se încheie în cel mult 3 zile lucrătoare de la preluare. (2) Operatorul reţelei la care este racordat locul de consum preluat de FUI va asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică a acestuia, iar costurile energiei electrice livrate şi a serviciilor prestate vor fi suportate de clientul preluat, prin intermediul tarifelor aplicate acestuia de FUI. Articolul 10În cazul în care, pentru un loc de consum, clientul final preluat de FUI în baza prevederilor prezentului Regulament nu încheie contractul de furnizare a energiei electrice cu FUI în termenele prevăzute la art. 9 alin. (1), FUI poate să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, numai după transmiterea către clientul final, cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz care să conţină data şi motivele întreruperii. Articolul 11(1) Tarifele aplicate de FUI clienţilor finali preluaţi sunt stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.(2) FUI este îndreptăţit ca, pentru toată perioada cuprinsă între data preluării şi data revenirii clientului la FA sau, după caz, data de la care îşi produce efectele un contract de furnizare încheiat de respectivul client cu un FC, să factureze şi să recupereze de la client, conform prevederilor contactului-cadru aplicabil, contravaloarea energiei electrice furnizate.(3) În cazul în care clientul final nu plăteşte facturile emise conform prevederilor alin. (2) pentru un loc de consum, FUI are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 12Preluarea de către FUI a clienţilor finali se face, după caz: a)de la data expirării licenţei de furnizare a FA, în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii); b)de la data la care decizia de suspendare/retragere a licenţei de furnizare a FA începe să îşi producă efectele, în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b); c)de la data comunicată de ANRE, în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2). Articolul 13(1) Contractele de furnizare şi cele de reţea încheiate cu clienţii finali, respectiv cu OR de către FA aflat în situaţia de a-şi pierde calitatea de furnizor, încetează de drept la data pierderii calităţii de furnizor, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.(2) Contractele de furnizare şi cele de reţea încheiate cu clienţii finali, respectiv cu OR de către FA aflat în situaţia suspendării licenţei de furnizare:a)se suspendă de drept pentru perioada în care clienţii finali ai FA sunt preluaţi de FUI; b)încetează de drept, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării, la data de la care îşi produce efectele contractul de furnizare încheiat de către clientul final cu un FC. (3) Contractul/contractele de reţea încheiate între FUI şi OR pentru clientul final preluat de la FA îşi produce/produc efectele de la data la care încetează/se suspendă contractul/contractele de reţea încheiate de FA cu OR. Articolul 14Deciziile de suspendare/retragere a licenţei de furnizare a unui FA sunt emise de ANRE cu cel puţin 15 zile înainte de data la care urmează să îşi producă efectele. Articolul 15Fiecare FUI are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui client final preluat conform prevederilor prezentului Regulament, la solicitarea acestuia, lista actualizată conform datelor publicate pe site-ul ANRE a furnizorilor activi de energie electrică din România. Articolul 16FUI transmite la ANRE raportări referitoare la clienţii finali preluaţi, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile. ANEXĂla regulament MODEL de întocmire a listei locurilor de consum Denumirea furnizorului ........ ................ .............. 1. Operator de reţea ........ ................ ...............

Nr. crt. Denumire client Adresa loc de consum Date de contact (tel., fax, e-mail) Cod de identificare loc de consum Cod de identificare punct de măsurare Consum mediu lunar [MWh] Nr. de facturi restante*) Valoare facturi restante (lei) Stare (I= întreruptă alimentarea) Observaţii**)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Operator de reţea ........ ................ ............... ........ ................ ................ ........ ............... NOTE: 1. Listele se completează şi se transmit şi în format electronic. 2. Coloanele nr. 8 şi 9 nu se completează de către operatorul de reţea decât pentru clienţii finali care au încheiat direct contractul de reţea cu operatorul de reţea. *) Facturi restante reprezintă facturile emise şi neîncasate în termenul scadent. **) În această coloană se va menţiona obligatoriu cazul în care contractul de reţea este încheiat de clientul final.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 17/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 17 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu