E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1690 din 12.12.2012

privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 18 decembrie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin. Articolul IReglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul subsecţiunii 8.8 „Subvenţii“ se modifică şi va avea următorul cuprins: Subvenţii şi active primite prin transfer de la clienţi 2. După punctul 238 se introduce un nou punct, punctul 2381, cu următorul cuprins: 2381. - Entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia sau construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, evidenţiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective în contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 3. În Planul de conturi general, prevăzut la punctul 329, se introduc două noi conturi, respectiv contul 1018 „Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare“ (P) şi contul 478 „Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi“ (P). Soldul acestor conturi se prezintă la elementele corespunzătoare din situaţiile financiare anuale ale entităţilor în cauză. 4. În capitolul VII „Funcţiunea conturilor“ se introduc funcţiunile următoarelor conturi: Contul 1018 «Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa patrimoniului deţinut, potrivit legii, de institutele naţionale de cercetare-dezvoltare. Contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriei corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienţii săi, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia ori construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri ori servicii, potrivit legii. Contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» este un cont de pasiv. În creditul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» se înregistrează:

datoria corespunzătoare valorii activelor (imobilizări corporale şi/sau numerar) primite de entitate de la clienţii săi.În debitul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» se înregistrează:

cota-parte din valoarea veniturilor în avans aferente activelor primite de entitate de la clienţii săi, trecută la venituri, pe măsura amortizării imobilizării corporale sau a prestării serviciului către clienţi, după caz (758).Soldul contului reprezintă valoarea veniturilor în avans aferente activelor primite de entitate de la clienţii săi, netransferată la venituri. Articolul IIOrdinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 şi 82, cu următorul cuprins: Articolul 81 (1) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute în anexa nr. 1.(2) În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2012 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS. (3) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale prevăzute la art. 8 alin. (1), precum şi a raportării contabile prevăzute la art. 13 alin. (2).(4) În înţelesul prezentului ordin, prin retratare se înţelege efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 82 Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţiile financiare anuale rezultate din retratare şi Situaţia cuprinzând rezultatele retratării, prevăzută în anexa nr. 2, la data aleasă pentru întocmirea acestora. Ca urmare, în cazul acestor entităţi, pentru data de 31 decembrie 2012, raportarea contabilă anuală prevăzută la art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte pe baza informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 2. În anexa nr. 1, la punctul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 39. - (1) Valoarea amortizării aferente imobilizărilor necorporale şi corporale, corespunzătoare fiecărei perioade, se înregistrează pe cheltuieli (contul 6811 «Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost»). 3. În anexa nr. 1, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 421, cu următorul cuprins: 421. - (1) Pentru înregistrarea constituirii, respectiv a reluării deprecierii imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, se utilizează conturi distincte, potrivit Planului de conturi prevăzut la pct. 143.(2) Cheltuiala reprezentând pierderea din deprecierea fondului comercial, determinată potrivit prevederilor IFRS, se înregistrează în contul 6817 «Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial 4. În anexa nr. 1, punctul 54 se abrogă. 5. În anexa nr. 1, după punctul 122 se introduce un nou punct, punctul 1221, cu următorul cuprins: 1221. - Diferenţele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29 se reflectă în contul 118 «Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29“, cu evidenţierea distinctă pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări 6. În anexa nr. 1, după punctul 124 se introduce un nou punct, punctul 1241, cu următorul cuprins: 1241. - (1) Impozitul pe profit care, potrivit IAS 12, se recunoaşte în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se evidenţiază în contul 1034 «Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii», urmărindu-se distinct impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat. În acest cont se evidenţiază şi impozitul pe profit amânat corespunzător rezervelor legale şi altor rezerve prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În contul 1034 «Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii» nu se evidenţiază impozitul pe profit corespunzător rezultatului reportat sau altor componente de capitaluri proprii, acesta recunoscându-se direct în elementul respectiv de capitaluri proprii. 7. În anexa nr. 1, după punctul 129 se introduce un nou punct, punctul 1291, cu următorul cuprins: 1291. - Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, precum şi cea rezultată din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus se acoperă din capitalurile proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. 8. În anexa nr. 1, după punctul 131 se introduce un nou punct, punctul 1311, cu următorul cuprins: 1311. - (1) Cheltuielile reprezentând consumuri de stocuri, amortizare imobilizări, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli cu personalul etc. şi care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse în valoarea unor active se recunosc în cursul perioadei în funcţie de natura acestora. În mod corespunzător, în contabilitate se înregistrează valoarea activelor în curs de execuţie, pe seama conturilor aferente de venituri (711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse», 721 «Venituri din producţia de imobilizări necorporale», 722 «Venituri din producţia de imobilizări corporale» sau 725 «Venituri din producţia de investiţii imobiliare», după caz).(2) Cu ocazia întocmirii contului de profit şi pierderi, entităţile care, potrivit IAS 1, au ales să prezinte analiza cheltuielilor utilizând o clasificare bazată pe natura acestora, nu prezintă nici valoarea acestor cheltuieli şi nici valoarea veniturilor corespunzătoare, reflectate în conturile 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse», 721 «Venituri din producţia de imobilizări necorporale», 722 «Venituri din producţia de imobilizări corporale» şi 725 «Venituri din producţia de investiţii imobiliare 9. În anexa nr. 1, după punctul 133 se introduce un nou punct, punctul 1331, cu următorul cuprins: 1331. - Veniturile rezultate din prestări de servicii, recunoscute în funcţie de stadiul de finalizare a tranzacţiei la finalul perioadei de raportare, precum şi veniturile contractuale asociate contractului de construcţie, recunoscute în funcţie de stadiul de execuţie a contractului la finalul perioadei de raportare şi care nu au fost facturate încă, se evidenţiază în contabilitate în contul 418 «Clienţi - facturi de întocmit»/analitic distinct. 10. În anexa nr. 1, în Planul de conturi prevăzut la pct. 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor contabile, se elimină conturile 1179 „Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29“ (A/P), 332 „Servicii în curs de execuţie“ (A) şi 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie“. În mod corespunzător, se elimină şi funcţiunea acestor conturi, prevăzută în capitolul VI „Funcţiunea conturilor“. 11. În anexa nr. 1, în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 se introduc nouă noi conturi, respectiv conturile 1178 „Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus“ (A/P), 118 „Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29“ (A/P), 2906 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată“ (P), 465 „Operaţiuni cu instrumente derivate“ (A/P), 478 „Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi“ (P), 6816 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată“, 6817 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial“, 7587 „Câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase“ şi 7816 „Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată“. 12. În anexa nr. 1, în Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor contabile, denumirea contului 117 „Rezultatul reportat“ se modifică şi va avea următorul cuprins: „Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29“, iar denumirea grupei 46 „Debitori şi creditori diverşi“ se modifică şi va avea următorul cuprins: „Debitori diverşi, creditori diverşi şi decontări cu instrumente derivate“. 13. În anexa nr. 1, în capitolul VI „Funcţiunea conturilor“, funcţiunea contului 1034 „Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii“ se modifică şi va avea următorul cuprins: În contul 1034 «Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii» se evidenţiază impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat care, potrivit IAS 12, sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS. 14. În anexa nr. 1, în capitolul VI, funcţiunea grupei 33 „Producţie în curs de execuţie“ se modifică şi va avea următorul cuprins: GRUPA 33 «PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE» Din grupa 33 «Producţie în curs de execuţie» face parte: Contul 331 «Produse în curs de execuţie». Contul 331 Cu ajutorul contului 331 «Produse în curs de execuţie» se ţine evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminată) existente la sfârşitul perioadei. În debitul contului 331 «Produse în curs de execuţie» se înregistrează valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie la sfârşitul perioadei, stabilită pe bază de inventar. În creditul contului 331 «Produse în curs de execuţie» se înregistrează reluarea, la începutul perioadei următoare, a valorii produselor în curs de execuţie. Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producţie a produselor aflate în curs de execuţie la sfârşitul perioadei. 15. În anexa nr. 1, în capitolul VI se introduc funcţiunile următoarelor conturi: Contul 1178 Cu ajutorul contului 1178 «Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus» se ţine evidenţa rezultatului reportat provenit din utilizarea valorii juste, la data trecerii la aplicarea IFRS, drept cost presupus potrivit cerinţelor IFRS. Contul 118 Cu ajutorul contului 118 «Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29» se ţine evidenţa rezultatului reportat provenit din ajustările rezultate din aplicarea IAS 29 ca urmare a implementării IFRS, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări. Contul 465 Cu ajutorul contului 465 «Operaţiuni cu instrumente derivate» se ţine evidenţa creanţelor, respectiv a datoriilor rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate. Contul 478 Cu ajutorul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» se ţine evidenţa datoriei corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienţii săi, sub formă de imobilizări corporale sau numerar, pentru a-i conecta, conform prevederilor legale, la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit prevederilor IFRIC 18 «Transferul de active de la clienţi». Contul 7587 Cu ajutorul contului 7587 «Câştig din cumpărări în condiţii avantajoase» se ţine evidenţa câştigului rezultat din cumpărări efectuate în condiţii avantajoase, potrivit prevederilor IFRS 3 «Combinări de întreprinderi Articolul IIIPrezentul ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1690/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1690 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu