Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1679 din 04.11.2019

pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 911 din 12 noiembrie 2019SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. S.P. 14.055 din 1.11.2019, în baza prevederilor art. 40 alin. (1) lit. x1 ), alin. (11) şi (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Centrul de resurse umane în sănătate publică, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Sorina PinteaBucureşti, 4 noiembrie 2019.Nr. 1.679.ANEXĂMETODOLOGIE de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale. Articolul 2Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, organizează examenul de grad principal pentru profesioniştii prevăzuţi la art. 1, în sesiune naţională, la solicitarea Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta". Articolul 3Pentru îndeplinirea atribuţiilor de organizator, OAMGMAMR colaborează cu Ministerul Sănătăţii, Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" şi Asociaţia Nevăzătorilor din România, în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a examenului de grad principal. Articolul 4
(1) Examenul de grad principal se desfăşoară la Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta’’.
(2) În vederea organizării şi susţinerii examenului de grad principal, Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" constituie o comisie de examen şi o comisie de contestaţii a căror componenţă nominală este aprobată de către preşedintele OAMGMAMR.
Articolul 5
(1) Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape, în zile diferite:a)etapa I, eliminatorie - verificarea dosarelor de înscriere; b)etapa a II-a - verificarea cunoştinţelor prin probă orală şi probă practică.
(2) Sunt declaraţi promovaţi candidaţii care obţin minimum media 7,00 la cele două probe de examen.
Articolul 6Subiectele de examen vor fi elaborate de către comisia de examen, constituită conform prevederilor art. 11 alin. (1). Articolul 7
(1) Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" face publice metodologia, tematica şi bibliografia de examen prin intermediul postului Radio România Actualităţi, în emisiunea pentru nevăzători „Ochiul interior", pe site-ul şcolii şi la secretariatul unităţii de învăţământ, cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului.
(2) Tematica şi bibliografia pentru examen se elaborează de către cadre didactice care predau la şcoala postliceală de balneofiziokinetoterapie şi recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta" şi se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR.
(3) Tematica şi bibliografia vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în sistemele de scriere şi lectură specifice nevăzătorilor şi slabvăzătorilor. Acestea vor fi distribuite de către Asociaţia Nevăzătorilor din România, prin filialele sale, pentru a fi aduse la cunoştinţa candidaţilor.
Articolul 8
(1) Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" publică anunţul de examen prin intermediul postului Radio România Actualităţi în emisiunea pentru nevăzători „Ochiul interior", pe site-ul şcolii şi la secretariatul unităţii de învăţământ, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului.
(2) Anunţul de examen cuprinde:a)specialitatea la care se organizează examenul de grad principal; b)documentele necesare înscrierii; c)datele de desfăşurare a examenului; d)locul şi perioada de înscriere; e)cuantumul sumei de participare la examen şi contul în care se depune aceasta.
Articolul 9Taxa de participare la examen se stabileşte de către Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta" şi este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului, în condiţiile legii, şi pentru plata cadrelor didactice care participă la examen.
Capitolul IIAtribuţii şi responsabilităţi care revin OAMGMAMR, Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta" şi Asociaţiei Nevăzătorilor din România în organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale Articolul 10
(1) În organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, OAMGMAMR are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:a)aprobarea calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului; b)aprobarea tematicii şi bibliografiei de examen; c)aprobarea componenţei comisiei de examen de către preşedintele OAMGMAMR; d)achiziţionarea şi tipărirea certificatelor de grad principal, precum şi transmiterea acestora după semnare către Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" în baza listelor nominale ale candidaţilor promovaţi, întocmite de acesta; e)validarea rezultatelor examenului prin decizie de către preşedintele OAMGMAMR.
(2) În organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale, Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:a)întocmirea şi mediatizarea calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului; b)asigurarea spaţiilor necesare organizării şi desfăşurării examenului de grad principal; c)asigurarea logisticii, precum şi a personalului necesar organizării şi desfăşurării examenului; d)organizarea şi monitorizarea activităţilor de elaborare a tematicii şi bibliografiei examenului de grad principal; e)transmiterea tematicilor şi bibliografiei Asociaţiei Nevăzătorilor din România pentru a fi distribuite de aceasta filialelor din întreaga ţară şi aduse la cunoştinţa candidaţilor; f)stabilirea, aprobarea sumei de participare la examen şi încasarea acesteia; g)achiziţionarea, în limita bugetului stabilit, a materialelor necesare organizării şi desfăşurării examenului; h)elaborarea propunerii componenţei comisiei de examen şi transmiterea acesteia spre aprobare preşedintelui OAMGMAMR; i)organizarea şi efectuarea înscrierii candidaţilor cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta metodologie; j)întocmirea documentelor necesare pentru plata comisiilor de examen pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal şi efectuarea tuturor plăţilor, în limita bugetului stabilit; k)asigurarea cheltuielilor de protocol pe perioada funcţionării comisiei de examen şi a comisiei de contestaţii, cu încadrarea în limita bugetului stabilit; l)eliberarea adeverinţelor/certificatelor de grad principal.
(3) În organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale, Asociaţia Nevăzătorilor din România are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:a)distribuirea tematicii şi bibliografiei, prin filialele sale, pentru fi puse la dispoziţia candidaţilor în sistemele de scriere şi lectură specifice nevăzătorilor şi slabvăzătorilor; b)mediatizarea, la nivel local, a calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului.
Capitolul IIIConstituirea şi atribuţiile comisiei de examen şi ale comisiei de contestaţii Articolul 11
(1) Componenţa comisiei de examen pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal este următoarea:a)preşedinte: directorul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta"; b)vicepreşedinte: preşedintele OAMGMAMR sau persoana desemnată de către acesta; c)membri:un vicepreşedinte al OAMGMAMR, desemnat de către preşedintele OAMGMAMR;

5-6 reprezentanţi ai Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta", dintre care cel puţin 2-3 medici care predau cursuri la Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta";

1 reprezentant al Asociaţiei Nevăzătorilor din România; d)secretar: secretarul-şef al Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta".
(2) Componenţa nominală a comisiei de examen se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului.
(3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisia de examen îşi desfăşoară activitatea la sediul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta", în încăperi destinate special, dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a informaţiilor, stabilite de preşedintele comisiei de examen.
Articolul 12Comisia de examen are următoarele atribuţii: a)elaborează subiectele de examen; b)organizează şi coordonează activităţile specifice pentru elaborarea subiectelor de examen şi păstrarea în condiţii de securitate a acestora; c)coordonează activitatea de întocmire a documentelor de lucru necesare pentru derularea operativă a sesiunii de examen; d)elaborează instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului oral şi practic, prezentate candidaţilor; e)soluţionează operativ eventualele probleme administrative şi organizatorice ce apar în perioada premergătoare examenului sau în ziua de desfăşurare a examenului; f)asigură întocmirea cataloagelor şi proceselor-verbale cu rezultatele examenului; g)îndeplineşte activităţile necesare în vederea validării rezultatelor finale ale examenului; h)asigură preluarea dosarelor de înscriere ale candidaţilor; i)asigură verificarea dosarelor de înscriere cu respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta metodologie în acest sens, precum şi întocmirea listelor cu candidaţii admişi la înscriere; j)asigură instruirea candidaţilor privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării examenului de grad principal; k)asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice susţinerii examenului; l)asigură informarea operativă a preşedintelui comisiei de examen asupra eventualelor probleme administrative şi organizatorice apărute în perioada organizării şi desfăşurării examenului de grad principal. Articolul 13
(1) Nu pot face parte din componenţa comisiei de examen cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.
(2) La numirea în comisia de examen şi în comisia de contestaţii, membrii acestora semnează o declaraţie de interese, conform anexei nr. 1.
Articolul 14
(1) În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi pentru care se organizează examen, preşedintele comisiei de examen stabileşte colective tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal. Acestea au în atribuţii asigurarea securităţii desfăşurării examenului şi alte activităţi necesare bunei desfăşurări a examenului.
(2) Persoanele care fac parte din comisii şi colective tehnice semnează o declaraţie de confidenţialitate, conform anexei nr. 2.
Articolul 15
(1) Membrii comisiei de examen şi ai comisiei de contestaţii pentru organizarea şi desfăşurarea examenului poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului, pentru asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, pentru garantarea şanselor egale pentru aceştia şi pentru securitatea subiectelor de examen.
(2) Membrii comisiei de examen şi ai comisiei de contestaţii pentru organizarea şi desfăşurarea examenului care se abat de la respectarea prezentei metodologii sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a examenului, divulgă conţinutul subiectelor de examen, încalcă regulile de evaluare a candidaţilor sunt sancţionaţi administrativ, disciplinar sau, după caz, penal, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În aceste situaţii, preşedintele comisiei de examen dispune încetarea imediată a exercitării atribuţiilor pe care le au aceste persoane.
Articolul 16
(1) Comisia de contestaţii este formată din 3 cadre didactice care predau la Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" şi un secretar, numiţi de către preşedintele OAMGMAMR cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului.
(2) Comisia de contestaţii soluţionează contestaţiile în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.
Capitolul IVÎnscrierea candidaţilor Articolul 17
(1) La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a)sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire sau echivalentă ai uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ:liceu sanitar; şcoală postliceală sanitară; b)fac dovada unei vechimi de minimum 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii.
Articolul 18
(1) La înscriere candidatul depune un dosar care conţine următoarele documente:a)cererea de înscriere cu datele de contact; b)copia actului de identitate; c)copia diplomei de absolvire a şcolii de specialitate conform legii; d)în cazurile prevăzute la alin. (4) candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România; e)adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte vechimea în funcţie; f)copia actelor de schimbare a numelui, după caz; g)dovada plăţii sumei de participare la examen; h)declaraţie privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta", conform anexei nr. 3.
(2) Pentru documentele în copie prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi f) se vor prezenta şi documentele originale pentru a fi verificate dacă sunt conforme cu originalul.
(3) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile-gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014, cu modificările ulterioare. Vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat. Vechimea acumulată în activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.
(4) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.
(5) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.
Articolul 19
(1) Dosarele de înscriere se depun la sediul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta", la secretariat, în termenul stabilit prin publicaţia de examen.
(2) Comisia de examen, în termen de 24 de ore de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse de candidaţi şi stabileşte pentru fiecare rezultatul „Admis" sau „Respins".
(3) Secretarul comisiei va întocmi lista cu candidaţii înscrişi la examenul de grad principal, conform anexei nr. 4.
(4) Lista candidaţilor declaraţi „Admis" la înscriere se afişează la sediul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta", care a operat înscrierea, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de înscriere.
(5) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor în termen de 24 de ore de la data afişării.
Articolul 20
(1) Taxa de participare la examen se restituie în cazul:

candidaţilor care se retrag din examen cu cel puţin 5 zile înainte de începerea examenului;

candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins".
(2) Solicitarea de restituire a taxei de participare la examen se depune, în termen de 30 de zile de la data încheierii examenului, la sediul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta", unde candidatul a depus dosarul de înscriere.
(3) Taxa de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.
Capitolul VOrganizarea examenului Articolul 21
(1) Comisia de examen alcătuieşte biletele de examen.
(2) Biletele de examen pentru proba orală conţin două subiecte.
(3) Biletele de examen pentru proba practică vor avea două subiecte.
(4) Biletele de examen vor fi elaborate de medicii examinatori sub directa supraveghere a preşedintelui comisiei cu 24 de ore înainte de data examenului. Acestea vor fi introduse în plicuri sigilate şi depuse în fişetul metalic care se încuie şi se sigilează. Cheile de la fişetul metalic se depun într-un plic sigilat în casa de bani a şcolii.
(5) Desigilarea subiectelor de examen se va face pentru fiecare probă de examen, în ziua în care se susţine proba, la ora 9,00, în plenul comisiei de examen.
Capitolul VI Desfăşurarea examenului Articolul 22
(1) Listele cu candidaţii în ordine alfabetică se vor afişa pe uşile sălilor de examen cu două zile înainte de data examenului, la ora 12,00.
(2) Intrarea candidaţilor în sălile de examen se va face pe baza buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului.
Articolul 23
(1) Examenul va începe la ora 9,30.
(2) Examenul se va desfăşura începând cu proba orală. După finalizarea probei orale se va desfăşura proba practică. Proba practică se va susţine în cabinetele de instruire practică ale scolii, în prezenţa comisiei de examen.
(3) Este interzis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, caiete, telefoane mobile; de asemenea, le este interzis să discute între ei.
(4) Candidaţii nu au voie să intre în sălile de examen cu însoţitori. În sala de examen nu au acces decât membrii comisiei de examen.
(5) Pentru distribuirea altor materiale specifice pentru candidaţii nevăzători, necesare în timpul examenului, Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" va desemna un profesor nevăzător - tiflopedagog care se va ocupa de această activitate.
(6) În cazul în care un candidat nu poate să scrie nici în negru şi nici în sistemul Braille, acesta va face o cerere pentru a primi aprobare de la preşedintele comisiei de examen să delege o persoană pentru a-i scrie în negru răspunsurile date la subiectele de examen, atât la proba orală, cât şi în fişa tehnologică pentru proba practică. Această cerere va fi depusă odată cu cererea de înscriere la examen.
(7) În situaţia menţionată la alin. (6), persoana delegată va fi un cadru didactic sau pedagog care nu are pregătire sanitară din cadrul serviciului secretariat.
(8) Candidaţii care nu respectă regulile prezentei metodologii vor fi eliminaţi din examen de către preşedintele comisiei de examen şi vor fi consemnaţi în procesul-verbal.
(9) La terminarea examenului, candidaţii vor preda lucrările secretarului comisiei.
(10) Candidaţii absenţi şi cei care se retrag din examen vor fi menţionaţi în procesul-verbal ce va fi întocmit la finalizarea examenului.
Articolul 24În cazuri deosebite, pentru necesităţi fiziologice, candidaţii vor primi aprobare pentru a absenta din sala de examen maximum 15 minute şi vor fi însoţiţi permanent de un profesor asistent sau de un pedagog. Articolul 25
(1) Se declară promovaţi candidaţii care obţin minimum media 7 (şapte). Candidaţii respinşi pot depune contestaţii în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor. Soluţionarea contestaţiilor se va face de către comisia de contestaţii. Răspunsurile la contestaţii se vor comunica în termen de 24 de ore de la depunere.
(2) Candidaţii promovaţi vor fi înscrişi pe un tabel în care se vor menţiona următoarele date: numele şi prenumele candidatului, data naşterii (anul, luna, ziua), localitatea şi judeţul în care s-a născut, numele părinţilor, şcoala absolvită, promoţia, localitatea şi judeţul, nota obţinută.
Articolul 26La încheierea examenului se va întocmi procesul- verbal privind desfăşurarea examenului de grad principal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
Capitolul VIIValidarea rezultatelor Articolul 27La expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, comisia de examen centralizează rezultatele examenului şi le înaintează preşedintelui OAMGMAMR în termen de 48 de ore, în vederea eliberării certificatelor de grad principal. Capitolul VIIIDispoziţii finale Articolul 28 (1) Promovarea examenului de grad principal se atestă prin certificat de grad principal, întocmit conform anexei nr. 6.
(2) Certificatul de grad principal se eliberează de către OAMGMAMR candidaţilor promovaţi, în termen de 3 luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal. Pe această perioadă şi pentru situaţii deosebite (încadrare pe post, participare la concurs de ocupare a unui post vacant, plecare în străinătate etc.), preşedintele OAMGMAMR poate elibera, la cerere, candidaţilor promovaţi adeverinţe din care să rezulte că titularul a promovat examenul de grad principal, specialitatea, sesiunea, nota obţinută şi perioada de valabilitate a adeverinţei.
Articolul 29Formularele certificatelor de grad principal se procură de către OAMGMAMR. Articolul 30
(1) Dosarele de înscriere, grilele de răspuns ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se păstrează în arhiva de la sediul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta".
(2) Pe toate documentele întocmite la nivelul comisiei de examen se aplică ştampila Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta".
Articolul 31Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA Nr. 1la metodologie DECLARAŢIE DE INTERESE Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ........ ............., C.l./B.l. seria ........ ........ nr. ..............., (numele şi prenumele) membru al ........ ................ ................ ................ ................, declar pe propria răspundere că am/nu am soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor înscrişi la examenul de grad principal din sesiunea ........ ................ ................ ........ .......... . ........ ........ .......... (semnătura) ............ (data) ANEXA Nr. 2la metodologie DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ........ ............., C.l./B.l. seria ........ ........ nr. ..............., (numele şi prenumele) declar pe propria răspundere că voi păstra confidenţialitatea întrebărilor elaborate pentru testul-grilă, precum şi a datelor, documentelor şi informaţiilor care contribuie la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea ........ ................ ................ ........, cu excepţia celor date publicităţii. Voi trata orice document care conţine subiectele de examen şi la care am acces drept secret şi confidenţial şi nu îl voi transmite unei terţe părţi. Dau prezenta declaraţie de confidenţialitate pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la confidenţialitatea şi păstrarea secretului informaţiei. ........ ........ .......... (semnătura) ............ (data) ANEXA Nr. 3la metodologie DECLARAŢIE privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" Subsemnatul(a), ........ ................ ........ ........, declar că am fost informat(ă) cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal şi îmi exprim consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv pentru afişarea nominală a rezultatelor examenului de către Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta". Data .......... Semnătura .............. ANEXA Nr. 4 la metodologie LISTA cu candidaţii înscrişi la examenul de grad principal, sesiunea ........ ................ ........ .........., specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale

Nr. crt. Numele şi prenumele Data naşterii Locul actual de muncă, unitatea, secţia Observaţii
1.
2.
3.
4.
5.

ANEXA Nr. 5 la metodologie LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „REGINA ELISABETA" PROCES-VERBAL PRIVIND DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL ÎN SESIUNEA ....... I. Date statistice: numărul candidaţilor înscrişi în examen, total şi pe specialităţi;

numărul candidaţilor prezentaţi la examen, total şi pe specialităţi;

candidaţii al căror dosar de înscriere a fost declarat „Respins", precum şi motivul respingerii;

numărul candidaţilor declaraţi „Promovaţi" şi „Nepromovaţi", pe specialităţi;

punctajul maxim şi minim obţinut la testul-grilă.II. Rezultate obţinute: aprecieri privind desfăşurarea probelor de examen;

numărul responsabililor de săli şi al supraveghetorilor;

incidente/abateri de la metodologie apărute pe timpul desfăşurării examenului şi modul de soluţionare;

contestaţii depuse de candidaţi şi modul de soluţionare;

apreciere generală asupra nivelului pregătirii candidaţilor;

modul cum au fost asigurate paza şi securitatea documentelor de examen. ANEXA Nr. 6la metodologie ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞL ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Seria .............. nr ........ .........** Se completează numărul curent din registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii. CERTIFICAT DE GRAD PRINCIPAL Domnul/Doamna, ........ ................ ..............., născut(ă) în anul ..........., luna ............, ziua ............., în localitatea ........ ............., judeţul ........ ................, de profesie ........ ................ ............, a promovat EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL în specialitatea ........ ........ .............., în sesiunea ........ ........ , cu nota ........ ........ ............... Prezentul certificat asigură titularului drepturile ce decurg din prevederile legale în vigoare. Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, L.S. ........ ................ ................ ................ ................ ................ Data eliberării: ........ ...............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1679/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1679 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1679/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu