Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1679 din 04.11.2019

pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 911 din 12 noiembrie 2019SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. S.P. 14.055 din 1.11.2019, în baza prevederilor art. 40 alin. (1) lit. x1 ), alin. (11) şi (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Centrul de resurse umane în sănătate publică, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Sorina PinteaBucureşti, 4 noiembrie 2019.Nr. 1.679.ANEXĂMETODOLOGIE de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale. Articolul 2Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, organizează examenul de grad principal pentru profesioniştii prevăzuţi la art. 1, în sesiune naţională, la solicitarea Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta". Articolul 3Pentru îndeplinirea atribuţiilor de organizator, OAMGMAMR colaborează cu Ministerul Sănătăţii, Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" şi Asociaţia Nevăzătorilor din România, în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a examenului de grad principal. Articolul 4
(1) Examenul de grad principal se desfăşoară la Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta’’.
(2) În vederea organizării şi susţinerii examenului de grad principal, Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" constituie o comisie de examen şi o comisie de contestaţii a căror componenţă nominală este aprobată de către preşedintele OAMGMAMR.
Articolul 5
(1) Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape, în zile diferite:a)etapa I, eliminatorie - verificarea dosarelor de înscriere; b)etapa a II-a - verificarea cunoştinţelor prin probă orală şi probă practică.
(2) Sunt declaraţi promovaţi candidaţii care obţin minimum media 7,00 la cele două probe de examen.
Articolul 6Subiectele de examen vor fi elaborate de către comisia de examen, constituită conform prevederilor art. 11 alin. (1). Articolul 7
(1) Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" face publice metodologia, tematica şi bibliografia de examen prin intermediul postului Radio România Actualităţi, în emisiunea pentru nevăzători „Ochiul interior", pe site-ul şcolii şi la secretariatul unităţii de învăţământ, cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului.
(2) Tematica şi bibliografia pentru examen se elaborează de către cadre didactice care predau la şcoala postliceală de balneofiziokinetoterapie şi recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta" şi se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR.
(3) Tematica şi bibliografia vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în sistemele de scriere şi lectură specifice nevăzătorilor şi slabvăzătorilor. Acestea vor fi distribuite de către Asociaţia Nevăzătorilor din România, prin filialele sale, pentru a fi aduse la cunoştinţa candidaţilor.
Articolul 8
(1) Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" publică anunţul de examen prin intermediul postului Radio România Actualităţi în emisiunea pentru nevăzători „Ochiul interior", pe site-ul şcolii şi la secretariatul unităţii de învăţământ, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului.
(2) Anunţul de examen cuprinde:a)specialitatea la care se organizează examenul de grad principal; b)documentele necesare înscrierii; c)datele de desfăşurare a examenului; d)locul şi perioada de înscriere; e)cuantumul sumei de participare la examen şi contul în care se depune aceasta.
Articolul 9Taxa de participare la examen se stabileşte de către Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta" şi este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului, în condiţiile legii, şi pentru plata cadrelor didactice care participă la examen.
Capitolul IIAtribuţii şi responsabilităţi care revin OAMGMAMR, Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta" şi Asociaţiei Nevăzătorilor din România în organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale Articolul 10
(1) În organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, OAMGMAMR are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:a)aprobarea calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului; b)aprobarea tematicii şi bibliografiei de examen; c)aprobarea componenţei comisiei de examen de către preşedintele OAMGMAMR; d)achiziţionarea şi tipărirea certificatelor de grad principal, precum şi transmiterea acestora după semnare către Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" în baza listelor nominale ale candidaţilor promovaţi, întocmite de acesta; e)validarea rezultatelor examenului prin decizie de către preşedintele OAMGMAMR.
(2) În organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale, Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:a)întocmirea şi mediatizarea calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului; b)asigurarea spaţiilor necesare organizării şi desfăşurării examenului de grad principal; c)asigurarea logisticii, precum şi a personalului necesar organizării şi desfăşurării examenului; d)organizarea şi monitorizarea activităţilor de elaborare a tematicii şi bibliografiei examenului de grad principal; e)transmiterea tematicilor şi bibliografiei Asociaţiei Nevăzătorilor din România pentru a fi distribuite de aceasta filialelor din întreaga ţară şi aduse la cunoştinţa candidaţilor; f)stabilirea, aprobarea sumei de participare la examen şi încasarea acesteia; g)achiziţionarea, în limita bugetului stabilit, a materialelor necesare organizării şi desfăşurării examenului; h)elaborarea propunerii componenţei comisiei de examen şi transmiterea acesteia spre aprobare preşedintelui OAMGMAMR; i)organizarea şi efectuarea înscrierii candidaţilor cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta metodologie; j)întocmirea documentelor necesare pentru plata comisiilor de examen pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal şi efectuarea tuturor plăţilor, în limita bugetului stabilit; k)asigurarea cheltuielilor de protocol pe perioada funcţionării comisiei de examen şi a comisiei de contestaţii, cu încadrarea în limita bugetului stabilit; l)eliberarea adeverinţelor/certificatelor de grad principal.
(3) În organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale, Asociaţia Nevăzătorilor din România are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:a)distribuirea tematicii şi bibliografiei, prin filialele sale, pentru fi puse la dispoziţia candidaţilor în sistemele de scriere şi lectură specifice nevăzătorilor şi slabvăzătorilor; b)mediatizarea, la nivel local, a calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului.
Capitolul IIIConstituirea şi atribuţiile comisiei de examen şi ale comisiei de contestaţii Articolul 11
(1) Componenţa comisiei de examen pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal este următoarea:a)preşedinte: directorul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta"; b)vicepreşedinte: preşedintele OAMGMAMR sau persoana desemnată de către acesta; c)membri:un vicepreşedinte al OAMGMAMR, desemnat de către preşedintele OAMGMAMR;

5-6 reprezentanţi ai Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta", dintre care cel puţin 2-3 medici care predau cursuri la Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta";

1 reprezentant al Asociaţiei Nevăzătorilor din România; d)secretar: secretarul-şef al Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta".
(2) Componenţa nominală a comisiei de examen se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului.
(3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisia de examen îşi desfăşoară activitatea la sediul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta", în încăperi destinate special, dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a informaţiilor, stabilite de preşedintele comisiei de examen.
Articolul 12Comisia de examen are următoarele atribuţii: a)elaborează subiectele de examen; b)organizează şi coordonează activităţile specifice pentru elaborarea subiectelor de examen şi păstrarea în condiţii de securitate a acestora; c)coordonează activitatea de întocmire a documentelor de lucru necesare pentru derularea operativă a sesiunii de examen; d)elaborează instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului oral şi practic, prezentate candidaţilor; e)soluţionează operativ eventualele probleme administrative şi organizatorice ce apar în perioada premergătoare examenului sau în ziua de desfăşurare a examenului; f)asigură întocmirea cataloagelor şi proceselor-verbale cu rezultatele examenului; g)îndeplineşte activităţile necesare în vederea validării rezultatelor finale ale examenului; h)asigură preluarea dosarelor de înscriere ale candidaţilor; i)asigură verificarea dosarelor de înscriere cu respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta metodologie în acest sens, precum şi întocmirea listelor cu candidaţii admişi la înscriere; j)asigură instruirea candidaţilor privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării examenului de grad principal; k)asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice susţinerii examenului; l)asigură informarea operativă a preşedintelui comisiei de examen asupra eventualelor probleme administrative şi organizatorice apărute în perioada organizării şi desfăşurării examenului de grad principal. Articolul 13
(1) Nu pot face parte din componenţa comisiei de examen cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.
(2) La numirea în comisia de examen şi în comisia de contestaţii, membrii acestora semnează o declaraţie de interese, conform anexei nr. 1.
Articolul 14
(1) În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi pentru care se organizează examen, preşedintele comisiei de examen stabileşte colective tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal. Acestea au în atribuţii asigurarea securităţii desfăşurării examenului şi alte activităţi necesare bunei desfăşurări a examenului.
(2) Persoanele care fac parte din comisii şi colective tehnice semnează o declaraţie de confidenţialitate, conform anexei nr. 2.
Articolul 15
(1) Membrii comisiei de examen şi ai comisiei de contestaţii pentru organizarea şi desfăşurarea examenului poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului, pentru asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, pentru garantarea şanselor egale pentru aceştia şi pentru securitatea subiectelor de examen.
(2) Membrii comisiei de examen şi ai comisiei de contestaţii pentru organizarea şi desfăşurarea examenului care se abat de la respectarea prezentei metodologii sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a examenului, divulgă conţinutul subiectelor de examen, încalcă regulile de evaluare a candidaţilor sunt sancţionaţi administrativ, disciplinar sau, după caz, penal, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În aceste situaţii, preşedintele comisiei de examen dispune încetarea imediată a exercitării atribuţiilor pe care le au aceste persoane.
Articolul 16
(1) Comisia de contestaţii este formată din 3 cadre didactice care predau la Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" şi un secretar, numiţi de către preşedintele OAMGMAMR cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului.
(2) Comisia de contestaţii soluţionează contestaţiile în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.
Capitolul IVÎnscrierea candidaţilor Articolul 17
(1) La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a)sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire sau echivalentă ai uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ:liceu sanitar; şcoală postliceală sanitară; b)fac dovada unei vechimi de minimum 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii.
Articolul 18
(1) La înscriere candidatul depune un dosar care conţine următoarele documente:a)cererea de înscriere cu datele de contact; b)copia actului de identitate; c)copia diplomei de absolvire a şcolii de specialitate conform legii; d)în cazurile prevăzute la alin. (4) candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România; e)adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte vechimea în funcţie; f)copia actelor de schimbare a numelui, după caz; g)dovada plăţii sumei de participare la examen; h)declaraţie privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta", conform anexei nr. 3.
(2) Pentru documentele în copie prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi f) se vor prezenta şi documentele originale pentru a fi verificate dacă sunt conforme cu originalul.
(3) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile-gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014, cu modificările ulterioare. Vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat. Vechimea acumulată în activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.
(4) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.
(5) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.
Articolul 19
(1) Dosarele de înscriere se depun la sediul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta", la secretariat, în termenul stabilit prin publicaţia de examen.
(2) Comisia de examen, în termen de 24 de ore de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse de candidaţi şi stabileşte pentru fiecare rezultatul „Admis" sau „Respins".
(3) Secretarul comisiei va întocmi lista cu candidaţii înscrişi la examenul de grad principal, conform anexei nr. 4.
(4) Lista candidaţilor declaraţi „Admis" la înscriere se afişează la sediul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta", care a operat înscrierea, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de înscriere.
(5) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor în termen de 24 de ore de la data afişării.
Articolul 20
(1) Taxa de participare la examen se restituie în cazul:

candidaţilor care se retrag din examen cu cel puţin 5 zile înainte de începerea examenului;

candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins".
(2) Solicitarea de restituire a taxei de participare la examen se depune, în termen de 30 de zile de la data încheierii examenului, la sediul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta", unde candidatul a depus dosarul de înscriere.
(3) Taxa de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.
Capitolul VOrganizarea examenului Articolul 21
(1) Comisia de examen alcătuieşte biletele de examen.
(2) Biletele de examen pentru proba orală conţin două subiecte.
(3) Biletele de examen pentru proba practică vor avea două subiecte.
(4) Biletele de examen vor fi elaborate de medicii examinatori sub directa supraveghere a preşedintelui comisiei cu 24 de ore înainte de data examenului. Acestea vor fi introduse în plicuri sigilate şi depuse în fişetul metalic care se încuie şi se sigilează. Cheile de la fişetul metalic se depun într-un plic sigilat în casa de bani a şcolii.
(5) Desigilarea subiectelor de examen se va face pentru fiecare probă de examen, în ziua în care se susţine proba, la ora 9,00, în plenul comisiei de examen.
Capitolul VI Desfăşurarea examenului Articolul 22
(1) Listele cu candidaţii în ordine alfabetică se vor afişa pe uşile sălilor de examen cu două zile înainte de data examenului, la ora 12,00.
(2) Intrarea candidaţilor în sălile de examen se va face pe baza buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului.
Articolul 23
(1) Examenul va începe la ora 9,30.
(2) Examenul se va desfăşura începând cu proba orală. După finalizarea probei orale se va desfăşura proba practică. Proba practică se va susţine în cabinetele de instruire practică ale scolii, în prezenţa comisiei de examen.
(3) Este interzis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, caiete, telefoane mobile; de asemenea, le este interzis să discute între ei.
(4) Candidaţii nu au voie să intre în sălile de examen cu însoţitori. În sala de examen nu au acces decât membrii comisiei de examen.
(5) Pentru distribuirea altor materiale specifice pentru candidaţii nevăzători, necesare în timpul examenului, Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" va desemna un profesor nevăzător - tiflopedagog care se va ocupa de această activitate.
(6) În cazul în care un candidat nu poate să scrie nici în negru şi nici în sistemul Braille, acesta va face o cerere pentru a primi aprobare de la preşedintele comisiei de examen să delege o persoană pentru a-i scrie în negru răspunsurile date la subiectele de examen, atât la proba orală, cât şi în fişa tehnologică pentru proba practică. Această cerere va fi depusă odată cu cererea de înscriere la examen.
(7) În situaţia menţionată la alin. (6), persoana delegată va fi un cadru didactic sau pedagog care nu are pregătire sanitară din cadrul serviciului secretariat.
(8) Candidaţii care nu respectă regulile prezentei metodologii vor fi eliminaţi din examen de către preşedintele comisiei de examen şi vor fi consemnaţi în procesul-verbal.
(9) La terminarea examenului, candidaţii vor preda lucrările secretarului comisiei.
(10) Candidaţii absenţi şi cei care se retrag din examen vor fi menţionaţi în procesul-verbal ce va fi întocmit la finalizarea examenului.
Articolul 24În cazuri deosebite, pentru necesităţi fiziologice, candidaţii vor primi aprobare pentru a absenta din sala de examen maximum 15 minute şi vor fi însoţiţi permanent de un profesor asistent sau de un pedagog. Articolul 25
(1) Se declară promovaţi candidaţii care obţin minimum media 7 (şapte). Candidaţii respinşi pot depune contestaţii în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor. Soluţionarea contestaţiilor se va face de către comisia de contestaţii. Răspunsurile la contestaţii se vor comunica în termen de 24 de ore de la depunere.
(2) Candidaţii promovaţi vor fi înscrişi pe un tabel în care se vor menţiona următoarele date: numele şi prenumele candidatului, data naşterii (anul, luna, ziua), localitatea şi judeţul în care s-a născut, numele părinţilor, şcoala absolvită, promoţia, localitatea şi judeţul, nota obţinută.
Articolul 26La încheierea examenului se va întocmi procesul- verbal privind desfăşurarea examenului de grad principal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
Capitolul VIIValidarea rezultatelor Articolul 27La expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, comisia de examen centralizează rezultatele examenului şi le înaintează preşedintelui OAMGMAMR în termen de 48 de ore, în vederea eliberării certificatelor de grad principal. Capitolul VIIIDispoziţii finale Articolul 28 (1) Promovarea examenului de grad principal se atestă prin certificat de grad principal, întocmit conform anexei nr. 6.
(2) Certificatul de grad principal se eliberează de către OAMGMAMR candidaţilor promovaţi, în termen de 3 luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal. Pe această perioadă şi pentru situaţii deosebite (încadrare pe post, participare la concurs de ocupare a unui post vacant, plecare în străinătate etc.), preşedintele OAMGMAMR poate elibera, la cerere, candidaţilor promovaţi adeverinţe din care să rezulte că titularul a promovat examenul de grad principal, specialitatea, sesiunea, nota obţinută şi perioada de valabilitate a adeverinţei.
Articolul 29Formularele certificatelor de grad principal se procură de către OAMGMAMR. Articolul 30
(1) Dosarele de înscriere, grilele de răspuns ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se păstrează în arhiva de la sediul Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta".
(2) Pe toate documentele întocmite la nivelul comisiei de examen se aplică ştampila Liceului Tehnologic Special „Regina Elisabeta".
Articolul 31Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA Nr. 1la metodologie DECLARAŢIE DE INTERESE Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ........ ............., C.l./B.l. seria ........ ........ nr. ..............., (numele şi prenumele) membru al ........ ................ ................ ................ ................, declar pe propria răspundere că am/nu am soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor înscrişi la examenul de grad principal din sesiunea ........ ................ ................ ........ .......... . ........ ........ .......... (semnătura) ............ (data) ANEXA Nr. 2la metodologie DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ........ ............., C.l./B.l. seria ........ ........ nr. ..............., (numele şi prenumele) declar pe propria răspundere că voi păstra confidenţialitatea întrebărilor elaborate pentru testul-grilă, precum şi a datelor, documentelor şi informaţiilor care contribuie la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea ........ ................ ................ ........, cu excepţia celor date publicităţii. Voi trata orice document care conţine subiectele de examen şi la care am acces drept secret şi confidenţial şi nu îl voi transmite unei terţe părţi. Dau prezenta declaraţie de confidenţialitate pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la confidenţialitatea şi păstrarea secretului informaţiei. ........ ........ .......... (semnătura) ............ (data) ANEXA Nr. 3la metodologie DECLARAŢIE privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta" Subsemnatul(a), ........ ................ ........ ........, declar că am fost informat(ă) cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal şi îmi exprim consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv pentru afişarea nominală a rezultatelor examenului de către Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta". Data .......... Semnătura .............. ANEXA Nr. 4 la metodologie LISTA cu candidaţii înscrişi la examenul de grad principal, sesiunea ........ ................ ........ .........., specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale

Nr. crt. Numele şi prenumele Data naşterii Locul actual de muncă, unitatea, secţia Observaţii
1.
2.
3.
4.
5.

ANEXA Nr. 5 la metodologie LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „REGINA ELISABETA" PROCES-VERBAL PRIVIND DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL ÎN SESIUNEA ....... I. Date statistice: numărul candidaţilor înscrişi în examen, total şi pe specialităţi;

numărul candidaţilor prezentaţi la examen, total şi pe specialităţi;

candidaţii al căror dosar de înscriere a fost declarat „Respins", precum şi motivul respingerii;

numărul candidaţilor declaraţi „Promovaţi" şi „Nepromovaţi", pe specialităţi;

punctajul maxim şi minim obţinut la testul-grilă.II. Rezultate obţinute: aprecieri privind desfăşurarea probelor de examen;

numărul responsabililor de săli şi al supraveghetorilor;

incidente/abateri de la metodologie apărute pe timpul desfăşurării examenului şi modul de soluţionare;

contestaţii depuse de candidaţi şi modul de soluţionare;

apreciere generală asupra nivelului pregătirii candidaţilor;

modul cum au fost asigurate paza şi securitatea documentelor de examen. ANEXA Nr. 6la metodologie ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞL ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA Seria .............. nr ........ .........** Se completează numărul curent din registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii. CERTIFICAT DE GRAD PRINCIPAL Domnul/Doamna, ........ ................ ..............., născut(ă) în anul ..........., luna ............, ziua ............., în localitatea ........ ............., judeţul ........ ................, de profesie ........ ................ ............, a promovat EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL în specialitatea ........ ........ .............., în sesiunea ........ ........ , cu nota ........ ........ ............... Prezentul certificat asigură titularului drepturile ce decurg din prevederile legale în vigoare. Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, L.S. ........ ................ ................ ................ ................ ................ Data eliberării: ........ ...............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1679/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1679 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1679/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu