Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 166 din  8 martie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 234 din 17 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale dispozitiilor art. VIII alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind stingerea prin compensare a obligatiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare

    A. Compensarea sumelor reprezentand accizele aferente cantitatilor de carburanti care se utilizeaza efectiv pentru functionarea navelor de catre societatile comerciale care desfasoara activitati de transport naval, achitate pana la data de 31 decembrie 2003 si nestinse in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 499/2001, se efectueaza, in primul rand, cu obligatiile fata de bugetul de stat, iar apoi cu cele reprezentand contributii sociale, datorate pana la data de 31 decembrie 2003 si neachitate de aceste societati comerciale, pana la data compensarii.
    1. Obligatiile datorate bugetului de stat, reprezentand impozite si taxe, scadente pana la data de 31 decembrie 2003, dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora, neachitate de societatile comerciale care desfasoara activitate de transport naval, denumite in continuare beneficiari, se sting prin compensare cu sumele reprezentand accizele aferente cantitatilor de carburanti care se utilizeaza efectiv pentru functionarea navelor de catre aceste societati beneficiare, achitate pana la data de 31 decembrie 2003 si nestinse pana la data compensarii.
    2. Beneficiarii vor depune o cerere de compensare a sumelor respective, la organul fiscal, conform prevederilor art. 105 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in limita sumelor datorate bugetului de stat, precum si a creantelor provenite din contributiile sociale.
    In baza acestei cereri de compensare, precum si a cererii de compensare si a documentatiei prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2000, deja depuse la organul fiscal de catre beneficiari si nesolutionate ca urmare a abrogarii acestui act normativ, se va proceda la efectuarea compensarii sumelor respective.
    Sumele ce se compenseaza sunt sume reprezentand accizele achitate de beneficiari pana la data de 31 decembrie 2003 si necompensate.
    3. Dupa depunerea cererii de compensare organul de inspectie fiscala va proceda la efectuarea controlului asupra realitatii datelor continute de aceste situatii, verificand atat documentele care au stat la baza intocmirii situatiei respective, cat si cuantumul obligatiilor fiscale datorate, calculand inclusiv dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acelor obligatii.
    Data stingerii sumelor solicitate la compensare de beneficiari este data depunerii cererii de compensare.
    4. Prin raportul scris emis de organul de inspectie fiscala se stabilesc suma reprezentand valoarea accizelor la care este indreptatit beneficiarul la compensare, precum si suma obligatiilor restante fata de bugetul de stat si cele provenind din contributiile sociale. Pe baza sumei stabilite prin actul de control si a situatiei centralizatoare, organul de colectare va proceda la intocmirea notei de compensare.
    Ordinea de efectuare a compensarii este cea prevazuta la art. 105 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 si se vor compensa obligatiile fiscale datorate pana la data de 31 decembrie 2002.
    5. Conform prevederilor art. 105 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, organul de colectare va instiinta in scris beneficiarul despre compensarea efectuata, in termen de 7 zile de la data efectuarii compensarii, iar in cazul in care au ramas sume reprezentand accize necompensate, i se va preciza beneficiarului ca urmeaza sa initieze de indata procedura prevazuta la lit. B.
    B. Pentru sumele ramase necompensate dupa efectuarea procedurii de la lit. A, beneficiarii vor initia procedura de compensare in limita sumei inscrise in comunicarea prevazuta la lit. A pct. 5.
    1. Obligatiile, reprezentand impozite, taxe, dobanzi si penalitati de intarziere, datorate la 31 decembrie 2003 de agentii economici furnizori ai societatilor comerciale de transport naval, denumiti in continuare furnizori, si neachitate pana la aceasta data, se sting prin compensare cu sumele reprezentand accize ramase necompensate, in limita datoriilor provenite din relatiile contractuale incheiate intre furnizori si beneficiari si neachitate de catre beneficiarii respectivi.
    2. Pentru compensarea obligatiilor prevazute la pct. 1, beneficiarul initiaza procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata, in 4 exemplare originale, conform modelului prezentat in anexa la prezentele norme metodologice.
    3. La pct. 1.1 din procesul-verbal de compensare, beneficiarul inscrie pe propria raspundere suma reprezentand contravaloarea facturilor neachitate furnizorului mentionat la pct. 2, iar la pct. 1.2, suma reprezentand accize ramase necompensate pana la data incheierii acestuia, in limita careia se efectueaza compensarea, toate exemplarele originale ale procesului-verbal de compensare fiind apoi transmise furnizorului respectiv, in vederea confirmarii obligatiilor pe care i le datoreaza acestuia.
    4. Dupa confirmarea sumelor, furnizorul transmite cele 4 exemplare ale procesului-verbal de compensare organului fiscal teritorial in a carui evidenta este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, care, la randul sau, inscrie la pct. 3.1 din procesul-verbal de compensare cuantumul obligatiilor datorate la bugetul de stat de furnizorul respectiv, pe felurile de impozite si taxe prevazute la pct. 1. Dobanzile si penalitatile de intarziere se vor inscrie separat.
    5. Dupa efectuarea stingerii obligatiilor nominalizate in procesul-verbal de compensare la pct. 3.2, in limita sumei inscrise la pct. 1.2, exemplarele procesului-verbal de compensare sunt transmise la organul fiscal in a carui evidenta se afla inregistrat beneficiarul, in vederea efectuarii stingerii sumei reprezentand accize ramase necompensate.
    6. In cazul in care suma ramasa de compensat este egala cu suma reprezentand datoriile rezultate din relatiile contractuale, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat beneficiarul inscrie la pct. 4.1 din procesul-verbal de compensare suma care s-a compensat, respectiv suma inscrisa la pct. 3.2, care trebuie sa fie egala cu cea inscrisa la pct. 1.1 si 1.2, isi opreste un exemplar, iar pe celelalte le transmite dupa cum urmeaza:
    a) un exemplar beneficiarului;
    b) un exemplar furnizorului;
    c) un exemplar organului fiscal la care este inregistrat furnizorul.
    7. In situatia in care suma accizelor ramase necompensate, respectiv suma inscrisa la pct. 1.2 din procesul-verbal de compensare este mai mare decat suma provenita din relatiile contractuale inscrisa la pct. 1.1, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat beneficiarul inscrie la pct. 4.1 din respectivul proces-verbal de compensare suma care s-a stins, iar diferenta ramasa nestinsa o inscrie la pct. 4.2, isi retine un exemplar, iar pe celelalte le transmite conform prevederilor pct. 6.
    8. Pentru diferenta ramasa necompensata, beneficiarul poate initia un alt proces-verbal de compensare pentru sumele datorate altui furnizor.
    9. In cazul in care suma inscrisa la pct. 1.2 din procesul-verbal de compensare, reprezentand accize ramase necompensate, este mai mica decat suma facturilor neachitate inscrisa la pct. 1.1, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat beneficiarul inscrie la pct. 4.1 suma care s-a compensat reprezentand suma accizelor ramase necompensate si care este cea de la pct. 3.2, isi retine un exemplar al procesului-verbal de compensare, pe celelalte transmitandu-le in ordinea prevazuta la pct. 6 din prezentele norme metodologice.
    10. Data compensarii obligatiilor datorate la bugetul de stat, pentru furnizor si beneficiar, este data la care directorul executiv adjunct din cadrul unitatii fiscale a aprobat operatiunile de compensare conform sumelor mentionate la pct. 3.2, pentru furnizor si, respectiv, cea mentionata la pct. 4.1, pentru beneficiar, astfel cum se precizeaza si prin prevederile art. 111 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
    11. Reflectarea in contabilitatea beneficiarilor si a furnizorilor a operatiunilor de compensare, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, se efectueaza conform reglementarilor contabile aplicabile.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Societatea Comerciala*1) ........................
    Domiciliul fiscal ...............................

                      PROCES-VERBAL Nr. ....../.......
de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, in relatia cu*2) ........................................

                                                              COD FISCAL
                                                           1. ............
                                                           2. ............
________________________________________________________________________________
                           Explicatii                              Nr.   Suma
                                                                   rand - lei -
________________________________________________________________________________
1.1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor neachitate
     datorate de beneficiar*3) ...................... pana la data
     incheierii procesului-verbal ................................   1  ........
1.2. Suma reprezentand accize ramase necompensate, in limita
     careia se compenseaza suma facturilor neachitate ............   2  ........
     Raspundem pentru datele de mai sus,

         Director,             Conducatorul compartimentului
         .........                   financiar-contabil,
            L.S.               .............................

         Data ........

2. Societatea comerciala furnizoare*2) ...........................
   Confirmam exactitatea datelor de la pct. 1.1

         Director,             Conducatorul compartimentului
         .........                   financiar-contabil,
            L.S.               .............................

         Data ........
________________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a societatii de transport naval.
    *2) Denumirea completa a furnizorului.
    *3) Se inscrie denumirea beneficiarului.

________________________________________________________________________________
                           Explicatii                              Nr.   Suma
                                                                   rand - lei -
________________________________________________________________________________
3. Organul fiscal teritorial in a carui evidenta se afla
   inregistrat furnizorul*1) .....................................
3.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*1) .................,
     in suma totala de .............., din care: .................   3  ........
     a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agentii economici*) .....   4  ........
     b) 01.01.01 Accesorii aferente impozitului pe profit de la
     agentii economici ...........................................   5  ........
     c) 08.01.03 Impozit pe dividende de la societatile comerciale
     .............................................................   6  ........
     d) 08.01.03 Accesorii aferente impozitului pe dividende de la
     societatile comerciale ......................................   7  ........
     e) 13.01 Taxa pe valoarea adaugata ..........................   8  ........
     f) 13.01 Accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata ......   9  ........
     g) 14.01 Accize .............................................  10  ........
     h) 14.01 Accesorii aferente accizelor .......................  11  ........
     i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si
     exploatare a resurselor minerale ............................  12  ........
     j) 17.01.04 Accesorii aferente taxei pe activitatea de
     prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor
     minerale ....................................................  13  ........
     k) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si
     gazele naturale .............................................  14  ........
     l) 17.01.24 Accesorii aferente impozitului pe titeiul din
     productia interna si gazele naturale ........................  15  ........
     m) 22.01.07 Venituri din concesiuni si inchirieri ...........  16  ........
     n) 22.01.07 Accesorii aferente veniturilor din concesiuni si
     inchirieri ..................................................  17  ........
     o) 22.01.11 Varsaminte de la persoane juridice pentru
     persoane cu handicap neincadrate ............................  18  ........
     p) 22.01.11 Accesorii aferente varsamintelor de la persoane
     juridice pentru persoane cu handicap neincadrate ............  19  ........
     q) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru persoanele
     cu handicap .................................................  20  ........
     r) 09.01.09 Accesorii aferente contributiei agentilor
     economici pentru persoanele cu handicap .....................  21  ........

       Director executiv adjunct,         Sef serviciu,
       ..........................         .............
                 L.S.

3.2. Se sting obligatiile catre bugetul de stat ale*1) ..........,
     in suma totala de ..........................................,  22  ........
     din care:
     a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agentii economici*) .....  23  ........
     b) 01.01.01 Accesorii aferente impozitului pe profit de la
     agentii economici*) .........................................  24  ........
     c) 08.01.03 Impozit pe dividende de la societatile comerciale
     .............................................................  25  ........
     d) 08.01.03 Accesorii aferente impozitului pe dividende de la
     societatile comerciale ......................................  26  ........
     e) 13.01 Taxa pe valoarea adaugata ..........................  27  ........
     f) 13.01 Accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata ......  28  ........
     g) 14.01 Accize .............................................  29  ........
     h) 14.01 Accesorii aferente accizelor .......................  30  ........
     i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si
     exploatare a resurselor minerale ............................  31  ........
     j) 17.01.04 Accesorii aferente taxei pe activitatea
     de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor
     minerale ....................................................  32  ........
     k) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si
     gazele naturale .............................................  33  ........
     l) 17.01.24 Accesorii aferente impozitului pe titeiul din
     productia interna si gazele naturale ........................  34  ........
     m) 22.01.07 Venituri din concesiuni si inchirieri ...........  35  ........
     n) 22.01.07 Accesorii aferente veniturilor din concesiuni si
     inchirieri ..................................................  36  ........
     o) 22.01.11 Varsaminte de la persoane juridice pentru
     persoane cu handicap neincadrate ............................  37  ........
     p) 22.01.11 Accesorii aferente varsamintelor de la persoane
     juridice pentru persoane cu handicap neincadrate ............  38  ........
     q) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru persoanele
     cu handicap .................................................  39  ........
     r) 09.01.09 Accesorii aferente contributiei agentilor
     economici pentru persoanele cu handicap .....................  40  ........

       APROBAT COMPENSAREA
       Director executiv adjunct,         Sef serviciu,
       ..........................         .............
                 L.S.

       Data .....................

4. Organul fiscal teritorial in a carui evidenta se afla
   inregistrat beneficiarul efectueaza stingerea
4.1. Organul fiscal teritorial in a carui evidenta se afla
     inregistrat beneficiarul inscrie suma care s-a stins prin
     compensare ..................................................  41  ........
4.2. Organul fiscal teritorial in a carui evidenta se afla
     inregistrat beneficiarul inscrie suma ramasa nestinsa
     (pct. 1.2 - 3.2) ............................................  42  ........

       Director executiv adjunct,         Sef serviciu,
       ..........................         .............
                 L.S.
________________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a furnizorului.
    *) In cazul IMM urilor se va completa cu impozitul pe venitul microintreprinderilor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 166/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 166 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu