Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 166 din  1 octombrie 2003

referitor la punerea in aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca, elaborat in baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 738 din 22 octombrie 2003


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma aprobarii in plenul Consiliului Concurentei si a avizului favorabil al Consiliului Legislativ, se pune in aplicare Regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin impreuna cu regulamentul mentionat vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Consiliului Concurentei,
                           Theodor Valentin Purcarea

                               REGULAMENT
privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca, elaborat in temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

    In temeiul dispozitiilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    Introducere
    Elaborarea unui cadru juridic care reglementeaza materia ajutorului de stat reprezinta continuarea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Scopul notificarii si autorizarii ajutoarelor de stat acordate de autoritatile publice sau de organismele care administreaza fonduri publice este de a urmari masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt determinate de cerere si oferta.

    Domeniul de aplicare
    Art. 1
    (1) Prezentul regulament se aplica schemelor care constituie ajutorul de stat ce se acorda pentru crearea de locuri de munca, pentru incadrarea in munca a persoanelor defavorizate sau a persoanelor cu handicap, precum si pentru acoperirea costurilor suplimentare pentru incadrarea in munca a persoanelor cu handicap.
    (2) Prezentul regulament se aplica ajutorului de stat pentru ocuparea fortei de munca, acordat in toate sectoarele economiei, inclusiv ajutorului de stat ce poate fi acordat agentilor economici care desfasoara activitati legate de producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor agricole mentionate in anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, adoptat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002 privind punerea in aplicare a regulamentelor Consiliului Concurentei, elaborate in baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.
    (3) Prezentul regulament nu se aplica:
    a) in cazul ajutorului de stat acordat in industria carbunelui sau a constructiilor de nave;
    b) in cazul ajutorului de stat pentru crearea de locuri de munca, in sensul art. 4, acordat in domeniul transporturilor; acest ajutor de stat va fi notificat Consiliului Concurentei conform art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu completarile ulterioare;
    c) in cazul ajutorului de stat acordat activitatilor legate de export, si anume al ajutorului legat direct de cantitatile exportate, de stabilirea si exploatarea unei retele de distributie sau al ajutorului care se refera la alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    d) in cazul ajutorului de stat care favorizeaza produsele interne in raport cu produsele importate.

    Definitii
    Art. 2
    (1) La alin. (2) - (10) este precizata semnificatia termenilor utilizati in prezentul regulament.
    (2) Intensitatea bruta a ajutorului reprezinta valoarea ajutorului de stat exprimata ca procent din costurile eligibile. Toate sumele utilizate vor fi luate in considerare inainte de deducerea oricaror impozite directe. Daca ajutorul se acorda sub alta forma decat cea a unor fonduri nerambursabile, valoarea ajutorului va fi echivalentul subventiei nete (ESN). Ajutorul ce se acorda in transe va fi actualizat la valoarea sa din momentul acordarii. Rata dobanzii utilizata pentru operatiuni de actualizare si pentru calcularea valorii ajutorului in cazul unui credit preferential va fi rata de referinta din momentul acordarii ajutorului.
    (3) Intensitatea neta a ajutorului reprezinta suma actualizata neta ramasa dupa ce s-au scazut taxele, acestea fiind exprimate ca procent din costurile eligibile.
    (4) Numarul de salariati reprezinta numarul anual de unitati de munca (NAUM), alcatuit din numarul de persoane angajate cu norma intreaga in cursul unui an si din numarul de persoane care au fost angajate in regim partial sau sezonier, fiind exprimate ca fractie din NAUM.
    (5) Persoana marginalizata social sau amenintata cu riscul excluderii profesionale ori persoana dificil de mediat, denumita in continuare persoana defavorizata, reprezinta orice persoana care apartine unei categorii ce se confrunta cu dificultati de intrare pe piata muncii, si anume orice persoana care indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
    a) nu a implinit varsta de 25 de ani sau a terminat de maximum 2 ani studiile secundare ori universitare si nu a fost inca angajata intr-o activitate remunerata in mod regulat;
    b) orice persoana care emigreaza in Romania sau care se stabileste in Romania cu scopul de a-si gasi un loc de munca;
    c) orice persoana care apartine unei minoritati etnice si care doreste sa isi dezvolte cunostinte lingvistice, formarea profesionala sau experienta profesionala pentru a-si creste sansele de a obtine un loc de munca stabil;
    d) orice persoana care doreste sa intre sau sa reintre pe piata muncii si care nu a lucrat sau nu a frecventat nici o forma de invatamant pe o perioada de cel putin 2 ani, in special orice persoana care a incetat lucrul din cauza dificultatilor intampinate in legatura cu concilierea activitatii profesionale cu viata de familie;
    e) orice persoana care are statut de unic intretinator al unuia sau mai multor copii;
    f) orice persoana care nu a frecventat o forma de invatamant secundar ori echivalentul acestuia si care nu are un loc de munca sau care este pe punctul de a-si pierde locul de munca;
    g) orice persoana in varsta de peste 50 de ani, care nu are un loc de munca sau care este pe punctul de a-si pierde locul de munca;
    h) orice persoana care nu a fost angajata de o perioada indelungata, adica orice persoana care nu a avut un loc de munca timp de 12 luni din ultimele 16 luni sau de 6 luni din ultimele 8 luni, in cazul persoanelor sub 25 de ani;
    i) orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de legea romana pentru a se considera ca a fost sau ca este dependenta de substante narcotice;
    j) orice persoana care nu a obtinut un loc de munca permanent de la inceperea executarii unei pedepse privative de libertate sau a altei masuri penale;
    k) orice femeie dintr-o regiune de dezvoltare unde rata medie a somajului a depasit 100% din media comunitatii pe o perioada de cel putin 2 ani calendaristici sau unde rata somajului in randul femeilor a depasit 150% din rata somajului in randul barbatilor, in regiunea respectiva, pe o perioada de cel putin 2 ani din ultimii 3 ani calendaristici.
    (6) Persoana cu handicap inseamna orice persoana in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare.
    (7) Angajare protejata inseamna angajare intr-o unitate operationala in care cel putin 50% din numarul angajatilor sunt persoane cu handicap, care nu sunt apte sa munceasca pe piata libera a muncii.
    (8) Costurile salariale contin urmatoarele componente care sunt in sarcina beneficiarului ajutorului de stat ca urmare a noilor angajari realizate:
    a) salariul brut inainte de aplicarea impozitelor;
    b) contributiile obligatorii la asigurarile sociale.
    (9) Un loc de munca este legat de realizarea unui proiect de investitii, daca se refera la activitatea la care se raporteaza investitia si daca este creat in decursul a 3 ani de la finalizarea investitiei. In timpul acestei perioade locurile de munca create ca urmare a cresterii ratei de utilizare a capacitatii create de investitie sunt, de asemenea, legate de investitie.
    (10) Investitia in imobilizari corporale reprezinta investitia in mijloace fixe care au legatura cu crearea unei noi unitati operationale, extinderea uneia existente sau angajarea intr-o activitate care presupune schimbari fundamentale ale produsului ori procesului de productie al unei unitati operationale existente (in special prin rationalizare, diversificare sau modernizare). O investitie in mijloace fixe, facuta prin preluarea unei unitati operationale care a fost inchisa sau care s-ar fi inchis daca nu ar fi fost cumparata, poate fi considerata ca fiind o investitie corporala.
    (11) Investitia in imobilizari necorporale reprezinta investitia in transfer de tehnologie prin dobandirea drepturilor decurgand din brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.

    Conditii pentru exceptarea de la notificarea masurilor de ajutor de stat privind ocuparea fortei de munca
    Art. 3
    (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 9, schemele de ajutor de stat care indeplinesc toate conditiile prevazute de prezentul regulament sunt considerate compatibile cu un mediu concurential normal si sunt exceptate de la obligatia notificarii prealabile prevazute de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 143/1999, cu completarile ulterioare, daca:
    a) prevad ca orice alocare specifica, care poate fi acordata ca parte a unei astfel de scheme, indeplineste toate conditiile prezentului regulament;
    b) schema contine o referire expresa la prezentul regulament, cu specificarea titlului si a datei publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Alocarile specifice acordate ca parte a schemei prevazute la alin. (1) sunt considerate compatibile cu un mediu concurential normal si sunt exceptate de la obligatia notificarii prealabile prevazute de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 143/1999, cu completarile ulterioare, daca indeplinesc toate conditiile stabilite prin prezentul regulament.

    Crearea de locuri de munca
    Art. 4
    (1) Schemele de ajutor de stat pentru crearea de locuri de munca si orice alt ajutor care poate fi acordat in cadrul acestor scheme trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la alin. (2), (3) si (4).
    (2) Intensitatea neta a ajutorului de stat nu va depasi plafonul ajutorului de stat regional pentru investitii. Pentru intreprinderile mici si mijlocii acest plafon poate fi marit cu 15% brut, cu conditia ca intensitatea totala neta a ajutorului de stat sa nu depaseasca 75% .
    (3) Plafonul maxim al ajutorului de stat regional se va aplica doar daca contributia beneficiarului la finantare este de minimum 25% si daca locurile de munca sunt mentinute in cadrul regiunii.
    (4) Plafonul maxim se aplica si ajutorului de stat pentru ocuparea fortei de munca in scopul producerii, prelucrarii sau comercializarii produselor agricole mentionate in anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii.
    (5) Plafoanele stabilite la alin. (2) - (4) sunt aplicabile in cazul unei intensitati a ajutorului de stat, calculata ca procentaj din costurile salariale aferente locurilor de munca create pe o perioada de 2 ani, in urmatoarele conditii:
    a) locurile de munca create trebuie sa reprezinte o crestere neta a numarului de angajati atat in unitatea operationala, cat si in intreprinderea in cauza, prin raportare la media ultimelor 12 luni;
    b) locurile de munca create sunt mentinute pe o perioada de cel putin 3 ani sau de 2 ani, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii;
    c) noii angajati care beneficiaza de aceste locuri de munca trebuie sa nu fi avut niciodata un loc de munca, sa-si fi pierdut sau sa fie pe cale de a-si pierde locul de munca.
    (6) In cazul ajutorului de stat pentru crearea de locuri de munca, acordat ca parte a unei scheme exceptate de la notificare in conditiile prezentului regulament, se poate acorda suplimentar si un ajutor pentru angajarea de persoane defavorizate sau de persoane cu handicap, conform art. 5 sau 6, dupa caz.

    Angajarea persoanelor defavorizate si a persoanelor cu handicap
    Art. 5
    (1) Schemele de ajutor de stat pentru angajarea, de catre un agent economic, de persoane cu handicap, persoane defavorizate si orice alocari specifice care pot fi acordate ca parte a unor astfel de scheme vor trebui sa indeplineasca conditiile prevazute la alin. (2) si (3).
    (2) Intensitatea bruta a ajutorului de stat in legatura cu angajarea persoanelor cu handicap sau a persoanelor defavorizate, calculata ca procentaj din costurile salariale pe o perioada de un an de la angajare, nu va depasi 50% in cazul persoanelor defavorizate sau 60% in cazul persoanelor cu handicap.
    (3) Urmatoarele conditii se aplica cumulativ:
    a) cand angajarea nu reprezinta o crestere neta a numarului de salariati ai unitatii operationale in cauza, postul sau posturile trebuie sa fi devenit vacante in urma unor plecari voluntare, a pensionarii pentru limita de varsta, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a unor concedieri legale pentru motive imputabile angajatului, dar nu ca urmare a reducerii numarului de posturi;
    b) angajatul sau angajatii trebuie sa poata beneficia de un loc de munca continuu pe o perioada de minimum 12 luni, cu exceptia cazurilor de concedieri legale pentru motive imputabile angajatului.

    Costurile suplimentare pentru angajarea persoanelor cu handicap
    Art. 6
    (1) Schemele de ajutoare de stat pentru angajarea persoanelor cu handicap si orice alocari specifice care pot fi acordate ca parte a acestor scheme vor trebui sa indeplineasca conditiile prevazute la alin. (2) si (3).
    (2) Ajutorul de stat nu va putea depasi nivelul necesar pentru a compensa o productivitate scazuta, rezultat al unui handicap al angajatului sau angajatilor, precum si oricare dintre urmatoarele costuri, care sunt suplimentare celor pe care beneficiarul ajutorului de stat le-ar fi suportat daca ar fi angajat persoane fara handicap pe parcursul unei perioade pentru care persoana sau persoanele cu handicap au fost angajate efectiv:
    a) costuri cu adaptarea locului de munca;
    b) costuri cu angajarea personalului insarcinat exclusiv cu asistenta persoanei sau persoanelor cu handicap;
    c) costuri cu adaptarea echipamentelor existente sau cu achizitionarea unora noi, care sa poata fi utilizate de catre angajatii cu handicap.
    (3) Atunci cand beneficiarul ajutorului de stat asigura "angajare protejata", acesta poate primi ajutor suplimentar care poate acoperi, fara sa depaseasca, costurile de constructie, instalare, extindere a locatiei respective si orice cost de administrare si transport care sunt determinate de angajarea persoanelor cu handicap.
    (4) Schemele exceptate de la notificare de prezentul articol vor contine prevederi conform carora ajutorul de stat este acordat cu conditia ca beneficiarul sa pastreze dosarele/inregistrarile care sa permita verificarea faptului ca ajutorul ce i s-a acordat indeplineste conditiile prevazute de prezentul articol si de art. 8 alin. (4).

    Necesitatea acordarii ajutorului de stat
    Art. 7
    (1) Prezentul regulament nu excepteaza de la notificare ajutoarele de stat prevazute la art. 4, decat daca una dintre urmatoarele conditii este indeplinita inainte de crearea locurilor de munca in cauza:
    a) orice cerere de acordare a unui ajutor de stat a fost propusa furnizorului de catre beneficiar;
    b) exista prevederi legale care stabilesc dreptul la un ajutor de stat in conformitate cu criterii obiective si fara alt exercitiu discretionar.
    (2) In cazurile in care:
    a) crearea de locuri de munca este legata de executarea unui proiect de investitie in imobilizari corporale sau necorporale; si/sau
    b) locurile de munca sunt create intr-un termen de 3 ani incepand de la finalizarea investitiei,
ajutoarele de stat nu beneficiaza de exceptarea de la notificare prevazuta la art. 4 decat cu conditia ca cererea mentionata la alin. (1) lit. a) sau adoptarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) lit. b) sa fi intervenit inainte de inceperea executarii proiectului de investitie.

    Cumulul
    Art. 8
    (1) Plafoanele ajutorului de stat, stabilite la art. 4, 5 si 6, se vor aplica indiferent daca ajutorul de stat pentru crearea de locuri de munca sau pentru angajare este finantat total ori partial de Uniunea Europeana.
    (2) Orice ajutor de stat exceptat de la notificare conform art. 3 nu se va cumula cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte finantari ale Uniunii Europene, in legatura cu aceleasi costuri salariale, daca prin acest cumul va rezulta o intensitate a ajutorului mai mare decat cea stabilita de prezentul regulament.
    (3) Orice ajutor de stat exceptat de la notificare conform art. 3 nu se va cumula:
    a) cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte fonduri comunitare, in legatura cu costurile oricarei investitii cu care locul de munca creat are legatura si care nu a fost finalizata la momentul crearii locului de munca ori care nu a fost finalizata cu 3 ani inainte ca locul de munca sa fie creat;
    b) cu nici un alt ajutor de stat sau finantare, in legatura cu aceleasi costuri salariale sau cu alte angajari legate de aceeasi investitie,
daca din acest cumul va rezulta o intensitate ce depaseste plafonul maxim al ajutorului de stat regional, asa cum este stabilita in Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii. In cazurile in care plafonul corespunzator a fost stabilit pentru un caz particular prin aplicarea regulilor ajutorului de stat pentru sectoare specifice sau prin aplicarea regulilor prevazute in Regulamentul multisectorial privind ajutorul de stat pentru proiecte mari de investitii si in Regulamentul multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii in sectoare industriale nespecifice, plafoanele stabilite se aplica in mod corespunzator.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (2) si (3), ajutoarele de stat prevazute de art. 5 si 6 pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat sau cu alte finantari ale Uniunii Europene, in legatura cu aceleasi costuri, inclusiv cu ajutorul de stat prevazut la art. 4, care respecta prevederile alin. (2) si (3), cu conditia ca schemele de ajutor de stat respective sa prevada ca un asemenea cumul nu conduce la o intensitate bruta a ajutorului, care sa depaseasca 100% din costurile salariale pe orice perioada de angajare a persoanei sau persoanelor respective.
    (5) Plafoanele precizate la alin. (4) se aplica fara a aduce atingere limitelor de intensitate prevazute de Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, adoptat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002.

    Ajutoarele de stat care raman supuse obligatiei notificarii prealabile
    Art. 9
    (1) Schemele de ajutor de stat pentru sectoare specifice nu vor fi exceptate de la notificare.
    (2) Prezentul regulament nu excepteaza de la obligatia notificarii ajutorul de stat care depaseste valoarea de 15 milioane euro brut pe o perioada de 3 ani, acordat unui agent economic. Consiliul Concurentei va evalua un asemenea ajutor pe baza criteriilor prevazute de prezentul regulament, chiar daca este acordat ca parte a unei scheme exceptate de la notificare conform prezentului regulament.
    (3) Nu sunt exceptate de la obligatia notificarii ajutoarele de stat pentru promovarea angajarii unor categorii de persoane care nu sunt defavorizate in sensul art. 2 alin. (5). In notificare furnizorul de ajutor de stat poate prezenta argumente Consiliului Concurentei ca persoanele care urmeaza a fi angajate sunt defavorizate. Prevederile art. 5 se aplica in mod corespunzator.
    (4) Ajutorul pentru mentinerea locurilor de munca este supus obligatiei de notificare conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 143/1999, cu completarile ulterioare. Sub rezerva regulilor sectoriale aplicabile, ajutorul de stat avand acest obiectiv va putea fi autorizat de Consiliul Concurentei daca se intentioneaza a fi acordat pentru remedierea pagubelor cauzate de dezastre naturale sau de alte evenimente exceptionale ori in cazul indeplinirii conditiilor prevazute pentru ajutorul de operare, stabilite in Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul pentru intreprinderile mici si mijlocii.
    (5) Ajutorul pentru conversia contractelor de munca temporara sau pe durata determinata in contracte de munca pe durata nedeterminata se va notifica Consiliului Concurentei in conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 143/1999, cu completarile ulterioare.
    (6) Schemele de ajutor de stat pentru angajarea pe baza de contract de munca individual cu timp partial, ajutoarele pentru parintii care lucreaza si masurile similare pentru ocuparea fortei de munca, ce promoveaza angajarea, dar care nu au ca rezultat final o crestere neta a numarului locurilor de munca, o crestere a angajarii persoanelor defavorizate sau a angajarii de persoane cu handicap, vor fi notificate Consiliului Concurentei in vederea autorizarii.
    (7) Alte masuri de ajutor, ale caror obiective sunt legate de piata muncii si de ocuparea fortei de munca, cum ar fi masurile care incurajeaza pensionarea anticipata, vor fi notificate Consiliului Concurentei in conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 143/1999, cu completarile ulterioare.
    (8) Ajutoarele de stat individuale pentru ocuparea fortei de munca vor fi notificate Consiliului Concurentei in conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 143/1999, cu completarile ulterioare, si vor fi evaluate in lumina dispozitiilor prezentului regulament. Un astfel de ajutor poate fi autorizat de catre Consiliul Concurentei daca este compatibil cu regulile specifice, in cazul in care astfel de reguli au fost stabilite pentru sectorul in care opereaza beneficiarul si numai daca se poate demonstra ca efectele ajutorului de stat asupra ocuparii fortei de munca compenseaza impactul pe care acesta il are asupra concurentei pe piata relevanta.

    Transparenta si monitorizare
    Art. 10
    (1) In termen de 20 de zile lucratoare de la implementarea unei scheme de ajutor de stat, exceptata de la notificare prin acest regulament, furnizorii de ajutor de stat vor trimite Consiliului Concurentei informatii privind schema de ajutor de stat in forma prevazuta in anexa nr. I.
    (2) Furnizorii de ajutor de stat trebuie sa pastreze inregistrari privind schemele de ajutor de stat exceptate de la notificare conform prezentului regulament, precum si cu privire la alocarile specifice acordate ca parte a acestor scheme. Aceste inregistrari trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a se putea stabili ca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezentul regulament in ceea ce priveste exceptarea de la obligatia notificarii si in special informatii privind statutul agentului economic al carui drept de a beneficia de ajutor are la baza calitatea sa de I.M.M. Furnizorii de ajutor de stat vor pastra aceste inregistrari timp de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata. La cererea scrisa a Consiliului Concurentei, furnizorii de ajutor de stat vor transmite, in termen de 20 de zile lucratoare sau in termenul stabilit de Consiliul Concurentei, toate informatiile pe care acesta le considera necesare pentru evaluarea indeplinirii conditiilor prevazute de prezentul regulament.
    (3) Furnizorii de ajutor de stat vor intocmi rapoarte de monitorizare privind schemele de ajutor de stat carora li se aplica dispozitiile prezentului regulament pentru fiecare an in care ajutorul de stat este acordat. Rapoartele de monitorizare se intocmesc dupa modelul prezentat in anexa nr. II si vor fi transmise Consiliului Concurentei in termen de 3 luni de la expirarea perioadei de raportare.

    Dispozitii finale
    Art. 11
    (1) Prezentul regulament se pune in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Anexele nr. I si II fac parte integranta din prezentul regulament.
    (3) Prezentul regulament se aplica ajutoarelor de stat acordate pentru ocuparea fortei de munca, notificate dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament, precum si atunci cand ajutoarele de stat au fost notificate inainte de intrarea lor in vigoare, dar decizia Consiliului Concurentei este ulterioara acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis inca o decizie.

    ANEXA 1
    la regulament

                     INFORMATIILE COMUNICATE DE FURNIZOR
privind ajutorul de stat acordat in conformitate cu Regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca

    Furnizorul:

    Regiunea:
    Observatie explicativa: indicati numele regiunii, daca ajutorul de stat este acordat de autoritatile locale.

    Titlul schemei de ajutor de stat:
    Indicati numele schemei de ajutor de stat.

    Baza legala:
    Indicati actul normativ/administrativ prin care se acorda ajutorul de stat, numarul si data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Cheltuielile anuale planificate in cadrul schemei:
    Sumele trebuie precizate in lei, precum si echivalentul in euro. Indicati cuantumul ajutorului de stat acordat in baza schemei de ajutor de stat.
    Pentru garantii, indicati suma (maxima) pentru imprumuturile garantate.

    Intensitatea maxima a ajutorului de stat defalcat pe destinatiile urmatoare:
    - art. 4 din regulament: crearea de locuri de munca;
    - art. 5 din regulament: recrutarea de persoane dezavantajate si cu handicap;
    - art. 6 din regulament: costuri suplimentare pentru angajarea persoanelor cu handicap.
    Indicati intensitatea maxima a ajutorului de stat, facand o diferentiere intre art. 4, 5 si 6 din regulament.

    Data acordarii ajutorului de stat:
    Indicati data de la care ajutorul de stat a fost acordat in cadrul schemei.

    Durata schemei de ajutor de stat:
    Indicati data (anul si luna) pana la care ajutorul de stat este acordat in cadrul schemei de ajutor de stat.

    Obiectivul ajutorului de stat:
    - art. 4 din regulament: crearea de locuri de munca;
    - art. 5 din regulament: recrutarea de persoane dezavantajate si cu handicap;
    - art. 6 din regulament: angajarea persoanelor cu handicap.
    Obiectivul principal al masurii trebuie identificat dintre cele 3 optiuni. Acest domeniu acorda posibilitatea de a indica mai departe si alte obiective secundare care vor fi urmarite.

    Sectoarele economice in cauza:
    Cu exceptia sectorului de constructie de nave si a altor sectoare care sunt subiectul unor reguli speciale.

    Numele si adresa autoritatii-furnizor:

    Alte informatii:
    Daca schema de ajutor de stat este cofinantata din fonduri ale Uniunii Europene, va rugam sa adaugati urmatoarea mentiune:
    Schema de ajutor de stat este cofinantata conform .............. [referinta]

    ANEXA 2
    la regulament

                         FORMULAR DE RAPORT PERIODIC
              care trebuie inaintat catre Consiliul Concurentei

    1. Titlul si numarul schemei de ajutor de stat
    2. Cheltuieli
    Trebuie prezentate cifre separate pentru fiecare instrument de ajutor de stat din cadrul schemei de ajutor de stat (de exemplu: sume nerambursabile, imprumuturi preferentiale, garantii, reduceri de taxe, subventii etc.). Cifrele trebuie sa fie exprimate in lei, precum si echivalentul in euro. In cazul reducerilor de taxe, veniturile la care statul renunta trebuie sa fie raportate. Daca nu exista cifre exacte, asemenea venituri trebuie estimate.
    Aceste cifre trebuie furnizate pentru anul de raportare, separat pentru fiecare ajutor de stat din cadrul schemei de ajutor de stat, indicandu-se:
    2.1. Sumele estimate reprezentand scutirile de taxe sau alte venituri de incasat, date referitoare la garantii etc., referitoare la acordarea de noi ajutoare de stat.
    2.2. Platile curente, scutirile de taxe sau alte venituri de incasat, date referitoare la garantii etc., pentru ajutoarele noi si cele existente. In cazul ajutorului de stat sub forma de garantie, trebuie furnizate urmatoarele date: suma totala a garantiei nerecuperate, prime, rambursari, indemnizatii platite, rezultatele operationale ale schemei de ajutor de stat in anul respectiv.
    2.3. Numarul de alocari specifice noi, acordate.
    2.4. Numarul general estimativ al locurilor de munca create sau al muncitorilor cu handicap ori dezavantajati, care au fost recrutati sau angajati in cadrul noilor decizii de acordare de ajutor de stat. Ajutorul de stat pentru recrutarea persoanelor dezavantajate trebuie defalcat in conformitate cu categoriile cuprinse in art. 2 alin. (5) din regulament.
    2.5. Analiza sumelor pe regiuni, in conformitate cu pct. 2.1.
    2.6. Analiza sumelor pe sectoare, in conformitate cu pct. 2.1, de catre beneficiarii din acele sectoare de activitate (daca sunt implicate mai multe sectoare, indicati suma pentru fiecare):
    - sectorul carbonifer:
    - unul dintre urmatoarele sectoare de productie:
        - otel;
        - constructie de nave;
        - fibre sintetice;
        - autovehicule;
        - altele;
    - unul dintre urmatoarele servicii:
        - servicii de transport;
        - servicii financiare;
        - alte servicii;
          alte sectoare.
    3. Alte informatii si remarci.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 166/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 166 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu