Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1632 din 24 aprilie 2007

privind aprobarea Regulamentului pentru reatestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu executia si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrarile de montaj al dotarilor tehnologice industriale

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 302 din 7 mai 2007In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului  nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată şi modificată prin Legea nr.  440/2002,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.   24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru reatestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală sinteză, investiţii şi achiziţii publice împreună cu direcţiile de specialitate din Ministerul Economiei şi Finanţelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

REGULAMENT

pentru reatestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia si a experţilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prevederile prezentului regulament au în vedere respectarea exigenţelor impuse de Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a actelor normative de aplicare a acestora.

Art. 2. - Reatestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale, denumiţi în continuare specialişti, are următoarele obiective:

a)  verificarea actualizării cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale;

b)   însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin specialiştilor atestaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c)   informarea specialiştilor cu privire la obligaţiile nou-apărute ca urmare a armonizării legislaţiei naţionale cu directivele Uniunii Europene privind managementul riscurilor tehnologice, securităţii şi calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;

d) informarea specialiştilor asupra obligaţiilor care derivă din alinierea completă a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în domeniul calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale.

Art. 3. - Reatestarea specialiştilor se realizează distinct pentru cele 3 specialităţi: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari.

Art. 4. - Reatestarea, la expirarea duratei de valabilitate de 3 ani a certificatelor de atestare obţinute în baza prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, cu modificările ulterioare, se obţine prin susţinerea unui examen şi are o valabilitate de 3 ani.

Art. 5. - In conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, persoanele care deţin titlul de academician, profesor universitar, doctor docent sau doctor în ştiinţe tehnice, aferente domeniilor în care se desfăşoară lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale, pot beneficia de prelungirea duratei de valabilitate a atestării pentru prestarea activităţilor de expert tehnic, fără susţinerea examenului.

Art. 6. - Procedurile de reatestare a specialiştilor se vor derula avandu-se în vedere prevederile:

a)    Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 25 martie 2003;

b)    Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 268/2006 de modificare a Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 469 din 31 mai 2006;

c)    Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 782 din 29 august 2005, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II

Procedura de reatestare

Art. 7. - Specialistul atestat conform prevederilor legale solicită reatestarea, înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului, prin depunerea unei cereri de reatestare, conform modelului prezentat în anexa la prezentul regulament.

Art. 8. - Comisia de atestare va programa o sesiune de examene de reatestare, ce se va desfăşura la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni, data examenului fiind făcută publică pe site-ul Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni.

Art. 9. - Examenul pentru reatestarea specialiştilor va cuprinde două etape, şi anume:

a)   evaluarea activităţii desfăşurate în perioada de la obţinerea certificatului de atestare şi actualizarea informaţiilor referitoare la obligaţiile legale ce revin specialiştilor atestaţi;

b)   susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor.

Art. 10. - In raport cu activitatea desfăşurată şi confirmată pe bază de documente, conform prevederilor

Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005, cu modificările ulterioare, evaluarea se notează cu maximum 10 puncte, iar proba scrisă se notează de asemenea cu maximum 10 puncte. Rezultatul examenului este reprezentat de media aritmetică a celor două note, iar condiţiile de promovare sunt cele prevăzute de Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, modificat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 268/2006.

Art. 11. - Specialiştii care nu promovează examenul de reatestare vor putea obţine un nou atestat prin participarea la cursurile aferente modulului 2 de pregătire a specialiştilor, organizate de persoane juridice de drept public sau privat, avizate conform prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 440/2002, denumite furnizori de formare profesională, finalizate cu susţinerea lucrării de absolvire şi a examenelor aferente, conform Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, modificat de Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 268/2006.

Art. 12. - Specialiştii ale căror certificate de atestare au fost suspendate pe o perioadă de 6 luni, conform prevederilor art. 44 din Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, modificat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 268/2006, pot solicita reatestarea, care se va obţine în condiţiile art. 11 din prezentul regulament.

Art. 13. - La solicitarea persoanelor interesate se pot organiza activităţi de pregătire de scurtă durată, în condiţiile regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, modificat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 268/2006, în vederea clarificării unor probleme profesionale, actualizării informaţiilor legislative, inclusiv a celor legate de aplicarea legislaţiei europene.

Art. 14. - La eliberarea noului ceritificat de atestare tehnico-profesională şi a legitimaţiei vor fi depuse la emitent vechiul certificat, legitimaţia şi 3 fotografii recente, necesare pentru eliberarea noilor documente. Noile documente vor păstra seria şi numărul de identificare deţinute anterior, ştampila păstrandu-şi valabilitatea.

Art. 15. - Cheltuielile ocazionate de reatestarea specialiştilor sunt suportate în condiţiile prevăzute de art. 17 din Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, modificat prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 268/2006.

ANEXA la regulament

Domnule preşedinte,

Subsemnatul ..................................................., de profesie ..............................., domiciliat în ................................, posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ........... nr.............................., CNP ............................., în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru reatestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologiei industriale, solicit înscrierea la examenul de reatestare, precizand următoarele:

•  Atestat nr................................. din ........................................................................................................................................

•  categoria specialistului: ...........................................................................................................................................................

•  domeniile ........................................................................................................................................................................ ......

•  locul de muncă ...................................................... telefon ......................, fax ........................, e-mail ...................................

Activitatea desfăsurată de la data atestării:

Nr. crt.

Activitatea

Punctaj maxim

Autoevaluare

Evaluare comisie

Observaţii

1.

Raportare periodică la finele fiecărui semestru (fişele)

30

Conform anexelor nr. 3, 5, 7 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 324/2005

2.

Participare la activităţile de instruire-informare organizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor

30

Art. 8 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 324/2005

3.

Intocmire de materiale în domeniul lucrărilor de montaj în vederea participării la instruire-informare

10

Organizate de Ministerul Economiei şi Comerţului

4.

Lucrări publicate în domeniul montajului dotărilor tehnologice industriale

10

5.

Activităţi prestate în conformitate cu obiectul atestării

20

Incluse în fişele de raportare semestrială

TOTAL PUNCTAJ:

100

Documentele anexate în susţinerea cererii:

-  fişele (în copie) aferente raportării semestriale, confirmate de Ministerul Economiei şi Finanţelor;

-  datele aferente participării la activităţile de instruire-informare organizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor (confirmate de organizator prin adeverinţa eliberată, proces-verbal etc);

-   lista cu materialele prezentate la activităţile de instruire-informare în scopul comunicării din experienţa activităţilor aferente lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale (confirmate prin procese-verbale);

-   lista cu lucrările publicate în intervalul de referinţă: numele autorilor, titlul lucrării, editura, anul;

-   lista, confirmată de beneficiar, aferentă consultanţelor de specialitate acordate.

Semnătura........................

Data ................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1632/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1632 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1632/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu