Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1632 din 24 aprilie 2007

privind aprobarea Regulamentului pentru reatestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu executia si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrarile de montaj al dotarilor tehnologice industriale

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 302 din 7 mai 2007In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului  nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată şi modificată prin Legea nr.  440/2002,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.   24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru reatestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală sinteză, investiţii şi achiziţii publice împreună cu direcţiile de specialitate din Ministerul Economiei şi Finanţelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

REGULAMENT

pentru reatestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia si a experţilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prevederile prezentului regulament au în vedere respectarea exigenţelor impuse de Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a actelor normative de aplicare a acestora.

Art. 2. - Reatestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale, denumiţi în continuare specialişti, are următoarele obiective:

a)  verificarea actualizării cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale;

b)   însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin specialiştilor atestaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c)   informarea specialiştilor cu privire la obligaţiile nou-apărute ca urmare a armonizării legislaţiei naţionale cu directivele Uniunii Europene privind managementul riscurilor tehnologice, securităţii şi calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;

d) informarea specialiştilor asupra obligaţiilor care derivă din alinierea completă a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în domeniul calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale.

Art. 3. - Reatestarea specialiştilor se realizează distinct pentru cele 3 specialităţi: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari.

Art. 4. - Reatestarea, la expirarea duratei de valabilitate de 3 ani a certificatelor de atestare obţinute în baza prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, cu modificările ulterioare, se obţine prin susţinerea unui examen şi are o valabilitate de 3 ani.

Art. 5. - In conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, persoanele care deţin titlul de academician, profesor universitar, doctor docent sau doctor în ştiinţe tehnice, aferente domeniilor în care se desfăşoară lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale, pot beneficia de prelungirea duratei de valabilitate a atestării pentru prestarea activităţilor de expert tehnic, fără susţinerea examenului.

Art. 6. - Procedurile de reatestare a specialiştilor se vor derula avandu-se în vedere prevederile:

a)    Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 25 martie 2003;

b)    Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 268/2006 de modificare a Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 469 din 31 mai 2006;

c)    Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi controlul specialiştilor atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 782 din 29 august 2005, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II

Procedura de reatestare

Art. 7. - Specialistul atestat conform prevederilor legale solicită reatestarea, înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului, prin depunerea unei cereri de reatestare, conform modelului prezentat în anexa la prezentul regulament.

Art. 8. - Comisia de atestare va programa o sesiune de examene de reatestare, ce se va desfăşura la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni, data examenului fiind făcută publică pe site-ul Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni.

Art. 9. - Examenul pentru reatestarea specialiştilor va cuprinde două etape, şi anume:

a)   evaluarea activităţii desfăşurate în perioada de la obţinerea certificatului de atestare şi actualizarea informaţiilor referitoare la obligaţiile legale ce revin specialiştilor atestaţi;

b)   susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor.

Art. 10. - In raport cu activitatea desfăşurată şi confirmată pe bază de documente, conform prevederilor

Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 324/2005, cu modificările ulterioare, evaluarea se notează cu maximum 10 puncte, iar proba scrisă se notează de asemenea cu maximum 10 puncte. Rezultatul examenului este reprezentat de media aritmetică a celor două note, iar condiţiile de promovare sunt cele prevăzute de Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, modificat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 268/2006.

Art. 11. - Specialiştii care nu promovează examenul de reatestare vor putea obţine un nou atestat prin participarea la cursurile aferente modulului 2 de pregătire a specialiştilor, organizate de persoane juridice de drept public sau privat, avizate conform prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 440/2002, denumite furnizori de formare profesională, finalizate cu susţinerea lucrării de absolvire şi a examenelor aferente, conform Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, modificat de Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 268/2006.

Art. 12. - Specialiştii ale căror certificate de atestare au fost suspendate pe o perioadă de 6 luni, conform prevederilor art. 44 din Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, modificat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 268/2006, pot solicita reatestarea, care se va obţine în condiţiile art. 11 din prezentul regulament.

Art. 13. - La solicitarea persoanelor interesate se pot organiza activităţi de pregătire de scurtă durată, în condiţiile regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, modificat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 268/2006, în vederea clarificării unor probleme profesionale, actualizării informaţiilor legislative, inclusiv a celor legate de aplicarea legislaţiei europene.

Art. 14. - La eliberarea noului ceritificat de atestare tehnico-profesională şi a legitimaţiei vor fi depuse la emitent vechiul certificat, legitimaţia şi 3 fotografii recente, necesare pentru eliberarea noilor documente. Noile documente vor păstra seria şi numărul de identificare deţinute anterior, ştampila păstrandu-şi valabilitatea.

Art. 15. - Cheltuielile ocazionate de reatestarea specialiştilor sunt suportate în condiţiile prevăzute de art. 17 din Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003, modificat prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 268/2006.

ANEXA la regulament

Domnule preşedinte,

Subsemnatul ..................................................., de profesie ..............................., domiciliat în ................................, posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ........... nr.............................., CNP ............................., în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru reatestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologiei industriale, solicit înscrierea la examenul de reatestare, precizand următoarele:

•  Atestat nr................................. din ........................................................................................................................................

•  categoria specialistului: ...........................................................................................................................................................

•  domeniile ........................................................................................................................................................................ ......

•  locul de muncă ...................................................... telefon ......................, fax ........................, e-mail ...................................

Activitatea desfăsurată de la data atestării:

Nr. crt.

Activitatea

Punctaj maxim

Autoevaluare

Evaluare comisie

Observaţii

1.

Raportare periodică la finele fiecărui semestru (fişele)

30

Conform anexelor nr. 3, 5, 7 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 324/2005

2.

Participare la activităţile de instruire-informare organizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor

30

Art. 8 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 324/2005

3.

Intocmire de materiale în domeniul lucrărilor de montaj în vederea participării la instruire-informare

10

Organizate de Ministerul Economiei şi Comerţului

4.

Lucrări publicate în domeniul montajului dotărilor tehnologice industriale

10

5.

Activităţi prestate în conformitate cu obiectul atestării

20

Incluse în fişele de raportare semestrială

TOTAL PUNCTAJ:

100

Documentele anexate în susţinerea cererii:

-  fişele (în copie) aferente raportării semestriale, confirmate de Ministerul Economiei şi Finanţelor;

-  datele aferente participării la activităţile de instruire-informare organizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor (confirmate de organizator prin adeverinţa eliberată, proces-verbal etc);

-   lista cu materialele prezentate la activităţile de instruire-informare în scopul comunicării din experienţa activităţilor aferente lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale (confirmate prin procese-verbale);

-   lista cu lucrările publicate în intervalul de referinţă: numele autorilor, titlul lucrării, editura, anul;

-   lista, confirmată de beneficiar, aferentă consultanţelor de specialitate acordate.

Semnătura........................

Data ................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1632/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1632 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1632/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu