Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.158 din 17.11.2015


ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 03 decembrie 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul IRegulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 17 martie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:(3) În cazul înfiinţării/retehnologizării unei capacităţi de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice produse în cogenerare cu puterea electrică instalată mai mare de 1 MW, care are în componenţă o instalaţie de producere, stocare şi utilizare a biogazului/biometanului, ANRE acordă o singură autorizaţie de înfiinţare, atât pentru capacitatea energetică, cât şi pentru instalaţia de producere a biogazului/biometanului, fiind aplicabile prevederile prezentului regulament, precum şi cele ale regulamentului privind autorizarea activităţilor în domeniul gazelor naturale, aprobate de ANRE. Documentele comune se depun într-un singur exemplar.(4) În cazul înfiinţării/retehnologizării unei capacităţi de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice produse în cogenerare cu puterea electrică instalată mai mică de 1 MW, care are în componenţă o instalaţie de producere, stocare şi utilizare a biogazului/biometanului, ANRE acordă o singură autorizaţie de înfiinţare, exclusiv pentru instalaţia de producere a biogazului/biometanului, fiind aplicabile prevederile regulamentului privind autorizarea activităţilor în domeniul gazelor naturale, aprobat de ANRE. 2. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Activitatea prevăzută la alin. (1) lit. g) sau h) se poate desfăşura în România de către o persoană juridică având sediul social într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, fără ca aceasta să deţină licenţa acordată de ANRE, dacă persoana juridică străină deţine o licenţă valabilă sau un document similar pentru activitatea respectivă, emis de autoritatea competentă a statului membru, şi dacă declară pe propria răspundere că va respecta normele tehnice şi comerciale din România aplicabile pentru acea activitate. 3. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), ANRE emite o decizie în condiţiile şi cu respectarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE. 4. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Acordarea unei licenţe pentru exploatarea comercială a unei capacităţi de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, care are în componenţă instalaţii de producere, stocare şi, respectiv, utilizare a biogazului/biometanului, respectiv modificarea unei licenţe existente în vederea includerii în condiţiile specifice asociate acesteia a unei noi capacităţi energetice de acest fel este condiţionată de:a)autorizarea înfiinţării/exploatării acestor instalaţii în condiţiile reglementărilor ANRE aplicabile atât în domeniul energiei electrice, cât şi în cel al gazelor naturale; pentru exploatarea instalaţiilor de producere, stocare şi, respectiv, utilizare a biogazului, în vederea funcţionării în condiţii de siguranţă a acestor instalaţii, solicitantul licenţei poate opta pentru încheierea unui contract cu un operator economic deţinător al autorizaţiei specifice pentru acest tip de obiective, acordate de ANRE în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi a condiţiilor-cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, situaţie în care contractul se transmite, în copie, anexat cererii de acordare/modificare a licenţei; b)punerea în funcţiune a instalaţiei de producere, stocare şi, respectiv, utilizare a biogazului/biometanului, confirmată de procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune, care se transmite, în copie, anexat cererii de acordare/modificare a licenţei. 5. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Documentele care însoţesc cererea de acordare a autorizaţiei/licenţei sunt semnate, pe fiecare pagină, de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta. 6. La articolul 19, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate , alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:(3) În cazul solicitării autorizaţiei de înfiinţare pentru realizarea/retehnologizarea unei capacităţi termoelectrice de producere a energiei electrice, care se încadrează în prevederile art. 14 alin. (6) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), solicitantul va prezenta şi documente emise de autorităţile administraţiei publice locale din zona centralei şi, după caz, de autorităţile administraţiei publice centrale, din care să rezulte concluziile evaluărilor şi analizelor realizate în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 121/2014, cu privire la identificarea unui potenţial de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficienţă în zona geografică din vecinătatea celei în care se va înfiinţa/retehnologiza capacitatea energetică ce face obiectul autorizaţiei. (4) În cazul în care din documentele prevăzute la alin. (3) rezultă că în zona geografică din vecinătatea celei în care se va înfiinţa/retehnologiza capacitatea energetică ce face obiectul autorizaţiei a fost identificat un potenţial de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficienţă în acord cu prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 121/2014, solicitantul realizează şi transmite la ANRE o analiză cost-beneficiu întocmită conform prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea nr. 121/2014; în acest caz decizia de acordare/refuz de acordare a autorizaţiei de înfiinţare se va lua în funcţie de concluziile analizei cost-beneficiu prezentate. (5) În cazul în care din documentele prevăzute la alin. (3) rezultă că nu a fost identificat un potenţial de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficienţă în zona geografică din vecinătatea celei în care se va înfiinţa/retehnologiza capacitatea energetică ce face obiectul autorizaţiei sau în cazul în care nu există o analiză a potenţialului de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficienţă, realizată conform Legii nr. 121/2014, prin derogare de la prevederile alin. (3) şi (4), solicitantul va prezenta notificări de la autorităţile administraţiei publice locale/centrale care să confirme acest fapt.
(6) ANRE are dreptul să adopte, în cazul prevăzut la alin. (4), o decizie de autorizare a unei instalaţii energetice individuale diferită de rezultatele evaluărilor locale/naţionale ce identifică existenţa unui potenţial pentru aplicarea cogenerării de înaltă eficienţă, dacă există motive imperative juridice, de proprietate sau financiare în acest sens, dovedite de solicitant, în conformitate cu prevederile
art. 14 alin. (11) din Legea nr. 121/2014.
(7) Decizia prevăzută la alin. (6) şi motivaţia aferentă se notifică Comisiei Europene în termen de 3 luni de la adoptare. 7. La articolul 20 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: i)certificatul de racordare emis de operatorul de reţea corespunzător etapei/etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (4); 8. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul centralelor electrice pentru care, potrivit reglementărilor tehnice emise de ANRE, este necesară obţinerea unui certificat de conformitate tehnică, dacă solicitantul transmite la ANRE, în locul documentului prevăzut la alin. (1) lit. i), certificatul de conformitate tehnică cu valabilitate temporară emis conform prevederilor procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, licenţa se acordă în baza şi pe durata de valabilitate a certificatului de conformitate tehnică cu valabilitate temporară, cu posibilitatea de prelungire, în situaţia în care solicitantul depune la ANRE, în perioada de valabilitate a licenţei, certificatul de racordare emis de operatorul de reţea. 9. La articolul 24, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) În cazul în care solicitantul licenţei pentru furnizarea energiei electrice este şi titular al unei licenţe dintre cele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) sau b), valoarea contabilă a capacităţilor de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare este luată în considerare la stabilirea valorii resurselor financiare precizate la alin. (3), alături de valorile rezultate din resursele prevăzute la alin. (3). 10. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazuri bine justificate, ANRE analizează caracterul complet al documentaţiei, prevăzut la alin. (1) lit. b), în raport cu documente care sunt similare prin conţinut sau efecte celor prevăzute de prezentul regulament. 11. La articolul 33, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)când se impune actualizarea condiţiilor specifice asociate autorizaţiei/licenţei: în cazul includerii în licenţă a unor capacităţi energetice noi sau excluderii unor capacităţi energetice dintre cele prevăzute în licenţă ori modificării unor caracteristici tehnice ce conduc la modificarea puterii instalate sau a delimitării teritoriale a zonei geografice în care se poate desfăşura activitatea respectivă ori în alte situaţii, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi b); 12. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În situaţiile prevăzute la art. 33 lit. a)-c), titularul licenţei/autorizaţiei înregistrează la ANRE o cerere de modificare a licenţei/autorizaţiei în termenele de notificare prevăzute, după caz, în condiţiile asociate acesteia sau, în cazul în care nu sunt prevăzute asemenea termene, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la apariţia situaţiei care impune modificarea licenţei/autorizaţiei. 13. La articolul 41 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)în situaţia neîndeplinirii repetate de către furnizorii de energie electrică a obligaţiilor de plată a penalităţilor pentru nerealizarea obligaţiilor trimestriale şi/sau anuale de achiziţie de certificate verzi, conform prevederilor legii şi ale reglementărilor ANRE, constatată de ANRE la notificarea Administraţiei Fondului pentru Mediu. 14. La articolul 49, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) În cazul producătorilor de energie electrică şi, după caz, termică produsă în cogenerare cu puterea electrică instalată mai mică sau egală cu 1 MW, tariful de acordare a licenţei şi contribuţia anuală prevăzută la alin. (2) sunt egale cu 20% din tariful minim de acordare a licenţei, respectiv contribuţia minimă stabilită prin ordin al preşedintelui ANRE. 15. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50Persoanele fizice titulare de licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare pe care le deţin, acordate în condiţiile prezentului regulament, datorează ANRE o contribuţie anuală de 10% din contribuţia minimă anuală stabilită prin ordin al preşedintelui ANRE. Articolul IIOperatorii economici care solicită acordarea sau modificarea, după caz, a unei autorizaţii de înfiinţare şi/sau licenţe în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art. I pct. 6, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 158/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 158 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 158/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu