Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.12 din 04.03.2015

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 17 martie 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Operatorii economici cărora li se acordă, modifică, suspendă sau retrag, după caz, autorizaţii de înfiinţare şi licenţe în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 22 iulie 2013. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 5De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate trimiterile şi referirile la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013 existente în alte reglementări se consideră a fi făcute la prezentul ordin. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂREGULAMENT pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice Capitolul IDispoziţii generale Autoritate Articolul 1 (1) Prezentul regulament este emis în conformitate cu dispoziţiile
art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este abilitată să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizaţiile de înfiinţare şi licenţele din sectorul energiei electrice, în condiţiile
Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.Domeniu de aplicare Articolul 2Prezentul regulament se aplică operatorilor economici cărora li se acordă, modifică, suspendă sau li se retrag autorizaţii de înfiinţare/licenţe în sectorul energiei electrice. Scop Articolul 3Prezentul regulament stabileşte: a)condiţiile privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi licenţelor prevăzute de lege; b)condiţiile privind modificarea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor de înfiinţare sau a licenţelor acordate; c)condiţiile privind refuzul de acordare/modificare de autorizaţii de înfiinţare şi licenţe.Abrevieri Articolul 4Abrevierile utilizate în textul prezentului regulament sunt următoarele: a)SEN - Sistemul Electroenergetic Naţional; b)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.Definiţii Articolul 5 (1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În sensul prevederilor prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)autorizaţie de înfiinţare/autorizaţie - act administrativ prin care se acordă unei persoane permisiunea de a realiza sau retehnologiza capacităţi energetice de producere a energiei electrice, emis de ANRE la solicitarea persoanei respective; b)contribuţie anuală - suma de bani percepută anual de ANRE unui titular de licenţă, pe întreaga durată de valabilitate a acesteia, stabilită prin ordin al preşedintelui ANRE; c)licenţa - act administrativ prin care se acordă titularului permisiunea de a realiza exploatarea comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii participanţilor la piaţa de energie electrică, emis de ANRE la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine; d)modificarea autorizaţiei/licenţei - emiterea de către ANRE a deciziei prin care se aprobă modificarea autorizaţiei/licenţei şi/sau a condiţiilor de valabilitate ale autorizaţiei ori licenţei; e)punere în funcţiune - totalitatea activităţilor prevăzute de documentaţia tehnică de proiectare şi de reglementările în vigoare, pentru a demonstra că echipamentul şi sistemele tehnologice aferente unei/unor capacităţi energetice se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care aceasta/acestea se declară corespunzătoare pentru a intra în exploatare comercială; f)operator de distribuţie concesionar - persoana juridică care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice; g)retragerea autorizaţiei/licenţei - emiterea de către ANRE a deciziei prin care unui titular de autorizaţie/licenţă i se retrag total drepturile conferite prin actul respectiv; retragerea are loc la solicitarea titularului sau din iniţiativa ANRE; h)suspendarea autorizaţiei/licenţei - emiterea de către ANRE a deciziei prin care unui titular de autorizaţie/licenţă i se retrag, parţial sau total, pentru un interval de timp determinat, drepturile conferite prin actul respectiv, ANRE putând aproba continuarea activităţii acestuia în regim controlat, pentru a nu afecta interesele consumatorilor de energie electrică şi termică; i)tarif de acordare/modificare a licenţei/autorizaţiei - sumă de bani percepută de ANRE de la persoane fizice/juridice care solicită acordarea ori modificarea de licenţe/autorizaţii, stabilită prin ordin ANRE; tariful include o componentă corespunzătoare activităţii de analiză a documentaţiilor primite în acest scop de la solicitant, denumită tarif de analiză; j)titular de autorizaţie/licenţă - persoană fizică sau juridică, deţinătoare a unei autorizaţii/licenţe acordate de ANRE. Capitolul IIRegimul autorizaţiilor şi licenţelor în domeniul energiei electrice Condiţii generale privind acordarea de autorizaţii Articolul 6ANRE emite autorizaţie de înfiinţare pentru lucrările de realizare sau de retehnologizare a unei capacităţi energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a unei capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, dacă puterea electrică instalată totală a capacităţii respective este mai mare decât 1 MW sau devine mai mare decât 1 MW. Articolul 7ANRE nu emite autorizaţii pentru: a)lucrări de realizare sau de retehnologizare a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, cu puterea electrică instalată de până la 1 MW inclusiv; b)lucrări de realizare/retehnologizare a instalaţiilor electrice, a sistemelor de supraveghere, de telecomunicaţii şi/sau de comandă aferente capacităţilor energetice de producere, inclusiv a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare; c)lucrări de realizare/retehnologizare a staţiilor şi liniilor electrice. Articolul 8(1) ANRE stabileşte durata de valabilitate a unei autorizaţii de înfiinţare pe baza duratelor de timp necesare pentru a finaliza lucrările de instalare şi de punere în funcţiune a capacităţilor energetice autorizate şi având în vedere durata propusă de solicitantul autorizaţiei. (2) Durata minimă de valabilitate a unei autorizaţii de înfiinţare este de un an. Articolul 9 (1) Autorizaţia de înfiinţare pentru realizarea/ retehnologizarea unei capacităţi energetice de producere a energiei electrice, inclusiv de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, având în componenţă mai multe grupuri de producere, poate conţine o etapizare a punerii în funcţiune a grupurilor de producere conform documentaţiei transmise de solicitant.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), pentru a exploata comercial capacităţile energetice puse în funcţiune etapizat, deţinătorul acestora poate solicita acordarea/modificarea licenţei, continuând derularea lucrărilor rămase de executat conform autorizaţiei de înfiinţare acordate pentru proiectul investiţional respectiv până la încetarea duratei de valabilitate a acesteia.Condiţii generale privind acordarea de licenţe Articolul 10(1) Activităţile care se desfăşoară pe bază de licenţe acordate de ANRE sunt:a)exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice; b)exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare; c)prestarea serviciului de transport al energiei electrice; d)prestarea serviciului de sistem; e)prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice; f)administrarea pieţelor centralizate de energie electrică; g)activitatea de furnizare a energiei electrice; h)activitatea traderului de energie electrică. (2) În categoria activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. b) intră şi exploatarea comercială a capacităţilor de producere separată a energiei termice care sunt amplasate în incinte comune cu capacităţile de cogenerare, având conexiuni tehnologice, precum şi administrare şi operare comune cu aceste capacităţi de cogenerare.(3) ANRE nu emite licenţe în cazurile prevăzute la
art. 10 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Clientul casnic deţinător al unei capacităţi de producere a energiei electrice, respectiv electrice şi termice în cogenerare racordate la reţea având puterea electrică mai mică decât 100 kW, are dreptul să exploateze comercial aceste capacităţi energetice fără licenţă, indiferent de modul de racordare prin racord comun sau distinct de locul de consum al respectivului client casnic.(5) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. g) şi h) se pot desfăşura în România de către o persoană juridică din statele membre ale Uniunii Europene fără ca aceasta să deţină licenţa acordată de ANRE, dacă persoana juridică străină deţine o licenţă valabilă sau un document similar pentru activitatea respectivă, emis de autoritatea competentă a statului membru, şi dacă declară pe propria răspundere că va respecta normele tehnice şi comerciale din România aplicabile pentru aceste activităţi. Articolul 11(1) Pentru activităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) se emite o singură licenţă, comună pentru activităţile de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a celei termice în cogenerare.(2) Pentru activităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) şi d), precum şi pentru administrarea pieţei de echilibrare care se încadrează la art. 10 alin. (1) lit. f), desfăşurate de operatorul de transport şi de sistem, se emite o singură licenţă, comună pentru aceste activităţi. Articolul 12(1) Titularul de licenţă nu poate deţine simultan două licenţe de acelaşi tip.(2) Titularul licenţei prevăzute la art. 11 alin. (2) nu poate deţine simultan niciuna dintre licenţele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), g) şi h).(3) Operatorul de distribuţie concesionar, titular al licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, nu poate deţine simultan, în zona de activitate definită de aceasta, niciuna dintre licenţele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), c), g) şi h).(4) Titularul licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice nu poate deţine simultan licenţă pentru activitatea de trader de energie electrică, drepturile specifice activităţii de trader fiind incluse în licenţa pentru activitatea de furnizare a energiei electrice pe care o deţine.(5) Titularul licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice, inclusiv a energiei electrice şi termice în cogenerare, nu poate deţine simultan licenţă pentru activitatea de trader de energie electrică, activitatea de trader fiind inclusă în licenţa pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere deţinută de acesta. Articolul 13 (1) Durata de valabilitate a unei licenţe se stabileşte de ANRE, având în vedere datele transmise de solicitantul licenţei la acordarea acesteia, şi este de maximum:a)25 de ani, pentru oricare dintre licenţele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f); b)10 ani, în cazul licenţelor pentru furnizarea energiei electrice şi pentru activitatea traderului de energie electrică, menţionate la art. 10 alin. (1) lit. g) şi h). (2) Cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea duratei de valabilitate maxime prevăzute la alin. (1), titularul poate solicita o nouă licenţă care se acordă, având în vedere continuitatea activităţii, cu respectarea cerinţelor legale aplicabile prelungirii valabilităţii unei licenţe existente prevăzute la art. 39 alin. (5). Articolul 14La acordarea unei licenţe, ANRE poate stabili drepturi complementare specifice altor tipuri de licenţe. Solicitanţii de autorizaţii/licenţe Articolul 15 (1) Pot solicita acordarea de autorizaţii/licenţe persoanele juridice/fizice române sau străine.(2) O persoană juridică străină din afara Uniunii Europene poate solicita acordarea de autorizaţii/licenţe numai dacă a constituit în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei/licenţei, necesară desfăşurării activităţilor sale.(3) Persoanele fizice nu au dreptul să exploateze comercial capacităţi energetice de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare a căror putere electrică instalată este mai mare de 1 MW.(4) ANRE emite persoanelor fizice licenţe numai pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, a căror putere electrică instalată este cuprinsă între 100 kW şi 1 MW inclusiv.(5) Persoanele fizice prevăzute la alin. (4) trebuie să dovedească ANRE că îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în domeniu privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoanele fizice. Articolul 16 (1) ANRE nu emite autorizaţii/licenţe următoarelor categorii de operatori economici:a)operatorii economici care se află în procedură de reorganizare judiciară sau în procedura falimentului şi care nu desfăşoară la data cererii, în baza altei licenţe/autorizaţii, activitatea pentru care solicită acordarea licenţei/autorizaţiei; b)operatorii economici care se află în situaţia prevăzută la
art. 9 alin. (3) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; c)persoanelor fizice străine din afara Uniunii Europene.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), ANRE emite autorizaţii/licenţe operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) lit. a) care solicită licenţe de a căror acordare depinde:a)continuitatea alimentării clienţilor finali cu energie electrică sau energie electrică şi termică produsă în cogenerare, b)finalizarea unor lucrări/realizarea unor activităţi decise în cadrul planului de reorganizare judiciară aprobat de instanţa judecătorească. Capitolul IIIProcedura de solicitare şi acordare a autorizaţiilor şi licenţelor Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizaţii şi licenţe Articolul 17 (1) Pentru obţinerea unei autorizaţii/licenţe, solicitantul depune la ANRE o cerere care conţine datele şi informaţiile din modelul prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de documentele necesare acordării autorizaţiei/licenţei conform prezentului regulament.(2) Solicitantul are obligaţia să furnizeze ANRE în cuprinsul cererii de acordare/modificare a autorizaţiei/licenţei datele complete de contact ale acestuia, respectiv adresa sediului social, numărul de telefon şi de fax ale solicitantului, precum şi ale reprezentantului legal al acestuia.(3) Cererea şi documentele anexate acesteia, prevăzute la alin. (1), precum şi corespondenţa purtată între solicitant şi ANRE se redactează în limba română.(4) Solicitantul transmite ANRE documentele care trebuie anexate la cererea sa pe suport hârtie şi, dacă este necesar, pe suport electronic, la solicitarea ANRE.(5) Documentele care însoţesc cererea de acordare a autorizaţiei/licenţei sunt semnate şi ştampilate, pe fiecare pagină, de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta.(6) La înregistrarea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizaţii/licenţe, solicitantul face dovada că a achitat, în avans, tariful de analiză, conform prevederilor legale. Tariful de analiză:a)se deduce din tariful de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei, care se percepe în legătură cu soluţionarea favorabilă a cererii respective; b)reprezentând contravaloarea activităţii de analiză a documentaţiei anexate cererii respective, nu se restituie solicitantului în cazul în care ANRE refuză acordarea sau modificarea autorizaţiei/licenţei sau clasează documentaţia. (7) În situaţia în care se constată că suma aferentă tarifului de analiză nu a fost efectiv virată în contul ANRE, solicitarea primită se înregistrează cu caracter de corespondenţă şi nu se cuprinde în planul de lucru.(8) Solicitarea se clasează dacă în termen de 10 zile de la data înregistrării nu s-a făcut dovada plăţii, notificând solicitantul cu privire la clasarea cererii şi la posibilitatea de a solicita restituirea documentaţiei anexate cererii. Articolul 18(1) La cererea de acordare a autorizaţiei/licenţei, solicitantul anexează:a)certificatul constatator, în original sau copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete, care să reflecte situaţia la zi a solicitantului; b)extrase, în copie, din ultima situaţie financiară depusă conform legii de solicitant la organele fiscale competente, anterior înregistrării la ANRE a cererii de acordare a autorizaţiei/licenţei, cuprinzând prima pagină din aceste situaţii financiare, cu dovada înregistrării la organele fiscale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, cu excepţia solicitantului titular al altor licenţe aflat deja în evidenţa ANRE; în cazul solicitantului care depune cererea de acordare a unei autorizaţii/licenţe pe parcursul anului în care a fost înfiinţat, se va anexa copia ultimei balanţe lunare de verificare; c)declaraţiile, în original sau în copie legalizată, pe propria răspundere ale acţionarilor/asociaţilor deţinători ai controlului solicitantului, precum şi, după caz, ale administratorilor, membrilor Consiliului de administraţie sau ai Consiliului de supraveghere ai solicitantului, întocmite, pentru fiecare în parte, conform modelului nr. 2.1 din anexa nr. 2. (2) În cazul în care statul este acţionar deţinător al controlului, prevederile alin. (1) lit. c) se aplică numai administratorilor, membrilor Consiliului de administraţie sau ai Consiliului de supraveghere ai solicitantului.Documente specifice care se solicită la acordarea autorizaţiei/licenţei Articolul 19 (1) La cererea de acordare a unei autorizaţii de înfiinţare solicitantul anexează, în plus faţă de documentele prevăzute la art. 18, următoarele documente:a)actele - în copie - prin care solicitantul autorizaţiei a dobândit calitatea de proprietar, concesionar sau deţinător cu orice titlu legal al terenului şi/sau construcţiei, pe care/în care se amplasează capacităţile energetice care se înfiinţează/ retehnologizează; b)extrasele de carte funciară, eliberate în anul solicitării autorizaţiei, care dovedesc intabularea în cartea funciară a drepturilor asupra bunurilor imobile prevăzute la lit. a), pentru care este necesară intabularea în condiţiile legii; c)tabel cu evidenţa terenurilor/construcţiilor şi a actelor doveditoare a drepturilor solicitantului autorizaţiei asupra acestor bunuri imobile, întocmit conform modelului nr. 3.1 din anexa nr. 3; d)dovada notificării intenţiei de realizare/retehnologizare de capacităţi energetice, transmisă autorităţii administraţiei publice locale, în vederea informării publice; e)dovada publicării în mass-media, de regulă locală, a intenţiei de realizare/retehnologizare de capacităţi energetice; f)indicatorii tehnico-economici ai investiţiei/capacităţii energetice pentru a cărei realizare este necesară autorizaţia de înfiinţare, rezultaţi din studiul de fezabilitate, aprobaţi de către persoanele împuternicite ale solicitantului; g)memoriul de prezentare/explicativ, în care solicitantul include date tehnico-economice referitoare la fiecare dintre capacităţile energetice obiect al lucrărilor pentru care se solicită acordarea autorizaţiei de înfiinţare, completate într-un tabel având formatul prevăzut în anexa nr. 4, precum şi orice precizări pe care solicitantul le consideră utile, referitoare la înţelegerea opţiunilor sale tehnice, de finanţare a investiţiei sau explicaţii cu privire la documentele depuse; h)documente din care rezultă sursele de finanţare a lucrărilor, cum ar fi: capitalurile disponibile alocate pentru respectiva investiţie de către operatorul economic, documente angajante emise de instituţii bancare (cum ar fi linii de credit/credite, scrisori de confort), împrumuturile acordate de instituţii bancare, persoane fizice/juridice, de organisme naţionale sau internaţionale care acordă finanţare nerambursabilă, emisiunea de acţiuni, prin care se atrag capitaluri de pe piaţă, alte documente de natură contractuală sau precontractuală referitoare la finanţarea investiţiei; i)avizul tehnic de racordare în termen de valabilitate, însoţit de contractul de racordare în cazul în care acesta a fost încheiat; j)acordul de mediu sau decizia privind încadrarea proiectului investiţional, emis/emisă de autoritatea competentă pentru protecţia mediului; k)planul de amplasament al capacităţilor energetice, pe care sunt înscrise informaţiile necesare privind identificarea terenurilor ocupate de componentele capacităţii energetice şi poziţionarea lor în raport cu alte obiective existente sau în curs de înfiinţare în zona geografică respectivă; l)declaraţia solicitantului autorizaţiei potrivit căreia, la stabilirea amplasamentelor componentelor capacităţilor energetice supuse autorizării, au fost identificate obiectivele existente sau în curs de înfiinţare conform unor autorizaţii în vigoare, aflate în vecinătatea capacităţilor energetice, faţă de care sunt stabilite distanţe de siguranţă în normele tehnice în vigoare, şi au fost respectate distanţele de siguranţă faţă de obiectivele identificate. Declaraţia va avea anexat tabelul întocmit conform modelului nr. 3.2 prevăzut în anexa nr. 3; m)notă privind etapele de realizare a lucrărilor ce urmează a se desfăşura pe baza autorizaţiei de înfiinţare solicitate şi de punere în funcţiune a capacităţilor rezultate, precum şi durata totală a proiectului investiţional; n)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului potrivit căreia pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de instalaţii electrice care fac obiectul autorizaţiei de înfiinţare vor fi angajaţi doar contractori/subcontractori atestaţi conform reglementărilor ANRE. (2) În cazul în care solicitantul depune documente întocmite în faza precontractuală referitoare la finanţarea realizării capacităţilor energetice, acesta are obligaţia de a transmite la ANRE, într-un termen stabilit în condiţiile asociate autorizaţiei de înfiinţare, contractele care asigură finanţarea lucrărilor care fac obiectul autorizaţiei. Articolul 20 (1) În vederea acordării unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice în cogenerare, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, solicitantul persoană juridică anexează:a)adresele amplasamentelor unde sunt instalate capacităţile de producere a energiei electrice a căror exploatare necesită acordarea licenţei solicitate; b)caracteristicile tehnice ale capacităţilor energetice prevăzute la lit. a), în conformitate cu tabelul din anexa nr. 4; c)caracteristicile tehnice ale reţelelor electrice proprii aferente acestora - staţii electrice, posturi de transformare, linii electrice - utilizate de solicitantul licenţei pentru evacuarea în SEN a puterii electrice produse, precum şi pentru racordarea altor persoane fizice sau juridice; d)organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenţei, indicând entitatea organizatorică responsabilă cu desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa; e)fişa cu privire la personalul solicitantului structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa, din care trebuie să facă parte un număr suficient de electricieni autorizaţi şi personal de specialitate, raportat la volumul activităţilor desfăşurate/instalaţiilor gestionate; în cazul în care solicitantul nu are angajat niciun electrician autorizat, acesta poate prezenta un contract de servicii pentru realizarea activităţilor legate de operarea şi mentenanţa instalaţiilor electrice, încheiat cu un operator economic atestat de ANRE sau cu persoane fizice autorizate care deţin calitatea de electrician autorizat; f)cifra de afaceri estimată a se realiza în anul acordării licenţei solicitate ca urmare a desfăşurării activităţilor ce fac obiectul acesteia, cu excepţia solicitantului titular al altor licenţe acordate de ANRE; g)procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţii energetice, semnat de reprezentanţii legali ai solicitantului, din care rezultă punerea în funcţiune a capacităţilor energetice; h)documentele care probează dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra capacităţilor energetice respective, pentru a căror exploatare comercială operatorul economic solicită acordarea licenţei; i)certificatul de racordare emis de operatorul de reţea corespunzător etapei/etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare; j)documente care atestă demararea de către solicitant a procedurii necesare pentru obţinerea autorizaţiei de mediu. (2) În vederea acordării licenţei pentru exploatarea comercială a unei capacităţi de producere a energiei electrice având o putere electrică instalată totală mai mare de 100 kW şi mai mică sau egală cu 1 MW, solicitantul va anexa la cererea sa documentele prevăzute la art. 18 lit. a) şi c), precum şi la alin. (1) lit. a), b), h), i) şi j) din prezentul articol.(3) În vederea acordării licenţei pentru exploatarea comercială a unei capacităţi de producere a energiei electrice având o putere electrică instalată totală mai mică sau egală cu 100 kW, solicitantul va anexa la cererea sa documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) şi c), documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi h) din prezentul articol, precum şi datele prevăzute la pct. 1 şi 4 din anexa nr. 4. Articolul 21 (1) În vederea acordării unei licenţe pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, precum şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului tehnic, organizatoric şi de resurse umane de desfăşurare a acestor activităţi.(2) Prezentarea cadrului tehnic de desfăşurare a activităţilor prevăzute la alin. (1) va cuprinde:a)tabele centralizatoare, pentru liniile electrice, respectiv staţiile electrice din reţeaua electrică de transport; b)puterea totală instalată în transformatoarele staţiilor electrice din reţeaua electrică de transport; c)scheme electrice monofilare, pe care se pot localiza punctele de delimitare între reţeaua electrică de transport aflată în exploatarea solicitantului licenţei şi instalaţiile unor operatori de transport şi de sistem din ţările învecinate, respectiv ale producătorilor, operatorilor de distribuţie a energiei electrice sau clienţilor deserviţi; d)lista şi datele tehnice referitoare la sistemele de dispecerizare exploatate, precum şi dotările tehnice şi fizice utilizate (infrastructura informatică şi de comunicaţii, clădiri, software, alte sisteme tehnice etc.); e)lista şi date referitoare la platforma utilizată pentru piaţa de echilibrare, precum şi la dotările tehnice şi fizice aferente acesteia (infrastructura informatică şi de comunicaţii, clădiri, software, alte sisteme tehnice etc.); f)documentele care probează dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra capacităţilor energetice respective, pentru a căror exploatare comercială operatorul economic solicită acordarea licenţei; g)procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a unei capacităţii energetice noi sau retehnologizate, semnat de reprezentanţii legali ai solicitantului, din care rezultă punerea în funcţiune a capacităţii energetice; h)certificatul de racordare emis de operatorul de reţea la instalaţiile căruia sunt racordate instalaţiile solicitantului, dacă este cazul; i)contractele prin care a dobândit dreptul de proprietate asupra unor componente ale reţelei electrice de transport şi, după caz, contractul de concesiune prin care a dobândit dreptul de folosinţă asupra reţelei electrice de transport proprietate publică a statului; j)declaraţia membrilor Consiliului director, Consiliului de administraţie şi Consiliului de supraveghere ai solicitantului cu privire la aducerea la îndeplinire a condiţiilor de certificare prevăzute de lege. (3) Prezentarea cadrului organizatoric şi de resurse umane de desfăşurare a activităţilor prevăzute la alin. (1) va cuprinde:a)organigrama operatorului economic solicitant al licenţei, valabilă la data solicitării licenţei; b)fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea personalului alocat activităţilor pentru care se solicită licenţa, din care trebuie să facă parte un număr suficient de electricieni autorizaţi, raportat la volumul activităţilor desfăşurate/instalaţiilor gestionate; la personalul propriu se poate adăuga personalul asigurat de un operator economic atestat de ANRE cu care solicitantul a încheiat un contract de servicii pentru realizarea activităţilor legate de operarea şi mentenanţa instalaţiilor electrice. (4) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2) şi (3), solicitantul licenţei va notifica în scris cifra de afaceri estimată a se realiza din desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei solicitate, în anul acordării acesteia. Articolul 22 (1) În vederea acordării unei licenţe pentru activitatea de administrare a unei/unor pieţe centralizate de energie electrică, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului tehnico-organizatoric şi de resurse umane necesar desfăşurării acestei activităţi.(2) Prezentarea cadrului tehnico-organizatoric şi de resurse umane va cuprinde:a)organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenţei, indicând departamentul responsabil cu desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa; b)fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa; c)lista pieţelor centralizate de energie electrică şi de certificate verzi pe care solicitantul intenţionează să le administreze în baza licenţei, conform reglementărilor ANRE; d)lista cuprinzând principalele produse software aflate în exploatarea curentă a operatorului economic solicitant, în scopul administrării pieţei/pieţelor centralizate de energie electrică prevăzute la lit. c), cu precizări privind deţinerea drepturilor de utilizare a acestor produse software; e)lista cuprinzând mijloacele tehnice şi fizice alocate de solicitant administrării pieţei/pieţelor centralizate de energie electrică prevăzute la lit. c), cum ar fi clădiri, elementele de infrastructură informatică şi de comunicaţii şi alte sisteme tehnice etc.; f)proceduri interne de lucru care confirmă asigurarea protecţiei informaţiilor sensibile comercial pe care solicitantul le obţine şi le gestionează în activitatea de administrare a pieţelor centralizate de energie electrică. (3) Solicitantul va anexa cererii documente din care să rezulte că dispune de cel puţin 1.000.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data înregistrării cererii de acordare a licenţei.(4) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2) şi (3), solicitantul licenţei va notifica în scris cifra de afaceri estimată a se realiza din desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei solicitate, în anul acordării acesteia. Articolul 23 (1) În vederea acordării unei licenţe pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, solicitantul persoană juridică va anexa cererii sale, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului tehnic şi a celui organizatoric şi de resurse umane necesar desfăşurării acestei activităţi.(2) Prezentarea cadrului tehnic va cuprinde:a)delimitarea zonei de activitate în care solicitantul urmează să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice (de exemplu: judeţ, incintă, clădire etc.); b)tabele centralizatoare, pentru liniile electrice, respectiv staţiile electrice şi posturile de transformare de medie şi înaltă tensiune, cu specificarea unor date tehnice, cum ar fi tensiuni nominale, puteri instalate în transformatoarele staţiilor electrice din reţeaua electrică de distribuţie, lungimi ale liniilor din cadrul acestei reţele; c)schemele electrice monofilare la înaltă tensiune, pe care sunt reprezentate punctele de delimitare între instalaţiile de distribuţie exploatate de solicitantul licenţei şi instalaţiile operatorului de transport şi de sistem, respectiv ale producătorilor sau ale altor operatori de distribuţie a energiei electrice; d)lista capacităţilor energetice amplasate la limita dintre zona de activitate definită în condiţiile specifice asociate licenţei şi zonele de activitate ale altor operatori de distribuţie, în cazul solicitanţilor operatori economici concesionari, sau declaraţia că nu există astfel de capacităţi energetice; e)date privind instalaţiile electrice de joasă tensiune, cu specificarea tensiunilor nominale, a lungimilor liniilor electrice şi a branşamentelor; f)numărul utilizatorilor racordaţi la instalaţiile solicitantului licenţei, defalcat pe tipuri de utilizatori, cu precizarea puterii totale aprobate pentru fiecare tip de utilizatori; în cazul capacităţilor de producere a energiei electrice se va prezenta defalcat şi pe tipuri de surse de energie primară; g)certificatul de racordare emis solicitantului de licenţă de operatorul de reţea la care instalaţiile acestuia sunt racordate, conform reglementărilor aplicabile; h)documentele care probează dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra capacităţilor energetice respective, pentru a căror exploatare comercială operatorul economic solicită acordarea licenţei; i)acceptul operatorului de distribuţie concesionar, în cazul solicitantului care intenţionează să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice, utilizând reţelele electrice de distribuţie proprii, într-o zonă concesionată altui operator de distribuţie, definită în Condiţiile specifice asociate licenţei acordate acestuia din urmă; j)precizarea centrelor de relaţii cu clienţii; k)precizarea punctelor de informare amplasate faţă de locurile de consum ale clienţilor finali care beneficiază de serviciu universal conform legii. (3) Prezentarea cadrului organizatoric şi de resurse umane va cuprinde:a)organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenţei, indicând departamentul responsabil cu desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa; b)fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa, din care trebuie să facă parte un număr suficient de electricieni autorizaţi, raportat la volumul activităţilor desfăşurate/instalaţiilor gestionate; la personalul propriu se poate adăuga personalul asigurat de un operator economic atestat de ANRE cu care solicitantul a încheiat un contract de servicii pentru realizarea activităţilor legate de operarea şi mentenanţa instalaţiilor electrice. (4) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2) şi (3), solicitantul licenţei va transmite:a)cifra de afaceri estimată a se realiza din desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei solicitate, în anul acordării acesteia; b)dovada îndeplinirii condiţiilor de separare a activităţii, potrivit legii, în cazul operatorilor de distribuţie concesionari; c)copia contractului de concesiune încheiat cu autoritatea concedentă, în cazul operatorilor de distribuţie concesionari. Articolul 24 (1) În vederea acordării unei licenţe pentru furnizarea de energie electrică, solicitantul persoană juridică va anexa cererii sale, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului organizatoric şi de resurse umane necesar desfăşurării acestei activităţi. (2) Prezentarea cadrului organizatoric şi de resurse umane va cuprinde:a)precizarea sediilor operatorului economic solicitant, în care urmează a se desfăşura activitatea aferentă furnizării de energie electrică; b)precizarea centrelor de relaţii cu clienţii, inclusiv a punctelor de informare; în cazul solicitanţilor desemnaţi ca furnizori de ultimă instanţă aceştia trebuie să dovedească îndeplinirea condiţiilor de amplasare prevăzute de lege; c)organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenţei, indicând departamentul responsabil cu desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa; d)fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa. (3) Solicitantul va anexa cererii documente din care să rezulte că dispune de cel puţin 1.000.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data înregistrării cererii de acordare a licenţei, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:a)capitaluri proprii - a căror valoare se calculează pe baza datelor de la ultima balanţă de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale pe care operatorul economic le comunică organelor fiscale; b)disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază operatorul economic solicitant; c)resurse financiare pe care asociaţii şi/sau acţionarii solicitantului le pun la dispoziţia acestuia prin contracte de finanţare/împrumut sau prin alte tipuri de contracte. (4) Sumele din categoria celor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) pot fi incluse în garanţia financiară pe care solicitantul are obligaţia să o constituie şi să o menţină pe durata de valabilitate a licenţei.(5) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2) şi (3), solicitantul licenţei va notifica în scris cifra de afaceri estimată a se realiza din desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei solicitate, în anul acordării acesteia.(6) Solicitantul licenţei pentru furnizarea energiei electrice care este şi titular al unei licenţe din cele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) sau b) nu are obligaţia de a depune documentele prevăzute la alin. (3), dacă valoarea contabilă netă a activelor alocate activităţii de producere a energiei electrice sau energiei electrice şi termice în cogenerare depăşeşte echivalentul în lei a valorii de 1.000.000 euro. Articolul 25 (1) În vederea acordării unei licenţe pentru activitatea de trader, solicitantul persoană juridică va anexa cererii sale, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului organizatoric şi de resurse umane necesar desfăşurării acestei activităţi.(2) Prezentarea cadrului organizatoric şi de resurse umane va cuprinde:a)precizarea sediilor operatorului economic solicitant, în care urmează a se desfăşura activitatea traderului de energie electrică; b)fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa. (3) Solicitantul va anexa cererii documente din care să rezulte că dispune de cel puţin 500.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data înregistrării cererii de acordare a licenţei, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:a)capitaluri proprii - a căror valoare se calculează pe baza datelor de la ultima balanţă de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale pe care operatorul economic le comunică organelor fiscale; b)disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază operatorul economic solicitant; c)resurse financiare pe care asociaţii şi/sau acţionarii solicitantului le pun la dispoziţia acestuia prin contracte de finanţare/împrumut sau prin alte tipuri de contracte. (4) Sumele din categoria celor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) pot fi incluse în garanţia financiară pe care solicitantul are obligaţia să o constituie şi să o menţină pe durata de valabilitate a licenţei.(5) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2) şi (3), solicitantul licenţei va notifica în scris cifra de afaceri estimată a se realiza din desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei solicitate, în anul acordării acesteia. Articolul 26La cererea de acordare a unei licenţe pentru exploatarea comercială a unei capacităţi de producere a energiei electrice, persoana fizică solicitantă va anexa: a)copia actului de identitate, în cazul cetăţenilor români şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene; b)copia paşaportului şi a actelor din care rezultă reşedinţa din România, în cazul cetăţenilor străini; c)declaraţia pe propria răspundere, întocmită conform modelului 2.2 din anexa nr. 2; d)certificatul constatator, în original sau în copie, cu privire la situaţia şi înregistrarea ca persoană fizică prestatoare, în mod independent, a unei activităţi economice, eliberat de oficiul registrului comerţului, care să reflecte situaţia la zi a solicitantului; e)documentele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a), b), h) şi i).Soluţionarea cererii de acordare a autorizaţiei/licenţei Articolul 27 (1) ANRE analizează dacă documentaţia depusă de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament şi, dacă este cazul, transmite solicitantului o notificare prin care i se aduc la cunoştinţă completările, corecturile sau clarificările care trebuie efectuate, într-un termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.(2) Solicitantul este obligat să transmită informaţiile cerute de ANRE în termen de maximum 90 de zile de la primirea cererii de completare a documentaţiei.(3) În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (2) sau în cazul în care în termen de 6 luni de la data înregistrării cererii documentaţia transmisă nu este completă, aceasta se clasează automat, ANRE notificând în acest sens solicitantul. (4) ANRE emite decizia de acordare a autorizaţiei/licenţei în termen de 60 de zile de la data la care documentaţia anexată de solicitant cererii sale este completă şi corespunde prevederilor prezentului regulament.(5) În cazul în care documentaţia nu corespunde cerinţelor prezentului regulament, ANRE emite decizie privind refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei.(6) În cazul solicitării de autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea/retehnologizarea unor unităţi/capacităţi de producere din surse regenerabile de energie sau în cogenerare de înaltă eficienţă, precum şi de licenţe, pentru exploatarea comercială a acestora, termenul prevăzut la alin. (4) va fi redus la 30 de zile, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 28În procesul de analiză a documentaţiei, în funcţie de calitatea şi complexitatea informaţiilor prezentate de solicitant, ANRE are dreptul: a)să convoace, la sediul ANRE, reprezentanţii împuterniciţi ai solicitantului, pentru a clarifica aspecte referitoare la documentele depuse; b)să verifice, la faţa locului, situaţia/documentele existente, la solicitarea direcţiei generale de specialitate; c)să solicite orice alte documente a căror obligaţie de prezentare rezultă din actele normative ulterioare prezentului regulament sau a căror verificare este necesară în vederea clarificării informaţiilor cuprinse în documentaţia depusă de solicitant. Articolul 29 (1) La acordarea sau refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei, se iau în considerare, după caz, următoarele elemente rezultate din analizarea documentelor transmise de solicitant:a)conformitatea solicitantului, prin raportare la prevederile art. 15 şi 16; b)caracterul complet al documentaţiei, inclusiv în raport cu explicaţiile furnizate la solicitarea ANRE cu privire la îndeplinirea cerinţelor înscrise în prezentul regulament; c)existenţa unui cadru tehnico-organizatoric, inclusiv asigurarea personalului calificat, care să permită solicitantului îndeplinirea condiţiilor asociate autorizaţiei/licenţei; d)asigurarea resurselor financiare necesare activităţii pentru care s-a solicitat acordarea autorizaţiei/licenţei, evaluată pe baza disponibilităţilor dovedite cu documentele prevăzute în prezentul regulament; e)eficienţa energetică a capacităţilor energetice pentru care s-a solicitat acordarea autorizaţiei/licenţei, raportată la mărimile şi valorile de referinţă stabilite de ANRE; f)alte elemente dintre cele prevăzute la art. 9 alin. (7) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul solicitării unei autorizaţii de înfiinţare, pe lângă elementele prevăzute la alin. (1) se iau în considerare rezultatele verificărilor privind:a)îndeplinirea condiţiilor legale de amplasare a capacităţilor energetice pentru care s-a solicitat autorizaţia de înfiinţare în raport cu obiectivele situate în aceeaşi zonă, construite sau cu cele în curs de autorizare de către ANRE; b)îndeplinirea condiţiilor legale privind racordarea la reţeaua electrică a capacităţilor energetice. Articolul 30(1) După finalizarea procesului de analiză a documentaţiei depuse de solicitant, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care se propune Comitetului de reglementare al ANRE modul de soluţionare a cererii solicitantului. (2) Autorizaţia de înfiinţare/Licenţa emisă de ANRE este valabilă împreună cu condiţiile generale şi specifice, care sunt parte integrantă a acesteia şi care conţin, în principal:a)date privind titularul autorizaţiei/licenţei; b)obiectul autorizaţiei/licenţei; c)durata de valabilitate a autorizaţiei/licenţei; d)drepturile şi obligaţiile titularului de autorizaţie/licenţă; e)condiţiile privind transferul, modificarea, suspendarea, retragerea autorizaţiei/licenţei; f)condiţiile în care ANRE este îndreptăţită să aplice sancţiuni titularului de autorizaţie/licenţă. (3) Condiţiile generale asociate autorizaţiei de înfiinţare/ licenţei se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE.(4) Condiţiile specifice asociate autorizaţiei de înfiinţare/ licenţei se aprobă pentru fiecare titular de autorizaţie/licenţă în parte, prin decizie a preşedintelui ANRE. Articolul 31Comitetul de reglementare din cadrul ANRE decide în baza raportului întocmit de direcţia de specialitate din cadrul ANRE, în şedinţă publică, acordarea, modificarea, suspendarea, retragerea sau refuzul acordării autorizaţiei/ licenţei. Articolul 32 (1) În cazul acordării autorizaţiei/licenţei, ANRE comunică titularului acesteia:a)decizia preşedintelui ANRE privind acordarea autorizaţiei/ licenţei; b)formularul autorizaţiei/licenţei, întocmit conform modelelor prevăzute în anexa nr. 5; c)condiţiile specifice asociate autorizaţiei/licenţei, care constituie parte integrantă a acesteia. (2) În cazul refuzului de acordare a autorizaţiei/licenţei, ANRE comunică solicitantului acesteia decizia privind refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei, care conţine motivele neacordării acesteia. Capitolul IVCondiţiile în care se modifică autorizaţiile sau licenţele acordate Articolul 33La cererea titularilor, ANRE ia o decizie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu privire la modificarea autorizaţiilor/licenţelor acordate, în următoarele situaţii: a)în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie/licenţă determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului; b)în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie/licenţă determinate de fuziunea sau divizarea titularului licenţei; c)când se impune actualizarea condiţiilor specifice asociate autorizaţiei/licenţei, ca de exemplu: în cazul includerii în licenţă a unor capacităţi energetice noi sau excluderii unor capacităţi energetice dintre cele prevăzute în licenţă, ori modificării unor caracteristici tehnice sau a delimitării teritoriale a zonei geografice în care se poate desfăşura activitatea respectivă etc.; d)când titularul solicită prelungirea duratei de valabilitate a unei autorizaţii de înfiinţare acordate, în situaţia în care termenul de finalizare a lucrărilor autorizate depăşeşte data la care expiră autorizaţia; e)când titularul solicită prelungirea duratei de valabilitate a unei licenţe acordate, în situaţia în care durata de valabilitate este mai mică decât durata maximă permisă conform prevederilor art. 13. Articolul 34 (1) Modificarea autorizaţiilor/licenţelor se face din iniţiativa ANRE, cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor şi în raport cu natura situaţiei care a determinat modificarea, în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanţelor de la data acordării/modificării autorizaţiilor/licenţelor, cum ar fi modificări ale cadrului legislativ şi de reglementare incident sau în cazul în care survin evenimente care afectează substanţial activităţile autorizate/licenţiate sau care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţii autorizate/licenţiate.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), ANRE nu percepe tarif de modificare a autorizaţiilor/licenţelor. Articolul 35 (1) Situaţiile prevăzute la art. 33 lit. a) sunt notificate ANRE de către titularii de autorizaţii/licenţe, în termen de 30 de zile de la apariţia acestora.(2) Situaţiile prevăzute la art. 33 lit. b) sunt notificate ANRE cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea de divizare/fuziune potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor de autorizaţii/licenţe. Articolul 36Până la modificarea autorizaţiei/licenţei ca urmare a schimbării denumirii titularului de autorizaţie/licenţă, acesta are dreptul să îşi desfăşoare activitatea pentru care a fost autorizat/licenţiat în baza autorizaţiei/licenţei existente. Articolul 37Cererea de modificare a autorizaţiilor/licenţelor va fi însoţită de: a)în situaţiile prevăzute la art. 33 lit. a) şi b), documentele care dovedesc, în condiţiile legii, modificarea statutului titularului de autorizaţie/licenţă; b)în situaţiile prevăzute la art. 33 lit. c), acele documente prevăzute de prezentul regulament care fac obiectul modificării în cauză, referitoare la noile capacităţi energetice şi caracteristicile tehnice ale acestora, în cazul punerii în funcţiune a unor capacităţi energetice noi, ori documentele referitoare la scoaterea din funcţiune a capacităţilor existente, în cazul excluderii acestora din licenţă etc. Articolul 38În situaţiile prevăzute la art. 33, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi, dacă solicitarea este întemeiată, dispune, după caz: a)retragerea autorizaţiilor/licenţelor iniţiale şi/sau acordarea unor autorizaţii/licenţe noi; b)modificarea autorizaţiilor/licenţelor acordate. Articolul 39 (1) Titularul solicită ANRE modificarea autorizaţiei/licenţei, în sensul prelungirii duratei de valabilitate a acesteia, cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării; solicitarea va fi însoţită de documentele prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.(2) În cazul în care documentaţia de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice nu este completă cu cel puţin 20 de zile înainte de data expirării licenţei, ANRE are dreptul de a demara procesul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a clienţilor finali ai titularului licenţei respective, conform reglementărilor proprii.(3) ANRE examinează cererea de modificare prevăzută la alin. (1) şi dispune, în cazul în care documentaţia anexată acesteia este completă conform alin. (4) sau (5), după caz:a)acordarea unor autorizaţii/licenţe noi; b)modificarea autorizaţiilor/licenţelor acordate. (4) La cererea de prelungire a duratei de valabilitate a unei autorizaţii potrivit art. 33 lit. d), titularul acesteia va anexa:a)o notă cu privire la necesitatea extinderii perioadei de valabilitate a autorizaţiei; b)documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. i) şi j), în termen de valabilitate, sau documente referitoare la prelungirea duratei de valabilitate a acestora, după caz; c)documentele care probează obţinerea finanţării capacităţii energetice, în cazul în care, cu ocazia acordării autorizaţiei, solicitantul a prezentat documente întocmite în faza precontractuală. (5) La cererea de prelungire a duratei de valabilitate a unei licenţe potrivit art. 33 lit. e), titularul acesteia va anexa:a)certificatul constatator, în original sau în copie, cu privire la înregistrarea şi situaţia titularului de licenţă, eliberat de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii la ANRE; b)declaraţie cu privire la modificarea sau menţinerea elementelor care au stat la baza acordării licenţei a cărei valabilitate urmează să înceteze; în cazul modificării, se vor preciza elementele care s-au modificat; c)adrese ale sediilor prin intermediul cărora titularul îşi desfăşoară activitatea sau poate fi contactat, actualizate, dacă au intervenit modificări ale acestora; în cazul solicitanţilor desemnaţi ca furnizori de ultimă instanţă, aceştia trebuie să dovedească îndeplinirea condiţiilor de amplasare prevăzute de lege cu privire la punctele de informare; d)dovada că îndeplineşte condiţiile menţionate, după caz, la art. 22 alin. (3), la art. 24 alin. (3) ori la art. 25 alin. (3) privitoare la resursele financiare, în cazul solicitării privind prelungirea valabilităţii unei licenţe din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. f), g) sau h); e)notă de informare cu privire la contractele de furnizare a energiei electrice la clienţii finali aflate în derulare, a căror durată de valabilitate depăşeşte durata de valabilitate a licenţei. Capitolul VProcedura de suspendare şi de retragere a autorizaţiilor şi licenţelor Articolul 40 (1) În caz de neîndeplinire de către titularul autorizaţiei de înfiinţare, respectiv al licenţei, a obligaţiilor sale legale prevăzute în legislaţia primară sau în cea secundară, precum şi în caz de nerespectare a condiţiilor asociate licenţei/autorizaţiei, constatate de ANRE din oficiu ori la sesizarea unor terţi sau la notificarea de către titular, ANRE va aplica măsurile prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz.(2) În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor nu este imputabilă titularului de autorizaţie/licenţă, ANRE dispune, după caz:a)acordarea unui termen de conformare de maximum 6 luni titularului autorizaţiei/licenţei respective, în cazul în care situaţia creată se poate remedia, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei/licenţei; b)retragerea autorizaţiei/licenţei, în cazul în care situaţia creată este iremediabilă. (3) În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor este imputabilă titularului de autorizaţie/licenţă, ANRE dispune, după caz:a)suspendarea autorizaţiei/licenţei pe o perioadă stabilită, pentru remedierea situaţiei create, dacă aceasta este remediabilă; sau b)retragerea autorizaţiei/licenţei, dacă situaţia creată este iremediabilă. (4) Suspendarea şi retragerea autorizaţiei/licenţei se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE şi produce efecte de la data stabilită de ANRE în cuprinsul acesteia.(5) În cazul încetării motivelor care au condus la suspendarea autorizaţiei/licenţei, ANRE emite o decizie de încetare a suspendării, care intră în vigoare la data stabilită de ANRE în cuprinsul acesteia. Articolul 41 (1) Pe lângă situaţiile prevăzute la art. 40, ANRE suspendă titularului autorizaţia şi/sau licenţa în următoarele situaţii:a)la cererea motivată, transmisă de titularul autorizaţiei/ licenţei şi acceptată de ANRE; b)dacă altă instituţie publică a suspendat valabilitatea unuia dintre documentele care au stat la baza acordării autorizaţiei/ licenţei (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) conform prevederilor prezentului regulament; c)dacă înfiinţarea capacităţilor energetice sau a uneia ori mai multora dintre componentele acestora pune în pericol sau dăunează persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului înconjurător, situaţie constatată de o autoritate/instituţie publică sau de o instanţă de judecată; d)pe parcursul verificărilor întreprinse de ANRE cu privire la o contestaţie având ca obiect acordarea autorizaţiei/licenţei; e)pentru neîndeplinirea repetată a obligaţiilor de plată ca parte responsabilă cu echilibrarea sau pentru neplata în mod repetat a contribuţiei de cogenerare, conform reglementărilor ANRE, constatată de ANRE la solicitarea administratorului schemei de sprijin; f)în situaţia neîndeplinirii repetate de către furnizorii de energie electrică a obligaţiilor de achiziţie a certificatelor verzi, conform reglementărilor ANRE, constatată de ANRE la notificarea Administraţiei Fondului pentru Mediu care emite facturi de plată a contravalorii certificatelor verzi neachiziţionate în condiţiile
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se consideră a fi repetată atunci când există cel puţin două facturi neachitate care se referă la creanţe certe, lichide şi exigibile.(3) În cazul în care înfiinţarea capacităţilor energetice s-a realizat cu încălcarea drepturilor de proprietate şi/sau folosinţă asupra unor bunuri imobile ale altor persoane fizice/juridice, suspendarea autorizaţiei/licenţei se realizează numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive care stabileşte încălcarea drepturilor respective. Articolul 42 (1) Pe lângă situaţiile prevăzute la art. 40, ANRE retrage titularului autorizaţia şi/sau licenţa în următoarele situaţii:a)la cererea motivată a titularului autorizaţiei/licenţei, acceptată de ANRE; b)în cazul decăderii, incapacităţii sau falimentului titularului; c)la încetarea concesiunii sau a locaţiunii capacităţilor energetice exploatate ori la vânzarea acestora de către titular; d)în cazurile în care anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării autorizaţiei/licenţei conform prevederilor prezentului regulament este iremediabilă, conducând la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de autorizaţie/licenţă sau a respectării condiţiilor asociate acestora; e)pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile în sau pe care se amplasează capacităţile energetice sau pierderea titlului legal privind deţinerea capacităţilor energetice, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţii permise de licenţă, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă; f)ca rezultat al unei contestaţii referitoare la acordarea autorizaţiei/licenţei, care a fost soluţionată favorabil; g)în cazul prezentării unor dovezi (ordine de restricţionare sau de interzicere a activităţii, hotărâri judecătoreşti etc.) emise de o autoritate publică, ce atestă că înfiinţarea/funcţionarea capacităţilor energetice sau a uneia ori mai multora dintre componentele acestora pune în pericol sau dăunează grav persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului înconjurător; h)în cazul imposibilităţii remedierii situaţiilor prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. e) şi f). (2) Titularul autorizaţiei şi/sau licenţei este obligat să notifice ANRE situaţiile menţionate la alin. (1) lit. b)-e), în termen de 8 zile de la apariţia acestora. Capitolul VIDispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 43(1) Autorizaţiile de înfiinţare, precum şi licenţele care au fost acordate de ANRE înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru a permite desfăşurarea unor activităţi în domeniul energiei electrice îşi menţin valabilitatea până la expirarea acestora, cu posibilitatea modificării acestora de către ANRE în condiţiile prezentului regulament.(2) Deciziile privind acordarea/modificarea/suspendarea/ retragerea autorizaţiilor şi licenţelor se publică pe pagina de internet a ANRE şi se comunică titularului. Articolul 44 (1) Autorizaţia de înfiinţare/Licenţa poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile prezentului articol.(2) Cererea de transfer a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei în cazul transferului capacităţii energetice/activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei/licenţei, după caz, se depune la ANRE cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care transferul capacităţii energetice/activităţii devine efectiv împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu privire la operatorul economic care preia autorizaţia de înfiinţare/licenţa, lista de personal a acestuia şi declaraţia prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. c).(3) Cererea de transfer prevăzută la alin. (2) se semnează de reprezentantul legal al titularului de autorizaţie/licenţă care transferă şi de reprezentantul legal al celui care preia capacitatea energetică/activitatea respectivă.(4) Până la data la care transferul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei devine efectiv, ANRE emite, prin decizie a preşedintelui ANRE, o autorizaţie de înfiinţare/licenţă provizorie operatorului economic care preia activitatea ce face obiectul autorizaţiei/licenţei respective.(5) Autorizaţia de înfiinţare/Licenţa provizorie este valabilă până la data la care titularul acesteia obţine autorizaţia de înfiinţare/licenţa cu caracter definitiv emisă în condiţiile prezentului regulament, dar nu mai mult de 6 luni de la data emiterii acesteia. Articolul 45 (1) Dacă în urma acţiunii de control întreprinse de ANRE se stabileşte că titularul autorizaţiei/licenţei nu a respectat legea sau una ori mai multe dintre condiţiile autorizaţiei/licenţei, ANRE aplică, în temeiul legii, sancţiuni.(2) Aplicarea şi/sau plata oricărei amenzi contravenţionale nu limitează în niciun fel dreptul ANRE de a suspenda/de a retrage autorizaţia în condiţiile prezentului regulament.(3) În cazul în care, în urma unei activităţi de control întreprinse de ANRE, se constată finalizarea lucrărilor pentru realizarea/retehnologizarea capacităţii energetice, prin punerea lor în funcţiune, fără autorizaţie de înfiinţare, nu se mai emite această autorizaţie. Articolul 46Deciziile ANRE cu privire la acordarea, refuzul acordării, modificarea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei/licenţei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în condiţiile
art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012. Articolul 47 (1) ANRE pune la dispoziţie, pentru consultare publică, anterior datei acordării/modificării autorizaţiei/licenţei, oricare dintre documentele elaborate, în vederea soluţionării unei cereri cu privire la acordarea, refuzul acordării, modificarea, suspendarea sau retragerea unei autorizaţii/licenţe.(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care conţin:a)date care constituie secret de stat; b)date cu caracter de secret de serviciu; c)date sensibile comercial, conform prevederilor contractelor încheiate de operatorii economici, al căror caracter confidenţial a fost notificat ANRE. Articolul 48 (1) ANRE emite autorizaţiile de înfiinţare/licenţele în două exemplare, un exemplar original care se remite titularului şi un duplicat care se păstrează în arhiva ANRE.(2) După aprobarea solicitării privind acordarea/modificarea/ suspendarea/retragerea de autorizaţii de înfiinţare/licenţe, ridicarea documentelor originale de către titularii acestora se face prin:a)reprezentantul legal; b)angajaţii titularului, care prezintă o împuternicire în acest sens, semnată de reprezentantul legal al titularului; c)orice altă persoană care prezintă o împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii. (3) În caz de pierdere/distrugere a documentelor aferente autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, ANRE emite titularului, la cerere, gratuit, un exemplar duplicat. Cererea titularului trebuie însoţită de dovada publicării pierderii/distrugerii documentelor aferente autorizaţiei/licenţei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Articolul 49 (1) ANRE percepe tarife pentru acordarea/ modificarea autorizaţiilor/licenţelor, în condiţiile legii.(2) Pe toată durata de valabilitate a unei licenţe, care include şi durata de suspendare a licenţei în cazul în care are loc suspendarea acesteia, titularul licenţei plăteşte în contul ANRE o contribuţie anuală.(3) Nivelul tarifelor de acordare/modificare a autorizaţiilor/ licenţelor, inclusiv al tarifelor de analiză, precum şi al contribuţiei anuale se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANRE.(4) În cazul producătorilor de energie electrică şi, după caz, termică produsă în cogenerare cu puterea electrică instalată mai mică de 1 MW, tariful de acordare a licenţei şi contribuţia anuală prevăzută la alin. (2) sunt egale cu 20% din tariful minim de acordare a licenţei, respectiv contribuţia minimă stabilită prin ordin al preşedintelui ANRE.(5) În vederea acordării autorizaţiei de înfiinţare/licenţei provizorii, operatorul economic care preia autorizaţia de înfiinţare/licenţă achită în avans la ANRE tariful de acordare a autorizaţiei/licenţei provizorii, în valoare de 25% din tariful minim de acordare a unei autorizaţii de înfiinţare/licenţe stabilit prin ordin al preşedintelui ANRE.(6) În vederea modificării autorizaţiei de înfiinţare/licenţei provizorii, titularul acesteia achită în avans la ANRE un tarif de modificare a autorizaţiei/licenţei provizorii în valoare de 25% din tariful de modificare a unei autorizaţii de înfiinţare/licenţe stabilit prin ordin al preşedintelui ANRE.(7) În cazul modificării autorizaţiilor de înfiinţare sau licenţelor care au ca obiect oricare dintre cazurile de modificare prevăzute la art. 33 lit. a), titularul licenţei achită un tarif de modificare de 25% din tariful de modificare stabilit prin ordin al preşedintelui ANRE.(8) Titularul de licenţă care solicită retragerea licenţei în condiţiile art. 42 alin. (1) lit. a) nu mai plăteşte contribuţia anuală datorată ANRE de la data la care solicită retragerea licenţei, care nu poate fi anterioară datei solicitării retragerii. Articolul 50Persoanele fizice titulare de licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice pe care le deţin, acordate în condiţiile prezentului regulament, datorează ANRE o contribuţie anuală de 10% din contribuţia minimă anuală stabilită prin ordin al preşedintelui ANRE. Articolul 51ANRE publică pe pagina de internet a instituţiei informaţii actualizate privind autorizaţiile şi licenţele acordate/ respinse, suspendate şi/sau retrase. Articolul 52Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1la regulament MODELUL Nr. 1.1 Domnule Preşedinte, Subsemnatul ........ ........ .............. [prenumele şi numele], în calitate de ........ ........ ............... [director general/administrator unic] la operatorul economic înregistrat la oficiul registrului comerţului sub denumirea ........ ................ ........ ........... [denumirea companiei naţionale/societăţii comerciale/regiei autonome], având forma juridică de ........ ........ ......... [C.N./S.A./S.R.L./R.A.], înregistrat în registrul comerţului cu nr. J/.../......., având codul unic de înregistrare ............., cu sediul social în ........ ................ ......... [denumirea comunei/oraşului/municipiului, strada, nr., judeţul, codul poştal], nr. telefon ........ ........ ........., nr. fax ........ ........ ........, şi contul ........ ........ ........ [specificaţia/numărul de cont/ROL], deschis la banca ........ ........ ............... [denumirea băncii comerciale], sucursala ........ ................ ........ ............. [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul companiei naţionale/societăţii comerciale/regiei autonome], solicit ........ ................ .......... [acordarea unei autorizaţii de înfiinţare/modificarea autorizaţiei de înfiinţare] pentru ........ ................ ................ .............. (1) realizarea noii capacităţi energetice ........ ........ ......... [„denumirea capacităţii energetice pentru ale cărei lucrări de construcţii-montaj se solicită autorizaţia“, amplasarea acesteia], (2) retehnologizarea capacităţii energetice ........ ........ ......... [„denumirea capacităţii energetice pentru ale cărei lucrări de retehnologizare se solicită autorizaţia“, amplasarea acesteia]. Vă aduc la cunoştinţă că, în scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. ........ ........ ......... [nr. telefon/nr. fax]. Cererea este însoţită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei. Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise. Semnătura ........ ........ ......... (1), (2) Se completează numai rândul care urmează uneia dintre aceste cifre, potrivit situaţiei. MODELUL Nr. 1.2 Domnule Preşedinte, Subsemnatul ........ ........ ......... [prenumele şi numele], în calitate de ........ ........ ......... [director general/administrator unic] la operatorul economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea ........ ........ ......... [denumirea companiei naţionale/societăţii comerciale/regiei autonome], având forma juridică de ........ ........ ......... [C.N./S.A./S.R.L./R.A.], înregistrat în registrul comerţului cu nr. J/.../......., având codul unic de înregistrare ............., cu sediul social în ........ ........ .............. [denumirea comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul, codul poştal], nr. telefon ........ ........ ........., nr. fax ........ ........ ........., şi contul ........ ........ ......... [specificaţia/numărul de cont/ROL], deschis la banca ........ ........ ......... [denumirea băncii comerciale], sucursala ........ ........ ......... [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul companiei naţionale/societăţii comerciale/regiei autonome], solicit ........ ........ ......... [acordarea unei licenţe/modificarea licenţei] pentru ..... [tipul de licenţă, conform art. 10 alin. (1) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015] Vă aduc la cunoştinţă că, în scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. ........ ........ ......... [nr. telefon/fax].* Cererea este însoţită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei. Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise. Semnătura reprezentantului legal ........ ........ ......... _____* Se va trece atât telefonul solicitantului persoană juridică, cât şi al reprezentantului legal. MODELUL Nr. 1.3 Domnule Preşedinte, Subsemnatul ........ ........ ......... [prenumele şi numele], solicit ........ ........ ......... [acordarea unei licenţe/modificarea licenţei] pentru producerea de energie electrică/termică, fiind înregistrat/întreprinderea individuală/întreprinderea familială pe care o reprezint fiind înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J/.../......., având codul unic de înregistrare ............., în conformitate cu prevederile legii privind organizarea şi desfăşurarea pe teritoriul României a unor activităţi economice de către persoanele fizice şi având domiciliul/reşedinţa(1) în ........ ........ ......... [denumirea comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul, codul poştal]. Vă aduc la cunoştinţă că, în scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. ........ ........ ......... [nr. telefon/fax]. (2) Menţionez că pe numele meu/al întreprinderii individuale/al întreprinderii familiale este deschis contul cu ........ ........ ......... [specificaţia/numărul de cont/ROL], la banca ........ ........ ......... [denumirea băncii comerciale], sucursala ........ ........ ......... [denumirea/localizarea sucursalei]. Cererea este însoţită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei. Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise. Semnătura ........ ........ ......... (1) Pentru persoanele fizice care sunt cetăţeni străini. (2) Se completează, dacă este cazul. ANEXA Nr. 2la regulament MODELUL Nr. 2.1 DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE [a solicitantului persoană juridică] Subsemnatul ........ ........ ............, în calitate de acţionar/asociat deţinător al controlului solicitantului/administrator/membru al Consiliului de administraţie/membru al Consiliului de supraveghere al operatorului economic ........ ........ ..............., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ........... CUI ........ ............., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

am avut/nu am avut calitatea de acţionar/asociat şi/sau pe cea de administrator în cadrul unor operatori economici titulari de autorizaţii/licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei*),

nu mă aflu în situaţia descrisă la art. 9 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare._____*) Se precizează titularii de autorizaţii/licenţe, în cazul în care a avut calitatea de acţionar/asociat/administrator/membru al Consiliului de administraţie/membru al Consiliului de supraveghere în cadrul acestora. MODELUL Nr. 2.2 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE [a solicitantului persoană fizică] Subsemnatul ........ ................ ........ ........., identificat cu C.I. nr. ............, CNP ........ ........ ............., cu domiciliul în ........ ................ ........ ............, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

am avut/nu am avut calitatea de acţionar/asociat şi/sau pe cea de administrator în cadrul unor operatori economici titulari de autorizaţii/licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei*),

nu mă aflu în situaţia descrisă la art. 9 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare._____*) Se precizează titularii de autorizaţii/licenţe, în cazul în care a avut calitatea de acţionar/asociat şi/sau pe cea de administrator în cadrul acestora. ANEXA Nr. 3la regulament MODELUL Nr. 3.1 EVIDENŢA terenurilor/construcţiilor ocupate temporar sau definitiv prin înfiinţarea capacităţii energetice şi a actelor privind drepturile asupra acestor terenuri/construcţii ........ ........... (denumirea)

Componenţa capacităţii energetice Imobilul (teren şi/sau construcţie) pe care este amplasată capacitatea energetică Identificatorul, adresa/numărul cadastral Suprafaţa terenului (mp) Actul legal prin care s-au dobândit drepturile de proprietar/concesionar/ utilizator asupra terenurilor şi/sau construcţiilor Nr./Data Extras Carte funciară

MODELUL Nr. 3.2 DISTANŢE DE PROTECŢIE ŞI DE SIGURANŢĂ

Componenţa capacităţii energetice Obiectiv Distanţe (m)
Distanţa relativă conform proiectului Distanţa normată

ANEXA Nr. 4la regulament DATE TEHNICO-ECONOMICE referitoare la capacităţile energetice pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare

Nr. crt. Denumire indicatori UM Grup 1 ..... Total centrală
1 Date generale
Denumire proiect/centrală:
Puterea electrică MWe
Puterea termică instalată MWt
Durata de viaţă ani
An PIF
Durata de realizare a investiţiei - se completează doar în situaţia solicitării autorizaţiei de înfiinţare ani
Durata medie de amortizare contabilă a investiţiei ani
2 Valoarea totală a investiţiei (fără TVA), din care: lei
Echipamente lei
Construcţii şi montaj lei
3 Indicatori calculaţi în cadrul analizei cost-beneficiu din studiul de fezabilitate, în baza căruia a fost decisă realizarea proiectului:
RIR - rata internă de rentabilitate % - -
VAN - valoarea actuală netă lei - -
DRI - durata de recuperare a investiţiei ani - -
4 Prezentarea tipurilor constructive şi a caracteristicilor tehnice principale ale componentelor capacităţilor energetice de producere, precum şi a instalaţiilor electrice ale centralei - - -

NOTĂ: În funcţie de situaţia şi caracteristicile capacităţilor energetice pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate solicita în plus faţă de datele din tabel alte date şi informaţii pe care le consideră relevante. ANEXA Nr. 5la regulament MODELUL Nr. 5.1 Conţinutul-cadru al formularului autorizaţiei de înfiinţare Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Nr. ....... din ............. AUTORIZAŢIA DE ÎNFIINŢARE pentru .......... [realizarea noii capacităţi energetice/retehnologizarea capacităţii energetice] ........ ................ ................ ................ ........ [denumirea capacităţii energetice], având puterea instalată de ........ ........ .............. MW, amplasată pe/în ........ ........ ............. [adresa/descrierea completă a amplasamentului, pentru obiectivul sau capacitatea energetică obiect al autorizaţiei], acordată .......... [denumirea operatorului economic], cu sediul social în .......... [adresa completă a sediului social al operatorului economic], înregistrate în registrul comerţului cu nr. J/.../......., pe baza cererii înregistrate la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. .............. [numărul de înregistrare] din ................ [data înregistrării] şi a documentaţiei prezentate. Prezenta autorizaţie este valabilă conform condiţiilor specifice şi generale anexate acesteia, care fac parte integrantă din autorizaţie. Preşedinte, ........ ......... Data eliberării ........ ........ ......... Falsificarea acestui document se pedepseşte conform legii. MODELUL Nr. 5.2 Conţinutul-cadru al formularului licenţei Nr. ....... din............. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei LICENŢA pentru ........ [obiectul licenţei] acordată ........ ................ ................ ........ ............. [denumirea/prenumele şi numele2), 3) titularului], cu sediul social1)/domiciliul2)/reşedinţa3) în ........ ................ ........ ........ [adresa completă a sediului social1)/ domiciliului2)/reşedinţei3)], înregistrate în registrul comerţului cu nr. J/.../......., pe baza cererii înregistrate la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. .......... [numărul de înregistrare] din ........ ............. [data înregistrării] şi a documentaţiei prezentate. Prezenta licenţă este valabilă conform condiţiilor specifice şi generale anexate acesteia, care fac parte integrantă din licenţă. Preşedinte, ........ ......... Data eliberării ........ ........ ......... _____1) Pentru companii naţionale, societăţi comerciale sau regii autonome. 2) Pentru persoane fizice care sunt cetăţeni români. 3) Pentru persoane fizice care sunt cetăţeni străini. Falsificarea acestui document se pedepseşte conform legii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 12/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 12 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 12/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu