Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1293 din 09.08.2012

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (anexa V revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.201(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 28 august 2012SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 18 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin: Articolul 1Se publică amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (anexa V revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.201(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Răducu Valentin Preda, secretar de stat
ANEXĂREZOLUŢIA MEPC.201(62) adoptată la 15 iulie 2011 AMENDAMENTE la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (anexa V revizuită la MARPOL) Comitetul pentru protecţia mediului marin, amintind art. 38(a) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin (Comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine, luând notă de art. 16 din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Convenţia din 1973) şi de art. VI din Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78), luând în considerare amendamentele propuse la anexa V la MARPOL 73/78, 1. adoptă, în conformitate cu art. 16(2)(d) din Convenţia din 1973, amendamentele la anexa V la MARPOL 73/78, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie; 2. stabileşte, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) din Convenţia din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2012, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente; 3. invită părţile să noteze că, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2013, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus; 4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. 16(2)(e) din Convenţia din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL 73/78 copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinut în anexă; 5. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL 73/78 copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale. ANEXĂla Rezoluţia MEPC.201(62) ANEXA V REVIZUITĂ LA MARPOLREGULI pentru prevenirea poluării cu gunoi de la nave Regula 1 Definiţii În sensul prezentei anexe: 1 Carcase de animale înseamnă corpuri de orice fel de animale care sunt transportate la bordul navei ca încărcătură şi care mor sau sunt eutanasiate în timpul voiajului. 2 Reziduuri de încărcătură înseamnă resturi de orice fel de încărcătură care nu sunt prevăzute în alte anexe ale prezentei convenţii şi care rămân pe punte sau în magazii ca urmare a încărcării ori descărcării, inclusiv cele care sunt în exces sau care se scurg în cursul încărcării ori descărcării, fie în stare uscată, fie în stare umedă sau care intră în apa de spălare, dar care nu includ praful de la încărcătură care rămâne pe punte după măturare ori praful de pe suprafeţele exterioare ale navei. 3 Ulei de gătit înseamnă orice tip de ulei comestibil ori grăsime animală utilizată sau care se intenţionează să fie folosită la pregătirea ori prepararea mâncării, dar nu include mâncarea în sine care este preparată cu aceste uleiuri. 4 Deşeuri gospodăreşti înseamnă toate tipurile de deşeuri care nu sunt prevăzute în alte anexe şi care sunt generate în spaţiile de locuit de la bordul navei. În categoria deşeurilor gospodăreşti nu sunt incluse apele gri. 5 În marş înseamnă că nava se deplasează pe mare, urmărind un drum sau mai multe drumuri, inclusiv deviaţiile de la cel mai scurt drum direct, astfel încât, în măsura în care este practicabil pentru scopurile de navigare, orice fel de descărcare poate să fie dispersată pe o zonă din mare atât de întinsă cât este rezonabil şi posibil în practică. 6 Unelte de pescuit înseamnă orice dispozitiv fizic sau parte a acestuia ori combinaţii de obiecte care pot fi amplasate pe apă sau în apă ori pe fundul mării cu intenţia de a captura organisme marine sau de apă dulce ori de a le ademeni în vederea capturării sau recoltării lor ulterioare. 7 Platforme fixe sau plutitoare înseamnă structuri fixe ori plutitoare amplasate în mare care sunt utilizate la explorarea, exploatarea sau tratarea în largul mării a resurselor minerale ale fundului mării. 8 Deşeuri alimentare înseamnă orice fel de substanţe alimentare stricate sau intacte şi includ fructe, legume, produse lactate, păsări de curte, produse de carne şi resturi alimentare produse la bordul navei. 9 Gunoi înseamnă orice fel de deşeuri alimentare, deşeuri gospodăreşti şi deşeuri din exploatare, orice fel de materiale plastice, reziduuri de încărcătură, cenuşi de la incinerator, ulei de gătit, unelte de pescuit şi carcase de animale produse în timpul exploatării normale a navei şi care sunt susceptibile de a fi evacuate continuu sau periodic, cu excepţia acelor substanţe care sunt definite ori enumerate în alte anexe ale prezentei convenţii. Gunoiul nu include peştele proaspăt sau părţi din acesta, care provine din activităţi de pescuit desfăşurate în timpul voiajului ori din activităţi de acvacultură care cuprind transportul peştelui sau crustaceelor în vederea transferului acestuia/acestora în instalaţiile de acvacultură şi transportul peştelui sau crustaceelor recoltat/e de la aceste instalaţii la ţărm pentru procesare. 10 Cenuşi de la incinerator înseamnă cenuşa şi zgura care rezultă de la incineratoarele de la bordul navei utilizate pentru incinerarea gunoiului. 11 Uscatul cel mai apropiat. Termenul „de la uscatul cel mai apropiat“ înseamnă de la linia de bază care serveşte la determinarea mării teritoriale a teritoriului respectiv, în conformitate cu dreptul internaţional, cu excepţia că, în sensul prezentei anexe, „de la uscatul cel mai apropiat“ faţă de coasta de NE a Australiei înseamnă de la o linie trasă dintr-un punct al coastei Australiei cu latitudinea 11º00’ S, longitudinea 142º08’ E până la punctul cu latitudinea 10º35’ S, longitudinea 141º55’ E şi apoi între următoarele puncte: latitudine 10º00’ S, longitudine 142º00’ E latitudine 09º10’ S, longitudine 143º52’ E latitudine 09º00’ S, longitudine 144º30’ E latitudine 10º41’ S, longitudine 145º00’ E latitudine 13º00’ S, longitudine 145º00’ E latitudine 15º00’ S, longitudine 146º00’ E latitudine 17º30’ S, longitudine 147º00’ E latitudine 21º00’ S, longitudine 152º55’ E latitudine 24º30’ S, longitudine 154º00’ E şi apoi până la punctul cu latitudinea 24º42’ S, longitudinea 153º15’ E pe coasta Australiei. 12 Deşeuri din exploatare înseamnă toate deşeurile solide (inclusiv nămolurile) care nu sunt prevăzute în alte anexe, care sunt colectate la bordul navei în timpul operaţiunilor normale de întreţinere ori al altor operaţiuni ale navei sau care sunt utilizate pentru arimarea şi manipularea încărcăturii. Deşeurile din exploatare includ, de asemenea, agenţii şi aditivii de curăţare conţinuţi în apele de spălare a magaziilor pentru încărcătură şi a suprafeţelor exterioare, dar nu apele gri, apele de santină sau alte descărcări similare, esenţiale pentru exploatarea navei, cu luarea în considerare a liniilor directoare elaborate de către Organizaţie. 13 Material plastic înseamnă un material solid care conţine ca ingredient de bază unul sau mai mulţi polimeri cu masă moleculară ridicată şi care este format în timpul fie al producerii polimerilor, fie al fabricării ca produs finit prin încălzire şi/sau presare. Materialele plastice au proprietăţi fizice situate într-o gamă largă, care merge de la dur şi fragil la moale şi elastic. În sensul prezentei anexe, toate materialele plastice înseamnă tot gunoiul care este constituit din sau care conţine materiale plastice sub orice formă, inclusiv parâme sintetice, plase de pescuit sintetice, saci de gunoi din material plastic şi cenuşă de la incinerarea materialelor plastice. 14 Zonă specială înseamnă o zonă din mare în care, pentru motive tehnice recunoscute în legătură cu condiţiile sale oceanografice şi ecologice şi cu caracterul special al traficului său, se impune adoptarea de metode obligatorii speciale pentru prevenirea poluării mării cu gunoi. În înţelesul prezentei anexe, zonele speciale sunt: zona Mării Mediterane, zona Mării Baltice, zona Mării Negre, zona Mării Roşii, zona Golfurilor, zona Mării Nordului, zona antarctică şi regiunea Caraibelor, care sunt definite după cum urmează: .1 zona Mării Mediterane înseamnă Marea Mediterană propriu-zisă, inclusiv golfurile şi mările pe care le cuprinde, delimitată spre Marea Neagră de paralela 41º N şi spre vest de Strâmtoarea Gibraltar, de meridianul 5º36’ V; .2 zona Mării Baltice înseamnă Marea Baltică propriu-zisă cu Golful Botnic, Golful Finlandei şi intrarea în Marea Baltică delimitată de paralela care trece prin Skagen în Skagerrak la 57º44,8’ N; .3 zona Mării Negre înseamnă Marea Neagră propriu-zisă delimitată spre Marea Mediterană de paralela 41º N; .4 zona Mării Roşii înseamnă Marea Roşie propriu-zisă, inclusiv golfurile Suez şi Akaba, delimitată la sud de loxodroma care uneşte Ras Siyan (12º28,5’ N, 43º19,6’ E) şi Husn Murad (12º40,4’ N, 43º30,2’ E); .5 zona Golfurilor înseamnă zona din mare situată la nord-vest de loxodroma care uneşte Ras al Hadd (22º30’ N, 59º48’ E) şi Ras al Fasteh (25º04’ N, 61º25’ E); .6 zona Mării Nordului înseamnă Marea Nordului propriu-zisă, inclusiv mările pe care le cuprinde, delimitată după cum urmează:

.1 Marea Nordului la sud de latitudinea 62º N şi la est de longitudinea 4º V;
.2 Skagerrak, a cărei limită sudică este determinată la est de Skagen prin latitudinea 57º44,8’ N; şi
.3 Canalul Mânecii şi împrejurimile sale la est de longitudinea 5º V şi la nord de latitudinea 48º30’ N;

.7 zona antarctică înseamnă zona din mare situată la sud de latitudinea 60º S; .8 regiunea Caraibelor înseamnă Golful Mexic şi Marea Caraibelor propriu-zisă, inclusiv golfurile şi mările pe care le cuprinde şi acea parte a Oceanului Atlantic, situată în interiorul limitelor constituite de paralela 30ºN de la Florida către est până la meridianul 77º30’ V, apoi o loxodromă până la intersecţia cu paralela 20ºN şi meridianul 59ºV, apoi o loxodromă până la intersecţia cu paralela 7º20’ N şi meridianul 50º V şi o loxodromă către sud-vest până la limita estică a Guyanei Franceze. Regula 2 Aplicare Dacă nu se precizează în mod expres altfel, prevederile prezentei anexe se aplică tuturor navelor. Regula 3 Interzicerea generală de descărcare a gunoiului în mare 1 Evacuarea în mare a oricărui fel de gunoi este interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute în regulile 4, 5, 6 şi 7 din prezenta anexă. 2 Cu excepţia celor prevăzute în regula 7 din prezenta anexă, evacuarea în mare a tuturor obiectelor din materiale plastice, incluzând parâme sintetice, plase de pescuit sintetice, saci de gunoi din material plastic şi cenuşi de la incinerarea materialelor plastice, dar fără a se limita la acestea, este interzisă. 3 Cu excepţia celor prevăzute în regula 7 din prezenta anexă, evacuarea în mare a uleiului de gătit este interzisă. Regula 4 Evacuarea gunoiului în afara zonelor speciale 1 Evacuarea următoarelor feluri de gunoi în mare, în afara zonelor speciale, este autorizată numai dacă nava este în marş şi la o distanţă cât mai mare posibil faţă de uscatul cel mai apropiat, dar în niciun caz mai mică de: .1 3 mile marine de la uscatul cel mai apropiat pentru deşeurile alimentare care au trecut printr-un tocător sau concasor. Astfel de deşeuri alimentare tocate sau concasate trebuie să poată fi trecute printr-o sită ale cărei ochiuri nu sunt mai mari de 25 mm; .2 12 mile marine de la uscatul cel mai apropiat pentru deşeurile alimentare care nu au fost tratate în maniera prevăzută în subparagraful .1 de mai sus; .3 12 mile marine de la uscatul cel mai apropiat pentru reziduurile de încărcătură care nu pot fi recuperate folosind metodele disponibile în mod curent pentru descărcare. Aceste reziduuri de încărcătură nu trebuie să conţină niciun fel de substanţă care este clasificată ca dăunătoare pentru mediul marin, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie; .4 o distanţă cât mai mare posibil faţă de uscatul cel mai apropiat, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie, pentru carcasele de animale. 2 Agenţii sau aditivii de curăţare conţinuţi în apele de spălare a magaziilor pentru încărcătură, a punţilor şi a suprafeţelor exterioare pot fi evacuaţi în mare, dar aceste substanţe nu trebuie să fie dăunătoare pentru mediul marin, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie. 3 Când gunoiul este amestecat cu alte substanţe a căror evacuare este interzisă sau este supusă unor cerinţe diferite ori este contaminat cu astfel de substanţe, se aplică cerinţele cele mai riguroase. Regula 5 Cerinţe speciale pentru evacuarea gunoiului de la platformele fixe sau plutitoare 1 Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al prezentei reguli, este interzisă evacuarea în mare a oricărui fel de gunoi de la platformele fixe ori plutitoare şi de la toate celelalte nave care sunt acostate la acestea sau care se află la mai puţin de 500 metri de astfel de platforme. 2 Deşeurile alimentare de la platformele fixe ori plutitoare amplasate la mai mult de 12 mile marine faţă de uscatul cel mai apropiat şi de la toate celelalte nave care sunt acostate la acestea sau care se află la mai puţin de 500 metri de astfel de platforme pot fi evacuate în mare numai dacă deşeurile au fost trecute printr-un tocător ori concasor. Astfel de deşeuri alimentare tocate sau concasate trebuie să poată fi trecute printr-o sită ale cărei ochiuri nu sunt mai mari de 25 mm. Regula 6 Evacuarea gunoiului în zonele speciale 1 În cadrul zonelor speciale, evacuarea în mare a următoarelor feluri de gunoi este autorizată numai dacă nava este în marş şi în condiţiile următoare: .1 evacuarea în mare a deşeurilor alimentare la o distanţă cât mai mare posibil faţă de uscatul cel mai apropiat, dar în niciun caz la mai puţin de 12 mile marine faţă de uscatul cel mai apropiat sau faţă de platforma glaciară cea mai apropiată. Deşeurile alimentare trebuie să fie tocate sau concasate şi trebuie să poată fi trecute printr-o sită ale cărei ochiuri nu sunt mai mari de 25 mm. Deşeurile alimentare nu trebuie să fie contaminate cu alte tipuri de gunoi. Evacuarea produselor avicole introduse, inclusiv păsări de curte sau părţi de păsări de curte, nu este permisă în zona antarctică decât dacă acestea au fost tratate pentru a fi făcute sterile; .2 evacuarea reziduurilor de încărcătură care nu pot fi recuperate folosind metodele disponibile în mod curent pentru descărcare, dacă toate condiţiile următoare sunt îndeplinite:

.1 reziduurile de încărcătură, agenţii sau aditivii de curăţare conţinuţi în apele de spălare a magaziilor pentru încărcătură nu trebuie să includă substanţe clasificate ca dăunătoare pentru mediul marin, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie;
.2 atât portul de plecare, cât şi următorul port de destinaţie sunt situate în cadrul zonei speciale şi nava nu va ieşi din această zonă în marşul ei între cele două porturi;
.3 nicio instalaţie de primire adecvată nu este disponibilă în aceste porturi, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie; şi
.4 în cazul în care condiţiile prevăzute în subparagrafele 2.1, 2.2 şi 2.3 ale prezentului paragraf au fost îndeplinite, evacuarea apelor de spălare a magaziilor pentru încărcătură care conţin reziduuri trebuie să fie făcută la o distanţă cât mai mare posibil faţă de uscatul cel mai apropiat sau faţă de platforma glaciară cea mai apropiată şi în niciun caz la mai puţin de 12 mile marine faţă de uscatul cel mai apropiat ori faţă de platforma glaciară cea mai apropiată.

2 Agenţii sau aditivii de curăţare conţinuţi în apele de spălare a punţilor şi a suprafeţelor exterioare pot fi evacuaţi în mare, dar numai dacă aceste substanţe nu sunt dăunătoare pentru mediul marin, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie. 3 Regulile următoare se aplică în zona antarctică (în plus faţă de regulile din paragraful 1 al prezentei reguli): .1 fiecare parte din ale cărei porturi pleacă nave în marş către zona antarctică sau în ale cărei porturi sosesc nave din zona antarctică se angajează să asigure, cât de curând posibil, instalaţii adecvate de primire a tuturor categoriilor de gunoi de la toate navele, fără a le produce acestora întârziere excesivă şi în conformitate cu nevoile navelor care le utilizează; .2 fiecare parte trebuie să asigure că toate navele autorizate să arboreze pavilionul său, înainte de a intra în zona antarctică, au capacitate suficientă la bord pentru păstrarea întregii cantităţi de gunoi în timpul în care sunt exploatate în zonă şi că au încheiat acorduri pentru a descărca astfel de categorii de gunoi la o instalaţie de primire după părăsirea zonei. 4 Când gunoiul este amestecat cu alte substanţe a căror evacuare este interzisă sau care este supusă unor cerinţe diferite ori este contaminat cu astfel de substanţe, se aplică cerinţele cele mai riguroase. Regula 7 Excepţii 1 Regulile 3, 4, 5 şi 6 din prezenta anexă nu se aplică la: .1 descărcarea gunoiului efectuată de o navă pentru asigurarea siguranţei proprii şi a persoanelor aflate la bord ori pentru a salva vieţi omeneşti pe mare; sau

.2 pierderea accidentală a gunoiului ca rezultat al unei avarii survenite la navă ori la echipamentele sale, cu condiţia să se fi luat toate măsurile raţionale de prevenire, înainte şi după apariţia avariei, în scopul prevenirii sau reducerii la minimum a acestei pierderi accidentale; sau .3 pierderea accidentală a uneltelor de pescuit de la o navă, cu condiţia să se fi luat toate măsurile raţionale de prevenire a unei astfel de pierderi; sau .4 eliberarea uneltelor de pescuit de la o navă pentru protejarea mediului marin ori pentru asigurarea siguranţei acelei nave sau a echipajului său. 2 Excepţii privind obligaţia de a fi în marş: .1 obligaţia de a fi în marş prevăzută în regulile 4 şi 6 nu se aplică la evacuarea deşeurilor alimentare în cazul în care este clar faptul că păstrarea acestor deşeuri alimentare la bordul navei prezintă un risc iminent pentru sănătatea persoanelor aflate la bord. Regula 8 Instalaţii de primire 1 Fiecare parte se angajează să asigure instalaţii adecvate în porturi şi terminale pentru primirea gunoiului fără a produce navelor întârzieri excesive şi în conformitate cu nevoile navelor care le utilizează. 2 Instalaţii de primire în zonele speciale: .1 fiecare parte a cărei linie de coastă delimitează o zonă specială se angajează să asigure, cât de curând posibil, în toate porturile şi terminalele din cadrul zonei speciale, instalaţii de primire adecvate, luând în considerare nevoile navelor care operează în aceste zone; .2 fiecare parte interesată trebuie să notifice Organizaţiei măsurile luate în aplicarea subparagrafului 2.1 al prezentei reguli. La primirea unui număr suficient de notificări, Organizaţia trebuie să stabilească o dată de la care cerinţele regulii 6 din prezenta anexă încep să aibă efect în respectiva zonă. Organizaţia trebuie să notifice tuturor părţilor data stabilită astfel, cu cel puţin douăsprezece luni înainte de această dată. Până la data stabilită astfel, navele care navighează în zona specială trebuie să se conformeze cerinţelor regulii 4 din prezenta anexă referitoare la evacuări în afara zonelor speciale. 3 Fiecare parte trebuie să notifice Organizaţiei pentru a se transmite părţilor contractante interesate toate cazurile în care instalaţiile prevăzute în prezenta regulă sunt considerate inadecvate. Regula 9 Controlul cerinţelor de exploatare de către statul portului1 1 O navă care se află într-un port sau terminal din larg al unei alte părţi este supusă unei inspecţii efectuate de către funcţionari autorizaţi în acest scop de către respectiva parte, pentru a se verifica modul de aplicare a cerinţelor de exploatare prevăzute în prezenta anexă, atunci când există motive evidente de a considera că comandantul sau echipajul nu este familiarizat cu procedurile esenţiale care se aplică la bordul navei referitoare la prevenirea poluării cu gunoi. 2 În circumstanţele date de paragraful 1 al prezentei reguli, partea trebuie să ia măsurile necesare pentru a împiedica plecarea navei până când nu s-a remediat situaţia în conformitate cu cerinţele din prezenta anexă. 3 Procedurile referitoare la controlul statului portului, prevăzute în art. 5 al prezentei convenţii, se aplică în cazul prezentei reguli. 4 Nicio prevedere a prezentei reguli nu trebuie să fie interpretată ca limitând drepturile şi obligaţiile unei părţi care efectuează controlul asupra cerinţelor de exploatare prevăzute în mod expres în prezenta convenţie. Regula 10 Afişe, planuri de management al gunoiului şi înregistrarea operaţiunilor cu gunoi2 1 .1 La bordul fiecărei nave cu o lungime de 12 m ori mai mult şi al fiecărei platforme fixe sau plutitoare trebuie să fie puse afişe care să informeze echipajul şi pasagerii cu privire la cerinţele aplicabile de evacuare a gunoiului, cuprinse în regulile 3, 4, 5 şi 6 din prezenta anexă. .2 Afişele trebuie să fie scrise în limba de lucru a echipajului navei şi, pentru navele angajate în voiajuri către porturi sau terminale din larg aflate sub jurisdicţia altor părţi la Convenţie, trebuie, de asemenea, să fie scrise în engleză, franceză ori spaniolă. 2 Fiecare navă cu un tonaj brut egal ori mai mare de 100 şi fiecare navă care este autorizată să transporte 15 persoane sau mai multe, precum şi platformele fixe ori plutitoare trebuie să aibă la bord un plan de management al gunoiului, pe care echipajul trebuie să îl urmeze. Acest plan trebuie să cuprindă procedurile scrise pentru compactarea, colectarea, depozitarea, procesarea şi evacuarea gunoiului, inclusiv utilizarea echipamentului de la bord. De asemenea, trebuie desemnată/desemnate persoana/persoanele însărcinată/ însărcinate cu executarea acestui plan. Un astfel de plan trebuie să fie stabilit pe baza liniilor directoare elaborate de către Organizaţie şi scris în limba de lucru a echipajului navei. 3 Fiecare navă cu un tonaj brut egal sau mai mare de 400 şi fiecare navă care este autorizată să transporte 15 persoane ori mai multe, angajată în voiajuri către porturi sau terminale din larg aflate sub jurisdicţia altor părţi la Convenţie, şi fiecare platformă fixă ori plutitoare trebuie să fie prevăzută cu un Jurnal de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului. Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului, fie că este parte a Jurnalului de bord oficial al navei, fie că este un jurnal distinct, trebuie să respecte modelul prevăzut în apendicele la prezenta anexă. .1 Fiecare operaţiune de evacuare în mare sau de predare la o instalaţie de primire ori de incinerare completă trebuie să fie înregistrată cu promptitudine în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului, iar înregistrarea trebuie să fie semnată, cu indicarea datei evacuării sau incinerării, de către ofiţerul însărcinat cu aceasta. Fiecare pagină completată a Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului trebuie să fie semnată de către comandantul navei. Înregistrările în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului trebuie să fie făcute cel puţin în limba engleză, franceză sau spaniolă. În cazul în care înregistrările sunt, de asemenea, în limba oficială a statului al cărui pavilion nava este îndreptăţită să îl arboreze, aceste înregistrări trebuie să prevaleze în cazul unui diferend sau al unei contradicţii. 1 Se face referire la Procedurile pentru controlul statului portului, adoptate de către Organizaţie prin Rezoluţia A.787(19) şi modificate prin Rezoluţia A.882(21); a se vedea publicaţia Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) care poartă numărul de vânzare IA650E. 2 Se face referire la Liniile directoare pentru elaborarea planurilor de management al gunoiului, adoptate de către Comitetul pentru protecţia mediului marin al Organizaţiei prin Rezoluţia MEPC.71(38); a se vedea MEPC/Circ.317 şi publicaţia OMI care poartă numărul de vânzare IA656E. .2 Înregistrarea pentru fiecare evacuare sau incinerare trebuie să includă data şi ora, poziţia navei, categoria de gunoi şi cantitatea estimată evacuată ori incinerată. .3 Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului trebuie să fie păstrat la bordul navei sau al platformei fixe ori plutitoare, într-un astfel de loc încât să fie accesibil cu uşurinţă în scopul inspectării în orice moment rezonabil. Acest document trebuie să fie păstrat pentru o perioadă de cel puţin 2 ani de la data ultimei înregistrări făcute. .4 În cazul oricărei descărcări sau pierderi accidentale la care se face referire în regula 7 din prezenta anexă, trebuie să se facă o înregistrare în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului ori, în cazul oricărei nave cu un tonaj brut mai mic de 400, trebuie să se facă o înregistrare în Jurnalul de bord oficial al navei, pentru a se indica locul, circumstanţele şi motivele descărcării sau pierderii şi a descrie obiectele descărcate ori pierdute şi măsurile rezonabile de precauţie luate pentru a preveni sau a reduce la minimum această descărcare ori pierdere accidentală. 4 Administraţia poate renunţa la cerinţele privind Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului pentru: .1 orice navă angajată în voiajuri de o oră sau mai puţin de o oră, care este autorizată să transporte 15 persoane ori mai multe; sau .2 platforme fixe sau plutitoare. 5 Autoritatea competentă a guvernului unei părţi la Convenţie poate inspecta Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului sau Jurnalul de bord oficial la bordul oricărei nave la care se aplică prezenta regulă în timp ce nava se află în porturile sale ori în terminalele sale din larg şi poate face o copie a oricărei înregistrări din aceste jurnale şi poate solicita comandantului navei să certifice corespondenţa copiei cu originalul unei astfel de înregistrări. Orice copie făcută astfel, care a fost certificată de către comandantul navei ca fiind o copie reală a unei înregistrări din Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului sau din Jurnalul de bord oficial, trebuie să fie admisă în orice procedură juridică drept dovadă a faptelor menţionate în înregistrare. Inspecţia Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului sau a Jurnalului de bord oficial şi luarea unei copii certificate de către autoritatea competentă în conformitate cu prezentul paragraf trebuie să fie efectuate cât se poate de repede, fără ca nava să fie întârziată pe nedrept. 6 Pierderea accidentală sau eliberarea uneltelor de pescuit astfel cum se prevede în regulile 7.1.3 şi 7.1.4, care constituie o ameninţare semnificativă pentru mediul marin ori pentru navigaţie, trebuie să fie raportată statului al cărui pavilion nava este autorizată să îl arboreze şi, în cazul în care pierderea sau eliberarea se produce în cadrul apelor aflate sub jurisdicţia unui stat costier, de asemenea, acelui stat costier. APENDICE model - JURNAL de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului Numele navei: ........ ................ ................ ........ ......... Numărul sau literele distinctive: ........ ................ ........... Numărul OMI: ........ ................ ................ ........ ........... Perioada: ............... De la: .............. Până la: ............... 1 Introducere În conformitate cu regula 10 din anexa V la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL), trebuie făcută o înregistrare a fiecărei operaţiuni de evacuare sau de incinerare complete. Aceasta include descărcările în mare, evacuarea la instalaţiile de primire sau transferul la bordul altor nave, precum şi pierderea accidentală a gunoiului. 2 Gunoiul şi managementul gunoiului Gunoi înseamnă orice fel de deşeuri alimentare, deşeuri gospodăreşti şi deşeuri din exploatare, orice fel de materiale plastice, reziduuri de încărcătură, cenuşi de la incinerator, ulei de gătit, unelte de pescuit şi carcase de animale produse în timpul exploatării normale a navei şi care sunt susceptibile de a fi evacuate continuu sau periodic, cu excepţia acelor substanţe care sunt definite ori enumerate în alte anexe ale prezentei convenţii. Gunoiul nu include peştele proaspăt sau părţi din acesta care provine din activităţi de pescuit desfăşurate în timpul voiajului ori din activităţi de acvacultură care cuprind transportul peştelui sau crustaceelor în vederea transferului acestuia/acestora în instalaţiile de acvacultură şi transportul peştelui ori crustaceelor recoltat/e de la aceste instalaţii la ţărm pentru procesare. Liniile directoare privind implementarea anexei V la MARPOL1 ar trebui, de asemenea, menţionate pentru informaţiile relevante. 3 Descrierea gunoiului Pentru ţinerea Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului (sau a Jurnalului de bord oficial) gunoiul trebuie să fie grupat în următoarele categorii: A Materiale plastice B Deşeuri alimentare C Deşeuri gospodăreşti D Ulei de gătit E Cenuşi de la incinerator F Deşeuri din exploatare G Reziduuri de încărcătură H Carcase de animale I Unelte de pescuit2 4 Înregistrări în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului 4.1 Înregistrările în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului trebuie să fie făcute în fiecare dintre următoarele ocazii: 4.1.1 dacă gunoiul este evacuat la o instalaţie de primire3 de la ţărm sau este transferat la bordul unei alte nave: .1 data şi ora evacuării .2 portul sau instalaţia ori numele navei .3 categoria de gunoi evacuat .4 cantitatea estimată evacuată pentru fiecare categorie, în metri cubi .5 semnătura ofiţerului însărcinat cu efectuarea acestei operaţiuni; 4.1.2 dacă gunoiul este incinerat: .1 data şi ora începerii şi opririi incinerării .2 poziţia navei (latitudine şi longitudine) la începerea şi la oprirea incinerării 1 Se face referire la liniile directoare privind implementarea anexei V la MARPOL 73/78, astfel cum au fost modificate prin rezoluţii. 2 Se face referire la liniile directoare care urmează a fi elaborate de către Organizaţie. 3 Comandanţii navelor ar trebui să obţină de la operatorul instalaţiilor de primire, care includ barje şi camioane, o adeverinţă sau un certificat prin care se specifică cantitatea estimativă de gunoi transferată. Adeverinţele sau certificatele trebuie să fie păstrate împreună cu Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului. .3 categoria de gunoi incinerat .4 cantitatea estimată incinerată, în metri cubi .5 semnătura ofiţerului însărcinat cu efectuarea acestei operaţiuni; 4.1.3 dacă gunoiul este descărcat în mare în conformitate cu regulile 4, 5 sau 6 din anexa V la MARPOL: .1 data şi ora descărcării .2 poziţia navei (latitudine şi longitudine). NOTĂ: Pentru descărcările de reziduuri de încărcătură se includ şi poziţiile la începerea şi la oprirea descărcării. .3 categoria de gunoi descărcat .4 cantitatea estimată descărcată pentru fiecare categorie, în metri cubi .5 semnătura ofiţerului însărcinat cu efectuarea acestei operaţiuni. 4.1.4 pierderea sau descărcarea accidentală ori excepţională a gunoiului în mare, inclusiv în conformitate cu regula 7 din anexa V la MARPOL: .1 data şi ora incidentului .2 portul sau poziţia navei la momentul incidentului (latitudine, longitudine şi adâncimea apei, dacă se cunoaşte) .3 categoria de gunoi descărcat sau pierdut .4 cantitatea estimată pentru fiecare categorie, în metri cubi .5 cauza descărcării sau a pierderii şi observaţii generale. 4.2 Cantitatea de gunoi Cantitatea de gunoi de la bord ar trebui să fie estimată în metri cubi, dacă este posibil, separat, pe fiecare categorie. Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului conţine multe referinţe la cantitatea estimată de gunoi. Este recunoscut faptul că exactitatea cu care sunt estimate cantităţile de gunoi este interpretabilă. Estimările de volum vor diferi înainte şi după procesare. Unele proceduri de procesare nu permit evaluarea volumului gunoiului, de exemplu, în cazul tratării continue a deşeurilor alimentare. Ar trebui să se ţină cont de aceşti factori atunci când se efectuează înregistrări într-un jurnal şi când acestea sunt interpretate. Fişa descărcării gunoiului Numele navei: ........ ................ ........ Numărul sau literele distinctive: ........ ................ ........ ........... Numărul OMI: ........ ................ ................ ............... Categoriile de gunoi: A. Materiale plastice B. Deşeuri alimentare C. Deşeuri gospodăreşti (de exemplu: produse din hârtie, cârpe, articole din sticlă, metal, sticle, veselă etc.) D. Ulei de gătit E. Cenuşi de la incinerator F. Deşeuri din exploatare G. Reziduuri de încărcătură H. Carcase de animale I. Unelte de pescuit Noua prezentare sub formă de tabel:

Data/Ora Poziţia navei/Observaţii (de exemplu: pierdere accidentală) Categoria Cantitatea estimată descărcată sau incinerată În mare La instalaţia de primire Incinerare Certificare/ Semnătură

Semnătura comandantului: ........ ........ ........ Data: ........ ........ .............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1293/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1293 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1293/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu