Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.200 din 16.08.2012

pentru modificarea şi completarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 616 din 27 august 2012



SmartCity1


În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Articolul INormativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 şi 804 bis din 2 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins: Articolul 211 Inspectorul tehnic este personal cu studii şi expertiză de specialitate în domeniul naval, abilitat să execute, în mod pertinent şi independent, activităţile menţionate mai jos şi cele nominalizate prin dispoziţii ale structurilor tehnice de specialitate şi cu competenţă de înzestrare, astfel: a)elaborează proiectele normelor tehnice de construcţie şi reparaţie pentru navele Ministerului Administraţiei şi Internelor, care nu au fost construite după reguli ale unui registru de clasificare sau ale unei autorităţi specializate în domeniu şi formularistica necesară desfăşurării activităţii, corespunzător destinaţiei şi particularităţilor constructive, pentru exploatarea şi navigaţia în siguranţă; b)efectuează supravegherea tehnică, acordă certificate recunoscute la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi elaborează documentele necesare pentru navele proprii prin care să ateste respectarea cerinţelor, normelor emise de structura de specialitate pentru inspecţie şi supraveghere tehnică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, convenţiilor şi reglementărilor interne şi internaţionale privind siguranţa navelor şi navigaţiei, ocrotirea vieţii omeneşti pe mare şi prevenirea poluării; c)efectuează inspecţii tehnice la navele şi mijloacele plutitoare aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor în conformitate cu cerinţele convenţiilor şi reglementărilor interne şi internaţionale privind siguranţa navelor şi navigaţiei, ocrotirea vieţii omeneşti pe mare şi prevenirea poluării; d)face propuneri Direcţiei generale logistică, prin rapoarte tehnice, privind anularea sau retragerea certificatelor acordate navelor când acestea prezintă defecţiuni repetate care nu pot fi remediate; e)asigură, după caz, analizarea şi aprobarea unor documentaţii tehnice şi de execuţie pentru construcţia, repararea, transformarea şi modernizarea navelor şi mijloacelor de mobilitate navală aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a materialelor şi echipamentelor destinate acestora, pentru care se asigură supravegherea tehnică, clasificarea şi certificarea în conformitate cu normele tehnice aprobate; f)întocmeşte baze de date tehnice pentru navele şi mijloacele plutitoare din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor care fac obiectul inspecţiei, supravegherii tehnice, certificării; desfăşoară activităţi de analiză şi sinteză pe baza informaţiilor din bazele de date. 2. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40(1) Evidenţa statistică a navelor din înzestrarea unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor se ţine de către structura tehnică de specialitate centrală. Inspectoratele generale şi celelalte unităţi necuprinse în componenţa acestora ţin evidenţa nominală şi statistică a navelor din dotarea unităţilor subordonate.(2) Evidenţa nominală şi statistică a navelor şi mijloacelor plutitoare se ţine pe formulare conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3, care se înaintează inspectoratelor generale sau, după caz, unităţilor necuprinse în componenţa acestora, până la 15 decembrie a fiecărui an, cu soldul de la 1 decembrie.(3) Inspectoratele generale şi celelalte unităţi necuprinse în componenţa acestora înaintează, către structura tehnică de specialitate centrală, evidenţa nominală şi statistică a navelor, până la 25 decembrie a fiecărui an. Modificările survenite la cele două evidenţe se comunică până la 25 iunie a fiecărui an.(4) Anual, cu ocazia înaintării situaţiilor privind evidenţa statistică a navelor, structurile deţinătoare de nave informează Direcţia generală logistică, în scris, cu privire la contractele de inspecţie şi supraveghere tehnică a navelor, încheiate cu organizaţiile recunoscute, aşa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. l) din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 249/2011 privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilionul român şi efectuează voiajuri internaţionale. 3. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 70(1) Pentru fiecare navă se constituie dosarul tehnic care conţine: inventarele navei, procesele-verbale de predare-primire, actele de gestiune, actele de constatare tehnică, certificatele de siguranţă sau de clasă, precum şi orice alte documente care prezintă interes pentru cunoaşterea permanentă a stării tehnice a navei.(2) Inventarele navei se avizează, în cazul în care acestea sunt întocmite de către constructor, de către unităţile cu atribuţii de înzestrare. În cazul în care acestea nu există, se întocmesc de către unitatea/structura deţinătoare a navei. În acestea se înscriu toate bunurile materiale, sculele şi dispozitivele cu care este echipată nava de către constructor, iar unităţile beneficiare vor completa inventarele cu alte materiale care echipează suplimentar nava, în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează evidenţa contabilă cantitativ-valorică a bunurilor materiale în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.(3) Prin acte de gestiune se înţelege totalitatea documentelor folosite pentru distribuirea pieselor şi materialelor necesare executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la nava respectivă.(4) Actul de constatare tehnică se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 de comisia pentru constatări tehnice în toate situaţiile când se impune înlocuirea la navă a agregatelor şi pieselor de schimb înainte de îndeplinirea duratei normale de utilizare.(5) Certificatul de siguranţă al construcţiei şi al echipamentelor mijlocului naval/Permisul de navigaţie al mijlocului naval reprezintă documentul în care se consemnează rezultatele inspecţiilor tehnice, specificându-se dacă elementele verificate se încadrează în parametrii de exploatare şi dacă mijlocul naval este apt în continuare pentru îndeplinirea misiunilor conform destinaţiei acestora.(6) Certificatul de clasă reprezintă documentul emis de o organizaţie recunoscută care atestă că structura corpului, maşinile şi instalaţiile navei, corespunzătoare tipului şi destinaţiei acesteia, sunt în conformitate cu regulile şi reglementările elaborate şi publicate de respectiva organizaţie. 4. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 105(1) Acţiunea de recepţie denumită recepţia pe faze de construcţie/fabricaţie reprezintă activitatea de control a lucrărilor executate pe faze tehnologice de constructor, desfăşurată de beneficiar prin comisii alcătuite din specialişti tehnici, respectiv personal din compartimentele de asigurare tehnică de marină din structurile unităţilor centrale de logistică, a structurilor cu competenţă pentru înzestrare şi, după caz, specialişti din Compartimentul de inspecţii tehnice, constituite la nivelul structurilor tehnice de specialitate centrale şi al celor cu competenţe de înzestrare din Ministerul Administraţiei şi Internelor. Pe toată durata desfăşurării lucrărilor se urmăreşte deplina conformitate cu cerinţele specificaţiilor tehnice ale lucrărilor de construcţie, modernizare sau reparaţie capitală a navelor ori mijloacelor plutitoare.(2) Recepţia unei lucrări din listă se face de către membrii comisiei numiţi de către preşedintele acesteia. La recepţia fiecărui agregat sau instalaţie reparată se urmăreşte atât execuţia fizică, cât şi funcţionarea în parametri a acestora.(3) În cazul în care se constată că parametrii de funcţionare sunt necorespunzători, se consemnează despre acest lucru în caietul de comunicări, recepţia urmând a se relua după remedierea deficienţelor. La terminarea recepţiei se întocmeşte şi semnează un proces-verbal de recepţie. 5. La articolul 109, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins: (11) Sistemul de inspecţii şi supravegheri tehnice reprezintă totalitatea organismelor, normelor tehnice şi procedurilor de lucru aplicabile, dotărilor specifice, destinate verificării şi constatării asigurării calităţilor nautice şi evolutive, navigării în condiţii de siguranţă, respectării standardelor privind poluarea mediului înconjurător şi a normelor de securitate a muncii la bordul navelor. (12) Inspecţiile tehnice cuprind activităţile de verificare şi constatare efectuate la corpul navelor, instalaţiile, sistemele, agregatele şi aparatura de bord, în conformitate cu documentaţia tehnică a mijlocului naval. Aceste activităţi se vor desfăşura la ieşirea navei din şantierul naval periodic, neprevăzut sau atunci când sunt impuse de reglementările în vigoare. (13) Supravegherea tehnică cuprinde activităţile de urmărire, control şi evaluare a calităţii lucrărilor şi serviciilor în raport cu normele tehnice şi procedurile emise de structura de specialitate şi societăţile de clasificare pentru respectarea convenţiilor internaţionale privind siguranţa navigaţiei şi a mediului înconjurător. 6. La articolul 109, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Normele tehnice privind sistemul de inspecţii şi supravegheri tehnice, specifice navelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, se emit prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi se aplică navelor Poliţiei de Frontieră Române, precum şi celorlalte structuri care au încheiate protocoale cu Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. 7. Articolul 110 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 110(1) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră organizează, prin structurile tehnice proprii, activitatea de inspecţii tehnice şi supravegheri la navele din dotare.(2) Pentru planificarea anuală a activităţilor de inspecţie şi supraveghere tehnică a mijloacelor de mobilitate navală, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile necuprinse în structura acestora transmit la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, până la 10 noiembrie a fiecărui an, centralizarea solicitărilor structurilor subordonate în vederea întocmirii Planului anual de inspecţii şi supravegheri tehnice.(3) În scopul coordonării eficiente a activităţilor de inspecţii şi supravegheri tehnice, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră transmite pentru avizare către Serviciul tehnic din cadrul Direcţiei generale logistică Planul anual de inspecţii şi supravegheri tehnice. După aprobarea planului de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, un exemplar se transmite la Serviciul tehnic din cadrul Direcţiei generale logistică pentru monitorizarea lucrărilor. 8. Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 111(1) Inspectorii tehnici vor fi cooptaţi şi pentru desfăşurarea altor activităţi din domeniul asigurării tehnice de marină, în baza ordinelor eşaloanelor superioare şi atribuţiilor specifice.(2) La producerea evenimentelor de navigaţie, şefii structurilor cu atribuţii în promovarea propunerilor de constituire a comisiilor de investigare, în cazul în care nu dispun de inspectori tehnici, solicită Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră nominalizarea acestora în comisiile respective, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 10-13 din Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 171/2011 privind investigarea evenimentelor de navigaţie produse cu nave, ambarcaţiuni sau mijloace plutitoare aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor.(3) Pentru efectuarea activităţii specifice, inspectorii tehnici au acces la bordul navelor, cu respectarea prevederilor cap. V -Reguli la bordul navelor din Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 307/2009, precum şi la întreaga documentaţie tehnică a navelor. 9. După articolul 112 se introduc două noi articole, articolele 1121 şi 1122, cu următorul cuprins: Articolul 1121 (1) Dacă dotarea şi exploatarea navelor prezintă un grad de complexitate major, competenţele privind efectuarea inspecţiei, supravegherii tehnice şi certificării asupra îndeplinirii prevederilor convenţiilor internaţionale privind siguranţa construcţiei navelor şi prevenirea poluării marine, pot fi delegate, parţial ori total, Autorităţii Navale Române şi/sau organizaţiilor recunoscute, în baza notei justificative a Bazei de Reparaţii Nave Brăila şi a contractelor încheiate între structurile deţinătoare de nave ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi respectivele organizaţii.(2) Navele care efectuează misiuni internaţionale trebuie să posede un certificat de clasă emis de una dintre organizaţiile recunoscute, în baza notei justificative a compartimentului cu atribuţii pe linia asigurării tehnice de marină din cadrul structurii cu atribuţii de înzestrare. Articolul 1122 Structurile în care îşi desfăşoară activitatea personalul care îndeplineşte atribuţiile inspectorilor tehnici asigură pregătirea şi atestarea acestora în centre de pregătire ale Autorităţii Navale Române sau ale organizaţiilor recunoscute autorizate. 10. În anexa nr. 4, la punctul I „Înregistrarea navelor şi mijloacelor plutitoare“, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins: 31 – În situaţia neacordării vizei tehnice de către inspectorii tehnici, la propunerea Bazei de Reparaţii Nave Brăila, Direcţia generală logistică dispune retragerea temporară a certificatului de înregistrare, cu înştiinţarea inspectoratelor generale, dacă se constată riscuri majore pentru siguranţa navigaţiei sau protecţia mediului. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Mircea Duşa


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 200/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 200 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu