Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.48 din 28.06.2013

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 445 din 22 iulie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Operatorii economici cărora li se acordă, modifică, suspendă sau retrag, după caz, autorizaţii de înfiinţare şi licenţe în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data abrogării Hotărârii Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 5 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂREGULAMENT pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice Capitolul IDispoziţii generale Autoritate Articolul 1(1) Prezentul regulament este emis în conformitate cu dispoziţiile
art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizaţiile şi licenţele din sectorul energiei electrice, în condiţiile
Legii nr. 123/2012 şi ale prezentului regulament.Domeniu de aplicare Articolul 2Prezentul regulament se aplică operatorilor economici cărora li se acordă, modifică, suspendă sau li se retrag autorizaţii de înfiinţare/licenţe în sectorul energiei electrice. Scop Articolul 3Prezentul regulament stabileşte: a)condiţiile privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi licenţelor prevăzute de lege; b)condiţiile privind refuzul de acordare de autorizaţii de înfiinţare şi licenţe; c)condiţiile privind modificarea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor de înfiinţare sau a licenţelor acordate.Abrevieri Articolul 4Abrevierile utilizate în textul prezentului regulament sunt următoarele: a)SEN - Sistemul Electroenergetic Naţional; b)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.Definiţii Articolul 5În sensul prevederilor prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)autoritate competentă - ANRE; b)autorizaţie de înfiinţare/autorizaţie - act prin care se acordă unei persoane permisiunea de a realiza sau retehnologiza capacităţi energetice de producere a energiei electrice, emis de autoritatea competentă la solicitarea persoanei respective; c)centrală electrică - ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; o centrală electrică cuprinde una sau mai multe unităţi (grupuri) de producere; d)centrală electrică de/cu cogenerare (termoficare) - ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea combinată de energie electrică şi termică; e)contribuţie anuală - suma de bani percepută anual de ANRE unui titular de licenţă, pe întreaga durată de valabilitate a acesteia, stabilită prin ordin al ANRE; f)exploatare comercială a unei capacităţi energetice - ansamblul activităţilor desfăşurate, în baza unei licenţe acordate în condiţiile prezentului regulament, de un operator economic în sectorul energiei electrice sau al energiei electrice şi termice produse în cogenerare; g)licenţa - act administrativ prin care se acordă titularului permisiunea de a realiza exploatarea comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii participanţilor la piaţa de energie electrică, emis de autoritatea competentă la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine; h)modificarea autorizaţiei/licenţei - emiterea de către autoritatea competentă a deciziei prin care se aprobă modificarea autorizaţiei/licenţei şi/sau a condiţiilor de valabilitate ale autorizaţiei ori licenţei; i)punere în funcţiune - totalitatea activităţilor prevăzute de documentaţia tehnică de proiectare şi de reglementările în vigoare, pentru a demonstra că echipamentul şi sistemele tehnologice aferente unei/unor capacităţi energetice se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care aceasta/acestea se declară corespunzătoare pentru a intra în exploatare comercială; j)operator concesionar - persoana juridică, titulară a licenţei de distribuţie, care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice; k)suspendare a autorizaţiei/licenţei - emiterea de către autoritatea competentă a deciziei prin care unui titular de autorizaţie/licenţă i se retrag, parţial sau total, drepturile conferite prin actul respectiv, pentru un interval de timp determinat, autoritatea competentă putând aproba continuarea activităţii acestuia în regim controlat, pentru a nu afecta interesele consumatorilor de energie electrică şi termică; l)tarif de acordare/modificare a licenţei/autorizaţiei - sumă de bani percepută de autoritatea competentă de la persoane fizice/juridice care solicită acordarea ori modificarea de licenţe/autorizaţii; tariful include o componentă corespunzătoare activităţii de analiză a documentaţiilor primite în acest scop de la solicitant, denumită tarif de analiză; m)titular de autorizaţie/licenţă - persoană fizică sau juridică, deţinătoare a unei autorizaţii/licenţe eliberate de către autoritatea competentă. Capitolul IIRegimul autorizaţiilor şi licenţelor în domeniul energiei electrice Condiţii generale privind acordarea de autorizaţii Articolul 6ANRE acordă autorizaţii de înfiinţare pentru lucrările de realizare sau de retehnologizare a unei capacităţi energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a unei capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, dacă puterea electrică instalată totală a capacităţilor respective este mai mare decât 1 MW sau devine mai mare decât 1 MW prin retehnologizare. Articolul 7Se pot desfăşura fără autorizaţie de înfiinţare: a)lucrările de retehnologizare care nu implică modificări ale capacităţilor energetice de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice în cogenerare, ci vizează exclusiv sistemele de supraveghere, de telecomunicaţii şi/sau de comandă aferente acestora; b)lucrările de realizare sau de retehnologizare a oricărei capacităţi energetice de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată până la 1 MW inclusiv. Articolul 8ANRE stabileşte durata de valabilitate a unei autorizaţii de înfiinţare pe baza duratelor de timp necesare pentru a finaliza lucrările de instalare şi de punere în funcţiune a capacităţilor energetice autorizate şi a propunerii primite de la solicitantul autorizaţiei sau de la titularul autorizaţiei în cazul în care acesta solicită prelungirea valabilităţii autorizaţiei. Articolul 9(1) Autorizaţia de înfiinţare pentru realizarea/retehnologizarea unei capacităţi energetice de producere a energiei electrice, inclusiv de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, având în componenţă mai multe grupuri de producere, poate conţine o etapizare a punerii în funcţiune a grupurilor de producere conform documentaţiei transmise de solicitant.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), pentru a exploata comercial capacităţile energetice puse în funcţiune etapizat, deţinătorul acestora poate solicita acordarea/modificarea licenţei, continuând derularea lucrărilor rămase de executat conform autorizaţiei de înfiinţare acordate pentru proiectul investiţional respectiv până la încetarea duratei de valabilitate a acesteia.Condiţii generale privind acordarea de licenţe Articolul 10 (1) Activităţile care se desfăşoară pe bază de licenţe acordate de ANRE sunt:a)exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice; b)exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare; c)prestarea serviciului de transport al energiei electrice; d)prestarea serviciului de sistem; e)prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice; f)administrarea pieţelor centralizate de energie electrică; g)activitatea de furnizare a energiei electrice. (2) În categoria activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. b) intră şi exploatarea comercială a capacităţilor de producere separată a energiei termice care sunt amplasate în incinte comune cu capacităţile de cogenerare, având conexiuni tehnologice, precum şi administrare şi operare comune cu aceste capacităţi de cogenerare.(3) Exploatarea comercială a capacităţilor energetice se poate desfăşura fără licenţă în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 123/2012.
(4) Clientul casnic deţinător al unei capacităţi de producere a energiei electrice, respectiv electrice şi termice în cogenerare racordate la reţea având puterea electrică mai mică decât 100 kW, poate exploata comercial aceste capacităţi energetice fără licenţă, indiferent de modul de racordare prin racord comun sau distinct de locul de consum al respectivului client casnic.(5) Activitatea prevăzută la alin. (1) lit. g) se poate desfăşura în România de către o persoană juridică din statele membre ale Uniunii Europene fără ca aceasta să deţină licenţa acordată de autoritatea competentă, dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:a)între statul român şi statul membru al Uniunii Europene în care persoana juridică respectivă este înregistrată ca titular de licenţă s-a încheiat un acord, care este în vigoare, privind recunoaşterea reciprocă a valabilităţii licenţelor acordate pentru a desfăşura pe teritoriul naţional activităţi comerciale în sectorul energiei electrice; şi b)persoana juridică străină deţine o licenţă valabilă pentru activitatea respectivă, acordată de autoritatea competentă a statului membru. Articolul 11Pentru activităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) se acordă o licenţă comună pentru producerea energiei electrice şi a celei termice în cogenerare. Articolul 12Pentru activităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) şi d), precum şi pentru administrarea pieţei de echilibrare care se încadrează la art. 10 alin. (1) lit. f), desfăşurate de operatorul de transport şi de sistem, se acordă o licenţă comună. Articolul 13(1) Durata de valabilitate a unei licenţe se stabileşte de ANRE, având în vedere datele transmise de solicitantul licenţei la acordarea acesteia, sau de titularul licenţei în cazul în care acesta solicită prelungirea valabilităţii licenţei şi este de maximum:a)25 de ani, pentru oricare dintre licenţele menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a)-f); b)10 ani, în cazul licenţei pentru furnizarea energiei electrice, menţionate la art. 10 alin. (1) lit. g). (2) Duratele de valabilitate prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite, în condiţiile prezentului regulament, cu cel mult aceleaşi perioade maxime iniţiale. Articolul 14Titularul licenţei prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) are dreptul de a presta serviciul de distribuţie a energiei electrice prin reţelele electrice proprii, aferente capacităţilor energetice obiect al licenţei respective, cu acordul operatorului de reţea la care este racordat, precum şi de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice la utilizatori ai acestor reţele. Solicitanţii de autorizaţii/licenţe Articolul 15 (1) Pot solicita acordarea de autorizaţii/licenţe persoanele juridice/fizice române sau străine.(2) O persoană juridică străină poate solicita acordarea de autorizaţii/licenţe numai dacă a constituit în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei/licenţei necesare desfăşurării activităţilor sale.(3) Persoanele fizice au dreptul de a exploata comercial capacităţi energetice de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare a căror putere electrică instalată este de până la 1 MW inclusiv.(4) ANRE acordă persoanelor fizice licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, a căror putere electrică instalată este cuprinsă între 100 kW şi 1 MW inclusiv.(5) Persoanele fizice prevăzute la alin. (4) pot fi cetăţeni români sau cetăţeni ai altor state din cadrul Uniunii Europene, care dovedesc autorităţii competente că îndeplinesc dispoziţiile legii privind organizarea şi desfăşurarea pe teritoriul României a unor activităţi economice de către persoanele fizice. Articolul 16 (1) Nu îndeplinesc condiţiile legii pentru a solicita autorizaţii/licenţe următoarele categorii de operatori economici:a)operatorii economici la care s-a deschis procedura generală de insolvenţă sau procedura de faliment; b)operatorii economici care au fost sancţionaţi de ANRE, într-o perioadă de 5 ani anterioară datei de înregistrare a cererii, prin retragerea unei autorizaţii/licenţe deţinute în calitate de titulari; c)operatorii economici care se află în situaţia prevăzută la
art. 9 alin. (3) din Legea nr. 123/2012.
(2) ANRE nu acordă autorizaţii/licenţe operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1). Capitolul IIIProcedura de solicitare şi acordare a autorizaţiilor şi licenţelor Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizaţii şi licenţe Articolul 17(1) Pentru obţinerea unei autorizaţii/licenţe, solicitantul depune la ANRE o cerere întocmită în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul regulament, însoţită de documentele necesare acordării autorizaţiei/licenţei conform prezentului regulament. (2) Cererea şi documentele anexate acesteia, prevăzute la alin. (1), precum şi corespondenţa purtată între solicitant şi ANRE se redactează în limba română.(3) Solicitantul transmite autorităţii competente documentele care trebuie anexate la cererea sa pe suport hârtie şi, dacă este necesar, pe suport electronic, la solicitarea ANRE.(4) La înregistrarea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizaţii/licenţe, solicitantul face dovada că a achitat, în avans, tariful de analiză, conform prevederilor legale. Tariful de analiză:a)se deduce din tariful de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei, care se percepe în legătură cu soluţionarea favorabilă a cererii respective; b)nu se restituie solicitantului, în cazul în care ANRE refuză acordarea sau modificarea autorizaţiei/licenţei, sau clasează documentaţia, deoarece acesta reprezintă contravaloarea activităţii de analiză a documentaţiei anexate cererii respective. (5) Solicitările primite de ANRE în cazul cărora se constată că nu a fost efectiv virată în contul ANRE suma aferentă tarifului de analiză se înregistrează cu caracter de corespondenţă şi nu se cuprind în planul de lucru; acestea se clasează dacă în termen de 10 zile de la data înregistrării nu s-a făcut dovada plăţii, notificând solicitantul cu privire la clasarea cererii. Articolul 18La cererea de acordare a autorizaţiei/licenţei, persoanele juridice anexează: a)certificatul constatator, în original sau în copie, cu menţiunea „conform cu originalul“, emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia la ANRE; b)extrase, în copie, din ultima situaţie financiară depusă conform legii de solicitant la organele fiscale competente, anterior înregistrării la ANRE a cererii de acordare a autorizaţiei/licenţei, cuprinzând prima pagină din aceste situaţii financiare, cu dovada înregistrării la organele fiscale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi; în cazul solicitantului care depune cererea de acordare a unei autorizaţii/licenţe pe parcursul anului în care a fost înfiinţat, se va anexa copia ultimei balanţe lunare de verificare; c)declaraţiile pe propria răspundere ale acţionarilor/ asociaţilor deţinători ai controlului solicitantului sau ale administratorilor solicitantului, întocmite conform modelului nr. 2.1 din anexa nr. 2.Documente specifice care se solicită la acordarea autorizaţiei/licenţei Articolul 19(1) La cererea de acordare a unei autorizaţii de înfiinţare, solicitantul anexează, în plus faţă de documentele prevăzute la art. 18, următoarele documente:a)actele - în copie - prin care solicitantul autorizaţiei a dobândit calitatea de proprietar, concesionar sau deţinător cu orice titlu legal al terenului şi/sau construcţiei, pe care/în care se amplasează capacităţile energetice care se înfiinţează/retehnologizează; b)extrasele de carte funciară, eliberate în anul solicitării autorizaţiei, care dovedesc intabularea în cartea funciară a drepturilor asupra bunurilor imobile prevăzute la lit. a); c)tabel cu evidenţa terenurilor/construcţiilor şi a actelor doveditoare a drepturilor solicitantului autorizaţiei asupra acestor bunuri imobile, întocmit conform modelului nr. 3.1 din anexa nr. 3; d)dovada notificării intenţiei de realizare/retehnologizare de capacităţi energetice, transmisă autorităţii administraţiei publice locale, în vederea informării publice; e)dovada publicării în mass-media, de regulă locală, a intenţiei de realizare/retehnologizare de capacităţi energetice; f)indicatorii tehnico-economici ai investiţiei/capacităţii energetice pentru a cărei realizare este necesară autorizaţia de înfiinţare, aprobaţi de către persoanele împuternicite ale solicitantului; g)memoriul de prezentare/explicativ, în care solicitantul include date tehnico-economice referitoare la fiecare dintre capacităţile energetice obiect al lucrărilor pentru care se solicită acordarea autorizaţiei de înfiinţare, completate într-un tabel având formatul prevăzut în anexa nr. 4, precum şi orice precizări pe care solicitantul le consideră utile, referitoare la înţelegerea opţiunilor sale tehnice, de finanţare a investiţiei sau explicaţii cu privire la documentele depuse; h)documente privind sursele de finanţare a lucrărilor: capitalurile disponibile ale investitorului alocate pentru respectiva investiţie de către operatorul economic, documente angajante emise de instituţii bancare (cum ar fi linii de credit/credite, scrisori de confort), împrumuturile acordate de instituţii bancare, persoane fizice/juridice, de organisme naţionale sau internaţionale care acordă finanţare nerambursabilă, emisiunea de acţiuni, prin care se atrag capitaluri de pe piaţă etc.; i)avizul tehnic de racordare în termen de valabilitate, însoţit de contractul de racordare în cazul în care acesta a fost încheiat; j)acordul de mediu sau decizia privind încadrarea proiectului, emisă de autoritatea competentă pentru protecţia mediului; k)planul de amplasament al capacităţilor energetice, pe care sunt reprezentate zonele de protecţie şi de siguranţă aferente acestora, stabilite în conformitate cu normele tehnice în vigoare; planul/planurile trebuie să cuprindă informaţiile necesare privind identificarea terenurilor ocupate de componentele capacităţii energetice şi poziţionarea lor în raport cu alte obiective existente sau în curs de înfiinţare în zona geografică respectivă; l)declaraţia solicitantului autorizaţiei potrivit căreia, la stabilirea amplasamentelor capacităţilor energetice supuse autorizării, au fost identificate obiectivele existente sau în curs de înfiinţare conform unor autorizaţii în vigoare, aflate în vecinătatea capacităţilor energetice, faţă de care sunt stabilite distanţe de siguranţă în normele tehnice în vigoare, şi că au fost respectate distanţele de siguranţă faţă de obiectivele identificate. Declaraţia va avea anexat tabelul întocmit conform modelului nr. 3.2 din anexa nr. 3; m)notă privind etapele de realizare a lucrărilor ce urmează a se desfăşura pe baza autorizaţiei de înfiinţare solicitate şi de punere în funcţiune a capacităţilor rezultate, precum şi durata totală a proiectului investiţional; n)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului potrivit căreia pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de instalaţii electrice care fac obiectul autorizaţiei de înfiinţare sunt/vor fi angajaţi doar contractori/subcontractori atestaţi de ANRE conform legislaţiei în vigoare. (2) În cazul în care solicitantul a întreprins etapele de natură precontractuală în vederea obţinerii resurselor de finanţare a capacităţilor energetice, acesta are obligaţia de a transmite la ANRE, într-un termen stabilit în condiţiile asociate autorizaţiei de înfiinţare, contractele care asigură finanţarea lucrărilor care fac obiectul autorizaţiei, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei de înfiinţare. Articolul 20(1) În vederea acordării unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice în cogenerare, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, solicitantul persoană juridică anexează:a)adresele amplasamentelor unde sunt instalate capacităţile de producere a energiei electrice a căror exploatare necesită acordarea licenţei solicitate; b)specificaţiile tehnice ale capacităţilor energetice prevăzute la lit. a), respectiv ale grupurilor de producere a energiei electrice aferente acestora, incluzând parametrii nominali de funcţionare şi anii de punere în funcţiune, în conformitate cu tabelul din anexa nr. 4; c)specificaţiile tehnice ale reţelelor electrice proprii aferente acestora - staţii electrice, posturi de transformare, linii electrice - utilizate de solicitantul licenţei pentru evacuarea în SEN a puterii electrice produse, precum şi pentru racordarea altor persoane fizice sau juridice, însoţite de schemele electrice monofilare ale acestor instalaţii; pe aceste scheme vor fi indicate punctele de delimitare ale instalaţiilor/reţelelor electrice ale solicitantului faţă de cele care aparţin operatorilor de reţea şi utilizatorilor racordaţi la acestea; d)organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenţei, indicând entitatea organizatorică responsabilă cu desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa; e)fişa cu privire la personal - respectiv structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa, din care trebuie să facă parte cel puţin un electrician autorizat; în cazul în care solicitantul nu are angajat un electrician autorizat, acesta poate prezenta un contract de servicii pentru realizarea activităţilor legate de operarea şi mentenanţa instalaţiilor electrice, încheiat cu un operator economic atestat de ANRE; f)cifra de afaceri estimată a se realiza în anul acordării licenţei solicitate ca urmare a desfăşurării activităţilor ce fac obiectul acesteia; g)procese-verbale de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor energetice, încheiate în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, în cazul capacităţilor energetice noi sau retehnologizate; h)documentele care probează dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra capacităţilor energetice respective, pentru a căror exploatare comercială operatorul economic solicită acordarea licenţei; i)documente emise de operatorul de transport şi de sistem sau de un operator de distribuţie prin care se confirmă că noile capacităţi energetice sau capacităţile energetice retehnologizate îndeplinesc cerinţele tehnice privind funcţionarea în cadrul SEN; j)documente care atestă demararea de către solicitant a procedurii necesare pentru obţinerea autorizaţiei de mediu.(2) În vederea acordării licenţei pentru exploatarea comercială a unei capacităţi de producere a energiei electrice având o putere electrică instalată totală mai mică sau egală cu 1 MW, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), c), i), k) şi l), precum şi la alin. (1) lit. b), c), f), g), h) şi j) din prezentul articol. Articolul 21(1) În vederea acordării unei licenţe pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, precum şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului tehnic, organizatoric şi de resurse umane de desfăşurare a acestor activităţi.(2) Prezentarea cadrului tehnic de desfăşurare a activităţilor prevăzute la alin. (1) va cuprinde:a)tabele centralizatoare, pentru liniile electrice, respectiv staţiile electrice din reţeaua electrică de transport; b)puterea totală instalată în transformatoarele staţiilor electrice din reţeaua electrică de transport; c)scheme electrice monofilare, pe care se pot localiza punctele de delimitare între reţeaua electrică de transport aflată în exploatarea solicitantului licenţei şi instalaţiile unor operatori de transport şi de sistem din ţările învecinate, respectiv ale producătorilor, operatorilor de distribuţie a energiei electrice sau clienţilor deserviţi; d)lista şi datele tehnice referitoare la sistemele de dispecerizare exploatate, precum şi dotările tehnice şi fizice utilizate (infrastructura informatică şi de comunicaţii, clădiri, sofware, alte sisteme tehnice etc.); e)lista şi date referitoare la platforma utilizată pentru piaţa de echilibrare, precum şi la dotările tehnice şi fizice aferente acesteia (infrastructura informatică şi de comunicaţii, clădiri, software, alte sisteme tehnice etc.); f)documentele care probează dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra capacităţilor energetice respective, pentru a căror exploatare comercială operatorul economic solicită acordarea licenţei; g)procese-verbale de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor energetice, încheiate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 51/1996, în cazul capacităţilor energetice noi sau retehnologizate; h)avizele tehnice de racordare emise solicitantului de licenţă de operatorii de reţea la care instalaţiile acestuia sunt racordate, conform reglementărilor aplicabile; i)contractul de concesiune prin care a dobândit dreptul de folosinţă asupra reţelei electrice de transport proprietate publică a statului, precum şi contractele prin care a dobândit dreptul de proprietate asupra celorlalte componente ale reţelei electrice de transport.(3) Prezentarea cadrului organizatoric şi de resurse umane de desfăşurare a activităţilor prevăzute la alin. (1) va cuprinde:a)organigrama operatorului economic solicitant al licenţei, valabilă la data solicitării licenţei; b)fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea personalului alocat activităţilor pentru care se solicită licenţa, din care trebuie să facă parte un număr suficient de electricieni autorizaţi, raportat la volumul activităţilor desfăşurate/instalaţiilor gestionate; la personalul propriu se poate adauga personalul asigurat de un operator economic atestat de ANRE cu care solicitantul a încheiat un contract de servicii pentru realizarea activităţilor legate de operarea şi mentenanţa instalaţiilor electrice. (4) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2) şi (3), solicitantul licenţei va notifica în scris cifra de afaceri estimată a se realiza din desfăşurarea activităţilor obiect al licenţei solicitate, în anul acordării acesteia. Articolul 22(1) În vederea acordării unei licenţe pentru activitatea de administrare a unei/unor pieţe centralizate de energie electrică, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului organizatoric şi de resurse umane necesar desfăşurării acestei activităţi.(2) Prezentarea cadrului organizatoric şi de resurse umane va cuprinde:a)organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenţei, indicând departamentul responsabil cu desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa; b)regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul de asigurare a calităţii al operatorului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să rezulte atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa, cu referire la angajarea şi pregătirea personalului alocat activităţii respective; c)fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa; d)lista pieţelor centralizate de energie electrică şi de certificate verzi pe care solicitantul intenţionează să le administreze în baza licenţei, conform reglementărilor ANRE; e)lista cuprinzând principalele produse software aflate în exploatarea curentă a operatorului economic solicitant, în scopul administrării pieţei/pieţelor centralizate de energie electrică prevăzute la lit. d), cu precizări privind deţinerea drepturilor de utilizare a acestor produse software; f)lista cuprinzând mijloacele tehnice şi fizice alocate de solicitant administrării pieţei/pieţelor centralizate de energie electrică prevăzute la lit. d), precum ar fi clădiri, elementele de infrastructură informatică şi de comunicaţii şi alte sisteme tehnice etc.; g)proceduri interne de lucru care să confirme asigurarea protecţiei informaţiilor sensibile comercial pe care solicitantul le obţine şi le gestionează în activitatea de administrare a pieţelor centralizate de energie electrică. (3) Solicitantul va anexa cererii documente din care să rezulte că dispune de cel puţin 1.000.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data înregistrării cererii de acordare a licenţei, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:a)capitaluri proprii - a căror valoare se calculează pe baza datelor de la ultima balanţă de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale pe care operatorul economic le comunică organelor fiscale; b)disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază operatorul economic solicitant; c)resurse financiare dobândite prin convenţii încheiate de solicitant cu asociaţii şi/sau acţionarii săi. (4) Solicitantul va anexa cererii şi o declaraţie scrisă, prin care se angajează să menţină, pe durata de valabilitate a licenţei, nivelul cumulat al resurselor identificate pe tipuri la alin. (3) cel puţin la valoarea dovedită iniţial.(5) Sumele din categoria celor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) pot fi incluse în garanţia financiară pe care solicitantul are obligaţia de a o constitui şi menţine pe durata de valabilitate a licenţei.(6) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), solicitantul licenţei va notifica în scris cifra de afaceri estimată a se realiza din desfăşurarea activităţilor obiect al licenţei solicitate, în anul acordării acesteia. Articolul 23 (1) În vederea acordării unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de distribuţie a energiei electrice, solicitantul persoană juridică va anexa cererii sale, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului tehnic şi a celui organizatoric şi de resurse umane necesar desfăşurării acestei activităţi.(2) Prezentarea cadrului tehnic va cuprinde:a)tabele centralizatoare, pentru liniile electrice, respectiv staţiile electrice şi posturile de transformare de medie şi înaltă tensiune, cu specificarea unor date tehnice, cum ar fi tensiuni nominale, puteri instalate în transformatoarele staţiilor electrice din reţeaua electrică de distribuţie, lungimi ale liniilor din cadrul acestei reţele; b)schemele electrice monofilare la medie şi înaltă tensiune, pe care sunt reprezentate punctele de delimitare între instalaţiile de distribuţie exploatate de solicitantul licenţei şi instalaţiile operatorului de transport şi de sistem, respectiv ale producătorilor sau ale altor operatori de distribuţie a energiei electrice; c)indicatori cantitativi globali privind instalaţiile electrice de joasă tensiune, cu specificarea tensiunilor nominale, a lungimilor liniilor electrice şi a branşamentelor; d)numărul utilizatorilor racordaţi la instalaţiile solicitantului licenţei, defalcat pe tipuri de utilizatori, cu precizarea puterii totale aprobate pentru fiecare tip de utilizatori; în cazul capacităţilor de producere a energiei electrice se va prezenta defalcat şi pe tipuri de surse de energie primară; e)avizele tehnice de racordare emise solicitantului de licenţă de operatorii de reţea la care instalaţiile acestuia sunt racordate, conform reglementărilor aplicabile. (3) Prezentarea cadrului organizatoric şi de resurse umane va cuprinde:a)organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenţei, indicând departamentul responsabil cu desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa; b)fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa, din care trebuie să facă parte un număr suficient de electricieni autorizaţi, raportat la volumul activităţilor desfăşurate/instalaţiilor gestionate; la personalul propriu se poate adăuga personalul asigurat de un operator economic atestat de ANRE cu care solicitantul a încheiat un contract de servicii pentru realizarea activităţilor legate de operarea şi mentenanţa instalaţiilor electrice.(4) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2) şi (3), solicitantul licenţei va transmite:a)cifra de afaceri estimată a se realiza din desfăşurarea activităţilor obiect al licenţei solicitate, în anul acordării acesteia; b)dovada îndeplinirii condiţiilor de separare a activităţii, potrivit legii, în cazul operatorilor concesionari; c)copia contractului de concesiune încheiat cu autoritatea concedentă, în cazul operatorilor concesionari. Articolul 24(1) În vederea acordării unei licenţe pentru furnizarea de energie electrică, solicitantul persoană juridică va anexa cererii sale, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului organizatoric şi de resurse umane necesar desfăşurării acestei activităţi.(2) Prezentarea cadrului organizatoric şi de resurse umane va cuprinde:a)precizarea sediilor operatorului economic solicitant, în care urmează a se desfăşura activitatea aferentă furnizării de energie electrică; b)organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenţei, indicând departamentul responsabil cu desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa; c)fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa. (3) Solicitantul va anexa cererii documente din care să rezulte că dispune de cel puţin 1.000.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data înregistrării cererii de acordare a licenţei, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:a)capitaluri proprii - a căror valoare se calculează pe baza datelor de la ultima balanţă de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale pe care operatorul economic le comunică organelor fiscale; b)disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază operatorul economic solicitant; c)resurse financiare dobândite prin convenţii încheiate de solicitant cu asociaţii şi/sau acţionarii săi. (4) Solicitantul va anexa cererii şi o declaraţie scrisă, prin care se angajează să menţină, pe durata de valabilitate a licenţei, nivelul resurselor identificate pe tipuri la alin. (3), cel puţin la valoarea dovedită iniţial.(5) Sumele din categoria celor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) pot fi incluse în garanţia financiară pe care solicitantul are obligaţia să o constituie şi să o menţină pe durata de valabilitate a licenţei.(6) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) solicitantul licenţei va notifica în scris cifra de afaceri estimată a se realiza din desfăşurarea activităţilor obiect al licenţei solicitate, în anul acordării acesteia.(7) Solicitantul licenţei pentru furnizarea energiei electrice care este şi titular al unei licenţe din cele prevăzute la alin. 10 alin. (1) lit. a) sau b) nu are obligaţia de a depune documentele prevăzute la alin. (3) şi (4), dacă valoarea contabilă netă a activelor alocate activităţii de producere a energiei electrice sau energiei electrice şi termice în cogenerare depăşeşte echivalentul în lei a valorii de 1.000.000 euro. Articolul 25La cererea de acordare a unei licenţe pentru exploatarea comercială a unei capacităţi de producere a energiei electrice, persoana fizică solicitantă va anexa: a)copia actului de identitate, în cazul cetăţenilor români; b)copia paşaportului şi a actelor din care rezultă reşedinţa din România, în cazul cetăţenilor străini; c)declaraţia pe proprie răspundere, întocmită conform modelului 2.2 din anexa nr. 2; d)certificatul constatator în original sau în copie, cu privire la situaţia şi înregistrarea ca persoană fizică prestatoare, în mod independent, a unei activităţi economice, eliberat de oficiul registrului comerţului, cu cel mult 30 de zile înainte de a fi depus la ANRE; e)documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), c), i), k) şi l), precum şi la art. 20 alin. (1) lit. b), c), f) şi h).Soluţionarea cererii de acordare a autorizaţiei/licenţei Articolul 26(1) ANRE analizează dacă documentaţia depusă de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament şi, dacă este cazul, transmite solicitantului o notificare prin care i se aduc la cunoştinţă completările, corecturile sau clarificările care trebuie efectuate, într-un termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.(2) Solicitantul este obligat să transmită informaţiile cerute de ANRE în termen de maximum 90 de zile de la primirea cererii de completare a documentaţiei.(3) În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (2) sau în cazul în care în termen de 6 luni de la data înregistrării cererii documentaţia nu are caracter complet, aceasta se clasează automat, ANRE notificând, în acest sens, solicitantul.(4) ANRE emite decizia de acordare a autorizaţiei/licenţei în termen de 60 de zile de la data la care documentaţia anexată de solicitant cererii sale este completă şi corespunde prevederilor prezentului regulament.(5) În cazul în care documentaţia nu corespunde cerinţelor prezentului regulament, ANRE emite decizie privind refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei.(6) În cazul solicitării de autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea/retehnologizarea unor unităţi/capacităţi de producere din surse regenerabile de energie sau în cogenerare de înaltă eficienţă, precum şi de licenţe, pentru exploatarea comercială a acestora, termenul prevăzut la alin. (4) va fi redus la 30 de zile, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentul regulament. Articolul 27În procesul de analiză a documentaţiei, în funcţie de calitatea şi complexitatea informaţiilor prezentate de solicitant, ANRE are dreptul: a)să convoace, la sediul autorităţii competente, reprezentanţii împuterniciţi ai solicitantului, pentru a clarifica aspecte referitoare la documentele depuse; b)să verifice, la faţa locului, situaţia/documentele existente, la solicitarea direcţiei generale de specialitate; c)să solicite orice documente a căror obligaţie de prezentare rezultă din actele juridice ulterioare prezentului regulament. Articolul 28 (1) La acordarea sau refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei, se iau în considerare următoarele elemente rezultate din analizarea documentelor transmise de solicitant:a)eligibilitatea solicitantului, prin raportare la prevederile art. 15 şi 16; b)completitudinea documentaţiei, inclusiv în raport cu explicaţiile furnizate la solicitarea ANRE cu privire la îndeplinirea cerinţelor înscrise în prezentul regulament; c)existenţa unui cadru tehnico-organizatoric, inclusiv asigurarea personalului calificat, care să permită solicitantului îndeplinirea condiţiilor asociate autorizaţiei/licenţei; d)asigurarea resurselor financiare necesare activităţii pentru care s-a solicitat acordarea autorizaţiei/licenţei, evaluată pe baza disponibilităţilor dovedite cu documentele prevăzute în prezentul regulament; e)eficienţa energetică a capacităţilor energetice pentru care s-a solicitat acordarea autorizaţiei/licenţei, raportată la mărimile şi valorile de referinţă stabilite de autoritatea competentă; f)alte elemente din cele prevăzute la art. 9 alin. (7) din Legea nr. 123/2012.
(2) În cazul solicitării unei autorizaţii de înfiinţare, pe lângă elementele prevăzute la alin. (1) se iau în considerare rezultatele verificărilor privind:a)îndeplinirea condiţiilor legale de amplasare a capacităţilor energetice pentru care s-a solicitat autorizaţia de înfiinţare în raport cu obiectivele construite sau cu cele în curs de autorizare de către autoritatea competentă din aceeaşi zonă; în acest sens se verifică respectarea normelor de delimitare a zonelor de protecţie şi de siguranţă aprobate de ANRE privind poziţionarea în teren a capacităţilor energetice pentru care se solicită autorizaţia, faţă de alte obiective cu care acestea se învecinează; b)îndeplinirea condiţiilor legale privind racordarea la reţeaua electrică a capacităţilor energetice. Articolul 29 (1) După finalizarea procesului de analiză a documentaţiei depuse de solicitant, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care se propune Comitetului de reglementare al ANRE modul de soluţionare a cererii solicitantului.(2) Autorizaţia/licenţa acordată de ANRE este valabilă împreună cu condiţiile generale şi specifice anexate, care sunt parte integrantă a acesteia şi care conţin, în principal:a)date privind titularul autorizaţiei/licenţei; b)obiectul autorizaţiei/licenţei; c)durata de valabilitate a autorizaţiei/licenţei; d)drepturile şi obligaţiile titularului de autorizaţie/licenţă; e)condiţiile privind transferul, modificarea, suspendarea, retragerea autorizaţiei/licenţei; f)condiţiile în care autoritatea competentă este îndreptăţită să aplice sancţiuni titularului de autorizaţie/licenţă. Articolul 30ANRE decide motivat şi în şedinţă publică, prin Comitetul de reglementare, acordarea, modificarea, suspendarea, retragerea sau refuzul acordării autorizaţiei/ licenţei. Articolul 31(1) În cazul acordării autorizaţiei/licenţei, ANRE comunică titularului acesteia:a)decizia preşedintelui autorităţii competente privind acordarea autorizaţiei/licenţei; b)formularul autorizaţiei/licenţei, întocmit conform modelelor prevăzute în anexa nr. 5; c)condiţiile asociate autorizaţiei/licenţei, care constituie parte integrantă a acesteia. (2) În cazul refuzului de acordare a autorizaţiei/licenţei, ANRE comunică solicitantului acesteia decizia privind refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei, care conţine motivele neacordării acesteia. Capitolul IVCondiţiile în care se modifică autorizaţiile sau licenţele acordate Articolul 32La cererea titularilor sau din proprie iniţiativă, ANRE poate decide, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, modificarea autorizaţiilor/licenţelor acordate, în următoarele situaţii: a)în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării autorizaţiilor/licenţelor sau a unor evenimente care afectează substanţial sau care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţilor autorizate/licenţiate; b)în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie/licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului, a capitalului social sau a patrimoniului; c)când se impune actualizarea specificaţiilor tehnice prevăzute în autorizaţie/licenţă (cum ar fi punerea în funcţiune/casarea sau conservarea unor capacităţi energetice, delimitarea teritorială a zonei geografice în care se poate desfăşura activitatea respectivă etc.); d)când titularul solicită prelungirea duratei de valabilitate a unei autorizaţii de înfiinţare acordate, în situaţia în care termenul de finalizare a lucrărilor autorizate depăşeşte data la care expiră autorizaţia; e)când titularul solicită extinderea duratei de valabilitate a unei licenţe acordate, în situaţia în care durata de valabilitate este mai mică decât durata maximă permisă conform prevederilor art. 13. Articolul 33În cazul situaţiilor prevăzute la art. 32 lit. a), modificarea autorizaţiilor/licenţelor se face din iniţiativa ANRE, cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor şi în raport cu natura situaţiei care a determinat modificarea. ANRE comunică titularilor de autorizaţie/licenţă modificările survenite. Articolul 34(1) Situaţiile prevăzute la art. 32 lit. b), cu excepţia divizării sau fuziunii, sunt notificate autorităţii competente de către titularii de autorizaţii/licenţe, în termen de 30 de zile de la apariţia acestora.(2) Divizarea sau fuziunea titularilor de autorizaţii/licenţe este notificată ANRE cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea de divizare/fuziune potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor de autorizaţii/licenţe.(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) sau (2) va fi însoţită de cererea de modificare a autorizaţiilor/licenţelor, la care se vor anexa documentele care dovedesc, în condiţiile legii, cazurile de modificare a statutului titularului de autorizaţie/licenţă prevăzute la art. 32 lit. b). Articolul 35 (1) În cazul situaţiilor prevăzute la art. 32 lit. b), ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:a)retragerea autorizaţiilor/licenţelor iniţiale şi eliberarea unor autorizaţii/licenţe noi; b)modificarea autorizaţiilor/licenţelor acordate. (2) Până la modificarea autorizaţiei/licenţei ca urmare a schimbării denumirii titularului de autorizaţie/licenţă, acesta are dreptul să îşi desfăşoare activitatea pentru care a fost autorizat/licenţiat în baza autorizaţiei/licenţei existente, dar nu mai mult de 90 de zile de la data schimbării denumirii. Articolul 36 (1) Titularul solicită ANRE modificarea autorizaţiei/licenţei, în sensul extinderii duratei de valabilitate a acesteia, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării; solicitarea va fi însoţită de documentele prevăzute la alin. (3) sau (4), după caz.(2) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1), ANRE îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare cererea, titularul fiind obligat să solicite o nouă licenţă/autorizaţie.(3) La cererea de prelungire a valabilităţii unei autorizaţii potrivit art. 32 lit. d), titularul acesteia va anexa:a)o notă cu privire la necesitatea extinderii perioadei de valabilitate a autorizaţiei; b)documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. i) şi j), în termen de valabilitate, sau documente referitoare la prelungirea duratei de valabilitate a acestora, după caz. (4) La cererea de prelungire a valabilităţii unei licenţe potrivit art. 32 lit. e), titularul acesteia va anexa:a)certificatul constatator, în original sau în copie, cu privire la înregistrarea şi situaţia titularului de licenţă, eliberat de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii la ANRE; b)declaraţie cu privire la modificarea sau menţinerea elementelor care au stat la baza acordării licenţei a cărei valabilitate urmează să înceteze; în cazul modificării, se vor preciza elementele care s-au modificat; c)adrese ale sediilor prin intermediul cărora titularul îşi desfăşoară activitatea sau poate fi contactat, necesar a fi actualizate, dacă au intervenit modificări ale acestora; d)dovada că îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 22 alin. (3) sau la art. 24 alin. (3), privitoare la resursele financiare, în cazul solicitării privind prelungirea valabilităţii unei licenţe din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. f) sau g); e)declaraţie scrisă, prin care se angajează să menţină, pe durata de valabilitate a licenţei, nivelul resurselor financiare prevăzute la art. 22 alin. (3) sau la art. 24 alin. (3), după caz. Capitolul VProcedura de suspendare şi de retragere a autorizaţiilor şi licenţelor Articolul 37 (1) În caz de neîndeplinire de către titularul autorizaţiei de înfiinţare, respectiv al licenţei a obligaţiilor sale legale, prevăzute în legislaţia primară sau cea secundară, precum şi în caz de nerespectare a condiţiilor asociate licenţei/autorizaţiei, constatate de ANRE din oficiu ori la sesizarea unor terţi sau la notificarea de către titular, ANRE va aplica măsurile prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz.(2) În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor nu este imputabilă titularului de autorizaţie/licenţă, ANRE dispune, după caz:a)acordarea unui termen de conformare de maximum 6 luni titularului autorizaţiei/licenţei respective, în cazul în care situaţia creată se poate remedia, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei/licenţei; b)retragerea autorizaţiei/licenţei, în cazul în care situaţia creată este iremediabilă. (3) În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor este imputabilă titularului de autorizaţie/licenţă, ANRE dispune, după caz:a)suspendarea autorizaţiei/licenţei pe o perioadă fixată, pentru remedierea situaţiei create, dacă aceasta este remediabilă; sau b)retragerea autorizaţiei/licenţei, dacă situaţia creată este iremediabilă. Articolul 38 (1) Pe lângă situaţiile prevăzute la art. 37, ANRE suspendă titularului autorizaţia şi/sau licenţa în următoarele situaţii:a)la cererea motivată, transmisă de titularul autorizaţiei/licenţei şi acceptată de ANRE; b)dacă altă entitate juridică a suspendat valabilitatea unuia dintre actele care au stat la baza acordării autorizaţiei/licenţei (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) conform prevederilor prezentului regulament; c)dacă înfiinţarea capacităţilor energetice sau a uneia ori mai multora dintre componentele acesteia pune în pericol sau dăunează persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului înconjurător; d)pe parcursul verificărilor întreprinse de ANRE cu privire la o contestaţie având ca obiect acordarea autorizaţiei/licenţei. (2) În cazul în care înfiinţarea capacităţilor energetice s-a realizat cu încălcarea drepturilor de proprietate şi/sau folosinţă asupra unor bunuri imobile ale altor persoane fizice/juridice, suspendarea autorizaţiei/licenţei se realizează numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti care stabileşte încălcarea drepturilor respective. Articolul 39 (1) Pe lângă situaţiile prevăzute la art. 37, ANRE retrage titularului autorizaţia şi/sau licenţa în următoarele situaţii:a)la cererea motivată a titularului autorizaţiei/licenţei, acceptată de ANRE, inclusiv atunci când titularul licenţei se află în procedura generală de insolvenţă şi nu desfăşoară activităţi din categoria celor permise de licenţa respectivă; b)în cazul decăderii, incapacităţii sau al falimentului titularului; c)la încetarea concesiunii sau a locaţiunii capacităţii energetice exploatate ori la vânzarea acesteia de către titular; d)în cazurile în care anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării autorizaţiei/licenţei conform prevederilor prezentului regulament este iremediabilă, conducând la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de autorizaţie/licenţă sau a respectării condiţiilor asociate acestora; e)pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile în sau pe care se amplasează capacităţile energetice, care a stat la baza acordării autorizaţiei/licenţei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă; f)ca rezultat al unei contestaţii referitoare la acordarea autorizaţiei/licenţei, care a fost soluţionată favorabil; g)în cazul prezentării unor dovezi (ordine de restricţionare sau de interzicere a activităţii, hotărâri judecătoreşti etc.) emise de o autoritate publică care atestă că înfiinţarea/funcţionarea capacităţilor energetice sau a uneia ori mai multora dintre componentele acesteia pune în pericol sau dăunează grav persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului înconjurător; h)la solicitarea operatorului de transport şi sistem, pentru neîndeplinirea repetată a obligaţiilor de plată ca parte responsabilă cu echilibrarea sau pentru neplata repetată a contribuţiei de cogenerare, conform reglementărilor ANRE; i)în situaţia neîndeplinirii repetate de către furnizorii de energie electrică a obligaţiilor de achiziţie a certificatelor verzi, conform reglementărilor ANRE. (2) Neîndeplinirea obligaţiilor de plată se consideră a fi repetată conform alin. (1) lit. h) şi i) atunci când există cel puţin două facturi neachitate care se referă la creanţe certe, lichide şi exigibile.(3) Titularul autorizaţiei şi/sau licenţei este obligat să notifice autorităţii competente situaţiile menţionate la alin. (1) lit. b)-e), în termen de 8 zile de la apariţia acestora. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 40Autorizaţiile de înfiinţare, precum şi licenţele care au fost acordate de ANRE înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru a permite desfăşurarea unor activităţi în domeniul energiei electrice îşi menţin valabilitatea până la expirarea acestora. Articolul 41 (1) Autorizaţia de înfiinţare/licenţa poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile prezentului articol.(2) Transferul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei se notifică ANRE cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu privire la operatorul economic care preia autorizaţia de înfiinţare/licenţa.(3) Până la data la care transferul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei devine efectiv, ANRE emite, prin decizie a preşedintelui ANRE, o autorizaţie de înfiinţare/licenţă provizorie operatorului economic care preia activitatea ce face obiectul autorizaţiei/licenţei.(4) Autorizaţia de înfiinţare/licenţa provizorie este valabilă până la data la care titularul acesteia obţine autorizaţia de înfiinţare/licenţa cu caracter definitiv emisă în condiţiile prezentului regulament, dar nu mai mult de 6 luni de la data emiterii acesteia.(5) În vederea emiterii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei provizorii, operatorul economic care preia autorizaţia de înfiinţare/licenţa achită în avans la ANRE un tarif de acordare a autorizaţiei/licenţei provizorii în valoare de 25% din tariful minim de acordare a unei autorizaţii de înfiinţare/licenţe stabilit prin ordin al preşedintelui ANRE. Articolul 42 (1) Dacă în urma acţiunii de control întreprinse de ANRE se stabileşte că titularul autorizaţiei/licenţei nu a respectat legea sau una ori mai multe dintre condiţiile autorizaţiei/licenţei, ANRE poate aplica, în temeiul legii, amenzi contravenţionale.(2) Aplicarea şi/sau plata oricărei amenzi contravenţionale nu limitează în niciun fel dreptul ANRE de a suspenda/de a retrage autorizaţia în condiţiile prezentului regulament. Articolul 43Deciziile autorităţii competente cu privire la acordarea, refuzul acordării, modificarea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei/licenţei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în condiţiile
art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012. Articolul 44 (1) ANRE pune la dispoziţie, pentru consultare publică, oricare dintre documentele elaborate, în vederea soluţionării unei cereri cu privire la acordarea, refuzul acordării, modificarea, suspendarea sau retragerea unei autorizaţii/licenţe.(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care conţin:a)date care constituie secret de stat; b)datele cu caracter de secret de serviciu/de afaceri; c)datele cu caracter confidenţial, conform prevederilor contractelor încheiate de operatorii economici, al căror caracter confidenţial a fost notificat ANRE; d)date care pot compromite sau împiedica o investiţie în curs. Articolul 45 (1) ANRE percepe tarife pentru acordarea/modificarea autorizaţiilor/licenţelor, în condiţiile legii.(2) Pe toată durata de valabilitate a unei licenţe, care include şi durata de suspendare a licenţei în cazul în care are loc suspendarea acesteia, titularul licenţei plăteşte în contul autorităţii competente o contribuţie anuală.(3) Nivelul tarifelor de acordare/modificare a autorizaţiilor/licenţelor, inclusiv al tarifelor de analiză, precum şi al contribuţiei anuale se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANRE. Articolul 46Persoanele fizice titulare de licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice pe care le deţin, acordate în condiţiile prezentului regulament, datorează ANRE o contribuţie anuală de 10% din contribuţia minimă anuală stabilită prin ordin al ANRE. Articolul 47ANRE publică pe pagina de internet a instituţiei informaţii actualizate privind autorizaţiile şi licenţele acordate/respinse, suspendate şi/sau retrase. Articolul 48Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1la regulament MODELUL Nr. 1.1 Domnule Preşedinte, Subsemnatul ... (prenumele şi numele), în calitate de .......... (director general/administrator unic) la operatorul economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub denumirea ......... (denumirea companiei naţionale/societăţii comerciale/regiei autonome), având forma juridică de ... (C.N./S.A./S.R.L./R.A.), înregistrat în Registrul Comerţului cu nr. J/.../......., având codul unic de înregistrare ............., cu sediul social în ... (denumirea comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul, codul poştal), nr. telefon ... (nr. telefon), nr. fax ........ (nr. fax) şi contul ......... (specificaţia/numărul de cont/ROL), deschis la banca ............. (denumirea băncii comerciale), sucursala ................ (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul companiei naţionale/societăţii comerciale/regiei autonome), solicit ... (acordarea unei autorizaţii de înfiinţare/modificarea autorizaţiei de înfiinţare) pentru: (1) realizarea noii capacităţi energetice ............ (denumirea capacităţii energetice pentru ale cărei lucrări de construcţii-montaj se solicită autorizaţia, amplasarea acesteia), (2) retehnologizarea capacităţii energetice (denumirea capacităţii energetice pentru ale cărei lucrări de retehnologizare se solicită autorizaţia, amplasarea acesteia). Vă aduc la cunoştinţă că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. ... (nr. telefon/nr. fax). Cererea este însoţită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei. Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise. Semnătura .............. (1), (2) Se completează numai rândul care urmează uneia dintre aceste cifre, potrivit situaţiei. MODELUL Nr. 1.2 Domnule Preşedinte, Subsemnatul ... (prenumele şi numele), în calitate de ............... (director general/administrator unic) la operatorul economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului cu denumirea ........ .......... (denumirea companiei naţionale/societăţii comerciale/regiei autonome), având forma juridică de ... (C.N./S.A./S.R.L./R.A.), înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J/......./........., având codul unic de înregistrare ................, cu sediul social în ........ (denumirea comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul, codul poştal), nr. telefon ......... (nr. telefon), nr. fax ........ (nr. fax) şi contul ........ (specificaţia/numărul de cont/ROL), deschis la banca ........ (denumirea băncii comerciale), sucursala ............... (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul companiei naţionale/societăţii comerciale/regiei autonome), solicit ... (acordarea unei licenţe/modificarea licenţei) pentru ................ (tipul de licenţă, conform art. 10 alin. (1) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013). Vă aduc la cunoştinţă că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. ............ (nr. telefon/fax). Cererea este însoţită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei. Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise. Semnătura ............... MODELUL Nr. 1.3 Domnule Preşedinte, Subsemnatul ........ ......... (prenumele şi numele) solicit ........ .......... (acordarea unei licenţe/modificarea licenţei) pentru producerea de energie electrică/termică, fiind înregistrat/întreprinderea individuală/întreprinderea familială pe care o reprezint fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J/.../......., având codul unic de înregistrare ..............., în conformitate cu prevederile legii privind organizarea şi desfăşurarea pe teritoriul României a unor activităţi economice de către persoanele fizice şi având domiciliul/reşedinţa(1) în ... (denumirea comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul, codul poştal). Vă aduc la cunoştinţă că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. ............... (nr. telefon/fax). (2) Menţionez că pe numele meu/al întreprinderii individuale/al întreprinderii familiale este deschis contul cu ............. (specificaţia/numărul de cont/ROL), la Banca ........ ......... (denumirea băncii comerciale), sucursala ............ (denumirea/localizarea sucursalei). Cererea este însoţită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei. Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise. Semnătura ............... (1) Pentru persoanele fizice care sunt cetăţeni străini. (2) Se completează, dacă este cazul. ANEXA Nr. 2 la regulamentMODELUL Nr. 2.1 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE a acţionarilor/asociaţilor deţinători ai controlului solicitantului sau ale administratorilor solicitantului Subsemnatul ........ ................ ........., acţionar/asociat deţinător al controlului solicitantului/administrator al operatorului economic ........ ................ ..............., înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr. ........ ........ .......... CUI ........ ........ ............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele: am avut/nu am avut calitatea de acţionar/asociat şi/sau pe cea de administrator în cadrul unor operatori economici titulari de autorizaţii/licenţe acordate de ANRE*;

nu mă aflu în situaţia descrisă la art. 9 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.* Se precizează titularii de autorizaţii/licenţe, în cazul în care a avut calitatea de acţionar/asociat şi/sau pe cea de administrator în cadrul acestora. MODELUL Nr. 2.2 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE a persoanei fizice solicitante Subsemnatul ........ ................ ........ ............, identificat cu CI nr. ........ ........, CNP ........ ................ ............, cu domiciliul în ........ ................ ................ ................ ................ ............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele: am avut/nu am avut calitatea de acţionar/asociat şi/sau pe cea de administrator în cadrul unor operatori economici titulari de autorizaţii/licenţe acordate de ANRE*;

nu mă aflu în situaţia descrisă la art. 9 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.* Se precizează titularii de autorizaţii/licenţe, în cazul în care a avut calitatea de acţionar/asociat şi/sau pe cea de administrator în cadrul acestora. ANEXA Nr. 3la regulament MODELUL Nr. 3.1 EVIDENŢA terenurilor/construcţiilor ocupate temporar sau definitiv prin înfiinţarea capacităţii energetice şi a actelor privind drepturile asupra acestor terenuri/construcţii ........ ............. (denumirea)

Componenta capacităţii energetice Imobilul (teren şi/sau construcţie) pe care este amplasată capacitatea energetică Identificatorul, adresa/numărul cadastral Suprafaţa terenului (mp) Actul legal prin care s-au dobândit drepturile de proprietar/concesionar/utilizator asupra terenurilor şi/sau construcţiilor Nr./Dată extras carte funciară

MODELUL Nr. 3.2 Distanţe de protecţie şi de siguranţă

Componenta capacităţii energetice Obiectiv Distanţe (m)
Distanţa relativă conform proiectului Distanţa normată

ANEXA Nr. 4la regulament DATE TEHNICO-ECONOMICE referitoare la capacităţile energetice pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare/licenţa

Nr. crt. Denumire indicatori UM Grup 1 ..... Total centrală
1 Date generale
Denumire proiect/centrală:
Puterea electrică* MWe
Puterea termică instalată MWt
Durata de viaţă ani
An PIF
Durata de realizare a investiţiei ani
Durata medie de amortizare contabilă a investiţiei ani
2 Producţii medii anuale estimate
Energie electrică produsă MWh
Energie electrică livrată (ieşită din centrală) MWh
Energie termică produsă pentru a fi livrată (la ieşirea din centrală) Gcal
Nr. crt. Denumire indicatori UM Grup 1 ..... Total centrală
3 Valoarea totală a investiţiei (fără TVA), din care: lei
Echipamente lei
Construcţii şi montaj lei
4 Cheltuieli fixe anuale estimate (independente de nivelul producţiei), din care: lei
Operare şi mentenanţă lei
Amortizare lei
Cheltuieli cu munca vie (cu specificarea numărului de persoane angajate, afectate activităţii de producere de energie) lei
Cheltuieli financiare lei
Alte cheltuieli fixe lei
5 Cheltuieli variabile anuale estimate (det. pentru producţia medie specificată mai sus) lei
Tip combustibil 1, 2...
Preţ/cost unitar combustibil 1,2... lei/m3
lei/t
Cantitate combustibil 1,2... m3, t
Putere calorifică inferioară combustibil 1,2... kcal/m3
kcal/kg
Preţ apă lei/m3
Cantitate apă m3
Cheltuieli cu energia electrică din reţea, apă, reactivi etc. lei
Componenta de injecţie a tarifului de transport lei/MWh
Alte costuri variabile lei
6 Indicatori calculaţi în cadrul analizei cost-beneficiu din studiul de fezabilitate realizat de solicitant, în baza căruia a fost decisă realizarea proiectului:
RIR - rata internă de rentabilitate % - -
VAN - valoarea actuală netă lei - -
DRI - durata de recuperare a investiţiei ani - -
7 Prezentarea tipurilor constructive şi a caracteristicilor tehnice principale ale componentelor capacităţilor energetice de producere, precum şi a instalaţiilor electrice ale centralei - - -

* La centrale electrice fotovoltatice puterea instalată a grupului este minimul dintre puterea instalată a panourilor conectate la un invertor şi puterea instalată a invertorului. NOTĂ: În funcţie de situaţia şi caracteristicile capacităţilor energetice pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, ANRE poate solicita în plus faţă de datele din tabel alte date şi informaţii pe care le consideră relevante. ANEXA Nr. 5 la regulamentMODELUL Nr. 5.1 - Conţinutul-cadru al formularului autorizaţiei de înfiinţare Nr. ....... din ............. AUTORIZAŢIE DE ÎNFIINŢARE pentru ........ .............. (realizarea noii capacităţi energetice/retehnologizarea capacităţii energetice) (denumirea capacităţii energetice) ........ ................ ........., având puterea instalată de ........ ........ ......... MW, amplasată pe/în (adresa/descrierea completă a amplasamentului, pentru obiectivul sau capacitatea energetică obiect al autorizaţiei), acordată ........ ........ .......... (denumirea operatorului economic), cu sediul social în ........ ........ ........ (adresa completă a sediului social al operatorului economic), înregistrată în registrul comerţului sub nr. J/.../......., pe baza cererii înregistrate la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. .......... (numărul de înregistrare) din ........ ................ (data înregistrării) şi a documentaţiei prezentate. Prezenta autorizaţie este valabilă conform condiţiilor specifice şi generale anexate acesteia, care fac parte integrantă din autorizaţie. Preşedinte, ........ ......... Data eliberării ........ ........ ......... Falsificarea acestui document se pedepseşte conform legii. MODELUL Nr. 5.2 - Conţinutul-cadru al formularului licenţei Nr. ....... din ............. LICENŢA pentru ........ ............... (obiectul licenţei) acordată ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (denumirea/prenumele şi numele2),3) titularului), cu sediul social1)/domiciliul2)/reşedinţa3) în ........ ................ (adresa completă a sediului social1)/domiciliului2) /reşedinţei3)), înregistrată în registrul comerţului sub nr. J/........../........ ........ ............, pe baza cererii înregistrate la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. ........ .......... (numărul de înregistrare) din ........ ........ ........ (data înregistrării) şi a documentaţiei prezentate Prezenta licenţă este valabilă conform condiţiilor specifice şi generale anexate acesteia, care fac parte integrantă din licenţă. Preşedinte, ........ ......... Data eliberării ........ ........ ......... Falsificarea acestui document se pedepseşte conform legii. 1) Pentru companii naţionale, societăţi comerciale sau regii autonome. 2) Pentru persoane fizice care sunt cetăţeni români. 3) Pentru persoane fizice care sunt cetăţeni străini.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 48/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 48 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu