E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 141/EN din 16 decembrie 2002

privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 25 din 17 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 21, ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) si ale art. 46 alin. (1) pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    Art. 1
    (1) Prezenta decizie stabileste conditiile in care un furnizor de servicii de comunicatii electronice dobandeste si isi poate exercita dreptul de a utiliza anumite blocuri de numere din Planul national de numerotatie, denumit in continuare PNN, pentru o perioada limitata, pe baza licentei de utilizare a resurselor de numerotatie.
    (2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, poate acorda dreptul de a utiliza anumite blocuri de numere din PNN oricarui furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, denumita in continuare Ordonanta-cadru, si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, care depune o cerere in acest sens.
    (3) Prezenta decizie nu se aplica in cazul anumitor categorii de numere cu valoare economica deosebita, care vor fi acordate printr-o procedura de selectie competitiva sau comparativa.
    Art. 2
    Resursele de numerotatie care pot face obiectul licentei de utilizare a resurselor de numerotatie, denumita in continuare LURN, sunt:
    a) blocuri de 100.000 si de 10.000 de numere din numerotatia nationala, pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice, prevazute in PNN in domeniile 0Z = 02 si 0Z = 03. In cazuri temeinic justificate se vor putea aloca si blocuri mai mici de 10.000 de numere;
    b) blocuri de 1.000.000 si de 100.000 de numere din numerotatia nationala inchisa, pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice mobile de comunicatii electronice, prevazute in PNN in domeniul 0Z = 07;
    c) blocuri de 1.000 de numere din numerotatia nationala inchisa, folosite in vederea furnizarii de servicii diverse, prevazute in PNN in domeniile 0Z = 08 si 0Z = 09;
    d) indicative individuale de forma 10xyz pentru transportatori. Transportatorul este furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care efectueaza, fara a afecta continutul informatiei, transportul semnalului din reteaua in care este initiat catre reteaua de destinatie.
    Art. 3
    (1) Pentru acordarea LURN solicitantul va depune o cerere la registratura ANRC sau o va expedia prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Este considerata data a inregistrarii cererii data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC.
    (3) Cererea de acordare a LURN va cuprinde in mod obligatoriu informatii cu privire la:
    a) numele sau denumirea solicitantului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, pagina de Internet, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele reprezentantului legal, numarul de telefon si de fax al acestuia si adresa de e-mail;
    c) blocurile de numere sau indicativele individuale solicitate, in conformitate cu destinatia stabilita in PNN;
    d) descrierea serviciului, precum si structura si conditiile de implementare a acestuia;
    e) modul de utilizare a resurselor de numerotatie atribuite anterior solicitantului;
    f) distributia geografica prevazuta pentru numerele solicitate.
    (4) In cazul in care ANRC considera ca informatiile prezentate sunt insuficiente, va solicita informatii suplimentare in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 4
    (1) Cererile de acordare a LURN se analizeaza de catre o comisie formata dintr-un presedinte si mai multi membri, desemnata prin decizie a presedintelui ANRC, denumita in continuare Comisia.
    (2) Comisia se va intruni lunar sau ori de cate ori va fi necesar.
    (3) LURN se acorda in termen de cel mult 3 saptamani de la data inregistrarii cererii.
    (4) In cazul in care ANRC a solicitat informatii suplimentare, termenul prevazut la alin. (3) va curge de la data primirii informatiilor solicitate.
    Art. 5
    (1) Analiza cererilor de acordare a LURN se face conform principiilor obiectivitatii, transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii.
    (2) Comisia va evalua cererea de acordare a LURN pe baza urmatoarelor criterii generale:
    a) necesitatea obtinerii resurselor de numerotatie respective;
    b) natura serviciului furnizat de solicitant;
    c) asigurarea unei utilizari eficiente si rationale a resurselor de numerotatie;
    d) pozitia pe piata a solicitantului.
    Art. 6
    (1) Pe baza informatiilor furnizate in cerere si a eventualelor informatii suplimentare primite Comisia va propune presedintelui ANRC emiterea LURN sau respingerea cererii.
    (2) In conformitate cu PNN, Comisia va analiza cererea de acordare a LURN, avand in vedere urmatoarele criterii speciale:
    a) in domeniul 0Z = 02 se vor aloca furnizorilor de servicii de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice blocuri de numere care vor pastra structura geografica actuala a numerotatiei deschise, prin utilizarea indicativelor PQ nealocate;
    b) in domeniul 0Z = 03 se vor aloca blocuri de numere furnizorilor de servicii de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice, carora nu li se vor putea aloca integral blocurile de numere solicitate in domeniul 0Z = 02.
    (3) Alocarile initiale si ulterioare ale resurselor de numerotatie se vor face in blocurile de numere prevazute la art. 2.
    (4) Cererea de acordare a LURN va fi respinsa in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative.
    (5) Decizia de respingere a cererii de acordare a LURN va fi motivata si se va comunica solicitantului.
    Art. 7
    (1) In situatia in care aceleasi resurse de numerotatie fac obiectul mai multor solicitari, Comisia va examina cererile de acordare a LURN in ordinea in care acestea au fost inregistrate la ANRC.
    (2) Daca toate conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative sunt indeplinite, LURN pentru resursele solicitate va fi acordata primului furnizor care a inregistrat cererea la ANRC.
    Art. 8
    LURN va contine:
    a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) serviciul pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie, inclusiv orice cerinte legate de furnizarea acelui serviciu;
    c) resursele de numerotatie ce vor putea fi utilizate de catre titular;
    d) conditiile in care vor putea fi utilizate resursele de numerotatie;
    e) durata pentru care se acorda LURN;
    f) conditii privind cedarea LURN;
    g) obligatia titularului de a aplica principiul nediscriminarii si transparentei fata de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice in privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor;
    h) obligatia titularului de a transmite ANRC, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, raportul privind utilizarea efectiva a resurselor de numerotatie in cursul anului precedent;
    i) obligatiile asumate de titular in cursul unei proceduri de selectie competitive sau comparative, in cazul acordarii LURN prin intermediul unei asemenea proceduri;
    j) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilit in conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanta-cadru;
    k) obligatia inserarii in registrele publice de abonati a informatiilor privind resursele de numerotatie alocate;
    l) alte obligatii impuse titularului.
    Art. 9
    Durata de valabilitate a LURN este de 10 ani de la data acordarii acesteia.
    Art. 10
    Raportul anual al titularului LURN va cuprinde:
    a) blocurile de numere asignate utilizatorilor finali;
    b) detalii cu privire la numerele prevazute in planurile de dezvoltare, rezervarile facute pentru utilizatorii finali;
    c) procentul asignat din resursele de numerotatie alocate.
    Art. 11
    Personalul ANRC imputernicit in acest scop are dreptul de a verifica:
    a) utilizarea efectiva, rationala si eficienta a resurselor de numerotatie alocate anterior, in cazul solicitarii unor resurse suplimentare;
    b) modul de asignare a resurselor de numerotatie alocate, in cazul constatarii neutilizarii acestora in conformitate cu prevederile LURN.
    Art. 12
    (1) LURN poate fi cedata catre un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta-cadru si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, numai cu acordul prealabil al ANRC. Comisia va analiza daca prin cedarea LURN se restrange, se impiedica sau se denatureaza concurenta in domeniul comunicatiilor electronice sau sunt afectate interesele utilizatorilor.
    (2) Acordul ANRC va fi comunicat titularului LURN in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii privind cedarea LURN.
    (3) Cererea privind cedarea LURN va cuprinde:
    a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele sau denumirea cesionarului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    c) informatii privind acordul de cesiune care se va incheia (natura acestuia, data la care ar urma sa intre in vigoare, conditii speciale contractuale, precum si modul de implementare a acordului);
    d) resursele de numerotatie care vor face obiectul acordului;
    e) descrierea serviciului pe care cesionarul intentioneaza sa il ofere, precum si structura si conditiile de implementare a acestuia.
    (4) Acordul de cesiune va respecta conditiile prevazute in LURN cu privire la cedarea acesteia.
    (5) Cesionarul trebuie sa isi asume toate obligatiile care decurg din respectiva LURN.
    (6) Orice acord avand ca obiect cedarea LURN, incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1), (4) si (5), este nul de drept.
    (7) Cedarea LURN se publica pe pagina de Internet a ANRC.
    Art. 13
    (1) ANRC va putea modifica prevederile LURN atunci cand:
    a) este necesar pentru respectarea obligatiilor Romaniei ce decurg din acorduri internationale sau din calitatea de membru intr-o organizatie internationala;
    b) este necesar pentru asigurarea sigurantei sau apararii nationale;
    c) s-au schimbat circumstantele in care LURN a fost emisa;
    d) se modifica PNN;
    e) titularul solicita alocarea unor blocuri suplimentare de numere;
    f) titularul LURN cere modificarea datelor prevazute la art. 8 lit. a).
    (2) In cazul modificarii prevederilor LURN, ANRC va elibera o noua licenta, pastrandu-se data expirarii din licenta anterioara.
    Art. 14
    (1) Dreptul de a utiliza resursele de numerotatie prevazute in LURN inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea titularului;
    b) in cazul aplicarii sanctiunii retragerii acestui drept, in conditiile prevederilor art. 57 alin. (2) sau ale art. 59 din Ordonanta-cadru;
    c) la expirarea duratei de valabilitate a LURN.
    (2) Cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea duratei de valabilitate a LURN, titularul poate trimite ANRC o cerere de reinnoire a valabilitatii LURN, care va cuprinde informatiile prevazute la art. 3 alin. (3), cu exceptia celor prevazute la lit. d), e) si f).
    (3) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative, se va acorda titularului o noua licenta privind utilizarea acelorasi resurse de numerotatie.
    Art. 15
    (1) LURN va putea fi suspendata sau retrasa, in conditiile prevederilor art. 57 alin. (2) sau ale art. 59 din Ordonanta-cadru, in urmatoarele situatii:
    a) titularul nu respecta conditiile de utilizare a resurselor de numerotatie;
    b) titularul nu a utilizat efectiv in ultimele 12 luni un numar semnificativ din blocurile de numere alocate;
    c) in urma retragerii dreptului titularului de a furniza servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.
    (2) LURN este retrasa sau suspendata prin decizie a presedintelui ANRC.
    Art. 16
    In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului carora le-a fost acordat dreptul de a utiliza anumite resurse de numerotatie in temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile ulterioare, vor depune la ANRC o cerere de acordare a LURN pentru aceleasi resurse de numerotatie, care va respecta conditiile prevazute la art. 14 alin. (2).
    Art. 17
    Cererile de acordare a LURN, cu exceptia celor privind alocarea indicativelor individuale de selectare pentru transportatori, in alte conditii decat cele prevazute la art. 16 se pot depune la ANRC dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la publicarea prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 18
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion SmeeianuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu