Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 141/EN din 16 decembrie 2002

privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 25 din 17 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 21, ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) si ale art. 46 alin. (1) pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    Art. 1
    (1) Prezenta decizie stabileste conditiile in care un furnizor de servicii de comunicatii electronice dobandeste si isi poate exercita dreptul de a utiliza anumite blocuri de numere din Planul national de numerotatie, denumit in continuare PNN, pentru o perioada limitata, pe baza licentei de utilizare a resurselor de numerotatie.
    (2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, poate acorda dreptul de a utiliza anumite blocuri de numere din PNN oricarui furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, denumita in continuare Ordonanta-cadru, si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, care depune o cerere in acest sens.
    (3) Prezenta decizie nu se aplica in cazul anumitor categorii de numere cu valoare economica deosebita, care vor fi acordate printr-o procedura de selectie competitiva sau comparativa.
    Art. 2
    Resursele de numerotatie care pot face obiectul licentei de utilizare a resurselor de numerotatie, denumita in continuare LURN, sunt:
    a) blocuri de 100.000 si de 10.000 de numere din numerotatia nationala, pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice, prevazute in PNN in domeniile 0Z = 02 si 0Z = 03. In cazuri temeinic justificate se vor putea aloca si blocuri mai mici de 10.000 de numere;
    b) blocuri de 1.000.000 si de 100.000 de numere din numerotatia nationala inchisa, pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice mobile de comunicatii electronice, prevazute in PNN in domeniul 0Z = 07;
    c) blocuri de 1.000 de numere din numerotatia nationala inchisa, folosite in vederea furnizarii de servicii diverse, prevazute in PNN in domeniile 0Z = 08 si 0Z = 09;
    d) indicative individuale de forma 10xyz pentru transportatori. Transportatorul este furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care efectueaza, fara a afecta continutul informatiei, transportul semnalului din reteaua in care este initiat catre reteaua de destinatie.
    Art. 3
    (1) Pentru acordarea LURN solicitantul va depune o cerere la registratura ANRC sau o va expedia prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Este considerata data a inregistrarii cererii data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC.
    (3) Cererea de acordare a LURN va cuprinde in mod obligatoriu informatii cu privire la:
    a) numele sau denumirea solicitantului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, pagina de Internet, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele reprezentantului legal, numarul de telefon si de fax al acestuia si adresa de e-mail;
    c) blocurile de numere sau indicativele individuale solicitate, in conformitate cu destinatia stabilita in PNN;
    d) descrierea serviciului, precum si structura si conditiile de implementare a acestuia;
    e) modul de utilizare a resurselor de numerotatie atribuite anterior solicitantului;
    f) distributia geografica prevazuta pentru numerele solicitate.
    (4) In cazul in care ANRC considera ca informatiile prezentate sunt insuficiente, va solicita informatii suplimentare in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 4
    (1) Cererile de acordare a LURN se analizeaza de catre o comisie formata dintr-un presedinte si mai multi membri, desemnata prin decizie a presedintelui ANRC, denumita in continuare Comisia.
    (2) Comisia se va intruni lunar sau ori de cate ori va fi necesar.
    (3) LURN se acorda in termen de cel mult 3 saptamani de la data inregistrarii cererii.
    (4) In cazul in care ANRC a solicitat informatii suplimentare, termenul prevazut la alin. (3) va curge de la data primirii informatiilor solicitate.
    Art. 5
    (1) Analiza cererilor de acordare a LURN se face conform principiilor obiectivitatii, transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii.
    (2) Comisia va evalua cererea de acordare a LURN pe baza urmatoarelor criterii generale:
    a) necesitatea obtinerii resurselor de numerotatie respective;
    b) natura serviciului furnizat de solicitant;
    c) asigurarea unei utilizari eficiente si rationale a resurselor de numerotatie;
    d) pozitia pe piata a solicitantului.
    Art. 6
    (1) Pe baza informatiilor furnizate in cerere si a eventualelor informatii suplimentare primite Comisia va propune presedintelui ANRC emiterea LURN sau respingerea cererii.
    (2) In conformitate cu PNN, Comisia va analiza cererea de acordare a LURN, avand in vedere urmatoarele criterii speciale:
    a) in domeniul 0Z = 02 se vor aloca furnizorilor de servicii de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice blocuri de numere care vor pastra structura geografica actuala a numerotatiei deschise, prin utilizarea indicativelor PQ nealocate;
    b) in domeniul 0Z = 03 se vor aloca blocuri de numere furnizorilor de servicii de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice, carora nu li se vor putea aloca integral blocurile de numere solicitate in domeniul 0Z = 02.
    (3) Alocarile initiale si ulterioare ale resurselor de numerotatie se vor face in blocurile de numere prevazute la art. 2.
    (4) Cererea de acordare a LURN va fi respinsa in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative.
    (5) Decizia de respingere a cererii de acordare a LURN va fi motivata si se va comunica solicitantului.
    Art. 7
    (1) In situatia in care aceleasi resurse de numerotatie fac obiectul mai multor solicitari, Comisia va examina cererile de acordare a LURN in ordinea in care acestea au fost inregistrate la ANRC.
    (2) Daca toate conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative sunt indeplinite, LURN pentru resursele solicitate va fi acordata primului furnizor care a inregistrat cererea la ANRC.
    Art. 8
    LURN va contine:
    a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) serviciul pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie, inclusiv orice cerinte legate de furnizarea acelui serviciu;
    c) resursele de numerotatie ce vor putea fi utilizate de catre titular;
    d) conditiile in care vor putea fi utilizate resursele de numerotatie;
    e) durata pentru care se acorda LURN;
    f) conditii privind cedarea LURN;
    g) obligatia titularului de a aplica principiul nediscriminarii si transparentei fata de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice in privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor;
    h) obligatia titularului de a transmite ANRC, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, raportul privind utilizarea efectiva a resurselor de numerotatie in cursul anului precedent;
    i) obligatiile asumate de titular in cursul unei proceduri de selectie competitive sau comparative, in cazul acordarii LURN prin intermediul unei asemenea proceduri;
    j) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilit in conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanta-cadru;
    k) obligatia inserarii in registrele publice de abonati a informatiilor privind resursele de numerotatie alocate;
    l) alte obligatii impuse titularului.
    Art. 9
    Durata de valabilitate a LURN este de 10 ani de la data acordarii acesteia.
    Art. 10
    Raportul anual al titularului LURN va cuprinde:
    a) blocurile de numere asignate utilizatorilor finali;
    b) detalii cu privire la numerele prevazute in planurile de dezvoltare, rezervarile facute pentru utilizatorii finali;
    c) procentul asignat din resursele de numerotatie alocate.
    Art. 11
    Personalul ANRC imputernicit in acest scop are dreptul de a verifica:
    a) utilizarea efectiva, rationala si eficienta a resurselor de numerotatie alocate anterior, in cazul solicitarii unor resurse suplimentare;
    b) modul de asignare a resurselor de numerotatie alocate, in cazul constatarii neutilizarii acestora in conformitate cu prevederile LURN.
    Art. 12
    (1) LURN poate fi cedata catre un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta-cadru si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, numai cu acordul prealabil al ANRC. Comisia va analiza daca prin cedarea LURN se restrange, se impiedica sau se denatureaza concurenta in domeniul comunicatiilor electronice sau sunt afectate interesele utilizatorilor.
    (2) Acordul ANRC va fi comunicat titularului LURN in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii privind cedarea LURN.
    (3) Cererea privind cedarea LURN va cuprinde:
    a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele sau denumirea cesionarului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    c) informatii privind acordul de cesiune care se va incheia (natura acestuia, data la care ar urma sa intre in vigoare, conditii speciale contractuale, precum si modul de implementare a acordului);
    d) resursele de numerotatie care vor face obiectul acordului;
    e) descrierea serviciului pe care cesionarul intentioneaza sa il ofere, precum si structura si conditiile de implementare a acestuia.
    (4) Acordul de cesiune va respecta conditiile prevazute in LURN cu privire la cedarea acesteia.
    (5) Cesionarul trebuie sa isi asume toate obligatiile care decurg din respectiva LURN.
    (6) Orice acord avand ca obiect cedarea LURN, incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1), (4) si (5), este nul de drept.
    (7) Cedarea LURN se publica pe pagina de Internet a ANRC.
    Art. 13
    (1) ANRC va putea modifica prevederile LURN atunci cand:
    a) este necesar pentru respectarea obligatiilor Romaniei ce decurg din acorduri internationale sau din calitatea de membru intr-o organizatie internationala;
    b) este necesar pentru asigurarea sigurantei sau apararii nationale;
    c) s-au schimbat circumstantele in care LURN a fost emisa;
    d) se modifica PNN;
    e) titularul solicita alocarea unor blocuri suplimentare de numere;
    f) titularul LURN cere modificarea datelor prevazute la art. 8 lit. a).
    (2) In cazul modificarii prevederilor LURN, ANRC va elibera o noua licenta, pastrandu-se data expirarii din licenta anterioara.
    Art. 14
    (1) Dreptul de a utiliza resursele de numerotatie prevazute in LURN inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea titularului;
    b) in cazul aplicarii sanctiunii retragerii acestui drept, in conditiile prevederilor art. 57 alin. (2) sau ale art. 59 din Ordonanta-cadru;
    c) la expirarea duratei de valabilitate a LURN.
    (2) Cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea duratei de valabilitate a LURN, titularul poate trimite ANRC o cerere de reinnoire a valabilitatii LURN, care va cuprinde informatiile prevazute la art. 3 alin. (3), cu exceptia celor prevazute la lit. d), e) si f).
    (3) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative, se va acorda titularului o noua licenta privind utilizarea acelorasi resurse de numerotatie.
    Art. 15
    (1) LURN va putea fi suspendata sau retrasa, in conditiile prevederilor art. 57 alin. (2) sau ale art. 59 din Ordonanta-cadru, in urmatoarele situatii:
    a) titularul nu respecta conditiile de utilizare a resurselor de numerotatie;
    b) titularul nu a utilizat efectiv in ultimele 12 luni un numar semnificativ din blocurile de numere alocate;
    c) in urma retragerii dreptului titularului de a furniza servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.
    (2) LURN este retrasa sau suspendata prin decizie a presedintelui ANRC.
    Art. 16
    In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului carora le-a fost acordat dreptul de a utiliza anumite resurse de numerotatie in temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile ulterioare, vor depune la ANRC o cerere de acordare a LURN pentru aceleasi resurse de numerotatie, care va respecta conditiile prevazute la art. 14 alin. (2).
    Art. 17
    Cererile de acordare a LURN, cu exceptia celor privind alocarea indicativelor individuale de selectare pentru transportatori, in alte conditii decat cele prevazute la art. 16 se pot depune la ANRC dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la publicarea prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 18
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion SmeeianuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu