E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 141/EN din 16 decembrie 2002

privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 25 din 17 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 21, ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) si ale art. 46 alin. (1) pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    Art. 1
    (1) Prezenta decizie stabileste conditiile in care un furnizor de servicii de comunicatii electronice dobandeste si isi poate exercita dreptul de a utiliza anumite blocuri de numere din Planul national de numerotatie, denumit in continuare PNN, pentru o perioada limitata, pe baza licentei de utilizare a resurselor de numerotatie.
    (2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, poate acorda dreptul de a utiliza anumite blocuri de numere din PNN oricarui furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, denumita in continuare Ordonanta-cadru, si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, care depune o cerere in acest sens.
    (3) Prezenta decizie nu se aplica in cazul anumitor categorii de numere cu valoare economica deosebita, care vor fi acordate printr-o procedura de selectie competitiva sau comparativa.
    Art. 2
    Resursele de numerotatie care pot face obiectul licentei de utilizare a resurselor de numerotatie, denumita in continuare LURN, sunt:
    a) blocuri de 100.000 si de 10.000 de numere din numerotatia nationala, pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice, prevazute in PNN in domeniile 0Z = 02 si 0Z = 03. In cazuri temeinic justificate se vor putea aloca si blocuri mai mici de 10.000 de numere;
    b) blocuri de 1.000.000 si de 100.000 de numere din numerotatia nationala inchisa, pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice mobile de comunicatii electronice, prevazute in PNN in domeniul 0Z = 07;
    c) blocuri de 1.000 de numere din numerotatia nationala inchisa, folosite in vederea furnizarii de servicii diverse, prevazute in PNN in domeniile 0Z = 08 si 0Z = 09;
    d) indicative individuale de forma 10xyz pentru transportatori. Transportatorul este furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care efectueaza, fara a afecta continutul informatiei, transportul semnalului din reteaua in care este initiat catre reteaua de destinatie.
    Art. 3
    (1) Pentru acordarea LURN solicitantul va depune o cerere la registratura ANRC sau o va expedia prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Este considerata data a inregistrarii cererii data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC.
    (3) Cererea de acordare a LURN va cuprinde in mod obligatoriu informatii cu privire la:
    a) numele sau denumirea solicitantului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, pagina de Internet, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele reprezentantului legal, numarul de telefon si de fax al acestuia si adresa de e-mail;
    c) blocurile de numere sau indicativele individuale solicitate, in conformitate cu destinatia stabilita in PNN;
    d) descrierea serviciului, precum si structura si conditiile de implementare a acestuia;
    e) modul de utilizare a resurselor de numerotatie atribuite anterior solicitantului;
    f) distributia geografica prevazuta pentru numerele solicitate.
    (4) In cazul in care ANRC considera ca informatiile prezentate sunt insuficiente, va solicita informatii suplimentare in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 4
    (1) Cererile de acordare a LURN se analizeaza de catre o comisie formata dintr-un presedinte si mai multi membri, desemnata prin decizie a presedintelui ANRC, denumita in continuare Comisia.
    (2) Comisia se va intruni lunar sau ori de cate ori va fi necesar.
    (3) LURN se acorda in termen de cel mult 3 saptamani de la data inregistrarii cererii.
    (4) In cazul in care ANRC a solicitat informatii suplimentare, termenul prevazut la alin. (3) va curge de la data primirii informatiilor solicitate.
    Art. 5
    (1) Analiza cererilor de acordare a LURN se face conform principiilor obiectivitatii, transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii.
    (2) Comisia va evalua cererea de acordare a LURN pe baza urmatoarelor criterii generale:
    a) necesitatea obtinerii resurselor de numerotatie respective;
    b) natura serviciului furnizat de solicitant;
    c) asigurarea unei utilizari eficiente si rationale a resurselor de numerotatie;
    d) pozitia pe piata a solicitantului.
    Art. 6
    (1) Pe baza informatiilor furnizate in cerere si a eventualelor informatii suplimentare primite Comisia va propune presedintelui ANRC emiterea LURN sau respingerea cererii.
    (2) In conformitate cu PNN, Comisia va analiza cererea de acordare a LURN, avand in vedere urmatoarele criterii speciale:
    a) in domeniul 0Z = 02 se vor aloca furnizorilor de servicii de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice blocuri de numere care vor pastra structura geografica actuala a numerotatiei deschise, prin utilizarea indicativelor PQ nealocate;
    b) in domeniul 0Z = 03 se vor aloca blocuri de numere furnizorilor de servicii de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice, carora nu li se vor putea aloca integral blocurile de numere solicitate in domeniul 0Z = 02.
    (3) Alocarile initiale si ulterioare ale resurselor de numerotatie se vor face in blocurile de numere prevazute la art. 2.
    (4) Cererea de acordare a LURN va fi respinsa in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative.
    (5) Decizia de respingere a cererii de acordare a LURN va fi motivata si se va comunica solicitantului.
    Art. 7
    (1) In situatia in care aceleasi resurse de numerotatie fac obiectul mai multor solicitari, Comisia va examina cererile de acordare a LURN in ordinea in care acestea au fost inregistrate la ANRC.
    (2) Daca toate conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative sunt indeplinite, LURN pentru resursele solicitate va fi acordata primului furnizor care a inregistrat cererea la ANRC.
    Art. 8
    LURN va contine:
    a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) serviciul pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie, inclusiv orice cerinte legate de furnizarea acelui serviciu;
    c) resursele de numerotatie ce vor putea fi utilizate de catre titular;
    d) conditiile in care vor putea fi utilizate resursele de numerotatie;
    e) durata pentru care se acorda LURN;
    f) conditii privind cedarea LURN;
    g) obligatia titularului de a aplica principiul nediscriminarii si transparentei fata de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice in privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor;
    h) obligatia titularului de a transmite ANRC, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, raportul privind utilizarea efectiva a resurselor de numerotatie in cursul anului precedent;
    i) obligatiile asumate de titular in cursul unei proceduri de selectie competitive sau comparative, in cazul acordarii LURN prin intermediul unei asemenea proceduri;
    j) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilit in conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanta-cadru;
    k) obligatia inserarii in registrele publice de abonati a informatiilor privind resursele de numerotatie alocate;
    l) alte obligatii impuse titularului.
    Art. 9
    Durata de valabilitate a LURN este de 10 ani de la data acordarii acesteia.
    Art. 10
    Raportul anual al titularului LURN va cuprinde:
    a) blocurile de numere asignate utilizatorilor finali;
    b) detalii cu privire la numerele prevazute in planurile de dezvoltare, rezervarile facute pentru utilizatorii finali;
    c) procentul asignat din resursele de numerotatie alocate.
    Art. 11
    Personalul ANRC imputernicit in acest scop are dreptul de a verifica:
    a) utilizarea efectiva, rationala si eficienta a resurselor de numerotatie alocate anterior, in cazul solicitarii unor resurse suplimentare;
    b) modul de asignare a resurselor de numerotatie alocate, in cazul constatarii neutilizarii acestora in conformitate cu prevederile LURN.
    Art. 12
    (1) LURN poate fi cedata catre un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta-cadru si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, numai cu acordul prealabil al ANRC. Comisia va analiza daca prin cedarea LURN se restrange, se impiedica sau se denatureaza concurenta in domeniul comunicatiilor electronice sau sunt afectate interesele utilizatorilor.
    (2) Acordul ANRC va fi comunicat titularului LURN in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii privind cedarea LURN.
    (3) Cererea privind cedarea LURN va cuprinde:
    a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele sau denumirea cesionarului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    c) informatii privind acordul de cesiune care se va incheia (natura acestuia, data la care ar urma sa intre in vigoare, conditii speciale contractuale, precum si modul de implementare a acordului);
    d) resursele de numerotatie care vor face obiectul acordului;
    e) descrierea serviciului pe care cesionarul intentioneaza sa il ofere, precum si structura si conditiile de implementare a acestuia.
    (4) Acordul de cesiune va respecta conditiile prevazute in LURN cu privire la cedarea acesteia.
    (5) Cesionarul trebuie sa isi asume toate obligatiile care decurg din respectiva LURN.
    (6) Orice acord avand ca obiect cedarea LURN, incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1), (4) si (5), este nul de drept.
    (7) Cedarea LURN se publica pe pagina de Internet a ANRC.
    Art. 13
    (1) ANRC va putea modifica prevederile LURN atunci cand:
    a) este necesar pentru respectarea obligatiilor Romaniei ce decurg din acorduri internationale sau din calitatea de membru intr-o organizatie internationala;
    b) este necesar pentru asigurarea sigurantei sau apararii nationale;
    c) s-au schimbat circumstantele in care LURN a fost emisa;
    d) se modifica PNN;
    e) titularul solicita alocarea unor blocuri suplimentare de numere;
    f) titularul LURN cere modificarea datelor prevazute la art. 8 lit. a).
    (2) In cazul modificarii prevederilor LURN, ANRC va elibera o noua licenta, pastrandu-se data expirarii din licenta anterioara.
    Art. 14
    (1) Dreptul de a utiliza resursele de numerotatie prevazute in LURN inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea titularului;
    b) in cazul aplicarii sanctiunii retragerii acestui drept, in conditiile prevederilor art. 57 alin. (2) sau ale art. 59 din Ordonanta-cadru;
    c) la expirarea duratei de valabilitate a LURN.
    (2) Cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea duratei de valabilitate a LURN, titularul poate trimite ANRC o cerere de reinnoire a valabilitatii LURN, care va cuprinde informatiile prevazute la art. 3 alin. (3), cu exceptia celor prevazute la lit. d), e) si f).
    (3) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative, se va acorda titularului o noua licenta privind utilizarea acelorasi resurse de numerotatie.
    Art. 15
    (1) LURN va putea fi suspendata sau retrasa, in conditiile prevederilor art. 57 alin. (2) sau ale art. 59 din Ordonanta-cadru, in urmatoarele situatii:
    a) titularul nu respecta conditiile de utilizare a resurselor de numerotatie;
    b) titularul nu a utilizat efectiv in ultimele 12 luni un numar semnificativ din blocurile de numere alocate;
    c) in urma retragerii dreptului titularului de a furniza servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.
    (2) LURN este retrasa sau suspendata prin decizie a presedintelui ANRC.
    Art. 16
    In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului carora le-a fost acordat dreptul de a utiliza anumite resurse de numerotatie in temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile ulterioare, vor depune la ANRC o cerere de acordare a LURN pentru aceleasi resurse de numerotatie, care va respecta conditiile prevazute la art. 14 alin. (2).
    Art. 17
    Cererile de acordare a LURN, cu exceptia celor privind alocarea indicativelor individuale de selectare pentru transportatori, in alte conditii decat cele prevazute la art. 16 se pot depune la ANRC dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la publicarea prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 18
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion SmeeianuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu