E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 141/EN din 16 decembrie 2002

privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 25 din 17 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 21, ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) si ale art. 46 alin. (1) pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    Art. 1
    (1) Prezenta decizie stabileste conditiile in care un furnizor de servicii de comunicatii electronice dobandeste si isi poate exercita dreptul de a utiliza anumite blocuri de numere din Planul national de numerotatie, denumit in continuare PNN, pentru o perioada limitata, pe baza licentei de utilizare a resurselor de numerotatie.
    (2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, poate acorda dreptul de a utiliza anumite blocuri de numere din PNN oricarui furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, denumita in continuare Ordonanta-cadru, si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, care depune o cerere in acest sens.
    (3) Prezenta decizie nu se aplica in cazul anumitor categorii de numere cu valoare economica deosebita, care vor fi acordate printr-o procedura de selectie competitiva sau comparativa.
    Art. 2
    Resursele de numerotatie care pot face obiectul licentei de utilizare a resurselor de numerotatie, denumita in continuare LURN, sunt:
    a) blocuri de 100.000 si de 10.000 de numere din numerotatia nationala, pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice, prevazute in PNN in domeniile 0Z = 02 si 0Z = 03. In cazuri temeinic justificate se vor putea aloca si blocuri mai mici de 10.000 de numere;
    b) blocuri de 1.000.000 si de 100.000 de numere din numerotatia nationala inchisa, pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice mobile de comunicatii electronice, prevazute in PNN in domeniul 0Z = 07;
    c) blocuri de 1.000 de numere din numerotatia nationala inchisa, folosite in vederea furnizarii de servicii diverse, prevazute in PNN in domeniile 0Z = 08 si 0Z = 09;
    d) indicative individuale de forma 10xyz pentru transportatori. Transportatorul este furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care efectueaza, fara a afecta continutul informatiei, transportul semnalului din reteaua in care este initiat catre reteaua de destinatie.
    Art. 3
    (1) Pentru acordarea LURN solicitantul va depune o cerere la registratura ANRC sau o va expedia prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Este considerata data a inregistrarii cererii data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC.
    (3) Cererea de acordare a LURN va cuprinde in mod obligatoriu informatii cu privire la:
    a) numele sau denumirea solicitantului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, pagina de Internet, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele reprezentantului legal, numarul de telefon si de fax al acestuia si adresa de e-mail;
    c) blocurile de numere sau indicativele individuale solicitate, in conformitate cu destinatia stabilita in PNN;
    d) descrierea serviciului, precum si structura si conditiile de implementare a acestuia;
    e) modul de utilizare a resurselor de numerotatie atribuite anterior solicitantului;
    f) distributia geografica prevazuta pentru numerele solicitate.
    (4) In cazul in care ANRC considera ca informatiile prezentate sunt insuficiente, va solicita informatii suplimentare in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 4
    (1) Cererile de acordare a LURN se analizeaza de catre o comisie formata dintr-un presedinte si mai multi membri, desemnata prin decizie a presedintelui ANRC, denumita in continuare Comisia.
    (2) Comisia se va intruni lunar sau ori de cate ori va fi necesar.
    (3) LURN se acorda in termen de cel mult 3 saptamani de la data inregistrarii cererii.
    (4) In cazul in care ANRC a solicitat informatii suplimentare, termenul prevazut la alin. (3) va curge de la data primirii informatiilor solicitate.
    Art. 5
    (1) Analiza cererilor de acordare a LURN se face conform principiilor obiectivitatii, transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii.
    (2) Comisia va evalua cererea de acordare a LURN pe baza urmatoarelor criterii generale:
    a) necesitatea obtinerii resurselor de numerotatie respective;
    b) natura serviciului furnizat de solicitant;
    c) asigurarea unei utilizari eficiente si rationale a resurselor de numerotatie;
    d) pozitia pe piata a solicitantului.
    Art. 6
    (1) Pe baza informatiilor furnizate in cerere si a eventualelor informatii suplimentare primite Comisia va propune presedintelui ANRC emiterea LURN sau respingerea cererii.
    (2) In conformitate cu PNN, Comisia va analiza cererea de acordare a LURN, avand in vedere urmatoarele criterii speciale:
    a) in domeniul 0Z = 02 se vor aloca furnizorilor de servicii de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice blocuri de numere care vor pastra structura geografica actuala a numerotatiei deschise, prin utilizarea indicativelor PQ nealocate;
    b) in domeniul 0Z = 03 se vor aloca blocuri de numere furnizorilor de servicii de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice, carora nu li se vor putea aloca integral blocurile de numere solicitate in domeniul 0Z = 02.
    (3) Alocarile initiale si ulterioare ale resurselor de numerotatie se vor face in blocurile de numere prevazute la art. 2.
    (4) Cererea de acordare a LURN va fi respinsa in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative.
    (5) Decizia de respingere a cererii de acordare a LURN va fi motivata si se va comunica solicitantului.
    Art. 7
    (1) In situatia in care aceleasi resurse de numerotatie fac obiectul mai multor solicitari, Comisia va examina cererile de acordare a LURN in ordinea in care acestea au fost inregistrate la ANRC.
    (2) Daca toate conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative sunt indeplinite, LURN pentru resursele solicitate va fi acordata primului furnizor care a inregistrat cererea la ANRC.
    Art. 8
    LURN va contine:
    a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) serviciul pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie, inclusiv orice cerinte legate de furnizarea acelui serviciu;
    c) resursele de numerotatie ce vor putea fi utilizate de catre titular;
    d) conditiile in care vor putea fi utilizate resursele de numerotatie;
    e) durata pentru care se acorda LURN;
    f) conditii privind cedarea LURN;
    g) obligatia titularului de a aplica principiul nediscriminarii si transparentei fata de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice in privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor;
    h) obligatia titularului de a transmite ANRC, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, raportul privind utilizarea efectiva a resurselor de numerotatie in cursul anului precedent;
    i) obligatiile asumate de titular in cursul unei proceduri de selectie competitive sau comparative, in cazul acordarii LURN prin intermediul unei asemenea proceduri;
    j) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilit in conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanta-cadru;
    k) obligatia inserarii in registrele publice de abonati a informatiilor privind resursele de numerotatie alocate;
    l) alte obligatii impuse titularului.
    Art. 9
    Durata de valabilitate a LURN este de 10 ani de la data acordarii acesteia.
    Art. 10
    Raportul anual al titularului LURN va cuprinde:
    a) blocurile de numere asignate utilizatorilor finali;
    b) detalii cu privire la numerele prevazute in planurile de dezvoltare, rezervarile facute pentru utilizatorii finali;
    c) procentul asignat din resursele de numerotatie alocate.
    Art. 11
    Personalul ANRC imputernicit in acest scop are dreptul de a verifica:
    a) utilizarea efectiva, rationala si eficienta a resurselor de numerotatie alocate anterior, in cazul solicitarii unor resurse suplimentare;
    b) modul de asignare a resurselor de numerotatie alocate, in cazul constatarii neutilizarii acestora in conformitate cu prevederile LURN.
    Art. 12
    (1) LURN poate fi cedata catre un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, autorizat in conditiile art. 4 din Ordonanta-cadru si conform procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, numai cu acordul prealabil al ANRC. Comisia va analiza daca prin cedarea LURN se restrange, se impiedica sau se denatureaza concurenta in domeniul comunicatiilor electronice sau sunt afectate interesele utilizatorilor.
    (2) Acordul ANRC va fi comunicat titularului LURN in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii privind cedarea LURN.
    (3) Cererea privind cedarea LURN va cuprinde:
    a) numele sau denumirea titularului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    b) numele sau denumirea cesionarului, domiciliul ori sediul acestuia, numarul de inregistrare la registrul comertului si codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, precum si, in cazul persoanelor fizice, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent;
    c) informatii privind acordul de cesiune care se va incheia (natura acestuia, data la care ar urma sa intre in vigoare, conditii speciale contractuale, precum si modul de implementare a acordului);
    d) resursele de numerotatie care vor face obiectul acordului;
    e) descrierea serviciului pe care cesionarul intentioneaza sa il ofere, precum si structura si conditiile de implementare a acestuia.
    (4) Acordul de cesiune va respecta conditiile prevazute in LURN cu privire la cedarea acesteia.
    (5) Cesionarul trebuie sa isi asume toate obligatiile care decurg din respectiva LURN.
    (6) Orice acord avand ca obiect cedarea LURN, incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1), (4) si (5), este nul de drept.
    (7) Cedarea LURN se publica pe pagina de Internet a ANRC.
    Art. 13
    (1) ANRC va putea modifica prevederile LURN atunci cand:
    a) este necesar pentru respectarea obligatiilor Romaniei ce decurg din acorduri internationale sau din calitatea de membru intr-o organizatie internationala;
    b) este necesar pentru asigurarea sigurantei sau apararii nationale;
    c) s-au schimbat circumstantele in care LURN a fost emisa;
    d) se modifica PNN;
    e) titularul solicita alocarea unor blocuri suplimentare de numere;
    f) titularul LURN cere modificarea datelor prevazute la art. 8 lit. a).
    (2) In cazul modificarii prevederilor LURN, ANRC va elibera o noua licenta, pastrandu-se data expirarii din licenta anterioara.
    Art. 14
    (1) Dreptul de a utiliza resursele de numerotatie prevazute in LURN inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea titularului;
    b) in cazul aplicarii sanctiunii retragerii acestui drept, in conditiile prevederilor art. 57 alin. (2) sau ale art. 59 din Ordonanta-cadru;
    c) la expirarea duratei de valabilitate a LURN.
    (2) Cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea duratei de valabilitate a LURN, titularul poate trimite ANRC o cerere de reinnoire a valabilitatii LURN, care va cuprinde informatiile prevazute la art. 3 alin. (3), cu exceptia celor prevazute la lit. d), e) si f).
    (3) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta decizie sau in alte acte normative, se va acorda titularului o noua licenta privind utilizarea acelorasi resurse de numerotatie.
    Art. 15
    (1) LURN va putea fi suspendata sau retrasa, in conditiile prevederilor art. 57 alin. (2) sau ale art. 59 din Ordonanta-cadru, in urmatoarele situatii:
    a) titularul nu respecta conditiile de utilizare a resurselor de numerotatie;
    b) titularul nu a utilizat efectiv in ultimele 12 luni un numar semnificativ din blocurile de numere alocate;
    c) in urma retragerii dreptului titularului de a furniza servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.
    (2) LURN este retrasa sau suspendata prin decizie a presedintelui ANRC.
    Art. 16
    In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului carora le-a fost acordat dreptul de a utiliza anumite resurse de numerotatie in temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile ulterioare, vor depune la ANRC o cerere de acordare a LURN pentru aceleasi resurse de numerotatie, care va respecta conditiile prevazute la art. 14 alin. (2).
    Art. 17
    Cererile de acordare a LURN, cu exceptia celor privind alocarea indicativelor individuale de selectare pentru transportatori, in alte conditii decat cele prevazute la art. 16 se pot depune la ANRC dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la publicarea prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 18
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion SmeeianuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu