Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.726 din 05.07.2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. 2 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 31 iulie 2012SmartCity1


Augustin Zegrean - preşedinte
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Iulia Antoanella Motoc - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskás Valentin Zoltán - judecător
Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. 2 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.111D/2012.La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Adresa nr. 6.654 din 19 iunie 2012, înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 4.190 din 19 iunie 2012, în temeiul prevederilor art. 146 lit. d) teza finală din Constituţie, Avocatul Poporului a ridicat direct excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. 2 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate, stabilind că transferarea procurorilor în funcţiile de judecători putea fi dispusă numai de Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile legii, erau contrare prevederilor art. 124 alin. (1) şi art. 133 alin. (1) din Constituţia din 1991, deoarece adăugau acesteia, în sensul că extindeau atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii, care, potrivit normelor constituţionale, putea dispune doar promovarea, transferarea şi sancţionarea judecătorilor care erau deja numiţi în funcţie prin decret al Preşedintelui României. Astfel, consideră că „prin adăugarea la textul constituţional este înlăturat principiul supremaţiei Constituţiei“.În continuare, autorul excepţiei arată că legiuitorul constituant a stabilit distinct norme fundamentale de organizare şi funcţionare pentru instanţele de judecată şi pentru Ministerul Public, „creând statute constituţionale diferite pentru judecători şi procurori“. Astfel, prevederile constituţionale referitoare la statutul judecătorilor stabilesc că aceştia sunt inamovibili, fiind numiţi de Preşedintele României prin decret, iar cele referitoare la statutul procurorilor prevăd că aceştia îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei. Prin urmare, sunt inamovibili numai judecătorii numiţi prin decret al Preşedintelui României, iar nu şi procurorii care se bucură de stabilitate. În aceste condiţii, „orice trecere a unui procuror în funcţia de judecător nu putea fi dispusă în absenţa unei numiri în noua funcţie, prin decret al Preşedintelui României“. Avocatul Poporului apreciază că „o interpretare contrară ar conduce la înfrângerea prevederilor constituţionale referitoare la inamovibilitatea judecătorilor şi la obligaţia Consiliului Superior al Magistraturii de a propune Preşedintelui României numirea în funcţie“.De asemenea, precizează că Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deşi abrogată, continuă să-şi producă efectele şi în prezent, „perpetuând o situaţie juridică neconstituţională, şi anume aceea a exercitării funcţiei de judecător în cadrul instanţelor judecătoreşti de la toate nivelurile de jurisdicţie a unor persoane care nu au fost numite în funcţia de judecător prin decret al Preşedintelui României“.În acest sens, invocând Decizia nr. 766/2011, „prin care Curtea Constituţională a reţinut că acest control de constituţionalitate poate viza doar dispoziţiile aplicabile cauzei, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare, precum şi faptul că deciziile prin care se constată neconstituţionalitatea unor dispoziţii care nu mai sunt în vigoare nu produc efecte retroactive, ci exclusiv pentru viitor“, autorul excepţiei apreciază că, „în situaţia dată, persoanele care nu au fost numite în funcţia de judecător prin decret al Preşedintelui României nu îşi mai pot exercita, în viitor, funcţia“.Mai mult, consideră că dispoziţiile art. 69 alin. 2 teza finală din Legea nr. 92/1992 contravin atât prevederilor art. 16 din Constituţia revizuită, întrucât „creează două categorii de judecători: judecătorii care au fost numiţi prin decret al Preşedintelui României şi judecătorii care nu îndeplinesc condiţia numirii prin decret al Preşedintelui reglementată la nivel constituţional“, cât şi prevederilor art. 50 din Constituţia din 1991 şi dispoziţiilor art. 48 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, referitoare la obligaţia depunerii jurământului de către judecători înainte de începerea exercitării funcţiei.În final, Avocatul Poporului solicită, pentru motivele menţionate, constatarea neconstituţionalităţii art. 69 alin. 2 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În conformitate cu dispoziţiile art. 33 din Legea nr. 47/1992, sesizarea a fost transmisă preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că aplicarea dispoziţiilor de lege criticate este susceptibilă de două interpretări.Astfel, potrivit unei prime interpretări, „inamovibilitatea poate exista doar în prezenţa unui decret de numire în funcţia de judecător emis de Preşedintele României, publicat în Monitorul Oficial al României, şi, în consecinţă, şi în situaţia unui transfer al procurorilor în funcţia de judecător era necesară numirea în funcţie prin decret al Preşedintelui României“.Potrivit celei de-a doua interpretări, „din analiza cadrului legal incident în materia transferului magistraţilor în acea perioadă, rezultă că trecerea din funcţia de judecător în cea de procuror şi invers era asimilată transferului, se realiza prin trimitere la condiţiile prevăzute de lege pentru transferul judecătorilor şi nu era condiţionată de emiterea unui decret de numire de către Preşedintele României“.În concluzie, apreciază că, „în condiţiile caracterului imperativ al normei constituţionale cuprinse în art. 125 alin. (1), interpretarea de la punctul 1 este cea care prevalează“.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 69 alin. 2 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care aveau următorul cuprins: „[...] transferarea procurorilor în funcţiile de judecători se face potrivit prevederilor alin. 1.“Potrivit dispoziţiilor acestui alineat: „Promovarea şi transferarea judecătorilor în funcţiile din magistratură se dispun de către Consiliul Superior al Magistraturii, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.“Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile de lege criticate nu îndeplinesc cerinţele impuse de următoarele prevederi constituţionale:Art. 124 alin. (1) din Constituţia din 1991: „Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, potrivit legii. Preşedintele şi ceilalţi judecători ai Curţii Supreme de Justiţie sunt numiţi pe o perioadă de 6 ani. Ei pot fi reînvestiţi în funcţie. Promovarea, transferarea şi sancţionarea judecătorilor pot fi dispuse numai de Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile legii.“;

Art. 133 alin. (1) din Constituţia din 1991: „Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari, în condiţiile legii. În acest caz, lucrările sunt prezidate, fără drept de vot de ministrul justiţiei.“; Art. 50 alin. (2) din Constituţia din 1991: „Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.“;

Art. 16 din Constituţia revizuită: „(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.“(4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale.“De asemenea, Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este în contradicţie cu art. 48 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, potrivit căruia „Înainte de a începe să-şi exercite funcţia, magistraţii sunt obligaţi să depună următorul jurământ: [...].“ Examinând excepţia de neconstituţionalitate, sub aspectul admisibilităţii, Curtea reţine că dispoziţiile art. 69 din Legea nr. 92/1992 au fost abrogate prin art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a constatat că „sintagma «în vigoare» din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare“. Întrucât prezenta excepţie de neconstituţionalitate a fost ridicată direct de către Avocatul Poporului, iar dispoziţiile art. 33 din Legea nr. 47/1992 prevăd că la soluţionarea acestei excepţii de neconstituţionalitate se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 29-31 din legea organică a Curţii, rezultă că decizia sus-menţionată are incidenţă şi în cazurile prevăzute la art. 146 lit. d) teza finală din Constituţie. În ceea ce priveşte raportarea dispoziţiilor art. 69 alin. 2 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, Curtea constată că aceasta este admisibilă, deoarece dispoziţiile de lege criticate au fost reglementate sub imperiul acestei Constituţii, iar instanţa constituţională poate realiza un astfel de control de constituţionalitate, având în vedere că Legea de revizuire a Constituţiei din 2003 a avut ca scop esenţial instituirea temeiurilor constituţionale pentru integrarea României în comunitatea euro-atlantică, păstrânduse regimul constituţional, astfel că prevederile constituţionale invocate în susţinerea excepţiei, chiar dacă au altă numerotare, au, în esenţă, acelaşi conţinut, atât în Constituţia din 1991, cât şi după revizuirea din 2003 a acesteia. În legătură cu acest aspect, în jurisprudenţa sa, concretizată spre exemplu prin Decizia nr. 232 din 25 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 2 iulie 2004, Curtea a statuat că un control de constituţionalitate presupune analizarea obiectului excepţiei de neconstituţionalitate prin raportare la prevederile constituţionale existente la momentul emiterii actului normativ. În aceste condiţii, Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) teza finală din Constituţie şi celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 10 şi 29-33 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate. Analizând pe fond excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că procurorii au, ca şi judecătorii, statut constituţional de magistraţi, consacrat prin prevederile constituţionale ale art. 133 şi art. 134. Astfel, potrivit art. 133 alin. (2) lit. a) din Constituţie, Consiliul Superior al Magistraturii este compus din două secţii, una din 9 judecători, iar cea de a doua din 5 procurori, aleşi şi unii, şi ceilalţi în adunările generale ale magistraţilor. În acelaşi sens, Curtea Constituţională reţine că procurorii sunt numiţi în funcţie, ca şi judecătorii, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii şi că acelaşi organ al autorităţii judecătoreşti îndeplineşte rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor. De asemenea, Curtea constată că statutul juridic constituţional al procurorilor este identic cu cel al judecătorilor în ceea ce priveşte incompatibilităţile stabilite în aceiaşi termeni în prevederile constituţionale ale art. 125 alin. (3) şi, respectiv, art. 132 alin. (2), conform cărora funcţia de procuror, ca şi aceea de judecător, este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. Prin Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, legiuitorul a stabilit norme identice sau similare privind incompatibilităţile şi interdicţiile aplicabile funcţiilor de procuror şi de judecător, admiterea în magistratură şi formarea profesională a judecătorilor şi procurorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor, accesul procurorilor la funcţia de judecător şi al judecătorilor la funcţia de procuror, drepturile şi îndatoririle judecătorilor şi procurorilor, răspunderea juridică a acestora. Astfel, potrivit art. 47 din Legea nr. 92/1992, republicată: „Judecătorii şi procurorii, cu excepţia celor stagiari, sunt numiţi prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.“ Legiuitorul, considerând că, în cazul transferării procurorilor în funcţiile de judecători, este îndeplinită condiţia numirii prin decret al Preşedintelui României, în art. 49 din Legea nr. 92/1992, republicată, a prevăzut că „Depunerea jurământului nu este necesară în cazul transferului [...]“. De aceea, referitor la încălcarea art. 50 alin. (2) din Constituţia din 1991, devenit art. 54 alin. (2) după revizuire, Curtea observă că această critică nu poate fi reţinută, întrucât, potrivit art. 48 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, magistraţii au obligaţia depunerii jurământului înainte de a începe să exercite funcţia de judecător sau procuror. În fine, cu privire la înfrângerea prevederilor art. 16 din Constituţia revizuită, aşa cum s-a statuat constant în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, principiul constituţional al egalităţii în drepturi se traduce prin reglementarea şi aplicarea unui tratament juridic similar unor subiecte de drept aflate în situaţii juridice similare. În cauză, Curtea constată că judecătorii şi procurorii se află în aceeaşi situaţie juridică prin statutul lor constituţional similar. În aceste condiţii, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate, fiind îndeplinite condiţiile de numire a magistraţilor, judecători şi procurori. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. 2 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului. Definitivă şi general obligatorie. Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 iulie 2012. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE, AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent-şef, Doina Suliman


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 726/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 726 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 726/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu