Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.54 din 29.05.2013

privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 369 din 20 iunie 2013SmartCity1

Având în vedere problemele deosebite cu care se confruntă în prezent Sucursala ROMAG PROD şi Sucursala ROMAG-TERMO, care afectează şi buna funcţionare a celor două sucursale SCN şi SITON, blocajul financiar la nivelul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, cât şi la nivelul sucursalelor constând în blocarea conturilor şi împiedicarea activităţilor care privesc securitatea nucleară,întrucât este necesară adoptarea unor măsuri urgente pentru a evita destabilizarea activităţii celor două sucursale, SCN şi SITON, cu consecinţe ireversibile asupra activităţilor legate de securitatea instalaţiilor nucleare,întrucât neadoptarea acestor măsuri conduce la imposibilitatea asigurării cu utilităţi şi materiale necesare operării instalaţiilor nucleare şi poate avea în cel mai scurt timp efecte ireversibile asupra securităţii nucleare,urgenţa adoptării acestei măsuri este dată de necesitatea asigurării fondurilor financiare în vederea continuării activităţii, SCN Piteşti operând instalaţii nucleare şi SITON Bucureşti fiind proiectantul general al tuturor obiectivelor nucleare din programul nuclear naţional,deoarece aceste măsuri privind reorganizarea RAAN Drobeta-Turnu Severin în vederea asigurării continuităţii activităţii SCN şi SITON constituie o situaţie extraordinară care nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1(1) Se înfiinţează regia autonomă de interes strategic Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, denumită în continuare RATEN, prin divizarea parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, denumită în continuare RAAN, fără încetarea existenţei acesteia, prin separarea activităţilor de cercetare, dezvoltare, inginerie tehnologică şi suport tehnic pentru energetica nucleară şi transmiterea acesteia către RATEN.(2) RATEN are în componenţă două sucursale, sucursala Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti, ICN şi sucursala Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti Măgurele, CITON, prevăzute în anexa nr. 1.(3) RATEN are sediul în oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş. Articolul 2(1) RATEN este persoană juridică română, sub autoritatea Ministerului Economiei, şi se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa nr. 2.(2) Modificările şi completările Regulamentului de organizare şi funcţionare se fac numai prin hotărârea Consiliului de administraţie, pe bază de mandat aprobat de Ministerul Economiei. Articolul 3RATEN are ca obiect principal de activitate dezvoltarea de tehnologii necesare asigurării suportului ştiinţific şi tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară în vederea funcţionării în condiţii de securitate nucleară a instalaţiilor aferente domeniului, dezvoltarea de tehnologii pentru noi tipuri de reactori nucleari energetici de generaţie IV, pentru managementul combustibilului nuclear ars şi al deşeurilor radioactive, producţia de radioizotopi pentru medicină şi industrie, activităţi de cercetare ştiinţifică, proiectare şi inginerie tehnologică şi pregătirea specialiştilor în domeniul nuclear, dezvoltarea de specialitate în calitate de organizaţii tehnice suport ale administraţiei publice centrale, programe de informare publică, precum şi activităţi specifice cooperării internaţionale în domeniu. Articolul 4Patrimoniul iniţial al RATEN este de 15.680.411,88 lei şi se constituie ca rezultat al divizării parţiale a patrimoniului RAAN prin preluarea părţii din activul şi pasivul patrimoniului RAAN aferent Sucursalei Cercetări Nucleare Piteşti, în valoare de 14.399.996,94 lei, şi respectiv cel aferent Sucursalei de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti Măgurele, SITON, în valoare de 1.280.414,94 lei, conform datelor din evidenţa contabilă de la data de 31 decembrie 2012. Articolul 5(1) RATEN va prelua toate drepturile şi îşi va asuma toate obligaţiile aferente sucursalelor SCN şi SITON din cadrul RAAN şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale acestora cu terţii, inclusiv în litigiile în curs.(2) RATEN se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din actele normative în vigoare şi din acordurile internaţionale privind activitatea RAAN, aferentă celor două sucursale SCN şi SITON, şi respectiv toate drepturile şi obligaţiile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetaredezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetică nucleară, aprobată prin Legea nr. 198/2000.
(3) Autorizaţiile emise pentru RAAN Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti sunt preluate de RATEN ca titular pentru activitatea sucursalei ICN şi îşi păstrează valabilitatea, cu respectarea actelor normative ale emitenţilor de autorizaţii. Autorizaţiile emise pentru RAAN Sucursala Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti Măgurele sunt preluate de RATEN ca titular pentru activitatea sucursalei CITON şi îşi păstrează valabilitatea, cu respectarea actelor normative ale emitenţilor de autorizaţii.(4) Predarea-preluarea activului şi pasivului, de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin se realizează prin protocol, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) RATEN administrează cu diligenţa unui bun proprietar bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea sa în condiţiile legii, bunuri proprietate privată a statului aflate în administrarea RATEN potrivit anexei nr. 3, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. (6) Potrivit reglementărilor legale privind desfăşurarea activităţilor nucleare, ICN este obiectiv nuclear prin specificul activităţilor sale şi al instalaţiilor nucleare de interes naţional pe care le deţine. ICN administrează toate terenurile, infrastructura şi căile de acces necesare asigurării funcţionării sale în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale referitoare la radioprotecţie, securitate nucleară, protecţie sanitară, protecţie fizică, situaţii de urgenţă şi protecţie a mediului înconjurător. Articolul 6(1) RATEN este condusă de un consiliu de administraţie care are atribuţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare.(2) Conducerea executivă a RATEN este asigurată de un director general, care nu este preşedinte al consiliului de administraţie. Articolul 7(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al RATEN se aprobă în condiţiile legii.(2) Categoriile de venituri şi cheltuieli necesare finanţării activităţilor RATEN din contractele civile, de cercetare, de prestări de servicii, contracte internaţionale şi altele, inclusiv cele aferente activităţii desfăşurate conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, se cuprind în bugetul RATEN, beneficiar al lucrărilor contractate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000.
(3) Fondurile prevăzute pentru RAAN în anul 2013, conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, în bugetul Ministerului Economiei, se transferă în bugetul RATEN.
(4) RATEN poate beneficia de alocaţii de la buget pentru cheltuieli de capital, în condiţiile legii.(5) Finanţarea programelor de investiţii ale RATEN se asigură din surse proprii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, şi din alte surse. Articolul 8Sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor de investiţii majorează patrimoniul RATEN conform prevederilor legale, cu excepţia celor alocate domeniului public al statului. Articolul 9Structura organizatorică a RATEN se aprobă de Consiliul de administraţie RATEN. Articolul 10Personalul existent în sucursalele respective, de la data înfiinţării RATEN, va fi preluat şi îşi păstrează drepturile şi obligaţiile conform contractului colectiv de muncă încheiat, care rămâne în vigoare până la încheierea noilor contracte colective de muncă, potrivit prevederilor legale. Articolul 11În termen de 60 de zile de la data înfiinţării RATEN, Ministerul Economiei va supune spre aprobare Guvernului proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 7 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru includerea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea RATEN. Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă, Hotărârea Guvernului nr. 365/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., a Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica“ - S.A. şi a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 3 iulie 1998, cu modificările ulterioare, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetică nucleară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 5 octombrie 1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, se modifică în mod corespunzător. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul economiei, Adrian Ciocănea, secretar de stat Ministrul delegat pentru energie, Constantin Niţă Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu
ANEXA Nr. 1LISTA subunităţilor din structura Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN)

Nr. crt. Denumirea Sediul
I. Subunităţi fără personalitate juridică - sucursale din RATEN
1. Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti - ICN Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş, cod poştal 115400
2. Sucursala Centrul de Inginerie Tehnologică pentru Obiective Nucleare - CITON Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 409, judeţul Ilfov, cod poştal 077125

ANEXA Nr. 2REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1 (1) Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, denumită în continuare RATEN, este persoană juridică română aflată sub autoritatea Ministerului Economiei. RATEN se organizează şi funcţionează ca regie de interes strategic, respectând regimul juridic al regiilor autonome şi în conformitate cu actele normative în vigoare care guvernează activitatea de cercetare şi domeniul nuclear, precum şi cu prezentul regulament.(2) RATEN are sediul în Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş, şi preia de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin (RAAN), cele două sucursale, Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti (SCN) şi Sucursala Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti Măgurele (SITON), denumite în continuare sucursala Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti (ICN) şi sucursala Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti Măgurele (CITON). Articolul 2Structura organizatorică a RATEN este aprobată de Consiliul de administraţie. Capitolul IIScopul şi obiectul de activitate Articolul 3(1) RATEN este înfiinţată în scopul desfăşurării activităţii de suport tehnic pentru energetica nucleară şi pentru a menţine şi dezvolta competenţa tehnică pe durata de funcţionare a instalaţiilor nucleare, în toate domeniile semnificative pentru securitatea nucleară a acestora. Prin potenţialul tehnic de specialitate, RATEN va promova, menţine şi dezvoltă standardul calitativ al activităţilor specifice acestui domeniu, participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor ştiinţifice şi tehnice ale Programelor naţionale aprobate de Guvern.(2) RATEN are ca obiect principal de activitate dezvoltarea de tehnologii necesare asigurării suportului ştiinţific şi tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară în vederea funcţionării în condiţii de securitate nucleară a instalaţiilor aferente domeniului, dezvoltarea de tehnologii pentru noi tipuri de reactori nucleari energetici de generaţie IV şi pentru managementul combustibilului nuclear ars şi al deşeurilor radioactive, producţia de radioizotopi pentru medicină şi industrie, activităţi de cercetare ştiinţifică, proiectare şi inginerie tehnologică, pregătirea specialiştilor în domeniul nuclear, dezvoltarea de servicii de specialitate în calitate de organizaţii tehnice suport ale administraţiei publice centrale, programe de informare publică, precum şi activităţi specifice cooperării internaţionale în domeniu.(3) RATEN asigură îndeplinirea prevederilor legale preluând de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin responsabilităţile cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetică nucleară, aprobată prin Legea nr. 198/2000.
(4) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, RATEN preia toate drepturile şi este ţinută de toate obligaţiile Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin în ceea ce priveşte prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea 198/2000, şi aferente activităţilor preluate.
(5) Sucursalele ICN şi CITON preiau toate obligaţiile legale prevăzute în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, aferente activităţilor fiecăreia, şi, de asemenea, îşi menţin drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile în aplicarea prevederilor legale, contractelor şi acordurilor internaţionale, avizelor, certificatelor, autorizaţiilor de funcţionare existente la data prezentului regulament. Articolul 4Obiectul de activitate al RATEN asigură respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, şi cuprinde, în principal, următoarele categorii de activităţi: A. Activităţi de cercetare-dezvoltare 1. Activităţi de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară, precum şi lucrările specifice cooperării internaţionale în domeniu prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000: 1.1. studii şi lucrări-suport pentru fizica reactorului tip Candu 6 în România; 1.2. analize, dezvoltare de metode, coduri de calcul şi asistenţă tehnică pentru securitate nucleară; 1.3. inspecţie, mentenanţă şi testări de echipamente pentru centrale nuclearelectrice, dezvoltare de metode, proiectare şi realizare de echipamente pentru efectuarea inspecţiilor în serviciu a canalului de combustibil; 1.4. analiza comportării în condiţii normale de exploatare şi în cazul accidentelor a combustibililor nucleari; 1.5. analiza comportării componentelor şi materialelor structurale în timpul funcţionării instalaţiilor nucleare; 1.6. sisteme de manevrare combustibil şi sisteme de proces; 1.7. management deşeuri radioactive şi combustibil nuclear ars până la depozitarea finală; 1.8. analiza evenimentelor de exploatare; 1.9. radioprotecţia şi protecţia mediului; 1.10. creşterea performanţelor reactorului de cercetare TRIGA Piteşti şi extinderea gamei de producţie de radioizotopi pentru medicină; 1.11. elaborarea tehnologiilor de iradiere, calificarea şi recalificarea la mediu a materialelor şi componentelor din sistemul de securitate nucleară a centralei; 1.12. evaluarea efectelor îmbătrânirii componentelor instalaţiilor nucleare asupra securităţii nucleare; 1.13. informatizarea activităţilor nucleare; 1.14. indigenizarea proiectelor de licenţă; 1.15. studii şi analize independente ale documentaţiilor din domeniul de energetică nucleară; 1.16. studii, proiecte şi analize specifice privind apa grea; 1.17. funcţionarea instalaţiilor nucleare-suport; 1.18. deţinerea şi întreţinerea în condiţii de asigurare a calităţii a Documentaţiei de licenţă şi know-how pentru reactorul tip Candu 6 în România; 1.19. lucrări comune cu parteneri externi pentru punerea în aplicare a acordurilor de cooperare internaţională din domeniu, la care România este parte. 2. Activităţi de cercetare-dezvoltare tehnologică şi inovare aferente energiei nucleare în domeniile: a)securitate nucleară; b)fizica reactorilor nucleari; c)materiale nucleare; d)canal de combustibil; d)combustibili nucleari şi ciclu combustibil; e)sistem de manevrare combustibil; f)gestionare deşeuri radioactive şi combustibil ars în condiţii de securitate nucleară; g)radioprotecţie; h)protecţia mediului; i)generator de abur; j)sisteme de proces şi echipamente; k)chimie circuite; l)instrumentaţie şi control; m)analiza de evenimente de exploatare CNE; n)reactori nucleari avansaţi şi de generaţie IV; o)asigurarea şi creşterea performanţelor reactorului ICN; p)tehnologii de iradiere şi radioizotopi; r)informatizare activităţi nucleare; s)apa grea şi tritiu; t)aplicaţii ale tehnicilor nucleare; u)suport pentru cooperarea internaţională.3. Activităţi în cadrul Programelor naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. RATEN efectuează cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi interes naţional privind: a)metode, tehnologii şi mijloace de măsurare şi control pentru verificarea caracteristicilor de calitate prin procedee specifice tehnicii de măsurare; b)sisteme informatizate de control şi asigurare a calităţii, specifice ingineriei calităţii; c)concepte şi metode destinate creşterii competitivităţii, creşterii fiabilităţii şi capabilităţii proceselor industriale; d)igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; e)elaborări de standarde şi norme specifice domeniului; f)dezafectarea instalaţiilor nucleare.B. Activităţi conexe dezvoltării tehnologice 1. dezvoltarea de tehnologii în domeniul nuclear; 2. elaborarea de studii, evaluări, proiecte, documentaţii- suport pentru toate categoriile de deşeuri nucleare în legătură cu impactul local şi global asupra mediului; 3. întocmirea de rapoarte şi expertize de management al riscului pentru încheierea contractelor de asigurări; 4. dezvoltarea de metode şi tehnologii pentru tratarea, condiţionarea şi depozitarea deşeurilor radioactive, pentru decontaminarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi reducerea impactului asupra mediului înconjurător; 5. calificarea la mediu (specific obiectivului nuclear) a produselor şi echipamentelor proprii, cât şi a celor produse de terţi pentru centrala nucleară; 6. antreprenor general pentru lucrări complexe din domeniul de activitate; 7. dezvoltarea şi aplicarea de tehnologii pentru inspecţia şi întreţinerea sistemelor/echipamentelor centralelor nucleare şi pentru instalaţiile nucleare proprii; reparaţii componente nucleare şi industriale; 8. dezvoltarea tehnologiilor de execuţie şi de testare a combustibilului nuclear, echipamentelor destinate centralelor nucleare, componentelor de canal combustibil, sculelor şi dispozitivelor de intervenţie în activităţi de inspecţie, întreţinere, reparaţii în centralele nucleare; 9. elaborarea de nanotehnologii în vederea îmbunătăţirii materialelor de uz nuclear; 10. testări în reactor şi în afara reactorului a materialelor nucleare, combustibilului nuclear şi echipamentelor nucleare, analize şi evaluări de materiale, încercări nedistructive, activităţi în laboratoare acreditate; 11. asimilarea de sisteme şi echipamente nucleare şi producţia de tipuri noi de combustibil nuclear; producere combustibil nuclear experimental; 12. concepţie, proiectare, execuţie, testare şi omologare roboţi industriali şi manipulatoare pentru domeniul nuclear şi alte domenii; 13. execută componente/piese metalice/plastic, compozite; 14. realizarea de aplicaţii ale tehnicilor nucleare în industrie, medicină şi alte sectoare ale economiei, inclusiv asimilarea/ producţia de surse de radiaţii; 15. prestarea de servicii ştiinţifice şi tehnologice; 16. servicii de specialitate pentru punerea în funcţiune a centralelor nucleare şi pentru asigurarea exploatării în condiţii economice şi de securitate nucleară, suport tehnic; 17. iradieri de ţinte şi producţie de radioizotopi pentru aplicaţii industriale şi medicale; 18. încercări de iradiere pe materiale nucleare şi elemente combustibile în condiţii staţionare şi tranzitorii, examinări postiradiere; 19. elaborare de metode de investigare nedistructivă (ultrasunete, RX, curenţi turbionari) a integrităţii structurale a materialelor; 20. dezvoltare sisteme şi detectori de monitorizare a dozelor de radiaţii şi sisteme de calcul pentru simularea dispersiei în mediul ambiant a radionuclizilor emişi în timpul accidentelor nucleare; 21. comercializarea energiei electrice şi termice pentru uz industrial; 22. producerea şi comercializarea de apă industrială, potabilă, apă tratată, apă demineralizată; 23. microproducţie de echipamente, dotaţii şi piese de schimb pentru instalaţii nucleare şi convenţionale; 24. expertize, testări, consultanţă, asistenţă tehnică, audit, inspecţii, măsurători, recepţii în domeniul calităţii de produse/servicii, al exploatării instalaţiilor, al punerii în funcţiune, proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii, reparaţii, retehnologizări şi modernizări în domeniul de activitate şi pentru terţi; elaborarea de standarde şi norme; 25. desfăşurarea programelor pentru reducerea impactului instalaţiilor sale asupra mediului înconjurător, în limita nivelului tehnic al acestora şi pentru reducerea noxelor; 26. activităţi specifice şi servicii în domeniul protecţiei şi securităţii muncii, sănătăţii personalului, precum şi al prevenirii şi stingerii incendiilor; 27. prestare de servicii la consumatorii de energie electrică şi termică, inclusiv realizarea de investiţii la consumatori pentru utilizarea în condiţii de eficienţă. 28. efectuarea de analize de risc, studii şi analize de impact asupra mediului, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul de activitate şi pentru terţi; 29. transportul personalului propriu la/de la locul de muncă; 30. efectuarea şi prestarea activităţilor de transport de mărfuri şi de persoane cu mijloace proprii sau închiriate; 31. paza şi protecţia patrimoniului unităţii cu mijloace proprii şi prin terţi; 32. realizarea sistemului propriu informatic şi de telecomunicaţii şi prestări de servicii în domeniul informatic şi al telecomunicaţiilor; 32. închiriere de spaţii, terenuri şi bunuri ale unităţii unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; 33. închiriere de spaţiu, terenuri şi bunuri pentru folosinţa proprie; 34. gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale pentru care regia este titulară; 35. organizarea pentru personalul propriu de activităţi sociale, culturale, medicale, farmaceutice, turistice şi sportive. 36. participare la proceduri de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări în domeniul energiei nucleare; 37. proiectare de sistem, construcţii civile şi echipamente; 38. studii de fezabilitate, proiecte de construcţii-montaj şi de echipamente pentru domeniul nuclear şi nenuclear; 39. intermedieri şi distribuţii de licenţe; 40. activităţi de reclamă şi promovare a produselor proprii, participarea la târguri şi expoziţii. C. Exploatarea instalaţiilor nucleare, întreţinerea şi repararea acestora. Lucrări la terţi în instalaţii nucleare

Producerea, utilizarea, transportul, depozitarea, deţinerea, construirea şi experimentarea, instalarea, montarea, desfacerea, verificarea, repararea, întreţinerea instalaţiilor care conţin materiale radioactive, cât şi aprovizionarea de materiale radioactive, instalaţii nucleare şi componente.D. Analize independente de securitate 1. evaluarea sistematică a securităţii înainte de construirea şi punerea în funcţiune a unei instalaţii nucleare şi pe toată durata de viaţă a acesteia; 2. verificarea prin analiză, supraveghere, testare şi inspectare pentru a se asigura că starea fizică şi exploatarea unei instalaţii nucleare continuă să fie conformă cu concepţia acesteia, cu cerinţele normelor naţionale de securitate aplicabile şi cu limitele şi condiţiile de exploatare; 3. alte activităţi pentru efectuarea de analize independente de securitate. E. Activitatea de formare şi specializare profesională, pregătirea de doctoranzi în domeniul propriu de activitate pentru personalul propriu şi terţi din ţară şi străinătate F. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate a)editare de lucrări cu caracter tehnic şi ştiinţific; b)studii, rapoarte, sinteze şi alte publicaţii în domeniul propriu de activitate.G. Activităţi privind deservirea fabricaţiei a)activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul energeticii nucleare; b)valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul energeticii nucleare.H. Activitatea de execuţie în vederea susţinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniu prin realizarea de modele experimentale şi prototipuri, precum şi pentru expoziţii de profil I. RATEN poate efectua şi activităţi de import-export potrivit legii J. Activităţi în învăţământul superior, prin: a)elaborare documentaţie - suport cursuri; b)cursuri tematice; c)dotare laboratoare.K. Activităţi asociative, prin:

organizaţii profesionale.L. Activităţi de cooperare internaţională, cuprinzând: a)colaborări tehnico-ştiinţifice internaţionale; b)organizarea de manifestări tehnico-ştiinţifice internaţionale; c)participări la burse de studii, specializare şi doctorat; d)participări la foruri de coordonare tehnico-ştiinţifică; e)cooperare cu institute de cercetare din străinătate prin schimb de rezultate şi proiecte comune; f)participarea cu oferte în domeniul energiei nucleare la licitaţii internaţionale.Activităţile menţionate la punctele A-L pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte/cooperări, acorduri, programe internaţionale. În cadrul obiectului său de activitate RATEN participă şi/sau colaborează la obiectivele de cercetare-dezvoltare privind apărarea naţională şi îşi poate diversifica serviciile în scopul creşterii resurselor financiare. Capitolul IIIPatrimoniul Articolul 5Patrimoniul iniţial al RATEN este de 15.680.411,88 lei şi se constituie ca rezultat al divizării parţiale a patrimoniului RAAN prin preluarea părţii din patrimoniul RAAN aferent Sucursalei Cercetări Nucleare Piteşti (SCN), în valoare de 14.399.996,94 lei, şi, respectiv, cel aferent Sucursalei de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti Măgurele (SITON), în valoare de 1.280.414,94 lei, conform datelor din evidenţa contabilă de la data de 31 decembrie 2012. Articolul 6(1) RATEN administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publică, precum şi cele dobândite, inclusiv cele constituite ulterior conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, se află în administrarea RATEN şi se evidenţiază distinct în patrimoniul acesteia, ele urmând regimul juridic aplicabil prevăzut de lege.
(2) Prin specificul lor, instalaţiile de bază ale RATEN, sucursala ICN, precum: Reactorul nuclear TRIGA, Staţia de iradiere gamma de mare activitate, Laboratorul de examinare post-iradiere, Staţia de tratare deşeuri radioactive, Standul de testare echipamente şi combustibil nuclear, Standul de testare maşina de încărcat descărcat combustibil nuclear, Staţia de epurare ape industriale sunt instalaţii speciale, unele făcând parte din infrastructura critică, sunt de interes naţional şi urmează regimul juridic aplicabil pentru bunuri proprietate publică a statului.(3) Potrivit reglementărilor legale privind desfăşurarea activităţilor nucleare, RATEN, sucursala ICN, este obiectiv nuclear prin specificul activităţilor sale şi al instalaţiilor nucleare de interes naţional pe care le deţine. RATEN, sucursala ICN, administrează toate terenurile, infrastructura şi căile de acces necesare asigurării funcţionarii sale în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale referitoare la
radioprotecţie, securitate nucleară, protecţie sanitară, protecţie fizică, situaţii de urgenţă şi protecţie a mediului înconjurător. (4) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri proprii sau din alte fonduri, cu excepţia celor publice, sunt bunuri dobândite, dacă prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a unităţii care le-a realizat.(5) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin RATEN, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a RATEN, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Tehnologiile dezvoltate şi rezultatele obţinute în urma testelor bazate pe activităţile cuprinse în anexa la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, se includ în patrimoniul RATEN ca bunuri din domeniul public al statului şi vor sta la baza raportărilor prin care România este angajată în convenţii internaţionale.
(7) În exercitarea drepturilor sale, RATEN posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.(8) Patrimoniul RATEN poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare. Capitolul IVStructura organizatorică şi funcţională Articolul 7Structura organizatorică a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară se aprobă de Consiliul de administraţie, inclusiv înfiinţarea de noi subunităţi fără personalitate juridică. Regulamentele de organizare şi funcţionare ale subunităţilor se aprobă de către Consiliul de administraţie. De asemenea, Consiliul de administraţie stabileşte relaţiile subunităţilor în cadrul regiei autonome şi cu terţii şi le acordă împuternicire de reprezentare în domeniile: tehnic, economic, comercial, financiar, juridic etc. Articolul 8Modul de organizare şi structura subunităţilor componente, precum şi atribuţiile direcţiilor din structura regiei autonome se stabilesc de către Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară. Articolul 9Subunităţile fără personalitate juridică răspund în faţa Consiliului de administraţie al RATEN de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de acesta prin hotărârile şi deciziile de delegare, precum şi de realizarea sarcinilor rezultate din programele de activitate şi de funcţionare. Capitolul VOrganele de conducere ale RATEN Articolul 10Conducerea RATEN se asigură prin:

Consiliul de administraţie;

directorul general. Articolul 11
(1) Consiliul de administraţie al RATEN este format din 7 persoane, după cum urmează:

preşedinte;

directorul general al regiei;

reprezentanţi ai Ministerului Economiei;

reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor;

persoane cu experienţă în managementul exploatării instalaţiilor nucleare şi al cercetării în domeniul nuclear.
(2) Membrii Consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. Cu excepţia primilor administratori, desemnarea administratorilor se face în condiţiile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Articolul 12Durata mandatului membrilor Consiliului de administraţie nu poate depăşi 4 ani. Articolul 13Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de funcţionare. Articolul 14Atribuţiile, răspunderile şi competenţele Consiliului de administraţie sunt următoarele: 15.1. aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome; 15.2. verifică funcţionarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare; 15.3. aprobă structura organizatorică şi funcţională a regiei; 15.4. aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea subunităţilor, precum şi structura organizatorică a acestora; 15.5. hotărăşte cu privire la investiţiile care urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, care se finanţează din surse proprii, din alocaţii bugetare şi din alte surse; 15.6. propune, potrivit reglementărilor legale, investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe; 15.7. avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al RATEN şi îl înaintează pentru aprobare. 15.8. răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu al regiei autonome; 15.9. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile ale regiei autonome, în limita prevederilor legale; 15.10. aprobă preţurile pentru proiectele majore; 15.11. aprobă utilizarea fondului valutar; 15.12. aprobă colaborarea, cooperarea sau asocierea, conform legii, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, în limita cheltuielilor; 15.13. asigură şi răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului înconjurător; 15.14. stabileşte nivelurile de salarizare a personalului şi negociază contractul colectiv de muncă în limita cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli; 15.15. aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe; 15.16. numeşte şi revocă, după caz, directorul general şi directorii direcţiilor din executivul regiei. Articolul 15Trimestrial şi anual, Consiliul de administraţie prezintă Ministerului Economiei un raport asupra activităţii în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs. Articolul 16Directorul general al regiei conduce activitatea curentă a acesteia şi reprezintă regia autonomă în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, directorul general al regiei angajează şi concediază personalul aparatului propriu şi numeşte, prin decizie, directorii sucursalelor, pe baza rezultatelor concursului şi cu respectarea reglementărilor specifice în domeniul nuclear. Capitolul VIBugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Relaţii financiare Articolul 18RATEN îşi desfăşoară activitatea în baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat în condiţiile legii. Articolul 19Operaţiunile de încasări şi plăţi ale RATEN se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România. Capitolul VIIRelaţii şi sucursalele Articolul 20(1) Respectarea cerinţelor tehnice şi de specialitate prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte semnatară, se realizează de către RATEN prin respectarea standardelor şi normativelor nucleare şi a celor privind protecţia mediului, pe baza de surse financiare proprii şi surse atrase.(2) În realizarea obiectului de activitate, RATEN şi sucursalele sale sunt abilitate, în conformitate cu prezentul act normativ, să consulte şi să utilizeze documentaţiile de licenţă ale produselor, instalaţiilor şi echipamentelor cu caracter nuclear deţinute de partenerii din ţară, cu respectarea clauzelor de confidenţialitate şi altor asemenea cuprinse în contractele de licenţă. Articolul 21Organigramele sucursalelor se aprobă de către directorul general al regiei. Articolul 22RATEN se subrogă în drepturile şi obligaţiile RAAN ce decurg din raporturile de serviciu şi de muncă existente la data intrării în vigoare a prezentului act normativ. Personalul existent în RAAN SCN şi RAAN SITON, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ îşi continuă activitatea în RATEN ICN, respectiv în RATEN CITON în aceleaşi funcţii/meserii, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii preluate în contractele individuale de muncă încheiate cu RATEN. Articolul 23Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă RAAN existent şi ulterior RATEN, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al RATEN, stabilit potrivit legii. Articolul 24Conducerea sucursalelor este asigurată de către:

Comitetul de direcţie;

directorul Institutului, respectiv directorul Centrului. Articolul 25Orientarea şi coordonarea activităţii ştiinţifice din sucursala ICN sunt asigurate de Consiliul Ştiinţific care se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu avizat de directorul ICN şi aprobat de directorul general al RATEN. Articolul 26Relaţiile dintre compartimentele aflate în structura sucursalelor, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorii acestora, care pot acorda împuterniciri de reprezentare în numele sucursalelor. Articolul 27Conducătorii compartimentelor din structura sucursalelor răspund în faţa Comitetului de direcţie şi a directorului Institutului, respectiv directorului Centrului, de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia. Articolul 28În primul trimestru al fiecărui an, Comitetul de direcţie prezintă Consiliului de administraţie RATEN un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs. Articolul 29(1) Comitetul de direcţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare şi hotărăşte în problemele privind activitatea sucursalei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.(2) Regulamentul propriu de funcţionare a Comitetului de direcţie se aprobă de către directorul general al regiei. Articolul 30Directorii sucursalelor conduc activitatea curentă a acestora. Capitolul VIIIDispoziţii finale Articolul 31Litigiile RATEN cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 32(1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu reglementări legale privind activitatea din domeniul nuclear, Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 43/1995 pentru ratificarea Convenţiei privind securitatea nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994, Legea nr. 105/1999 pentru ratificarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997 şi la activitatea de cercetare-dezvoltare, Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000.
(2) Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare se fac numai prin hotărârea Consiliului de administraţie, pe bază de mandat aprobat de Ministerul Economiei. ANEXA Nr. 3Bunuri proprietate privată a statului aflate în administrarea RATEN lei -

Nr. crt. Denumirea terenului Nr. cadastral Suprafaţă (mp) Valoare
ICN Piteşti
1. Teren incintă ICN 981 603.683,72 3.358.926,00
2. Teren depozit central ICN 982 1.245,00 40.772,00
3. Teren Clucereasa 983 11.321,00 412.233,00
4. Teren Davideşti 984 38.191,98 556.241,00
5. Teren depozit slam Clucereasa 985 5.367,20 115.014,00
TOTAL ICN 659.808,90 4.483.186,00
CITON
1. Teren situat în localitatea Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 409 3199/1 3349
2. Teren situat în Bucureşti, aleea Dumbrăviţa nr. 2, sectorul 6 339 2308,75
TOTAL CITON 5657,75
Denumirea clădirii Număr inventar Data P.I.F. Valoarea de intrare
ICN Piteşti
Corp D Secţia a 6-a 10001 01.07.1975 168530
Corp C Secţia a 6-a 10002 01.07.1975 353595
Clădire pentru staţie de transformare de 110 kW 10003 01.06.1975 91328
Corp A + B Secţia a 6-a 10004 01.07.1975 395581
Clădire pentru staţie gaze 10005 01.07.1975 415,7
Corp atelier central A.M.C. 10006 01.07.1975 678649
Adăpost câini 10007 01.01.1976 343,07
Clădire remiză P.C.I. 10008 01.06.1976 142820
Punct alimentar cu parter 10009 01.01.1976 431889,7
Cantină 1.000 de persoane cu subsol 10010 01.01.1976 228904
Depozit central corp C 10011 01.07.1975 35955
Depozit central corp A 10012 01.07.1975 241878
Depozit central corp B 10013 01.07.1975 1153,51
Depozit de lubrefianţi 10015 01.01.1976 1263,15
Clădire Secţia I 10017 01.10.1976 1275714
Clădire Secţia a II-a 10018 01.11.1976 1342611,59
Corp poartă 10019 01.06.1976 70390,05
Corp gardă 10020 01.07.1975 150527
Centrală termică 10021 01.11.1975 299272
Staţia de tratare chimică a apei 10022 01.11.1975 145893
Clădire auxiliară laboratoare 10023 01.11.1975 97925
Gospodăria comb. lichid CH 238 10024 01.11.1975 47220
Staţie epurare propriu-zisă 10025 01.11.1977 73311
Staţie compresoare comasată 10026 01.06.1975 121270
Şopron 10027 01.06.1975 373,5
Staţie de clorinare 10028 01.06.1975 649,86
Clădire stat. de pretratare chimică a apei 10029 01.10.1978 115306
Depozit materiale Clucereasa 10030 01.10.1978 39969
Şopron butelii clor beto 10031 01.10.1978 1009,34
Clădire pavilion coordonare 10032 01.01.1979 563498
Corp clădire laborat. A B CD- 10033 01.02.1978 526762,66
Corp hală reactor 10034 01.07.1979 4629141
Stat. pompe circ. secundar 10035 01.07.1979 70147
Pavilion bibliotecă 10036 01.11.1980 204733
Sală funcţiuni multiple 10037 01.07.1982 469871
Clădire staţie azot 0 10038 01.04.1983 239856
Hală standuri încercări 10039 01.12.1983 3120321
Clădire şi instal. staţie de tratare deşeuri radiochimice 10040 01.12.1983 5235677,44
Clădire centrală Diesel 10041 01.12.1984 60211
Constr. inst. pentru INST0CO2 10042 01.03.1985 700,77
TOTAL ICN 21674665,34
CITON
Pavilion 11 14 12,1965 1184558,82
Pavilion 17 12 12,1965 861924,45
Cămin cursanţi 13 10,1974 142837,67
TOTAL CITON 2189320,94


SmartCity5

COMENTARII la OUG 54/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 54 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu