E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 140 1999 abrogat de Ordin 2007 2008
Articolul 1 din actul Ordin 140 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 4871 2005
Ordin 140 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 4871 2005
Articolul 1 din actul Ordin 140 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 220 2005
Articolul 2 din actul Ordin 140 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1863 2004
Articolul 1 din actul Ordin 140 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 250 2004
Articolul 1 din actul Ordin 140 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 623 2003
Articolul 1 din actul Ordin 140 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 300 2003
Articolul 1 din actul Ordin 140 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 66 2001
Articolul 1 din actul Ordin 140 1999 abrogat de articolul 2 din actul Ordin 66 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 140 din 18 februarie 1999

pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din  2 martie 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa si ale art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se instituie comisia de autorizare a functionarii unitatilor emitente de tichete de masa, potrivit legii. Comisia va fi formata din 5 membri, in componenta prezentata in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba criteriile referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa, prezentate in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa se va concretiza intr-un document cu regim special, tiparit prin grija Ministerului Finantelor de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    La realizarea documentului se vor folosi hartie si cerneluri speciale, precum si alte elemente de siguranta. Cheltuielile legate de tiparirea acestor documente vor fi recuperate de la unitatile emitente de tichete de masa. Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

                          Ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                               COMPONENTA
comisiei de autorizare a functionarii unitatilor emitente de tichete de masa

    Ministerul Finantelor

    1. Secretar general                                     - presedinte
    2. Secretar general adjunct, coordonatorul
       Departamentului politica impozitelor si
       administrarea veniturilor                            - vicepresedinte
    3. Directorul Directiei administrarea monopolului
       de stat                                              - membru
    4. Directorul general al Directiei generale a
       finantelor institutiilor publice si drepturi
       salariale                                            - membru
    5. Directorul general al Directiei generale juridice    - membru.

    ANEXA 2

                                 CRITERIILE
referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa

    In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, unitatile emitente de tichete de masa sunt obligate sa solicite autorizatie de functionare, care se acorda de catre Ministerul Finantelor, avandu-se in vedere urmatoarele criterii:
    1. Unitatile care solicita autorizatie de functionare trebuie sa dovedeasca faptul ca functioneaza legal pe teritoriul Romaniei si ca in actul de infiintare au prevazut la obiectul de activitate operatiuni privind emiterea, gestionarea sau utilizarea biletelor de valoare.
    2. Capitalul social subscris si varsat de catre unitatile emitente de tichete de masa la data solicitarii autorizatiei de functionare trebuie sa reprezinte echivalentul in lei a cel putin 0,5 milioane dolari S.U.A., luandu-se in calcul cursul de schimb la data infiintarii societatii comerciale sau la data ultimei majorari a capitalului social, inregistrata la registrul comertului.
    3. Unitatile care solicita autorizatie de functionare trebuie sa dovedeasca faptul ca dispun de un ansamblu de masuri de securitate care sa garanteze buna functionare a sistemului tichetelor de masa, si anume:
    - asigurarea cu personal de specialitate si dotarea cu echipament si cu alte mijloace fixe necesare pentru executarea tichetelor de masa, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999;
    - utilizarea de suport tehnic special (hartie pentru imprimat) cu particularitati distincte care sa nu permita falsificarea tichetelor de masa (cel putin cerneala fluorescenta care isi schimba culoarea in cazul in care tichetul de masa este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, banda cu reflexe variabile, codul cu bare al unitatii emitente, care contine elemente de gestiune a tichetelor de masa);
    - existenta spatiului necesar producerii si depozitarii tichetelor de masa in conditii de siguranta (cel putin mijloace tehnice de supraveghere a spatiilor de productie si de depozitare, mijloace tehnice de numerotare, sisteme de alarma);
    - conducerea evidentei tehnico-operative si contabile a tichetelor de masa distinct de a celorlalte valori materiale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, aplicabile formularelor tipizate cu regim special;
    - mijloacele tehnice necesare (retea de calculatoare) si personalul specializat care sa permita urmarirea informatizata a fiecarui tichet de masa pe tot circuitul sau (executie, pastrare, eliberare si utilizare), inclusiv a celor ce urmeaza a fi distruse, astfel incat sa se poata evita sustragerea si utilizarea frauduloasa a acestora;
    - mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare si asigurarea protectiei transportului;
    - asigurarea transportului tichetelor de masa neutilizate, in conditii de securitate.
    4. In anul 1999, an experimental potrivit art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 5/1999, numarul de tichete de masa alocat va fi limitat si va fi stabilit trimestrial pentru fiecare unitate emitenta. La alocarea cotelor trimestriale se va avea in vedere numarul efectiv de tichete de masa utilizate anterior de fiecare unitate emitenta. In numarul total al tichetelor de masa stabilit se include totalitatea tichetelor tiparite de unitatea emitenta, inclusiv cele solicitate de angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete proprii.
    Alocarea numarului total de tichete de masa pentru trimestrul urmator se va solicita cu cel putin 20 de zile inainte de expirarea trimestrului anterior.
    5. Numarul maxim de salariati care vor putea beneficia de tichete de masa eliberate de unitatile emitente in anul 1999 nu va putea depasi in trimestrul I 25.000 lunar, in trimestrul II 50.000 lunar, in trimestrul III 75.000 lunar, iar in trimestrul IV 100.000 lunar.
    6. Unitatile emitente de tichete de masa nu pot fi autorizate in situatia in care inregistreaza plati restante fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau fata de bugetele locale. Nu se considera obligatii fiscale fata de bugetul de stat:
    - sumele pentru care agentii economici au obtinut inlesniri la plata acestora;
    - sumele care sunt stabilite in urma controalelor efectuate de organele de specialitate si care se afla in diferite stadii de contestare sau in judecata;
    - sumele care fac obiectul certificatelor de suspendare a executarii emise de instantele judecatoresti.
    7. Unitatile care solicita autorizatie de functionare vor prezenta distinct un angajament din care sa rezulte ca vor respecta toate prevederile dispozitiilor legale in vigoare referitoare la tichetele de masa, inclusiv criteriile care stau la baza eliberarii autorizatiei de functionare, limitele valorice stabilite in baza art. 3 din Legea nr. 142/1998, precum si prevederile legale referitoare la angajator.
    8. Pe baza prezentelor criterii, autorizatia de functionare se elibereaza pe o perioada de un an. Unitatile emitente de tichete de masa pot solicita reautorizarea cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii autorizatiei de functionare.
    9. In cazul in care in activitatea desfasurata se constata abateri de la prevederile Legii nr. 142/1998 si, respectiv, de la criteriile mentionate mai sus, comisia de autorizare poate dispune suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare ori poate refuza reautorizarea.
    10. Unitatile care solicita autorizatie de functionare vor depune la Directia administrarea monopolului de stat un dosar cu urmatorul continut:
    a) cererea de autorizare;
    b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului (copie si original) ori cererea de mentiuni, acolo unde este cazul (copie si original);
    c) codul de inregistrare fiscala (copie si original);
    d) hotararea judecatoreasca de infiintare (copie si original);
    e) statutul societatii comerciale, din care sa rezulte obiectul de activitate (operatiuni care privesc emiterea, gestionarea sau utilizarea biletelor de valoare) - copie si original;
    f) certificatul emis de organele competente, care sa ateste respectarea conditiilor prevazute la pct. 6;
    g) adeverinta emisa de catre unitatea bancara, din care sa rezulte ca unitatea emitenta a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula incasarile si platile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masa;
    h) cazierul judiciar al conducatorului unitatii si al conducatorului compartimentului financiar-contabil, din care sa rezulte ca acestia nu au suferit condamnari penale, precum si declaratie pe propria raspundere ca nu sunt in curs de cercetari penale pentru fapte care, potrivit legii, interzic ocuparea unor astfel de functii;
    i) nota de constatare intocmita de o echipa de specialisti, care sa ateste existenta cerintelor prevazute la pct. 3, compusa din:
    - un reprezentant al Directiei administrarea monopolului de stat din cadrul Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz;
    - un reprezentant al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala".

    ANEXA 3

                 ROMANIA
          MINISTERUL FINANTELOR
    COMISIA DE AUTORIZARE A UNITATILOR
      EMITENTE DE TICHETE DE MASA

                              AUTORIZATIE
                       Nr. ......... din ..........

    In baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor de masa, se autorizeaza unitatea emitenta ...................................., cu sediul in ......................., inregistrata in registrul comertului la nr. .........., codul fiscal .........., pentru activitatea de emitere si eliberare a tichetelor de masa, esalonate astfel:
             _______________________________________________________
            |             |             |             |             |
            | Anul ...... | Anul ...... | Anul ...... | Anul ...... |
            |             |             |             |             |
            | Trim. ..... | Trim. ..... | Trim. ..... | Trim. ..... |
            |_____________|_____________|_____________|_____________|
            |             |             |             |             |
            | Nr. ......  | Nr. ......  | Nr. ......  | Nr. ......  |
            |             |             |             |             |
            | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   |
            | si stampila | si stampila | si stampila | si stampila |
            |_____________|_____________|_____________|_____________|

                               Presedinte,
                         .......................
                         (semnatura si stampila)

                                                Data emiterii ..............
                                                Valabil de la data de ......
                                                pana la data de ............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 140/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 140 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 140/1999
Ordin 2007 2008
privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa si a celor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete-cadou si de tichete de cresa
Ordin 4871 2005
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
Ordin 220 2005
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la functionarea unitatilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
Ordin 1863 2004
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 140/1999
Ordin 250 2004
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la functionarea unitatilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
Ordin 623 2003
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
Ordin 300 2003
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
Ordin 66 2001
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu