Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 158 din 30 septembrie 1999

privind completarea instructiunilor referitoare la raportarea taxelor si redeventelor miniere datorate bugetului de stat de catre titularii de acorduri petroliere si de licente si/sau permise miniere

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 559 din 17 noiembrie 1999


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - Legea petrolului nr. 134/1995;
    - Legea minelor nr. 61/1998;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei si gaze in Romania, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
    - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 103/1997 pentru aprobarea modelelor de decont privind taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale si de redeventa petroliera;
    - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 41/1998 pentru punerea in aplicare a unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri in domeniul petrolier, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 110/1998 privind aprobarea Instructiunilor privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere;
    - Scrisoarea Ministerului Finantelor nr. 179.652/1998 privind avizarea unor precizari la Instructiunile privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Agentii economici, institutiile publice si persoanele fizice, titulari de acorduri petroliere, licente si/sau permise miniere, dupa caz, au obligatia de a prezenta inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati datele si informatiile privind valoarea productiei miniere realizate in perimetru si calculul redeventei datorate bugetului de stat, concomitent cu raportul geominier aferent, in vederea luarii in evidenta a acestor date.
    Transmiterea datelor si a informatiilor se va face pana la data de 10 a primei luni a trimestrului urmator pentru trimestrul calendaristic expirat.
    Art. 2
    Agentii economici, institutiile publice si persoanele fizice, titulari de acorduri petroliere, licente si/sau permise miniere, dupa caz, care datoreaza bugetului de stat, potrivit Legii petrolului nr. 134/1995 si Legii minelor nr. 61/1998, taxe anuale pe activitatea petroliera, respectiv miniera, si redevente petroliere si miniere, au obligatia de a calcula si de a completa deconturile privind aceste obligatii bugetare, in conformitate cu prevederile din acordurile petroliere si din licentele si/sau permisele miniere si cu respectarea modelelor si instructiunilor specifice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, distinct pentru fiecare perimetru petrolier sau minier.
    Art. 3
    Decontul anual privind taxa pentru activitatea de exploatare, datorata de titularii de acorduri petroliere potrivit art. 29 alin. 1 din Legea nr. 134/1995, se depune, impreuna cu dovada achitarii acestei obligatii bugetare, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator celui pentru care este datorata, la organul fiscal teritorial la care titularul este inregistrat ca platitor de taxe si de redevente.
    Decontul anual privind taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, datorata de titularii de licente si/sau permise miniere potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 61/1998, se depune, impreuna cu dovada privind achitarea acestei obligatii bugetare, pana la data de 20 decembrie a anului in curs pentru anul urmator, la organul fiscal teritorial la care titularul este inregistrat ca platitor de taxe si de redevente.
    Deconturile trimestriale privind redeventele petroliere si miniere, datorate de titularii de acorduri petroliere si de titularii de licente si/sau permise miniere potrivit art. 30 alin. 1 din Legea nr. 134/1995, respectiv art. 31 alin. (2) din Legea nr. 61/1998, se depun, impreuna cu dovada privind achitarea acestor obligatii bugetare, pana la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator pentru trimestrul calendaristic expirat, la organul fiscal teritorial la care titularul este inregistrat ca platitor de taxe si de redevente.
    Art. 4
    In maximum 5 zile de la termenele mentionate la articolul precedent pentru depunerea deconturilor, titularii de acorduri petroliere, licente si/sau permise miniere, dupa caz, vor depune o copie de pe acestea, vizata de organul fiscal, la inspectoratul/sectia teritoriala a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati.
    Art. 5
    Pana la finele lunii de raportare inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor intocmi si vor raporta Directiei redevente, taxe si tarife situatia centralizatoare privind productia, calculul si plata efectiva a redeventelor, respectiv a taxelor anuale pe activitatea petroliera si miniera, datorate de titularii de acorduri petroliere, licente si/sau permise miniere, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezentul ordin.
    Concomitent, inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor transmite Directiei control si supraveghere teritoriala situatia privind titularii de acorduri petroliere, de licente si/sau de permise miniere care nu au respectat prevederile prezentului ordin, cu indicarea masurilor administrative sau contraventionale adoptate.
    Raportarea din data de 31 ianuarie va mai cuprinde distinct situatia centralizatoare pentru intregul an expirat.
    La aceleasi termene inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor informa organele de specialitate teritoriale ale Ministerului de Finante despre titularii care nu au achitat taxele si redeventele petroliere si miniere datorate bugetului de stat si sumele datorate, in vederea initierii procedurii executarii silite, conform legii.
    Art. 6
    Ordinele presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 103/1997, nr. 41/1998 [modificat si completat prin Ordinul nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referinta pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras in Romania si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere], nr. 110/1998, completat cu Precizarile la Instructiunile privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere (anexa nr. 3), isi mentin valabilitatea.
    Art. 7
    Inspectoratele/sectiile teritoriale si compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Resurse Minerale,
                               Mihail Ianas

    ANEXA 1

    AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
    Inspectoratul zonal ......................

                                 RAPORT
privind redeventa miniera pe trimestrul .......................

                    Judetul .....................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea titularului
    B - Codul fiscal
    C - Numarul licentei/permisului
    D - Productia miniera (lei)
    E - Redeventa datorata (lei)
_______________________________________________________________________________
           Datele despre           Numarul       Achitat  Numarul/   Observatii
 A  B  C   perimetru        D   E  si data        (lei)   data
          ---------------          inregistrarii          ordinului
          Denumire  Codul          la                     de plata
                                   administratia
                                   financiara
_______________________________________________________________________________
 0  1  2      3       4     5   6      7            8         9          10
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

    Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor si respecta prevederile acordului petrolier/licentei/permisului minier si reglementarile legale in vigoare.

             Inspector-sef,                    Intocmit,
          ...................

    ANEXA 2

    AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
    Inspectoratul zonal ....................

                        RAPORT ANUAL
    privind taxa pe activitatea miniera

                 Judetul ........................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea titularului
    B - Codul fiscal
    C - Numarul licentei/permisului
    D - Tipul
    E - Suprafata (kmp)
    F - Taxa datorata (lei)
_______________________________________________________________________________
           Datele despre            Numarul       Achitat  Numarul/  Observatii
 A  B  C   perimetru       D  E  F  si data        (lei)   data
          ---------------           inregistrarii          ordinului
          Denumire  Codul           la                     de plata
                                    administratia
                                    financiara
_______________________________________________________________________________
 0  1  2     3        4    5  6  7       8            9        10        11
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

    Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor si respecta prevederile acordului petrolier/licentei/permisului minier si reglementarile legale in vigoare.

              Inspector-sef,                   Intocmit,
            .................

    ANEXA 3

                               PRECIZARI
la Instructiunile privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere

    Avand in vedere neintelegerile privind modul de calcul si de plata a redeventelor miniere in diverse situatii concrete, semnalate de unele institutii publice, companii nationale si societati comerciale care desfasoara lucrari autorizate de exploatare in conditiile art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, se fac urmatoarele precizari:
    - Redeventa miniera - ca obligatie de plata catre stat reprezentand compensarea consumului rezervelor de resurse minerale - este raportata, ca procent fix (2%), la valoarea productiei miniere obtinute in perioada de raportare, indiferent daca aceasta a fost livrata la terti, daca este prelucrata in cadrul unitatii sau se afla in stoc.
    - La stabilirea valorii productiei miniere se au in vedere cantitatile de produse miniere comercializabile care urmeaza sa fie nominalizate in licentele/permisele de exploatare si in preturile de livrare practicate in perioada de raportare. In cazul practicarii mai multor preturi (beneficiari diferiti sau perioade diferite) pentru acelasi produs minier, acestea vor fi evidentiate separat, raportate la cantitatile la care se refera.
    - Pentru cantitatile de produse miniere obtinute in perioada de raportare, dar ramase in stoc, se va lua in considerare pretul de livrare practicat pentru cantitatile comercializate din produsul respectiv sau, in cazul practicarii mai multor preturi, media ponderata a acestora.
      Pentru produsele miniere, stabilite conform nomenclatoarelor existente, care se prelucreaza in cadrul aceleiasi unitati si, ca urmare, nu au pret de livrare practicat, acesta se va stabili, pe propria raspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, prin luarea in considerare a pretului de cost al produselor respective, amendat cu un factor de crestere de 7% reprezentand o rentabilitate medie acceptata ca normala.
      In cazul resurselor de ape minerale si de ape termominerale, valoarea productiei miniere se va stabili prin luarea in considerare a cantitatilor consumate efectiv in perioada de raportare care insa, pentru apele minerale exploatate de Societatea Nationala a Apelor Minerale   S.A., nu pot fi mai mici decat cantitatile facturate societatilor comerciale de imbuteliere in baza contractelor existente.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 158/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 158 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu