Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 158 din 30 septembrie 1999

privind completarea instructiunilor referitoare la raportarea taxelor si redeventelor miniere datorate bugetului de stat de catre titularii de acorduri petroliere si de licente si/sau permise miniere

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 559 din 17 noiembrie 1999


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - Legea petrolului nr. 134/1995;
    - Legea minelor nr. 61/1998;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei si gaze in Romania, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
    - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 103/1997 pentru aprobarea modelelor de decont privind taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale si de redeventa petroliera;
    - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 41/1998 pentru punerea in aplicare a unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri in domeniul petrolier, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 110/1998 privind aprobarea Instructiunilor privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere;
    - Scrisoarea Ministerului Finantelor nr. 179.652/1998 privind avizarea unor precizari la Instructiunile privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Agentii economici, institutiile publice si persoanele fizice, titulari de acorduri petroliere, licente si/sau permise miniere, dupa caz, au obligatia de a prezenta inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati datele si informatiile privind valoarea productiei miniere realizate in perimetru si calculul redeventei datorate bugetului de stat, concomitent cu raportul geominier aferent, in vederea luarii in evidenta a acestor date.
    Transmiterea datelor si a informatiilor se va face pana la data de 10 a primei luni a trimestrului urmator pentru trimestrul calendaristic expirat.
    Art. 2
    Agentii economici, institutiile publice si persoanele fizice, titulari de acorduri petroliere, licente si/sau permise miniere, dupa caz, care datoreaza bugetului de stat, potrivit Legii petrolului nr. 134/1995 si Legii minelor nr. 61/1998, taxe anuale pe activitatea petroliera, respectiv miniera, si redevente petroliere si miniere, au obligatia de a calcula si de a completa deconturile privind aceste obligatii bugetare, in conformitate cu prevederile din acordurile petroliere si din licentele si/sau permisele miniere si cu respectarea modelelor si instructiunilor specifice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, distinct pentru fiecare perimetru petrolier sau minier.
    Art. 3
    Decontul anual privind taxa pentru activitatea de exploatare, datorata de titularii de acorduri petroliere potrivit art. 29 alin. 1 din Legea nr. 134/1995, se depune, impreuna cu dovada achitarii acestei obligatii bugetare, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator celui pentru care este datorata, la organul fiscal teritorial la care titularul este inregistrat ca platitor de taxe si de redevente.
    Decontul anual privind taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, datorata de titularii de licente si/sau permise miniere potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 61/1998, se depune, impreuna cu dovada privind achitarea acestei obligatii bugetare, pana la data de 20 decembrie a anului in curs pentru anul urmator, la organul fiscal teritorial la care titularul este inregistrat ca platitor de taxe si de redevente.
    Deconturile trimestriale privind redeventele petroliere si miniere, datorate de titularii de acorduri petroliere si de titularii de licente si/sau permise miniere potrivit art. 30 alin. 1 din Legea nr. 134/1995, respectiv art. 31 alin. (2) din Legea nr. 61/1998, se depun, impreuna cu dovada privind achitarea acestor obligatii bugetare, pana la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator pentru trimestrul calendaristic expirat, la organul fiscal teritorial la care titularul este inregistrat ca platitor de taxe si de redevente.
    Art. 4
    In maximum 5 zile de la termenele mentionate la articolul precedent pentru depunerea deconturilor, titularii de acorduri petroliere, licente si/sau permise miniere, dupa caz, vor depune o copie de pe acestea, vizata de organul fiscal, la inspectoratul/sectia teritoriala a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati.
    Art. 5
    Pana la finele lunii de raportare inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor intocmi si vor raporta Directiei redevente, taxe si tarife situatia centralizatoare privind productia, calculul si plata efectiva a redeventelor, respectiv a taxelor anuale pe activitatea petroliera si miniera, datorate de titularii de acorduri petroliere, licente si/sau permise miniere, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezentul ordin.
    Concomitent, inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor transmite Directiei control si supraveghere teritoriala situatia privind titularii de acorduri petroliere, de licente si/sau de permise miniere care nu au respectat prevederile prezentului ordin, cu indicarea masurilor administrative sau contraventionale adoptate.
    Raportarea din data de 31 ianuarie va mai cuprinde distinct situatia centralizatoare pentru intregul an expirat.
    La aceleasi termene inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor informa organele de specialitate teritoriale ale Ministerului de Finante despre titularii care nu au achitat taxele si redeventele petroliere si miniere datorate bugetului de stat si sumele datorate, in vederea initierii procedurii executarii silite, conform legii.
    Art. 6
    Ordinele presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 103/1997, nr. 41/1998 [modificat si completat prin Ordinul nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referinta pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras in Romania si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere], nr. 110/1998, completat cu Precizarile la Instructiunile privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere (anexa nr. 3), isi mentin valabilitatea.
    Art. 7
    Inspectoratele/sectiile teritoriale si compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Resurse Minerale,
                               Mihail Ianas

    ANEXA 1

    AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
    Inspectoratul zonal ......................

                                 RAPORT
privind redeventa miniera pe trimestrul .......................

                    Judetul .....................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea titularului
    B - Codul fiscal
    C - Numarul licentei/permisului
    D - Productia miniera (lei)
    E - Redeventa datorata (lei)
_______________________________________________________________________________
           Datele despre           Numarul       Achitat  Numarul/   Observatii
 A  B  C   perimetru        D   E  si data        (lei)   data
          ---------------          inregistrarii          ordinului
          Denumire  Codul          la                     de plata
                                   administratia
                                   financiara
_______________________________________________________________________________
 0  1  2      3       4     5   6      7            8         9          10
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

    Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor si respecta prevederile acordului petrolier/licentei/permisului minier si reglementarile legale in vigoare.

             Inspector-sef,                    Intocmit,
          ...................

    ANEXA 2

    AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
    Inspectoratul zonal ....................

                        RAPORT ANUAL
    privind taxa pe activitatea miniera

                 Judetul ........................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea titularului
    B - Codul fiscal
    C - Numarul licentei/permisului
    D - Tipul
    E - Suprafata (kmp)
    F - Taxa datorata (lei)
_______________________________________________________________________________
           Datele despre            Numarul       Achitat  Numarul/  Observatii
 A  B  C   perimetru       D  E  F  si data        (lei)   data
          ---------------           inregistrarii          ordinului
          Denumire  Codul           la                     de plata
                                    administratia
                                    financiara
_______________________________________________________________________________
 0  1  2     3        4    5  6  7       8            9        10        11
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

    Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor si respecta prevederile acordului petrolier/licentei/permisului minier si reglementarile legale in vigoare.

              Inspector-sef,                   Intocmit,
            .................

    ANEXA 3

                               PRECIZARI
la Instructiunile privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere

    Avand in vedere neintelegerile privind modul de calcul si de plata a redeventelor miniere in diverse situatii concrete, semnalate de unele institutii publice, companii nationale si societati comerciale care desfasoara lucrari autorizate de exploatare in conditiile art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, se fac urmatoarele precizari:
    - Redeventa miniera - ca obligatie de plata catre stat reprezentand compensarea consumului rezervelor de resurse minerale - este raportata, ca procent fix (2%), la valoarea productiei miniere obtinute in perioada de raportare, indiferent daca aceasta a fost livrata la terti, daca este prelucrata in cadrul unitatii sau se afla in stoc.
    - La stabilirea valorii productiei miniere se au in vedere cantitatile de produse miniere comercializabile care urmeaza sa fie nominalizate in licentele/permisele de exploatare si in preturile de livrare practicate in perioada de raportare. In cazul practicarii mai multor preturi (beneficiari diferiti sau perioade diferite) pentru acelasi produs minier, acestea vor fi evidentiate separat, raportate la cantitatile la care se refera.
    - Pentru cantitatile de produse miniere obtinute in perioada de raportare, dar ramase in stoc, se va lua in considerare pretul de livrare practicat pentru cantitatile comercializate din produsul respectiv sau, in cazul practicarii mai multor preturi, media ponderata a acestora.
      Pentru produsele miniere, stabilite conform nomenclatoarelor existente, care se prelucreaza in cadrul aceleiasi unitati si, ca urmare, nu au pret de livrare practicat, acesta se va stabili, pe propria raspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, prin luarea in considerare a pretului de cost al produselor respective, amendat cu un factor de crestere de 7% reprezentand o rentabilitate medie acceptata ca normala.
      In cazul resurselor de ape minerale si de ape termominerale, valoarea productiei miniere se va stabili prin luarea in considerare a cantitatilor consumate efectiv in perioada de raportare care insa, pentru apele minerale exploatate de Societatea Nationala a Apelor Minerale   S.A., nu pot fi mai mici decat cantitatile facturate societatilor comerciale de imbuteliere in baza contractelor existente.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 158/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 158 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu