E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 248/149 din 21 martie 2003

pentru aprobarea subprogramelor de sanatate in anul 2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI - Nr. 248


SmartCity3

              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 149
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din  9 aprilie 2003

    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Hotararii Guvernului nr. 169/2003 privind organizarea si finantarea programelor de sanatate in anul 2003,
    vazand Referatul de aprobare nr. DB 2.680/ET 2.300/2003,

    ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba subprogramele de sanatate finantate din bugetul de stat, gestionate de ministrul sanatatii si familiei, si din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, gestionate de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in anul 2003, care sunt prezentate in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Unitatile sanitare prin care se deruleaza subprogramele de sanatate prevazute la art. 1 sunt nominalizate in anexa nr. 2.
    (2) Obiectivele si activitatile aferente subprogramelor de sanatate, precum si indicatorii fizici, de eficienta si de rezultate sunt cuprinse in anexele nr. 3/1 - 3/3.
    (3) Normele metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor specifici prevazuti in programele, respectiv subprogramele de sanatate in anul 2003 sunt prevazute in anexa nr. 4.

    A. Prevederi referitoare la derularea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei
    Art. 3
    (1) Ministerul Sanatatii si Familiei poate contracta, in sistem direct, cu unitatile din coordonarea sau de sub autoritatea sa, realizarea unor studii si activitati de formare a personalului medical, campanii de informare, educare, comunicare (IEC) si alte activitati aferente programelor de sanatate.
    (2) Sumele aferente acestor contracte se aloca de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, potrivit prevederilor contractuale.
    Art. 4
    (1) Coordonatorii nationali si locali de programe, respectiv subprograme de sanatate vor urmari utilizarea fondurilor alocate potrivit destinatiei aprobate, realizarea obiectivelor si raportarea indicatorilor prevazuti in anexa nr. 3, acestea reprezentand sarcini de serviciu.
    (2) Coordonatorii nationali de programe, respectiv subprograme de sanatate sunt directorii directiilor generale si ai directiilor de specialitate din Ministerul Sanatatii si Familiei si ai altor institutii, nominalizati in anexa nr. 3. Coordonatorii nationali raspund de organizarea, monitorizarea si controlul, raportarea si analiza indicatorilor fizici, de eficienta si de rezultate, specifici fiecarui program, respectiv subprogram de sanatate.
    (3) In scopul derularii in bune conditii a programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, coordonatorii nationali pot elabora norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    (4) Coordonatorii locali sunt responsabilii de subprograme de sanatate din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, nominalizati prin decizie a consiliului de administratie, si medicii coordonatori din unitatile sanitare. Coordonatorii locali raspund de organizarea si monitorizarea activitatilor specifice, utilizarea fondurilor alocate potrivit destinatiei stabilite si de raportarea indicatorilor prevazuti in anexa nr. 3, aceste activitati reprezentand sarcini de serviciu.
    (5) Coordonatorii nationali si coordonatorii locali din cadrul directiilor de sanatate publica au obligatia de a controla modul in care institutiile cu responsabilitati si, respectiv, medicii coordonatori din cadrul unitatilor sanitare indeplinesc atributiile ce le revin in derularea subprogramelor de sanatate. In cazul in care se constata nerespectarea acestora, pot propune ministrului sanatatii si familiei masuri de sistare a finantarii subprogramelor de sanatate respective.
    Art. 5
    (1) Sumele prevazute in bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei pentru finantarea programelor de sanatate se aloca lunar directiilor de sanatate publica teritoriale, institutiilor subordonate si, pe baza contractuala, institutiilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa, dupa caz.
    (2) Sumele reprezentand finantarea subprogramelor de sanatate se cuprind in bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor respective si se aproba o data cu acestea.
    (3) Ordonatorii de credite secundari si tertiari au obligatia de a utiliza fondurile bugetare potrivit destinatiei, cu respectarea dispozitiilor legale, de a gestiona eficient mijloacele materiale si banesti, de a organiza evidenta contabila a cheltuielilor pe fiecare subprogram si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si de a raporta indicatorii fizici si de eficienta.
    Art. 6
    (1) Realizarea indicatorilor specifici programelor de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei, prevazuti si aprobati prin legea bugetara anuala, se raporteaza potrivit normelor legale si sunt supusi controlului organelor abilitate in acest sens.
    (2) Indicatorii realizati se raporteaza directiilor coordonatoare de programe din Ministerul Sanatatii si Familiei pentru centralizare si analiza. Semestrial acestea vor intocmi rapoarte prin care vor informa conducerea ministerului cu privire la implementarea subprogramelor de sanatate, realizarea indicatorilor specifici si la eficienta cu care au fost cheltuite fondurile alocate.
    Art. 7
    (1) Pentru realizarea unor activitati specifice programelor de sanatate, din fondurile alocate de la titlul 38 "Transferuri", unitatile sanitare pot finanta si cheltuieli de personal aferente personalului ce urmeaza a fi incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata sau cu timp partial de munca, potrivit legii.
    (2) Activitatile pentru care se utilizeaza personalul prevazut la alin. (1) sunt urmatoarele:
    a) coordonarea si implementarea programelor sau subprogramelor de sanatate, dupa caz, destinate grupurilor sociale minoritare sau dezavantajate din punct de vedere al conditiilor economico-sociale;
    b) educarea pentru sanatate pe grupe de populatie cu risc de imbolnavire;
    c) promovarea sanatatii femeii si copilului la nivel comunitar, prin asistenti medicali si mediatori sanitari;
    d) efectuarea screeningului pentru grupele de populatie incluse in programul sau subprogramul de sanatate, dupa caz;
    e) formarea personalului;
    f) informarea, educarea si acordarea de consultatii in probleme specifice privind promovarea unui comportament sanatos;
    g) realizarea lucrarilor legate de sistemul informational clinic si logistic al retelei;
    h) primirea, centralizarea si raportarea datelor pentru monitorizarea activitatilor si indicatorilor programelor de sanatate;
    i) logistica aprovizionarii si distribuirii contraceptivelor, a preparatelor de fier si calciu pentru femei gravide si copii, prin reteaua de asistenta medicala ambulatorie, primara sau direct catre grupuri vulnerabile de populatie;
    j) realizarea lucrarilor de secretariat in cadrul comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si Familiei, legate de implementarea programelor si, respectiv, subprogramelor de sanatate.
    Art. 8
    (1) In sumele prevazute pentru finantarea din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei a programelor si, respectiv, subprogramelor de sanatate, se cuprind si cheltuielile ocazionate de monitorizarea si controlul acestora.
    (2) In cadrul Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile se cuprind si cheltuielile aferente organizarii transportului in cazuri speciale si cu aeronave.
    (3) Indicatorii Programului de sanatate a copilului si familiei se raporteaza Unitatii de management al programelor de sanatate a femeii, copilului si familiei, unitate finantata din fondurile alocate acestui program, care asigura coordonarea tehnica a acestuia, potrivit Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 109/2002 pentru aprobarea structurilor de coordonare, monitorizare si evaluare a programelor de sanatate a femeii, copilului si familiei.
    (4) In scopul crearii unei baze de date corecte si coerente referitoare la indicatorii fizici si financiari din cadrul Programului de sanatate a copilului si familiei, in anul 2003 Unitatea de management al programelor de sanatate a femeii, copilului si familiei va lua masuri de dotare pentru implementarea unui sistem informational care sa permita conectarea acestei unitati cu directiile de sanatate publica teritoriale prin care se deruleaza programul.
    Art. 9
    Contraceptivele achizitionate prin licitatie la nivel national din fondurile alocate Programului de sanatate a copilului si familiei se acorda fara plata prin cabinetele de planificare familiala, prin cabinetele medicilor de familie inclusi in program, urmatoarelor categorii de persoane: somere, eleve si studente, persoane care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femei cu domiciliu stabil in mediul rural, femei care efectueaza un avort, la cerere, intr-o unitate sanitara publica, precum si alte persoane fara venituri, care dau declaratie pe propria raspundere in acest sens.

    B. Prevederi referitoare la derularea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate
    Art. 10
    (1) Sumele alocate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru finantarea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate se utilizeaza pentru asigurarea in spital si in ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei.
    (2) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va evalua numarul de bolnavi tratati, corespunzator nivelului sumelor aferente medicamentelor si materialelor sanitare ce se achizitioneaza pentru programele de sanatate.
    (3) Numarul de bolnavi tratati in cadrul programelor de sanatate finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se raporteaza caselor de asigurari de sanatate si, respectiv, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pe baza evidentei tehnico-operative conduse la nivelul unitatilor sanitare si al cabinetelor medicale acreditate, prin care se deruleaza aceste programe.
    (4) Finantarea din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate a programelor, respectiv subprogramelor de sanatate se efectueaza lunar de catre casele de asigurari de sanatate, in cadrul fondurilor aprobate pentru cheltuieli materiale si prestari de servicii cu caracter medical, din bugetul acestora.
    (5) Casele de asigurari de sanatate raspund de asigurarea, urmarirea si controlul utilizarii fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de sanatate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de monitorizarea, analiza si controlul indicatorilor raportati de unitatile sanitare prin care se deruleaza subprogramele de sanatate.
    (6) Casele de asigurari de sanatate vor raporta lunar Casei Nationale de Asigurari de Sanatate utilizarea sumelor contractate potrivit destinatiei acestora, precum si numarul de bolnavi tratati si costul mediu/bolnav.
    Art. 11
    (1) Unitatile sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie pot derula programe, respectiv subprograme de sanatate finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (2) Unitatile sanitare prin care se deruleaza programe, respectiv subprograme de sanatate se nominalizeaza de ministerele in subordinea carora functioneaza.
    (3) Normele metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv subprogramele de sanatate in anul 2003, prevazute in anexa nr. 4, vor fi adaptate corespunzator specificului unitatii sanitare din reteaua sanitara proprie.
    (4) Directiile medicale din cadrul ministerelor cu retea sanitara proprie vor raporta trimestrial Casei Nationale de Asigurari de Sanatate indicatorii fizici si de eficienta, in vederea analizei si evaluarii de ansamblu a fiecarui program, respectiv subprogram de sanatate si stabilirii rezultatelor.

    C. Alte dispozitii
    Art. 12
    (1) Achizitia, in conditiile legii, a unor medicamente ce se acorda in spital si in ambulatoriu, a unor vaccinuri si materiale sanitare specifice, precum si a contraceptivelor se efectueaza prin licitatie la nivel national pentru urmatoarele programe, respectiv subprograme de sanatate:
    - Prevenirea si controlul bolilor transmisibile
    - Supravegherea si controlul tuberculozei
    - Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA
    - Hematologie si securitate transfuzionala
    - Sanatatea copilului si familiei
    - Preventie in patologia nefrologica si dializa
    - Preventie si control in patologia oncologica
    - Preventie si control al hemofiliei si talasemiei (factor VIII)
    - Profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala
    - Preventie si control in diabet si alte boli de nutritie.
    (2) Pentru subprogramele de sanatate pentru care nu se organizeaza licitatie la nivel national, achizitionarea medicamentelor si materialelor specifice se face, in conditiile legii, de catre unitatile sanitare care deruleaza subprogramele respective.
    (3) Procedura de achizitie publica prin licitatie la nivel national se organizeaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, precum si de alte institute si unitati sanitare abilitate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si cu participarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate in cazurile in care achizitia se face din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (4) Pana la efectuarea licitatiei la nivel national aprovizionarea cu medicamente ce se acorda in spital si in ambulatoriu, cu vaccinuri si cu materiale sanitare specifice se efectueaza potrivit prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si familiei si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 573/457/2001 privind achizitia unor medicamente ce se acorda in spital si in ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare si a altor materiale necesare in vederea derularii programelor de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 11 septembrie 2001, modificat si completat prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 654/519/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 25 octombrie 2001, Ordinul ministrului sanatatii si familiei si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 510/190 din 5 iulie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizarii programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 25 iulie 2002.
    (5) Repartizarea sumelor pentru programele, respectiv subprogramele de sanatate prevazute la alin. (1), se face pe baza contractelor incheiate intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in calitate de achizitor, si furnizorii de medicamente si materiale adjudecate prin licitatiile nationale.
    Art. 13
    Modificarea sumelor aferente subprogramelor de sanatate, a structurii si indicatorilor, pe parcursul finantarii acestora, in functie de necesitati, se efectueaza, la propunerea fundamentala a ordonatorilor de credite, cu aprobarea ministrului sanatatii si familiei sau a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, dupa caz.
    Art. 14
    Directiile generale si directiile din Ministerul Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile sanitare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 4*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 se publica ulterior.

    Art. 16
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

            Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                              Eugeniu TurleaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 149/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 149 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 149/2003
Ordin 907 2003
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate in anul 2003
Ordin 851 2003
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate in anul 2003
Ordin 760 2003
privind Normele metodologice de realizare a activitatilor de screening in cadrul subprogramului 2.2 - Preventie si control in patologia oncologica
Ordin 644 2003
privind Criteriile de includere in program a pacientilor in vederea automonitorizarii, precum si a femeilor gravide si copiilor care vor beneficia de pompe de insulina
Ordin 598 2003
privind elaborarea sintezelor nationale in cadrul subprogramului 1.4 "Evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu