E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 248/149 din 21 martie 2003

pentru aprobarea subprogramelor de sanatate in anul 2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI - Nr. 248


SmartCity3

              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 149
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din  9 aprilie 2003

    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Hotararii Guvernului nr. 169/2003 privind organizarea si finantarea programelor de sanatate in anul 2003,
    vazand Referatul de aprobare nr. DB 2.680/ET 2.300/2003,

    ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba subprogramele de sanatate finantate din bugetul de stat, gestionate de ministrul sanatatii si familiei, si din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, gestionate de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in anul 2003, care sunt prezentate in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Unitatile sanitare prin care se deruleaza subprogramele de sanatate prevazute la art. 1 sunt nominalizate in anexa nr. 2.
    (2) Obiectivele si activitatile aferente subprogramelor de sanatate, precum si indicatorii fizici, de eficienta si de rezultate sunt cuprinse in anexele nr. 3/1 - 3/3.
    (3) Normele metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor specifici prevazuti in programele, respectiv subprogramele de sanatate in anul 2003 sunt prevazute in anexa nr. 4.

    A. Prevederi referitoare la derularea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei
    Art. 3
    (1) Ministerul Sanatatii si Familiei poate contracta, in sistem direct, cu unitatile din coordonarea sau de sub autoritatea sa, realizarea unor studii si activitati de formare a personalului medical, campanii de informare, educare, comunicare (IEC) si alte activitati aferente programelor de sanatate.
    (2) Sumele aferente acestor contracte se aloca de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, potrivit prevederilor contractuale.
    Art. 4
    (1) Coordonatorii nationali si locali de programe, respectiv subprograme de sanatate vor urmari utilizarea fondurilor alocate potrivit destinatiei aprobate, realizarea obiectivelor si raportarea indicatorilor prevazuti in anexa nr. 3, acestea reprezentand sarcini de serviciu.
    (2) Coordonatorii nationali de programe, respectiv subprograme de sanatate sunt directorii directiilor generale si ai directiilor de specialitate din Ministerul Sanatatii si Familiei si ai altor institutii, nominalizati in anexa nr. 3. Coordonatorii nationali raspund de organizarea, monitorizarea si controlul, raportarea si analiza indicatorilor fizici, de eficienta si de rezultate, specifici fiecarui program, respectiv subprogram de sanatate.
    (3) In scopul derularii in bune conditii a programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, coordonatorii nationali pot elabora norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    (4) Coordonatorii locali sunt responsabilii de subprograme de sanatate din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, nominalizati prin decizie a consiliului de administratie, si medicii coordonatori din unitatile sanitare. Coordonatorii locali raspund de organizarea si monitorizarea activitatilor specifice, utilizarea fondurilor alocate potrivit destinatiei stabilite si de raportarea indicatorilor prevazuti in anexa nr. 3, aceste activitati reprezentand sarcini de serviciu.
    (5) Coordonatorii nationali si coordonatorii locali din cadrul directiilor de sanatate publica au obligatia de a controla modul in care institutiile cu responsabilitati si, respectiv, medicii coordonatori din cadrul unitatilor sanitare indeplinesc atributiile ce le revin in derularea subprogramelor de sanatate. In cazul in care se constata nerespectarea acestora, pot propune ministrului sanatatii si familiei masuri de sistare a finantarii subprogramelor de sanatate respective.
    Art. 5
    (1) Sumele prevazute in bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei pentru finantarea programelor de sanatate se aloca lunar directiilor de sanatate publica teritoriale, institutiilor subordonate si, pe baza contractuala, institutiilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa, dupa caz.
    (2) Sumele reprezentand finantarea subprogramelor de sanatate se cuprind in bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor respective si se aproba o data cu acestea.
    (3) Ordonatorii de credite secundari si tertiari au obligatia de a utiliza fondurile bugetare potrivit destinatiei, cu respectarea dispozitiilor legale, de a gestiona eficient mijloacele materiale si banesti, de a organiza evidenta contabila a cheltuielilor pe fiecare subprogram si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si de a raporta indicatorii fizici si de eficienta.
    Art. 6
    (1) Realizarea indicatorilor specifici programelor de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei, prevazuti si aprobati prin legea bugetara anuala, se raporteaza potrivit normelor legale si sunt supusi controlului organelor abilitate in acest sens.
    (2) Indicatorii realizati se raporteaza directiilor coordonatoare de programe din Ministerul Sanatatii si Familiei pentru centralizare si analiza. Semestrial acestea vor intocmi rapoarte prin care vor informa conducerea ministerului cu privire la implementarea subprogramelor de sanatate, realizarea indicatorilor specifici si la eficienta cu care au fost cheltuite fondurile alocate.
    Art. 7
    (1) Pentru realizarea unor activitati specifice programelor de sanatate, din fondurile alocate de la titlul 38 "Transferuri", unitatile sanitare pot finanta si cheltuieli de personal aferente personalului ce urmeaza a fi incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata sau cu timp partial de munca, potrivit legii.
    (2) Activitatile pentru care se utilizeaza personalul prevazut la alin. (1) sunt urmatoarele:
    a) coordonarea si implementarea programelor sau subprogramelor de sanatate, dupa caz, destinate grupurilor sociale minoritare sau dezavantajate din punct de vedere al conditiilor economico-sociale;
    b) educarea pentru sanatate pe grupe de populatie cu risc de imbolnavire;
    c) promovarea sanatatii femeii si copilului la nivel comunitar, prin asistenti medicali si mediatori sanitari;
    d) efectuarea screeningului pentru grupele de populatie incluse in programul sau subprogramul de sanatate, dupa caz;
    e) formarea personalului;
    f) informarea, educarea si acordarea de consultatii in probleme specifice privind promovarea unui comportament sanatos;
    g) realizarea lucrarilor legate de sistemul informational clinic si logistic al retelei;
    h) primirea, centralizarea si raportarea datelor pentru monitorizarea activitatilor si indicatorilor programelor de sanatate;
    i) logistica aprovizionarii si distribuirii contraceptivelor, a preparatelor de fier si calciu pentru femei gravide si copii, prin reteaua de asistenta medicala ambulatorie, primara sau direct catre grupuri vulnerabile de populatie;
    j) realizarea lucrarilor de secretariat in cadrul comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si Familiei, legate de implementarea programelor si, respectiv, subprogramelor de sanatate.
    Art. 8
    (1) In sumele prevazute pentru finantarea din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei a programelor si, respectiv, subprogramelor de sanatate, se cuprind si cheltuielile ocazionate de monitorizarea si controlul acestora.
    (2) In cadrul Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile se cuprind si cheltuielile aferente organizarii transportului in cazuri speciale si cu aeronave.
    (3) Indicatorii Programului de sanatate a copilului si familiei se raporteaza Unitatii de management al programelor de sanatate a femeii, copilului si familiei, unitate finantata din fondurile alocate acestui program, care asigura coordonarea tehnica a acestuia, potrivit Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 109/2002 pentru aprobarea structurilor de coordonare, monitorizare si evaluare a programelor de sanatate a femeii, copilului si familiei.
    (4) In scopul crearii unei baze de date corecte si coerente referitoare la indicatorii fizici si financiari din cadrul Programului de sanatate a copilului si familiei, in anul 2003 Unitatea de management al programelor de sanatate a femeii, copilului si familiei va lua masuri de dotare pentru implementarea unui sistem informational care sa permita conectarea acestei unitati cu directiile de sanatate publica teritoriale prin care se deruleaza programul.
    Art. 9
    Contraceptivele achizitionate prin licitatie la nivel national din fondurile alocate Programului de sanatate a copilului si familiei se acorda fara plata prin cabinetele de planificare familiala, prin cabinetele medicilor de familie inclusi in program, urmatoarelor categorii de persoane: somere, eleve si studente, persoane care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femei cu domiciliu stabil in mediul rural, femei care efectueaza un avort, la cerere, intr-o unitate sanitara publica, precum si alte persoane fara venituri, care dau declaratie pe propria raspundere in acest sens.

    B. Prevederi referitoare la derularea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate
    Art. 10
    (1) Sumele alocate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru finantarea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate se utilizeaza pentru asigurarea in spital si in ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei.
    (2) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va evalua numarul de bolnavi tratati, corespunzator nivelului sumelor aferente medicamentelor si materialelor sanitare ce se achizitioneaza pentru programele de sanatate.
    (3) Numarul de bolnavi tratati in cadrul programelor de sanatate finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se raporteaza caselor de asigurari de sanatate si, respectiv, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pe baza evidentei tehnico-operative conduse la nivelul unitatilor sanitare si al cabinetelor medicale acreditate, prin care se deruleaza aceste programe.
    (4) Finantarea din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate a programelor, respectiv subprogramelor de sanatate se efectueaza lunar de catre casele de asigurari de sanatate, in cadrul fondurilor aprobate pentru cheltuieli materiale si prestari de servicii cu caracter medical, din bugetul acestora.
    (5) Casele de asigurari de sanatate raspund de asigurarea, urmarirea si controlul utilizarii fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de sanatate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de monitorizarea, analiza si controlul indicatorilor raportati de unitatile sanitare prin care se deruleaza subprogramele de sanatate.
    (6) Casele de asigurari de sanatate vor raporta lunar Casei Nationale de Asigurari de Sanatate utilizarea sumelor contractate potrivit destinatiei acestora, precum si numarul de bolnavi tratati si costul mediu/bolnav.
    Art. 11
    (1) Unitatile sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie pot derula programe, respectiv subprograme de sanatate finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (2) Unitatile sanitare prin care se deruleaza programe, respectiv subprograme de sanatate se nominalizeaza de ministerele in subordinea carora functioneaza.
    (3) Normele metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv subprogramele de sanatate in anul 2003, prevazute in anexa nr. 4, vor fi adaptate corespunzator specificului unitatii sanitare din reteaua sanitara proprie.
    (4) Directiile medicale din cadrul ministerelor cu retea sanitara proprie vor raporta trimestrial Casei Nationale de Asigurari de Sanatate indicatorii fizici si de eficienta, in vederea analizei si evaluarii de ansamblu a fiecarui program, respectiv subprogram de sanatate si stabilirii rezultatelor.

    C. Alte dispozitii
    Art. 12
    (1) Achizitia, in conditiile legii, a unor medicamente ce se acorda in spital si in ambulatoriu, a unor vaccinuri si materiale sanitare specifice, precum si a contraceptivelor se efectueaza prin licitatie la nivel national pentru urmatoarele programe, respectiv subprograme de sanatate:
    - Prevenirea si controlul bolilor transmisibile
    - Supravegherea si controlul tuberculozei
    - Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA
    - Hematologie si securitate transfuzionala
    - Sanatatea copilului si familiei
    - Preventie in patologia nefrologica si dializa
    - Preventie si control in patologia oncologica
    - Preventie si control al hemofiliei si talasemiei (factor VIII)
    - Profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala
    - Preventie si control in diabet si alte boli de nutritie.
    (2) Pentru subprogramele de sanatate pentru care nu se organizeaza licitatie la nivel national, achizitionarea medicamentelor si materialelor specifice se face, in conditiile legii, de catre unitatile sanitare care deruleaza subprogramele respective.
    (3) Procedura de achizitie publica prin licitatie la nivel national se organizeaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, precum si de alte institute si unitati sanitare abilitate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si cu participarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate in cazurile in care achizitia se face din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (4) Pana la efectuarea licitatiei la nivel national aprovizionarea cu medicamente ce se acorda in spital si in ambulatoriu, cu vaccinuri si cu materiale sanitare specifice se efectueaza potrivit prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si familiei si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 573/457/2001 privind achizitia unor medicamente ce se acorda in spital si in ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare si a altor materiale necesare in vederea derularii programelor de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 11 septembrie 2001, modificat si completat prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 654/519/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 25 octombrie 2001, Ordinul ministrului sanatatii si familiei si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 510/190 din 5 iulie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizarii programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 25 iulie 2002.
    (5) Repartizarea sumelor pentru programele, respectiv subprogramele de sanatate prevazute la alin. (1), se face pe baza contractelor incheiate intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in calitate de achizitor, si furnizorii de medicamente si materiale adjudecate prin licitatiile nationale.
    Art. 13
    Modificarea sumelor aferente subprogramelor de sanatate, a structurii si indicatorilor, pe parcursul finantarii acestora, in functie de necesitati, se efectueaza, la propunerea fundamentala a ordonatorilor de credite, cu aprobarea ministrului sanatatii si familiei sau a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, dupa caz.
    Art. 14
    Directiile generale si directiile din Ministerul Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile sanitare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 4*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 se publica ulterior.

    Art. 16
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

            Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                              Eugeniu TurleaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 149/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 149 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 149/2003
Ordin 907 2003
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate in anul 2003
Ordin 851 2003
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate in anul 2003
Ordin 760 2003
privind Normele metodologice de realizare a activitatilor de screening in cadrul subprogramului 2.2 - Preventie si control in patologia oncologica
Ordin 644 2003
privind Criteriile de includere in program a pacientilor in vederea automonitorizarii, precum si a femeilor gravide si copiilor care vor beneficia de pompe de insulina
Ordin 598 2003
privind elaborarea sintezelor nationale in cadrul subprogramului 1.4 "Evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu